Dansk fraflytningsbeskatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk fraflytningsbeskatning"

Transkript

1 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og et europæisk perspektiv Ålborg Universitet Efterår 2005

2 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING EMNEVALG PROBLEMFORMULERING METODEVALG OG OPGAVESTRUKTUR AFGRÆNSNING SUBJEKTIV SKATTEPLIGT FOR PERSONER DEN HISTORISK UDVIKLING UBEGRÆNSET SKATTEPLIGT Salg af boligen Dobbeltbeskatning Indkomstopgørelsen BEGRÆNSET SKATTEPLIGT Lønindkomst Anden A-indkomst Bestyrelseshonorar Konsulentydelser Pensioner Erhvervsvirksomhed Fast ejendom Udlejning af helårsbolig Udlejning af sommerbolig Udbytte Personalegoder Renteindtægt Royalty Indkomstopgørelsen UDSTATIONERING Social sikring Arbejdsmarkedsbidrag FRAFLYTNING FRA DANMARK FRAFLYTNING FAKTA OG TAL FRAFLYTNING TIL ENGLAND DANSK BESKATNING VED FRAFLYTNING DEN HISTORISKE UDVIKLING AKTIER Henstand og sikkerhedsstillelse KØBE- OG TEGNINGSRETTER KURSGEVINST Henstand og sikkerhedsstillelse ERHVERVSVIRKSOMHED AFSKRIVNINGSBERETTIGEDE AKTIVER FAST EJENDOM PENSION SELVANGIVELSESFRIST DANSK FRAFLYTNINGSBESKATNING SET FRA ET EUROPÆISK SYNSPUNKT INDLEDENDE BETRAGTNINGER OMKRING EU-RETTEN PROBLEMSTILLINGER VED DE INTERN RETLIGE SKATTEREGLER I FORHOLD TIL EU C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant Indvirkning på dansk ret af EF-domstolens afgørelse i C-9/ C-150/04 mod Kongeriet Danmark Indvirkning på dansk ret af EF-domstolens mulige afgørelse i C-150/

3 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER OMKRING DANSK FRAFLYTNINGSBESKAT-NING I FORHOLD TIL EU-RETTEN KONKLUSION ENGLISH SUMMARY LITTERATURFORTEGNELSE

4 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 4 1 Indledning Gennem tiderne har der altid været personer, som er fraflyttet Danmark og bosat sig i et andet land. Årsagerne hertil er mange og strækker sig lige fra H.C. Andersen for ca. 200 år siden rejste verden rundt for at finde inspiration til sine fortællinger og til det 21. århundrede hvor pensionister rejser til Spanien og Frankrig for at nyde deres alderdom. Men især det at rejse udenlands for at arbejde har i de senere år været yderst populært. Den stigende globalisering inden for erhvervslivet har affødt et behov for at få en medarbejderstab, der kan begå sig på det internationale marked. Dette gælder først og fremmest sprogligt, men også kendskab til andre landes kulturer, lovgivning, infrastruktur osv. er vigtige for virksomheder, der har relationer til det internationale marked. I takt med erhvervslivets stigende efterspørgsel efter arbejdskraft med international erfaring er udbuddet af medarbejdere, der har international erhvervserfaring, også stigende. Dette skyldes selvfølgelig tildels den enkeltes lyst til at prøve noget nyt, lærer andre kulturer at kende osv., men det skyldes også, at det i hvert fald indenfor EU er blevet lettere rent praktisk at få arbejde i et andet land. Danmark er kendt for at have et meget højt skattetryk, og for nogle er det en motivationsfaktor i sig selv for at flytte udenlands. Efter forbrugsfesten i 1970 erne indførtes der i 1980 erne en række skattemæssige stramninger, der medførte, at mange fra den mere velstående del af befolkningen flyttede til udlandet. Med indførelsen af formueskatten var det simpelthen blevet for dyrt at bo i Danmark. Den voksende fraflytning fra Danmark, som alene skyldes skattemæssige årsager, forsøgte den daværende regering at sætte en stopper for i 1987 med vedtagelse af lov nr , og 312 af 25. maj 1987 (efterfølgende kaldt Skatteflugtspakken), som indførte en lang række skattemæssige tiltag, der skulle forhindre at velstående danskere flyttede til udlandet med hele deres formue uden at staten fik del af kagen i form at skat, når formuen efterfølgende ville blive afhændet. Selvom Skatteflugtspakken fra 1987 mest var tænkt som et middel, til at bremse strømmen af velstående danskere, der flyttede fra Danmark, så rammer den jo bredt, og den volder således stadig en del problemer for den almindelige dansker ved fraflytning fra Danmark, selvom der efterfølgende er gennemført ændringer til loven. Derudover er EU blevet mere opmærksom på de danske skatteregler ved fraflytning, og flere afgørelser ved EF domstolen har vist, at de danske

5 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 5 skatteregler ved fraflytning muligvis er i strid med EF-traktatens artikel 39 om arbejdskraftens fri bevægelighed, artikel 43 om fri etableringsret og artikel 49 om fri bevægelighed for tjenesteydelser. Der er kun i begrænset omfang medtaget materiale og afgørelser efter d. 1. december Emnevalg Der er mange danskere, der hvert år flytter udenlands af enten den ene eller den anden grund. Men uanset bevæggrunden hertil så er det selvfølgelig med et ønske om at få en god oplevelse. De skattemæssige regler ved fraflytning kan være svære at gennemskue og der er mange faldgruber. Såfremt man ønsker at flytte udenlands bør udenlandsopholdet planlægges nøje i god tid inden afrejse, så man ikke får nogle skattemæssige overraskelser, når man først er flyttet. På det tidspunkt er det for sent at lave om på noget. Jeg har forestillet mig, at nærværende opgave skal kunne bruges som en slags håndbog for danskere, der ønsker at rejse til udlandet for en kortere eller længere periode. Udlandsopholdet kan som tidligere nævnt let blive en meget dyr affære, hvis ikke den er planlagt ordentligt. Emnevalget udspringer også af min egen erfaring, idet jeg har arbejdet som revisor i et dansk revisionsfirma i London i 3 år. For det første har jeg selv været igennem processen omkring det at skulle flytte fra Danmark, og for det andet har jeg gennem mit arbejde i London fået kendskab til en lang række af danskere der flytter fra Danmark til England. Bevæggrundene for disse danskere for at flytte til England er for nogle et ønske om at få en god oplevelse og styrke deres erhvervserfaring, hvorved udlandsopholdet ofte er af midlertidig karakter. For andre er det et ønske om at slippe for det høje danske skattetryk, og disse ophold er ofte af mere langvarig eller permanent karakter. Mange af de danskere der fraflytter Danmark og flytte udenlands for at slippe for at betale så meget i skat vælger ofte at flytte til England, idet England har et markant lavere skattetryk end i Danmark. Derudover er lønningerne især i London væsentlig højere end i Danmark og sammenholdt med det lave skattetryk er der således god mulighed for at tjene penge i England. 1 1 Jeg vil i opgaven ofte bringe England ind som sammenligning til Danmark. Mine betragtninger omkring England er selvfølgelig baseret på den engelske lovgivning, men jeg anvender også den viden, som jeg har tilegnet mig gennem arbejdet i England. De oplysninger, jeg opgaven igennem bringer omkring England, er således ikke baseret på nogen egentlig undersøgelse, men mere på min erfaring fra revisorarbejdet i London.

6 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 6 Problemerne, der bliver behandlet i nærværende opgave, vil tage udgangspunkt i emnet dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv. Udover at gennemgå de danske skatteregler ved fraflytning vil jeg forsøge at sammenholde de danske regler med EF-traktaten for at klargøre, om de er uforenelige med de grundlæggende økonomiske frihedsrettigheder i EFtraktaten såsom arbejdskraftens frie bevægelighed og fri etableringsret. 1.2 Problemformulering I forbindelse med fraflytning fra Danmark er der en række politiske overvejelser, som ligger til grund for den gældende skattemæssige lovregulering på området. Det kunne være interessant at undersøge, om skatteindtægterne i forbindelse med fraflytningsbeskatning står mål med de på området gældende regler. Men da der ikke foretages separat indberetning af disse oplysninger, findes der så vidt jeg ved ikke statistikker der belyser dette forhold. Afhandlingens primære målsætningen er at klarlægge, hvordan man som person står stillet, såfremt man ønsker at flytte til udlandet, og hvilke muligheder den danske skattelovgivning giver danskere, der ønsker at flytte til udlandet. Til belysning af dette punkt vil jeg primært tage udgangspunkt i den gældende lovgivning, men da ingenting i den danske lovgivning er hverken sort eller hvidt, så vil jeg inddrage relevante domme til at belyse problemstillingen. Afhandlingens sekundære målsætning er at foretage en sammenligning med EF-traktatens bestemmelser om arbejdskraftens frie bevægelighed samt fri etableringsret for at vurdere, om de danske skatteregler er i tråd med EF-traktatens bestemmelser. Med udgangspunkt i de skatteretlige regler vil jeg forsøge at nå ovenstående målsætning ved at opstille følgende problemstillinger, som vil danne grundlag for opgavedisponeringen. Hvilke forhold lægges der vægt på ved bedømmelsen af, om en person ved fraflytning har opgivet sin fulde skattepligt til Danmark og/eller bevaret det skattemæssige hjemsted i Danmark. At man fraflytter Danmark er ikke ensbetydende med, at man automatisk opgiver sin fulde danske skattepligt. Der kan være forhold der gør, at man fortsat betragtes som fuld eller begrænset skattepligtig til Danmark, selvom man faktisk ikke bor i Danmark. Der er mange forhold, der spiller ind ved denne afgørelse, som foretages af skatteforvaltning i den kommune, man er bosat i inden

7 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 7 fraflytningen. Derudover skal det afgøres, hvor man har skattemæssigt hjemsted. Afgørelsen er en subjektiv vurdering, hvilket kan give en uensartet behandling alt efter hvor i landet man bor. Hvilke mål, midler og principper har historisk været afgørende ved udformningen af fraflytningsbeskatningen i Danmark. Den gældende lovgivning omkring fraflytningsbeskatning tager udgangspunkt i skatteflugtspakken fra Det er en gammel lov, og formålet er ikke at analysere fordele og ulemper ved loven i forhold til tidligere love. Men da loven i store træk stadig er gældende er det vigtigt at kende bevæggrundene for at indføre loven i 1987, og om disse bevæggrunde stadig er aktuelle. Hvornår og hvordan beskattes en person, der flytter fra Danmark Er en person ved fraflytning fra Danmark formuende er der særlige regler for behandlingen og dermed beskatningen heraf ved fraflytningen. Der kan f.eks. være tale om, at personen driver selvstændig virksomhed i Danmark, ejer fast ejendom eller aktier eller har indeståender i pengeinstitut eller pensionskasse. Beskatningen ved fraflytning fra Danmark lovreguleres i henholdsvis Kildeskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og kursgevinstloven. Denne afhandling har til hovedformål at foretage en kommenteret gennemgang af disse regler med henblik på at vurdere, i hvilke situationer beskatningen forekommer. Er den danske lovgivning ved fraflytning forenelig med EF-traktatens bestemmelser EF-traktatens artikel 39 om arbejdskraftens fri bevægelighed, artikel 43 om fri etableringsret og artikel 49 om fri bevægelighed for tjenesteydelser er grundlæggende økonomiske frihedsrettigheder, som skal sikre, at borgere i EU frit kan rejse rundt i EU og tage arbejde, hvor man lyster uden at man skal straffes økonomisk gennem national skattelovgivning. Tankerne bag er således, at man ikke skal stilles anderledes hvis man som dansker finder arbejde i Frankrig og dermed flytter til Frankrig, end man ville gøre hvis man som jyde fandt arbejde i København og flyttede til Sjælland. Med opstillingen af de fire problemstillinger er det således mit håb, at jeg ved afslutningen af denne afhandling har fået opfyldt min primære målsætning, nemlig at klarlægge, hvordan man som person står stillet, såfremt man ønsker at flytte til udlandet, og hvilke muligheder den danske skattelovgivning giver danskere, der ønsker at flytte til udlandet.

8 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 8 Jeg har ligeledes opstillet en sekundær målsætning omkring en vurdering af de danske skatteregler sammenlignet med EF-traktatens bestemmelser. Det er min opfattelse, at jeg gennem arbejdet med at nå den primære målsætning også vil belyse forhold der har betydning for sammenligningen af de danske skatteregler og de europæiske regler, og at den sekundære målsætning et langt stykke hen ad vejen vil blive behandlet i sammenhæng med den primære målsætning. Konklusionen på afhandlingen skulle gerne vise, at jeg har nået de mål, der er præciseret her i problemformuleringen. 1.3 Metodevalg og opgavestruktur Udgangspunktet for metodevalg og strukturen gennem opgaven vil være problemformuleringen og de dertil hørende spørgsmål. De enkelte kapitler i afhandlingen vil tage udgangspunkt i en kombination af gennemgang af love med inddragelse af doms- og administrativ praksis. I forbindelse med disponering af opgaven, er henvisning til domspraksis valgt indarbejdet i opgavebesvarelsen og ikke som alternativ i noterne da dette efter min overbevisning øger læsevenligheden og sammenhængen i opgaven. I afsnittet omkring fraflytning til England vil jeg dog også i høj grad støtte mig til egne erfaringer gennem mit arbejde i London. Præsentationen heraf vil derfor primært baseres på en subjektiv vurdering af forholdene i England, men selvfølgelig også med henvisning til gældende engelsk lov på området. Afsnittet vil således ikke kunne anvendes som egentlig analysegrundlag. Afhandlingen har ikke til formål at komme med forslag til forbedrede ændringer til den gældende skattelovgivning, men alene at beskrive den gældende lov som har betydning for danskere der ønsker at bosætte sig i et andet land. Det kan dog ikke undgås, at min holdning til reglerne vil skinne igennem. Dele af loven er kommenteret i diverse artikler, hvor artiklerne afspejler forfatterens holdning. Især i afsnittet omkring dansk fraflytningsbeskatning contra EU er der skrevet mange artikler, og der er mange holdninger til spørgsmålet. Jeg vil forsøge at

9 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 9 sammenholde alle disse forskellige holdninger, men også komme med min egen holdning til spørgsmålet. Afhandlingen indledes i afsnit 2 med en gennemgang af de gældende regler for hvornår en person anses for at have opgivet sin skattepligtig til Danmark. Hvordan ens skattemæssige situation ser ud ved fraflytning fra Danmark afhænger i høj grad af, om man opgiver sin fulde skattepligt eller bevarer enten sin fulde eller en begrænset skattepligt til Danmark. Såfremt to lande begge kræver fuld skattepligt, vil afgørelsen bero på et skøn over, hvor man har skattemæssigt hjemsted, og herefter ser man på hvordan indkomsterne fordeles landene imellem i henhold til de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler. Disse forhold behandles i afsnit 3 sammen med en redegørelse for, hvilke muligheder der er i den danske lovgivning for at rejse udenlands. Opgavens egentlige formål er at beskrive den danske fraflytningsbeskatning, men før man tager stilling til, hvordan man beskattes ved fraflytning, er det afgørende at have klarlagt, hvorvidt man er fuld eller begrænset skattepligtig til Danmark. Derfor vil jeg i opgaven bruge forholdsmæssigt mange ressourcer på at beskrive reglerne omkring fuld og begrænset skattepligt, idet en fastlæggelse heraf er en forudsætning for at diskutere de danske regler omkring fraflytningsbeskatning. Inden jeg beskriver skattereglerne ved fraflytning fra Danmark har jeg valgt at medtage et lille afsnit omkring fraflytning fra Danmark i tal. Dette gøres for at give et billede af omfanget af fraflytningen, men også for at beskrive, hvilke lande danskere typisk flytter til. I samme afsnit har jeg valgt at skrive lidt om fraflytning til England, og hvilke muligheder der er for danskere, der flytter til England. Her tænker jeg på, hvordan man som dansker kan etablere sig, og udnytte mulighederne i det engelske skattesystem til at spare penge i skat. Hovedafsnittet og det egentlige formål med denne afhandling vil omfatte en gennemgang af fraflytningsbeskatningen indenfor bestemte områder. Afsnit 4 tager udgangspunkt i en historisk gennemgang af reglerne for fraflytningsbeskatning i Danmark. Jeg tager primært udgangspunkt i skatteflugtspakken fra 1987 og beskriver ændringer hertil frem til i dag. Det er ikke nogen dybdegående analyse af, hvorfor skatteflugtspakken blev indført i Men da loven stadig er gældende og danner grundlaget for hvordan man som person beskattes ved fraflytning, så finder jeg det relevant at komme med en kort redegørelse omkring baggrunden for vedtagelsen af loven. Herefter har jeg udvalgt enkelte områder, hvor jeg redegør for, hvordan disse behandles skattemæssigt ved fraflytning. De udvalgte områder er aktier, købe- og tegningsretter, kursgevinster, selvstændig erhvervsvirksomhed, afskrivningsberettigede aktiver, pension og fast ejendom.

10 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 10 Efter gennemgangen af fraflytter beskatningsreglerne i Danmark redegøres der i afsnit 5 for de EU retlige problemstillinger ved den danske lovgivning. Dette gøres med udgangspunkt i udvalgte afgørelser fra EF domstolen sammenholdt med en række artikler i faglige tidsskrifter og aviser samt udtalelser fra skatteministeren på området. Jeg vil forsøge at komme med en konklusion på, hvorvidt de danske skatteregler ved fraflytning er i strid med de grundlæggende frihedsrettigheder i EF-traktaten. Afhandlingen rundes af med en konklusion, hvor der konkluderes på de behandlede problemstillinger. De afgrænsninger, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende afhandling, er alle gengivet i nedenstående afsnit 1.4 afgrænsning. Som hovedregel er det ikke nævnt i afhandlingen, hvor afgrænsningen har indvirkning. Dog er der, hvor det er vurderet at være nødvendigt i forhold til forståelsen i afhandlingen, henvist til afgrænsningsafsnittet. 1.4 Afgrænsning I forhold til problemformuleringen i afsnit 1.2 har jeg valgt at foretage en række afgrænsninger, hvilket begrundes med emnets bredde. Afhandlingens behandling af fraflytningsbeskatning vil alene være koncentreret om personers fraflytning fra Danmark. Konkret vil det sige, at afhandlingens udgangspunkt er KSL 1 og 2. Jeg kommer således ikke ind på selskabets transaktioner på tværs af landegrænser, herunder salg mellem koncernforbundne selskaber, sambeskatning på tværs af landegrænser og stiftelse af EU selskaber. Idet afhandlingens tema er fraflytningsbeskatning vil jeg som konsekvens heraf heller ikke komme ind på området om personers tilflytning til Danmark. Her er der stort set ligeså mange regler som ved personers fraflytning. Hvor det har betydning for afhandlingens sammenhæng og forståelse kan jeg dog kort komme ind på de tilsvarende regler ved efterfølgende tilflytning til Danmark. Dette kan være tilfældet i afsnit 4, hvor jeg er inde og redegøre for bestemmelserne omkring behandlingen af aktier, kursgevinster mv. ved fraflytning. Her kan det måske være interessant kort at redegøre for, hvordan disse aktiver efterfølgende bliver behandlet, såfremt personen ønsker at flytte tilbage til Danmark.

11 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 11 Der kan være særregler indenfor bestemte afsnit i afhandlingen, der undtager personer, som fortsat er bosiddende i Danmark. Det er f.eks. gældende i afsnit 4.4 omkring erhvervsvirksomhed, hvor aktiver ved flytning af fast driftssted til udlandet beskattes som om virksomheden ophører. Såfremt skatteyderen fortsat er bosiddende og skattepligtig til Danmark men overfører aktiver til et af ham i udlandet ejet fast driftssted, så finder bestemmelsen om beskatning ikke anvendelse. Da jeg hele afhandlingen igennem tager udgangspunkt i, at en skatteyder fraflytter Danmark, så er jeg ikke inde og beskrive disse særregler. Afhandlingen behandler udelukkende subjektiv skattepligt for personer i levende live, og der vil således ikke indgå dødsbobeskatning. Da afhandlingen tager udgangspunkt i personers fraflytning fra Danmark vil jeg ikke komme ind på de særlige regler der er for personer, der fortsat bor i Danmark, men som arbejder i udlandet. Disse personer vil være enten fuld eller begrænset skattepligtige til Danmark, og for dem gælder de særlige lempelsesregler i Ligningslovens 33 og 33A. Afhandlingen indeholder derfor ikke en gennemgang heraf. Der er en lang række af særlige skatteregler for de såkaldte grænsegængere, dvs. personer som bor i et land og arbejder i et andet land, eller som arbejder en del af tiden i ét land og en del af tiden i et andet land. Af hensyn til afhandlingens omfang har jeg valgt at se bort fra denne del, vel vidende at der er mange danskere, der er omfattet af disse regler. Der gælder desuden særlige skatteregler for danske statsborgere, der er udsendt af den danske stat, amt eller kommune samt for sømænd og flypersonel. Nærværende afhandling indeholder ikke en redegørelse af disse særlige skatteregler. Ved gennemgangen af de danske skatteregler for fraflytning i nærværende opgave, forstås dansk således, at det kun gælder for Danmark. I nogle sammenhænge hører Grønland og Færøerne indunder de danske skatteregler. I nærværende opgave henviser jeg til Kildeskattelovens 116, hvori det fastslås, at denne lov ikke gælder for Færøerne og Grønland. Som en konsekvens heraf, har jeg valgt ikke at beskrive de regler, der gælder for Færøerne og Grønland, ej heller inddrage disse lande i afhandlingen på anden måde.

12 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 12 Afhandlingen igennem benyttes ordene dobbeltbeskatningsaftaler og dobbeltbeskatningsoverenskomst synonymt, selvom jeg er klar over, at begrebet dobbeltbeskatningsaftaler blev afskaffet sammen med dobbeltbeskatningsaftaleloven i 1994, hvorefter aftaler indgået med lande efterfølgende skulle vedtages ved lov, og derfor benævnes dobbeltbeskatningsoverenskomster. Aftaler om dobbeltbeskatning indgået med lande inden denne lovs vedtagelse hedder fortsat dobbeltbeskatningsaftaler, mens aftaler indgået efter lovens vedtagelse hedder dobbeltbeskatningsoverenskomster. Der vil i de enkelte afsnit blive foretaget en række detailafgrænsninger.

13 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 13 2 Subjektiv skattepligt for personer I kapitel 2 vil nedenstående spørgsmål jf. problemformuleringen blive besvaret: Hvilke forhold lægges der vægt på ved bedømmelsen af, om en person ved fraflytning har opgivet sin fulde skattepligt til Danmark og/eller bevaret det skattemæssige hjemsted i Danmark. I den forbindelse vil jeg starte med en kort historisk gennemgang af området i den danske skattelovgivning. Derudover vil jeg gennemgå reglerne for fuld og begrænset skattepligt, vurdere bestemmelserne omkring skattemæssigt hjemsted samt beskrive mulighederne omkring udstationering. 2.1 Den historisk udvikling Statsskatteloven, som indeholder de grundlæggende regler for opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, har eksisteret siden Statsskatteloven er at betragte som grundloven i den danske skattelovgivning. Lovens 4 fastslår, at: Som skattepligtig indkomst betragtes. den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke. Danmark beskatter således som hovedregel alle indkomster uanset om de hidrører fra Danmark eller et andet land, såfremt man er fuld skattepligtig til Danmark. Beskatning sker således efter globalindkomstprincippet. I 1967 indførtes Kildeskatteloven, og dermed princippet om, at der skal svares skat i Danmark af al indtægt, der hidrører fra kilder her i landet. I henhold til lovens 1, stk. 1, nr. 1 skal der betales indkomstskat til staten, for personer, der har bopæl her i landet. Denne bestemmelse dækker således personer, der er ubegrænset skattepligtig til Danmark. I lovens 2 redegøres der for reglerne for begrænsede skattepligtige, idet skattepligt påhviler personer, der ikke har bopæl her i landet, men som oppebærer indkomst her i landet. Såfremt indkomsten er oppebåret her i landet er der således krav om, at der skal indeholdes kildeskat, selvom personen, der har tjent indkomsten, ikke er bosiddende i Danmark.

14 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 14 Kildeskatteloven havde oprindelig en bestemmelse i 1, stk. 1, nr. 2 der bevirkede, at en person, der opgiver sin bopæl i Danmark for at flytte udenlands, fortsat er fuldt skattepligtig til Danmark i 4 år efter fraflytningen, medmindre man kan godtgøre at være undergivet indkomstbeskatning til et andet land. Bestemmelsen fandt anvendelse, såfremt den tidligere bopæl i Danmark har strakt sig over en sammenhængende periode på mindst 4 år inden bopælen opgives. I forbindelse med vedtagelsen af Skatteflugtspakken i 1987 blev reglen i Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 2 ændret, idet reglen ikke virkede helt efter regeringens hensigt. Efter en landsskatteretskendelse var regeringen nødsaget til at give godkendelse til skattesystemer i visse lande, der f.eks. ikke beskatter derboende personers globalindkomst. Med indførelse af Skatteflugtspakken blev det således et krav for opgivelse af den ubegrænsede skattepligt til Danmark, at tilflytterlandet beskattede efter globalindkomstprincippet og at skatteniveauet i tilflytterlandet ikke var væsentligt lavere end i Danmark. Såfremt en person flyttede til et land, som Danmark havde en dobbeltbeskatningsaftale med, betød det at den ubegrænsede skattepligt til Danmark ophørte, idet Danmark i forbindelse med indgåelsen af dobbeltbeskatningsaftalen på forhånd har taget stilling til disse forhold. Reglen i Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 2 mistede dog gradvist sin effekt i takt med at Danmark indgik flere og flere dobbeltbeskatningsoverenskomster. Med vedtagelsen af lov nr. 312 af 17. maj 1995 (bedre kendt som L35) blev bestemmelsen helt ophævet. Beslutningen om at ophæve loven skete ud fra, at bestemmelsen som følge af de mange dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået, kun i et meget begrænset omfang opfyldte formålet med at begrænse skattepligtsophør som følge af opgivelse af bopæl i Danmark. Reglen var således i praksis kun gældende ved personers tilflytning til skattely lande. I forbindelse med lovforslaget til L35 var det da også hensigten at man ville bevare bestemmelsen, hvis en person flyttede til et land, hvor der overhovedet ingen indkomstskat er. Den daværende skatteminister fremsatte inden vedtagelsen et ændringsforslag, hvor bestemmelsen helt blev ophævet. Det blev gjort med den begrundelse, at såfremt man bibeholdt bestemmelsen for personer, der flyttede til skattely lande, så ville bestemmelsen give anledning til stor administrativt besvær i bedømmelsen af, hvorvidt et land var et skattely land eller ej. Det blev i hvert fald vurderet, at omkostningerne i forbindelse med bibeholdelse af loven ikke ville kunne opvejes af de indtægter, som bestemmelsen ville kunne indbringe. Indtægter, som det blev vurderet, ville være beskedne.

15 Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 15 En anden årsag til afskaffelsen af Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 2 var, at man ved vedtagelsen af Skatteflugtspakken samt øvrige ændringer i forbindelse med vedtagelsen af L35 havde indført skærpede skatteregler for personer, der opgiver deres fulde skattepligt til Danmark i forbindelse med flytning til udlandet. Behovet for reglen i Kildeskatteloven var dermed reduceret. Der var desuden behov for at ændre reglerne, idet der ikke var overensstemmelse mellem de intern retlige regler i form af Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 2 og de af Danmark indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne tager stilling til indtægterne, dvs. hvilket land der har beskatningsretten til forskellige former for indtægter. Men udgiftssiden reguleres ikke via dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Skatteyderen havde således efter bestemmelserne om ubegrænset skattepligt i Kildeskatteloven mulighed for at fradrage udgifter såsom renteudgifter, pensionsindbetalinger og arbejdsløshedsforsikring, selvom de tilsvarende indtægter ikke blev beskattet i Danmark. Med vedtagelsen af L35 blev der således indsat bestemmelser i Kildeskatteloven omkring fradragsbegrænsning i tilfælde af dobbeltdomicil. Sidst men ikke mindst er der d. 6. juni 2005 ved Lov nr. 425 vedtaget en ændring til Kildeskatteloven s 2 om begrænset skattepligt. Ændringen er foretaget for at forenkle reglerne om begrænset skattepligt for personer. Ændringerne vedrører primært områderne omkring personalegoder, overgangsydelse samt renteindtægter. Ændringerne træder i kraft for indkomståret Lovgivningen i dag omkring ubegrænset eller begrænset skattepligt tager således udgangspunkt i Kildeskattelovens 1 og 2. Bestemmelserne her tager alene hensyn til, hvilket land skatteyderen har bopæl i, hvorfor en persons skattemæssige status til Danmark afgøres udfra bopælskriteriet. 2.2 Ubegrænset skattepligt Såfremt en person ved fraflytning fra Danmark fortsat anses for værende fuld skattepligtig til Danmark betyder det, at Danmark som udgangspunkt fortsat har beskatningsretten til globalindkomsten, det vil sige den samlede indkomst uanset fra hvilket land indkomsten hidrører. Jf. ovenfor under afsnit 2.1 er bopælskriteriet således den afgørende faktor for, om en person anses som ubegrænset skattepligtig til Danmark eller ej.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juni 2009 Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Handelshøjskolen i Århus Cand.merc.aud Forfattere: Keld Allan Nielsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

DANSK EXITBESKATNING AF SELSKABER & DEN EUROPÆISKE UNION FORENELIGHEDEN MED ETABLERINGSFRIHEDEN

DANSK EXITBESKATNING AF SELSKABER & DEN EUROPÆISKE UNION FORENELIGHEDEN MED ETABLERINGSFRIHEDEN DANSK EXITBESKATNING AF SELSKABER & DEN EUROPÆISKE UNION FORENELIGHEDEN MED ETABLERINGSFRIHEDEN Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut Erhvervsøkonomi & Erhvervsjurastudiet

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Det skatteretlige bopælsbegreb

Det skatteretlige bopælsbegreb Det skatteretlige bopælsbegreb i dansk og international kontekst af LOTTE LINDELOFF I specialet undersøges det, hvorledes bopælsbegrebet i henhold til kildeskattelovens 1, stk. 1 nr. 1, anvendes ved fysiske

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark

Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 22. november 1983 nedsatte udvalg Betænkning

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Beskatning ved salg af flexboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Beskatning af indtægter fra Norge

Beskatning af indtægter fra Norge Page 1 of 11 Beskatning af indtægter fra Norge Dokumentets dato 02 okt 2009 Dato for 22 dec 2009 08:50 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2009.809.LSR Landsskatteretten Sagsnummer 07-03580 + 08-02738

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Jesper Lett EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Af advokat Jesper Lett, Danmark På trods af at skatteretten for så vidt er holdt udenfor harmoniseringsbestræbelserne

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

International skatteret

International skatteret International skatteret Dansk lønmodtager med bopæl og arbejde på tværs af Øresund Side 1 af 121 Titelblad Titel: International skatteret Undertitel: Dansk lønmodtager med bopæl og arbejde på tværs af

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere