Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring"

Transkript

1 Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2005

2 Indhold INDHOLD Forord Kapitel 1: Patientskadeforsikringen Dækning Sagsbehandling Ny lovgivning Erstatning eller klage Patientklagenævnet Det overenskomstmæssige klagesystem Patientskadeforsikringen Forsikringsdækning og tandlægens mangelsansvar Aktivitet økonomi Kapitel 2: Sagsbehandling Talmæssige/ statistiske oplysninger Kapitel 3: Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforsikringen Dækningsområdet i patientforsikringslovens Ikke dækket af Dækket af , stk. 1, nr. 4 tålereglen Fradrag i méngodtgørelse på grund af alder

3 Forord FORORD Fra 2005 vil årsberetningen for Patientskadeforsikringen og Tandskadeankenævnet ikke som i de tidligere år være en samlet trykt udgave, men to selvstændige beretninger på Internettet. Den trykte udgave var bekostelig og blev kun rekvireret i meget begrænset omfang. Årsberetningen omhandler Patientskadeforsikringens virksomhed. Ud over en talmæssig belysning af forsikringens virksomhed er der i beretningen lagt vægt på at belyse ordningens praksis gennem en række eksempler på principielle afgørelser. Da kendskab til ordningens erstatningsregler er en forudsætning for forståelsen af afgørelserne, er der ligeledes i starten en kort gennemgang af reglerne. Da ordningens erstatningsregler på væsentlige områder er anderledes end de almindelige erstatningsregler, er et vist kendskab til forsikringsbetingelserne og ordningens afgørelser væsentligt for at sikre, at patienter får den erstatning, som de er berettiget til. Der er i året sket en markant stigning i antallet af anmeldelser til forsikringen på 22 % i forhold til Stigningen er væsentlig større end forventet, og der er ikke taget højde for de dermed stigende udgifter i de foreliggende aftaler med de offentlige myndigheder. I forbindelse med nedlæggelse af amterne og oprettelse af regionerne pr , skal aftalerne om Patientskadeforsikringen genforhandles. lovforslaget meddelt, at den særlige patientforsikringsordning, som praktiserende tandlæger er tilsluttet med en bagatelgrænse for erstatningsudbetaling på kr., forudsættes videreført for alle tandlæger, som tilmelder sig sygesikringsoverenskomsten, uanset foreningsmedlemskab. Tandlæger, som ikke gennem sit foreningsmedlemskab bidrager til dækning af omkostningerne ved denne særlige patientforsikringsordning, vil efter overenskomstmæssig aftale herom kunne afkræves et bidrag til dækning af erstatningerne og omkostningerne ved at være dækket under ordningen. Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikring er blevet stævnet med et krav om erstatning af distributøren af en række articain-holdige bedøvelsesmidler, idet Praksisforsikringen har opfordret til forsigtighed ved anvendelse af disse produkter ved mandibular analgesi uden særlig indikation (bedøvelse af underkæben) grundet mistanke om en overrepræsentation af afledte skader. Lægemiddelstyrelsen har på grundlag af denne sag iværksat en undersøgelse af disse produkter. Det er Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikrings håb, at beretningen vil være nyttig for alle, der kan blive berørt af ordningens virksomhed. Jahn Legarth Formand for DTF s Patientskadeforsikring Joakim Lilholt Direktør Eksklusivaftalerne for de liberale erhverv bortfalder pr I den forbindelse har Indenrigsog Sundhedsministeriet i bemærkningerne til 3

4 Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2005: Praksisudvalget Formand: Jahn Legarth, tandlæge Medlemmer: Jørn Frandsen, tandlæge Jørgen Casparij, tandlæge Fra forsikringsselskabet Codan: Nicolai Toft, afdelingschef Karin Tofteng, afdelingschef Lise Vestergaard, kontorchef Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2005: 4

5 1 Patientskadeforsikringen 1.1. Dækning Siden 1. januar 2004 har hele den primære tandsundhedssektor, dvs. amter og kommuner samt staten, været omfattet af DTFs Patientskadeforsikring. Dette har vist sig i en stigning i både antallet af sager og yderligere hensættelser. Der ses dog ikke nogen markante skadestyper eller behandlinger, som adskiller substansen af sagerne fra de kendte sager fra den private tandlægepraksis Sagsbehandling Sagerne behandles under hensyntagen til et højt niveau af juridisk og odontologisk korrekthed. Derudover er der væsentlige hensyn til forbrugernes forståelse af afgørelserne og hurtighed i sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen er omfattet af de forvaltningsretlige regler, og der tilsigtes åbenhed og gennemskuelighed for alle sagens parter. Sekretariatet modtager anmeldelser og oplyser sagen, som sendes til forsikringsselskabet Codan, der varetager den forsikringsmæssige skadesbehandling. 1.3 Ny lovgivning På trods af advarsler fra både DTFs Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet om at behandle erstatning og klager i en og samme lov vedtog Folketinget den nye lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Det er stadig opfattelsen, at denne lov kan give bagslag for det eksisterende danske system, hvor en tandskade kan anmeldes uden, at der skal tages stilling til eventuelle fejl hos behandleren. Lovgiver har dog valgt at se bort fra de advarsler, som de eksisterende erstatnings- og forsikringsordninger indenfor sundhedsvæsenet fremkom med. Den nye lov træder i kraft 1. januar 2007 og vil ikke have nogen væsentlig indholdsmæssig indflydelse på de erstatningsmuligheder, patienterne har i dag Erstatning eller klage Tandlæger er omfattet af: Patientklagenævnet. Det overenskomstmæssige klagesystem. Patientskadeforsikringen Patientklagenævnet - tager stilling til, om tandlægen har overtrådt tandlægeloven eller evt. straffeloven. Patientklagenævnet kan ikke tilkende erstatning eller tilbagebetale et honorar Det overenskomstmæssige klagesystem - behandler klager, der vedrører rent faglige forhold ud fra en culpavurdering, og kan overfor en tandlæge beslutte, at tandlægen skal tilbagebetale et honorar eller dele af et honorar til patienten. Klagesystemet kan ikke tilkende erstatning til en patient, men der er en lang tradition for, at det i kendelserne tilkendegives, om der er et ansvarsgrundlag, når dette spørgsmål i øvrigt er relevant. Optræder der under sagsbehandlingen mistanke om alvorlig overtrædelse af tandlægeloven eller straffeloven, skal sagen fremsendes til Sundhedsstyrelsen (og herfra til Patientklagenævnet) Patientskadeforsikringen - vurderer skader hovedsagelig ud fra patientforsikringsloven og ikke ud fra en culpavurdering, og der er derfor ikke nogen direkte forbindelse mellem kendelser i klagesystemet og erstatningsvurderingen i patientskadeforsikringen. Kun i tilfælde, hvor mangelfuldt arbejde erstattes af skadesudbedringen, vurderes der efter culpareglen. KAPITEL 1 Patientskadeforsikringen 5

6 Det blev i den oprindelige lov om patientforsikring meget klart fastlagt, at der ingen organisatorisk sammenkædning er mellem Patientforsikringen og klagesystemerne. Det blev anset for vigtigt for at sikre patienterne erstatning, at den, der har forvoldt en skade, ikke risikerer, at der rejses en klagesag, selv om man under sagsbehandlingen måtte finde, at der kunne være grundlag herfor. Ønsker en patient både erstatning og en vurdering af, om behandlingen giver anledning til kritik, må patienten dog stadig indgive en anmeldelse både til Patientskadeforsikringen og til klagesystemet. Den nye lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet kan give den fejlagtige opfattelse, at erstatning for patientskader er betinget af en klage over en sundhedsperson Forsikringsdækning og tandlægens mangelsansvar Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at der foreligger en skade opstået i forbindelse med undersøgelse eller behandling m.m. (patientskade), eller at tandlægen efter almindelige erstatningsregler har pådraget sig ansvar for en personskade eller tingskade (erhvervsansvar). Patienters krav på omgørelse af mangelfuldt tandlægearbejde, der alene støttes på tandlægens misligholdelse af kontraktmæssige forpligtelser (mangelsansvar), falder udenfor forsikringsdækningen, og patienters krav på tilbagebetaling af vederlag dækkes ikke af forsikringen. Der foreligger nemlig ikke nogen fysisk skade, så længe det mangelfulde tandlægearbejde kan udbedres ved en ny tilsvarende behandling. Er dette tilfældet, foreligger der alene et mellemværende mellem tandlægen og patienten, herunder om patienten har krav på at få tilbagebetalt honoraret og evt. få dækket merudgiften, hvis f.eks. omgørelsen sker hos en anden tandlæge til en højere pris. I tilfælde af, at der er udført fejlbehæftet/mangelfuldt tandlægearbejde i forbindelse med en personskade, er den del af den samlede skadesudbedrende behandling, som erstatter det mangelfulde arbejde, ikke forsikringsdækket. Udgiften til denne del af den samlede skade skal afholdes af den tandlæge, der har udført det fejlbehæftede/mangelfulde arbejde. Det kan være, at en fejlagtigt udført bro har medført, at en tand mistes og skal erstattes af en større bro. Tandlægen skal så betale den del af broen, som erstatter den fejlagtige bro, idet patienten har et retskrav på omlavning af fejlagtigt arbejde. Denne udgift er ikke afhængig af, hvad tandlægen har fået i honorar for den mangelfulde behandling, men beløbet skal dække, hvad omgørelsen reelt koster patienten. Udføres udbedringen af patientskaden hos den tandlæge, der har forårsaget skaden, fratrækker forsikringen honoraret for selve omgørelsen af det mangelfulde arbejde i honoraret for den samlede skadesudbedrende behandling. I det tilfælde, at den skadesudbedrende behandling udføres af en anden tandlæge end den, der har udført det mangelfulde arbejde, betaler forsikringen for hele behandlingen og opkræver honoraret for den del af omgørelsen, som patienten har krav på hos den skadevoldende tandlæge. Tandlægers erhvervsansvarsforsikring dækker også almindeligt erhvervsansvar for person- og tingskade forvoldt under udøvelse af selvstændig tandlægepraksis, såfremt der ikke er udbetalt erstatning under Patientskadeforsikringen. Det er kun aktuelt i relation til patientskader, der ligger under kr. grænsen, dog kr. for privatpraktiserende tandlæger samt ulykker, der ikke dækkes efter Patientskadeforsikringen Aktivitet Praksisudvalget har afholdt 2 møder i Udover den generelle ledelse og udvikling af ordningen, afgør udvalget konkrete sager om erhvervsretshjælp til ordningens medlemmer Økonomi Det tilstræbes at holde omkostningerne så lave, som det er forsvarligt. Praksisforsikringen har en samlet administrationsudgift inkl. udgifter til Tandskadeankenævnet på ca. 4,25 mio. kr. 6 KAPITEL 1 Patientskadeforsikringen

7 Dette beløb vil stige, især henset til den vækst, der ses i sagsmængden. Omkostningerne til administration af sagerne opgøres til kostpriser, dvs. at prisen fastsættes på grundlag af det faktisk medgåede arbejde, som en sag medfører. Det er herudover et væsentligt mål, at omkostningen pr. sag ikke må stige med mere en den almindelige prisudvikling i samfundet. Omkostningen pr. sag udgør inkl. administrationsudgifter til Codan ca. kr. 6000,00. Flere oplysninger DTFs Patientskadeforsikrings hjemmeside ( indeholder en lang række oplysninger om den faktiske sagsbehandling og frister mv. KAPITEL 1 Patientskadeforsikringen 7

8 2 Sagsbehandlingen 2.1 Talmæssige - og statistiske oplysninger Figur 1 viser fordelingen af erstatningerne i tal og procenter i årene Ca. 62 % af anmeldelserne gav anledning til erstatningsudbetalinger efter patientforsikringsloven og ca. 29 % var ikke berettiget til erstatning. Ca. 10 % af anmeldelserne blev erstattet efter erhvervsansvarsdækningen og omhandlede hovedsageligt tingskader. Fig. 2 viser, at stigningen i antallet af anmeldte sager udgør 22,1 %. Fig. 5 viser, at erstatningsudgifter inkl. hensættelser fra 2004 til 2005 er steget med 36 %. KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Afgørelsestyper 2, stk. 1, nr. 1 (specialistmålestokke) i % i % i % i % i % , , , , ,9 2, stk. 1, nr. 2 (apparatursvigt) 23 5,1 36 5,1 44 6,5 33 4,5 38 5,7 2, stk. 1, nr. 3 (alternativ metode/teknik) 3 0,7 0 0,0 3 0,4 1 0,1 1 0,2 2, stk. 1, nr. 4 (rimelighedsreglen) 31 6,9 48 6,8 65 9,7 45 6,2 49 7,4 Ulykke 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 ansvar <1.000 kr. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 omfattet, men <1.000 kr. 1 0,2 1 0,1 1 0,1 2 0,3 4 0,6 I alt omfattet af Patientskadeforsikringen , , , , ,9 Ikke berettiget til erstatning. I alt , , , , ,5 Afgørelser uden for lovens dækningsområde omgørelse eget arbejde 3 0,7 15 2,1 14 2,1 4 0,5 1 0,2 ikke dækket , , , , ,2 forældelse 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,8 diverse 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,5 Tingskade 69 15, ,1 61 9,1 58 8,0 64 9,6 Samlet antal afgørelser Figur 1. Anerkendelses og afvisningsbegrundelser

9 År\Antal Nye sager Åbenstående Afsluttede sager Figur 2 viser antallet pr. 31. dec af nye, åbne og afsluttede sager ekskl. tingskader anmeldt i 2004 og Antal sager nye 2004 nye 2005 åbenstående 2004 åbenstående 2005 afsluttede 2004 afsluttede 2005 KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Amtstandpleje 1 1 Praksis Kommuner Tandlægeskoler Figur 3 viser sagerne fordelt på de dækkede tandplejeområder Figur 4. Antal af afsluttede og åbne sager anmeldt i 2004 og

10 År Afsatte hensættelser Udbetalte erstatninger Udgifter i alt KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Figur 5. Erstatningsudgifter pr. år iflg. Codans regnskab. måneder <1 15,9 13,4 13,9 17,2 2,0 <2 54,0 60,9 61,7 61,3 36,3 <3 77,8 82,6 77,6 79,2 68,3 <4 86,2 88,9 82,9 84,2 77,7 <5 90,3 91,8 86,1 87,4 81,0 <6 92,0 92,9 88,7 89,6 83,3 <9 94,0 94,6 92,9 93,8 89,0 <12 95,7 95,5 96,4 95,4 92,3 <18 98,5 97,4 98,6 96,6 97,3 <24 99,4 97,9 99,6 97,4 98,3 <36 99,8 99,1 99,8 98,0 99,0 <48 99,8 99,3 99,8 98,4 100,0 >47 100,0 100,0 100,0 100,0 Figur 6. Sagsbehandlingstid i måneder i akkumuleret %-tal fra startdato til afgørelsesdato excl. tingskader for sager afgjort i året. 10

11 Antal % <1 <2 <3 <4 <5 <6 <9 <12 <18 <24 <36 <48 >47 Måneder KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Figur 7. Sagsbehandlingstid i måneder i akkumuleret %-tal fra startdato til afgørelsesdato excl. tingskader for sager afgjort i året. ÅR Udbetalt Afsatte Udbetalt Udgift i alt åbenstående hensættelser afsluttede Figur 8: Udgifter til erstatning inkl. tingskader opgjort 1. kvartal Opgørelsen omhandler de rene erstatningsudbetalinger. Udgifter til konsulenter og administrative udgifter mm. er ikke inkl. 11

12 Udbetalt åbenstående Afsatte hensættelser Udbetalt afsluttede Udgift i alt KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Figur 9 udgifter til erstatning inkl. tingskader opgjort 1. kvartal 2006 Erstatningsudbetaling under til over i alt Figur 10 viser udgifterne til skader i relation til bagatelgrænserne. Antal skader fordelt Ingen erstatning under til over i alt Figur 11: Antallet af erstatningsudbetalinger efter anmeldelsesår i beløbsintervaller opgjort 1. kvartal

13 Antal sager Skadeudgifter Udgift i alt Antal sager Amt Amtsnr. over over pr. amt i alt København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornhoms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt i alt Figur 12. Antallet af sager med udbetaling på over kr fordelt på de enkelte amter inkl. hensættelser samt tilbageførte hensættelser i året. 13

14 % % i 2001 % i 2002 % i 2003 % i 2004 % i ,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Specialistmålestokken - 2, stk1, nr. 1 Apparaturfejl, 2, stk1, nr. 2 Alternativ tek./metode, 2, stk1, nr. 3 Tålereglen, 2, stk1, nr. 4 KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Figur 13. Fordeling i % af erstatningsberettigede skader efter 2 stk. 1. % % i 2001 % i 2002 % i 2003 % i 2004 % i ,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Legems bes kadigels e F ors ømt tandbehandling P ræ parations s kader Nerves kade R odbehandlings s kader Parietal perforation S tift/rodfraktur Bivirkninger Figur 14. Procentuel fordeling af skadetyper. 14

15 i 2001 i 2002 i 2003 i 2004 i 2005 N. mandibularis N. lingualis N. infraorbitalis N. buccalis N. facialis KAPITEL 2 Sagsbehandlingen N. mentalis andre i alt Figur 15. Fordelingen af antal skader på de enkelte nerver. 15

16 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforsikringen 3.1. Dækningsområdet i patientforsikringslovens 1: Der ydes erstatning efter reglerne i denne lov til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende Ikke dækket af 1 1. Ingen erstatning. På grund af manglende dokumentation af behandlingen. Ifølge anmeldelsen fik skadelidte fremstillet en guldkrone på tanden 6-, og restaureringen måtte flere gange genpåsættes. Senere opstod behov for udtrækning af tanden grundet betændelse. Der blev i skadesanmeldelsen nedlagt påstand om, at guldkronen fremstillet i maj 2004 var årsag til tabet af tanden 6-. Det fremgik af journalen, at tanden 6- blev behandlet med en midlertidig fyldning (IRM). Der var intet indført i journalen om, at der skulle være fremstillet en guldkrone. Codan anmodede om fremsendelse af en fakturakopi eller anden dokumentation for, at der var fremstillet en krone. 2. Tanden 5+ blev restaureret med en stiftforankret krone. Senere opstod en fraktur af metalstiften, og en del af stiften sad tilbage i roden og forhindrede genopbygning af tanden med ny stiftforankret krone. Det betød, at tanden 5+ var tabt og skulle erstattes med en 3 leddet bro. Til belysning af sagen blev det forsøgt at indhente journal og røntgen fra tandlægen, der havde udført behandlingen. Den tandlæge, som ifølge skadevolder skulle have udført den skadevoldende behandling af tanden 5+, kendte intet til skadelidte. På den baggrund blev skadelidte anmodet om at fremsende kopi af kvittering eller anden dokumentation, der kunne belyse, hvor og hvornår kronebehandlingen var udført. Der er ikke fremsendt en sådan dokumentation. På det foreliggende grundlag blev erstatning afvist med den begrundelse, at der ikke var tilvejebragt dokumentation for, at der var udført en skadevoldende behandling af en tandlæge omfattet af forsikringen. (skadenr ) 3. Behandling, der ikke er lykkedes. KAPITEL 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforeningen Fremstilling af krone på tanden 6- kunne ikke dokumenteres. Erstatning blev afvist under henvisning til, at der ikke blev tilvejebragt den fornødne dokumentation for, at der overhovedet var fremstillet en guldkrone på tanden 6- af en tandlæge omfattet af forsikringen. (skade nr ) En stiftforankret krone på -5 mistes, fordi stiften knækker. Skaden anmeldes til forsikringen, idet det antages, at en for svagt dimensioneret stift var årsag til, at den knækkede og dermed blev årsag til, at tanden mistedes. Af journalen fremgik, at patienten ca. 2 1/2 år tidligere henvendte sig til tandlægen, fordi -5 var knækket. 16

17 Den umiddelbare opfattelse var, at tanden skulle trækkes ud, og at der skulle fremstilles en bro i stedet, men det besluttedes at forsøge at redde tanden med støbt opbygning og krone. Kronen fungerede uden bemærkninger i ca. 2 1/2 år, hvorefter stiften som nævnt knækkede, og røntgen viste, at stiften under ingen omstændigheder kunne have været hverken kraftigere eller længere, idet rodrestens dimensioner ikke tillod dette. Der er forsøgt en behandling, der har været bevidst optimistisk, og behandlingen kan siges ikke at være lykkedes, idet kronen kun har haft en begrænset holdbarhed. Følger af, at en behandling ikke lykkes, er ikke omfattet af forsikringen. Patientens behandlingsbehov er tillige det samme som før behandlingen, nemlig brobehandling, hvorfor der ikke kan udbetales erstatning i sagen. ( ) 4. Forældelse efter 20-årsreglen. Af skadesanmeldelsen fremgår, at 4+ er ubehandelig og skal ekstraheres som følge af rodspidsbetændelse, insufficient rodfyldning og parietal perforation (gennembrydning af rodoverfladen). Vedlagt røntgenbillede bekræfter fundene, og skadevolder angives at være en tidligere tandlæge. Dennes journal strækker sig fra 1987 til 1991, og af den fremgår, at rodbehandling af 4+ må være foretaget før Ved henvendelse til patienten oplyses hvem, der har udført tandbehandling før 1987, og efter kontakt til dennes efterfølger fremsendes journal, der viser, at rodbehandlingen er udført den 17/ Det er noteret, at der knækkede en rodfil i bageste rodkanal, at det ikke var muligt at behandle forreste kanal til rodspidsen, og at patienten var forberedt på, at kirurgisk rodbehandling kunne blive nødvendig. Da skaden er forvoldt for mere end 20 år siden, er den ifølge Danske Lov forældet. ( ) 5. Manglende årsagssammenhæng ved tinnitus. En patient fik renset tænder ved hjælp af ultralyd. Behandlingen opfattedes i modsætning til tidligere som betydeligt ubehagelig, og patienten oplevede umiddelbart utilpashed og svimmelhed, der dog hurtigt forsvandt. Om aftenen konstaterede patienten imidlertid hylen, tinnitus, i venstre øre. Tinnitus har været til stede siden i varierende omfang og intensitet. Patienten opfatter, på baggrund af et vist tidsmæssigt sammenfald, tinnitus som en følge af ultralydstandrensningen. Ved forespørgsel på Tandlægeskolen oplyses, at problemstillingen har været omtalt på rygtebasis, men at der ikke findes valide undersøgelser, der beskriver problemet. På Rigshospitalets øreafdeling har man ikke hørt om, at ultralydstandrensning kan give tinnitus. Patienten undersøges af speciallæge, der finder, at patienten har pådraget sig højfrekvent tinnitus i venstre øre, og at der kan konstateres et mindre højfrekvent høretab på venstre øre samt et endnu mindre på det højre. Speciallægen konkluderer, at hørenedsættelse og tinnitus meget vel kan stamme fra en støjskade, og at det tidsmæssige sammenfald taler for en årsagssammenhæng med ultralydsbehandlingen. Da speciallægen således ikke udelukker årsagssammenhæng, drøftes sagen atter med Rigshospitalets øreafdeling, og konklusionen herfra bliver, at man ikke mener, der er kausalitet. Sagen er undersøgt nøje, og der har aldrig været påvist sammenhæng mellem ultralydstandrensning og tinnitus. På den baggrund konkluderes i forsikringsselskabet, at årsagssammenhæng ikke kan udelukkes, men at en samlet vurdering af flere fagpersoners vurderinger må medføre, at der ikke er overvejende sandsynlighed for fornøden årsagssammenhæng mellem tandrensning med ultralyd og 17 KAPITEL 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforeningen

18 den opståede tinnitus, hvorfor sagen må afvises som dækningsberettiget. ( ) 6. Infraktion og ikke behandling årsag til skaden. Bitewingoptagelse afslører caries i 6- distalt, og tanden behandles med plastfyldning. Der har angiveligt ikke været forudgående symptomer fra tanden. Fem måneder senere er tanden meget øm, fyldningen fjernes, og der ilægges midlertidig fyldning. Det er ikke journalført, at der er formodning om revnedannelse i tanden, men den udførte behandling og udlevering af skrift vedrørende infraktioner viser, at dette har været tilfældet. Tanden reagerer godt på den givne behandling, og den midlertidige fyldning erstattes af permanent fyldning af porcelæn. Et halvt år senere får patienten smerter i tanden, der er hævelse ud for tanden, og der tages røntgenbillede. Billedet viser tegn på rodspidsbetændelse, men ikke revnedannelse, der dog sagtens kan være til stede, uden at det kan ses på røntgen. Det findes overvejende sandsynligt, at rodspidsbetændelsen ikke er forårsaget af den givne behandling, men af revner i tanden, der kan være opstået i forbindelse med tygning i hård genstand. Da skaden ikke er forårsaget ved behandling, men sandsynligvis er tyggeskade, er den ikke omfattet af forsikringen. ( ) 7. Behandling uden for Danmark. Patienten er dansker, men har været bosat i Norge. Under en ferie i Danmark rodbehandles +5. Rodbehandlingen opfylder ikke specialistnormen, og der opstår senere rodspidsbetændelse med tandbyld på tanden. Patienten konsulterer derfor en tandlæge i Norge, som mener, at rodfyldningsoverskud er en følge af en knækket rodfil og ekstraherer tanden. Den udførte rodfyldning er radiologisk tæt, og rodresektion ville med overvejende sandsynlighed have haft god prognose. Den udførte ekstraktion af tanden er derfor en fejl, men da behandlingen er udført i Norge, er skaden ikke omfattet af nærværende forsikring, der kun dækker behandlinger udført i Danmark. Dette gælder på trods af, at den behandling rodbehandlingen - der indirekte var årsag til ekstraktionen, var udført i Danmark. ( ) Dækket af Nerveskade ved implantat uden oplysning om risiko. En patient har i mange år været uden kindtænder i underkæben og har derfor båret delprotese. Hun opsøger tandlæge, der driver kirurgisk tandlægepraksis, med henblik på en vurdering af muligheden for etablering af faste broer ved hjælp af implantater. Tandlægen vurderer, at det på grund af kraftigt svind af gummen og deraf følgende ringe afstand til canalis mandibulae (underkæbens nervekanal) ikke vil være muligt at lave implantatbaserede faste broer i sidesegmenterne. Patienten insisterer på at få noget gjort, og efter fornyet grundig undersøgelse besluttes det at forsøge indsættelse af 2 implantater i regio 4-4, idet dette vil give tilstrækkeligt tyggefelt til, at delprotesen kan aflægges. Forsøges falder heldigt ud, og patienten ønsker derfor endnu et implantat i hver side, og tandlægen indvilliger i at indsætte implantater regio 6-6. Straks efter indsættelse af implantaterne konstateres følelsesløshed i højre side svarende til udbredelsesområdet for nervus alveolaris inferior (underkæbens følenerve). Implantatet regio 6- fjernes og erstattes med et kortere, da røntgen viser, at det er placeret meget tæt på canalis mandibulae. Herefter opnås atter følelse, men der er 18 KAPITEL 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforeningen

19 fortsat føleforstyrrelser, der viser sig at være permanente. Der er ikke tvivl om, at implantatindsættelse på denne patient har indebåret større risici for nervebeskadigelse end normalt. Første operation går fint, og set i bakspejlet burde man være stoppet her. Tandlægen lader sig presse af et stærkt ønske fra patienten om yderligere implantater, og det går galt i højre side. Det kunne hævdes, at patienten ved at insistere selv må bære ansvaret for nerveskaden. Det fremgår dog ikke af journalen, at patienten var advaret om, at der var betydelig risiko for nerveskade, kun at behandlingen måske ikke kunne lykkes. Det må anses for overvejende sandsynligt, at patienten ville have fravalgt behandlingen, i hvert fald hvad angår de sidste implantater, dersom risikoen var bekendt. Da den manglende information fratager patienten muligheden for at fravælge behandling og dermed undgå skaden, er skaden omfattet af forsikringen. ( ) , stk. 1, nr. 4 - tålereglen - hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning. 1. Aspiration af stiftopbygning, dækning af øvrige helbredelsesudgifter og svie-smerte. Under indprøvning af støbt opbygning stikker tandlægen sig på spidst instrument. Den følgende afværgereaktion medfører, at opbygningen tabes og ender i patientens ene lunge. Der henvises til sygehus, hvor der i to omgange gøres forsøg på at fjerne opbygningen, uden at det lykkes. Opbygningen ligger for øjeblikket reaktionsløst, men dersom den forårsager lungebetændelse, skal den fjernes ved lungeoperation. Den skadesudbedrende behandling foretages på offentligt sygehus, og er derfor uden udgift for patienten. Patienten er derfor alene berettiget til godtgørelse af udgifter til yderligere helbredelsesomkostninger som for eksempel medicin, transport til behandling og lignende, ligesom patienten er berettiget til godtgørelse for svie og smerte. Der er fremstillet ny opbygning, men da dette er formuetab/omgørelse, er udgiften hertil ikke omfattet af forsikringen. ( ) 2. Osteomyelit efter rodbehandling. Tanden -5 ekscaveres (renses for caries) til nerven, der er necrotisk (død). På grund af pusflod lades tanden åben. Patienten får efterstående tiltagende smerter og besvær med at åbne munden, og adækvat behandling med blandt andet penicillin har ingen effekt. Efter et langt og belastende behandlingsforløb hos forskellige behandlere, henvises patienten til kæbekirurgisk afdeling på et sygehus. Her konstateres osteomyelit (ondartet knoglebetændelse) og efter kirurgisk indgreb i fuld narkose og et langvarigt efterforløb, er patienten nu i velbefindende. Det er sjældent, at en sådan komplikation opstår, og det langvarige og komplicerede forløb er mere end patienten må tåle. Derfor er skaden omfattet af forsikringen, og patienten kan få godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og øvrige helbredelsesudgifter i form af medicin, transport til behandling med videre. Da den skadesudbedrende behandling udføres på offentligt sygehus, og dermed er uden udgift for patienten, kan der ikke udbetales erstatning hertil. ( ) 19 KAPITEL 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforeningen

20 3. Dødsfald pga. forblødning efter tandudtrækninger. Patienten får ekstraheret resttandsættet, 9 tænder i overkæben og 10 i underkæben, i forbindelse med indsættelse af helprotese. Alle ekstraktionerne beskrives som ukomplicerede bortset fra 6+, der må deles. Det noteres, at der er moderat blødning. Patienten observeres i 20 minutter, og der er ingen problemer. Patienten afhentes af ægtefællen. Der gives information, og tamponer udleveres. Der ringes efterstående til patienten med forespørgsel om, hvordan det går. Det oplyses, at patienten sover og er OK. Ifølge skadesanmeldelsen bløder det lidt på hjemvejen, men senere tiltager blødningen voldsomt. Der forekommer opkast af blod, og der tilkaldes akut ambulance. Ved ankomst til sygehuset konstateres patienten død. Patienten obduceres, og af rapporten fremgår, at patientens død skyldes forblødning efter tandudtrækningerne. Patientens efterladte er herefter berettiget til erstatning efter Erstatningsansvarslovens bestemmelser herom. ( ) Fradrag i méngodtgørelse på grund af alder. Patienten får fjernet -8 ved operation. Indgrebet er vel indiceret, men viser sig vanskeligt. Ved fjernelsen følger et stykke knogle ud med tanden, angiveligt på grund af ankylose (sammenvoksning mellem tand og knogle), og efterstående konstateres føleforstyrrelser svarende til udbredelsesområdet for nervus alveolaris inferior (underkæbens følenerve). ville have belyst ankylosen, og derved givet mulighed for tilrettelæggelse af særlig skånsom operation, så skaden kunne have været undgået. Derfor er patienten berettiget til godtgørelse svarende til en méngrad på 5 % jævnfør Arbejdskadestyrelsens vejledende méntabel Da patienten på skadestidspunktet var fyldt 65 år nedsættes godtgørelsen med 1 % for hvert år patienten var mere end 39 år på skadestidspunktet - og yderligere 1 % for hvert år mere end 59 år. ( ) KAPITEL 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforeningen Der foreligger præoperativt røntgen, men billedet viser ikke rodspidserne og dermed ikke eventuelle tegn på ankylose. Manglerne ved det præoperative røntgenbillede bevirker, at specialistnormen ikke er opfyldt, idet et bedre billede 20

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2006 Indhold INDHOLD Forord.... 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 5 1.1. Dækning... 5 1.2. Sagsbehandling... 5 1.3. Ny lovgivning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2009 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2009 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Årsberetning for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Tandlægeforeningens Patientforsikring - Årsberetning 2014 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1:

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Årsberetning 2002 & 2003

Årsberetning 2002 & 2003 Årsberetning 2002 & 2003 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 5 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2002

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2010.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed.... 6 1.1. Formål.... 6 1.2. Sammensætning....

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2007.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5 Årsberetning 2004 Indhold INDHOLD Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004.......... 5 Forord.............................................................................

Læs mere

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3.

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3. Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2000 og 2001... 4 Kapitel 1. Udvikling af patientforsikring... 5 1.1. Hvad er patientforsikring...

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2005 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2005................................... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed...........................................

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2012... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2006 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2006.... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 5 1.1. Formål... 5 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Ernst Jensen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt. tandlæge

Ernst Jensen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt. tandlæge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt Ernst Jensen tandlæge Birgitte Gøyesvej 30 DK-3400 Hillerød Telefon: +45 4826 6712 Mobil: +45 4057 6718 Email: ernstbjensen@aim.com

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2015 1 Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2015 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2015 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning af nævnet

Læs mere

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2016 1 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2016 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2016 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige Erik Andersen Disposition Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige klager Erstatning ved Tandlægernes Patientskadeforsikring Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner.

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Kosmetiske operationer

Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer 2010 Rent kosmetiske operationer (skønhedsoperationer) udføres som regel hos privatpraktiserende plastikkirurger. Behandlingen hos privatpraktiserende speciallæger blev først omfattet

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Revner i tænderne - dentininfraktioner

Revner i tænderne - dentininfraktioner NR. 13 Revner i tænderne - dentininfraktioner Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Revner i tænderne Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, der

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4 Om lægemiddelskader 6 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 2: Afgørelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 3: Afgørelser

Læs mere

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING ANMELD SKADEN ELEKTRONISK. FØLG DEN FREM TIL VI AFGØR, OM DU HAR KRAV PÅ ERSTATNING. 2 ERSTATNING FOR

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05 (A. F. Wehner, Henrik Bitsch og Karen Hald (kst.)) A (adv. Henrik Ravnild) mod Patientskadeankenævnet (Kammeradv. v/ adv. Kim Holst) Erstatningsret:

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5.

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5. INDHOLD Direktørens beretning 2 Fald i anerkendte behandlingsskader 3 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader på landsplan 5 Anmeldte sager 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 7 Afgjorte

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med de ændringer, der følger af 95 i lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget.

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Forældelsesregler (2016) Lovgivningen om erstatning for behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav. Hvis erstatningskrav anmeldes til Patienterstatningen,

Læs mere