Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring"

Transkript

1 Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2006

2 Indhold INDHOLD Forord Kapitel 1: Patientskadeforsikringen Dækning Sagsbehandling Ny lovgivning Erstatning eller klage Patientklagenævnet Det overenskomstmæssige klagesystem Patientskadeforsikringen Forsikringsdækning og tandlægens mangelsansvar Aktivitet Økonomi... 6 Kapitel 2: Sagsbehandling Talmæssige/statistiske oplysninger... 8 Kapitel 3: Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforsikringen Dækningsområdet i patientforsikringslovens Ikke dækket af , stk. 1, nr. 1 Specialistreglen , stk. 1 nr. 4 Tålereglen , stk. 2 (ulykke) Fradrag i erstatninger Forældelse Méngodtgørelse

3 Forord FORORD Årsberetningen omhandler Patientskadeforsikringens virksomhed. Ud over en talmæssig belysning af forsikringens virksomhed, er der i beretningen lagt vægt på at belyse ordningens praksis gennem en række eksempler på principielle afgørelser. Da kendskab til ordningens erstatningsregler er en forudsætning for forståelsen af afgørelserne, er der ligeledes i starten en kort gennemgang af reglerne. Da ordningens erstatningsregler på væsentlige områder er anderledes end de almindelige erstatningsregler, er et vist kendskab til forsikringsbetingelserne og ordningens afgørelser væsentligt for at sikre, at patienter får den erstatning, som de er berettiget til. Forsikringsbetingelser mv. er tilgængelige på Antallet af sager ligger ret stabilt. I forbindelse med nedlæggelse af amterne og oprettelse af regionerne pr , skal aftalerne om patientskadeforsikringen genforhandles. Der er endnu ikke truffet aftale om den fremtidige fordeling af erstatningsomkostningerne. Patientskadeforsikringen bad ultimo 2006 om at blive inviteret til forhandlinger; i skrivende stund er der stadig ikke truffet aftale om forhandlingsplan. Regionerne og KL har indvilget i, at genforhandlingerne om aftalerne udskydes til starten af Eksklusivaftalerne for de liberale erhverv bortfaldt pr I den forbindelse har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i bemærkningerne til lovforslaget meddelt, at den særlige patientforsikringsordning, som praktiserende tandlæger er tilsluttet med en bagatelgrænse for erstatningsudbetaling på kr., forudsættes videreført for alle tandlæger, som tilmelder sig sygesikringsoverenskomsten, uanset foreningsmedlemskab. Tandlæger, som ikke gennem sit foreningsmedlemskab bidrager til dækning af omkostningerne ved denne særlige patientforsikringsordning, vil efter overenskomstmæssig aftale herom kunne afkræves et bidrag til dækning af erstatningerne og omkostningerne ved at være dækket under ordningen. Praksisforsikringen blev i efteråret 2005 stævnet af en distributør af articainholdige bedøvelsesmidler efter forsikringen i en artikel i Tandlægebladet har opfordret til forsigtighed ved anvendelse af disse produkter ved mandibular analgesi uden særlig indikation (bedøvelse af underkæben) grundet mistanke om en overrepræsentation af afledte skader. Sagen er endnu ikke afgjort. Det er Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikrings håb, at beretningen vil være nyttig for alle, der kan blive berørt af ordningens virksomhed. Jahn Legarth Formand for DTF s Patientskadeforsikring Joakim Lilholt Direktør 3

4 Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2006 Praksisudvalget Formand: Jahn Legarth, tandlæge Medlemmer: Jørn Frandsen, tandlæge Marianne Clemensen, tandlæge Fra forsikringsselskabet Codan: Nicolai Toft, afdelingschef Karin Tofteng, konsulent Lise Vestergaard, kontorchef Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2006: 4

5 1 Patientskade forsikringen 1.1. Dækning Siden 1. januar 2004 har hele den primære tandsundhedssektor, dvs. amter og kommuner samt staten, været omfattet af DTF s Patientskadeforsikring Erstatning eller klage Tandlæger er omfattet af: Patientklagenævnet. Det overenskomstmæssige klagesystem. Patientskadeforsikringen. KAPITEL 1 Patientskade forsikringen Dette har vist sig i en stigning i både antallet af sager og yderligere hensættelser. Der ses dog ikke nogen markante skadestyper eller behandlinger, som adskiller substansen af sagerne fra de kendte sager fra den private tandlægepraksis Sagsbehandling Sagerne behandles under hensyntagen til et højt niveau af juridisk og odontologisk korrekthed. Derudover er der væsentlige hensyn til forbrugernes forståelse af afgørelserne og hurtighed i sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen er omfattet af de forvaltningsretlige regler, og der tilsigtes åbenhed og gennemskuelighed for alle sagens parter. Sekretariatet modtager anmeldelser og oplyser sagen, som sendes til forsikringsselskabet Codan, der varetager den forsikringsmæssige skadesbehandling. 1.3 Ny lovgivning Den nye lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet trådte i kraft 1. januar 2007 og vil ikke have nogen væsentlig indholdsmæssig indflydelse på de erstatningsmuligheder, patienterne har i dag. Praksisforsikringens opfattelse er stadig, at erstatninger og klager burde behandles i hvert sit lovkompleks for at sikre en højere grad af anmeldelser fra skadevoldende tandlæger; uden at tandlægen risikerer en uberettiget klagesag, henset til at der ydes erstatning fra hændelige skader, hvor tandlægen har behandlet korrekt Patientklagenævnet tager stilling til, om tandlægen har overtrådt tandlægeloven eller evt. straffeloven. Patientklagenævnet kan ikke tilkende erstatning eller tilbagebetale et honorar Det overenskomstmæssige klagesystem behandler klager, der vedrører rent faglige forhold ud fra en culpavurdering, og kan overfor en tandlæge beslutte, at tandlægen skal tilbagebetale et honorar eller dele af et honorar til patienten. Klagesystemet kan ikke tilkende erstatning til en patient, men der er en lang tradition for, at det i kendelserne tilkendegives, om der er et ansvarsgrundlag, når dette spørgsmål i øvrigt er relevant. Optræder der under sagsbehandlingen mistanke om alvorlig overtrædelse af tandlægeloven eller straffeloven, skal sagen fremsendes til Sundhedsstyrelsen (og herfra til Patientklagenævnet) Patientskadeforsikringen vurderer skader hovedsagelig ud fra patientforsikringsloven og ikke ud fra en culpavurdering, og der er derfor ikke nogen direkte forbindelse mellem kendelser i klagesystemet og erstatningsvurderingen i patientskadeforsikringen. Kun i tilfælde, hvor mangelfuldt arbejde erstattes af skadesudbedringen, vurderes der efter culpareglen. Det blev i den oprindelige lov om patientforsikring meget klart fastlagt, at der ingen organisatorisk sammenkædning er mellem Patientforsik- 5

6 ringen og klagesystemerne. Det blev anset for vigtigt for at sikre patienterne erstatning, at den, der har forvoldt en skade, ikke risikerer, at der rejses en klagesag, selv om man under sagsbehandlingen måtte finde, at der kunne være grundlag herfor. Ønsker en patient både erstatning og en vurdering af, om behandlingen giver anledning til kritik, må patienten dog stadig indgive en anmeldelse både til Patientskadeforsikringen og til klagesystemet. Den nye lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet kan give den fejlagtige opfattelse, at erstatning for patientskader er betinget af en klage over en sundhedsperson Forsikringsdækning og tandlægens mangelsansvar Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at der foreligger en skade opstået i forbindelse med undersøgelse eller behandling m.m. (patientskade), eller at tandlægen efter almindelige erstatningsregler har pådraget sig ansvar for en personskade eller tingskade (erhvervsansvar). Patienters krav på omgørelse af mangelfuldt tandlægearbejde, der alene støttes på tandlægens misligholdelse af kontraktmæssige forpligtelser (mangelsansvar), falder udenfor forsikringsdækningen, og patienters krav på tilbagebetaling af vederlag dækkes ikke af forsikringen. Der foreligger nemlig ikke nogen fysisk skade, så længe det mangelfulde tandlægearbejde kan udbedres ved en ny tilsvarende behandling. Er dette tilfældet, foreligger der alene et mellemværende mellem tandlægen og patienten, herunder om patienten har krav på at få tilbagebetalt honoraret. I tilfælde af, at der er udført fejlbehæftet/mangelfuldt tandlægearbejde i forbindelse med en personskade, er den del af den samlede skadesudbedrende behandling, som erstatter det mangelfulde arbejde, ikke forsikringsdækket. Udgiften til denne del af den samlede skade skal afholdes af den tandlæge, der har udført det fejlbehæftede/mangelfulde arbejde. Det kan være, at en fejlagtigt udført bro har medført, at en tand mistes og skal erstattes af en større bro. Tandlægen skal så betale den del af broen, som erstatter den fejlagtige bro, idet patienten har et retskrav på omlavning af fejlagtigt arbejde. Denne udgift er ikke afhængig af, hvad tandlægen har fået i honorar for den mangelfulde behandling, men beløbet skal dække, hvad omgørelsen reelt koster patienten. Udføres udbedringen af patientskaden hos den tandlæge, der har forårsaget skaden, fratrækker forsikringen honoraret for selve omgørelsen af det mangelfulde arbejde i honoraret for den samlede skadesudbedrende behandling. I det tilfælde, at den skadesudbedrende behandling udføres af en anden tandlæge end den, der har udført det mangelfulde arbejde, betaler forsikringen for hele behandlingen og opkræver honoraret for den del af omgørelsen, som patienten har krav på hos den skadevoldende tandlæge. Tandlægers erhvervsansvarsforsikring dækker også almindeligt erhvervsansvar for person- og tingskade forvoldt under udøvelse af selvstændig tandlægepraksis, såfremt der ikke er udbetalt erstatning under Patientskadeforsikringen. Det er kun aktuelt i relation til patientskader, der ligger under kr. grænsen, dog kr. for privatpraktiserende tandlæger samt ulykker, der ikke dækkes efter Patientskadeforsikringen Aktivitet Praksisudvalget har afholdt 2 møder i Udover den generelle ledelse og udvikling af ordningen, afgør udvalget konkrete sager om erhvervsretshjælp til ordningens medlemmer Økonomi Det tilstræbes at holde omkostningerne så lave, som det er forsvarligt. Praksisforsikringen har en samlet administrationsudgift inkl. udgifter til Tandskadeankenævnet på ca. 6,78 mio. kr. Dette beløb vil udvikle sig forholdsmæssigt med den vækst, der ses i sagsmængden, samt de fornyede krav der stilles til ordningens drift, fx itudvikling og kommunikation (hjemmeside og offentliggørelse af afgørelser). En del af udgif- KAPITEL 1 Patientskade forsikringen 6

7 terne vedrører retssagen om bedøvelseskader, jfr. ovenfor. Omkostningerne til administration af sagerne opgøres til kostpriser, dvs. at prisen fastsættes på grundlag af det faktisk medgåede arbejde, som en sag medfører. Det er herudover et væsentligt mål, at omkostningen pr. sag ikke må stige med mere en den almindelige prisudvikling i samfundet. Omkostningen pr. sag udgør inkl. administrationsudgifter til Codan ca kr. Flere oplysninger DTF s Patientskadeforsikrings hjemmeside (www.dtfpatientskadeforsikring.dk) indeholder en lang række oplysninger om den faktiske sagsbehandling og frister mv. KAPITEL 1 Patientskade forsikringen 7

8 2 Sagsbehandlingen 2.1 Talmæssige og statistiske oplysninger Figur 1 viser fordelingen af erstatninger på skader anmeldt i årene Ca. 62% af anmeldelserne giver anledning til erstatning efter patientforsikringsloven. 32% af anmeldelserne var ikke erstatningsberettiget, og de resterende ca. 6% er skader, der er dækket af erhvervsansvarsforsikringen og omhandler væsentligst tingskader. Figur 5 viser, at mange af de anmeldte skader er forårsaget flere år tilbage. F.eks. var 24 af de i 2006 anmeldte skader, forårsaget i KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Afgørelsestyper 2, stk. 1, nr. 1 (specialistmålestokke) i % i % i % i % i % , , , , ,1 2, stk. 1, nr. 2 (apparatursvigt) 36 5,1 44 6,5 33 4,5 38 5,7 37 5,5 2, stk. 1, nr. 3 (alternativ metode/teknik) ,4 1 0,1 1 0,2 3 0,4 2, stk. 1, nr. 4 (rimelighedsreglen) 48 6,8 65 9,7 45 6,2 49 7, Ulykke 1 0, ,1 Ansvar <1.000 kr ,2 0 0 Omfattet, men <1.000 kr. 1 0,1 1 0,1 2 0,3 4 0,6 2 0,3 I alt omfattet af Patientskadeforsikringen Afgørelser uden for lovens dækningsområde , , , Omgørelse eget arbejde 15 2,1 14 2,1 4 0,5 1 0,2 1 0,1 Ikke dækket , , , ,4 Forældelse ,8 9 1,3 Diverse ,5 6 0,9 Ikke omfattet af Patientforsikringsloven , , , ,8 Tingskade 85 12,1 61 9, ,6 39 5,8 Samlet antal afgørelser Figur 1. Anerkendelses- og afvisningsbegrundelser

9 Antal pr. år Privatpraksis Kommunal tandpleje Amts/regions tandpleje Tandlægeskoler Ny sager Afsluttede sager KAPITEL 2 Sagsbehandlingen I alt Figur 2. Sagerne fordelt på de dækkede tandplejeområder, ekskl. tingskader. År Hensættelser primo Hensættelser ultimo Udbetalte erstatninger Udgifter i alt Figur 3. Erstatningsudgifter pr. år iflg. Codans regnskab. Skadeår/ anmeldelsesår I alt Figur 4. Antal anmeldte sager, der vedrører tidligere skadeår. 9

10 Måneder <1 <2 <3 <4 < ,4 13,9 17,2 2,0 4,5 60,9 61,7 61,3 36,3 34,0 82,6 77,6 79,2 68,3 73,4 88,9 82,9 84,2 77,7 84,0 91,8 86,1 87,4 81,0 87,8 KAPITEL 2 Sagsbehandlingen <6 92,9 88,7 89,6 83,3 90,2 <9 94,6 92,9 93,8 89,0 95,1 <12 95,5 96,4 95,4 92,3 96,9 <18 97,4 98,6 96,6 97,3 98,5 <24 97,9 99,6 97,4 98,3 99,2 <36 99,1 99,8 98,0 99,0 99,4 <48 99,3 99,8 98,4 100,0 99,7 >47 100,0 100,0 100,0 100,0 Figur 5. Sagsbehandlingstid i måneder i akkumuleret %-tal fra startdato til afgørelsesdato ekskl. tingskader for sager afgjort i året. 10

11 Erstatningsudbetaling Under til over I alt Figur 6. Erstatningsudbetalinger til patienterne (kriteriet for figuren er ændret i forhold til tidligere beretninger) KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Afsluttede sager I gang ej afsluttede Uden udbetaling Udb. under Udb. under Udb. over I alt Figur 7. Antal af afsluttede sager i de enkelte år samt hvor mange, der stadig er under sagsbehandling. 11

12 Amt København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Amtsnr. 13 Antal sager med udb. på over Skadeudgifter over KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt Figur 8. Antallet af sager vedrører faktiske udbetalinger i 2006 fordelt på de enkelte amter. Skadeudgifterne viser den forventede samlede erstatningsudbetaling. 12

13 % % i 2002 % i 2003 % i 2004 % i 2005 % i ,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 KAPITEL 2 Sagsbehandlingen 20,00 10,00 0,00 Specialistmålestokken - 2, stk1, nr. 1 Apparaturfejl, 2, stk1, nr. 2 Alternativ tek./metode, 2, stk1, nr 3 Tålereglen, 2, stk1, nr 4 Figur 9. Fordeling i % af erstatningsberettigede skader efter 2 stk. 1. % % i 2002 % i 2003 % i 2004 % i 2005 % i Legemsbeskadigelse Forsømt tandbehandling Præparationsskader Nerveskade Rodbehandlingsskader Parietal perforation Stift/rodfraktur Bivirkninger Figur 10. Procentuel fordeling af skadetyper. 13

14 N. mandibularis N. lingualis N. infraorbitalis N. buccalis N. facialis KAPITEL 2 Sagsbehandlingen N. mentalis Andre I alt Figur 11. Fordeling af antal skader på de enkelte nerver. 14

15 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen 3.1. Dækningsområdet Patientforsikringslovens 1 Der ydes erstatning til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign Ikke dækket af 1 Parietal perforation (gennembrydning af roden) på udtrækningsmoden tand giver ikke ret til erstatning Tanden 6+ var rodbehandlet og fremstod med et akut behandlingsbehov grundet en afbrækning (fraktur) af tandens inderside. Det er indført i journalen, at frakturen gik langt ned under tandkødsranden. Behandling med bevaring af tanden kunne kun vanskeligt gennemføres. Skadelidte blev informeret om, at optimal behandling ville indebære udtrækning af tanden og erstatning med implantat eller bro. Således orienteret ønskede skadelidte alligevel forsøg på bevaring af tanden 6+. I forbindelse med stiftsudboringen skete en gennembrydning af roden, og tanden 6+ blev fjernet. Der er sket en skade i form af en skævboring, men skaden giver ikke ret til erstatning, idet tanden 6+ med en høj grad af sandsynlighed ikke kunne bevares grundet den komplicerede fraktur af tanden inderside. Kronebehandling omgøres grundet caries (hul) Skadelidte fik i 1999 restaureret tanden 6- med krone. Senere konstateredes caries (hul i tanden) i kanten af kronen, og der opstod behov for fremstilling af en ny krone. På det foreliggende grundlag kan det ikke afgøres, om den oprindelige krone har været fremstillet mangelfuldt (uden renboring og/eller med utætte kanter), og/ eller der efter indsætning af kronen er opstået caries i tanden. Spørgsmålet har ikke afgørende betydning i erstatningsmæssig sammenhæng, idet den behandling, der nu skal gennemføres, har samme omfang som den oprindelige behandling eller den optimale behandling, der skulle være udført under alle omstændigheder ved et cariesangreb i kanten af en krone. Behandlingen med krone udført i 1999 har muligvis ikke opfyldt forventningerne til en længere holdbarhedsperiode og kravet om en god faglig indsats, men behandlingen kan omgøres under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Dermed er der ikke sket en erstatningsberettiget skade i Patientforsikringslovens forstand. (Skadenr ) Komplikation omkring implantat og eventuelt tab af implantat henvises som omgørelsessag Tanden +1 måtte fjernes og blev erstattet med et implantat, der blev indsat uden opklapning og oversigt over knogleforholdene (straks indsat i udtrækningshulrummet). Senere blev der påsat forbindelsesdel og cementeret krone på implantatet. KAPITEL 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen Tandens tilstand bekræftes af journaloplysninger og røntgen, der efter fraktur af tanden viser en rodbehandlet tandrod uden kronesubstans med et overordentligt svagt område svarende til røddernes forgreningspunkt (furkaturen). (Skadenr ) Efterfølgende konstateredes let rødme og tegn på betændelse på ydersiden af implantatet, og det mistænkes, at der ved cementering af kronen er presset cement ned omkring implantatet, der har givet anledning til lokal irritation og muligvis tab af bærende knogle omkring implantatet. Journalen godtgør imidlertid, at allerede i helingsfasen inden cementering var der rødme (tegn på betændelse) på ydersiden. Herudover var implantatet ved fastgørelse af forbindelsesdelen ømt også inden påsætning af kronen. På det foreliggende grundlag er det mest sandsyn- 15

16 ligt, at der allerede ved indsættelse af implantatet har været et mindre og lokalt tab af knogle. Det betyder, at implantat kan fungere udmærket, men på ydersiden har der været en mindre lomme under tandkødet, der periodevis har givet anledning til betændelse. Med en høj grad af sandsynlighed har lommen med manglende knoglevæv været til stede allerede i forbindelse med implantatindsættelse og dermed inden cementering af kronen. På den baggrund er det ikke sandsynligt, at et eventuelt overskud af cement har haft negative konsekvenser for implantatet, og dermed er der ikke sket en erstatningsberettiget skade. Som en følge til betændelsestilstanden blev der gennemført en oprensning omkring implantatet. Erstatning til denne behandling blev afvist. Endvidere fastslog afgørelsen, at et eventuelt tab af implantatet ikke var en erstatningsberettiget skade, men derimod en omgørelse. Implantat og krone mistes muligvis, og har dermed ikke opfyldt forventningerne til en længere holdbarhedsperiode, men behandlingen kan omgøres under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Dermed er der ikke sket en erstatningsberettiget skade i Patientforsikringslovens forstand. Et eventuelt krav om tilbagebetaling for den første behandling må i stedet fremføres overfor tandlægen, der har udført behandlingen. Ved uenighed kan der indgives klage til Amtstandlægenævn/Landstandlægenævn eller indledes civilt søgsmål mod tandlægen. Det bemærkes, at der ved klage til Amtstandlægenævnet gælder en klagefrist på 2 år fra det tidspunkt, hvor skadelidte kendte eller burde kende skaden og 5 år fra det tidspunkt, hvor den påklagede behandling blev udført. (Skadenr ) Rodfraktur uden årsag i diagnostik og behandling Tanden 5+ blev i 1994 genopbygget med stiftsforankret opbygning og restaureret med krone. Rodstiften i tandens rodkanal blev placeret og var dimensioneret tilfredsstillende. Vurderet på røntgen havde kronen desuden et tæt ringgreb om tandstubben. Tanden 5+ fungerede da også i 16 en årrække uden symptomer. I 1998 måtte tanden behandles med en kirurgisk rodbehandling grundet rodspidsbetændelse. Nu mistes tanden grundet en rodfrakturer. Årsagen til den opståede rodfraktur og dermed tabet af tanden skal ikke søges i tandlægens behandling, men kan forklares i det forhold, at tanden uundgåeligt var svækket grundet rodbehandling som følge af den oprindelige grundlidelse caries (hul i tanden). Rodbehandlede tænder er sprøde og har en betydelig risiko for fraktur. Rodfrakturen og det deraf følgende tab af tanden kan henføres som en hændelig, om end beklagelig følge til tandens svage tilstand, og dermed er der ikke grundlag for erstatning. Erstatning blev afvist under henvisning til, at der ikke var sket en skade, der kunne anerkendes efter PFL 1. Den fraktur, der medførte tab af tanden 5+, kunne henføres som en komplikation til tandens i forvejen svage tilstand. (Skadenr ) Rodbetændelse efter kronebehandling en almindelig komplikation Patienten får i 2002 fremstillet en krone på tanden 6-. Patienten overgår herefter til anden tandlæge, da klinikken bliver solgt. I 2005 tages røntgen af nabotanden 5-, hvor det opdages, at der er rodspidsbetændelse og rodresorption (opløsning) på 6-, hvorfor tanden må ekstraheres. Der er ikke journalnotater vedrørende 6- i tidsrummet fra kronen cementeres til rodspidsbetændelsen opdages 3 år senere. Tanden har været symptomfri i tre år, og er det fortsat, da betændelsen opdages ved en tilfældighed. Det er således ikke mangler ved tandlægens diagnostik og behandling, der medfører, at tanden mistes. Der kan derfor ikke ydes erstatning efter 2 stk. 1, nr. 1, da den givne behandling har været bedst mulig. Rodbehandlingsbehov efter kronebehandling af vitale tænder er hyppigt forekommende med en frekvens på ca. 10%. Der kan derfor ikke ydes erstatning efter 2 stk. 1, nr. 4, idet det her er et krav, at den opståede komplikation er sjælden. (Skadenr ) KAPITEL 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen

17 Ikke erstatning til cysteoperation Patienten henvender sig til tandlægen på grund af smerter i tanden 2+. Røntgen viser større velafgrænset rodspidsbetændelse med cysteagtig (indkapsling) karakter. Tanden rodbehandles over flere seancer. Der sker opblussen af rodspidsbetændelsen, og røntgen viser manglende heling og rodfyldningsoverskud, der når rodspidsbetændelsens afgrænsning, bestående af både rodfyldningspasta og rodfyldningepoint. Rodfyldningen har derfor ikke været bedst mulig. Tanden skal nu rodresesseres (kirurgisk rodbehandling). Det er imidlertid ikke overvejende sandsynligt, at den manglende respons på behandlingen skyldes manglerne ved rodfyldningen, men derimod er en følge af grundsygdommen, rodspidscyste. Behandling af rodspidscyster kræver i de fleste tilfælde rodresektion med udskrabning af cysten, og det er den behandling, der nu skal udføres. Da patientens behandlingsbehov ikke er ændret, kan der ikke udbetales erstatning. (Skadenr ) Omgørelse, psykisk men og svie og smerte Patienten får fremstillet unitor (delprotese) til underkæben. Protesen fungerer ikke tilfredsstillende, og kan ikke trods flere korrektioner bringes til at fungere tilfredsstillende. Protesen kendes ikke honorarværdig ved det overenskomstmæssige klagesystem, og honoraret er tilbagebetalt. Der kan ikke udbetales erstatning til fremstilling af ny protese, da der er tale om omgørelse, og omgørelse er ikke omfattet af forsikringen. Patienten ønsker godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for psykisk mén. Der er intet i det fremlagte, der viser, at patienten har været syg som følge af behandlingen. Derfor kan der ikke udbetales godtgørelse for svie og smerte. Der er heller intet, der sandsynliggør, at behandlingen har medført varige psykiske gener. Dersom dette fastholdes, fordres der fremlagt dokumentation for varige psykiske gener og for årsagssammenhæng mellem disse geners opståen og den udførte behandling. Dokumentation er ikke fremlagt, hvorfor kravet afvises. (Skadenr ) , stk. 1, nr. 1 specialistreglen "Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne omstændigheder ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling eller lignende, hvorved skaden ville være undgået." Parietal perforation Patienten skal have fremstillet opbygning og krone til tanden 6-, der i forvejen er rodbehandlet. Under udboring til stift perforeres der parietalt (gennembrydning af rodoverfladen). Perforationen sker i furkaturen (mellem rødderne) og lokalisationen medfører, at tanden skal trækkes ud. Forsikringen betaler for implantatbaseret krone til erstatning af 6-, men med fradrag for udgiften til opbygning og krone til tanden, idet den behandling skulle udføres, såfremt skaden ikke var sket. (Skadenr ) Nerveskade I forbindelse med en operativ udtagning af visdomstanden 8- skete en læsion af tand/læbenerven (n. alveolaris inferior) i højre side. Skaden medførte alvorlige føleforstyrrelser svarende til den skadede nerves udbredningsområde. Inden operationen var visdomstandens relation til nervekanalen ikke belyst tilstrækkeligt ved røntgen. Der burde være taget røntgen i flere projektioner. Behandlingen blev indledt på baggrund af et forældet oversigtsrøntgen, der viste, at der var en høj grad af risiko for nerveskade. På den baggrund krævede indgrebet en ubetinget indikation, i denne sag var der end ikke journaliseret en indikation for udtagning af tanden. Herudover var journalen ført mangelfuldt uden operationsbeskrivelse. Diagnostik og behandling var således ikke udført bedst mulig under de givne omstændigheder. KAPITEL 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen 17

18 Forsikringen erstatter efter gældende regler og forevist dokumentation: helbredelsesudgifter (medicin el. lign.) og/eller tabt arbejdsfortjeneste som følge af uarbejdsdygtighed og/eller svie og smerte og betaler herudover en méngodtgørelse. (Skadenr ) Manglende diagnostik og behandling af parodontose Der er tale om en patient, der fra 1989 til 1997 har konsulteret samme tandlæge for eftersyn og behandling. I 1997 skifter patienten tandlæge og konsulterer denne regelmæssigt til 2003, hvor der skiftes til nuværende tandlæge. I 1993 diagnosticeres tandkødsbetændelse med tandkødslommer på 4-5 mm og med pusflod (betændelsessekret). Fundene udløser behandling for tandkødsbetændelse frem til udgangen af året, idet der renses i tandkødslommer og instrueres i bedre mundhygiejne, uden at det lykkes at bremse sygdomsaktiviteten effektivt. Der foretages senere gingivektomi (tandkødsoperation) på en enkelt tand, som normaliserer tandkødslommen ved denne tand. Der tages i perioden frem til 1997 sporadiske røntgenbilleder, men ingen med generelt diagnostisk sigte, ligesom der ikke noteres en systematisk planlægning af behandling for paradentose. Det diagnostiske niveau og den givne behandling har ikke i denne periode været bedst mulig. Der optages røntgen billeder af kindtænderne (bite wings) i 1994, der viser fremskreden paradentose med op til 30-50% fæstetab. Der instrueres i intensivering i brug af mellemrumsbørste og hårdere tandbørstning. Der noteres bedring, men patienten forberedes på, at tandkødskirurgi kan blive nødvendig, hvorefter der ikke er notater vedrørende tandkødet før 3½ år efter, hvor der opstår stærke smerter ved +7, der trækkes ud med diagnosen total parodontit. Røntgen viser tydelige tegn på tandkødsbetændelse på nabotanden, og tre år senere viser røntgen i forbindelse med kronebehandling fæstetab også i højre side af overkæben, men der gribes ikke ind. Bite wings fra 2001 viser tydelige tegn 18 på paradentose, men billederne beskrives ikke, og der gribes ikke ind. I 2002 journaliseres paradentoseregistrering, der ikke ses journalført ved tal eller skema. Der udføres et antal tandrodsrensninger, men der ses ikke lagt behandlingsplan eller foretaget prognosevurdering. Den udførte paradentosebehandling har ikke været tilstrækkelig, og heller ikke i denne periode har behandlingen været bedst mulig. Der er tale om en patient, der har gennemløbet et sygdomsforløb med langsomt fremadskridende paradentose, der siden har udviklet sig til hurtigt fremadskridende paradentose, og det kan konstateres, at det diagnostiske og behandlingsmæssige niveau har været for lavt i hele perioden. Patienten skal som følge heraf nu gennemgå en omfattende paradentosebehandling, og der mistes tænder som følge af den mangelfulde behandling. Som følge af, at den givne behandling ikke har været bedst mulig, betaler forsikringen for den behandling, der nu er nødvendig, inclusive erstatning af de mistede tænder. Patienten har sparet udgifter til den behandling, der var nødvendig, hvis skaden skulle være undgået. De første tegn på behandlingskrævende paradentose ses i Der er genemført og betalt for behandling, der imidlertid ikke har haft det fornødne omfang. Sufficient behandling af et paradentoseforløb, som det beskrevne, må antages at ville have kostet ca kr. pr år inklusive kirurgi svarende til i alt kr. Det er vanskeligt ud fra journalerne at opregne summen af de afholdte udgifter, men et beløb på kr pr år er ikke urealistisk. De sparede udgifter bliver derfor netto kr., der trækkes fra i erstatningen. (Skadenr ) , stk. 1 nr. 4 tålereglen "Hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling, indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens KAPITEL 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen

19 sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning." Komplikation til tandregulering I forbindelse med tandregulering er der sket et henfald af tandnerven i tanden +2. Der er intet, der tyder på, at tandreguleringen ikke er udført bedst muligt under de givne omstændigheder, men den opståede komplikation har en sjældenhed og karakter, der berettiger til erstatning efter tålereglen. På den baggrund er skaden omfattet af forsikringen. Skadelidte er født i Det betyder, at den nu nødvendige behandling med rodbehandling og blegning og øvrig nødvendig behandling, indtil skadelidte fylder 18 år, skal udføres vederlagsfrit i den Kommunale Tandpleje. Senere kan den rodbehandlede tand få behov for kosmetisk behandling med porcelænsfacade og/ eller fornyet blegning, eller der kan indtræde andre komplikationer med årsag i skaden. På den baggrund indrømmes en observationsperiode indtil skadelidte fylder 21 år. (Skadenr ) , stk. 2. (ulykke) "Ved ulykkestilfælde, der ikke omfattes af 20, stk. 1, nr. 2, ydes erstatning kun, hvis skadelidte er under behandling m.v. på et sygehus og ulykken er indtruffet inden for dettes område under sådanne omstændigheder, at sygehuset måtte antages at have pådraget sig erstatningsansvar herfor efter almindelige erstatningsretlige regler." Under tandrensning tabes et tandrensningsinstrument, der rammer patienten i øjet. Herved opstår der blødning i øjets slimhinder og en rift i hornhinden, og der konstateres løsning af øjets glaslegeme, der skulle have medført varig nedsættelse af synsfeltet og synsforstyrrelser. Der kan derfor udbetales erstatning for positive helbredelsesudgifter, f. eks. medicinomkostninger til relevant behandling, transport og tabt arbejdsfortjeneste som følge af ulykken. Dersom udredning ved øjenlæge dokumenterer fornøden årsagssammenhæng og varigt mén, kan der desuden udbetales godtgørelse for varigt mén i overensstemmelse med reglerne i Erstatningsansvarsloven. (Skadenr ) 3.5. Fradrag i erstatninger Udgiften til den behandling patienten skulle have haft, der medførte en parietal perforation, skal patienten afholde Patienten skal have fremstillet opbygning og krone til tanden 6-, der i forvejen er rodbehandlet. Under udboring til stift perforeres der parietalt (gennembrydning af rodoverfladen). Perforationen sker i furcaturen (mellem rødderne) og lokalisationen medfører, at tanden skal trækkes ud. Forsikringen betaler for implantatbaseret krone til erstatning af 6-, men med fradrag for udgiften til opbygning og krone til tanden, idet den behandling skulle udføres, såfremt skaden ikke var sket. (Skadenr ) Erstatning med fradrag for omgørelse Patienten konsulterer tandlægen i 2002 på grund af fraktur af tanden 4+. Der tales om behandling med delprotese, men patienten ønsker kronebehandling. Umiddelbart efter knækker også tanden 3+. Begge tænder rodbehandles med bemærkning om, at rodfyldning ikke har kunnet gennemføres til rodspidsen, og tænderne forsynes umiddelbart med opbygning og krone. Tanden 2+, der tidligere er kronebehandlet, knækker i 2004 og forsynes med ny krone på rodskrue. I 2004 recementeres kronen på 4+, der gentagne gange er aflastet på grund af smerter. Der er herefter gentagne problemer med 4+ og i starten af 2005 ligeledes med 3+ og 2+. Problemerne viser sig uløselige, og der fremstilles bro fra 6+ til 1+ efter ekstraktion af 4+, 3+ og 2+. Broen fremstilles uden beregning. På grund af farveforskelle fremstilles plastfacader på +1, +2 og +3, hvorefter patienten skifter tandlæge. Et halvt år efter fremstilling af broen, er den løs på 6+, der ikke længere er bevaringsværdig. Der gennemføres klagesag ved det overenskomstmæssige klagesystem, hvor broen kendes ikke honorarværdig. Da der ikke er betalt honorar for broen bestemmes, at der skal ske tilbagebetaling af honoraret for de kronearbejder, der gav anledning til brofremstillingen. Tilbagebetalingen effektueres. 19 KAPITEL 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen

20 Ny tandlæge fremlægger behandlingsforslag for genopretning af patientens tandsæt i højre side af overkæben, omfattende implantatbaseret bro og krone til 1+. Arbejdet betales af forsikringen, men med fradrag svarende til den tilbagebetaling, der er sket efter kendelsen i klagesagen, idet behandling med kroner på 4+, 3+ og 2+ svarer til det oprindelige behandlingsbehov, og honoraret herfor skal betales af patienten selv. Der skal ikke ske fradrag for kronen til 1+, da kronebehovet for denne tand er opstået, da den blev indraget i brobehandlingen og derfor er en følge af skaden. (Skadenr ) 3.6. Forældelse 3.7. Méngodtgørelse Mén defineres som en medicinsk bedømmelse af den ulempe i den personlige livsførelse, som en skade har medført. Ved fastlæggelse af méngodtgørelse anvendes som udgangspunkt Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Ved mén under 5% ydes ingen godtgørelse. KAPITEL 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen 20

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2005 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen.....................................................

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2009 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2009 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Tandlægeforeningens Patientforsikring - Årsberetning 2014 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1:

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Årsberetning for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Årsberetning 2002 & 2003

Årsberetning 2002 & 2003 Årsberetning 2002 & 2003 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 5 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2002

Læs mere

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5 Årsberetning 2004 Indhold INDHOLD Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004.......... 5 Forord.............................................................................

Læs mere

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3.

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3. Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2000 og 2001... 4 Kapitel 1. Udvikling af patientforsikring... 5 1.1. Hvad er patientforsikring...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2007.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2010.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed.... 6 1.1. Formål.... 6 1.2. Sammensætning....

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2005 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2005................................... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed...........................................

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2006 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2006.... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 5 1.1. Formål... 5 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2012... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige Erik Andersen Disposition Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige klager Erstatning ved Tandlægernes Patientskadeforsikring Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner.

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING ANMELD SKADEN ELEKTRONISK. FØLG DEN FREM TIL VI AFGØR, OM DU HAR KRAV PÅ ERSTATNING. 2 ERSTATNING FOR

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Ernst Jensen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt. tandlæge

Ernst Jensen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt. tandlæge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt Ernst Jensen tandlæge Birgitte Gøyesvej 30 DK-3400 Hillerød Telefon: +45 4826 6712 Mobil: +45 4057 6718 Email: ernstbjensen@aim.com

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2015 1 Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2015 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2015 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning af nævnet

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2016 1 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2016 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2016 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring Police-/skadenummer Personnummer/skadelidte Gruppe nr. 882-20.412 DIP 0412 Skadelidte Stilling Telefon privat Navn Telefon privat Adresse Postnr. By E-mail Ulykkestilfælde Hvor skete ulykken sted? Hvornår

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Kosmetiske operationer

Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer 2010 Rent kosmetiske operationer (skønhedsoperationer) udføres som regel hos privatpraktiserende plastikkirurger. Behandlingen hos privatpraktiserende speciallæger blev først omfattet

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen.

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen. Skadesanmeldelsen sendes til Handicappedes Gruppeforsikring Rolighedsvej 14B, Postbox 141 3460 Birkerød Skadesanmeldelse - Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt.

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion MARTIN ERICHSEN Patienterstatningen Introduktion PATIENTERSTATNINGEN Behandler sager om patientskader, herunder lægemiddelskader, opstået i det offentlige eller private sundhedssystem Lovgrundlag: > Lov

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var patienterne kun berettiget

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget.

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Forældelsesregler (2016) Lovgivningen om erstatning for behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav. Hvis erstatningskrav anmeldes til Patienterstatningen,

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere