Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Tandskadeankenævnet"

Transkript

1 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2005

2 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed Formål Sammensætning Sagsbehandling Aktivitet Økonomi Flere oplysninger Kapitel 2: Talmæssige og statistiske oplysninger Modtagne, afsluttede og verserende sager Ankenævnets afgørelser Oversigt over sagsbehandlingstiden Kapitel 3: Problemstillinger belyst ved hjælp af eksempler på Tandskadeankenævnets afgørelser Dækningsområdet i patientforsikringslovens Nødvendig behandling ikke følge af en skade. Afgørelsen er i strid med Landstandlægenævnets kendelse om 50% ansvar Skade, der er dækket af arbejdsskadeforsikring Kroniske smerter Omgørelse af en nødvendig behandling Skade på en bro under bearbejdning ikke dækket Ingen erstatning. På grund af manglende journal kunne bevisbyrden ikke løftes , stk. 1, nr. 1. specialistreglen Erstatning af merudgifter ved mangelfuld parodontosebehandling Ménerstatning ved mangelfuld behandling af aggressiv parodontose, i stedet for erstatning til implantatbehandling Erstatning for tab af tand og godtgørelse for svie og smerte , stk. 1, nr. 3. Ligeværdig metode eller teknik Ligeværdig behandling til en mistet ekstentionsbro kunne have været et implantat Rodspidsoperation, der kunne have været lavet anderledes Guldallergi kunne være undgået ved anvendelse af porcelænskrone , stk. 1, nr. 4. tålereglen Nerveskade efter udtrækning af kindtand Ménerstatning efter fjernelse af tand samt regreskrav fra en kommune for udbetalte dagpenge Skade i form af kroniske smerter efter implantatindsættelse er både tilstrækkelig alvorlig og sjælden Når vurdering af méngrad forelægges Arbejdsskadestyrelsen dækker forsikringen udgiften

3 3.5. Andet Skadeerstatning hvori indgår erstatning af mangelfuldt tandlægearbejde Anke over krav om dækning af mangelfuldt arbejde Ikke dækning af mangelfuldt broarbejde Forsikringsdækning af mangelfuldt arbejde i forbindelse med en skade Forældelse års forældelse Ukendskab til patientforsikringen kan ikke begrunde suspension (udskydelse) af den 5-årige forældelsesfrist Ménerstatning Ménerstatning efter nerveskade Mén efter visdomstandsfjernelse under 5% mén kan efterprøves hos Arbejdsskadestyrelsen INDHOLD Kapitel 4: Indbringelse af Tandskadeankenævnets afgørelser for domstolene

4 Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2005 Tandskadeankenævnets medlemmer: Formand: Bo von Eyben, prof., dr. jur. Næstformand: Flemming Borge, sekretariatschef i Patientskadeankenævnet Nævnets øvrige medlemmer: Benedicte Federspiel, chefkonsulent i Forbrugerrådet Flemming Nielsen, direktør i Roskilde Amt, udpeget af Amtsrådsforeningen Claus Palmgren, tandlæge Mogens Bastved, tandlæge Bjørn Haulrig, tandlæge Som observatør i tandskadeankenævnet deltager fra forsikringsselskabet Codan: Jørn Frandsen, tandlæge (konsulent) Erik Andersen, tandlæge (konsulent) Jan Mayer, tandlæge (konsulent vedrørende Den kommunale Børnetandpleje) Mette Falk, ekspeditionssekretær Fra sekretariatet deltager: Joakim Lilholt, direktør Pernille Koefoed, juridisk konsulent Birgitte Jensen, administrativ medarbejder Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar

5 1 Tandskadeankenævnets virksomhed 1.1. Formål En væsentlig forudsætning for den særlige patientskadeforsikringsordning på tandlægeområdet var, at der sikredes mulighed for at anke den trufne afgørelse. Ankemuligheden sikrer, at retssikkerheden for de involverede i tandlægesager blev den samme som i den øvrige del af praksissektoren, idet sager her kan ankes til Patientskadeankenævnet. 1.2 Sammensætning Dansk Tandlægeforening har derfor i samarbejde med myndighederne oprettet et uafhængigt nævn med følgende sammensætning: 1 formand, der skal være jurist og opfylde kravene til at kunne udnævnes til landsdommer eller være fastansat universitetslærer i Retsvidenskab 3 tandlæger med erfaring i behandling af patientforsikringssager 1 repræsentant fra Forbrugerrådet 1 repræsentant fra Amtsrådsforeningen/Sygesikringens forhandlingsudvalg 1 repræsentant fra Patientforsikringen/Patientskadeankenævnet Deltagelse af repræsentanter fra Forbrugerrådet og Amtsrådsforeningen sikrer varetagelse af forbrugerinteresser, og repræsentanten fra Patientforsikringen/Patientskadeankenævnet sikrer ensartethed i afgørelserne i forhold til øvrige patientskader. Endelig sikres der med denne sammensætning paritet i ankenævnet. Tandskadeankenævnet har prof., dr. jur. Bo von Eyben som formand og som uafhængig sagkyndig den odontologiske konsulent professor, dr. odont. Palle Holmstrup fra Tandlægeskolen, Københavns Universitet. af juridisk og odontologisk korrekthed. Derudover er der væsentlige hensyn til forbrugernes forståelse af afgørelserne og hurtighed i sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen er omfattet af de forvaltningsretlige regler, og der tilsigtes åbenhed og gennemskuelighed for alle sagens parter. I særlige tilfælde kan formanden træffe formandsafgørelser. Sådanne afgørelser træffes af formanden efter indstilling fra sekretariatet, og afgørelsen meddeles nævnets medlemmer. Der har i 2005 ikke været sager, der har givet anledning til omgørelse eller genoptagelse af formandsafgørelser Aktivitet Ankenævnet har afholdt 10 møder i 2005, og har truffet afgørelse i 149 sager Økonomi Det tilstræbes at holde omkostningerne så lave, som det er forsvarligt. Ankenævnet har et samlet budget på ca. 2 mio. kr. inklusive honorarer og administration. Dette beløb vil stige, især henset til den vækst, der ses i sagsmængden. Det er dog et væsentligt mål, at omkostningen pr. sag ikke må stige med mere en den almindelige prisudvikling i samfundet Flere oplysninger Tandskadeankenævnets hjemmeside ( indeholder en lang række oplysninger om den faktiske sagsbehandling og frister mv. KAPITEL 1 Tandskadeankenævnets virksomhed 1.3. Sagsbehandling I henhold til Nævnets forretningsorden behandles sagerne under hensyntagen til et højt niveau 5

6 2 Talmæssige og statistiske oplysninger 2.1. Modtagne, afsluttede og verserende sager I 2005 modtog Tandskadeankenævnet 180 sager en stigning på 45% i forhold til Stigningen er noget højere end stigningen i antallet af sager anmeldt til DTF s Patientskadeforsikringen, hvor stigningen var på 22%. I alt ankes ca. 17 % af DTF s Patientskadeforsikrings afgørelser Ankenævnets afgørelser Som det fremgår af fig. 2 blev ca. 75 % af DTF s Patientskadeforsikrings afgørelser stadfæstet, hvilket svarer til gennemsnittet for årene KAPITEL 2 Talmæssige og statistiske oplysninger Nye sager Afsluttede sager Verserende sager Figur 1. Fordelingen af sager de sidste 5 år. % i 2001 % i 2002 % i 2003 % i 2004 % i 2005 Afgørelsen stadfæstet 70,3 70,5 81,2 66,2 75,9 Afgørelsen ændret 18,9 24,2 11,8 16,2 13,8 Forligt efter anmeldelsen 5,4 3,0 5,9 9,5 4,8 Hjemsendt til 1. Instans 1,4 1,5 0,0 4,1 0,0 Ophævet/henlagt 4,1 0,8 1,2 2,7 4,1 Afvist 1,4 1,4 i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Figur 2. Ankens resultat i %. 6

7 2.3. Oversigt over sagsbehandlingstiden På trods af, at antallet af sager er vokset betydeligt sammenlignet med antallet af sager i 2004, ses kun en lille stigning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 5 mdr. i 2004 til mdr. i Målet er at forsøge at holde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på under 6 mdr., men sagsbehandlingstiden er meget afhængig af den tid, det tager at få indhentet yderligere sagsmateriale og evt. nødvendige høringer af eksperter. Måneder < < < KAPITEL 2 Talmæssige og statistiske oplysninger < < < < < < < Figur 3. Sagsbehandlingstid i måneder fra ankesagens startdato til sagsafslutning. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid: År 2001: 9 måneder. År 2002: 10 måneder. År 2003: 8 måneder. År 2004: 5 måneder. År 2005: måneder. 7

8 Måneder <1 1,4 0,0 2,2 4,1 2,0 <2 2,9 1,6 8,7 9,5 8,7 <3 4,3 3,1 15,2 25,7 12,8 <4 8,6 3,9 35,9 54,1 18,8 <5 17,1 6,3 68,5 85,1 30,9 <6 27,1 10,9 80,4 90,5 49,7 <9 80,0 74,2 96,7 95,9 91,9 <12 92,9 94,5 98,9 98,6 98,0 KAPITEL 2 Talmæssige og statistiske oplysninger <18 97,1 96,9 100,0 100,0 100,0 <24 100,0 100,0 Figur 4. Sagsbehandlingstid i akkumuleret % i måneder fra ankesagens startdato til sagsafslutning. Figur 5. Sagsbehandlingstid i akkumuleret % i måneder fra ankesagens startdato til sagsafslutning. 8

9 3 Problemstillinger belyst ved hjælp af eksempler på Tandskadeankenævnets afgørelser 3.1. Dækningsområdet i patientforsikringslovens 1: Der ydes erstatning efter reglerne i denne lov til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende Ikke dækket af Nødvendig behandling ikke følge af en skade. Afgørelsen er i modstrid med Landstandlægenævnets kendelse om 50% ansvar Der søges erstatning for nødvendig genopbygning af tandsættet på grund af ustabilt bid og smerter fra led og muskler, ifølge behandlingsoverslag kr. Tandlægen er i Landstandlægenævnet kendt ansvarlig for halvdelen af den nu nødvendige bidfunktionelle behandling. Codan tilkender erstatning for halvdelen af selve den bidfunktionelle behandling på kr., da den øvrige behandling er behandling, som er udskudt. I forhold til patientforsikringen er det afgørende, om (manglende) undersøgelse eller behandling har fået negative konsekvenser og dermed påført patienten en skade og et heraf følgende økonomisk tab, og det er, som anført, ikke tilfældet i denne sag. Heller ikke behovet for genopbygning af tandsættet er blevet påvirket af forsinkelsen med iværksættelse af behandling. Tandskadeankenævnet finder derfor, at der skal ske tilbagebetaling af den af Codan tilkendte erstatning til bidfunktionsundersøgelse kr ,00. Som anført i Codans afgørelse kan en anke medføre, at en udbetalt erstatning skal tilbagebetales. (591/04) Skade, der dækkes af Arbejdsskadeforsikring Ved en arbejdsskade i 1999 blev en tand beskadiget og som følge heraf, blev den behandlet med en krone. Kronebehandlingen betales af arbejdsskadeforsikringen. Tanden mistes, og patienten ønsker erstatning for de heraf følgende udgifter til en bro. Forsikringsselskabet imødekommer kravet, idet man finder, at årsagen til, at tanden mistes, var en dårlig tilpasning af kronen. Ankenævnet finder, at selv om behandlingen har været utilstrækkelig, skulle der under alle omstændigheder have været lavet en bidfunktionsbehandling, og hverken karakteren eller omfanget af undersøgelsen og behandlingen er blevet påvirket af det forhold, at den skulle være udført tidligere. Landstandlægenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til erstatningsspørgsmål, og det kan derfor ikke tillægges betydning, at nævnet har pålagt tandlægen 50% af ansvaret. Afgørelsen ankes, da behandlende tandlæge ikke kunne anerkende, at tandlægearbejdet skulle have været mangelfuldt. Arbejdsskadestyrelsens traf en afgørelse, hvor det meddeles, at man ikke vil foretage sig yderligere i sagen under henvisning til, at forsikringsselskabet Codan har accepteret at betale for brobehandling, og at anken af denne afgørelse til Tandskadeankenævnet alene omfatter spørgsmålet, om hvorvidt den tidligere kronebehandling har været honorarværdig. 9

10 Tandskadeankenævnets formand meddeler Arbejdsskadestyrelsen, at erstatning fra tandskadeforsikringen fastsættes - ligesom efter patientforsikringsloven - efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Det følger heraf, at arbejdsskadesikringens dækning går forud herfor, jf. arbejdsskadeforsikringslovens 77, 2. pkt. Arbejdsskadesikringens dækning af helbredelsesudgifter efter lovens 15 omfatter også de yderligere udgifter, som kan henføres til følger af fejl eller mangler ved den oprindelige, skadesudbedrende behandling. Det bemærkes, at noget andet gælder i tilfælde, hvor den oprindelige skade et blevet erstattet efter almindelige erstatningsretlige regler, idet det af patientforsikringslovens 7 følger, at den går forud for erstatningsansvar efter almindelige erstatningsregler. Dette ændrer således ikke ved, at arbejdsskadesikringens dækning går forud for patientforsikringen. (501/04) Kroniske smerter I år 2000 er der smerter fra bageste lille kindtand i overmundens højre side 5+. Tanden forsøges rodbehandlet, men da smerterne ikke forsvinder foretages en rodresection med retrograd aflukning med IRM cement. Der kræves erstatning på grund af smerter opstået ved behandlingen. Smerterne har medført, at patienten ikke kan leve et normalt socialt liv og intet orker på grund af smerterne ved 5+, selv om disse tilsyneladende har været væk i perioder. Der har været afholdt klagesag med besigtigelse, men der er ikke fundet grund til kritik af den udførte behandling, og helingen efter den foretagne operation anses for god. Forsikringsselskabet finder, at det trods adækvat behandling ikke har været muligt at gøre patienten smertefri. Smerterne må betragtes som en følge af grundsygdommen - af hvilken art denne så end er eller har været - og det er ikke en behandlingsskade. Ved skrivelse af 10. februar 2005 fremkommer professor, dr. odont. Peter Svensson med en erklæring. Af erklæringens konklusion fremgår det: Der er ingen tvivl om, at patienten er stærkt plaget af sine smerter fra regio 5+, men disse kan med overvejende sandsynlighed ikke tilskrives et neuropatisk element i smerteklagen. Dette er baseret på beskrivelsen af smerten, forløbet og de sensoriske manifestationer. Jeg kan derfor ikke tilslutte mig synspunktet om, at smerterne er diagnosticeret som nervesmerter. Jeg mener således, at der også er andre elementer, der indgår i patientens smerteoplevelse fra reg. 5+, og at der på nuværende tidspunkt ikke findes relevant odontologisk behandling for at løse dette smerteproblem udover den beskrevne fortsatte kontrol af eventuelle inflammatoriske forandringer. På den baggrund fandt Ankenævnet, at der ikke med overvejende sandsynlighed er nogen sammenhæng med den udførte behandling og de beskrevne smerter. (512/04) Omgørelse af en nødvendig behandling Efter kronebehandling af en knækket tand +4, bliver det nødvendigt at rodbehandle tanden. Patienten søger erstatning for rodbehandling og krone samt for tabt arbejdsfortjeneste, da rodbehandlingen først blev udført efter kronebehandlingen. Forsikringsselskabet finder, at behandlingen ikke har medført negative konsekvenser for tandens prognose, og at den gennemførte behandling i form af rodbehandling og kroning skulle have været udført under alle omstændigheder som følge af tandens grundlidelse i form af fraktur af tanden. Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, idet sygefraværet skyldes grundlidelsen. Patienten har i øvrigt ikke været sygemeldt og er derfor ikke berettiget til godtgørelse for svie og smerte. Ankenævnets formand finder i sin formandsafgørelse, at der ikke med overvejende sandsynlighed er påført en fysisk skade i tilslutning til den udførte behandling, idet det alene er et spørgsmål om omgørelse af den udførte behandling, hvilket ikke omfattes af forsikringen. Udgifterne til omgørelse er således alene et spørgsmål mellem patienten og tandlægen. 10

11 Det er ved vurderingen bl.a. lagt til grund, at den behandling, som blev udført med rodbehandling, krone m.m., skulle have været udført under alle omstændigheder som følge af grundlidelsen, i form af betændelse i nerven grundet fraktur af tanden +4. Eventuelle komplikationer ved, at rodbehandlingen ikke blev udført inden kroning af tanden, kan udbedres ved hjælp af en ny krone. Der foreligger i så fald omgørelse af behandlingen, hvilket som nævnt falder uden for patientforsikringens dækning. Den fremsendte erklæring fra arbejdsgiveren om fravær på grund af tandbehandling kan ikke berettige til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, da den i det væsentlige vedrører den behandling, som skulle være udført under alle omstændigheder. Der foreligger ikke dokumentation for sygefravær eller sådanne gener som følge af behandlingen, som kan berettige til godtgørelse for svie og smerte. (513/04) Skade på bro under bearbejdning ikke dækket Der ønskes erstatning af en bro. Broen var faldet af, og under rensning, før den skulle genpåsættes, afbrækkede et stykke porcelæn. Forsikringsselskabet begrunder afslaget med, at der er tale om et rent formuetab, idet skaden udbedres ved fremstilling af en ny bro. Endvidere at der ikke vil være dækning under erhvervsansvarsforsikringen, idet denne forsikring ikke dækker genstande, som sikrede (tandlægen) har påtaget sig at bearbejde eller behandle. Tandlægen anker sagen og anfører, at det ikke er rimeligt, at skaden ikke anerkendes som et hændeligt uheld. Formanden for Tandskadeankenævnet finder, at skaden ikke er omfattet af patientforsikringen, idet denne kun dækker personskade. Skade på en protese el. lign., der sker, efter at den er udtaget fra patienten, er ikke en personskade, men en tingsskade. Forsikringsselskabet kan derfor kun dække, hvis den er omfattet af erhvervsansvarsforsikringsdelen. Efter bestemmelserne heri er det afgørende, om der er tale om en protese eller en bro altså aftagelig eller fast protetik for patienten. Selvom broen rent faktisk var aftaget, skal den betragtes som fast protetik i relation til forsikringen. Idet der er tale om en bro og således om fast protetik er betingelserne i erhvervsansvarsforsikringen pkt. 2c ikke opfyldt, og skaden er ikke dækket af forsikringen. Der er derfor ikke anledning til at tage stilling til, om der er tale om et hændeligt uheld, som tandlægen ikke er ansvarlig for (og som forsikringen derfor alligevel ikke ville dække), eller om skaden skyldes uagtsomhed fra tandlægens side, i hvilket tilfælde patienten ville kunne rejse krav mod tandlægen personligt. (608/04) Ingen erstatning. På grund af manglende journal kunne bevisbyrden ikke løftes I forbindelse med udtrækning af tanden +4 er der sket en afbrækning af tanden +3. Forsikringsselskabet afviser med den begrundelse, at tanden +3 er væsentligt svækket. Røntgen dokumenterer, at tanden var angrebet af caries og fremstod nærmest udtrækningsmoden. Et forsøg på rodbehandling af roden kunne heller ikke gennemføres grundet afkalkning af tandnervehulrummet. Patienten ønsker ikke erstatning, men vil ikke betale for den nødvendige behandling med påsætning at en tand på protesen og undrer sig over, at tanden kunne være så dårlig, når dette ikke var oplyst af tandlægen. Tandskadeankenævnet konstaterer, at der ikke foreligger journalmateriale for perioden forud for juni 2004, og det har ikke været muligt at tilvejebringe dette, fordi den pågældende tandlæge ophørte med at praktisere. Nævnet kan derfor ikke på det foreliggende grundlag vurdere, hvorvidt der kunne være konstateret cariesangreb på et tidligere tidspunkt. Bevisbyrden påhviler patienten forstået på den måde, at såfremt der ikke er tilvejebragt en over- 11

12 vejende sandsynlighed for, at der foreligger mangelfuld diagnostik eller behandling, kan der ikke ydes erstatning. På grund af det manglende journalmateriale kan det ikke vurderes, om dette er tilfældet, og dermed er betingelserne for ret til erstatning ikke opfyldt. Et eventuelt krav om tilbagebetaling af honorar for den udførte behandling kan rejses ved indgivelse af klage til det faglige klagesystem (Amtstandlægenævnene/ Landstandlægenævnet), eller der kan anlægges et civilt søgsmål. Patientforsikringen dækker kun erstatning for forvoldte skader og ikke tilbagebetaling af honorar. Når der ikke i øvrigt foreligger en erstatningsberettigende skade, kan nævnet derfor ikke tage stilling til spørgsmålet om tilbagebetaling af honorar. (550/04) 3.2 2, stk. 1, nr. 1 specialistreglen hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling eller lignende, hvorved skaden ville være undgået Erstatning af merudgifter ved mangelfuld parodontosebehandling Der ønskes erstatning for udgifter til udbedring af skade samt godtgørelse for varigt mén samt for svie og smerte på grund af overset parodontose gennem mindst 5 år, uoprettelig skade på tænder og knoglevæv i kæben, tab af tand +7 samt betændelse med kraftige kæbesmerter til følge. Tandskadeankenævnet fandt, at diagnosticering og behandling ikke har været i overensstemmelse med bedste specialistmålestok, og at dette med overvejende sandsynlighed er årsag til tabet af tanden 7+ og en vis forringelse af status for tandsættet i øvrigt. Patienten har derfor ret til erstatning for disse følger efter patientforsikringslovens 2, stk. 1, nr. 1, jf. 3, stk.1. Ankenævnet lagde herved vægt på, at der mangler journaloplysninger om mundhygiejne samt oplysninger om behandling af fæstetab med pocher på 4-5 mm, der blev konstateret på molarer (kindtænder) og præmolarer primo 1990, ligesom der ingen journaloplysninger er om information til patienten om tilstanden. Endvidere havde optimal behandling indebåret opfølgning af de diagnostistiske fund i januar 1990, og nødvendig behandling havde bestående i depuration (rensning) og instruktion i mundhygiejne samt systematisk opfølgning. Tandskadeankenævnet fandt, at patienten var berettiget til erstatning for dokumenterede merudgifter i forbindelse med den nuværende parodontalbehandling i det omfang, at beløbet hertil overstiger kr ,00, hvilket beløb er den skønnede udgift, der i nutidskroner er sparet ved, at der i ca. 15 år ikke er udført de relevante behandlinger. Nævnet lagde således til grund, at bedst mulig behandling af patientens parodontose gennem de 15 år ville have medført en årlig udgift for patienten på ca. 500 kr. til almindelig parodontosebehandling. Denne sparede - udgift skal derfor fratrækkes i erstatningen. Der kan derfor heller ikke ydes erstatning for fremtidige udgifter til almindelig parodontosebehandling, fordi patienten under alle omstændigheder ville have haft denne udgift. Erstatningen vil således kun omfatte udgifter til parodontosebehandling, som går ud over almindelig behandling heraf. Nævnet lægger til grund, at patienten indtil nu har haft udgifter på ca kr., der ligger ud over almindelig parodontosebehandling. Det følger således heraf, at retten til erstatning indtræder i det omfang, patienten får udgifter til nødvendig parodontosebehandling, der ikke omfatter almindelig parodontosebehandling, og som overstiger kr. (7.500 kr kr.). For tabet af den mistede 7+ ydes en godtgørelse på kr ,00, idet nævnet finder, at den utilstrækkelige fyldning af alle rodkanalerne ikke er i overensstemmelse med bedste specialistmålestok, og at dette var årsag til, at tanden mistedes. Der er ikke grundlag for tilkendelse af godtgørelse for svie og smerte. (518/04) 12

13 Ménerstatning ved mangelfuld behandling af aggressiv parodontose, i stedet for erstatning til implantatbehandling Tandskadeankenævnet fandt, at patientens omfattende tandtab med overvejende sandsynlighed kunne have været undgået, såfremt tandlægen fra 1996 havde iværksat adækvat behandling. Det kan ikke afvises, at en del af skaden kan henføres til mangelfuld diagnosticering og behandling forud for 1996, men det er ikke muligt at vurdere dette, da den pågældende praksis er ophørt, og journal og røntgenoptagelser herfra har ikke kunnet opspores. Nævnet må imidlertid lægge til grund, at patienten faktisk har gået til tandlæge i perioden forud for 1996, således at manglende indgriben over for eventuel parodontoseudvikling i denne periode ligeledes ville være erstatningsberettigende. Tandskadeankenævnet fandt, at den foreslåede behandling med implantater ikke er hensigtsmæssig hos patienter med hurtigt fremadskridende parodontose, idet det ud fra den nuværende viden må anses for overvejende sandsynligt, at der i hvert fald kan opstå problemer ved implantatbehandling hos en sådan patient. Der kan derfor ikke ydes erstatning for udgifterne til implantatbehandling, jf. erstatningsansvarslovens 1 vedrørende nødvendige og rimelige udgifter. Tandskadeankenævnet kunne tilslutte sig en løsning i form af helproteser i henholdsvis over- og underkæbe svarende til en udgift på ca. kr ,00. Nævnet fandt, at der i erstatningen skal foretages fradrag for sparede udgifter. Uanset den præcise størrelse heraf er det herefter givet, at disse udgifter overstiger den erstatning, som ellers kunne tilkendes. Der er derfor samlet ikke lidt noget økonomisk tab, og erstatningen på ca ,00 kr. bortfalder derfor. Det forhold, at den efter nævnets opfattelse relevante behandling er indsættelse af helproteser i over- og underkæbe frem for implantatbehandling, indebærer til gengæld, at patienten herved påføres et varigt mén, som efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel udgør 8% vedrørende overkæben og 10% vedrørende underkæben. Den samlede méngrad er således 18%. Da godtgørelsen først kan gøres op i forbindelse med nærværende afgørelse, er kravet først forfaldet i Godtgørelsen udgør herefter 6.450,00 kr. pr. % mén, eller ,00 kr. Godtgørelsen nedsættes med 1% pr. år fra det fyldte 40. år. Idet patienten på skadestidspunktet var fyldt 53 år, skal godtgørelsen nedsættes med 13%, eller kr ,00 (527/04) Erstatning for tab af tand og godtgørelse for svie og smerte I forbindelse operativ fjernelse af tanden +8 med deling af tanden forsvandt roden op i kæbehulen, og man forsøgte at foretage lukning af hullet ved suturering (at sy hullet sammen). Efterfølgende blev der foretaget operation på Rigshospitalet med fjernelse af tænderne +7 og +8. Patienten søger erstatning for udgifter til implantat til erstatning af +7 samt godtgørelse for svie og smerte. Forsikringsselskabet finder, at skaden er omfattet af forsikringen i henhold til lov om patientforsikring 1 med henvisning til 2, stk. 1, nr. 1. Forsikringsselskabet dækker positive helbredelsesudgifter, efter dokumentation for udgifter til medicin, evt. transport til læge m.v. Derudover betales godtgørelse for svie og smerte fra skadedatoen den 5. juli 2004 til den 12. august 2004 med kr. 145,00 pr. dag. eller kr ,00. Hvis der i samme periode er krav om tabt arbejdsfortjeneste, skal dokumentation herfor fremsendes tillige med oplysning om udbetalte sygedagpenge i perioden. Derimod afvises det rejste krav om implantat til erstatning af +7. Patienten anker afgørelsen med den begrundelse, at tandlægen er ansvarlig for tabet af +7. Tandskadeankenævnet stadfæster forsikringsselskabets afgørelse. Nævnet har ved sin afgørelse lagt til grund, at 13

14 optimal behandling havde tilsagt, at tanden +8 under fjernelsen ikke var blevet displaceret til kæbehulen. For så vidt angår tanden +7 er nævnet enig i, at tanden var så destrueret, at den ikke kunne være bevaret. At tanden mistes, må tilskrives tandens oprindelige tilstand, hvorfor der ikke er tale om en fysisk skade som følge af behandling på denne tand. (655/05) , stk. 1, nr. 3 Ligeværdig metode eller teknik - hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektiv til behandling af patientens sygdom Ligeværdig behandling til en mistet ekstentionsbro kunne have været et implantat Grundet rodfraktur af +5 søges erstatning for tab af ekstentionsbro +4,5,6, hvor +6 er svæveled. Forsikringsselsabet finder, at broen opfylder specialistnormen, og at årsagen til rodfrakturen må antages at være uheldig belastning under tyggefunktion. Nævnet er enigt med forsikringsselskabet i, at valget af brokonstruktion og udførelsen af den opfylder specialistnormen i 2, stk. 1, nr. 1, men at den konstruktion med overvejende sandsynlighed har medført en ekstra belastning af tanden 5+, som sammen med tandens i forvejen svækkede tilstand har bidraget til dens frakturering. Efter en samlet vurdering af fordele og risici fandt nævnet imidlertid, at implantatbehandling måtte anses for at være et ligeværdigt alternativ. Hvis dette alternativ var valgt, ville den nævnte belastning være undgået. Tandskadeankenævnet finder derfor, at patienten vil være berettiget til erstatning for enkelttandsimplantat sv.t. tanden 5+. (577/04) Rodspidsoperation, der kunne have været lavet anderledes Efter en rodspidsamputation (kirurgisk rodbehandling) på tanden -7 er der efterfølgende føleforstyrrelser, men disse viser sig at være forbigående. Risikoen for nervebeskadigelse må betegnes som stor, når man tager den tætte relation mellem nerve og rod i betragtning. Operationen har ikke den ønskede virkning, og patienten ønsker tanden re-opereret. Der gives ifølge journalen oplysninger om prognose og økonomi. Der opereres igen, og der opstår atter nerveskade, i begyndelsen i form af anæstesi (følelsesløshed), senere bedres det til kun at være paræstesi (føleforstyrrelser). Patienten ønsker erstatning for skaden. Forsikringsselskabet afviser at dække skaden, da patienten ikke var uvidende om risikoen ved anden operation, da der indtrådte nervebeskadigelse første gang. På trods heraf, og efter orientering om prognose, ønsker patienten alligevel at lade sig operere. Herved påtager patienten sig et stort eget ansvar. Patienten anker afgørelsen. Den indankede afgørelse ændres, idet Tandskadeankenævnet - efter en samlet vurdering af fordele og risici ved de forskellige måder - finder, at behandlingen kunne være udført ved afskæring af rødderne højere oppe, hvilket må anses for at være et ligeværdigt alternativ til den måde, behandlingen blev udført på. Hvis dette alternativ var valgt, ville den nævnte skade med overvejende sandsynlighed være undgået. Tandskadeankenævnet finder derfor, at patienten er berettiget til erstatning for følgerne af den forvoldte skade. Nævnet bemærker i øvrigt, at det ikke finder grundlag for at antage, at patienten er blevet orienteret om den særlige risiko, som var forbundet 14

15 med reoperationen, men at retten til erstatning er uafhængig heraf. (647/05) Guldallergi kunne være undgået ved anvendelse af porcelænskrone 1996 fik patienten en guldkrone. I foråret 2002 konstateredes ulceration (sårdannelse) i slimhinden ved kronen, og man fandt, at det kunne tilskrives kindbidning. Idet symptomerne fortsatte foretoges biopsi samt undersøgelser hos en allergolog på Københavns Amtssygehus i Gentofte. Resultatet derfra viste, at der var reaktion blandt andet fra guldforbindelser. I maj 2004 fjernede man kronen, og ulcerationen helede op. Patienten søger erstatning for udgifterne til ny krone samt godtgørelse for svie og smerte. Forsikringsselskabet afviser med den begrundelse at det forhold, at patienten er allergisk overfor guld, kan ikke lastes tandlægen. Den indankede afgørelse ændres, idet Tandskadeankenævnet fandt, at patienten er påført en erstatningsberettigende fysisk skade i tilslutning til den udførte behandling, og at skaden medfører ret til erstatning, jf. lov om patientforsikring 2, stk. 1, nr. 3. Der blev ved vurderingen lagt til grund, at der med overvejende sandsynlighed var tale om en allergisk reaktion overfor den anvendte guldkrone, og at skaden i form af allergisk reaktion med sårdannelse med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis man oprindeligt havde anvendt en metalkeramikkrone i stedet for en guldkrone. Efter en samlet vurdering af fordele og risici finder nævnet endvidere, at anvendelse af metalkeramikkrone må anses for at være et ligeværdigt alternativ til en guldkrone. Hvis dette alternativ var valgt, ville den nævnte skade være undgået. Tandskadeankenævnet fandt derfor, at patienten vil være berettiget til erstatning for nødvendige udgifter til udskiftning af den påsatte guldkrone med en metalkeramikkrone. (611/05) , stk. 1, nr. 4 - tålereglen - hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning Nerveskade efter udtrækning af kindtand I forbindelse med udtagning af en tand, er der sket en læsion af tungenerven i højre side, hvilket har medført smerter, tab af smagssans og føleforstyrrelser. Der søges erstatning for påvirket smagssans samt følesans i højre side af tungen. Tandskadeankenævnet fandt, at skaden er omfattet af 2, stk. 1, nr. 4 i lov om patientforsikring, idet skaden går ud over, hvad man med rimelighed bør tåle. Tandskadeankenævnet fandt endvidere, at patientens varige mén som følge af behandlingen udgør 12%. Nævnet lægger herved vægt på, at méngraden skal fastsættes efter den aktuelt gældende méntabel, hvorefter den ved skade på flere grene af trigenimusnerven, svarende til halvdelen af tungen, udgør 10%. Da de neuralgiforme smerter med overvejende sandsynlighed må relateres til nervelæsionen, må méngraden forhøjes i forhold hertil. Ménet kan dog ikke anses for at være så betydeligt, at det svarer til skade på alle grene af trigenimusnerven, hvor méngraden ifølge tabellen udgør 15%. På denne baggrund finder nævnet, at méngraden bør sættes til 12%. Det fremgår af oplysningerne, at patientens arbejde som kok er blevet kompromitteret af skadens følger for smagssansen. Der foreligger imidlertid ikke tilstrækkelige oplysninger om de erhvervsmæssige forhold, herunder skadelidtes indtægt som kok forud for skaden, til at nævnet har mulighed for at tage stilling til, om det beret- 15

16 tiger til erstatning for erhvervsevnetab. Sagen hjemvises derfor til forsikringsselskabet med henblik på en stillingtagen hertil, herunder om spørgsmålet skal forelægges for Arbejdsskadestyrelsen. (521/04) Ménerstatning efter fjernelse af tand samt regreskrav fra en kommune for udbetalte dagpenge På korrekt indikation blev visdomstanden +8 fjernet. Efter udtrækningen opstod der komplikationer, idet en betændelsestilstand efter fjernelsen krævede flere indgreb under hospitalsindlæggelse samt medførte tab af tanden +7. Der ønskes erstatning, da patienten efter operation har angivet at have fået en forkert bidfunktion og formentlig har pådraget sig et posttraumatisk stressyndrom, idet patienten lider af hukommelses- og koncentrationsbesvær og formentlig skal gennemgå en re-operation med indsættelse af implantat. Tandskadeankenævnet fandt ikke, der er påført et varigt mén som følge af behandlingen, da det af oplysninger fra tandlægen fremgår, at patienten altid har haft reduceret gabeevne. Nævnet fandt det ligeledes ikke overvejende sandsynligt, at den opståede infektion efter udtrækning af tanden +8 har medført væsentligt ændrede bidfunktionsforhold og posttraumatisk stress-syndrom. Nævnet fandt, at der kan der ydes erstatning for udgifter til et implantat, hvis det dokumenteres, at der er behov herfor efter tabet af +7. Regreskrav fra patientens kommune er ikke omfattet af patientforsikringen, jf. patientforsikringslovens 5, stk. 4. Kravet kan derfor kun imødekommes, hvis det må antages, at tandlægen har pådraget sig ansvar for skaden efter almindelige erstatningsretlige regler. Dette kan imidlertid ikke antages, jf. at skaden i forhold til patienten er anerkendt efter patientforsikringslovens 2, stk. 1, nr. 4. (539/04) Skade i form af kroniske smerter efter implantatindsættelse er både tilstrækkelig alvorlig og sjælden Som følge af et falduheld med rodfraktur +1 foretages immidiat implantatindsættelse. Der er herefter vedvarende, behandlingsrefraktære smerter, der angiveligt har invaliderende karakter. Implantatet fjernes i april 2003 under diagnosen periimplantitis. Patienten får herefter fremstillet en 3-leddet bro betalt af tandlægen. Det fremgår imidlertid af journaloptegnelse godt 2 måneder efter traumet og to måneder før implantatindsættelsen, at der er ordineret smertestillende medicin angiveligt uden effekt. Der foretages undersøgelse på Ålborg Sygehus, kæbekirurgisk ambulatorium og på Privathospitalet Danmark af neurolog. Ingen kan finde en objektiv årsag til smerterne endsige anvise behandlinger, der har effekt. Forsikringsselskabet fandt det ikke overvejende sandsynligt, at smerterne alene er en direkte følge af behandlingen efter traumet. Selve traumet kan anses som hel eller delvis udløsende faktor. Smerterne kan derfor ikke anerkendes som en skade, der kan dækkes efter reglerne i Patientforsikringsloven. Patienten anker, idet patienten finder, at hun er blevet påført en fysisk skade i forbindelse med tandlægebehandlingen, da smerterne er dokumenteret ikke at have været tilstede forud for behandlingen. Den indankede afgørelse ændredes, idet Tandskadeankenævnet på baggrund af supplerende udtalelse fra professor Peter Svensson fandt, at der var tilstrækkelig årsagsforbindelse mellem den udførte behandling og smertetilstanden, og at smerterne går ud over, hvad man med rimelighed bør tåle grundsygdommen taget i betragtning. Af erklæringen fra Peter Svensson fremgik bl.a., at det oprindelige traume ikke er tilstrækkelig år- 16

17 sag til de nuværende smerter, og at der formentligt efter traumet er opstået en betændelsestilstand, som har disponeret for den efterfølgende nervebeskadigelse i forbindelse med operation og implantatindsættelse. Da skaden således er udløst af implantatbehandlingen, og da det oprindelige traume ikke i sig selv ville have medført en sådan skade, er kravet til årsagssammenhæng mellem implantatbehandlingen og skaden opfyldt. Skaden er både tilstrækkelig alvorlig og sjælden til, at betingelserne for ret til erstatning efter patientforsikringslovens 2, stk. 1, nr. 4, er opfyldt. (546/04) Når vurdering af méngrad forelægges Arbejdsskadestyrelsen dækker forsikringen udgiften Den 11. december 2002 konstateredes kæbefraktur i corpus mandibulae opstået i forbindelse med implantatindsættelse, og efterfølgende foretoges operation med fjernelse af implantater samt osteosyntese af frakturen. Af anmeldelsen fremgik det bl.a., at patienten lider af søvnløshed og har levet af flydende kost i lang tid. Der søges godtgørelse for svie og smerte og varigt mén. Méngraden vurderes til at være under 5%, og der kan derfor ikke betales nogen godtgørelse i sagen. Det afgørende er, om der foreligger væsentlige følgeforstyrrelser. Der er ved vurderingen heraf lagt til grund, at den foretagne undersøgelse viser en sumscore på 17 point i forhold til den raske sides 21 point. Der foreligger ikke et objektivt grundlag for at betingelsen for, at der er væsentlige føleforstyrrelser er opfyldt, og det er ikke tilstrækkeligt, at føleforstyrrelserne opleves som væsentlige. Tandskadeankenævnet fandt, at den omstændighed, at der er opstået fraktur af kæben i tilslutning til implantatindsættelse har øget risikoen for nerveskade under den efterfølgende operation, og nævnet fandt således, at der var årsagssammenhæng mellem den oprindelige kæbefraktur og den efterfølgende opståede nervelæsion i tilslutning til operation med osteosyntese. Selv om nerveskaden var opstået under operation på et sygehus, fandt nævnet, at skaden derfor alligevel omfattes af Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring. Tandskadeankenævnet fandt, at nævnet ikke på det foreliggende grundlag kan tage stilling til, hvorvidt den af Codan trufne afgørelse vedrørende méngrad kan stadfæstes, eller hvorvidt der er grundlag for at yde godtgørelse for varigt mén. Nævnet lagde vægt på, at det var muligt, at den forudbestående lidelse i form af ufrivillige hovedbevægelser har forøget ulemperne ved nerveskaden i en sådan grad, at méngraden udgør (mindst) 5%, hvilket er betingelsen for, at der er ret til godtgørelse for varigt mén. Tandskadeankenævnet besluttede, at sagen skulle forelægges for Arbejdsskadestyrelsen med henblik på en vejledende udtalelse vedrørende omfanget af et eventuelt varigt mén. Nævnet skulle vende tilbage med en afgørelse vedrørende eventuel godtgørelse for varigt mén, så snart udtalelsen fra Arbejdsskadestyrelsen forelå. Nævnet betaler således selv udgiften ved denne forelæggelse, uanset om udtalelsen måtte følge forsikringsselskabets afgørelse. Arbejdsskadestyrelsen vurderede i sin vejledende udtalelse de opståede føleforstyrrelser som moderate, men fandt alligevel, at méntabellens krav om væsentlige føleforstyrrelser måtte anses for opfyldte i dette tilfælde, da de optræder i sammenhæng med den forudbestående tilstand i form af ufrivillige underkæbe og sammenbidsbevægelser. (626/05) 3.5. Andet Skadeserstatning hvori indgår erstatning af mangelfuldt tandlægearbejde Forsikringen dækker ikke krav, der alene beror på, at tandlægearbejdet har været mangelfuldt. Hvis der i erstatningen til patienten for en forvoldt skade indgår en dækning af udgifter, der kan henføres til et mangelfuldt arbejde, skal ved- 17

18 kommende tandlæge til forsikringsselskabet indbetale det beløb, som patienten ellers ville kunne have krævet af denne i anledning af det mangelfulde arbejde Anke over krav om dækning af mangelfuldt arbejde I forbindelse med erstatning for skade ved parietal perforation ( stiftudboring gennem siden af tandens rod), anker tandlægens advokat forsikringsselskabets afgørelse om tilbagebetaling af honorar for kronebehandling af den perforerede tand. Advokaten var ikke enig med selskabet i, at det skulle fremgå af forsikringsbetingelserne, at selskabet har ret til at kræve tilbagebetaling af det honorar, som den skadelidte oprindeligt har betalt. Advokaten anførte at en forudsætning for, at patienten kan kræve tilbagebetaling er, at der er begået en faglig fejl, og at patienten beviser dette. Der er ingen formodning om, at der er begået fejl eller lettelse i bevisbyrden for skadelidte. Selv hvis der havde været grundlag herfor, har behandlingen virket i 8 år. Enhver behandling har en begrænset holdbarhed. Og der skal derfor ske en forholdsmæssig reduktion af kravets størrelse. Tandskadeankenævnet fandt, at den parietale perforation opstået i tilslutning til udboring af tanden -6 var årsag til, at tanden efterfølgende mistes. Nævnet fandt endvidere, at der ikke er grundlag for at antage, at korrekt udført kronearbejde kun ville have haft en begrænset holdbarhed, hvorfor der ikke er grundlag for at begrænse det tilbagebetalingskrav, som patienten ville have haft, såfremt forsikringen ikke havde dækket den samlede udgift til skadesudbedring. Idet den opståede parietale perforation i tilslutning til udboring er en faglig fejl, der bevirker, at det udførte kronearbejde ikke er honorarværdigt, skal der ske tilbagebetaling af det fulde honorar til Forsikringsselskabet. Det bemærkes, at denne afgørelse ikke er truffet i henhold til patientforsikringslovens 2, men i henhold til almindelige regler om kontraktsmæssigt ansvar for mangelfuldt arbejde. (544/04) Ikke dækning af mangelfuldt broarbejde Efter et traume i 2002 fremstilles en bro på 4 led fra tanden 1+ til +3. Broen indsættes samtidig med tandudtrækningerne den 3. april Efterfølgende sker der svind af kæbeknoglen svt. de fjernede tænder, så der opstår afstand mellem broens basis og tandkødet. Dette er kosmetisk uacceptabelt og giver problemer med normal tale. Patienten anlægger klagesag, og broen kendes ikke-honorarværdig, og honoraret for broen skal tilbagebetales af tandlægen. Forsikringsselskabet finder ikke, at det er en skade som følge af behandlingen. Det forhold at klagesystemet har forpligtet tandlægen til at tilbagebetale et honorar er begrundet i, at det udførte arbejde ikke er fundet i overensstemmelse med god tandlægeskik og derfor ikke honorarværdigt. Som det fremgår af Patientforsikringslovens 1, er det en grundlæggende betingelse for at yde en patient erstatning, at patienten er påført en fysisk skade i forbindelse med behandling, undersøgelse eller lignende. Tandlægen anker over, at forsikringsselskabet ikke yder dækning for det beløb, der er tilbagebetalt til patienten for et broarbejde, der i klagesystemet er kendt ikke honorarværdigt. Tandskadeankenævnet fandt, at der var tale om omgørelse af tidligere udført arbejde, og at patienten ikke var påført en fysisk skade i tilslutning til den udførte behandling. Patientforsikringen dækker ikke udgifter til omgørelse af en behandling i tilfælde, hvor der ikke er indtruffet en fysisk skade, og forsikringen dækker heller ikke tandlægens udgifter til tilbagebetaling af honorar for en behandling, som ikke har været honorarværdig. 18

19 Hvis en tandlæge mener, at andre f.eks. et dentallaboratorium har et (med)ansvar herfor, er det alene et mellemværende mellem tandlægen og vedkommende. (649/05) Forsikringsdækning af mangelfuldt arbejde i forbindelse med en skade Tanden +1 blev erstattet med implantat. Dårlig heling og forkert placering nødvendiggjorde udtagning af implantat den 9. marts Forsikringsselskabet tilbyder efter regning at dække udgiften til udtagning af implantat kr ,00 samt udgiften til en større knoglegenopbygning kr ,00 i alt kr ,00. Yderligere erstatning til tandlægebehandling dækkes ikke, idet situationen så vil svare til forholdene, inden den skadevoldende behandling blev udført. Selve implantatbehandlingen, forbindelsesdel og kronebehandling har samme omfang som det oprindelige behandlingsbehov. Denne del af behandlingen må derfor henvises som omgørelse, hvilket forsikringen ikke dækker. Tandskadeankenævnet ændrede forsikringsselskabets afgørelse, idet nævnet fandt, at patienten tillige var berettiget til erstatning for omgørelse af selve implantatbehandlingen af den grund, at fagligt korrekt behandling havde indebåret rigtig retning/placering af det indsatte implantat og tilstrækkelig knogleopbygning. Tandskadeankenævnet fandt derfor, at det udførte implantatarbejde ikke har været honorarværdigt, således at patienten ville have haft krav mod tandlægen om tilbagebetaling af honoraret, hvis skaden ikke havde været omfattet af forsikringen. Da forsikringen i et sådant tilfælde også dækker denne del af patientens krav, overgår tilbagebetalingskravet overfor tandlægen til Codan. Det bemærkes, at denne afgørelse ikke er truffet i henhold til patientforsikringslovens 2, men i henhold til almindelige regler om kontraktmæssigt ansvar for mangelfuldt arbejde. (556/04) 3.6. Forældelse: 19. Erstatningskrav efter denne lov skal være anmeldt til patientforsikringsforeningen senest 5 år efter, at den erstatningsberettigede har fået eller burde have fået kendskab til skaden. Stk. 2. Forældelse af erstatningskrav indtræder dog senest 10 år efter den dag, skaden er forårsaget års forældelse Patienten kan ikke acceptere forsikringsselskabets afgørelse af, at en skade i tilslutning til tandkødsoperation er forældet, da patienten mener, at skaden blot skal være anmeldt senest 10 år efter, at den er sket. Patienten gør endvidere gældende, at hun først i 2004 blev opmærksom på muligheden for at indgive anmeldelse til patientforsikringen. Forsikringsselskabet finder ikke, at skaden er omfattet af forsikringen, idet problemerne har været kendt af patienten siden 14. marts 1997, og at krav om erstatning anses for forældet i henhold til forældelsesloven af , stk. 1, nr. 5. Af begrundelsen fremgår det, at skadelidte har anført, at hun har lidt af smerter siden indgrebet den 14. marts 1997, og hele tiden har sat smerterne i forbindelse med tandbehandlingen. Der har således været smerterne i 8 år, men anmeldelse er først er sket i januar Ankenævnets formand stadfæstede forsikringsselskabets afgørelse Det bemærkedes, at 10-års fristen kun har betydning, hvis kravet ikke er forældet efter reglerne om 5-års fristen, og det er det i dette tilfælde, fordi der allerede i 1997 var kendskab til skaden, således at 5-års fristen udløb i års fristen følger af reglerne i forældelsesloven af 1908, men disse svarer til reglerne i lov om patientforsikring 19, stk. 1. (634/05) 19

20 Ukendskab til patientforsikringen kan ikke begrunde suspension (udskydelse) af den 5-årige forældelsesfrist Der ønskes erstatning efter en infektionen i en aortaklap, opstået umiddelbart efter tandbehandlingen i 1997, og det anføres, at man først er blevet bekendt med muligheden for at søge erstatning i Forsikringsselskabet finder ikke, at skaden omfattet af forsikringen i henhold til lov om patientforsikring 19, da erstatningskravet ikke er anmeldt indenfor 5 år efter, at patienten har fået kendskab til skaden. Ankenævnets formand bemærkede følgende i sin afgørelse: Årsagen til at skaden først anmeldes i 2004 begrundes i, at patienten først på dette tidspunkt blev bekendt med muligheden for at søge erstatning via patientforsikringen. Ukendskab til patientforsikringen kan imidlertid ikke begrunde suspension (udskydelse) af den 5- årige forældelsesfrist. Der foreligger ikke oplysninger om, at der først senere end 1997 skulle være blevet gjort opmærksom på den mulige sammenhæng mellem tandbehandlingen og hjertesygdommen. Det tiltrædes derfor, at forældelse indtrådte 5 år herefter, dvs. i (609/05) 3.7 Ménerstatning. Mén defineres som en medicinsk bedømmelse af den daglige ulempe i den personlige livsførelse, som en skade har medført. Ved fastlæggelse af ménerstatning anvendes som udgangspunkt Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Ved mén under 5% ydes ingen erstatning Ménfastsættelse efter nerveskade Efter operativt fjernelse af visdomstanden 8- i november 2001 kom der føleforstyrrelser svt. tungenervens udbredelsesområde i venstre side. Efter en nervesuturering, der har medført en bedring, fastsætter forsikringsselskabet en méngrad på 5 %. Patienten klager over fastsættelse af méngraden, da han har talevanskeligheder, problemer med tygning, ukontrolleret tungebid og er generet af konstant paræstesi. Hertil kommer manglende evne til smagsgenkendelse. Patienten angiver, at dagligdagen efter skaden er præget af utålelige gener og smerter, og evnen til at skaffe sig indtægt ved fuldtidsarbejde er ligeledes påvirket. Tandskadeankenævnet ændrer forsikringsselskabets afgørelse for så vidt angår godtgørelse for varigt mén, idet man finder, at varige mén som følge af behandlingen udgør 10%. Dette skyldes, at der i den méntabel, som blev taget i anvendelse fra d. 1. januar 2004, nu findes en særlig sats for tilfælde af skade på flere grene af trigenimus, svarende til halvdelen af tungen, hvor méngraden er fastsat til 10%. Der er herved taget hensyn til de symptomer, der er anført som begrundelse for påstanden om en forhøjelse af méngodtgørelsen, og der er derfor ikke grundlag for at fastsætte méngraden højere end den anførte sats i méntabellen. Tandskadeankenævnet har endvidere fundet, at det ikke er dokumenteret, at den forringelse af indtægtsforholdene, som herefter opstod i forbindelse med patientens etablering af selvstændig virksomhed, har forbindelse med den forvoldte skade. (486/04) Mén efter visdomstandsfjernelse under 5% mén kan efterprøves hos Arbejdsskadestyrelsen Der ønskes erstatning på grund af en nervelæsion i højre side i forbindelse med fjernelse af betændt visdomstand i juli Patienten føler, at halvdelen af underlæbe og hage føles som om, de er ved at vågne. Ved kold luft og kold føde føles en stikkende fornemmelser, og højre underkæbe hænger, ligesom der er problemer med savlen. Forsikringsselskabet finder efter vurdering af fø- 20

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2007.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2010.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed.... 6 1.1. Formål.... 6 1.2. Sammensætning....

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2012... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2015 1 Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2015 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2015 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning af nævnet

Læs mere

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2016 1 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2016 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2016 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2006 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2006.... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 5 1.1. Formål... 5 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2006 Indhold INDHOLD Forord.... 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 5 1.1. Dækning... 5 1.2. Sagsbehandling... 5 1.3. Ny lovgivning...

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Årsberetning 2002 & 2003

Årsberetning 2002 & 2003 Årsberetning 2002 & 2003 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 5 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2002

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Tandlægeforeningens Patientforsikring - Årsberetning 2014 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1:

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Årsberetning for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget.

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Forældelsesregler (2016) Lovgivningen om erstatning for behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav. Hvis erstatningskrav anmeldes til Patienterstatningen,

Læs mere

Kosmetiske operationer

Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer 2010 Rent kosmetiske operationer (skønhedsoperationer) udføres som regel hos privatpraktiserende plastikkirurger. Behandlingen hos privatpraktiserende speciallæger blev først omfattet

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2005 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen.....................................................

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5 Årsberetning 2004 Indhold INDHOLD Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004.......... 5 Forord.............................................................................

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 7-2960/2010: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de komplikationer,

Læs mere

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3.

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3. Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2000 og 2001... 4 Kapitel 1. Udvikling af patientforsikring... 5 1.1. Hvad er patientforsikring...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2009 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2009 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med de ændringer, der følger af 95 i lov

Læs mere

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05 (A. F. Wehner, Henrik Bitsch og Karen Hald (kst.)) A (adv. Henrik Ravnild) mod Patientskadeankenævnet (Kammeradv. v/ adv. Kim Holst) Erstatningsret:

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion MARTIN ERICHSEN Patienterstatningen Introduktion PATIENTERSTATNINGEN Behandler sager om patientskader, herunder lægemiddelskader, opstået i det offentlige eller private sundhedssystem Lovgrundlag: > Lov

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011 Sag 174/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Krebs) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var patienterne kun berettiget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige Erik Andersen Disposition Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige klager Erstatning ved Tandlægernes Patientskadeforsikring Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner.

Læs mere