Virksomhedsplan for UU Skive :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for UU Skive 2015-16:"

Transkript

1 Virksomhedsplan for UU Skive :

2 Udgangspunktet for denne virksomhedsplan: Indledning UU Skive er og skal være en organisation i forandring Skive-modellen er central: Alle parter i Skive tager et fælles ansvar for, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. UU Skive er tovholder i en koordineret ungeindsats UU Skive anvender kvalitets-stjernen til at beskrive, hvad vi vil se nedenfor Skive Kommunes tre værdier: Udvikling, trivsel, ordentlighed. Vi lægger vægt på at leve op til dem hver dag, over for de unge, samarbejdspartnerne og hinanden. Alle i UU Skives team har været med til at udarbejde denne plan. Vi henviser til hvor alle vore aktiviteter er beskrevet. Virksomhedsplanen indeholder følgende: 1. Vejlednings-faglighed 2. Værdibaseret vejledning og identitet 3. Dokumentation 4. Arbejdsområder Kvalitetsstjernen:

3 1. Vejlednings-faglighed UU Skive skal være kendetegnet ved høj grad af faglighed: - lytte og dermed være medvirkende til at skabe en forandringsproces hos den unge. - på tillidsvækkende vis skabe relationer til den unge, forældre og samarbejdspartnere - viden om uddannelseslandskabet og de unges muligheder - vejledningsteoretisk viden til at høre og se den unge, hvor den unge er - gå ind i situationen og udfordre den unge - søge den viden der er brug for, men også erkende vore begrænsninger - handle hurtigt i forhold til den unge og samarbejdsparter - alle mødes fordomsfrit - overvejelser om etik og moral - bevidst om de forskellige roller, man kommer i som vejleder - har kendskab til øvrige afdelinger i kommunen - møder altid andre afdelinger med åbenhed og nysgerrighed Vi er i et professionelt fællesskab og vejledningsmiljø, som sikrer udvikling, rutiner og erfaring. Alle vejledere har PD i uddannelses- og erhvervsvejledning, eller tilsvarende Vi forholder os refleksivt til vores arbejde. Vi lægger vægt på at have rum og tid til værdidebat, refleksion og evaluering. At vejlede med baggrund i at være: Troværdig Tillidsvækkende Udfordrende Omstillingsparat Tydeligt kommunikerende Spørgende Lyttende Autentisk Realistisk Empatisk Samarbejdende Udviklingsorienteret

4 2. Værdibaseret vejledning UU Skive vil opleves på denne måde af de unge og af vore samarbejdspartnere: De unge At de har tillid til os og føler sig mødt på en anerkendende måde At de bliver lyttet til og taget alvorligt At de oplever, at der er tid nok til dem, og de får den hjælp, de har behov for At de bliver mødt fordomsfrit At vi vil dem At vi overholder vores aftaler At vi giver hurtig feed back De mærker, vi kan rumme dem med deres udfordringer Vi respekterer de unge og deres valg. Når vi ikke kan hjælpe dem, og det ikke ligger inden for vores område, hjælper vi dem videre til rette vedkommende, så man ikke skal opleve at blive sendt rundt. Vi er bevidste om den position, vi har som vejledere Vi opleves troværdige, fordi vi evner at vælge den rette vejledningsstrategi over for den enkelte unge og i den enkelte vejledningssituation Vi ved, hvad vi taler om i forhold til uddannelse, lovgivning, øvrige afdelinger på kommunen og samarbejdspartnere på ungdomsuddannelserne og folkeskolerne De ved, vi ingen myndighed har. Vi er troværdige, empatiske og engagerede voksne, som møder dem ligeværdigt og er i stand til at se sagen fra deres side Har en faglig viden om uddannelse og job Kan skabe en relation, hvor de kan være trygge Er synlige og tilgængelige. Samarbejdspartnere Vi har stor faglig viden om uddannelsesmuligheder og tilbud i uddannelsesverdenen Vi har stort kendskab til kommunale afdelingers muligheder for hjælp Indgående kendskab til de unge Handlingsorienteret Højt service-niveau og hurtig feed back Vi er omstillingsparate Vi fungerer som bindeledet mellem ungeaktørerne i Skive Kommune Vi vil opleves som professionelle sparringspartnere, både generelt i forhold til uddannelseslandskabet og lovgivning på området og om hvilke handlemuligheder, der er, i forhold til de mangeartede problematikker, der opstår i forbindelse med de unge. Vi tænker helhedsorienteret, idet vi ofte har og skal have det fulde overblik over mange handlemuligheder og overblik over forskellig lovgivning. Vi har respekt for andres fagområder og vi kan undersøge ting på forhånd i andre afdelinger og ikke love noget, der vedrører andres kompetenceområder. De oplever tydelighed i forhold til, hvad vi kan byde ind med, da vi hverken har myndighed eller penge. Vi kan handle hurtigt, og det er troværdigt, når vi melder noget ud mht. tidsperspektiv.

5 Identitet Hvem og hvad er UU Skive? UU Skive er en energisk og dynamisk virksomhed, som er god for de unge UU Skive er og skal være en organisation i forandring Der er en god spirit Trivselsmåling og APV viser meget høj trivsel i UU Skive Vi sørger for god modtagelse af nye kolleger Vi har skabt et godt samarbejde med alle relevante parter 3. Dokumentation Vi vil fortsat lægge stor vægt på at dokumentere effekt og resultater. Aktuelle statistikker ses på Her vil vi følge udvalgte årgange i de kommende år. 4. Arbejdsområder a. Grundskolen klasse og overgangen til ungdomsuddannelse b. Unge-vejledning c. UU som en del af Jobcenter Skives uddannelsesafdeling d. Elever i specialklasser e. Mentor De 5 områder beskrives i bilagene, efter kvalitetsstjerne-modellen. Kan også ses på

6 a. Grundskolen klasse og overgangen til ungdomsuddannelse Status Kvalitet Ensartet vejledning aftalt med skoleafdelingen Kollegasupervision og videndeling i forhold til handlemuligheder for elever i kl. Være den professionelle samarbejdspartner for sparring og handlemuligheder i forhold til nogle elevers mangeartede problematikker. Mål Øget kendskab til erhvervsuddannelserne Eleverne kan træffe et valg på et kvalificeret grundlag Få forældrene gjort bevidste om deres ansvar for elevernes u plan Handling Kollektiv vejledning: Forældreorientering Specialpraktikker Praktikadministration Teamsamarbejde med lærere, ledere og eksterne samarbejdspartnere Introduktionskurser Uddannelse og job SKILLS Hands On Uddeling af diverse hæfter, foldere og informationer Ophængning af plakater Informationer på skoleintra Personlig eller gruppevejledning for de ikke-uddannelsesparate: Netværksgrupper: pige- eller drengegrupper Stafetlogmøder Skole-hjem-samtaler Brobygning Særlige brobygningsforløb Teamsamarbejde med lærere, ledere og eksterne samarbejdspartnere 9.4 Særlige praktikforløb Mentoropgaver Evaluering Andet: Der udarbejdes årsplan for hver klasse Administrativt arbejde Trepartssamtaler (Skoleleder, UU-leder og skole-vejleder) efter behov UVM s brugerundersøgelse 9. klasserne Statistik udtræk på unge, årgangsundersøgelser både på landsplan, kommunalt og den enkelte skole.

7 b. Ungevejledning Status Rammer, fx love Statistik Hvad har man gjort hidtil Kvalitet Kriterier Mere synlighed og tilgængelighed på ungdomsuddannelserne. Det er nemmere og mere synligt, end at de unge skal finde hen på UU- kontoret. Perioder hvor de unge ikke laver noget. Den periode mindskes fordi vi er til stede på ungdomsuddannelsen og tager over på en ny plan. Tillid kan skabes på den unges hjemmebane, fx på ungdomsuddannelsen, og så er det nemmere for vejleder og ung at danne en relation og arbejde videre på en ny plan. Der er kvalitet i, at vi ved, at der er tale om længerevarende forandringsprocesser. At tingene ikke sker så hurtigt og at vi har respekt for, at ting tager tid, og at vi har fokus på at have den unge på banen. Der er kvalitet i, at der tages fælles ansvar på uddannelsen, UUvejleder og kommende optagelsessted (ny uddannelse, PH, Jobstart) også for at kunne vejlede den unge om de økonomiske konsekvenser. UU bliver bindeleddet mellem uddannelsessted, den unge, forældrene og noget nyt. Der går ikke vigtig information tabt, og vi kan hjælpe med at give de unge og forældrene et overblik over nye muligheder. At lærerne og studievejlederne kender os, og at vi kender dem. Og der bliver mere uformel snak og informationsudveksling mellem dem og os til gavn for eleverne. Tilgængelighed: Vi er på uddannelsesstederne på faste tider. De unge skal ikke have perioder hjemme. De skal holdes i gang. 15 til 17 årige: Kvalitet: at få inddraget samarbejdspartnere og forældre i arbejdet om de unge. Netværksdannelse giver kvalitet, da unge får skabt relationer med hinanden. Der bliver skabt relationer mellem de unge, som de ikke selv ville få skabt. Netværksaktiviteter som eks. fodbold, madværksted, handelsskolegruppe. Mål: At man får et længere tidsperspektiv på de sårbare unge, så man får lavet mere langsigtede og holdbare løsninger.

8 Hvad vil vi nå? Målgrupper Handling Styrke de sårbare unges personlige og sociale kompetencer. At de unge også ved og kan mærke, at vejledning er en proces, og at forældre og samarbejdspartnere og får en fornemmelse af, at det kan tage tid. Være fysisk til stede hvor de unge er -synlig og fast tilstedeværelse blandt eleverne på ungdomsuddannelserne. -faste træffetider på alle ungdomsuddannelser, produktionsskolen, VUC. Derudover ad hoc tilstedeværelse på alle. Forældresamarbejde ift alle unge under 18, samt de unge over der ønsker forældrenes medvirken. Hjælper de unge med kontakt til sundhedssystemet, øvrige kommunale aktører, praktikpladser osv. Opsøger unge der ikke møder frem på uddannelserne, eller ikke er påbegyndt. Deltager i netværksgrupper. Fx. motion med en gruppe fra handelsskolen, motion, Madværkstedet Samle mentees til fælles forløb. Mødes med en klasse kort før afslutning på gf, for at fortælle om mulighederne efter endt gf. Lave uddannelsesplaner. Målgruppevurderinger. Hjælp til startboliger. Visitering til KUU Indstillinger til EGU, STU, KUU, Højskoler, opgangen. Administration af opgangen. Indhente oplysninger/dokumentation. Evt. indsatsområder: Flere netværksgrupper for ensomme unge, som skal have sociale relationer til andre unge. At der sættes flere langsigtede og holdbare handlingsmuligheder ind på de unges vej ind i uddannelse, også med fokus på generel livsmestring, professionelle mentorordninger som varer længere tid. Flere og længere professionelle mentorforløb. Evaluering Hvordan og af hvem?

9 c. UU som en del af Jobcenter Skives uddannelsesafdeling Status Rammer, fx love Statistik Hvad har man gjort hidtil Kvalitet Kriterier Mål: Hvad vil vi nå? Målgrupper Handling Evaluering Hvordan og af hvem? Vejledningsloven med den nye aldersmålgruppe år. Uddannelsessamtaler for alle unge år uden kompetencegivende uddannelse. Pres fra lovgivningen om at være mere handlingsorienterede og vejlede efter samfundet behov. UU laver løbende statistik om unge ledige/unge på uddannelse. Flere unge end nogen sinde er på uddannelseshjælp. Ny erhvervsskolereform. Anden relevant lovgivning (fx LAB/LAS) Møder (mål: en gang om måneden) i Ungeenheden Viden omkring uddannelsestilbud, adgangskrav, uddannelsesstart og andre uddannelsesforberedende aktiviteter, herunder praktik- og jobmuligheder. Tilbud, der flytter de unge mere end de eksisterende tilbud Tid til de unge Evnen til at gå ind i situationen og udfordre den unge, både på det personlige og uddannelsesmæssige plan. UU skal bidrage til en kvalificeret og koordineret indsats, så de unge bliver klar til uddannelse Målgruppen er unge, som er på uddannelseshjælp, som søger uddannelseshjælp eller er i risiko for at droppe ud af en ungdomsuddannelse. At klæde de unge på til mødet med jobsøgning, uddannelse og personlig udvikling. Formidle viden. Konkret er forsamtalen et tiltag, der forbereder den unge på det næste. Processen højnes for den unge. De unge skal mødes i eller henvises til en uddannelseskontekst. Formidle viden fra kollega ved forsamtale til UV-vej, så kollega er klædt på til samtale. Lave opsøgende arbejde i forhold til at afdække de unges udfordringer og ressourcer inden en uddannelseshjælpssamtale. Fokus på at lytte til de unges behov og situation, så vi udvikler tilbud, der giver værdi for de unge. Indhente inspiration fra andre ungeenheder, samt hente inspiration i tidligere projekter, også fra andre kommuner. Hvilke tiltag virker? Byder ind på mentoropgaver, også på unge, der ikke er i "vores" regi. Netværksgrupper Statistikken. Månedlige møder Intern evaluering af forsamtalens effekt styrker det processen? Opnår den unge større lydhørhed hos kommunen? Hvilke muligheder har vi for at samle viden fra de unge, der har været til uddannelsessamtale?

10 d. Elever i specialklasser Status Rammer, fx love Statistik Hvad har man gjort hidtil Anne Miam Rasmussen er specialvejleder på Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolen, Centerklasserne og for elever der skønnes omfattet af målgruppen Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) fra øvrige skoler. Hanna Bertelsen Bitsch er vejleder på Brårup og Resen Specialklasser ved overgangen til det almindelige uddannelsessystem. Der er lavet skriftlig samarbejdsaftale med de enkelte specialklasser. Hvert år i slutningen af august / starten af september tager UU specialvejlederne initiativ til et møde med lærerne og evt. ledelse på henholdsvis Resen Specialklasser og Brårup Specialklasser. På mødet drøftes de enkelte elever kort med henblik på at fordele eleverne mellem vejlederne. UU vejlederne planlægger to erfaringsudvekslingsmøder (ERFAmøder) i løbet af et skoleår for lærere og ledelse i specialklasserne. Deltager i øvrigt i møder med lærerteams efter aftale. UU vejlederne står til rådighed for aftaler om individuel vejledning af elever og deltagelse i forældresamtale efter aftale. Men normalt er det elevens kontaktlærer, der står for arbejdet med elevbeskrivelsen, elevsamtalerne og elevens uddannelsesplan. Der skal bruges minuddannelse.net som uddannelsesplan. UU sørger for, at specialklasselærerne får oplysninger om brobygning, introduktionskurser, ansøgningsfrister, uddannelsesaftener m.m. Inspirerer lærerne angående uddannelsesplan, materialer og relevante vejledningsaktiviteter. Desuden ang. praktikforløb. Holder skolen á jour med relevante oplysninger om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Giver vejledning om og indstilling til: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Der er et naturligt forældresamarbejde omkring de unge, der er i målgruppen for STU. For elever der tænkes i målgruppen for Ungdomsuddannelse for unge

11 med særlige behov: Hvis eleven skal fortsætte efter grundskolen i et 10. eller 11. skoleår skal det ud fra en helhedstænkning vurderes, om den unge er klar til et uddannelsesforløb eller vil have behov for et særligt tilrettelagt og afprøvende forløb (10.kl.) inden start på en evt. ungdomsuddannelse. Indstilling til skoleår ud over 10. kl. forberedes af UU og PPR i fællesskab med input fra specialklassernes lærere årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse. Er man ikke uddannelsesparat til det almindelige uddannelsessystem skal kommunen tilbyde den unge særlige forløb, der kan føre til, at den unge bliver uddannelsesparat. UU sikrer, at elevens uddannelsesplan videresendes til den ønskede uddannelsesinstitution d. 20. marts. Kvalitet Kriterier At UU vejlederne, ved at være mere synlige og komme mere fast i specialklasserne, bliver et kendt ansigt for eleverne. Det vil ved større synlighed i specialklasserne blive naturligt for lærere og elever at tale om udskoling. At eleverne i specialklasserne har mulighed for at lære os uformelt at kende ved, at vi er til stede i klasserne og ser, hvad eleverne laver i timerne og i frikvartererne og kan tale uformelt med dem. At eleverne efter behov kan have individuelle vejledningssamtaler med UU vejlederen. Dette med henblik på sammen med den unge, kontaktlærer, forældre og PPR at pejle sig ind på konkrete ungdomsuddannelser. At UU vejlederne er mere synlige og lærer specialklasseeleverne endnu bedre at kende vil være med til at kvalificere overgangen til ungdomsuddannelse, idet vi kan være bindeleddet mellem folkeskole og ungdomsuddannelse og evt. UU s ungevejledere. UU sikrer en god overlevering af eleven til den kommende uddannelsesinstitution inkl. opmærksomhed på specialpædagogisk støtte, mentor evt. netværksgruppe. At UU medvirker til, at overgangen til ungdomsuddannelsen for den enkelte elev i specialklasserne sker i et samarbejde med kontaktlærer, forældre og kommunen, herunder familieafdelingen og PPR. At UU har jævnlig kontakt til den enkelte elevs kontaktlærer omkring råd og vejledning i forhold til konkrete og realistiske uddannelsesmuligheder for de enkelte unge i specialklasserne. Dette giver mulighed for kontaktlæreren i dagligdagen at have samtaler med den enkelte elev

12 omkring realistiske uddannelsesønsker. Eleverne deltager i introduktionskurser og brobygning på ungdomsuddannelserne for at lære miljøet på forskellige uddannelsesinstitutioner at kende, for at få et indtryk af lærerne og ungdomsuddannelsernes indhold. Dette er vigtigt for en god overgang til ungdomsuddannelserne for specialklasseeleverne. Praktik i løbet af 8., 9. og 10.kl. er en kvalitet for eleverne i forhold til at blive mere afklaret omkring fremtidig uddannelse og beskæftigelse og for at give noget selvtillid i forbindelse med andet end skolegang. At forældrene ved, hvem UU er, og hvad vi står for og kan bruges til. I vejledningen af eleverne møder UU-vejlederen eleven på en ordentlig og ligeværdig måde. Ved indkaldelse til erfa-møder sørger UU for en relevant og vedkommende dagsorden. Desuden er det en mulighed for specialklasselærerne at mødes på tværs af de forskellige skoler. UU sikrer en opdateret UU Skive hjemmeside mht. børn og unge med særlige behov. At UU vejlederne er fagligt funderede i forhold til at vejlede målgruppen af elever i specialklasserne. Mål: Hvad vil vi nå? Målgrupper At alle elever fra specialklasserne i videst mulig omfang får en ungdomsuddannelse og dermed større grundlag for at kunne fungere i samfundet. At vi bliver mere synlige i specialklasserne for både elever og forældre, så de er trygge ved os i overgangen til ungdomsuddannelse enten direkte fra folkeskolen eller ved omveje af særlige forløb m.m. Opretholde et godt samarbejde med lærerne og ledelsen i de forskellige specialafdelinger. Handling Hvert år i slutningen af august / starten af september tager UU specialvejlederne initiativ til et møde med lærerne og evt. ledelse på henholdsvis Resen Specialklasser og Brårup Specialklasser. På mødet drøftes de enkelte elever kort med henblik på at fordele eleverne mellem vejlederne. UU vejlederne planlægger to erfaringsudvekslingsmøder (ERFA-

13 møder) i løbet af et skoleår for lærere og ledelse i specialklasserne. Deltager i øvrigt i møder med lærerteams efter aftale. Jævnlig kontakt til specialklasseelevernes kontaktlærere, som har den primære kontakt til eleverne. I de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, har vi vejledningssamtaler med eleverne. Forældrene skal i højere grad præsenteres for UU-vejlederne og vide, hvad vi står for, så det bliver naturligt for forældre og de unge at rette henvendelse til UU, når de unge er færdige med grundskolen og der opstår evt. problemer med ungdomsuddannelse. Der aftales så vidt muligt faste tider, hvor vejlederne er at træffe i specialklasserne. Evaluering Hvordan og af hvem? UU vejlederne deltager jævnligt i relevante kurser/uddannelse med fokus på unge med særlige behov. I den jævnlige kontakt mellem lærerne og vejlederne vil der være en kontinuerlig mundtlig evaluering på samarbejdet og vejledningen. Forslag om at afholde trepartssamtaler hvert andet år mellem vejleder, UU-leder og skoleleder for specialklasseafdelingen. Erfa-møderne evalueres på møderne, og der skrives referat fra møderne. Det kan overvejes, om det ind i mellem er fornuftigt med separat statistik for specialklasserne, eller de skal indgå i den samlede statistik for unge i Skive Kommune.

14 e. Mentor Status Hver uddannelse har deres eget mentorsystem og forpligtigelser Vi påtager os mentoropgaver fra: o Socialafdelingen (specialrådgivningen) o Jobstart under LAB-loven o Jobhuset under LABloven o I folkeskolen o I enkelte tilfælde på ungdomsuddannelserne Kvalitet Sikre en ordentlig matchning af mentor og den unge. Være bevidst om hvorvidt man passer sammen med den unge og sige fra, hvis det ikke fungerer. Opkvalificerende møder mellem mentorer i UU for at sikre udvikling, og fælles holdninger og værdier. En ordentlig rammesætning; der skal være en helt klar aftale/ramme for start, indhold og slut. Der laves en kontrakt gerne nedskrevet. Aldrig glemme, at mentee har ansvaret for eget liv. Mentor skal bruge det kloge hjerte og bevare overblikket. Mentor skal være empatisk ikke sympatisk og være personlig men aldrig privat.. Slutfasen beskrives allerede i begyndelsen. Alt skal være tydelig markeret fra starten. Adskille problemet fra personen arbejde med problemet. Mål At mentor kan skabe en god relation (altafgørende) Vidensdeler med hinanden Bliver opkvalificeret Mentee skal lære at klare sig selv og tage ansvar for eget liv At gøre mentee så tryg, at han kan se sig selv i mål. Handling Anvende motivationssamtalen. En mentor må gerne give råd (måske indirekte) Lave en kontrakt med den unge forventningsafstemning og tidshorisont Møder mellem mentorer fra UU, hvor der drøftes mentoropgaver, holdninger og værdier vedr. mentoropgaver. Evaluering Følge de unge, vi har været mentorer for statistisk i en årrække Løbende evaluering med den unge.

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13

Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13 Virksomhedsplan UU-Aalborg 2012/13 01-02-2012 Vision: Værdier Visionen er organisationens ledestjerne. Visionen består af 2-5 statements, som beskriver vores forståelse af formålet med organisationen samt

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Overgang fra folkeskoler til ungdomsuddannelser. Skive Kommune

Overgang fra folkeskoler til ungdomsuddannelser. Skive Kommune Overgang fra folkeskoler til ungdomsuddannelser i Skive Kommune Forord Byrådet i Skive Kommune har stor fokus på uddannelsesområdet. Dette har blandt andet medført dannelsen af Uddannelsesrådet i Skive

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi?

Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi? Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi? Oplæg RAR 15.09.16 Ungeenheden i Jammerbugt Etableret januar 2015 Oprindeligt bestod enheden af rådgivere, UU vejledere, 1 administrativ medarbejder og 1 afdelingsleder

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen,

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon mail Webadresse Solsideskolen Kirke Alle 7, 9400 Nørresundby 98 17 23 40 kontoret.851052@skolekom.dk

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole Kære lærerstuderende på 1. årgang Velkommen i praktik på Bavnehøj Skole. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer, hvor I forhåbentlig får

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Kommunerne forpligtes til at placere alle lovens kommunale vejledningsopgaver i UU Nordvestsjælland.

Kommunerne forpligtes til at placere alle lovens kommunale vejledningsopgaver i UU Nordvestsjælland. Samarbejdsaftale Mellem kommunerne Kalundborg, Odsherred og Holbæk er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet UU Nordvestsjælland. Pkt. 1. Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem.

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Vejle 9. juni 2010

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere