Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Lykstoft Larsen, Lene Dalsgaard) 6. september 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 57.996 (A.F. Wehner, Lykstoft Larsen, Lene Dalsgaard) 6. september 1999"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Lykstoft Larsen, Lene Dalsgaard) 6. september 1999 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Kulturministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Britta Moll Bown) Under denne, ved klageskrift af 8. februar 1999 fra klageren, Foreningen af Rådgivende Ingeniører for Klagenævnet, indbragte sag foreligger til afgørelse spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Kulturministeriet, har handlet i strid med direktiv 92/50 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler (Tjenesteydelsesdirektivet) ved i forbindelse med opførelsen af Det ny Rigsarkiv/Landsarkiv på Amager at have tildelt kontrakterne for den ingeniørmæssige rådgivning uden at dette er sket efter en af de i direktivet angivne instruktioner. Sagens omstændigheder er bl.a. følgende: Indklagede udskrev i 1996 en projektkonkurrence om forslag til udformning af et nyt bygningskompleks til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, Lolland Falser og Bornholm. Bygningskomplekset skal opføres i Ørestaden. Konkurrencen blev gennemført som en projektkonkurrence med begrænset deltagerantal, idet indklagede på forhånd havde udvalgt 4 udenlandske arkitektfirmaer til at deltage i konkurrencen: Behnisch og Behnisch fra Tyskland. Antoine Predock fra USA. Enrico Miralles fra Spanien. Mario Botta fra Schweiz.

2 I indklagedes udbudsbekendtgørelse afsendt til EF Tidende den 19. juni 1996 hedder det:»2. Projektbeskrivelse: CPV: , Totalrådgivning (arkitekt og ingeniørydelser) i forbindelse med opførelsen af et nybyggeri på ca m 2 til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, Lolland Falster og Bornholm, fordelt med m 2 magasin og m 2 til publikumsformål, kontorer, værksteder mv. 3. Konkurrencens art: Projektkonkurrence med begrænset deltagerantal a) Påtænkt deltagerantal: Op til 10 deltagere. b) Allerede udvalgte deltagere: Følgende arkitekter er på forhånd udvalgt: Behnisch + Behnisch, Tyskland; Antoine Predock, USA; Enrico Miralles, Spanien; Mario Botta, Schweiz. c) Kriterierne for udvælgelse: Totalrådgiverens referencer fra gennemførelse af opgaver af tilsvarende sværhedsgrad. Den arkitektoniske behandling af tidligere opgaver, konkurencebesvarelser mv. (maks. 4 A3 sider). Oplysning om fordeling af rådgiverydelsen med oplysning om uddannelsesmæssige og andre faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der skal være ansvarlige for præstation af rådgiverydelsen. Oplysning om erhversansvarforsikringsforhold. Oplysning om kvalitetsssikring af projektet (maks. 1 A4 side). Oplysning om miljøsikring af projektet (maks. 1 A4 side). Oplysning om firmaets økonomiske evne. d) Sidste frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: Kriterier: Vil blive oplyst over for de valgte deltagere i konkurrencen. 8. Medlemmer af bedømmelseskomitéen vil fremgå af konkurrenceprogrammet. 9. Bedømmelseskomitéens afgørelse: Den ordregivende myndighed agter som udganspunkt at anvende det vindende projekt. 13. Andre oplysninger: Beslutning om gennemførelse af byggeriet er ikke truffet. Kulturministeriet agter dog efter konkurrencen at søge de bevilgende myndigheders tilladelse til at færdigprojektere og 2.

3 .«opføre byggeriet i sin helhed. Honorarbetingelerne for toralrådgiverydelsen vil fremgå af konkurrencevilkårende. Konkurrenceperioden vil være Kravet om fordeling af rådgiverydelsen mv. var ikke stillet over for de 4 indbudte arkitektfirmaer, men Konkurrencesekretariatet udtalte i skrivelse af 5. juli 1996, at ligebehandlingsprincippet tilsagde, at eventuelle kriterier vedrørende det ønskede arbejde også opfyldes af de på forhånd udpegede deltagere. På denne baggrund besluttede indklagede at lade kravet om fordeling af rådgiverydelsen mv. udgå af udvælgelseskriterierne, og den 9. juli 1996 afsendte indklagede til EF Tidende sålydende ændringsbekendtgørelse:»vedr.: CPV: , Totalrådgivning (arkitekt og ingeniørydelser) i forbindelse med opførelsen af et nybyggeri på ca m 2 til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, Lolland Falster og Bornholm, fordelt med m 2 I stedet for: 5. c) Totalrådgiverens referencer fra gennemførelse af opgaver af tilsvarende sværhedsgrad. Den arkitektoniske behandling af tidligere opgaver, konkurencebesvarelser mv. (maks. 4 A3 sider). Oplysning om fordeling af rådgiverydelsen med oplysning om uddannelsesmæssige og andre faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der skal være ansvarlige for præstation af rådgiverydelsen. Oplysning om erhversansvarforsikringsforhold. Oplysning om kvalitetsssikring af projektet (maks. 1 A4 side). Oplysning om miljøsikring af projektet (maks. 1 A4 side). Oplysning om firmaets økonomiske evne. d) Beslutning om gennemførelse af byggeriet er ikke truffet. Kulturministeriet agter dog efter konkurrencen at søge de bevilgende myndigheders tilladelse til at færdigprojektere og opføre byggeriet i sin helhed. Honorarbetingelerne for toralrådgiverydelsen vil fremgå af konkurrencevilkårende. Konkurrenceperioden vil være Anmodning om deltagelse skal være affattet på dansk eller engelsk og sendes til adresssen, der nævnes i punkt 1. 3.

4 læses: 5. c) Totalrådgiverens referencer fra gennemførelse af opgaver af tilsvarende sværhedsgrad. Den arkitektoniske behandling af tidligere opgaver, konkurencebesvarelser mv. (maks. 4 A3 sider). Oplysning om erhversansvarforsikringsforhold. Oplysning om firmaets økonomiske evne. d) Beslutning om gennemførelse af byggeriet er ikke truffet. Kulturministeriet agter dog efter konkurrencen at søge de bevilgende myndigheders tilladelse til at færdigprojektere og opføre byggeriet i sin helhed. Honorarbetingelerne for toralrådgiverydelsen vil fremgå af konkurrencevilkårende. Konkurrenceperioden vil være «Ved skrivelse af 10. juli 1996 anmodede indklagede de 4 allerede indbudte arkitektfirmaer om at oplyse, hvilke ingeniørfirmaer og eller andre rådgivere, der ønskedes tilknyttet konkurrencen, og med enslydende skrivelser af 11. juli 1996 tilsendte indklagede et informationsblad til de 4 indbudte arkitektfirmaer. I løbet af juli 1996 gav de 4 forud indbudte arkitektfirmaer indklagede oplysninger om deres tilknyttede rådgivende ingeniørfirmaer. Ved skrivelse af 1. august 1996 gav indklagede meddelelse til de 4 indbudte arkitektfirmaer om udvælgelsen af de 10 konkurrencedeltagere. Tilsvarende meddelelse blev samme dag sendt til de 6 prækvalificerede danske og norske deltagere i konkurrencen. Af det under sagen fremlagte konkurrenceprogram fremgår bl.a, at deltagerne i overensstemmelse med praksis ikke måtte bryde deres anonymitet før bedømmelsens afslutning, at aftale om teknisk rådgivning og bistand skulle afleveres i underskreven stand, at de kvalificerede enkeltpersoner eller teams var ansvarshavende for konkurrenceprojekterne, og på navnesedlen skulle anføres de prækvalificerede personer eller teams som sagsansvarlig, og øvrige rådgivere skulle anføres særskilt og endelig, at vinderforslaget ville blive udpeget som det forslag med den arkitektoniske og funktionelle bedste løsning. Den af indklagede nedsatte dommerkomité afgav betænkning den 9. december Om dommerkomiteen er følgende oplyst: 4.

5 »Dommerkomiteen har bestået af: Kulturminister Jytte Hilden, formand Departementschef Erik Jacobsen, næstformand. Rigsarkivar Johan Peter Noack Rigsarkivar John Herstad, Oslo Landsarkivar Grethe Ilsøe Adm. direktør Anne Grethe Foss Stadsarkitekt MAA Otto Käszner Direktør Lars Ole Hansen Arkitekt MAA Theo Bjerg, udpeget af DAL Arkitekt MAA Poul Ove Jensen, udpeget af DAL Arkitekt MAA Knud Fladeland Nielsen, udpeget af DAL DAL har udpeget arkitekt Theo Bjerg i stedet for Professor, Dipl. Ing. Volkwin Marg, Hamburg som af tidsmæssige årsager måtte udtræde af dommerkomiteen. Rådgivere for dommerkomiteen har været Direktør Erik Stig Jørgensen Kontorchef Niels Jørgen Nielsen Administrationschef Klaus Kulmbach Kontorchef Peter Høiriis Nielsen Konsulent Klaus Kofod Hansen Ejendomsdirektør Claus Bjarrum Til vurdering af de klimatekniske forhold har følgende været indkaldt Civilingeniør Lars D. Christoffersen, Birch & Krogboe Professor, civilingeniør Svend Svendsen, DTU Til vurdering af konstruktive forhold har været indkaldt bistand fra Birch & Krogboe Til vurdering af brandtekniske forhold har følgende været indkaldt Københavns kommunes brandmyndighed Til vurdering af forslagenes anlægsøkonomi har følgende været indkaldt Civilingeniør Viggo Spile, Viemose & Spile «Af dommerkomiteens betænkning fremgår bl.a., at dommerkomitéen vurderede, at 2 forslag, nr og nr , hævede sig over de øvrige forslag. Et flertal af dommerkomitéens medlemmer fandt, at forslag nr var det bedste forslag, og dette blev udpeget som vinder af konkurrencen. Forslaget var udarbejdet af arkitekt, Benisch og Benisch fra Tyskland. De tilknyttede rådgivende ingeniører var COWI og Trans Solar. Dommerkomitéens flertal vurderede bl.a., at forslaget var et markant arkitektonisk værk udformet med stor kunstnerisk begavelse, og at forslaget hævede sig som konkurrencens bedste og mest originale i relation til den stillede opgave. Et mindretal vurderede forslag nr som det bedste forslag. Fler- 5.

6 tallet udtalte om dette forslag, at det trods sine markante arkitektoniske værdier rummede så problematiske bymæssige aspekter og stod så langt fra konkurrenceprogrammets krav til klimatisering, at det efter flertallets opfattelse ikke burde realiseres. Mindretallet vurderede derimod, at forslaget gjorde sig gældende ved sin spektakulære attitude og sit stærkt ekspressive formsprog. Mindretallet fandt, at forslagets kvaliteter havde højere prioritet end de indkaldte konsulenters vurderinger. Det er i øvrigt oplyst, at det vindende arkitektfirma Benisch og Benisch ved indleveringen af forslaget havde tiltrådt Aftale om teknisk rådgivning og bistand med påtegningen af kendingsnummeret Af Kulturministeriets aktstykke af 20. januar 1998 fremgår det, at der på finansloven for 1998 var bevilget kr. 25 mio. kr. til forprojektering af byggeriet. Der blev bevilget kr. 225 mio. kr. til køb af grunden. Forprojekteringen blev herefter iværksat i foråret Som underrådgiver for COWI blev Birch og Krogboe A/S antaget. Der er endvidere for Klagenævnet fremlagt en revideret og opdateret Aftale om teknisk rådgivning og bistand underskrevet den 6. november 1998 med totalrådgiveren Benisch, Benisch og Partnere Architekten. Det fremgår heraf, at der som underrådgivere er tilknyttet COWI, og at Birch og Krogboe A/S er underrådgiver for COWI. Det rådgivende ingeniørfirma, Birch og Krogboe A/S har i en skrivelse af 1. juni 1999 bl.a. oplyst, at den første kontakt som firmaet havde med projektholdet bag Behnisch, Behnisch og Partnere vinderprojektet var i begyndelsen af februar måned Under sagen, der har været mundtligt forhandlet den 11. juni 1999 har klageren nedlagt følgende endelige påstande: Påstand 1. Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med EU udbudsbetingelserne ved tildeling af rådgiverkontrakten i forbindelse med opførelsen af Det ny Rigsarkiv/Landsarkiv på Amager ved at søge udbudsforretningen gennemført som en begrænset projektkonkurrence omfattende totalrådgivning på en sådan måde uden at fiksere den eller de reelt ansvarlige for omkring halvdelen af den udbudte opgave at bygherren har mulighed for ved den drøftelse med vinderen af projektkonkurrencen, som kan gennemføres efter Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, at kunne pege på den

7 eller de underrådgivere på ingeniørområdet, som bygherren måtte foretrække, og samtidig forhandle størrelsen af vederlaget, således at eventuelle honorarkrav fra disse kan imødekommes, idet der herved reelt uden udbud overdrages en ingeniøropgave af samme betydelige størrelsesorden som den arkitektopgave, der er konkurreret om. Påstand 2. Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har overtrådt proportionalitetsprincippet og har handlet i strid med EU udbudsbetingelserne ved at forskelsbehandle erhvervene som henholdsvis arkitekt og rådgivende ingeniør, idet indklagede, uanset at der var sket udbud i totalrådgivning omfattende såvel arkitektrådgivning som ingeniørrådgivning, ved prækvalifikationen alene vurderede totalrådgiverens kompetencer på arkitektområdet (udbudsbekendtgørelsens pkt. 5c) og helt bortså fra ingeniørområdet. Påstand 3. Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med EU udbudsreglerne ved at forskelsbehandle erhvervene som henholdsvis arkitekt og rådgivende ingeniør ved i udbudsbekendtgørelsen (pkt. 5b) at oplyse:»følgende arkitekter er på forhånd udvalgt«om de på forhånd udvalgte firmaer, der alle er kendt som udelukkende at kunne præstere arkitektydelser og derned både ved at betegne dem som arkitekter og gennem deres navne samt kravet om dokumentation af arkitektonisk behandling af tidligere opgaver indirekte at tilkendegive, at ingeniørfirmaer ikke kan prækvalificeres eller med prækvalificeres. Påstand 4. Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet, idet der er forskelsbehandlet mellem de på forhånd udvalgte arkitekter og de firmaer, som efterfølgende har søgt prækvalifikation, ved at indklagede efter at have ændret den første udbudsbekendtgørelse anmodede de på forhånd udvalgte arkitektfirmaer om at oplyse, hvilke ingeniører og/eller andre rådgivere, der ønsker at knytte til konkurrencen. Påstand 5. Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med EU udbudsreglerne ved at tildelingskriterierne for projektkonkurrencens ikke fremgår af udbudsbekendtgørelsen. 7.

8 8. Påstand 6. Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6 at sammensætte bedømmelseskomitéen for en projektkonkurrence, der i henhold til udbudsbekendtgørelsen (pkt. 1) både omfatter arkitekt og ingeniørarbejde, uden at mindst et medlem af bedømmelseskomitéen har ingeniørmæssige kvalifikationer. Påstand 7. Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6 og de overordnede principper for ligebehandling og habilitet ved at indgå aftale med en totalrådgiver, der efter kontrakten med indklagede benytter en ingeniørvirksomhed, der i bedømmelsesfasen har medvirket som dommer komitéens tekniske konsulent. Indklagede har for så vidt angår påstandene 1 4 og 6 7 påstået frifindelse, men har for så vidt angår påstand 5 anerkendt, at indklagede har overtrådt Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, 4. pkt., jf. artikel 15, stk. 3, ved ikke at anføre tildelingskriterierne i selve udbudsbekendtgørelsen men henvist til, at tildelingskriterierne ville blive oplyst overfor de udvalgte deltagere i konkurrencen. Ad påstand 1. Klagerens anbringender. Klageren har bl.a. gjort gældende, at som det aktuelle udbud er tilrettelagt, står det åbent helt frem til underskriften af totalrådgivningskontrakten med det vindende arkitektfirma, hvem der skal være ansvarlig(e) for løsningen af den ingeniørmæssige del af opgaven. Med breve af 10. og 11. juli 1996 anmodede udbyderen de på forhånd udvalgte arkitekter om at oplyse navne på de ingeniører og/eller andre rådgivere, som de ønskede knyttet til konkurrencen. Indklagede har i sit svarskrift anført, at Behnisch og Behnisch med skrivelse af 26. juli 1996 gav oplysninger om deres tilknyttede konsulenter. Dette er ikke korrekt, da bilaget kun indeholder nævnet på et enkelt firma, miljørådgiverfirmaet Max Fordham. Det anføres i brevet fra Behnisch og Behnisch, at man gerne vil arbejde sammen med et dansk ingeniørfirma på konstruktionsområdet, men at de firmaer, man havde adspurgt, har indgået aftaler til anden side. Behnisch og Behnisch foreslår derfor, at valget af ingeniører for bærende

9 konstruktioner og elektriske installationer besluttes ved en senere lejlighed. Spørgsmålet om valg af ingeniør ansvarlig for VVS installationer berøres således ikke. I et brev af 1. august 1996, som indklagede sendte til alle 10 prækvalificerede (arkitekt)firmaer, og hvori alle gøres bekendt med sammensætningen af den kreds, der er udvalgt til at fremkomme med konkurrenceforslag, er der med en enkelt undtagelse ikke angivet navne på de tilknyttede ingeniørfirmaer. Det fremgår af dommerkomitéens betænkning, at det vindende forslag er udarbejdet af arkitektfirmaet Behnisch og Behnisch i samarbejde med de rådgivende ingeniørfirmaer COWI og Trans Solar samt rådgivende landskabsarkitekter Wes og Partner. Det miljørådgiverfirma, Max Fordham, som nævnes i brevet af 26. juli 1996 fra Behnisch og Behnisch, er ikke nævnt som medlem af gruppen bag vinderforslaget. De endelige kontraktforhold for den tekniske rådgivning er overdraget arkitektfirmaet Behnisch og Behnisch som totalrådgiver med COWI, Trans Solar og Birch og Krogboe A/S som underrådgivere for så vidt angår ingeniøropgaverne. Miljørådgiverfirmaet Max Fordham, som er nævnet i et brev af 26. juli 1996, indgår således ikke i dette team, som efter kontrakten skal løse opgaven. Landskabsarkitektfirmaet Wes og Partner, der har deltaget ved udarbejdelsen af konkurrenceforslaget, er heller ikke nævnt i rådgivningsaftalen. Birch og Krogboe A/S er medtaget i rådgivningskontrakten uden på noget tidligere tidspunkt at have været omtalt som deltager. Forløbet viser, at der for sammensætningen af totalrådgivergruppen ikke er sammenfald mellem oplysningerne givet ved prækvalifikationen, om navnene bag vinderforslaget og om de firmaer, der efter kontrakten indgår i den endelige opgaveløsning. Påstanden om, at man ved den valgte og anvendte fremgangsmåde i strid med EU udbudsbetingelserne har kunnet overdrage betydelige dele af rådgivningsopgaven til navngivne firmaer uden udbud, er dermed dokumenteret. Indklagedes anbringender. Indklagede har vedrørende denne påstand bestridt at have handlet i strid med EU udbudsreglerne ved at indgå totalrådgivningsaftale med vinderen 9.

10 10. af projektkonkurrencen, arkitektfirmaet Behnisch, Behnisch og Partnere. Indklagede har gennemført udbudet som en projektkonkurrence efter Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13 og efter forhandling indgået aftale indgået aftale med vinderne af projektkonkurrencen, jf. artikel 11, stk. 3, litra c. Ved gennemførelsen af udbudet som en projektkonkurrence har indklagede lagt særlig vægt på at opnå originale forslag til det betydningsfulde byggeri, der havde arkitektonisk kunstnerisk værdi og samtidig opfyldt de funktionelle krav. Af samme grund valgte indklagede at benytte muligheden for at forudpege fire arkitektfirmaer, der er anerkendte for originale arkitektarbejder af høj kunstnerisk værdi. Tildelingskriterierne var således også den arkitektoniske og funktionelle bedste løsning. De gøres endvidere gældende, at indklagede ved gennemførelsen af projektkonkurrencen og udvælgelsen af arkitektfirmaet Behnisch og Behnisch var berettiget til at lægge afgørende vægt på den arkitektmæssige side af rådgivningsopgaven. Indklagede udvalgte arkitektfirmaer som deltagere i projektkonkurrencen, og dommerkomitéen valgte, som det fremgår af dommerbetænkningen, det vinderforslag, som havde den arkitektoniske og funktionelle bedste løsning. Indklagede modtog i forbindelse med udtagelsen og i forbindelse med bedømmelsen oplysninger om, hvilke ingeniørfirmaer totalrådgiverne ville anvende som underrådgivere, men indklagede tillagde ikke disse oplysninger afgørende betydning, idet den funktionelle løsning blev bedømt på grundlag af de fremkomne forslag. Indklagede har således ikke som anført af klageren udvalgt og bedømt en totalrådgivergruppe, men derimod udvalgt arkitektfirmaer som totalrådgivere og bedømt forslaget fra arkitektfirmaet Behnisch og Behnisch som værende det bedste. Behnisch og Behnisch har i aftalen om teknisk rådgivning og bistand i det væsentlige fastholdt de underrådgivere, som var angivet i projektforslaget. Det bemærkes, at ingeniørfirmaet Max Fordham og Partners ikke var underrådgiver i konkurrenceforslaget, og at Landskabsarkitektfirmaet Wes og Partner vil blive antaget af Behnisch og Behnisch som underrådgiver. Det beror på en misforståelse, når det af klageren er anført, at det skulle være i strid med reglerne for projektkonkurrencer at forhandle med vinderen af projektkonkurrencen om underrådgivere. Totalrådgivningsaftalen med Behnisch og Behnisch er indgået efter forhandling, jf. Tjenesteydelsesdirektivets artikel 11, stk. 3, litra c. Under denne forhandling var indklagede naturligvis berettiget til at sikre sig godken-

11 11. delse af antagelse af underrådgivere. Men konstruktionen med en totalrådgivningsaftale indebærer samtidig, at indklagede ikke har nogen aftale med underrådgiverne, og disse alene er Behnisch og Behnisch ansvar. Ad påstand 2. Klagerens anbringender. Ved alene at vurdere kvalifikationer mv. på arkitektområdet og helt undlade en bedømmelse af de samme forhold for ingeniørdelen, der omfatter omkring halvdelen af opgaven, har indklagede krænket proportionalitetsprincippet. Proportionalitetsprincippet i den europæiske fællesskabsret kræver, at enhver foranstaltning både skal være nødvendig og passende i forhold til de fastsatte målsætninger. Proportionalitetsprincippet påberåbes og lægges hyppigst til grund, hvor foranstaltninger og krav opfattes som værende for vidtgående i en konkret sag i forhold til størrelse og betydning. Proportionalitetsprincippet må efter sin formulering ligefuldt kunne anvendes med modsat fortegn, således at foranstaltninger og krav ikke må være utilstrækkelige til opnåelse af det fastsatte mål. Ved at udbyde en opgave, som for omkring halvdelens vedkommende rummer fagdiscipliner og kompetencer, som udbyder undlader at medtage i prækvalifikationsprocessen, er proportionalitetsprincippet overtrådt. Indklagedes anbringender. Indklagede har vedrørende denne påstand bestridt, at det skulle være i strid med det fællesskabsretlige proportionalitetsprincip eller i strid med EU udbudsreglerne, at indklagede har udvalgt arkitektfirmaer til at deltage i projektkonkurrencen og indgået totalrådgivningsaftale med det vindende arkitektfirma. Det fællesskabsretlige proportionalitetsprincip, der er et almindeligt fortolkningsprincip, går i det væsentlige ud på, at en fællesskabsretsakts restriktive virkning for borgerne ikke må gå videre en nødvendigt af hensyn til retsaktens formål. Proportionalitetsprincippet har intet at gøre med de krav, de efter Tjenesteydelsesdirektivet skal stilles til de ordregivende myndigheders gennemførelse af udbud. Tjenesteydelsesdirektivet og fællesskabsretten i øvrigt stiller ikke krav om, at indklagede ved udvælgelse af totalrådgivere og tildeling af kontrakten var forpligtet til at opstille kriterier for så vidt angår de ingeniørfirmaer,

12 12. som skulle levere ingeniørydelser som underrådgivere til arkitektfirmaet. Det er med andre ord ikke i strid med Tjenesteydelsesdirektivet, at indklagede lagde afgørende vægt på arkitektydelserne, uanset den økonomiske størrelse af de ingeniørydelser, der skal ydes til arkitektfirmaet. Det afgørende er i denne forbindelse, at ingeniørfirmaerne alene tilknyttes som underrådgivere og ikke indgår aftale med indklagede. Udvælgelseskriteriet om fordeling af rådgiverydelsen udgik i ændringsbekendtgørelsen. Kriteriet erhvervsansvarsforsikringsforhold havde naturligvis betydning for udvælgelsen af arkitektfirmaer, selvom det ikke dermed var afklaret, hvilke forsikringer der skulle tegnes af underrådgiverne. Ad påstand 3. Klagerens anbringender. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede ensidigt i forbindelse med prækvalifikationen alene har vurderet totalrådgiverens kompetencer på arkitektområdet (udbudsbekendtgørelsen pkt. 5c), herunder referencer fra gennemførelse af opgaver af tilsvarende sværhedsgrad, den arkitektoniske behandling af tidligere opgaver, konkurrencebesvarelser mv., firmaets økonomiske evne og helt bortset fra ingeniørområdet, når de to fagområder hver udgør af størrelsesordenen % af den samlede totalrådgivningsydelse. Indklagede har gjort sig skyldig i en forskelsbehandling mellem erhvervene som henholdsvis arkitekt og rådgivende ingeniør. Klageren har yderligere anført, at indklagede ikke har gennemført prækvalifikationen baseret på det i udbudsbekendtgørelsen (pkt. 5c) stillede krav, om at totalrådgiveren skal fremlægge referencer fra opgaver af tilsvarende sværhedsgrad, idet hovedparten af de prækvalificerede rådgivere er rene arkitektvirksomheder, som alene kan dokumentere, at de har deltaget i løsningen af de fremlagte opgaver og været ansvarlige for arkitektydelserne i disse sager, mens andre virksomheder har haft det faglige og økonomiske ansvar for ingeniørydelserne på de samme opgaver. I udbudsbekendtgørelsen er anført, at totalrådgiveren skal give oplysning om erhvervsansvarsforsikringsforhold. Spørgsmålet er irrelevant og uanvendeligt som udvælgelseskriterium, når sammensætningen af totalrådgivergruppen ikke tillige er kendt eller oplyst, idet alle løbende ansvarsforsikringer på rådgiverområdet alene dækker det ansvar, som et firma pådrager sig som følge af fejl og forsømmelser begået af firmaets egne medarbejdere. En løbende forsikring dækker derfor ikke underrådgivere, og det er alene

13 13. deres løbende forsikring, som de prækvalificerede arkitektfirmaer kan give oplysning om. En projektforsikring for den aktuelle opgave dækkende alle faglige discipliner og alle medvirkende rådgivere kan først tegnes, når gruppens deltagere er fastlagt. Indklagedes anbringender. Indklagede har vedrørende denne påstand bestridt at have handlet i strid med udbudsreglerne ved at forhåndsudpege arkitektfirmaer og anvende den arkitektoniske behandling af tidligere opgaver som udvælgelseskriterium og har yderligere gjort gældende, at det suverænt er indklagedes afgørelse på forhånd at udpege bestemte navngivne konkurrencedeltagere og at fastsætte udvælgelseskriterierne, selvom dette medførte, at det måtte være arkitektfirmaer og ikke ingeniørfirmaer, der deltog i konkurrencen. Ad påstand 4. Klagerens anbringender. Klageren har bl.a. gjort gældende, at der i den første udbudsbekendtgørelse (pkt. 5c) var stillet krav om parallelle oplysninger for så vidt angår såvel arkitektområdet som ingeniørområdet. I den ændrede udbudsbekendtgørelse udgik kravene om oplysning om»rådgiverydelsen«og om totalrådgiverens medarbejderes uddannelsesmæssige og andre faglige kvalifikationer. Det er på denne baggrund ikke forståeligt, at indklagede anmodede de på forhånd udvalgte arkitekter om at oplyse navne på de ingeniører og/eller andre rådgivere, som de ønskede knyttet til konkurrencen. Det er lige så lidt forståeligt, at indklagede modtog svar, der ikke indeholdt de forlangte oplysninger, uden efterfølgende at foretage sig yderligere. Til de firmaer, der selv ansøgte om prækvalifikation, er der ikke gennem den endelige udbudsbekendtgørelse stillet de samme krav. Dermed er de to grupper gjort til genstand for forskelsbehandling. Indklagedes anbringender. Indklagede har vedrørende denne påstand bestridt at have handlet i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved at lade kravet om fordeling af rådgiverydelsen mv. udgå af udvælgelseskriterierne og alligevel anmode de fire indbudte arkitektfirmaer om at give oplysning om tilknyttede rådgivere. Det omhandlede udvælgelseskriterium blev trukket tilbage efter Konkurrencesekretariatets udtalelse af 5. juni 1996, og når de indbudte arkitektfir-

14 14. maer alligevel blev bedt om at give oplysning om tilknyttede rådgivere, skyldtes dette alene, at indklagede ønskede at stille konkurrencedeltagerne lige. Endelig har indklagede bestridt, at der har fundet forskelsbehandling sted i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 3, stk. 2, idet der ikke ved udvælgelsen af konkurrencedeltagerne er lagt vægt på fordeling af rådgiverydelsen mv. Ad påstand 5. Idet der vedrørende denne påstand forligger erkendelse fra indklagedes side, udelades argumentationen vedrørende denne påstand. Ad påstand 6. Klagerens anbringender. Klageren har bl.a. gjort gældende, at det af dommerkomitéens betænkning flere steder fremgår, at ingeniørmæssige spørgsmål har spillet en betydelig rolle og har haft afgørende betydning for udfaldet af konkurrencen. Den foreliggende situation er et tydeligt eksempel på, at en projektkonkurrence om en totalrådgivningsopgave ikke forsvarligt kan afgøres uden at bedømmelseskomitéen opfylder kravene i Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, således at mindst et af de fuldgyldige medlemmer har ingeniørmæssige kvalifikationer. Indklagedes anbringender. Indklagede har vedrørende denne påstand bestridt at have handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, ved ikke at have udpeget medlemmer af bedømmelseskomitéen med ingeniørmæssige kvalifikationer. Projektkonkurrencen blev som anført gennemført som en konkurrence mellem arkitektfirmaer, idet det var den arkitektoniske side af byggeriet, som indklagede prioriterede i forbindelse med udpegelse af totalrådgiver. De fagkyndige medlemmer i dommerkomitéen var derfor også arkitekter. Indklagedes prioritering indebar samtidig, at ingeniørmæssige kvalifikationer ikke blev gjort til et tildelingskriterium, uanset at der vil indgå ingeniørydelser i rådgivningen. Efter som indstævnte ikke havde gjort bestemte ingeniørmæssige kvalifikationer til et udvælgelseskriterium var indklagede ikke forpligtet til at udpege ingeniører som medlemmer af bedømmelseskomitéen.

15 15. Indklagedes prioritering af den arkitektmæssige side af byggeriet frem for det ingeniørmæssige er ikke et udbudsretligt problem. Det bemærkes i øvrigt, at dommerkomitéen anvendte ingeniørmæssig bistand til vurdering af de klimatekniske og konstruktive forhold ved konkurrenceforslagene. Ad påstand 7. Klagerens anbringender. Klageren har bl.a. gjort gældende, at det af dommerkomitéens betænkning fremgår, at det rådgivende ingeniørfirma Birch og Krogboe A/S har bistået dommerkomitéen ved vurdering af de klimatekniske forhold samt de konstruktive forhold. Særligt de klimatekniske forhold har i henhold til dommerbetænkningen haft en afgørende betydning for udfaldet af konkurrencen og for udpegningen af vinderforslaget. Samme firma medvirker nu ved løsning af opgaven, hvilket fremgår af rådgiverkontrakten. Indklagedes anbringender. Indklagede har bestridt at have handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, eller artikel 3, stk. 2, ved at indgå totalrådgivningsaftale med Behnisch og Behnisch, under hensyn til, at underrådgiveren COWI anvender ingeniørfirmaet Birch og Krogboe A/S som underrådgiver. Birch og Krogboe A/S, der bistod dommerkomitéen med bedømmelse af konkurrenceforslagene, har ikke bistået Behnisch og Behnisch med udarbejdelse af vinderforslaget eller på noget tidspunkt forud for udpegelsen af Behnisch og Behnisch som vinder haft nogen forbindelse med dette firma, der kunne indebære en risiko for, at Birch og Krogboe A/S uden saglig grund ville anbefale Behnisch og Behnisch frem for de øvrige konkurrencedeltagere. Af Birch og Krogboe A/S skrivelse af 1. juni 1999 fremgår det, at firmaet først fik kontakt med Behnisch og Behnisch i februar Klagenævnet udtaler: Det fremgår såvel af udbudsbekendtgørelsen som af sagens oplysninger i øvrigt, at indklagede i begrænset udbud udbød opgaven med det formål at få mulighed ud fra overordnede arkitektoniske vurderinger at vælge et blandt flere forslag til gennemførelse af det projekt, indklagede ønskede realiseret. Tjenesteydelsesdirektivet er ikke til hinder for, at udbudet gennemførtes som sket, således at indklagede alene efter helt saglig og uafhængig

16 bedømmelse udvalgte et arkitektfirma til at løse opgaven, herunder skaffe sig den fornødne, ingeniørmæssige bistand. Ad påstandene Som anført foran finder Klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at det skete udbud med henblik på tilvejebringelse af et samlet projekt med en arkitektvirksomhed som eneste kontrakt i sig selv indeholder en krænkelse af Tjenesteydelsesdirektivet. Herefter, og da Klagenævnet kan tiltræde det af indklagede vedrørende disse påstande anførte, tages disse påstande ikke til følge. Ad påstand 5. Klagenævnet er med klageren enig i, at indklagede har krænket Tjenesteydelsesdirektivet og lægger i øvrigt til grund for afgørelsen, at indklagede har erkendt krænkelsen. Ad påstandene 6. og 7. Klagenævnet kan i det hele henholde sig til indklagedes argumentation, idet det særligt vedrørende påstand 7 bemærkes, at der efter det under sagen oplyste intet kritisabelt findes i det forhold, at virksomheden Birch og Krogboe A/S har bistået dommerkomitéen. Disse påstande tages herefter ikke til følge. Som følge af de foran vedrørende de enkelte påstande anførte Herefter bestemmes: Indklagede, Kulturministeriet skal anerkende at have handlet i strid med EU udbudsreglerne, direktiv 92/50 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler (Tjenesteydelsesdirektivet) ved ikke i udbudsbetingelserne at have medtaget tildelingskriterierne for projektkonkurrencen. I øvrigt tages ingen af de af klageren, Foreningen af Rådgivende Ingeniører nedlagte påstande til følge. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren.

17 17. Klagegebyret tilbagetales. A.F. Wehner Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-194.555 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 9. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-194.555 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 9. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-194.555 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 9. marts 2005 K E N D E L S E A-1 Communication ved June Iramdane (advokat Trine Bøgelund-Kjær, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 155.151

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 155.151 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 155.151 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Lene Dalsgaard) 8. marts 1999 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Nykøbing F. Kommune (advokat Klaus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-195.484 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-195.484 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-195.484 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000 K E N D E L S E Dansk Transport og Logistik (selv) mod I/S Reno Syd (advokat Ole Ravnsbo, Århus)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 K E N D E L S E Dafolo A/S (advokat Birte Rasmussen, Aalborg) mod KOMBIT A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:04-258.572/ 2005-0002362 (Erik Kjærgaard, Christian Østrup og Michael Jacobsen) 17. juni 2005 K E N D E L S E Gladsaxe Kommune (advokat Henriette Soja ved advokat Anne Buhl

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 K E N D E L S E Rebo A/S (advokat Anders Lindquist, København) mod A/B Damparken (advokat Eske Hald,

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 K E N D E L S E STB Byg A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Hedensted Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus)

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) J.nr.: 2008-0016964 J.nr.: 2008-0016965 J.nr.: 2008-0016966 15. januar 2009 K E N D E L S E 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 K E N D E L S E Dansk Transport og Logistik (selv) mod Haderslev Kommune (advokat Bjarne L. Ditlevsen,

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 K E N D E L S E Birket Autotransport ApS (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Lolland Kommune (advokat Tina

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere