Udsatte børn - anbringelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsatte børn - anbringelse"

Transkript

1 Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011

2 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen i Århus. Dette nummer i skriftserien er redigeret af udviklingskonsulent Pernille Halling-Overgaard. Social skriftserie Socialrådgiveruddannelsen i Århus, nr. 6, 3. udgave, ISBN Udgivelse af Bente Adolphsen i samme skriftserie: Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse. Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Omslagsillustration: Udsnit af Hippolytos en skæbnefortælling, udsmykning i Nobelparken, Århus af Evan Rasmussen. Tryk: VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Århus. Udgivet af: VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C Kan bestilles pr. telefon eller Kan også downloades fra Socialrådgiveruddannelsen i Århus hjemmeside. Pris 50 kr. + evt. forsendelse.

3 Indhold 1. Indledning 7 2. Anbringelse med samtykke Betingelser Det informerede samtykke Planer Plan for barnet Plan for støtten til forældrene Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren Valg af anbringelsessted m.m Klage åriges klageadgang Særligt om valg af anbringelsessted Anbringelse uden samtykke Betingelser Forelæggelse for børn og unge-udvalget Formandsbeslutninger Advokat og aktindsigt Den 12-åriges ret til advokat Planer Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren Valg af anbringelsessted Møde i børn og unge-udvalget Genbehandling Barnet har ikke været anbragt Barnet har været anbragt inden afgørelsen 24

4 Kortere genbehandlingsfrist Længere genbehandlingsfrist Barnet er under 1 år Afgørelse efter 68a Indstilling om genbehandlingsfrist Ændring til frivillig anbringelse Klage Almindelig klageregel Særlig regel vedr. formandsafgørelser Indbringelse for domstolene Opgaver og afgørelser under anbringelsen Tilsyn Revision af planen Samvær Afgørelser under anbringelsen, der kræver samtykke Klage Ophør af anbringelsen Ophør af en frivillig anbringelse Det er forældremyndighedsindehaveren, der ønsker det frivilligt anbragte barn hjemgivet Den 15-årige vil ikke længere være anbragt Barnet har været anbragt mere end 3 år og har opnået en stærk tilknytning til anbringelsesstedet Klage Ophør af en tvangsanbringelse Kommunens overvejelser vedr. ophør Barnet ønskes hjemtaget af forældremyndighedsindehaveren Den 15-årige vil ikke længere være anbragt 38

5 Særligt vedr. afgørelser med lang frist og afgørelse efter 68a Klage Anbringelsessteder Plejefamilier Typer af godkendte plejefamilier Godkendelse og handlekommune Netværksfamilier Kommunale plejefamilier Professionelle plejefamilier Kontrakt Vederlag, tabt arbejdsfortjeneste og omkostningsdækning Klage Privat familiepleje Tilladelse til at have barn i pleje Forældremyndighedsindehaverens opgaver Kommunens opgaver Forpligtelser efter Serviceloven under opholdet Uenighed om hjemtagelse/fortsat ophold Unge mellem 18 og 22 år Betingelser Unge, der ikke har været anbragt Unge, der har været anbragt inden det 18. år Afgørelse og plan Valg af anbringelsessted 51

6 9.4. Klage 51 Bilag 53 Anbringelse 53 Opgaver og afgørelser under anbringelsen 59 Sagsbehandling ved foranstaltninger for børn og unge 63 Tilbud til unge fra 18 til 22 år 68 Bilag af Steen Juul Hansen 71 Beskrivelse af døgninstitutionsområdet for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer 72

7 1. Indledning I Danmark har det offentlige gennem flere hundrede år foretaget anbringelser af børn, der af den ene eller anden grund ikke har kunnet opholde sig i hjemmet hos forældrene. Gennem årene har der været forskellige opfattelser af barnet og barndommen. Forståelsen af barnets udvikling og hvilke behov hos barnet, der skal tilgodeses, hvis en sund og harmonisk udvikling skal sikres, er under stadig ændring. Opfattelsen af, hvad det offentlige kan eller skal blande sig i, skifter. I takt med, at synet på det enkelte individs rettigheder har ændret sig, er klientens retssikkerhed kommet i fokus. Med ratificeringen af FN s Børnekonvention har barnet yderligere fået en mere tydelig rolle i familien, samfundet og lovgivningen. Disse strømninger og ændringer har også haft stor indflydelse på kommunernes valg af foranstaltninger. Der er store forskelle kommunerne imellem, ligesom der på landsplan over år er forskelle i anbringelsesmønstret. Undersøgelser tyder på, at disse forskelle ikke kan tilskrives en enkelt faktor, men til dels må henregnes til modefænomener og etablering af lokale projekter båret delvist af ideologier. Lovændringer alene vil derfor ikke kunne sikre en ensartet behandling af børnesagerne. Anbringelsesområdet adskiller sig fra andre foranstaltningstyper ved, at barnet kommer til at høre til hos andre voksne end forældremyndighedsindehaveren. Selv om forældremyndighedsindehaveren beholder forældremyndigheden, bliver mange af de daglige beslutninger om barnets liv reelt truffet af andre voksne. Der foregår til stadighed en diskussion om, hvor meget forældremyndighedsindehaveren fortsat skal bestemme i forhold til det anbragte barn, ligesom fagkundskaben ikke er helt enig, når det drejer sig om, hvor stor en rolle forældrene skal spille under barnets opvækst uden for hjemmet. 7

8 Hertil kommer, at der hverken i kommunerne eller hos lovgiver er en bare nogenlunde sikker opfattelse af, hvilken type anbringelsessted, der er bedst til at tilgodese og løse bestemte typer af problemer. Med det øgede fokus på barnets rettigheder, er lovgiver blevet opmærksom på, at tidligere anbragte børns erfaringer kan være en kilde til bedre forståelse af anbragte børns særlige behov og har under forarbejdet til Anbringelsesreformen taget afsæt i nogle af disse erfaringer. En anbringelse er det alvorligste indgreb i familien. Det er derfor helt naturligt, at der er knyttet mange og meget præcise processuelle regler til denne foranstaltningstype. Det er imidlertid umuligt at løse alle de problemer, der knytter sig til anbringelsesområdet, gennem lovregulering. Det barn, der anbringes i en familiepleje, skal helst knytte sig til familien, men må ikke miste sit tilhørsforhold til forældrene. Forældrene mister den nære daglige tilknytning til barnet, men forventes alligevel at følge med i barnets liv. Plejefamilien forventes at integrere barnet i familien og knytte følelsesmæssige bånd til barnet, men må være parat til at slippe det, hvis kommunen bestemmer, at barnets skal hjem til forældrene. Anbringes barnet på døgninstitution, mister barnet muligheden for at vokse op i et almindeligt hjem og vil på denne konkrete måde også adskille sig fra andre børn. Alle disse modsætninger og svære menneskelige problemstillinger kan ikke løses ved at rettigheder tillægges eller afgørelser tages. Derfor stilles der også store krav til indholdet i sagsbehandlingen i disse sager og det er utopi at forvente, at denne type sager kan løses efter en helt fast skabelon eller et helt fast tidsskema. 8

9 2. Anbringelse med samtykke Afgørelse om anbringelse træffes efter Servicelovens 52 stk. 3, nr. 7. Afgørelsen kan som hovedregel kun træffes på baggrund af en afsluttet 50 undersøgelse. Denne bestemmelse har karakter af en garantiforskrift, hvorfor en anbringelse uden en 50 undersøgelse som udgangspunkt vil være ugyldig. Dog kan kommunen, hvis særlige forhold gør sig gældende, anbringe barnet, inden en undersøgelse er tilendebragt. Der er tale om en noget upræcis undtagelse, men kommunen må holde sig for øje, at begrundelsen for, at der skal foreligge en 50 undersøgelse er, at det skal sikres, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag til, at der kan træffes den bedst mulige afgørelse for barnet. De særlige forhold, der skal gøre sig gældende, hvis en foranstaltning iværksættes uden en 50 undersøgelse, må altså ses i forhold til den risiko, barnet udsættes for, hvis det anbringes uden et tilstrækkeligt sikkert grundlag Betingelser Betingelsen for, at barnet kan anbringes med samtykke, er, at det er af væsentlig betydning for barnets særlige behov for støtte og at støtten til barnet vurderes bedst at kunne gives under ophold uden for hjemmet. Herudover er det en betingelse, at problemerne ikke kan afhjælpes i hjemmet. Kravet om, at problemerne skal løses i hjemmet, hvis det kan lade sig gøre, er dels et udtryk for det grundlæggende princip om proportionalitet, der gælder i dansk forvaltningsret, men følger også af en grundlæggende formodning om, at et barn hører til hos sine forældre. Denne formodning er direkte udtrykt i 52, men hertil kommer Menneskerettighedskonventionen artikel 8 om forbud mod vilkårlig indblanding i 9

10 familielivet og Børnekonventionens artikel 3 om, at barnets tarv altid skal komme i første række. Hvis kommunen vurderer, at barnets problemer ikke kan afhjælpes i hjemmet, skal disse antagelser og vurderinger forelægges for forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige, så kommunen på denne baggrund kan undersøge, om forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige er så enige i kommunens vurderinger, at de vil samtykke i en anbringelse af barnet eller den unge uden for eget hjem Det informerede samtykke Der stilles særlige krav til samtykket i en anbringelsessag. Det fremgår af 53, at der kun foreligger et gyldigt samtykke til en anbringelse, hvis forældremyndighedsindehaveren og den 15- årige samtykker i formålet med anbringelsen. Kommunen må altså klargøre over for parterne, hvilket formål kommunen har med anbringelsen. Kun hvis parterne er enige i og indforståede med dette formål kan der blive tale om en frivillig anbringelse. Udover denne indledende klarlægning af, hvad det er, der ønskes opnået med anbringelsen, tjener formålsbeskrivelsen også som grundlag for en senere opfølgning under anbringelsen. Det er ikke et lovkrav, at samtykket skal foreligge skriftligt, men det kan være en god måde at sikre sig, at parterne reelt har forstået og er enige i kommunens opfattelse af barnets og familiens problemer og i den relevante løsning af dem. Samtidig kan et skriftligt samtykke tjene som dokumentation for, at kommunen reelt har partshørt inden afgørelse om anbringelse træffes. Hvis en part ikke vil skrive under på noget, må kommunen sikre sig, at dette ikke er et udtryk for manglende samtykke. I journa- 10

11 len gøres notat om, at samtykke foreligger, herunder f.eks. også at parten ikke vil skrive under på det. Det er altså en forudsætning, at der er afgivet et informeret samtykke. Kommunen kan ikke gå ud fra, at der foreligger et samtykke, hvis parten blot undlader at svare på kommunens spørgsmål om accept af en anbringelse og man kan altså ikke arbejde med et stiltiende samtykke. Er den unge fyldt 15 år kræves der selvstændigt informeret samtykke fra den unge, ligesom den 15-årige bliver part i alle afgørelser i forbindelse med og under anbringelsen. Et barn under 15 år er ikke selvstændig part i sagen og skal derfor ikke give samtykke, men kommunen skal, inden der træffes afgørelse om anbringelse, afholde en samtale med barnet efter 48. Det er udfaldet af drøftelserne med forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige om samtykke, der afgør, om der bliver tale om en frivillig eller tvangsmæssig anbringelse Planer Inden barnet anbringes skal der efter 140 udarbejdes en handleplan for barnets anbringelse og en særskilt plan for støtten til forældrene under barnets anbringelse. Hvis barnet eller den unge er kriminalitetstruet skal der udarbejdes plan efter 57c. Loven opstiller ikke et krav om selvstændigt samtykke til alle planens elementer, men det siger sig selv, at forældremyndighedsindehaveren eller den 15-årige kan være så uenige i kommunens opfattelse af de enkelte elementer, at det får betydning 11

12 for det informerede samtykke. Det er vigtigt, at kommunen ikke lægger op til, at der skal samtykkes i alle elementer, da det kan få den følge, at en anbringelse, som parterne ellers er enige i, enten ikke kan etableres eller etableres med et usagligt indhold. Hvis der er tale om uenighed om et forhold, men ikke om selve anbringelsen, må kommunen enten afstå fra at gennemføre denne del af planen, eller, hvis betingelserne er til stede, træffe afgørelse efter 69 med klagevejledning (se afsnit 2.6 om klage) Plan for barnet Planen skal angive det overordnede formål med anbringelsen, anbringelsens forventede varighed og den indsats, der skønnes nødvendig for at opnå formålet. Handleplanen skal bygge på 50 undersøgelsen og opstille det overordnede formål og herudover konkrete mål i forhold til de forhold, der er afklaret under undersøgelsen. De mål, der opstilles, skal være så konkrete, at der kan arbejdes direkte efter dem på anbringelsesstedet, i skole, daginstitution m.v. Det er naturligvis vigtigt, at barnet ikke reduceres til en standardstørrelse. Planen skal lægges ud fra en helt konkret vurdering af barnets evner og behov og det er vigtigt, at planen lægges på en måde, så de sektorer og forvaltninger m.v., der skal stå for det praktiske arbejde med barnet, kan tilrettelægge deres arbejde, så det harmonerer med planen. Planens formål er bl.a. at sikre sammenhæng i barnets liv Plan for støtten til forældrene Det er kommunens opgave af egen drift at træffe afgørelse om den nødvendige støtte til forældrene under barnets anbringelse. En afgørelse forudsætter naturligvis, at forældrene er indforståe- 12

13 de med støtten, men det er kommunes pligt at give støtte både efter 52, stk. 3 og øvrig lovgivning. Støtten har til formål at afhjælpe de vanskeligheder, der har ført til anbringelsen af barnet. Støtten til forældrene afhænger således af, hvilket formål, der er med anbringelsen af barnet og hvilke konkrete mål, der er opstillet for at nå det overordnede mål. Er målet, at barnet skal hjem igen på et tidspunkt, når problemerne er afhjulpet, skal støtten til forældrene hjælpe til i forhold til det mål, mens støtten for børn, der ikke forventes hjemgivet, skal bidrage til, at samvær og kontakt bliver gavnligt for barnet, så barnet også på længere sigt har mulighed for at kende sin familie og bevare en rimelig kontakt med den. Kommunen skal herefter af egen drift udarbejde en handleplan for støtten Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren Under barnets anbringelse skal kommunen i henhold til 54 tilbyde forældremyndighedsindehaveren en støtteperson. Der skal være tale om en person, som forælderen kan have tillid til og som generelt kan støtte denne i forbindelse med barnets anbringelse. Der er ikke tale om en samarbejdspartner for kommunen, men det vil være forventningen, at støttepersonen også i forbindelse med samarbejdet med f.eks. kommunen og anbringelsesstedet kan være en støtte. Det er kommunen, der skal ansætte og aflønne støttepersonen, hvorfor rammerne for opgaven skal aftales med kommunen. Hvis forældremyndighedsindehaveren selv peger på en person og denne efter kommunens opfattelse ikke lever op til de saglige krav, det er relevant at stille i det konkrete tilfælde, må kommunen anvise en anden. Den ønskede støtteperson kan ikke klage over afgørelsen, mens foræl- 13

14 dremyndighedsindehaveren kan klage, hvis kommunen ikke tilbyder en støtteperson, men ikke over valget af den konkrete person Valg af anbringelsessted m.m. Det er kommunen, der vælger anbringelsesstedet. Hvis kommunen har fundet et sted, som forældremyndighedsindehaveren eller den 15-årige ikke vil acceptere kan det få den følge, at anbringelsen ikke kan iværksættes uagtet, at der foreligger samtykke til, at barnet anbringes. I denne situation må kommunen overveje, om der kan findes et andet egnet sted, eller om modstanden reelt er udtryk for en dybere modstand mod anbringelsen som sådan. Hvis dette er tilfældet, kan barnet kun anbringes, hvis betingelserne for tvangsanbringelse er opfyldt (se afsnit 3 om tvangsanbringelse). Det er kommunens pligt at påse, at anbringelsesstedet er godkendt. Hvis barnet anbringes i et generelt godkendt anbringelsessted i en anden kommune end barnets, underrettes anbringelsesstedets kommune inden anbringelsen iværksættes. Hvis anbringende kommune selv godkender en plejefamilie bosiddende i en anden kommune som konkret egnet, skal kommunen også orientere stedlig kommune, inden barnet anbringes. Orienteringen til stedlig kommune sikrer, at denne kommune bliver klar over, at barnet nu opholder sig i kommunen og dermed er omfattet af kommunens generelle tilsyn efter 146. Er der tale om et skolebarn, skal anbringende kommune i god tid inden anbringelsen indlede et samarbejde med stedlig kommunes skoleforvaltning, da det er den lokale skoleforvaltning, der skal finde et egnet skoletilbud, så dette skoletilbud kan være klar, inden barnet anbringes på anbringelsesstedet. 14

15 2.6. Klage Det er de almindelige regler om klage, der gælder ved frivillige foranstaltninger. Parterne kan således inden 4 uger fra afgørelsen klage til Det Sociale Nævn over kommunens afgørelse om ikke at iværksætte en anbringelse. Er der tale om, at kommunen ønsker at anbringe barnet, men ikke kan opnå samtykke til dette, kan sagen som allerede nævnt, kun behandles efter reglerne om tvangsanbringelse med de klageregler, der knytter sig til disse bestemmelser (se afsnit 3 om tvangsanbringelse) åriges klageadgang Børn under 15 år er ikke parter i deres egen sag og er derfor som udgangspunkt ikke klageberettigede. Lovgiver har imidlertid tillagt børn en særlig ret til at klage, fra de er fyldt 12 år. Den over 12-årige kan således klage over de fleste afgørelser, der træffes efter kap. 11 og altså også over en anbringelse. (Den over 12-åriges klageadgang behandles tillige under efterfølgende punkter om valg af anbringelsessted, samvær m.fl., ligesom reglen om opsættende virkning behandles under de forskellige punkter) Særligt om valg af anbringelsessted Er det udelukkende selve valget af anbringelsessted, der er uenighed om, kan forældremyndighedsindehaveren og den 15- årige som parter klage over valget. Denne klageret tilkommer altså også den 12-årige, selv om den 12-årige ikke er tillagt partsrettigheder i øvrigt. 15

16 Opsættende virkning En klage over valg af det konkrete anbringelsessted har opsættende virkning. Barnet vil således som udgangspunkt ikke kunne flyttes til anbringelsesstedet, før en evt. anke er behandlet i Det Sociale Nævn. Hvis kommunen vurderer, at barnets flytning af hensyn til barnets behov ikke kan afvente en klagebehandling, kan kommunen træffe en afgørelse om, at en klage ikke skal have opsættende virkning. Denne afgørelse kan selvfølgelig også påklages, men har for at sikre formålet ikke opsættende virkning. Ved en frivillig anbringelse vil en sådan afgørelse ofte ikke være relevant, da forældremyndighedsindehaveren og/eller den 15-årige som reaktion på en sådan afgørelse formentlig vil trække samtykket til anbringelsen tilbage. Er det derimod den 12-årige, der ikke er enig, kan situationen opstå. Ved tvangsafgørelse vil det være helt afgørende, at afgørelsen føres ud i livet uden unødigt ophold, hvorfor akutafgørelse vedr. det konkrete valg af anbringelsessted ofte må træffes. (Se afsnit 3 om tvangsanbringelse). 3. Anbringelse uden samtykke Viser kommunens undersøgelse, at barnets og familiens problemer ikke kan afhjælpes under barnets ophold i hjemmet og forældremyndighedsindehaveren ikke ønsker at samtykke i, at barnet skal anbringes uden for hjemmet og herunder samtykke i formålet med anbringelsen, skal kommunen vurdere, om betingelserne for en anbringelse uden samtykke er til stede. 16

17 3.1. Betingelser Kriteriet for anbringelse uden samtykke er flerleddet. Der skal for det første være tale om en åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling vil lide alvorlig skade, hvis kommunen ikke iværksætter en anbringelse. Risikoen for skade skal være begrundet i et af de 4 punkter, der er opregnet i 58 stk. 1 eller en kombination af punkterne. Det vil altså sige, at risikoen for skade på barnet skal kunne henføres til en eller flere af følgende 4 punkter: - en manglende omsorg for barnet fra forældremyndighedsindehaverens side, - at barnet fra forældres side udsættes for vold eller overgreb, - at barnet selv har problemer med misbrug, kriminalitet eller andre alvorlige sociale vanskeligheder - eller at barnet har andre svære adfærds- eller tilpasningsproblemer. Endelig er det en betingelse, at der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets ophold i hjemmet. Skønner kommunen, at disse betingelser er opfyldt, må den forelægge sine vurderinger for forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige og orientere om, at kompetencen til at tage stilling til, om barnet skal anbringes uden samtykke, ligger hos børn og unge-udvalget. Ønsker den 15-årige selv at blive anbragt, mens forældremyndighedsindehaveren ikke vil samtykke, er kriteriet i 52 tilstrækkeligt til, at den unge over 15 år kan anbringes uden forældremyndighedsindehaverens samtykke. Kommunen skal derfor 17

18 vurdere, om det er af væsentlig betydning for den unges særlige behov for støtte at blive anbragt uden for hjemmet. Vurderer kommunen, at det er tilfældet, skal sagen forelægges børn og unge-udvalget, der tager stilling til, om den unge skal anbringes på trods af forældremyndighedsindehaverens manglende samtykke Forelæggelse for børn og unge-udvalget Fastholder parterne, at der ikke gives samtykke, skal sagen forelægges børn og unge-udvalget. Det er en kommunes interne kompetenceregler, der afgør hvem i socialforvaltningen, der kan indstille til børn og unge-udvalget. Kommunens indstilling til udvalget skal indeholde en redegørelse efter 59. Det følger af 59, at redegørelsen skal indeholde 50 undersøgelsen og herunder kommunens vurdering af, at betingelserne i 58 er opfyldt. Redegørelsen skal tillige indeholde de faglige overvejelser, der har ført til en vurdering af, at barnets problemer ikke kan afhjælpes under ophold i hjemmet heller ikke selv om der iværksættes foranstaltninger i hjemmet. Der skal være oplysning om forhold hos familien eller barnet, der skønnes at kunne bidrage til at klare vanskelighederne under barnets anbringelse. Kan kommunen ikke umiddelbart pege på forhold af denne art, skal dette fremgå af indstillingen. Indstillingen skal herudover indeholde planen vedr. barnet efter 140 (se afsnit om denne plan). Det sidste punkt i indstillingen omhandler barnets holdning til den påtænkte foranstaltning. Med indstillingen skal derfor fore- 18

19 ligge et referat af den samtale, der efter 48 har fundet sted med barnet. Hvis denne helt undtagelsesvist ikke er afholdt, skal barnets holdning fremgå på anden måde. Den saglige begrundelse for, at samtalen ikke har fundet sted, skal ligeledes foreligge skriftligt. Da det er børn og unge-udvalget, der har kompetencen til at træffe afgørelse om anbringelsen, ligger den endelige kompetence til at afgøre, om samtalen med barnet skal undlades, også hos udvalget. Ved indstillingen til børn og unge-udvalget sker der videregivelse af oplysninger. Man skal således overholde kravene i persondatalovens 8, der siger, at børn og unge-udvalget kun må få de oplysninger, der er nødvendige for den afgørelse, som udvalget skal træffe. Beslutningen om at forelægge sagen for udvalget, tilbud om advokat (se afsnit 3.4) og indkaldelse til mødet i udvalget sendes både som rekommanderet og almindeligt brev til parterne og den 12-årige, der i kraft af sin ret til at klage også har ret til advokatbistand. Forældremyndighedsindehaveren, den 15-årige og deres evt. advokater skal som parter udover mødeindkaldelsen have tilsendt indstillingen med bilag. Den 12-årige har ret til at udtale sig for udvalget og skal derfor indkaldes til mødet. Den 12-årige er ikke part og skal derfor ikke have indstillingen tilsendt. 19

20 3.3. Formandsbeslutninger En del af de afgørelser, som børn og unge-udvalget kan træffe efter indstilling fra forvaltningen, kan også træffes foreløbigt af formanden for udvalget efter 75. Som hovedregel skal en sag være undersøgt omhyggeligt og tilstrækkeligt til, at det kan fastslås med rimelig sikkerhed, at barnet vil tage alvorlig skade, hvis der ikke gribes ind over for de vilkår, som forældremyndighedsindehaveren udsætter barnet for. Der kan dog være situationer, hvor barnets situation umiddelbart tegner sig så alvorlig, at hensynet til barnets øjeblikkelige behov for hjælp overskygger hensynet til forældrenes retssikkerhed. Der er tale om en nødretslignende situation, hvor forvaltningen på et ufyldestgørende grundlag kan indstille til formanden for børn og unge-udvalget, at barnet fjernes fra forældremyndighedsindehaveren. Betingelsen for, at formanden kan træffe afgørelse om øjeblikkelig anbringelse af barnet, er, at kriteriet i 58 (åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed og udvikling - se afsnit 3.1) er opfyldt. Hertil kommer, at barnets øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at der indkaldes til et møde i børn og ungeudvalget. Forvaltningen skal altid prøve at få samtykke til en frivillig anbringelse, inden der træffes en formandsbeslutning. I konkrete situationer kan det dog vise sig praktisk umuligt at komme i dialog med forældremyndighedsindehaveren. Det er derfor i loven bestemt, at forældremyndighedsindehaveren inden 24 timer efter afgørelsen skal have oplysning om afgørelsen. 20

21 Inden 7 dage efter afgørelsen skal børn og unge-udvalget i et møde godkende formandens afgørelse. Dette skal ske, uanset om barnet fortsat er anbragt eller det måske senere har vist sig, at der ikke var baggrund for at fjerne barnet fra forældremyndighedsindehaveren, så det igen har ophold i hjemmet. Hvis udvalget godkender formandens beslutning og barnet fortsat er anbragt, har forvaltningen 1 måned til at undersøge forholdene yderligere og indstille til en endelig afgørelse om anbringelse uden samtykke. Forelægges sagen ikke for børn og unge-udvalget inden 1 måned, bortfalder formandsafgørelsen og barnet må hjemgives. Hvis sagen forelægges behandles den som enhver anden indstilling efter 58 om anbringelse uden samtykke. Formanden kan efter indstilling træffe afgørelse i en del andre situationer, f.eks. om undersøgelse og behandling af barnet, forbud mod umiddelbar hjemtagelse og samvær m.m. Disse afgørelser behandles under de respektive afgørelser i dette og de øvrige hæfter i denne skriftserie Advokat og aktindsigt Når det under drøftelserne med forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige står klart at samtykke ikke umiddelbart gives, skal kommunen være opmærksom på, at kommunen har pligt til at fremsætte tilbud om gratis advokatbistand efter 72 og tilbud om at se sagens akter efter 73, hvis kommunen agter at anbringe barnet uden samtykke. Loven opstiller ikke et præcist tidspunkt for fremsættelse af tilbuddet. Tilbuddet om advokat skal fremsættes, når kommunen tager skridt til at behandle sagen efter reglerne om anbringelse uden samtykke. Med dette 21

22 upræcise kriterium er der stor risiko for magtfordrejning og det stiller betydelige krav til kommunen om, at den åbent redegør for sine overvejelser over for forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige. Ændrer forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige efter drøftelse med advokaten indstilling til anbringelsen, så der nu samtykkes til anbringelsen, kan sagen behandles videre efter reglen i 52 stk. 3, nr. 7 og Den 12-åriges ret advokat Da den over 12-årige ikke er part giver det i praksis lidt vanskeligheder, hvornår den 12-årige skal informeres om retten til advokat. Da retten til advokat er afledt af retten til at klage, bør kommunen sikre, at den 12-årige får tilbud om gratis advokat tidsnok til, at der kan blive tale om reel repræsentation 3.5. Planer Se afsnit 2.3, idet reglerne er de samme uanset om der foreligger samtykke Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren Se afsnit 2.4, idet reglerne er de samme uanset om der foreligger samtykke Valg af anbringelsessted Se afsnit 2.5, idet reglerne er de samme uanset om der foreligger samtykke Møde i børn og unge-udvalget Det er forvaltningen, der indkalder til møde i børn og ungeudvalget. Udvalget, der består af 2 kommunalpolitikere, 1 by- 22

23 retsdommer og 2 børnesagkyndig (udpeget af statsforvaltningen) er en selvstændig myndighed. Det er vigtigt at være særligt opmærksom på tavshedspligtsregler og nøje overveje, hvilke oplysninger, der skal videregives til børn og unge-udvalget. Det er børn og unge-udvalget, der afgør, hvilke personer, der kan deltage i møderne, men det er oftest forvaltningen, der i praksis ved, hvem der anmoder om deltagelse. Det er derfor en god ide, at disse forhold søges afklaret i dialog med børn og ungeudvalgets sekretær inden møderne. Dette gælder også møde ved repræsentanter fra forvaltningen. Det er kommunen, der skal stille en sekretær til rådighed for udvalget. Formanden for udvalget (en af de 2 politikere) byder velkommen og præsenterer udvalget og giver herefter ordet til dommeren, der leder mødet. Forældremyndighedsindehaverne og den 15-årige og deres advokater skal som parter have mulighed for at blive hørt og udvalget kan stille spørgsmål til dem. Barnet har, fra det er fyldt 12 år, ret til at blive hørt, men der er retligt set ikke noget til hinder for, at udvalget kan tale med børn under 12 år. Der er tale om en ret for barnet til at få lov til at udtale sig over for udvalget, men barnet har ingen pligt til at benytte sig af denne ret. Efter at alle er hørt, voterer udvalget uden tilstedeværelse af andre end udvalget og sekretæren. Når udvalget har truffet en afgørelse kaldes parterne ind og afgørelsen kundgøres. 23

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand. jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2010 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 297 Offentligt Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgård 30. april 2014 Barnet og dets forældre Barnet er underlagt forældremyndighed, men har en vis grundlæggende selvbestemmelse og

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2011 18-22åriges døgnophold i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for PRINT af de udfyldte

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Side 1 af 27 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2013 Døgnophold for 18-22årige i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2013 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Socialforvaltningens screening af sager om samvær og sager om anbringelser af udsatte børn og unge

Socialforvaltningens screening af sager om samvær og sager om anbringelser af udsatte børn og unge Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V 15. august 2016 Sagsnr. 2016-0226514 Dokumentnr. 2016-0226514-25 Socialforvaltningens screening af sager om samvær

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Hvornår skal der registreres i skema 1? Kommunen skal indberette et statistikskema med grundoplysninger

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget Børn og unge-udvalget Her kan du læse om hvilke rettigheder du, som forælder med forældremyndighed, har og hvordan du kan forberede dig bedst muligt til mødet. Når dit barns sag skal for børn og ungeudvalget,

Læs mere

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge Notat Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne I medfør af udlændingelovens 56 b, stk. 3, 56 c, stk.

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008 BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008 Erik Jappe Børn & Unge Håndbogen 2008 Servicelovens regler om børn og unge 10. reviderede udgave Frydenlund Børn & Unge Håndbogen 2008 10. udgave, 1. oplag, 2007 Frydenlund og

Læs mere

alt behøver jo ikke være sort/hvidt

alt behøver jo ikke være sort/hvidt alt behøver jo ikke være sort/hvidt 1 #13 - oktober 2015 Hvad er problemet? Når RIFT afholder en temaaften om samvær, skyldes det, at der er en række problemstillinger, der rammer forældrene til de anbragte

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Indsigt: Tvangsfjernelser

Indsigt: Tvangsfjernelser Indsigt: Tvangsfjernelser INDSIGT Erik Jappe Indsigt: Tvangsfjernelser Frydenlund Indsigt: Tvangsfjernelse 1. udgave, 1. oplag, 2004 Erik Jappe og Frydenlund ISBN: 87-7887-334-7 Tryk: Frydenlund grafisk

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 27.09.2017 TITEL PROGRAM Pårørendesamarbejde og politik i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

5. Konklusion. Baggrund og formål

5. Konklusion. Baggrund og formål 5. Konklusion Baggrund og formål Aalborg Kommune rettede i februar 2009 henvendelse til BDO Kommunernes Revision A/S med henblik på samarbejde om vurdering og anbefalinger på børne- og familieområdet og

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2009 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Børnerådet - Høringssvar

Børnerådet - Høringssvar Side 1 af 8 Socialministeriet Børne -og familieenheden BØRNERÅDETS KOMMENTARER TIL HØRING OM UDKAST TIL LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL SERVICE OG LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere