Dansk straffemyndighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk straffemyndighed"

Transkript

1 Dansk straffemyndighed

2 Betænkning om Dansk straffemyndighed Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg Betænkning nr København 2007

3 Bilag 1 Betænkning om Dansk straffemyndighed Betænkning nr. 1488/2007 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside ( eller hos Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (internet) Tryk: Schultz Grafisk Pris: Kr pr. sæ st inkl. moms 2

4 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og arbejde Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets arbejde Udvalgets sammensætning 16 Kapitel 2. Sammenfatning af betænkningen Oversigt over betænkningens indhold Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag 21 Kapitel 3. Jurisdiktionsbestemmelsers baggrund og formål Terminologi Den strafferetlige forståelse af begrebet jurisdiktionskompetence Hensynene bag strafferetlige jurisdiktionsbestemmelser Jurisdiktionsbestemmelser i historisk sammenhæng Samspillet med udleveringslovgivningen Samspillet med spørgsmålet om loves territorielle udstrækning Internationale tribunaler og domstoles jurisdiktionskompetence 35 Kapitel 4. Territorial- og virkningsprincippet Straffelovens Straffelovens 6, nr Landterritoriet Søterritoriet Luftterritoriet Straffelovens 6, nr Dansk fartøj Folkeretligt anerkendt område Straffelovens 6, nr Straffelovens Baggrund Drøftelserne forud for straffeloven af Straffeloven af Anvendelsesområde Strafbarhed afhænger af en følge (1. led) Strafbarhed påvirkes af en følge (2. led) Indtrådte og tilsigtede følger Relevante følger Nærmere om lokalisering af gerningsstedet 61 Kapitel 5. Det aktive personalprincip Straffelovens Straffelovens 7, stk Baggrund Tilknytningskravet Handlinger på det åbne hav mv Handlinger på fremmed territorium kravet om dobbelt strafbarhed Straffelovens 7, stk Straffelovens 7, stk Anvendelsesområde Fravigelse af kravet om dobbelt strafbarhed Tilknytningskravet 78

5 5.2. Militær straffelov Fravigelse af kravet om dobbelt strafbarhed i anden lovgivning Danske straffebestemmelsers gyldighedsområde Eksterritorialitet Fastlæggelse af straffebestemmelsers gyldighedsområde Straffeloven Særlovgivningen 84 Kapitel 6. Beskyttelses- og universalprincippet Straffelovens Baggrund Straffelovens 8, nr Forarbejder , nr. 1, 1. led , nr. 1, 2. led Straffelovens 8, nr , nr. 2, 1. led , nr. 2, 2. led Straffelovens 8, nr Straffelovens 8, nr Straffelovens 8, nr Anvendelsesområde Forarbejder Retspraksis Pinochet-sagen Straffelovens 8, nr Typeeksempler på konventionsbestemmelser om jurisdiktion Særligt om FN s Sikkerhedsråds resolutioner konventionen om overførsel af retsforfølgning Militær straffelov 114 Kapitel 7. Anvendelig lovgivning Baggrund Straffelovens 10, stk Straffelovens 10, stk Kapitel 8. Forbud mod dobbelt retsforfølgning Straffelovens 10 a Baggrund Straffelovens 10 a, stk Straffelovens 10 a, stk Begrebet samme handling Straffelovens 10 b 132 Kapitel 9. Rettighedsfortabelse Baggrund Straffelovens Administrativ rettighedsfrakendelse 140 Kapitel 10. Straffemyndighed i forhold til forsøg og medvirken Indledende bemærkninger Forsøg/medvirken i udlandet fuldbyrdelse i Danmark Straffelovens Straffemyndighed på andet grundlag 143

6 10.3. Forsøg/medvirken i Danmark fuldbyrdelse i udlandet Problemstilling Jurisdiktionsgrundlag Eksterritorial gyldighed Dobbelt strafbarhed Retspraksis Den juridiske litteratur Lovforarbejder lovændringen om kvindelig omskæring Andre lovforarbejder 151 Kapitel 11. Straffemyndighed i forhold til internettet Rækkevidden af territorial- og virkningsprincippet Problemstilling Kort om internettet Brydensholt-udvalget Straffelovrådet Drøftelserne i den juridiske litteratur Straffemyndighed på andet grundlag 163 Kapitel 12. Straffemyndighed i forhold til juridiske personer Indledende bemærkninger Betænkning nr. 1289/ Retspraksis Den juridiske litteratur Nærmere om lokalisering af gerningsstedet Afgrænsning af problemstillingen Stedlig tilknytning til både udlandet og Danmark Hjemsted i udlandet kun handlinger i Danmark Hjemsted i Danmark kun handlinger i udlandet Særligt om undladelser Tillige eller udelukkende lokalisering til hjemstedslandet? Dobbelt strafbarhed Kun stedlig tilknytning til udlandet 171 Kapitel 13. Folkeretlige rammer for straffemyndighed Straffelovens Territorialprincippet Statsimmunitet Diplomater og andre statsrepræsentanters immunitet Internationale organisationer Princippet om uskadelig passage Det aktive personalprincip Kravet om dobbelt strafbarhed Personalhøjhed over personer, der alene er bosat i Danmark Beskyttelsesprincippet Det passive personalprincip Universalprincippet Repræsentationsprincippet Retsforfølgning af forsøg rettet mod fuldbyrdelse i et andet land Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 185 Kapitel 14. Udenlandsk ret Norge 187

7 Gældende regler Ny straffelov Sverige Gældende regler Udkast til nye jurisdiktionsbestemmelser Finland Tyskland Storbritannien Frankrig Nederlandene Østrig 218 Kapitel 15. Overvejelser om territorial- og virkningsprincippet Udvalgets overvejelser om territorialprincippet Straffelovens 6, nr Straffelovens 6, nr. 2 og Dansk fartøj Folkeretligt anerkendt område Udvalgets overvejelser om virkningsprincippet Indledende bemærkninger Straffemyndighed, når følgen indtræder i Danmark Forsæt til følgens indtræden i Danmark Følgen indtrådt i Danmark ved uagtsomhed Følgen indtrådt i Danmark ved en tilfældighed Sammenfatning Straffemyndighed, når følgen ikke indtræder i Danmark Straffemyndighed, når handlingens strafbarhed afhænger af en følge Straffemyndighed, når handlingens strafbarhed påvirkes af en følge Relevante følger Overvejelser om et særligt dobbelt strafbarhedskrav Udvalgets overvejelser om lokalisering af lovovertrædelser Handlinger Undladelser 241 Kapitel 16. Overvejelser om det aktive personalprincip Indledende bemærkninger Afgrænsning af den relevante personkreds Danske statsborgere Personer, der ikke er danske statsborgere Problemstilling Nærmere om tilknytningskravet Typetilfælde Tilstedeværelse i Danmark straffelovens 7, stk Nordiske statsborgere mv Andre udlændinge Nærmere om tidspunktet for tilknytningen til Danmark Kravet om dobbelt strafbarhed Indledende bemærkninger Yderligere fravigelse af kravet om dobbelt strafbarhed? Afvejning Internt dansk anliggende Andre tilfælde 265

8 Kapitel 17. Overvejelser om beskyttelses- og universalprincippet Indledende bemærkninger Beskyttelsesprincippet (realprincippet) Straffelovens 8, nr Straffelovens 8, nr Det passive personalprincip straffelovens 8, nr Handlinger foretaget uden for folkeretligt anerkendt statsområde Handlinger foretaget inden for folkeretligt anerkendt statsområde Udvidelse af det passive personalprincip? Afvejning Udvalgets forslag Krav om dobbelt strafbarhed? Særligt om tvangsægteskab Ændring af personkredsen omfattet af det passive personalprincip Universalprincippet Straffelovens 8, nr Straffelovens 8, nr Pligt til retsforfølgning efter mellemfolkelig overenskomst? Nærmere om de omfattede internationale forpligtelser FN-sikkerhedsrådsresolutioner eller folkeretlige sædvaner Folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser mv Den norske model for universel straffemyndighed Straffelovens 8, nr Kapitel 18. Overvejelser om anvendelig lovgivning Udvalget overvejelser om straffelovens 10, stk Udvalget overvejelser om straffelovens 10, stk Kapitel 19. Overvejelser om forbudet mod dobbelt retsforfølgning Indledende bemærkninger Udvalgets overvejelser om behov for ændring af straffelovens 10 a Problemstilling Spørgsmålet om samme handling Relevante udenlandske afgørelser Udenlandske domme omfattet af konventioner mv Andre udenlandske domme Undtagelser fra ne bis in idem Udenlandske domme om handlinger begået i Danmark mv Ne bis in idem i sager om kvindelig omskæring mv.? Genoptagelse Ordre public mv Kun domme? Udvalgets overvejelser om straffelovens 10 b 318 Kapitel 20. Overvejelser om rettighedsfortabelse Indledende bemærkninger Udvalgets overvejelser om udenlandske afgørelsers negative retskraft Behov for ændringer af personkredsen omfattet af straffelovens 11? 323 Kapitel 21. Overvejelser om forsøg og medvirken Indledende bemærkninger Forudsætning for straf for forsøg og medvirken med tilknytning til udlandet Forsøg/medvirken i udlandet fuldbyrdelse i Danmark Forsøg/medvirken i Danmark fuldbyrdelse i udlandet 327

9 Straffemyndighed på grundlag af straffelovens Krav om dobbelt strafbarhed? Krav om dansk indfødsret eller anden særlig tilknytning til Danmark? Andre begrænsninger Sammenfatning Mindretalsudtalelse Behov for særlige lovbestemmelser? 340 Kapitel 22. Overvejelser om internettet Indledende bemærkninger Lovovertrædelser begået fra Danmark Virusangreb, hacking, fremsendelse af mails med ulovligt indhold mv Tilgængeliggørelse af ulovligt materiale (informationsforbrydelser) Lovovertrædelser begået fra udlandet Virusangreb, hacking, fremsendelse af mails med ulovligt indhold mv Tilgængeliggørelse af ulovligt materiale (informationsforbrydelser) Afgrænsning af problemstillingen Straffelovens 6 eller Nærmere om rækkevidden af virkningsprincippet Straffemyndighed på andet grundlag Danmark som transitland Behov for særlige lovbestemmelser? 351 Kapitel 23. Overvejelser om juridiske personer Indledende bemærkninger Lokalisering af lovovertrædelser i forhold til juridiske personer Afgrænsning af problemstillingen Lokalisering til både handlingsland og hjemstedsland? Kun lokalisering til hjemstedslandet? Kun lokalisering til handlingslandet? Særligt om undladelser Sammenfatning Behov for særlige lovbestemmelser? Lokalisering Dobbelt strafbarhed 362 Kapitel 24. Overvejelser om straffelovens Kapitel 25. Lovudkast med bemærkninger Lovudkast Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser 379 Bilag 401

10 Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og arbejde 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Justitsministeriet besluttede den 11. juni 2002 at nedsætte et jurisdiktionsudvalg. Udvalgets kommissorium lyder således: 1. Indledning Justitsministeriet har besluttet at nedsætte et jurisdiktionsudvalg. Udvalget vil have til opgave at foretage en gennemgang af straffelovens bestemmelser om straffemyndighed (jurisdiktion) med henblik på at vurdere, hvorvidt der kan være behov for at foretage ændringer i disse bestemmelser. 2. De gældende regler Straffelovens 6-9 indeholder almindelige bestemmelser om, under hvilke betingelser en strafbar handling hører under dansk straffemyndighed (jurisdiktion). Disse bestemmelser afgrænser således, hvilke straffesager der kan pådømmes ved danske domstole. Dansk straffemyndighed omfatter bl.a. handlinger foretaget i den danske stat, jf. straffelovens 6, nr. 1 (territorialitetsprincippet). Det gælder også, hvis blot en del af den strafbare virksomhed er foretaget her i landet. Handlingen kan tillige være undergivet dansk straffemyndighed, hvis den uden at være foretaget i Danmark har haft virkning her i landet, jf. straffelovens 9 (virkningsprincippet). Hvis den kriminelle handling hverken for så vidt angår handling eller virkning har nogen tilknytning til det danske territorium, kan der i stedet være dansk straffemyndighed efter straffelovens 7. I så fald er det normalt en betingelse, at gerningsmanden er dansk statsborger eller er bosat her i landet, og at handlingen er strafbar både efter gerningsstedets lov og dansk lov (dobbelt strafbarhed). Bestemmelsen finder endvidere anvendelse med hensyn til handlinger begået i udlandet af en person, som er statsborger eller er bosat i et af de andre nordiske lande, og som opholder sig i Danmark. De nævnte bestemmelser suppleres af straffelovens 8. Efter denne bestemmelse er der bl.a. dansk straffemyndighed i forhold til handlinger i udlandet uanset andre tilknytningsmomenter, når handlingen er omfattet af mellemfolkelig overenskomst, ifølge hvilken Danmark er forpligtet til at foretage retsforfølgning, jf. straffelovens 8, nr. 5. Straffelovens bestemmelser i 6-8 begrænses ved de i folkeretten anerkendte undtagelser, jf. straffelovens 12. Det har bl.a. betydning med hensyn til strafferetlig immunitet for diplomater, statsoverhoveder mv. 3. Baggrund Den internationale udvikling med den voldsomt øgede rejseaktivitet henover landegrænserne og den almindelige internationalisering har medført, at der i de senere år på en række punkter har været rejst spørgsmål om, hvorvidt de gældende bestemmelser om dansk straffemyndig

11 hed er tidssvarende. I det følgende nævnes nogle af de spørgsmål, som der i den forbindelse er blevet peget på: 3.1. Et af de spørgsmål, der er blevet rejst, vedrører rækkevidden af begrebet bosat i straffelovens 7 det vil sige, hvilken længde og karakter et ophold i Danmark skal have for, at der i medfør af straffelovens 7 er dansk straffemyndighed for handlinger, som vedkommende udlænding har begået i udlandet. I praksis har det bl.a. givet anledning til overvejelser, hvorvidt der efter den nævnte bestemmelse er dansk straffemyndighed for udlandshandlinger begået af udlændinge, som opholder sig i Danmark på såkaldt tålt ophold (udlændinge, som har undladt at efterkomme et påbud om at udrejse af landet, og som fortsat opholder sig her i landet, fordi de pågældende på grund af risikoen for forfølgelse ikke kan tvangsudsendes til hjemlandet) Et andet spørgsmål, der i de senere år er blevet stadig mere relevant i relation til udstrækningen af dansk straffemyndighed, er fastlæggelsen af, hvor en strafbar handling finder sted. Navnlig kan der opstå særlige spørgsmål om lokalisering af en forbrydelse i tilfælde, hvor forbrydelsen er begået ved anvendelse af Internettet. Det gælder f.eks., hvis strafbart materiale på en dansk hjemmeside ligger på en web-server, som fysisk er placeret i et andet land, og som drives af en Internet-leverandør i et tredje land. Endvidere kan der bl.a. være anledning til at overveje en række spørgsmål om anvendelsen af reglerne om dansk straffemyndighed i forhold til lovovertrædelser begået af juridiske personer (selskaber mv.) herunder spørgsmålet om, hvor en lovovertrædelse begået i udlandet af en ansat person skal lokaliseres i forhold til den juridiske person i Danmark (arbejdsgiveren), som eventuelt også kan gøres ansvarlig for lovovertrædelsen Afgrænsningen af dansk straffemyndighed kan give anledning til særlige overvejelser i relation til forsøgs- og medvirkenshandlinger. Det må således efter de gældende regler anses for tvivlsomt, i hvilket omfang en i Danmark foretaget strafbar forsøgs- eller medvirkenshandling er undergivet dansk straffemyndighed, hvis forsøgs- eller medvirkenshandlingen relaterer sig til forhold, som (skal) begås i et andet land, hvor forholdet ikke er strafbart. Som eksempel kan nævnes medvirken på dansk grund til seksuel udnyttelse af mindreårige, der skal finde sted i et land, hvor den pågældende handling er straffri Ligesom i mange andre lande gælder der som udgangspunkt efter de danske regler om straffemyndighed et princip om såkaldt dobbelt strafbarhed. Det vil sige, at en handling begået i udlandet for at være omfattet af dansk straffemyndighed som udgangspunkt skal være strafbar både efter dansk ret og efter lovgivningen i det pågældende andet land. Der kan rejses spørgsmål om, hvorvidt der eventuelt vil være anledning til i et vist yderligere omfang at fravige princippet om dobbelt strafbarhed i forhold til, hvad der følger af de gældende regler om dansk straffemyndighed. Spørgsmålet er bl.a. blevet rejst i relation til tilfælde, hvor herboende forældre bringer et barn til udlandet med henblik på omskæring i et land, hvor indgrebet ikke anses for strafbart. Ligeledes har det i den offentlige debat været foreslået at fravige princippet om dobbelt strafbarhed i relation til seksuel udnyttelse af børn i udlandet ( sex-turisme ) med henblik på at muliggøre retsforfølgning i Danmark af danskere, som i udlandet foretager seksuel udnyttelse af mindreårige på en måde, som i det pågældende andet land ikke straffes

12 Spørgsmålet om, hvorvidt der i visse tilfælde kan være anledning til i videre omfang end hidtil at fravige det almindelige princip om dobbelt strafbarhed, har også været rejst i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale strafferetlige samarbejde. Danmark har i lighed med en række andre lande i flere af de internationale aftaler om strafferetligt samarbejde, som Danmark har tilsluttet sig, taget et forbehold, der f.eks. kan gå ud på at begrænse forpligtelsen til at have dansk straffemyndighed til tilfælde, hvor et krav om dobbelt strafbarhed er opfyldt. I det omfang det almindelige princip om dobbelt strafbarhed fraviges, vil det således indebære, at der ikke længere er behov for at tage sådanne forbehold I forbindelse med spørgsmål om afgrænsningen af straffemyndighed kan der efter Justitsministeriets opfattelse også være anledning til nærmere at overveje, om det forhold, at en forbrydelse begås mod en dansk statsborger i udlandet, eventuelt bør være tilstrækkeligt til i visse situationer at skabe dansk straffemyndighed. Efter de gældende regler er det således som udgangspunkt kun muligt ved danske domstole at retsforfølge en person, der f.eks. har dræbt en dansk statsborger i udlandet, hvis gerningsmanden er dansk statsborger eller bosat i Danmark Ikke mindst i takt med den øgede internationalisering kan der også rejses spørgsmål om, hvordan nationale og internationale regler bør udformes med henblik på i videst muligt omfang at sikre retsforfølgning af personer, som har begået alvorlige forbrydelser som f.eks. krigsforbrydelser eller tortur. Således var spørgsmålet om rækkevidden af Danmarks internationale forpligtelser i henhold til FN s torturkonvention af 10. december 1984 og dermed straffelovens 8, nr. 5, til overvejelse i en sag om eventuel iværksættelse af strafferetlig efterforskning med henblik på at søge Chile s tidligere præsident Augusto Pinochet udleveret til strafforfølgning i Danmark. Anklagemyndigheden fandt, at der ikke ville være dansk straffemyndighed, og at der derfor ikke her i landet kunne rejses tiltale mod den tidligere chilenske præsident for krænkelser af FN s torturkonvention På den anførte baggrund har Justitsministeriet besluttet, at der skal foretages en gennemgang af de gældende bestemmelser om dansk straffemyndighed i straffeloven som ikke siden vedtagelsen af straffeloven af 1930 har været genstand for en samlet revision med henblik på at vurdere, i hvilket omfang der bl.a. i lyset af den internationale udvikling kan være anledning til at foretage ændringer af disse bestemmelser. Justitsministeriet har derfor besluttet at nedsætte et jurisdiktionsudvalg, der skal behandle disse spørgsmål. Udgangspunktet for udvalgets overvejelser må i overensstemmelse med det ovenfor anførte bl.a. være, at der i visse sammenhænge formentlig kan være anledning til at udvide dansk straffemyndighed. En sådan udvidelse må selvsagt ske inden for de grænser, der sættes af de almindelige folkeretlige regler, herunder f.eks. med hensyn til udenlandske statsoverhoveders immunitet. Ligeledes forudsættes det, at udvalgets overvejelser og forslag om eventuelt at udvide dansk straffemyndighed sker under iagttagelse af det grundlæggende princip, at straffesager også fremover som overvejende udgangspunkt kun bør gennemføres i Danmark, hvis lovovertrædelsen har en særlig personel eller territorial tilknytning her til landet. Det bør i den forbindelse også indgå i udvalgets overvejelser, at straffesager så vidt muligt bør gennemføres ved en domstol på det sted, hvor der på grund af vidners og andet bevismateriales tilstedeværelse er bedst udsigt til en forsvarlig gennemførelse af sagen

13 Særligt for så vidt angår behovet for at udvide dansk straffemyndighed i forhold til udlændinges handlinger foretaget i udlandet bl.a. med henblik på at undgå, at Danmark kan være et fristed for udlændinge, som har begået alvorlig kriminalitet i udlandet bør dette spørgsmål endvidere vurderes i lyset af, at der er oprettet en permanent international straffedomstol med kompetence til at pådømme en række grove, internationale forbrydelser. 4. Kommissorium Jurisdiktionsudvalget har til opgave at foretage en generel gennemgang af straffelovens bestemmelser om dansk straffemyndighed (jurisdiktion). I tilknytning hertil skal udvalget på den anførte baggrund vurdere, hvorvidt der kan være behov for at foretage ændringer i dansk rets almindelige bestemmelser om straffemyndighed. I det omfang udvalget finder, at der er behov for at ændre de gældende bestemmelser, anmodes udvalget om at udarbejde et lovudkast. Det forudsættes, at udvalget i fornødent omfang inddrager oplysninger om retstilstanden i andre lande, herunder i de øvrige nordiske lande. Medlemmerne af udvalget udpeges af justitsministeren i overensstemmelse med det, der er anført i pkt. 5 umiddelbart nedenfor. 5. Udvalgets sammensætning Rigsadvokat Henning Fode (formand) 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Dommerforeningen 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Advokatrådet 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Politimesterforeningen 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Foreningen af Statsadvokater 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Rigsadvokaten 2 repræsentanter fra universiteterne 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Udenrigsministeriet 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Dansk Røde Kors 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Institut for Menneskerettigheder 1 repræsentant for Justitsministeriet Sekretariat: Sekretariatsfunktionen varetages af Justitsministeriet i samarbejde med Rigsadvokaten Udvalgets arbejde Efter Justitsministeriets anmodning afgav udvalget den 25. februar 2003 en udtalelse om Justitsministeriets udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Kvindelig omskæring). Hovedformålet med dette lovudkast var at gøre det muligt at straffe danske statsborgere og herboende udlændinge, som i udlandet foretager eller medvirker til

14 at foretage omskæring af piger og unge kvinders ydre kønsorganer, selv om den pågældende handling ikke er strafbar efter lovgivningen i det land, hvor handlingen er foretaget. Med henblik herpå indeholdt lovudkastet bl.a. en ændring af straffelovens regler om dansk straffemyndighed, således at det almindelige krav om dobbelt strafbarhed for handlinger, der er foretaget i udlandet, ikke skulle gælde ved kvindelig omskæring. Justitsministeren fremsatte den 12. marts 2003 lovforslag nr. L 183 om ændring af straffeloven og udlændingeloven (Kvindelig omskæring). Jurisdiktionsudvalgets udtalelse vedrørende lovudkastet er medtaget som bilag til lovforslaget. Det pågældende lovforslag blev vedtaget som lov nr. 386 af 28. maj 2003 og medførte bl.a. indsættelse af den særlige jurisdiktionsbestemmelse i straffelovens 7, stk. 3, hvorefter der ikke stilles krav om dobbelt strafbarhed ved kvindelig omskæring. Loven trådte i kraft den 31. maj Den 10. marts 2005 anmodede justitsministeren Jurisdiktionsudvalget om at færdiggøre sine overvejelser inden den 1. februar Om baggrunden herfor henviste justitsministeren til, at regeringen finder, at det i Danmark bl.a. bør være muligt at straffe danskere, som i udlandet foretager seksuel udnyttelse af mindreårige, jf. regeringsgrundlaget Nye mål fra februar I regeringsgrundlaget er det anført, at regeringen ønsker at sikre, at straffelovens bestemmelser om dansk straffemyndighed (jurisdiktion) er indrettet således, at der er de nødvendige redskaber til at sætte ind over for denne type kriminalitet. Regeringen ønsker at fremsætte lovforslag på området i folketingsåret 2005/06. Ved brev af 6. oktober 2005 erklærede justitsministeren sig indforstået med, at Jurisdiktionsudvalget afgav en delbetænkning om spørgsmålet om sex-turisme og dobbelt strafbarhed i forbindelse hermed inden den 1. februar Udvalget afgav herefter i februar 2006 delbetænkning nr om dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet. Justitsministeren fremsatte den 29. marts 2006 lovforslag nr. L 200 om ændring af straffeloven (Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet)

15 Det pågældende lovforslag blev vedtaget som lov nr. 540 af 8. juni 2006 og medførte bl.a. ændring af den særlige jurisdiktionsbestemmelse i straffelovens 7, stk. 3, således at der heller ikke stilles krav om dobbelt strafbarhed ved en række tilfælde af seksuel udnyttelse af børn. Loven trådte i kraft den 9. juni Med afgivelse af denne (hoved)betænkning afslutter udvalget sit arbejde med gennemgangen af straffelovens bestemmelser om straffemyndighed. Udvalget har afholdt 25 møder Udvalgets sammensætning Jurisdiktionsudvalget har ved afgivelsen af denne betænkning haft følgende sammensætning: Rigsadvokat Henning Fode (formand) Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen, ad hoc udpeget af Justitsministeriet Landsdommer Elisabeth Mejnertz, Dommerforeningen Advokat Jakob Lund Poulsen, Advokatrådet Chefanklager Claus Nørøxe, Foreningen af Politidirektører i Danmark Statsadvokat Birgitte Vestberg, Foreningen af Statsadvokater Professor, lic.jur. Gorm Toftegaard Nielsen, Århus Universitet Professor, dr. jur. Frederik Harhoff, Syddansk Universitet Specialkonsulent David Kendal, Udenrigsministeriet Advokat Tyge Trier, Dansk Røde Kors Afdelingsleder Birgitte Kofod Olsen, Institut for Menneskerettigheder Kontorchef Ole Hasselgaard, Justitsministeriet Udenrigsministeriet var ved udvalgets nedsættelse repræsenteret af ministerråd Julie Rechnagel. Den 26. november 2003 indtrådte kontorchef Peter Taksøe-Jensen som medlem af udvalget i stedet for Julie Rechnagel. Peter Taksøe-Jensen blev den 3. maj 2006 afløst af specialkonsulent David Kendal. Justitsministeriet var ved udvalgets nedsættelse repræsenteret af fungerende kontorchef Anne Kristine Axelsson. Den 22. august 2005 indtrådte konsulent Helle Hübertz Krogsøe som medlem af udvalget i stedet for Anne Kristine Axelsson. Helle Hübertz Krogsøe blev den 3. maj 2006 afløst af kontorchef Ole Hasselgaard

16 Dansk Røde Kors var ved udvalgets nedsættelse repræsenteret af lektor Lars Adam Rehof. Den 18. februar 2004 indtrådte advokat Tyge Trier som medlem af udvalget i stedet for Lars Adam Rehof. Som sekretær for Jurisdiktionsudvalget har fungeret fuldmægtig Lennart Houmann (indtil den 31. august 2003), fuldmægtig Jeanie Sølager Bigler (fra den 1. september 2003 til den 31. august 2006) og fuldmægtig Carsten Kristian Vollmer (fra den 1. september 2006). København, juni 2007 Henning Fode (formand) Frederik Harhoff Ole Hasselgaard Poul Dahl Jensen David Kendal Elisabeth Mejnertz Gorm Toftegaard Nielsen Claus Nørøxe Birgitte Kofod Olsen Jakob Lund Poulsen Tyge Trier Birgitte Vestberg Carsten Kristian Vollmer

17

18 Kapitel 2. Sammenfatning af betænkningen 2.1. Oversigt over betænkningens indhold I denne betænkning behandles spørgsmålet om grundlaget for dansk straffemyndighed (jurisdiktion). Betænkningen omhandler således navnlig spørgsmålet om, hvilken tilknytning et strafbart forhold skal have til Danmark, for at danske domstole kan behandle straffesagen. Kapitel 3 indeholder en generel beskrivelse af jurisdiktionsbestemmelsers baggrund og formål. Gældende ret er beskrevet nærmere i kapitel 4-13, mens kapitel 14 indeholder oplysninger om retsstillingen i en række andre lande. Udvalgets overvejelser er gengivet i kapitel 15-24, mens kapitel 25 indeholder udvalgets lovudkast med bemærkninger. De gældende bestemmelser i straffelovens 6-12 er gengivet i bilaget til betænkningen Efter gældende ret er handlinger begået i Danmark undergivet dansk straffemyndighed, jf. straffelovens 6 om territorialprincippet. Selv om en handling ikke er foretaget i Danmark, kan handlingen alligevel være undergivet dansk straffemyndighed, hvis den har haft virkning her i landet, jf. straffelovens 9 om virkningsprincippet. I kapitel 4 beskrives gældende ret om dansk straffemyndighed på grundlag af territorial- og virkningsprincippet, mens kapitel 15 indeholder udvalgets overvejelser herom. Hvis den kriminelle handling hverken for så vidt angår handling eller virkning har nogen tilknytning til det danske territorium, kan der i stedet være dansk straffemyndighed efter straffelovens 7 om handlinger foretaget uden for den danske stat (udlandshandlinger) af personer med tilknytning til Danmark i form af statsborgerskab eller bopæl mv. (det aktive personalprincip). Det er normalt en betingelse, at handlingen er strafbar både efter gerningsstedets lov og efter dansk lov (dobbelt strafbarhed). Nedenfor i kapitel 5 beskrives gældende ret om dansk straffemyndighed på grundlag af det aktive personalprincip, mens kapitel 16 indeholder udvalgets overvejelser herom. I

19 tilknytning til beskrivelsen af gældende ret redegøres nærmere for spørgsmålet om danske straffebestemmelsers gyldighedsområde. Ovennævnte jurisdiktionsgrundlag suppleres af straffelovens 8, hvorefter der, uanset om gerningsmanden har tilknytning til Danmark, er dansk straffemyndighed for en række udlandshandlinger, der krænker særlige danske interesser (beskyttelsesprincippet), er rettet mod personer med dansk tilknytning (det passive personalprincip) eller eksempelvis i det internationale samarbejde er karakteriseret som en forbrydelse, hvor det enkelte land skal have straffemyndighed uden særlige begrænsninger (universalprincippet). Nedenfor i kapitel 6 beskrives gældende ret om dansk straffemyndighed på grundlag af de nævnte jurisdiktionsprincipper, mens kapitel 17 indeholder udvalgets overvejelser herom. Efter gældende ret afgøres det efter dansk lovgivning, om der er realiseret en strafbar handling, og hvilken sanktion det i givet fald skal udløse. Det er dog i et vist omfang nødvendigt at inddrage udenlandsk lovgivning under en straffesag her i landet. Nedenfor i kapitel 7 beskrives gældende ret om betydningen af udenlandsk lovgivning under en dansk straffesag, mens kapitel 18 indeholder udvalgets overvejelser herom. Straffelovens 10 a og 10 b angår de tilfælde, hvor en handling allerede er pådømt i udlandet, og hvor muligheden for her i landet at pålægge straf for samme handling begrænses af grundsætningen om ne bis in idem (forbudet mod at føre sag om samme forhold flere gange). Nedenfor i kapitel 8 beskrives gældende ret om dette såkaldte ne bis in idem-princip, mens kapitel 19 indeholder udvalgets overvejelser herom. Muligheden for her i landet at gennemføre en sag om rettighedsfortabelse i anledning af handlinger, som er pådømt i udlandet, er reguleret af straffelovens 11. Nedenfor i kapitel 9 beskrives gældende ret herom, mens kapitel 20 indeholder udvalgets overvejelser. Spørgsmålet om dansk straffemyndighed i forhold til forsøgs- og medvirkenshandlinger foretaget i Danmark med tilsigtet eller indtrådt fuldbyrdelse i udlandet (eller omvendt) rejser særlige problemstillinger. Nedenfor i kapitel 10 beskrives gældende ret herom, mens kapitel 21 indeholder udvalgets overvejelser. Udvalget har på dette punkt delt sig i et flertal (8 medlemmer) og et mindretal (4 medlemmer)

20 Med etableringen af internettet er der skabt nye muligheder for at begå forbrydelser, der uden bistand fra andre personer indtræder et andet sted end dér, hvor gerningsmanden befinder sig. Det kan i forhold til sådanne forbrydelser være vanskeligt nærmere at fastlægge grundlaget for dansk straffemyndighed, herunder rækkevidden af virkningsprincippet. Nedenfor i kapitel 11 beskrives gældende ret om dansk straffemyndighed i forhold til lovovertrædelser begået gennem internettet, mens kapitel 22 indeholder udvalgets overvejelser herom. Spørgsmålet om dansk straffemyndighed i forhold til handlinger, der kan føre til strafansvar for juridiske personer, rejser ligeledes særlige problemstillinger. Nedenfor i kapitel 12 beskrives gældende ret om dansk straffemyndighed i forhold til juridiske personer, mens kapitel 23 indeholder udvalgets overvejelser herom. Straffelovens ovennævnte bestemmelser om straffemyndighed mv. begrænses af de folkeretlige undtagelser, jf. herved straffelovens 12. Nedenfor i kapitel 13 beskrives de folkeretlige rammer nærmere, mens kapitel 24 indeholder udvalgets overvejelser om straffelovens 12. Kapitel 14 indeholder oplysninger om udenlandsk ret. Kapitel 25 indeholder udvalgets lovudkast med bemærkninger Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag Udvalget foreslår, at udgangspunktet for dansk straffemyndighed fortsat bør være territorialprincippet, således at der kan ske retsforfølgning ved danske domstole, når en strafbar handling er begået i den danske stat (eller på dansk fartøj). Dansk straffemyndighed bør endvidere i samme omfang som hidtil omfatte handlinger, der er foretaget uden for dansk territorium, men som har haft virkning her i landet, jf. virkningsprincippet. Udvalget foreslår endvidere, at der fortsat bør være dansk straffemyndighed på grundlag af det aktive personalprincip i forhold til handlinger begået i udlandet (udlandshandlinger). Efter gældende ret er der i medfør af dette princip som udgangspunkt alene straffemyndighed i forhold til udlandshandlinger begået af personer, der har dansk indfødsret eller er bosat her i landet. Udvalget foreslår, at personkredsen udvides til også at om

DANSK STRAFFEMYNDIGHED I FORHOLD TIL SEKSUEL UDNYTTELSE AF BØRN I

DANSK STRAFFEMYNDIGHED I FORHOLD TIL SEKSUEL UDNYTTELSE AF BØRN I DANSK STRAFFEMYNDIGHED I FORHOLD TIL SEKSUEL UDNYTTELSE AF BØRN I UDLANDET BETÆNKNING Nr. 1470 KØBENHAVN 2006 JUSTITSMINISTERIET Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Markedsføring og prisoplysning

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love 2007/2 LSF 16 Offentliggørelsesdato: 29-11-2007 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 49 Sagsforløb 2007/2 LF 16 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. november 2007 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov 2007/2 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0596 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N ( V Æ B N E D E K O N F L I K T E R I U D L A N D E T M V.

F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N ( V Æ B N E D E K O N F L I K T E R I U D L A N D E T M V. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Ketilbjørn Hertz Strafferetskontoret@jm.dk W I L D E RS PLA D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F ON 3 2 6 9 8 8 8 8 D I REKTE 3 2 6

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Bemærkninger til konventionen

Bemærkninger til konventionen Bemærkninger til konventionen 1. Indledning Baggrunden for den nordiske konvention er et ønske om på grundlag af konklusionerne fra det nordiske justitsministermøde på Svalbard i juni 2002 at forenkle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Asbjørn Jensen Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 9. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sidehoved Kommenteret straffelov

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 Sag 66/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Giersing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten på Frederiksberg den 6. februar 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0006 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0006 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0006 Bilag 2 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 20. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 247 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-305-0101 Dok.: LSJ40092 G R U N D N O T A T vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til Bilag 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=95611 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2002 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere