Virksomhedsplan for UU Skive :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for UU Skive 2015-16:"

Transkript

1 Virksomhedsplan for UU Skive :

2 Udgangspunktet for denne virksomhedsplan: Indledning UU Skive er og skal være en organisation i forandring Skive-modellen er central: Alle parter i Skive tager et fælles ansvar for, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. UU Skive er tovholder i en koordineret ungeindsats UU Skive anvender kvalitets-stjernen til at beskrive, hvad vi vil se nedenfor Skive Kommunes tre værdier: Udvikling, trivsel, ordentlighed. Vi lægger vægt på at leve op til dem hver dag, over for de unge, samarbejdspartnerne og hinanden. Alle i UU Skives team har været med til at udarbejde denne plan. Vi henviser til hvor alle vore aktiviteter er beskrevet. Virksomhedsplanen indeholder følgende: 1. Vejlednings-faglighed 2. Værdibaseret vejledning og identitet 3. Dokumentation 4. Arbejdsområder Kvalitetsstjernen:

3 1. Vejlednings-faglighed UU Skive skal være kendetegnet ved høj grad af faglighed: - lytte og dermed være medvirkende til at skabe en forandringsproces hos den unge. - på tillidsvækkende vis skabe relationer til den unge, forældre og samarbejdspartnere - viden om uddannelseslandskabet og de unges muligheder - vejledningsteoretisk viden til at høre og se den unge, hvor den unge er - gå ind i situationen og udfordre den unge - søge den viden der er brug for, men også erkende vore begrænsninger - handle hurtigt i forhold til den unge og samarbejdsparter - alle mødes fordomsfrit - overvejelser om etik og moral - bevidst om de forskellige roller, man kommer i som vejleder - har kendskab til øvrige afdelinger i kommunen - møder altid andre afdelinger med åbenhed og nysgerrighed Vi er i et professionelt fællesskab og vejledningsmiljø, som sikrer udvikling, rutiner og erfaring. Alle vejledere har PD i uddannelses- og erhvervsvejledning, eller tilsvarende Vi forholder os refleksivt til vores arbejde. Vi lægger vægt på at have rum og tid til værdidebat, refleksion og evaluering. At vejlede med baggrund i at være: Troværdig Tillidsvækkende Udfordrende Omstillingsparat Tydeligt kommunikerende Spørgende Lyttende Autentisk Realistisk Empatisk Samarbejdende Udviklingsorienteret

4 2. Værdibaseret vejledning UU Skive vil opleves på denne måde af de unge og af vore samarbejdspartnere: De unge At de har tillid til os og føler sig mødt på en anerkendende måde At de bliver lyttet til og taget alvorligt At de oplever, at der er tid nok til dem, og de får den hjælp, de har behov for At de bliver mødt fordomsfrit At vi vil dem At vi overholder vores aftaler At vi giver hurtig feed back De mærker, vi kan rumme dem med deres udfordringer Vi respekterer de unge og deres valg. Når vi ikke kan hjælpe dem, og det ikke ligger inden for vores område, hjælper vi dem videre til rette vedkommende, så man ikke skal opleve at blive sendt rundt. Vi er bevidste om den position, vi har som vejledere Vi opleves troværdige, fordi vi evner at vælge den rette vejledningsstrategi over for den enkelte unge og i den enkelte vejledningssituation Vi ved, hvad vi taler om i forhold til uddannelse, lovgivning, øvrige afdelinger på kommunen og samarbejdspartnere på ungdomsuddannelserne og folkeskolerne De ved, vi ingen myndighed har. Vi er troværdige, empatiske og engagerede voksne, som møder dem ligeværdigt og er i stand til at se sagen fra deres side Har en faglig viden om uddannelse og job Kan skabe en relation, hvor de kan være trygge Er synlige og tilgængelige. Samarbejdspartnere Vi har stor faglig viden om uddannelsesmuligheder og tilbud i uddannelsesverdenen Vi har stort kendskab til kommunale afdelingers muligheder for hjælp Indgående kendskab til de unge Handlingsorienteret Højt service-niveau og hurtig feed back Vi er omstillingsparate Vi fungerer som bindeledet mellem ungeaktørerne i Skive Kommune Vi vil opleves som professionelle sparringspartnere, både generelt i forhold til uddannelseslandskabet og lovgivning på området og om hvilke handlemuligheder, der er, i forhold til de mangeartede problematikker, der opstår i forbindelse med de unge. Vi tænker helhedsorienteret, idet vi ofte har og skal have det fulde overblik over mange handlemuligheder og overblik over forskellig lovgivning. Vi har respekt for andres fagområder og vi kan undersøge ting på forhånd i andre afdelinger og ikke love noget, der vedrører andres kompetenceområder. De oplever tydelighed i forhold til, hvad vi kan byde ind med, da vi hverken har myndighed eller penge. Vi kan handle hurtigt, og det er troværdigt, når vi melder noget ud mht. tidsperspektiv.

5 Identitet Hvem og hvad er UU Skive? UU Skive er en energisk og dynamisk virksomhed, som er god for de unge UU Skive er og skal være en organisation i forandring Der er en god spirit Trivselsmåling og APV viser meget høj trivsel i UU Skive Vi sørger for god modtagelse af nye kolleger Vi har skabt et godt samarbejde med alle relevante parter 3. Dokumentation Vi vil fortsat lægge stor vægt på at dokumentere effekt og resultater. Aktuelle statistikker ses på Her vil vi følge udvalgte årgange i de kommende år. 4. Arbejdsområder a. Grundskolen klasse og overgangen til ungdomsuddannelse b. Unge-vejledning c. UU som en del af Jobcenter Skives uddannelsesafdeling d. Elever i specialklasser e. Mentor De 5 områder beskrives i bilagene, efter kvalitetsstjerne-modellen. Kan også ses på

6 a. Grundskolen klasse og overgangen til ungdomsuddannelse Status Kvalitet Ensartet vejledning aftalt med skoleafdelingen Kollegasupervision og videndeling i forhold til handlemuligheder for elever i kl. Være den professionelle samarbejdspartner for sparring og handlemuligheder i forhold til nogle elevers mangeartede problematikker. Mål Øget kendskab til erhvervsuddannelserne Eleverne kan træffe et valg på et kvalificeret grundlag Få forældrene gjort bevidste om deres ansvar for elevernes u plan Handling Kollektiv vejledning: Forældreorientering Specialpraktikker Praktikadministration Teamsamarbejde med lærere, ledere og eksterne samarbejdspartnere Introduktionskurser Uddannelse og job SKILLS Hands On Uddeling af diverse hæfter, foldere og informationer Ophængning af plakater Informationer på skoleintra Personlig eller gruppevejledning for de ikke-uddannelsesparate: Netværksgrupper: pige- eller drengegrupper Stafetlogmøder Skole-hjem-samtaler Brobygning Særlige brobygningsforløb Teamsamarbejde med lærere, ledere og eksterne samarbejdspartnere 9.4 Særlige praktikforløb Mentoropgaver Evaluering Andet: Der udarbejdes årsplan for hver klasse Administrativt arbejde Trepartssamtaler (Skoleleder, UU-leder og skole-vejleder) efter behov UVM s brugerundersøgelse 9. klasserne Statistik udtræk på unge, årgangsundersøgelser både på landsplan, kommunalt og den enkelte skole.

7 b. Ungevejledning Status Rammer, fx love Statistik Hvad har man gjort hidtil Kvalitet Kriterier Mere synlighed og tilgængelighed på ungdomsuddannelserne. Det er nemmere og mere synligt, end at de unge skal finde hen på UU- kontoret. Perioder hvor de unge ikke laver noget. Den periode mindskes fordi vi er til stede på ungdomsuddannelsen og tager over på en ny plan. Tillid kan skabes på den unges hjemmebane, fx på ungdomsuddannelsen, og så er det nemmere for vejleder og ung at danne en relation og arbejde videre på en ny plan. Der er kvalitet i, at vi ved, at der er tale om længerevarende forandringsprocesser. At tingene ikke sker så hurtigt og at vi har respekt for, at ting tager tid, og at vi har fokus på at have den unge på banen. Der er kvalitet i, at der tages fælles ansvar på uddannelsen, UUvejleder og kommende optagelsessted (ny uddannelse, PH, Jobstart) også for at kunne vejlede den unge om de økonomiske konsekvenser. UU bliver bindeleddet mellem uddannelsessted, den unge, forældrene og noget nyt. Der går ikke vigtig information tabt, og vi kan hjælpe med at give de unge og forældrene et overblik over nye muligheder. At lærerne og studievejlederne kender os, og at vi kender dem. Og der bliver mere uformel snak og informationsudveksling mellem dem og os til gavn for eleverne. Tilgængelighed: Vi er på uddannelsesstederne på faste tider. De unge skal ikke have perioder hjemme. De skal holdes i gang. 15 til 17 årige: Kvalitet: at få inddraget samarbejdspartnere og forældre i arbejdet om de unge. Netværksdannelse giver kvalitet, da unge får skabt relationer med hinanden. Der bliver skabt relationer mellem de unge, som de ikke selv ville få skabt. Netværksaktiviteter som eks. fodbold, madværksted, handelsskolegruppe. Mål: At man får et længere tidsperspektiv på de sårbare unge, så man får lavet mere langsigtede og holdbare løsninger.

8 Hvad vil vi nå? Målgrupper Handling Styrke de sårbare unges personlige og sociale kompetencer. At de unge også ved og kan mærke, at vejledning er en proces, og at forældre og samarbejdspartnere og får en fornemmelse af, at det kan tage tid. Være fysisk til stede hvor de unge er -synlig og fast tilstedeværelse blandt eleverne på ungdomsuddannelserne. -faste træffetider på alle ungdomsuddannelser, produktionsskolen, VUC. Derudover ad hoc tilstedeværelse på alle. Forældresamarbejde ift alle unge under 18, samt de unge over der ønsker forældrenes medvirken. Hjælper de unge med kontakt til sundhedssystemet, øvrige kommunale aktører, praktikpladser osv. Opsøger unge der ikke møder frem på uddannelserne, eller ikke er påbegyndt. Deltager i netværksgrupper. Fx. motion med en gruppe fra handelsskolen, motion, Madværkstedet Samle mentees til fælles forløb. Mødes med en klasse kort før afslutning på gf, for at fortælle om mulighederne efter endt gf. Lave uddannelsesplaner. Målgruppevurderinger. Hjælp til startboliger. Visitering til KUU Indstillinger til EGU, STU, KUU, Højskoler, opgangen. Administration af opgangen. Indhente oplysninger/dokumentation. Evt. indsatsområder: Flere netværksgrupper for ensomme unge, som skal have sociale relationer til andre unge. At der sættes flere langsigtede og holdbare handlingsmuligheder ind på de unges vej ind i uddannelse, også med fokus på generel livsmestring, professionelle mentorordninger som varer længere tid. Flere og længere professionelle mentorforløb. Evaluering Hvordan og af hvem?

9 c. UU som en del af Jobcenter Skives uddannelsesafdeling Status Rammer, fx love Statistik Hvad har man gjort hidtil Kvalitet Kriterier Mål: Hvad vil vi nå? Målgrupper Handling Evaluering Hvordan og af hvem? Vejledningsloven med den nye aldersmålgruppe år. Uddannelsessamtaler for alle unge år uden kompetencegivende uddannelse. Pres fra lovgivningen om at være mere handlingsorienterede og vejlede efter samfundet behov. UU laver løbende statistik om unge ledige/unge på uddannelse. Flere unge end nogen sinde er på uddannelseshjælp. Ny erhvervsskolereform. Anden relevant lovgivning (fx LAB/LAS) Møder (mål: en gang om måneden) i Ungeenheden Viden omkring uddannelsestilbud, adgangskrav, uddannelsesstart og andre uddannelsesforberedende aktiviteter, herunder praktik- og jobmuligheder. Tilbud, der flytter de unge mere end de eksisterende tilbud Tid til de unge Evnen til at gå ind i situationen og udfordre den unge, både på det personlige og uddannelsesmæssige plan. UU skal bidrage til en kvalificeret og koordineret indsats, så de unge bliver klar til uddannelse Målgruppen er unge, som er på uddannelseshjælp, som søger uddannelseshjælp eller er i risiko for at droppe ud af en ungdomsuddannelse. At klæde de unge på til mødet med jobsøgning, uddannelse og personlig udvikling. Formidle viden. Konkret er forsamtalen et tiltag, der forbereder den unge på det næste. Processen højnes for den unge. De unge skal mødes i eller henvises til en uddannelseskontekst. Formidle viden fra kollega ved forsamtale til UV-vej, så kollega er klædt på til samtale. Lave opsøgende arbejde i forhold til at afdække de unges udfordringer og ressourcer inden en uddannelseshjælpssamtale. Fokus på at lytte til de unges behov og situation, så vi udvikler tilbud, der giver værdi for de unge. Indhente inspiration fra andre ungeenheder, samt hente inspiration i tidligere projekter, også fra andre kommuner. Hvilke tiltag virker? Byder ind på mentoropgaver, også på unge, der ikke er i "vores" regi. Netværksgrupper Statistikken. Månedlige møder Intern evaluering af forsamtalens effekt styrker det processen? Opnår den unge større lydhørhed hos kommunen? Hvilke muligheder har vi for at samle viden fra de unge, der har været til uddannelsessamtale?

10 d. Elever i specialklasser Status Rammer, fx love Statistik Hvad har man gjort hidtil Anne Miam Rasmussen er specialvejleder på Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolen, Centerklasserne og for elever der skønnes omfattet af målgruppen Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) fra øvrige skoler. Hanna Bertelsen Bitsch er vejleder på Brårup og Resen Specialklasser ved overgangen til det almindelige uddannelsessystem. Der er lavet skriftlig samarbejdsaftale med de enkelte specialklasser. Hvert år i slutningen af august / starten af september tager UU specialvejlederne initiativ til et møde med lærerne og evt. ledelse på henholdsvis Resen Specialklasser og Brårup Specialklasser. På mødet drøftes de enkelte elever kort med henblik på at fordele eleverne mellem vejlederne. UU vejlederne planlægger to erfaringsudvekslingsmøder (ERFAmøder) i løbet af et skoleår for lærere og ledelse i specialklasserne. Deltager i øvrigt i møder med lærerteams efter aftale. UU vejlederne står til rådighed for aftaler om individuel vejledning af elever og deltagelse i forældresamtale efter aftale. Men normalt er det elevens kontaktlærer, der står for arbejdet med elevbeskrivelsen, elevsamtalerne og elevens uddannelsesplan. Der skal bruges minuddannelse.net som uddannelsesplan. UU sørger for, at specialklasselærerne får oplysninger om brobygning, introduktionskurser, ansøgningsfrister, uddannelsesaftener m.m. Inspirerer lærerne angående uddannelsesplan, materialer og relevante vejledningsaktiviteter. Desuden ang. praktikforløb. Holder skolen á jour med relevante oplysninger om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Giver vejledning om og indstilling til: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Der er et naturligt forældresamarbejde omkring de unge, der er i målgruppen for STU. For elever der tænkes i målgruppen for Ungdomsuddannelse for unge

11 med særlige behov: Hvis eleven skal fortsætte efter grundskolen i et 10. eller 11. skoleår skal det ud fra en helhedstænkning vurderes, om den unge er klar til et uddannelsesforløb eller vil have behov for et særligt tilrettelagt og afprøvende forløb (10.kl.) inden start på en evt. ungdomsuddannelse. Indstilling til skoleår ud over 10. kl. forberedes af UU og PPR i fællesskab med input fra specialklassernes lærere årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse. Er man ikke uddannelsesparat til det almindelige uddannelsessystem skal kommunen tilbyde den unge særlige forløb, der kan føre til, at den unge bliver uddannelsesparat. UU sikrer, at elevens uddannelsesplan videresendes til den ønskede uddannelsesinstitution d. 20. marts. Kvalitet Kriterier At UU vejlederne, ved at være mere synlige og komme mere fast i specialklasserne, bliver et kendt ansigt for eleverne. Det vil ved større synlighed i specialklasserne blive naturligt for lærere og elever at tale om udskoling. At eleverne i specialklasserne har mulighed for at lære os uformelt at kende ved, at vi er til stede i klasserne og ser, hvad eleverne laver i timerne og i frikvartererne og kan tale uformelt med dem. At eleverne efter behov kan have individuelle vejledningssamtaler med UU vejlederen. Dette med henblik på sammen med den unge, kontaktlærer, forældre og PPR at pejle sig ind på konkrete ungdomsuddannelser. At UU vejlederne er mere synlige og lærer specialklasseeleverne endnu bedre at kende vil være med til at kvalificere overgangen til ungdomsuddannelse, idet vi kan være bindeleddet mellem folkeskole og ungdomsuddannelse og evt. UU s ungevejledere. UU sikrer en god overlevering af eleven til den kommende uddannelsesinstitution inkl. opmærksomhed på specialpædagogisk støtte, mentor evt. netværksgruppe. At UU medvirker til, at overgangen til ungdomsuddannelsen for den enkelte elev i specialklasserne sker i et samarbejde med kontaktlærer, forældre og kommunen, herunder familieafdelingen og PPR. At UU har jævnlig kontakt til den enkelte elevs kontaktlærer omkring råd og vejledning i forhold til konkrete og realistiske uddannelsesmuligheder for de enkelte unge i specialklasserne. Dette giver mulighed for kontaktlæreren i dagligdagen at have samtaler med den enkelte elev

12 omkring realistiske uddannelsesønsker. Eleverne deltager i introduktionskurser og brobygning på ungdomsuddannelserne for at lære miljøet på forskellige uddannelsesinstitutioner at kende, for at få et indtryk af lærerne og ungdomsuddannelsernes indhold. Dette er vigtigt for en god overgang til ungdomsuddannelserne for specialklasseeleverne. Praktik i løbet af 8., 9. og 10.kl. er en kvalitet for eleverne i forhold til at blive mere afklaret omkring fremtidig uddannelse og beskæftigelse og for at give noget selvtillid i forbindelse med andet end skolegang. At forældrene ved, hvem UU er, og hvad vi står for og kan bruges til. I vejledningen af eleverne møder UU-vejlederen eleven på en ordentlig og ligeværdig måde. Ved indkaldelse til erfa-møder sørger UU for en relevant og vedkommende dagsorden. Desuden er det en mulighed for specialklasselærerne at mødes på tværs af de forskellige skoler. UU sikrer en opdateret UU Skive hjemmeside mht. børn og unge med særlige behov. At UU vejlederne er fagligt funderede i forhold til at vejlede målgruppen af elever i specialklasserne. Mål: Hvad vil vi nå? Målgrupper At alle elever fra specialklasserne i videst mulig omfang får en ungdomsuddannelse og dermed større grundlag for at kunne fungere i samfundet. At vi bliver mere synlige i specialklasserne for både elever og forældre, så de er trygge ved os i overgangen til ungdomsuddannelse enten direkte fra folkeskolen eller ved omveje af særlige forløb m.m. Opretholde et godt samarbejde med lærerne og ledelsen i de forskellige specialafdelinger. Handling Hvert år i slutningen af august / starten af september tager UU specialvejlederne initiativ til et møde med lærerne og evt. ledelse på henholdsvis Resen Specialklasser og Brårup Specialklasser. På mødet drøftes de enkelte elever kort med henblik på at fordele eleverne mellem vejlederne. UU vejlederne planlægger to erfaringsudvekslingsmøder (ERFA-

13 møder) i løbet af et skoleår for lærere og ledelse i specialklasserne. Deltager i øvrigt i møder med lærerteams efter aftale. Jævnlig kontakt til specialklasseelevernes kontaktlærere, som har den primære kontakt til eleverne. I de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, har vi vejledningssamtaler med eleverne. Forældrene skal i højere grad præsenteres for UU-vejlederne og vide, hvad vi står for, så det bliver naturligt for forældre og de unge at rette henvendelse til UU, når de unge er færdige med grundskolen og der opstår evt. problemer med ungdomsuddannelse. Der aftales så vidt muligt faste tider, hvor vejlederne er at træffe i specialklasserne. Evaluering Hvordan og af hvem? UU vejlederne deltager jævnligt i relevante kurser/uddannelse med fokus på unge med særlige behov. I den jævnlige kontakt mellem lærerne og vejlederne vil der være en kontinuerlig mundtlig evaluering på samarbejdet og vejledningen. Forslag om at afholde trepartssamtaler hvert andet år mellem vejleder, UU-leder og skoleleder for specialklasseafdelingen. Erfa-møderne evalueres på møderne, og der skrives referat fra møderne. Det kan overvejes, om det ind i mellem er fornuftigt med separat statistik for specialklasserne, eller de skal indgå i den samlede statistik for unge i Skive Kommune.

14 e. Mentor Status Hver uddannelse har deres eget mentorsystem og forpligtigelser Vi påtager os mentoropgaver fra: o Socialafdelingen (specialrådgivningen) o Jobstart under LAB-loven o Jobhuset under LABloven o I folkeskolen o I enkelte tilfælde på ungdomsuddannelserne Kvalitet Sikre en ordentlig matchning af mentor og den unge. Være bevidst om hvorvidt man passer sammen med den unge og sige fra, hvis det ikke fungerer. Opkvalificerende møder mellem mentorer i UU for at sikre udvikling, og fælles holdninger og værdier. En ordentlig rammesætning; der skal være en helt klar aftale/ramme for start, indhold og slut. Der laves en kontrakt gerne nedskrevet. Aldrig glemme, at mentee har ansvaret for eget liv. Mentor skal bruge det kloge hjerte og bevare overblikket. Mentor skal være empatisk ikke sympatisk og være personlig men aldrig privat.. Slutfasen beskrives allerede i begyndelsen. Alt skal være tydelig markeret fra starten. Adskille problemet fra personen arbejde med problemet. Mål At mentor kan skabe en god relation (altafgørende) Vidensdeler med hinanden Bliver opkvalificeret Mentee skal lære at klare sig selv og tage ansvar for eget liv At gøre mentee så tryg, at han kan se sig selv i mål. Handling Anvende motivationssamtalen. En mentor må gerne give råd (måske indirekte) Lave en kontrakt med den unge forventningsafstemning og tidshorisont Møder mellem mentorer fra UU, hvor der drøftes mentoropgaver, holdninger og værdier vedr. mentoropgaver. Evaluering Følge de unge, vi har været mentorer for statistisk i en årrække Løbende evaluering med den unge.

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Dagens program Baggrund Ungepakkens indhold Hidtidige erfaringer i Skive Udmøntning af ungepakken Debat og afslutning Unge-tal Skive Ikke i uddannelse 1.-4.-06 1.-3.-07

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål Organisation og Kvalitet Tænkning, struktur og mål UU Sjælland Syd - 2012 Indledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (i teksten fremover benævnt UUSS) er etableret i et fællesskab mellem

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Kontaktoplysninger Dragør Skole Nord Hartkornsvej 30 2791 Dragør Tlf kontor: 32890400 Tlf sygemelding: 32890403. Skal ske inden kl. 07.00. Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO 01-03-2015 Indhold Forord... 3 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning Årsberetning januar 2014 december 2014 Årsberetning 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Forord... 3 Uddannelsesråd... 4 Samarbejde med... 4 - Folkeskoler... 4 - Ungdomsuddannelser... 4 - Specialskoler...

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012

Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012 Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012 Status opgørelsen omfatter otte folkeskoler med 9. klasse samt kommunens 10. klasses tilbud 10. Vest. I status opgørelsen vises ligeledes, hvordan

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 Med ændringer der træder i kraft 1.08 2014 & 2015 Med angivelse af ansvars- og opgavefordeling mål, proces og evaluering Indholdsfortegnelse: Generelle

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer undersøgelsen Undersøgelsen indeholder svar fra 47 personer der har svaret på et afsluttende spørgeskema for hvert delprojekt de har deltaget i. Da hver person

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere