Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13"

Transkript

1 Virksomhedsplan UU-Aalborg 2012/

2 Vision: Værdier Visionen er organisationens ledestjerne. Visionen består af 2-5 statements, som beskriver vores forståelse af formålet med organisationen samt den tilstand, som hele organisationen arbejder på at opnå. Visionen skal være enkel og er ikke til diskussion. UU-Aalborg vil være en aktiv spiller på det uddannelsespolitiske område lokalt, regionalt og nationalt UU-Aalborg vil inspirere og udfordre alle unge til aktiv deltagelse i fællesskaber og samfund UU-Aalborg vil være alle unge og deres forældres foretrukne samarbejdspartner når det drejer sig om uddannelse og job Værdigrundlaget er det, som fortæller, hvorfor det, vi gør som UU-Aalborg, er vigtigt. Værdier markerer, hvad vi som UU-center mener, er fundament for vore handlinger som medarbejdere og ledere i organisationen. Værdimæssigt baserer UU-Aalborg sin virksomhed på de værdier, som Aalborg Kommune har vedtaget i henholdsvis Børne- og Ungepolitikken og Fælles skolebeskrivelse. Såvel målsætninger som konkrete indsatser skal afspejle disse værdier, idet vi i UU-Aalborg måler vores overensstemmelse med de overordnede værdier gennem den konkrete praksis, som vores virksomhed udgør. Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og Fælles skolebeskrivelse er rammen om UU-Aalborgs tilgang til, kontakten med, vejledningen af og samarbejdet om børn og unge i vores målgruppe. Børne- og Ungepolitikken bygger på tre værdisæt, som dels omfatter børn og unges rettigheder, dels understreger, at børn og unge skal støttes til at udvikle ansvarsfølelse, selvstændighed og evnen til at indgå i forpligtende fællesskaber. Tryghed, sundhed og udvikling Børn og unge har ret til en opvækst i trygge, sunde og beskyttende rammer Børn og unge skal have mulighed for optimal udvikling Børn og unge skal udfordres og støttes Børn og unge skal gives mulighed for at lære: o at tage ansvar for eget liv o at medvirke til egen læring o at bruge egne ressourcer og potentialer Ligeværd og selvværd Børn og unge bliver mødt åbent, respektfuldt og fordomsfrit Børn og unge bliver anerkendt og værdsat for det, de er Børn og unge har ret til at udtrykke sig Børn og unge skal lære: o at give plads til forskellighed o at respektere andres holdninger og meninger o at give udtryk for egne synspunkter Medinddragelse og medansvar Børn og unge bliver inddraget Børn og unge får indflydelse Børn og unge skal støttes i: at deltage aktivt at øve indflydelse at tage ansvar for fællesskabet 2

3 Som en enhed under skoleafdelingen og med en betragtelig del af vore opgaver i skolevæsenet, er også skolepolitikken Fælles skolebeskrivelse 2010 en del af vores værdigrundlag: Målsætninger: Det er skolens opgave, i sin undervisning, skolefritidsordning (DUS) og øvrige virksomhed, at give børnene og de unge mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelsen, om samfundets indretning, naturen og historiens gang. Skolen skal styrke børnenes og de unges undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personligt tilegnede værdier. Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle elever kan erhverve sig faglig ballast og bevidsthed om egne udviklingsmuligheder med henblik på fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv. Undervisning og opdragelse skal supplere hinanden, og det forudsætter skolens og forældrenes aktive medvirken og samarbejde, ligesom det kræver gensidig respekt mellem skole og hjem. Børn og unge har lige adgang til en skole, hvor de voksne i holdning og handling respekterer barnets og den unges ret til som individuelt og socialt menneske at blive mødt, at være der, hvor det er, og at udvikle sig og lære dertil, hvor det kan. Målsætninger udtrykker de nuværende mål for hele organisationens arbejde. Målsætninger skal udtrykke, hvad organisationen vil med de unge og med organisationen. Målsætningerne skal udgøre basis for de efterfølgende indsatser og de skal kunne måles. At alle unge, skal have mulighed for en uddannelse, job eller en aktivitet, der forbereder dem til uddannelse (Ungestrategien) At sikre og udvikle UU-Aalborgs synlighed i forhold til de unge, forældre og netværk og til samarbejdspartnere At styrke og udvikle samarbejdet med grundskolerne om UEA undervisning, vejledning, udskoling, og overgang til ungdomsuddannelse At styrke og udvikle samarbejdet med ungdomsuddannelser om brobygning, overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse At styrke og udvikle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde på alle niveauer At bidrage til udvikling af unges selvtillid og selvværd og evne til at se sig selv som en del af et fællesskab At udvikle praksis og egne kompetencer igennem løbende faglige og didaktiske dialoger og systematisk vidensdeling At styrke og udvikle det fysiske og psykiske arbejdsmiljø At styrke og udvikle alle medarbejderes selvstændighed og ansvar indenfor rammerne af og under hensyntagen til teamet og organisationen At styrke og sikre den fortsatte udvikling i organisationen gennem åbenhed og lydhørhed på alle niveauer 3

4 Indsatser Indsatser beskriver de konkrete fokusområder for organisationen såvel vejledningsfagligt som institutionelt/organisatorisk med henblik på at nå de opstillede målsætninger. Indsatserne forholder sig til organisationens arbejde i den nærmeste fremtid. Indsatser kan evalueres i forhold til målsætningerne. Vejledningsfaglige indsatsområder De vejledningsfaglige indsatsområder knytter sig dels til MÅLGRUPPERNE for indsatsen, dels til fordelingen af det vejledningsfaglige ledelsesansvar på de 4 teamledere. Grundskolevejledning Vejledningsindsatsen i grundskolen har til formål at udvikle et sammenhængende vejledningstilbud til alle folkeskolens elever i klasse og at udvikle samarbejdet med grundskolerne, blandt andet for at sikre sammenhæng mellem uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen (UEA) og vejledningsindsatsen. Den samlede indsats skal bl.a. bidrage til at bevidstgøre eleverne om egne muligheder og forudsætninger med henblik på at kvalificere deres valg af uddannelse og erhverv. (Driftsaftale for UU-Aalborg) Vejledning om uddannelse og erhverv er en af grundskolens kerneydelser, og UU-vejlederen er derfor en vigtig samarbejdspartner for grundskolens aktører. Ansvaret for udvikling af vejledning i grundskolen ligger hos Teamlederen for grundskolevejledningen, som varetager området sammen med Tværgående Team Grundskole og ressourcepersoner i lokalvejlederteam. Indsatser i grundskolevejledningen Der arbejdes med at udvikle grundskolevejledningens metoder og indhold herunder kollektiv, gruppe- og individuel vejledning Der iværksættes initiativer til at styrke synligheden af vejledningen i grundskolen, på ledelsesniveau og i forhold til lærere, elever og forældre Der arbejdes med udvikling af brugen af mentorer i 9. og 10. klasse Der arbejdes med udvikling af vejledningsindsatsen i overgangen til ungdomsuddannelse håndholdt overgang Der arbejdes med udvikling af individuelle tilbud om brobygning til elever med erkendt behov for støtte på ungdomsuddannelserne Ungevejledning Vejledningsindsatsen i ungevejledningen har bl.a. til formål, at så mange som muligt at de unge, som enten ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse i forlængelse af grundskolen eller er faldet fra en påbegyndt uddannelse, kommer i gang (igen) med uddannelse. Alternativt kan målet på kortere sigt være tilknytning til arbejdsmarkedet eller andre forberedende og udviklende aktiviteter. Vejledningsindsatsen har endvidere til formål at medvirke til forebyggelse af ungdomsarbejdsløshed og dermed reducere det antal unge, der på sigt kan ende med at søge kontanthjælp eller på anden vis ikke befinder sig i en tilfredsstillende situation. (Ungestrategien) 4

5 Målgruppen for ungevejledningen i UU-Aalborg er derfor såvel unge, der er i gang i ungdomsuddannelse, som det er unge, der i gang med et uddannelsesforberedende eller udviklende forløb, som det er unge, der slet ikke er i gang. Ansvaret for udvikling af ungevejledningen ligger hos Teamlederen for Ungevejledningen, som varetager området sammen med Tværgående Team Ungevejledning og ressourcepersoner i lokalvejlederteam. Indsatser i Ungevejledningen Der evalueres på indsatsen i forhold til de årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, herunder om indsatsen tilbuddene til denne målgruppe svarer til de behov, der opleves af såvel vejleder som de unge. Evalueringen har til formål at styrke vejledningsindsatsen indenfor dette område og dermed tydeliggøre, hvilke øvrige indsatser der kan igangsættes indenfor området. Der udvikles i samarbejde med FritidsjobAalborg og UngAUC et særligt forløb for årige med fokus på job som et middel til motivation til og fastholdelse i uddannelse Der udvikles nye praksisser indenfor opsøgende vejledning, hvor der bl.a. tages højde for og udvikles vejledningsindsatser, der fokuserer på de unge, vi ikke møder / opnår kontakt med på hidtidig vis. Der udvikles og afprøves - i samarbejde med ungdomsuddannelserne - metoder til en øget fastholdelsesindsats, herunder også hvordan den håndholdte overgang i højere grad kan systematiseres, således at unge, der har behov for særlig støtte i forbindelse med start på en ungdomsuddannelse får den støtte, de har brug for. Der udvikles på gruppevejledning og vejledning i fællesskaber, herunder hvordan / hvornår disse med fordel kan sættes i anvendelse indenfor ungevejledning. Der udvikles på vejledningens samspil med den indsats, der ligger i jobcenteregi, herunder hvordan og hvornår vejledningens rolle med fordel kan optimeres / effektiviseres / kvalificeres. Specialvejledning Elever i specialklasser har ofte konkrete og mere diffuse barrierer i forhold til uddannelse og arbejde ligesom deres forældre ofte er særligt bekymrede for, om disse unge nu også får de optimale muligheder. Vejledningen i specialklasser varetages af lokalvejledere fra de team, hvor klasserne er placeret. Tværgående Team Specialvejledning har udgivet en række pjecer om vejlednings- og udskolingsaktiviteter, særligt tilrettelagt for elever i specialklasser, samt pjecer vedr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Ansvaret for udvikling af vejledning i specialklasser og specialtilbud ligger hos Teamlederen for specialvejledningen, som varetager området sammen med Tværgående Team Specialvejledning og ressourcepersoner i lokalvejlederteam. Indsatser i specialvejledningen Der udarbejdes beskrivelse til samarbejdspartnere vedr. STU vejledning i UU-Aalborg. Der udvikles på at certificere opnåede kompetencer for unge på STU via Open College Network, OCN. Der udvikles på samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, både i forbindelse med vejledning i grundskole- unge og STU-vejledning. Der udvikles på at kvalificere uddannelsesplanerne. 5

6 Brobygning etc. Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelserne (Bekendtgørelse om vejledning om uddannelse og erhverv). I UU-Aalborg anvendes brobygningsaktiviteter i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Ungestrategi - i vid udstrækning som afklarende og udviklende forløb både i grundskolevejledningen og i ungevejledningen. Begrebet Brobygning dækker således over aktiviteterne Introkurser (i 8. klasse) Obligatorisk Brobygning (i 10. klasse), Individuel Brobygning (i 9. og 10. klasse), Erhvervspraktik (i klasse), diverse brobygningsaktiviteter i specialklasser mv. samt brobygningsaktiviteter for unge (under 20 år) udenfor det formelle uddannelsessystem (i ungevejledningen). Ansvaret for udvikling af Brobygningsaktiviteter etc. ligger hos Teamlederen for koordinering og samarbejde, som varetager opgaven i tæt samarbejde med sekretariatet, øvrige teamledere, ressourcepersoner i lokalvejlederteam samt med ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv. Indsatser i Brobygning etc. Der iværksættes udvikling af nye ideer til afvikling af brobygningsforløb i samarbejde med ungdomsuddannelserne Der iværksættes et udviklingsprojekt på praktikområdet indeholdende: o Udvidelse af antallet af faste praktiksteder o Etablering af overblik over praktiksteder særligt velegnede til elever med særlige behov o En stadig udvikling af de administrative elementer i forhold til praktikformidling Indsatser i forhold til grundskolen: UU-Aalborg tager initiativ til et udviklingsarbejde vedrørende brobygningsaktiviteter i grundskolen, herunder forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af brobygningsaktiviteterne. Der arbejdes med at udvikle samarbejdsrelationerne mellem UU-vejledere og ungdomsuddannelser i forbindelse med brobygningsforløb Der arbejdes med udvikling af indholdet af grundskolelæreres deltagelse i Introkurser (8.klasse) Indsatser i forhold til ungevejledning: Der arbejdes på at udvikle brobygning som en del af et afklaringsforløb for unge udenfor grundskolen, herunder årige. ErhvervsGrundUddannelsen (EGU) Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. (EGU-loven) 6

7 UU-Aalborg er uddannelsesansvarlig for EGU-uddannelsen i Aalborg Kommune og har en kapacitet på EGU-forløb pr. år. EGU-uddannelsen varetages af et særligt EGU-team og Teamlederen for Koordinering og samarbejde har det ledelsesmæssige ansvar for teamet og for uddannelsen. Indsatser i EGU I samarbejde med den øvrige indsats på praktikområdet intensiveres den opsøgende indsats for at skaffe praktikpladser til EGU-elever. Der iværksættes en kampagne for at øge synligheden af og kendskabet til EGU- uddannelsen, internt såvel eksternt. Der foretages en prioriteret indsats for inddragelse af nye fagområder i EGU-uddannelsen. Personalepolitik Organisatoriske indsatsområder Aalborg Kommunes fælles personalepolitik er rammen om personalepolitikken i UU-Aalborg. Derfor skal denne kendetegne personalepolitikken i UU-Aalborg. De overordnede pejlemærker/ værdier i personalepolitikken er følgende: Samarbejde, Medindflydelse og ledelse Udvikling og forandring Forskellighed, ligestilling og rummelighed Sundhed og trivsel Miljøbevidsthed og bæredygtighed Åbenhed og inddragelse Udover det ledelsesmæssige ansvar, er det lokal-med og Personaleforeningen i UU-Aalborg, som løbende medvirker til at sikre, at personalepolitikken udmøntes i hverdagen. Dette sker blandt andet gennem: En årlig studietur fagligt og socialt fællesskab To årlige sammenkomster (jul og sommer) Støtte til drift af personaleforeningens aktiviteter Lokal-MED i UU-Aalborg drøfter hvert år i april og december den lokale udmøntning af den fælles personalepolitik. Lokal-Med følger udviklingen i sygefravær og opfølgning herpå Indsatser vedr. personalepolitik Der iværksættes i 2012 en APV og Lokal-MED drøfter opfølgning herpå Der sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder opfølgning på omstrukturering i Der arbejdes for at udbrede medarbejdernes kendskab til mulighederne for sundheds- og trivselsfremmende tilbud i Aalborg Kommune, herunder motion, rygestopkurser etc. Team og teamsamarbejde UU-Aalborg er en teambaseret organisation. Det betyder, at alle opgaver løses af og i team: Lokalvejlederteam Tværgående faglige team 7

8 Lederteamet Sekretariatet Et Team er en måde at organisere produktivt samarbejde omkring arbejdsopgaver og udviklingsopgaver i organisationen. Samarbejdet i teamet kan løfte indsatsen til nye kvalitetsniveauer og kan løse opgaver og møde udfordringer, som den enkeltarbejdende leder eller medarbejder ikke kan magte alene. Teamet kan organisere egne nye læringsprocesser, skabe nye kompetencer hos teamets medlemmer. Teamet kan således kvalitativt løfte såvel kerneydelsen (vejledning) som organisationen. Lokalvejlederteam i UU-Aalborg er selvstyrende team. Det betyder bl.a., at teamet selv fordeler og tilrettelægger opgaveløsningen og har ansvar for gensidig sparring, supervision og intern kompetenceudvikling. Indsatser vedr. Team og teamsamarbejde: Der udarbejdes Funktionsbeskrivelse for Lokalvejlederteamet ansvar, opgaveløsning, kompetenceudvikling, ledelsesmæssig opbakning etc. Der udarbejdes funktionsbeskrivelse for Tværgående Team ansvar, opgaveløsning, kompetenceudvikling, ledelsesmæssig opbakning etc. Administrative superbrugere I hvert lokalvejlederteam er der udpeget en administrativ superbruger. Den administrative superbruger er teamets Superbruger i forhold til UV-vej, er team-medlemmernes ressourceperson i forhold til UV-vej og fungerer som bindeled mellem lokalvejlederteamet og sekretariat/ ledelse vedrørende administrative spørgsmål. Indsatser vedr. de administrative superbrugere: Der udvikles på mødestruktur og mødeindhold på møderne Der udvikles på Lokalvejlederteamets anvendelse af den administrative superbrugers kompetencer Ledelse og sekretariat Ledelse og administration har overordnet til opgave at servicere, støtte og udvikle de vejledningsfaglige medarbejdere på en sådan måde, at der frigøres flest mulige ressourcer til løsning af kerneopgaverne. Centerlederen har det overordnede økonomiske, personalemæssige og faglige ansvar for organisationens drift og udvikling og for at sikre, at UU-Aalborg fungerer og fremstår som én samlet organisation. Centerleder og Stedfortræder har sammen ansvaret for sekretariatets drift og opgaveløsning. Indsatser vedr. Ledelse og sekretariat: Der udarbejdes Funktions-, opgave og ansvarsbeskrivelse for lederteamet samlet og for hvert ledelsesområde Der udarbejdes Funktions-, opgave og ansvarsbeskrivelse for sekretariatet Der afholdes faste sekretariatsmøder til sikring af koordinering af virksomheden mellem ledelse og sekretariat Der skal arbejdes med øget skriftliggørelse af sekretariatsopgaverne herunder egentlige manualer for opgaveløsningen 8

9 Vidensdeling og kompetenceudvikling I UU-Aalborg er vidensdeling både nødvendig og naturlig. Da alle opgaver i princippet løses i forskellige Team, er Teamsamarbejdet på alle niveauer det vigtigste redskab i vidensdeling og løbende kompetenceudvikling. Alle møder i UU-Aalborg har som overordnet mål at sikre vidensdeling, kompetenceudvikling og samarbejde. Alle medarbejdere har pligt til at være opsøgende i forhold til ny viden og indsigt og til at dele viden og indsigt med kolleger og ledelse. Teamlederne på de vejledningsfaglige områder har et særligt ansvar for at sikre såvel kompetence- og metodeudvikling som vidensdeling. Indsatser vedr. vidensdeling og kompetenceudvikling De faglige teamledere afholder videnscafeer på deres faglige områder Der etableres for hvert vejledningsfagligt område en Vidensbank med gode praksiseksempler, hvor vejledere og team forpligtes til at bidrage med sådan gør vi Der udarbejdes beskrivelse af begrebet Ressourcepersoner og der satses systematisk på udvikling af vejledernes særlige ressourcer på et givet område Teamlederne inddrages i formidling af kurser og konferencer herunder i målrettet at bevilge deltagelse. Efter deltagelse i kurser og konferencer er deltagerne forpligtede til at vidensdele Ledelse og sekretariat udvikler en passende form herfor. Deltagere i Diplomuddannelse i Vejledning forpligtes til at dele deres opnåede viden med hele organisationen. Evaluering og årsrapport I virksomhedsplanperioden indgår løbende monitorering og evaluering af virksomhedsplanens indsatsområder naturligt i hele organisationens arbejde. Dette gælder såvel de vejledningsfaglige som de organisatoriske indsatsområder. Denne proces har såvel formativ som normativ karakter og bidrager derfor også til en løbende justering af indsatserne med henblik på at opfylde de opstillede målsætninger. Denne procesorienterede tilgang til virksomhedsplanen betyder, at der vil blive gjort status over virksomhedsplanens delområder i forbindelse med årsrapport 2012, ligesom denne status vil indgå i processen med udarbejdelse af næst virksomhedsplan. Udover løbende intern evaluering/ monitorering vil yderlige indgå: Nøgletal for virksomheden Brugerundersøgelser Selv-evaluering Årsrapporten udgives hvert år i begyndelsen af februar. 9

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Skolen ved Bülowsvej Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Værdier Menneskesyn: Vi er anerkendende, troværdige og lyttende og skaber et forpligtende og inkluderende

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN for praktikken pa

UDDANNELSESPLAN for praktikken pa UDDANNELSESPLAN for praktikken pa Gl. Lindholm Skole Grundoplysninger: Gl. Lindholm Skole Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby 96321732 gllindholm-skole@aalborg.dk www.gllindholm-skole.dk Kultur og særkende

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune Ungestrategi 2015-17 Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet 6 3 Fælles værdigrundlag for og i arbejdet med

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004:

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004: Vejledning i nationalt perspektiv 1. august 2004: 7 nationale mål Institutionsuafhængig og sektoruafhængig 45 UU-centre samt Studievalg Fokus på unge med særlige behov f. vejledning Skærpet opmærksomhed

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen Område Status Endeligt mål Mål 2005-2006 Handlinger Skolen overordnet: Værdier Intranettet Trivselsundersøgelsen Kompetenceudvikling Værdigrundlag for Strandskolen

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum 2. praktik. Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL

UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL DET VIL VI Vores mål er, at den enkelte elev bliver bedre til at agere normalt i situationer og sammenhænge, hvor det giver problemer, når eleven ikke

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 F A M I L I E C E N T R E T Fleksibilitet Anerkendelse Metodeudvikling Information Ledelse Indsats Effektivitet Citrix Engagement Nærvær Trivsel Respekt Efteruddannelse Tæt samarbejde

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Ådalskolen 4) Skoleområdet i Ringsted Forventningerne

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Overordnet funderes den skolepolitisk vision sit arbejde i Folkeskoleloven og dens formålsparagraf: Folkeskolens formål: 1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

SKOLEPOLITIK FOR NY HEDENSTED KOMMUNE

SKOLEPOLITIK FOR NY HEDENSTED KOMMUNE SKOLEPOLITIK Politikken dækker skolernes og skolefritidsordningernes dvs. skolevæsenets samlede virksomhed. I det følgende dækker begrebet skole såvel skolefritidsordning som skolegang/undervisning. På

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM Slutrapport 1/11-2014 GYMNASIELÆRER Er det bare noget man er? 1 Skoleudviklingsprojekt om klasserumsledelse på Århus Statsgymnasium

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere