Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring"

Transkript

1 Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2005

2 Indhold INDHOLD Forord Kapitel 1: Patientskadeforsikringen Dækning Sagsbehandling Ny lovgivning Erstatning eller klage Patientklagenævnet Det overenskomstmæssige klagesystem Patientskadeforsikringen Forsikringsdækning og tandlægens mangelsansvar Aktivitet økonomi Kapitel 2: Sagsbehandling Talmæssige/ statistiske oplysninger Kapitel 3: Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforsikringen Dækningsområdet i patientforsikringslovens Ikke dækket af Dækket af , stk. 1, nr. 4 tålereglen Fradrag i méngodtgørelse på grund af alder

3 Forord FORORD Fra 2005 vil årsberetningen for Patientskadeforsikringen og Tandskadeankenævnet ikke som i de tidligere år være en samlet trykt udgave, men to selvstændige beretninger på Internettet. Den trykte udgave var bekostelig og blev kun rekvireret i meget begrænset omfang. Årsberetningen omhandler Patientskadeforsikringens virksomhed. Ud over en talmæssig belysning af forsikringens virksomhed er der i beretningen lagt vægt på at belyse ordningens praksis gennem en række eksempler på principielle afgørelser. Da kendskab til ordningens erstatningsregler er en forudsætning for forståelsen af afgørelserne, er der ligeledes i starten en kort gennemgang af reglerne. Da ordningens erstatningsregler på væsentlige områder er anderledes end de almindelige erstatningsregler, er et vist kendskab til forsikringsbetingelserne og ordningens afgørelser væsentligt for at sikre, at patienter får den erstatning, som de er berettiget til. Der er i året sket en markant stigning i antallet af anmeldelser til forsikringen på 22 % i forhold til Stigningen er væsentlig større end forventet, og der er ikke taget højde for de dermed stigende udgifter i de foreliggende aftaler med de offentlige myndigheder. I forbindelse med nedlæggelse af amterne og oprettelse af regionerne pr , skal aftalerne om Patientskadeforsikringen genforhandles. lovforslaget meddelt, at den særlige patientforsikringsordning, som praktiserende tandlæger er tilsluttet med en bagatelgrænse for erstatningsudbetaling på kr., forudsættes videreført for alle tandlæger, som tilmelder sig sygesikringsoverenskomsten, uanset foreningsmedlemskab. Tandlæger, som ikke gennem sit foreningsmedlemskab bidrager til dækning af omkostningerne ved denne særlige patientforsikringsordning, vil efter overenskomstmæssig aftale herom kunne afkræves et bidrag til dækning af erstatningerne og omkostningerne ved at være dækket under ordningen. Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikring er blevet stævnet med et krav om erstatning af distributøren af en række articain-holdige bedøvelsesmidler, idet Praksisforsikringen har opfordret til forsigtighed ved anvendelse af disse produkter ved mandibular analgesi uden særlig indikation (bedøvelse af underkæben) grundet mistanke om en overrepræsentation af afledte skader. Lægemiddelstyrelsen har på grundlag af denne sag iværksat en undersøgelse af disse produkter. Det er Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikrings håb, at beretningen vil være nyttig for alle, der kan blive berørt af ordningens virksomhed. Jahn Legarth Formand for DTF s Patientskadeforsikring Joakim Lilholt Direktør Eksklusivaftalerne for de liberale erhverv bortfalder pr I den forbindelse har Indenrigsog Sundhedsministeriet i bemærkningerne til 3

4 Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2005: Praksisudvalget Formand: Jahn Legarth, tandlæge Medlemmer: Jørn Frandsen, tandlæge Jørgen Casparij, tandlæge Fra forsikringsselskabet Codan: Nicolai Toft, afdelingschef Karin Tofteng, afdelingschef Lise Vestergaard, kontorchef Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2005: 4

5 1 Patientskadeforsikringen 1.1. Dækning Siden 1. januar 2004 har hele den primære tandsundhedssektor, dvs. amter og kommuner samt staten, været omfattet af DTFs Patientskadeforsikring. Dette har vist sig i en stigning i både antallet af sager og yderligere hensættelser. Der ses dog ikke nogen markante skadestyper eller behandlinger, som adskiller substansen af sagerne fra de kendte sager fra den private tandlægepraksis Sagsbehandling Sagerne behandles under hensyntagen til et højt niveau af juridisk og odontologisk korrekthed. Derudover er der væsentlige hensyn til forbrugernes forståelse af afgørelserne og hurtighed i sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen er omfattet af de forvaltningsretlige regler, og der tilsigtes åbenhed og gennemskuelighed for alle sagens parter. Sekretariatet modtager anmeldelser og oplyser sagen, som sendes til forsikringsselskabet Codan, der varetager den forsikringsmæssige skadesbehandling. 1.3 Ny lovgivning På trods af advarsler fra både DTFs Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet om at behandle erstatning og klager i en og samme lov vedtog Folketinget den nye lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Det er stadig opfattelsen, at denne lov kan give bagslag for det eksisterende danske system, hvor en tandskade kan anmeldes uden, at der skal tages stilling til eventuelle fejl hos behandleren. Lovgiver har dog valgt at se bort fra de advarsler, som de eksisterende erstatnings- og forsikringsordninger indenfor sundhedsvæsenet fremkom med. Den nye lov træder i kraft 1. januar 2007 og vil ikke have nogen væsentlig indholdsmæssig indflydelse på de erstatningsmuligheder, patienterne har i dag Erstatning eller klage Tandlæger er omfattet af: Patientklagenævnet. Det overenskomstmæssige klagesystem. Patientskadeforsikringen Patientklagenævnet - tager stilling til, om tandlægen har overtrådt tandlægeloven eller evt. straffeloven. Patientklagenævnet kan ikke tilkende erstatning eller tilbagebetale et honorar Det overenskomstmæssige klagesystem - behandler klager, der vedrører rent faglige forhold ud fra en culpavurdering, og kan overfor en tandlæge beslutte, at tandlægen skal tilbagebetale et honorar eller dele af et honorar til patienten. Klagesystemet kan ikke tilkende erstatning til en patient, men der er en lang tradition for, at det i kendelserne tilkendegives, om der er et ansvarsgrundlag, når dette spørgsmål i øvrigt er relevant. Optræder der under sagsbehandlingen mistanke om alvorlig overtrædelse af tandlægeloven eller straffeloven, skal sagen fremsendes til Sundhedsstyrelsen (og herfra til Patientklagenævnet) Patientskadeforsikringen - vurderer skader hovedsagelig ud fra patientforsikringsloven og ikke ud fra en culpavurdering, og der er derfor ikke nogen direkte forbindelse mellem kendelser i klagesystemet og erstatningsvurderingen i patientskadeforsikringen. Kun i tilfælde, hvor mangelfuldt arbejde erstattes af skadesudbedringen, vurderes der efter culpareglen. KAPITEL 1 Patientskadeforsikringen 5

6 Det blev i den oprindelige lov om patientforsikring meget klart fastlagt, at der ingen organisatorisk sammenkædning er mellem Patientforsikringen og klagesystemerne. Det blev anset for vigtigt for at sikre patienterne erstatning, at den, der har forvoldt en skade, ikke risikerer, at der rejses en klagesag, selv om man under sagsbehandlingen måtte finde, at der kunne være grundlag herfor. Ønsker en patient både erstatning og en vurdering af, om behandlingen giver anledning til kritik, må patienten dog stadig indgive en anmeldelse både til Patientskadeforsikringen og til klagesystemet. Den nye lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet kan give den fejlagtige opfattelse, at erstatning for patientskader er betinget af en klage over en sundhedsperson Forsikringsdækning og tandlægens mangelsansvar Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at der foreligger en skade opstået i forbindelse med undersøgelse eller behandling m.m. (patientskade), eller at tandlægen efter almindelige erstatningsregler har pådraget sig ansvar for en personskade eller tingskade (erhvervsansvar). Patienters krav på omgørelse af mangelfuldt tandlægearbejde, der alene støttes på tandlægens misligholdelse af kontraktmæssige forpligtelser (mangelsansvar), falder udenfor forsikringsdækningen, og patienters krav på tilbagebetaling af vederlag dækkes ikke af forsikringen. Der foreligger nemlig ikke nogen fysisk skade, så længe det mangelfulde tandlægearbejde kan udbedres ved en ny tilsvarende behandling. Er dette tilfældet, foreligger der alene et mellemværende mellem tandlægen og patienten, herunder om patienten har krav på at få tilbagebetalt honoraret og evt. få dækket merudgiften, hvis f.eks. omgørelsen sker hos en anden tandlæge til en højere pris. I tilfælde af, at der er udført fejlbehæftet/mangelfuldt tandlægearbejde i forbindelse med en personskade, er den del af den samlede skadesudbedrende behandling, som erstatter det mangelfulde arbejde, ikke forsikringsdækket. Udgiften til denne del af den samlede skade skal afholdes af den tandlæge, der har udført det fejlbehæftede/mangelfulde arbejde. Det kan være, at en fejlagtigt udført bro har medført, at en tand mistes og skal erstattes af en større bro. Tandlægen skal så betale den del af broen, som erstatter den fejlagtige bro, idet patienten har et retskrav på omlavning af fejlagtigt arbejde. Denne udgift er ikke afhængig af, hvad tandlægen har fået i honorar for den mangelfulde behandling, men beløbet skal dække, hvad omgørelsen reelt koster patienten. Udføres udbedringen af patientskaden hos den tandlæge, der har forårsaget skaden, fratrækker forsikringen honoraret for selve omgørelsen af det mangelfulde arbejde i honoraret for den samlede skadesudbedrende behandling. I det tilfælde, at den skadesudbedrende behandling udføres af en anden tandlæge end den, der har udført det mangelfulde arbejde, betaler forsikringen for hele behandlingen og opkræver honoraret for den del af omgørelsen, som patienten har krav på hos den skadevoldende tandlæge. Tandlægers erhvervsansvarsforsikring dækker også almindeligt erhvervsansvar for person- og tingskade forvoldt under udøvelse af selvstændig tandlægepraksis, såfremt der ikke er udbetalt erstatning under Patientskadeforsikringen. Det er kun aktuelt i relation til patientskader, der ligger under kr. grænsen, dog kr. for privatpraktiserende tandlæger samt ulykker, der ikke dækkes efter Patientskadeforsikringen Aktivitet Praksisudvalget har afholdt 2 møder i Udover den generelle ledelse og udvikling af ordningen, afgør udvalget konkrete sager om erhvervsretshjælp til ordningens medlemmer Økonomi Det tilstræbes at holde omkostningerne så lave, som det er forsvarligt. Praksisforsikringen har en samlet administrationsudgift inkl. udgifter til Tandskadeankenævnet på ca. 4,25 mio. kr. 6 KAPITEL 1 Patientskadeforsikringen

7 Dette beløb vil stige, især henset til den vækst, der ses i sagsmængden. Omkostningerne til administration af sagerne opgøres til kostpriser, dvs. at prisen fastsættes på grundlag af det faktisk medgåede arbejde, som en sag medfører. Det er herudover et væsentligt mål, at omkostningen pr. sag ikke må stige med mere en den almindelige prisudvikling i samfundet. Omkostningen pr. sag udgør inkl. administrationsudgifter til Codan ca. kr. 6000,00. Flere oplysninger DTFs Patientskadeforsikrings hjemmeside (www.dtfpatientskadeforsikring.dk) indeholder en lang række oplysninger om den faktiske sagsbehandling og frister mv. KAPITEL 1 Patientskadeforsikringen 7

8 2 Sagsbehandlingen 2.1 Talmæssige - og statistiske oplysninger Figur 1 viser fordelingen af erstatningerne i tal og procenter i årene Ca. 62 % af anmeldelserne gav anledning til erstatningsudbetalinger efter patientforsikringsloven og ca. 29 % var ikke berettiget til erstatning. Ca. 10 % af anmeldelserne blev erstattet efter erhvervsansvarsdækningen og omhandlede hovedsageligt tingskader. Fig. 2 viser, at stigningen i antallet af anmeldte sager udgør 22,1 %. Fig. 5 viser, at erstatningsudgifter inkl. hensættelser fra 2004 til 2005 er steget med 36 %. KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Afgørelsestyper 2, stk. 1, nr. 1 (specialistmålestokke) i % i % i % i % i % , , , , ,9 2, stk. 1, nr. 2 (apparatursvigt) 23 5,1 36 5,1 44 6,5 33 4,5 38 5,7 2, stk. 1, nr. 3 (alternativ metode/teknik) 3 0,7 0 0,0 3 0,4 1 0,1 1 0,2 2, stk. 1, nr. 4 (rimelighedsreglen) 31 6,9 48 6,8 65 9,7 45 6,2 49 7,4 Ulykke 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 ansvar <1.000 kr. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 omfattet, men <1.000 kr. 1 0,2 1 0,1 1 0,1 2 0,3 4 0,6 I alt omfattet af Patientskadeforsikringen , , , , ,9 Ikke berettiget til erstatning. I alt , , , , ,5 Afgørelser uden for lovens dækningsområde omgørelse eget arbejde 3 0,7 15 2,1 14 2,1 4 0,5 1 0,2 ikke dækket , , , , ,2 forældelse 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,8 diverse 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,5 Tingskade 69 15, ,1 61 9,1 58 8,0 64 9,6 Samlet antal afgørelser Figur 1. Anerkendelses og afvisningsbegrundelser

9 År\Antal Nye sager Åbenstående Afsluttede sager Figur 2 viser antallet pr. 31. dec af nye, åbne og afsluttede sager ekskl. tingskader anmeldt i 2004 og Antal sager nye 2004 nye 2005 åbenstående 2004 åbenstående 2005 afsluttede 2004 afsluttede 2005 KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Amtstandpleje 1 1 Praksis Kommuner Tandlægeskoler Figur 3 viser sagerne fordelt på de dækkede tandplejeområder Figur 4. Antal af afsluttede og åbne sager anmeldt i 2004 og

10 År Afsatte hensættelser Udbetalte erstatninger Udgifter i alt KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Figur 5. Erstatningsudgifter pr. år iflg. Codans regnskab. måneder <1 15,9 13,4 13,9 17,2 2,0 <2 54,0 60,9 61,7 61,3 36,3 <3 77,8 82,6 77,6 79,2 68,3 <4 86,2 88,9 82,9 84,2 77,7 <5 90,3 91,8 86,1 87,4 81,0 <6 92,0 92,9 88,7 89,6 83,3 <9 94,0 94,6 92,9 93,8 89,0 <12 95,7 95,5 96,4 95,4 92,3 <18 98,5 97,4 98,6 96,6 97,3 <24 99,4 97,9 99,6 97,4 98,3 <36 99,8 99,1 99,8 98,0 99,0 <48 99,8 99,3 99,8 98,4 100,0 >47 100,0 100,0 100,0 100,0 Figur 6. Sagsbehandlingstid i måneder i akkumuleret %-tal fra startdato til afgørelsesdato excl. tingskader for sager afgjort i året. 10

11 Antal % <1 <2 <3 <4 <5 <6 <9 <12 <18 <24 <36 <48 >47 Måneder KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Figur 7. Sagsbehandlingstid i måneder i akkumuleret %-tal fra startdato til afgørelsesdato excl. tingskader for sager afgjort i året. ÅR Udbetalt Afsatte Udbetalt Udgift i alt åbenstående hensættelser afsluttede Figur 8: Udgifter til erstatning inkl. tingskader opgjort 1. kvartal Opgørelsen omhandler de rene erstatningsudbetalinger. Udgifter til konsulenter og administrative udgifter mm. er ikke inkl. 11

12 Udbetalt åbenstående Afsatte hensættelser Udbetalt afsluttede Udgift i alt KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Figur 9 udgifter til erstatning inkl. tingskader opgjort 1. kvartal 2006 Erstatningsudbetaling under til over i alt Figur 10 viser udgifterne til skader i relation til bagatelgrænserne. Antal skader fordelt Ingen erstatning under til over i alt Figur 11: Antallet af erstatningsudbetalinger efter anmeldelsesår i beløbsintervaller opgjort 1. kvartal

13 Antal sager Skadeudgifter Udgift i alt Antal sager Amt Amtsnr. over over pr. amt i alt København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornhoms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt i alt Figur 12. Antallet af sager med udbetaling på over kr fordelt på de enkelte amter inkl. hensættelser samt tilbageførte hensættelser i året. 13

14 % % i 2001 % i 2002 % i 2003 % i 2004 % i ,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Specialistmålestokken - 2, stk1, nr. 1 Apparaturfejl, 2, stk1, nr. 2 Alternativ tek./metode, 2, stk1, nr. 3 Tålereglen, 2, stk1, nr. 4 KAPITEL 2 Sagsbehandlingen Figur 13. Fordeling i % af erstatningsberettigede skader efter 2 stk. 1. % % i 2001 % i 2002 % i 2003 % i 2004 % i ,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Legems bes kadigels e F ors ømt tandbehandling P ræ parations s kader Nerves kade R odbehandlings s kader Parietal perforation S tift/rodfraktur Bivirkninger Figur 14. Procentuel fordeling af skadetyper. 14

15 i 2001 i 2002 i 2003 i 2004 i 2005 N. mandibularis N. lingualis N. infraorbitalis N. buccalis N. facialis KAPITEL 2 Sagsbehandlingen N. mentalis andre i alt Figur 15. Fordelingen af antal skader på de enkelte nerver. 15

16 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforsikringen 3.1. Dækningsområdet i patientforsikringslovens 1: Der ydes erstatning efter reglerne i denne lov til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende Ikke dækket af 1 1. Ingen erstatning. På grund af manglende dokumentation af behandlingen. Ifølge anmeldelsen fik skadelidte fremstillet en guldkrone på tanden 6-, og restaureringen måtte flere gange genpåsættes. Senere opstod behov for udtrækning af tanden grundet betændelse. Der blev i skadesanmeldelsen nedlagt påstand om, at guldkronen fremstillet i maj 2004 var årsag til tabet af tanden 6-. Det fremgik af journalen, at tanden 6- blev behandlet med en midlertidig fyldning (IRM). Der var intet indført i journalen om, at der skulle være fremstillet en guldkrone. Codan anmodede om fremsendelse af en fakturakopi eller anden dokumentation for, at der var fremstillet en krone. 2. Tanden 5+ blev restaureret med en stiftforankret krone. Senere opstod en fraktur af metalstiften, og en del af stiften sad tilbage i roden og forhindrede genopbygning af tanden med ny stiftforankret krone. Det betød, at tanden 5+ var tabt og skulle erstattes med en 3 leddet bro. Til belysning af sagen blev det forsøgt at indhente journal og røntgen fra tandlægen, der havde udført behandlingen. Den tandlæge, som ifølge skadevolder skulle have udført den skadevoldende behandling af tanden 5+, kendte intet til skadelidte. På den baggrund blev skadelidte anmodet om at fremsende kopi af kvittering eller anden dokumentation, der kunne belyse, hvor og hvornår kronebehandlingen var udført. Der er ikke fremsendt en sådan dokumentation. På det foreliggende grundlag blev erstatning afvist med den begrundelse, at der ikke var tilvejebragt dokumentation for, at der var udført en skadevoldende behandling af en tandlæge omfattet af forsikringen. (skadenr ) 3. Behandling, der ikke er lykkedes. KAPITEL 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforeningen Fremstilling af krone på tanden 6- kunne ikke dokumenteres. Erstatning blev afvist under henvisning til, at der ikke blev tilvejebragt den fornødne dokumentation for, at der overhovedet var fremstillet en guldkrone på tanden 6- af en tandlæge omfattet af forsikringen. (skade nr ) En stiftforankret krone på -5 mistes, fordi stiften knækker. Skaden anmeldes til forsikringen, idet det antages, at en for svagt dimensioneret stift var årsag til, at den knækkede og dermed blev årsag til, at tanden mistedes. Af journalen fremgik, at patienten ca. 2 1/2 år tidligere henvendte sig til tandlægen, fordi -5 var knækket. 16

17 Den umiddelbare opfattelse var, at tanden skulle trækkes ud, og at der skulle fremstilles en bro i stedet, men det besluttedes at forsøge at redde tanden med støbt opbygning og krone. Kronen fungerede uden bemærkninger i ca. 2 1/2 år, hvorefter stiften som nævnt knækkede, og røntgen viste, at stiften under ingen omstændigheder kunne have været hverken kraftigere eller længere, idet rodrestens dimensioner ikke tillod dette. Der er forsøgt en behandling, der har været bevidst optimistisk, og behandlingen kan siges ikke at være lykkedes, idet kronen kun har haft en begrænset holdbarhed. Følger af, at en behandling ikke lykkes, er ikke omfattet af forsikringen. Patientens behandlingsbehov er tillige det samme som før behandlingen, nemlig brobehandling, hvorfor der ikke kan udbetales erstatning i sagen. ( ) 4. Forældelse efter 20-årsreglen. Af skadesanmeldelsen fremgår, at 4+ er ubehandelig og skal ekstraheres som følge af rodspidsbetændelse, insufficient rodfyldning og parietal perforation (gennembrydning af rodoverfladen). Vedlagt røntgenbillede bekræfter fundene, og skadevolder angives at være en tidligere tandlæge. Dennes journal strækker sig fra 1987 til 1991, og af den fremgår, at rodbehandling af 4+ må være foretaget før Ved henvendelse til patienten oplyses hvem, der har udført tandbehandling før 1987, og efter kontakt til dennes efterfølger fremsendes journal, der viser, at rodbehandlingen er udført den 17/ Det er noteret, at der knækkede en rodfil i bageste rodkanal, at det ikke var muligt at behandle forreste kanal til rodspidsen, og at patienten var forberedt på, at kirurgisk rodbehandling kunne blive nødvendig. Da skaden er forvoldt for mere end 20 år siden, er den ifølge Danske Lov forældet. ( ) 5. Manglende årsagssammenhæng ved tinnitus. En patient fik renset tænder ved hjælp af ultralyd. Behandlingen opfattedes i modsætning til tidligere som betydeligt ubehagelig, og patienten oplevede umiddelbart utilpashed og svimmelhed, der dog hurtigt forsvandt. Om aftenen konstaterede patienten imidlertid hylen, tinnitus, i venstre øre. Tinnitus har været til stede siden i varierende omfang og intensitet. Patienten opfatter, på baggrund af et vist tidsmæssigt sammenfald, tinnitus som en følge af ultralydstandrensningen. Ved forespørgsel på Tandlægeskolen oplyses, at problemstillingen har været omtalt på rygtebasis, men at der ikke findes valide undersøgelser, der beskriver problemet. På Rigshospitalets øreafdeling har man ikke hørt om, at ultralydstandrensning kan give tinnitus. Patienten undersøges af speciallæge, der finder, at patienten har pådraget sig højfrekvent tinnitus i venstre øre, og at der kan konstateres et mindre højfrekvent høretab på venstre øre samt et endnu mindre på det højre. Speciallægen konkluderer, at hørenedsættelse og tinnitus meget vel kan stamme fra en støjskade, og at det tidsmæssige sammenfald taler for en årsagssammenhæng med ultralydsbehandlingen. Da speciallægen således ikke udelukker årsagssammenhæng, drøftes sagen atter med Rigshospitalets øreafdeling, og konklusionen herfra bliver, at man ikke mener, der er kausalitet. Sagen er undersøgt nøje, og der har aldrig været påvist sammenhæng mellem ultralydstandrensning og tinnitus. På den baggrund konkluderes i forsikringsselskabet, at årsagssammenhæng ikke kan udelukkes, men at en samlet vurdering af flere fagpersoners vurderinger må medføre, at der ikke er overvejende sandsynlighed for fornøden årsagssammenhæng mellem tandrensning med ultralyd og 17 KAPITEL 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforeningen

18 den opståede tinnitus, hvorfor sagen må afvises som dækningsberettiget. ( ) 6. Infraktion og ikke behandling årsag til skaden. Bitewingoptagelse afslører caries i 6- distalt, og tanden behandles med plastfyldning. Der har angiveligt ikke været forudgående symptomer fra tanden. Fem måneder senere er tanden meget øm, fyldningen fjernes, og der ilægges midlertidig fyldning. Det er ikke journalført, at der er formodning om revnedannelse i tanden, men den udførte behandling og udlevering af skrift vedrørende infraktioner viser, at dette har været tilfældet. Tanden reagerer godt på den givne behandling, og den midlertidige fyldning erstattes af permanent fyldning af porcelæn. Et halvt år senere får patienten smerter i tanden, der er hævelse ud for tanden, og der tages røntgenbillede. Billedet viser tegn på rodspidsbetændelse, men ikke revnedannelse, der dog sagtens kan være til stede, uden at det kan ses på røntgen. Det findes overvejende sandsynligt, at rodspidsbetændelsen ikke er forårsaget af den givne behandling, men af revner i tanden, der kan være opstået i forbindelse med tygning i hård genstand. Da skaden ikke er forårsaget ved behandling, men sandsynligvis er tyggeskade, er den ikke omfattet af forsikringen. ( ) 7. Behandling uden for Danmark. Patienten er dansker, men har været bosat i Norge. Under en ferie i Danmark rodbehandles +5. Rodbehandlingen opfylder ikke specialistnormen, og der opstår senere rodspidsbetændelse med tandbyld på tanden. Patienten konsulterer derfor en tandlæge i Norge, som mener, at rodfyldningsoverskud er en følge af en knækket rodfil og ekstraherer tanden. Den udførte rodfyldning er radiologisk tæt, og rodresektion ville med overvejende sandsynlighed have haft god prognose. Den udførte ekstraktion af tanden er derfor en fejl, men da behandlingen er udført i Norge, er skaden ikke omfattet af nærværende forsikring, der kun dækker behandlinger udført i Danmark. Dette gælder på trods af, at den behandling rodbehandlingen - der indirekte var årsag til ekstraktionen, var udført i Danmark. ( ) Dækket af Nerveskade ved implantat uden oplysning om risiko. En patient har i mange år været uden kindtænder i underkæben og har derfor båret delprotese. Hun opsøger tandlæge, der driver kirurgisk tandlægepraksis, med henblik på en vurdering af muligheden for etablering af faste broer ved hjælp af implantater. Tandlægen vurderer, at det på grund af kraftigt svind af gummen og deraf følgende ringe afstand til canalis mandibulae (underkæbens nervekanal) ikke vil være muligt at lave implantatbaserede faste broer i sidesegmenterne. Patienten insisterer på at få noget gjort, og efter fornyet grundig undersøgelse besluttes det at forsøge indsættelse af 2 implantater i regio 4-4, idet dette vil give tilstrækkeligt tyggefelt til, at delprotesen kan aflægges. Forsøges falder heldigt ud, og patienten ønsker derfor endnu et implantat i hver side, og tandlægen indvilliger i at indsætte implantater regio 6-6. Straks efter indsættelse af implantaterne konstateres følelsesløshed i højre side svarende til udbredelsesområdet for nervus alveolaris inferior (underkæbens følenerve). Implantatet regio 6- fjernes og erstattes med et kortere, da røntgen viser, at det er placeret meget tæt på canalis mandibulae. Herefter opnås atter følelse, men der er 18 KAPITEL 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforeningen

19 fortsat føleforstyrrelser, der viser sig at være permanente. Der er ikke tvivl om, at implantatindsættelse på denne patient har indebåret større risici for nervebeskadigelse end normalt. Første operation går fint, og set i bakspejlet burde man være stoppet her. Tandlægen lader sig presse af et stærkt ønske fra patienten om yderligere implantater, og det går galt i højre side. Det kunne hævdes, at patienten ved at insistere selv må bære ansvaret for nerveskaden. Det fremgår dog ikke af journalen, at patienten var advaret om, at der var betydelig risiko for nerveskade, kun at behandlingen måske ikke kunne lykkes. Det må anses for overvejende sandsynligt, at patienten ville have fravalgt behandlingen, i hvert fald hvad angår de sidste implantater, dersom risikoen var bekendt. Da den manglende information fratager patienten muligheden for at fravælge behandling og dermed undgå skaden, er skaden omfattet af forsikringen. ( ) , stk. 1, nr. 4 - tålereglen - hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning. 1. Aspiration af stiftopbygning, dækning af øvrige helbredelsesudgifter og svie-smerte. Under indprøvning af støbt opbygning stikker tandlægen sig på spidst instrument. Den følgende afværgereaktion medfører, at opbygningen tabes og ender i patientens ene lunge. Der henvises til sygehus, hvor der i to omgange gøres forsøg på at fjerne opbygningen, uden at det lykkes. Opbygningen ligger for øjeblikket reaktionsløst, men dersom den forårsager lungebetændelse, skal den fjernes ved lungeoperation. Den skadesudbedrende behandling foretages på offentligt sygehus, og er derfor uden udgift for patienten. Patienten er derfor alene berettiget til godtgørelse af udgifter til yderligere helbredelsesomkostninger som for eksempel medicin, transport til behandling og lignende, ligesom patienten er berettiget til godtgørelse for svie og smerte. Der er fremstillet ny opbygning, men da dette er formuetab/omgørelse, er udgiften hertil ikke omfattet af forsikringen. ( ) 2. Osteomyelit efter rodbehandling. Tanden -5 ekscaveres (renses for caries) til nerven, der er necrotisk (død). På grund af pusflod lades tanden åben. Patienten får efterstående tiltagende smerter og besvær med at åbne munden, og adækvat behandling med blandt andet penicillin har ingen effekt. Efter et langt og belastende behandlingsforløb hos forskellige behandlere, henvises patienten til kæbekirurgisk afdeling på et sygehus. Her konstateres osteomyelit (ondartet knoglebetændelse) og efter kirurgisk indgreb i fuld narkose og et langvarigt efterforløb, er patienten nu i velbefindende. Det er sjældent, at en sådan komplikation opstår, og det langvarige og komplicerede forløb er mere end patienten må tåle. Derfor er skaden omfattet af forsikringen, og patienten kan få godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og øvrige helbredelsesudgifter i form af medicin, transport til behandling med videre. Da den skadesudbedrende behandling udføres på offentligt sygehus, og dermed er uden udgift for patienten, kan der ikke udbetales erstatning hertil. ( ) 19 KAPITEL 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforeningen

20 3. Dødsfald pga. forblødning efter tandudtrækninger. Patienten får ekstraheret resttandsættet, 9 tænder i overkæben og 10 i underkæben, i forbindelse med indsættelse af helprotese. Alle ekstraktionerne beskrives som ukomplicerede bortset fra 6+, der må deles. Det noteres, at der er moderat blødning. Patienten observeres i 20 minutter, og der er ingen problemer. Patienten afhentes af ægtefællen. Der gives information, og tamponer udleveres. Der ringes efterstående til patienten med forespørgsel om, hvordan det går. Det oplyses, at patienten sover og er OK. Ifølge skadesanmeldelsen bløder det lidt på hjemvejen, men senere tiltager blødningen voldsomt. Der forekommer opkast af blod, og der tilkaldes akut ambulance. Ved ankomst til sygehuset konstateres patienten død. Patienten obduceres, og af rapporten fremgår, at patientens død skyldes forblødning efter tandudtrækningerne. Patientens efterladte er herefter berettiget til erstatning efter Erstatningsansvarslovens bestemmelser herom. ( ) Fradrag i méngodtgørelse på grund af alder. Patienten får fjernet -8 ved operation. Indgrebet er vel indiceret, men viser sig vanskeligt. Ved fjernelsen følger et stykke knogle ud med tanden, angiveligt på grund af ankylose (sammenvoksning mellem tand og knogle), og efterstående konstateres føleforstyrrelser svarende til udbredelsesområdet for nervus alveolaris inferior (underkæbens følenerve). ville have belyst ankylosen, og derved givet mulighed for tilrettelæggelse af særlig skånsom operation, så skaden kunne have været undgået. Derfor er patienten berettiget til godtgørelse svarende til en méngrad på 5 % jævnfør Arbejdskadestyrelsens vejledende méntabel Da patienten på skadestidspunktet var fyldt 65 år nedsættes godtgørelsen med 1 % for hvert år patienten var mere end 39 år på skadestidspunktet - og yderligere 1 % for hvert år mere end 59 år. ( ) KAPITEL 3 Problemstillingen belyst ved eksempler på afgørelser i patientskadeforeningen Der foreligger præoperativt røntgen, men billedet viser ikke rodspidserne og dermed ikke eventuelle tegn på ankylose. Manglerne ved det præoperative røntgenbillede bevirker, at specialistnormen ikke er opfyldt, idet et bedre billede 20

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2006 Indhold INDHOLD Forord.... 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 5 1.1. Dækning... 5 1.2. Sagsbehandling... 5 1.3. Ny lovgivning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Årsberetning for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Årsberetning 2002 & 2003

Årsberetning 2002 & 2003 Årsberetning 2002 & 2003 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 5 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2002

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5 Årsberetning 2004 Indhold INDHOLD Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004.......... 5 Forord.............................................................................

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3.

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3. Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2000 og 2001... 4 Kapitel 1. Udvikling af patientforsikring... 5 1.1. Hvad er patientforsikring...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2005 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2005................................... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed...........................................

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2006 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2006.... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 5 1.1. Formål... 5 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige Erik Andersen Disposition Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige klager Erstatning ved Tandlægernes Patientskadeforsikring Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner.

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE

DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE TEMADAG UNIVERSITY COLLEGE AALBORG Mandag d. 26. oktober 2009 Hvorfor et Patientklagenævn? Disciplinerende funktion Styrke kvalitet i Sundhedsvæsenet Hvorfor klage? Være med til

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere