forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet November 2000 RB B102/00 Rigsrevisionen

2 Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning B. Formål a. Baggrunden for undersøgelsen b. Formålet med undersøgelsen C. Afgrænsning D. Metode III. Økonomi og regler A. Forskningsmidler på AU og KU B. Universitetsloven C. Bevillingsretlige regler IV. Administration af private forskningsmidler A. Indledning B. Dokumentation C. Ledelsens rolle D. Samarbejdsaftalernes indhold a. Publiceringsrettigheder b. Ejendomsrettigheder c. Erstatningsansvar d. Retsanvendelse E. Afgrænsning mellem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed a. Rettigheder og forskningsmæssig interesse b. Erstatningsansvar F. Kvaliteten af administrationen af private forskningsmidler V. Regnskabsmæssig håndtering af private forskningsmidler A. Indledning B. Oprettelse af projektkonti og løbende regnskabsmæssig administration a. Oprettelse af projektkonti og indsættelse af private midler b. Løbende regnskabsmæssig administration og opfølgning VI. Ministeriets regulering A. Cirkulærer mv B. Tilsyn Bilag: 1. Begrebsforklaring... 69

3

4 Beretning om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet I. Resumé Formål, afgrænsning og metode 1. Baggrunden for denne undersøgelse er en konkret sag, hvor en samarbejdsaftale mellem forskere på Odontologisk Institut, Aarhus Universitet, og en privat virksomhed (FERTIN A/S) gav anledning til en uoverensstemmelse mellem parterne. Det fremgik af sagen, at samarbejdsaftalen ikke var godkendt af institutlederen, og at aftalen var mangelfuld. Den indeholdt fx ingen nærmere beskrivelse af parternes rettigheder og pligter, herunder bestemmelser om publicering. I sagen var der endvidere det regnskabsmæssige problem, at de private forskningsmidler efter at være tilgået universitetet som følge af misforståelser mellem forskerne og den centrale regnskabsforvaltning på AU blev tilbagebetalt til forskeren og administreret fra en privat bankkonto. 2. På baggrund af ovennævnte sag anmodede statsrevisorerne ved deres møde den 8. december 1999 rigsrevisor om en undersøgelse af Forskningsministeriets styring af universiteternes bevillinger og forskningsindsats, herunder Aarhus Universitets administration af samarbejdsaftaler med private. Rigsrevisor har i notat af 31. januar 2000 beskrevet og i notat af 7. april 2000 uddybet, hvordan undersøgelsen kunne tilrettelægges og ville blive gennemført. 3. Beretningens overordnede formål er at belyse og vurdere Aarhus Universitets (AU) og Københavns Universitets (KU) forvaltning af private forskningsmidler samt Forskningsministeriets og tidligere Undervisningsministeriets regulering heraf. Til grund for vurderingen har Rigsrevisionen undersøgt: Side 5

5 om universiteternes forretningsgange sikrer, at grunddokumenter bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor, om universiteternes forretningsgange sikrer, at institutlederen i henhold til bemærkningerne til universitetsloven godkender aftalerne, om de indgåede samarbejdsaftaler sikrer universiteterne et godt aftalegrundlag, om universiteterne korrekt afgrænser tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra indtægtsdækket virksomhed, om den regnskabsmæssige administration af de eksterne midler forløber hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler, og om Undervisningsministeriet og senere Forskningsministeriet har tilvejebragt et hensigtsmæssigt grundlag for og har tilstrækkeligt indseende med universiteternes forvaltning af private forskningsmidler. 4. Undersøgelsen omfatter tilskud fra private virksomheder og fonde samt midler fra udenlandske universiteter mv., men ikke offentlige tilskud eller tilskud fra EU. Undersøgelsen omfatter de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved AU og KU, da disse fakulteter modtager væsentligt flere private forskningsmidler end de øvrige fakulteter, henholdsvis 68 % og 59 % af de private forskningsmidler i perioden Det svarer årligt til ca. 106 mio. kr. på AU og 91 mio. kr. på KU. 5. Til belysning af de administrative forhold på universiteterne har Rigsrevisionen gennemgået et antal sager, der var igangværende i 1999 og oprettet i perioden Hvad angår de regnskabsmæssige forhold, har Rigsrevisionen gennemgået et antal sager, der var igangværende i 1999 og oprettet i perioden Rigsrevisionen har både gennemgået gaver/tilskudssager og samarbejdsaftaler. I undersøgelsen har Rigsrevisionen defineret samarbejdsaftaler som samfinansierede projekter, hvor tilskudsgiver modsat ved gaver/tilskud har en forventning om en modydelse. Side 6

6 6. Efter sagsgennemgangen har Rigsrevisionen stillet opklarende spørgsmål til universiteterne og har rekvireret yderligere materiale og dokumentation. Endvidere har Rigsrevisionen i løbet af undersøgelsen forelagt en række resultater for AU og KU til kommentering. Endelig har Rigsrevisionen afholdt møder med AU, KU og Forskningsministeriet. Beretningen har i udkast været forelagt Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet. De bemærkninger og kommentarer, der er fremkommet, er i videst muligt omfang indarbejdet i beretningen. Administration af private forskningsmidler 7. Rigsrevisionen har undersøgt, om universiteternes forretningsgange sikrer, at grunddokumenter bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at AU s og KU s administration af grunddokumenter er meget mangelfuld og ikke i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor. Universiteterne har i hovedparten af sagerne ikke kunnet tilvejebringe dokumenteret viden om forpligtelserne over for private tilskudsgivere. Der har i undersøgelsesperioden ikke været procedurer på institutterne, ved dekanatet eller det centrale niveau, som har sikret, at de grunddokumenter, der forpligter universitetet, er blevet journaliseret og arkiveret. Det er ikke betryggende, at det har været op til den enkelte forsker at afgøre, hvad der har skullet journaliseres samt gemmes, og i givet fald hvor længe. AU har i retningslinjer af 13. april 2000 fastsat, at dekanen er ansvarlig for fastlæggelse af procedurer for journalisering af aftaler og anden relevant korrespondance med eksterne tilskudsgivere. KU bør ligeledes udarbejde retningslinjer, så der sikres hensigtsmæssig administration samt grundlag for relevante og nødvendige informationer til universitetets ledelse. 8. Rigsrevisionen har undersøgt, om universiteternes forretningsgange sikrer, at institutlederen godkender samarbejdsaftalerne. I henhold til bemærkningerne til universitetsloven fra 1992 skal institutlederen være orienteret om og godkende medarbejdernes varetagelse af eksternt finansierede Side 7

7 forskningsprojekter. Rektor og dekan har ansvaret for, at institutlederen varetager sit hverv på betryggende vis. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at et flertal af samarbejdsaftalerne på både AU og KU ikke er blevet godkendt af institutlederen. Den manglende overholdelse af godkendelsesprocedurerne betyder, at forskerne ved AU og KU gennem en årrække uden bemyndigelse har forpligtet universiteterne. Det betyder endvidere, at det på ingen af universiteterne kan dokumenteres, at institutlederne er fuldt ud bekendte med universitetets forpligtelser i forhold til eksterne tilskudsgivere. Rigsrevisionen finder, at universiteternes øverste ledelser har tilsidesat deres ansvar ved ikke at sikre, at institutlederen varetager de opgaver, som denne pålægges i henhold til bemærkningerne til universitetsloven. Rigsrevisionen finder, at universiteterne bør gennemgå de aftaler, som ikke er godkendte af institutlederen eller anden godkendelsesberettiget for at få overblik over forpligtelserne i forhold til eksterne tilskudsgivere. 9. Rigsrevisionen har undersøgt, om de indgåede aftaler sikrer universiteterne et godt aftalegrundlag. I den forbindelse har Rigsrevisionen gennemgået samarbejdsaftalerne for at belyse, om forskerens publiceringsrettigheder sikres, om spørgsmålet om ejendomsrettigheder er reguleret i aftalen, om det sikres, at der ikke påhviler universiteterne et kontraktretligt erstatningsansvar over for tilskudsgiver, samt om eventuelle tvister med udenlandske tilskudsgivere skal afgøres i henhold til dansk ret. Bestemmelser om rettigheder, erstatningsansvar og retsanvendelse er nødvendige men ikke tilstrækkelige elementer i en fyldestgørende samarbejdsaftale. Forskningsministeriet har oplyst, at rapporten Samarbejdsaftaler mellem universiteter og erhvervsvirksomheder fra august 2000 omfatter en checkliste til brug ved udarbejdelse af en samarbejdsaftale. 10. Undersøgelsen har vist, at universiteternes samarbejdsaftaler generelt er mangelfulde og ikke sikrer universiteterne et godt aftalegrundlag. I flere af aftalerne er der ikke taget stilling til publicerings- og ejendomsrettigheder samt erstatningsansvar. AU har i nogle tilfælde indgået aftaler, som begrænser forskerens mulighed for publicering, Side 8

8 mens enkelte aftaler på begge universiteter endvidere gør dem kontraktretligt erstatningsansvarlige. Rigsrevisionen finder, at universiteterne udsætter sig for en risiko for, at der opstår uoverensstemmelser mellem universitetet og den private tilskudsgiver ved ikke i samarbejdsaftalerne at sikre sig publiceringsrettighederne, fastlægge rettighederne til forskningsresultater samt fraskrive sig et kontraktretligt erstatningsansvar. Undersøgelsen har vist, at der i en række aftaler er givet tilskudsgiver en ret til at udsætte publicering i et halvt år eller mere. Rigsrevisionen finder, at Forskningsministeriet bør præcisere, hvilke forhold der kan begrunde en udsættelse af publicering på mere end 6 måneder. Gennemgangen har endelig vist, at i en række aftaler med udenlandske tilskudsgivere skal eventuelle tvister afgøres i henhold til udenlandsk ret. Efter Rigsrevisionens opfattelse bør dansk ret normalt anvendes i relation til samarbejdsaftaler. 11. Rigsrevisionen finder, at ministeriet bør sikre, at universiteterne indfører procedurer, så aftaler gennemgår en juridisk vurdering med henblik på sikring af, at de er fyldestgørende, og så universiteterne skaber klarhed over deres retsstilling, når de indgår aftaler, hvorefter eventuelle tvister skal afgøres i henhold til udenlandsk ret. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Forskningsministeriet nu har fået udarbejdet en checkliste, som skal anvendes ved samarbejdsaftaler. 12. Rigsrevisionen har undersøgt, om universiteterne korrekt afgrænser tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra indtægtsdækket virksomhed. I henhold til Budgetvejledning 1996 er der krav om, at tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er en ikke-kommerciel aktivitet. Hvis der fra den ordinære drift sker medfinansiering af aktiviteten, hvilket er tilfældet ved samarbejdsaftaler, skal institutionen endvidere have en forskningsmæssig interesse heri. Aktiviteten kan i henhold til Budgetvejledningen udføres efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, hvis ikke den lever op til kravet om at være ikkekommerciel eller kravet om forskningsmæssig interesse. Side 9

9 Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet har overladt til universiteterne at præcisere indholdet i henholdsvis tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed. Konsekvensen af at kategorisere indtægtsdækket virksomhed som tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er, at universiteterne anvender statslige bevillinger på projekter, hvortil der ikke er hjemmel. 13. Undersøgelsen har vist, at universiteterne efter Rigsrevisionens opfattelse i flere tilfælde har foretaget en ukorrekt afgrænsning af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra indtægtsdækket virksomhed, hvorved universiteterne uden hjemmel anvender statslige bevillinger til at gennemføre forskningsmæssig virksomhed og andre opgaver, der burde have været fuldt finansieret af den private tilskudsgiver. Det gælder de aftaler, hvor forskerens publiceringsrettigheder begrænses, eller hvor universiteterne kan ifalde et kontraktretligt ansvar. Endvidere er det forskningsmæssige indhold efter Rigsrevisionens opfattelse tvivlsomt i flere sager, hvor universiteterne udfører medicinske undersøgelser eller analyseopgaver samt bistår med sekretariats- eller konsulentarbejde. Undersøgelsen har endelig vist, at det er op til den enkelte forsker at skelne mellem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at kategoriseringen ikke bør være op til den enkelte forsker. Rigsrevisionen finder, at den konstaterede praksis på universiteterne kræver, at Forskningsministeriet etablerer klare retningslinjer for, hvilke aktiviteter der kan udføres som tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, og hvilke der skal udføres som indtægtsdækket virksomhed. 14. Rigsrevisionens undersøgelse har sammenfattende vist, at universiteternes interne retningslinjer for administration af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i undersøgelsesperioden ikke har indeholdt tilstrækkelige bestemmelser om, hvad der skal medtages i en samarbejdsaftale for at sikre universiteterne et godt aftalegrundlag. Undersøgelsen har endvidere vist, at begge universiteter har en række sager, der er behæftede med de samme Side 10

10 mangler som den konkrete sag, der danner baggrund for undersøgelsen. Samlet set har undersøgelsen vist, at universiteternes administration af private forskningsmidler er mangelfuld. Forskningsministeriet har oplyst, at ministeriet overvejer at bede samtlige universiteter om at foretage en gennemgang af deres administration af private tilskudsmidler med udgangspunkt i erfaringerne indhentet i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse på AU og KU. Rigsrevisionen finder en sådan gennemgang velbegrundet. Regnskabsmæssig håndtering af private forskningsmidler 15. Rigsrevisionen har undersøgt, om den regnskabsmæssige administration af de eksterne midler forløber hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler. Rigsrevisionen har undersøgt, om der foreligger bevillingsskrivelse som grundlag for oprettelsen af projektkontoen på universiteterne, og om der foreligger bevillingsskrivelser for samtlige indsatte beløb. Rigsrevisionen har endvidere undersøgt, dels i hvilken udstrækning projektkonti henstår med eksterne midler i længere tid uden aktivitet, dels hvor lang tid der i så fald er tale om, samt om universiteterne sikrer, at de enkelte projektkonti ikke henstår med overtræk. 16. Efter Rigsrevisionens opfattelse forløber den regnskabsmæssige administration af eksterne midler på KU og særligt på AU ikke på en hensigtsmæssig måde. På begge universiteter er der i enkelte tilfælde ikke administreret i overensstemmelse med gældende regler. Gennemgangen har vist, at der på KU er dokumentation for stort set alle indsatte beløb. På AU er kravet om dokumentation i form af bevillingsskrivelse for indsatte beløb i den centrale regnskabsforvaltning i adskillige tilfælde ikke overholdt. På begge universiteter har uforbrugte midler henstået på projektkonti gennem længere tid, dog i størst omfang på AU, hvor der ikke er formaliserede procedurer, der sikrer en løbende opfølgning på projektkontiene. Gennemgangen har endvidere vist, at universiteterne ikke sikrer, at projektkonti til afsluttede projekter bliver Side 11

11 afregnet og lukket, samt at der ikke foreligger dokumentation fra forskerne for overførsler mellem projektkonti. Når et tilskudsfinansieret forskningsprojekt er de facto afsluttet, må det aftalemæssige forhold betragtes som tilendebragt. Hvis ikke der er truffet aftale med tilskudsgiver om tilbagebetaling af uforbrugte midler, bør de efter Rigsrevisionens opfattelse med tilskudsgivers accept tilgå instituttet, så institutlederen kan disponere over instituttets ressourcer. 17. Ved gennemgangen af AU s projekter konstaterede Rigsrevisionen et eksempel på, at der er blevet indsat forskningsmidler på en privat bankkonto. Midlerne har derved været uden for universitetets disposition og kontrol, hvorved de har kunnet gå tabt. Rigsrevisionen har endvidere fundet eksempler på, at AU ikke følger statens regler om bruttokontering og derved i et enkelt tilfælde har foretaget udlån uden hjemmel. På KU er der i modstrid med gældende regler indsat ikke-forskningsrelaterede midler (honorarer) på projektkonti under tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ministeriets regulering 18. Rigsrevisionen har undersøgt, om Undervisningsministeriet og senere Forskningsministeriet har tilvejebragt et hensigtsmæssigt grundlag for og har tilstrækkeligt indseende med universiteternes forvaltning af private forskningsmidler. Budgetvejledningen fastsætter alene overordnede regler for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Undersøgelsen har vist, at hverken Undervisningsministeriet eller Forskningsministeriet har formuleret supplerende retningslinjer til sikring af et hensigtsmæssigt grundlag for forvaltning af private forskningsmidler. 19. En arbejdsgruppe under Forskningsministeriet har august 2000 afgivet en rapport vedrørende samfinansierede forskningsprojekter. Arbejdsgruppen fremhæver og anbefaler bl.a. følgende: At der hersker åbenhed og klarhed i projektsamarbejdet mellem et universitet og en privat virksomhed, ligesom der skal finde en styring af projektforløbet sted. Side 12

12 At der altid udarbejdes en skriftlig aftale, når et universitet samarbejder med en virksomhed om et forskningsprojekt. Der blev i den forbindelse udarbejdet et problemkatalog (en checkliste), som ikke er udtømmende, men som indeholder emner, som gruppen lægger vægt på indgår i forhandlingerne om indgåelse af samfinansierede forskningsprojekter. At der altid sker publicering af forskningsresultater, når offentlige midler er involveret i projektet. At ledelsen på det enkelte universitet gerne i samarbejde med andre institutioner tager initiativ til at udarbejde en politik, der beskriver grænserne for, hvad universitetet i samfinansieret forskning bør involvere sig i for at leve op til kravene som forskningsinstitution. Heri kan også indgå overvejelser om, hvornår universitetet kan fravælge, at en ansat forsker deltager i et forskningsprojekt. At det enkelte universitet udarbejder retningslinjer, der synliggør de omkostninger, såvel drift- som følgeomkostninger, der påføres universitetet, når det deltager i et samfinansieret forskningsprojekt. Arbejdsgruppen har endvidere behandlet spørgsmålet om forskningsmæssig interesse, og det fremgår af rapporten, at der ikke findes nogen entydig eller universel fastlæggelse af forskningsbegrebet. Forskningsministeriet har oplyst, at det vil anmode det forskningsrådgivende system om at være behjælpelig med at komme en afklaring af begrebet forskningsmæssig interesse nærmere. Hvad angår afgrænsningen mellem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed, har ministeriet videre oplyst, at det vil tage skridt til at formulere klare definitioner på disse begreber. Rigsrevisionen finder disse initiativer velbegrundede og forventer, at Forskningsministeriet på denne baggrund udsteder retningslinjer for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 20. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at Undervisningsministeriets og senere Forskningsministeriets indseende med universiteternes tilskudsfinansierede forsknings- Side 13

13 virksomhed alene er baseret på gennemgang af virksomhedsregnskaberne, hvilket efter Rigsrevisionens opfattelse er utilstrækkeligt. Rigsrevisionen har bemærket, at Forskningsministeriet vil overveje, hvordan ministeriet bedst opnår indseende med universiteternes forvaltning af private forskningsmidler, fx ved indhentning af nærmere oplysninger om de konkrete igangværende projekter i forbindelse med institutionernes afgivelse af virksomhedsregnskab. 21. Forskningsministeriet har endelig oplyst, at ministeriet finder, at Rigsrevisionens undersøgelse har afdækket en række problemer af forvaltningsmæssig og bevillingsretlig karakter. Rigsrevisionen har bemærket, at Rigsrevisionens beretning ifølge ministeriet dermed vil være et godt udgangspunkt for ministeriets opfølgning på problemerne. Rigsrevisionens undersøgelse har vist: at AU og KU har en række sager, som er behæftede med de samme mangler som den konkrete sag, der danner baggrund for undersøgelsen, og at deres administration af private forskningsmidler samlet set er mangelfuld, at AU s og KU s forretningsgange ikke sikrer, at grunddokumenter bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor, og at universiteterne i hovedparten af de gennemgåede sager ikke har kunnet tilvejebringe dokumenteret viden om forpligtelserne over for private tilskudsgivere, at et flertal af samarbejdsaftalerne på både AU og KU ikke er blevet godkendt af institutlederen, hvorved forskerne gennem en årrække uden bemyndigelse har indgået samarbejdsaftaler, der forpligter universiteterne, og at universiteternes øverste ledelser således har tilsidesat deres ansvar ved ikke at sikre, at institutlederen varetager de opgaver, som denne pålægges i henhold til bemærkningerne til universitetsloven, at universiteternes samarbejdsaftaler er mangelfulde og ikke sikrer universiteterne et godt aftalegrundlag, hvad angår rettigheder, erstatningsansvar og retsanvendelse, at universiteterne i flere tilfælde har foretaget en ukorrekt afgrænsning af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra indtægtsdækket virksomhed, og at det på universiteterne er op til den enkelte forsker at skelne mellem disse 2 begreber, Side 14

14 at den regnskabsmæssige administration på KU og særligt på AU ikke forløber på en hensigtsmæssig måde, at Forskningsministeriet bør sikre, at der på universiteterne indføres procedurer, så samarbejdsaftaler undergår en juridisk vurdering med henblik på sikring af, at de er fyldestgørende, at Forskningsministeriet vil anmode det forskningsrådgivende system om at være behjælpelig med at komme en afklaring af begrebet forskningsmæssig interesse nærmere, ligesom ministeriet vil tage skridt til at formulere klare definitioner på begreberne tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed, at Rigsrevisionen finder Forskningsministeriets initiativer velbegrundede og forventer, at ministeriet udsteder retningslinjer for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, og at Undervisningsministeriet og senere Forskningsministeriet ikke har tilvejebragt et hensigtsmæssigt grundlag for og heller ikke har tilstrækkeligt indseende med universiteternes forvaltning af private forskningsmidler. II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning 22. Statsrevisorerne anmodede ved deres møde den 8. december 1999 rigsrevisor om i et notat at beskrive, hvordan en konkret undersøgelse kunne tilrettelægges og gennemføres, når den skulle omfatte Forskningsministeriets styring af universiteternes bevillinger og forskningsindsats, herunder Aarhus Universitets administration af samarbejdsaftaler med private. Baggrunden for statsrevisorernes anmodning var en henvendelse fra forskningsministeren i anledning af en konkret sag, hvor en samarbejdsaftale mellem forskere på Odontologisk Institut, Aarhus Universitet og en privat virksomhed (FERTIN A/S) havde givet anledning til en uoverensstemmelse mellem parterne. 23. Statsrevisorerne tog ved deres møde den 9. februar 2000 rigsrevisors notat af 31. januar 2000 om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af universitetslovinstitutionernes administration af private forskningsmidler til efterretning. Side 15

15 Rigsrevisor uddybede desuden i et notat af 7. april 2000, hvordan den konkrete undersøgelse ville blive gennemført. Det fremgik af de 2 notater, at undersøgelsen ville behandle kvaliteten af Aarhus Universitets (AU) og Københavns Universitets (KU) samarbejdsaftaler med private, samt om der var afgrænsningsproblemer i forhold til indtægtsdækket virksomhed. Endvidere fremgik det, at universiteternes regnskabsmæssige håndtering af private forskningsmidler samt Forskningsministeriets styring af området ville blive undersøgt. Endelig fremgik det, at den konkrete sag mellem AU og den private tilskudsgiver ville indgå i beretningen i forbindelse med fastlæggelse af formål og afgrænsning af undersøgelsen, og at det ville blive oplyst, om den konkrete sag er typisk for administrationen af private forskningsmidler på AU. Denne sag rapporteres ikke særskilt, men indgår i den samlede fremstilling. Da de forvaltningsmæssige og bevillingsretlige aspekter i den konkrete sag gav anledning til en række principielle overvejelser med relevans for andre universitetslovinstitutioner, inddrager denne undersøgelse ud over AU også KU. KU er sammen med AU den største modtager af eksterne midler blandt universitetslovinstitutionerne. 24. Denne beretning afgives til statsrevisorerne i henhold til 8, stk. 1, og 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar Beretningen omhandler forhold inden for Forskningsministeriets område og inden ressortomlægningen i marts 1998, Undervisningsministeriets område, og knytter sig særligt til finanslovens konto Københavns Universitet og konto Aarhus Universitet. 25. Universiteterne modtager ud over den ordinære finanslovbevilling eksterne midler til finansiering af forskning fra såvel offentlige som private tilskudsgivere. Den offentlige finansiering hidrører primært fra forskningsrådsmidler og offentlige programmidler, mens den private finansiering kan opdeles i gaver/tilskud og midler i henhold til samarbejdsaftaler. Herudover har universiteterne på forskningsområdet adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed. I bilag 1 er centrale begreber i denne beretning forklaret. Side 16

16 B. Formål a. Baggrunden for undersøgelsen 26. Baggrunden for denne undersøgelse er den ovenfor nævnte konkrete sag, hvor en samarbejdsaftale mellem forskere på Odontologisk Institut, AU og en privat virksomhed (FERTIN A/S) gav anledning til en uoverensstemmelse mellem parterne. Det fremgik af sagen, at samarbejdsaftalen ikke var godkendt af institutlederen, og at aftalen var mangelfuld. Den indeholdt fx ingen nærmere beskrivelse af parternes rettigheder og pligter, herunder bestemmelser om publicering. I sagen var der endvidere det regnskabsmæssige problem, at de private forskningsmidler efter at være tilgået universitetet som følge af misforståelser mellem forskerne og den centrale regnskabsforvaltning på AU blev tilbagebetalt til forskeren og administreret fra en privat bankkonto. 27. Forskningsministeriet har gennemgået den konkrete sag med udgangspunkt i de aspekter, som ministeriet skal påse som tilsynsmyndighed. Ministeriets gennemgang blev foretaget på baggrund af aftalemateriale samt redegørelser fra de implicerede parter på AU. Forskningsministeriet udtalte i april 2000 bl.a., at det var kritisabelt, at universitetet ikke i forbindelse med universitetslovens ikrafttræden fastsatte interne retningslinjer om administration af eksterne midler, men først udarbejdede regler herom 2 år efter, at det var uheldigt, at universitetet indgik en så mangelfuld aftale. I den forbindelse fandt ministeriet, at det var en skærpende omstændighed, at uklarhederne i aftalen kunne føre til, at universitetet fik en mere vidtgående forpligtelse, end projektet berettigede til, og at det var kritisabelt, at universitetet ikke søgte at udrede de misforståelser, som tilsyneladende var opstået i forbindelse med regnskabsføringen af den eksterne bevilling. Det var universitetets ansvar at sikre, at den eksterne forskningsbevilling kunne administreres i overensstemmelse med de gældende regler. Side 17

17 28. I forbindelse med udtalelsen anførte ministeriet endvidere, hvad en aftale om samarbejde mellem et universitet og en erhvervsvirksomhed som minimum burde indeholde: Beskrivelse af indholdsmæssige og tidsmæssige forpligtelser, sikring af publiceringsrettigheder samt stillingtagen til, hvad der skal ske, hvis forpligtelserne ikke opfyldes. 29. Rigsrevisionen har i forbindelse med beretningsarbejdet foretaget en revisionsmæssig gennemgang af den konkrete sag. Resultatet heraf blev forelagt Forskningsministeriet på et møde, inden ministeriet udtalte sig i sagen. Rigsrevisionens gennemgang er dækket af ministeriets udtalelse i sagen. Efter Rigsrevisionens opfattelse har Forskningsministeriet afsluttet den konkrete sag på en tilfredsstillende måde. b. Formålet med undersøgelsen 30. De forvaltningsmæssige og bevillingsretlige aspekter, som kan udledes af den konkrete sag, danner baggrund for denne undersøgelses problemstillinger. Undersøgelsen består af 3 dele. 31. I undersøgelsens første del belyses og vurderes AU s og KU s administration af private forskningsmidler. I den forbindelse har Rigsrevisionen gennemgået et antal sager med henblik på at undersøge kvaliteten af de enkelte aftaler. Til grund for vurderingen har Rigsrevisionen undersøgt: om universiteternes forretningsgange sikrer, at grunddokumenter bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor, om universiteternes forretningsgange sikrer, at institutlederen i henhold til bemærkningerne til universitetsloven godkender aftalerne, om de indgåede samarbejdsaftaler sikrer universiteterne et godt aftalegrundlag, og om universiteterne korrekt afgrænser tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra indtægtsdækket virksomhed. I beretningen er problemstillingerne behandlet i kap. IV. Administration af private forskningsmidler. Side 18

18 32. I undersøgelsens anden del belyses og vurderes AU s og KU s regnskabsmæssige håndtering af private forskningsmidler. Til grund for vurderingen har Rigsrevisionen undersøgt: om den regnskabsmæssige administration af de eksterne midler forløber hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler. I beretningen er problemstillingen behandlet i kap. V. Regnskabsmæssig håndtering af private forskningsmidler. 33. Endelig vil undersøgelsens tredje del belyse og vurdere, hvorledes Forskningsministeriet og tidligere Undervisningsministeriet har reguleret universiteternes forvaltning af private forskningsmidler. Til grund for vurderingen har Rigsrevisionen undersøgt: om Undervisningsministeriet og senere Forskningsministeriet har tilvejebragt et hensigtsmæssigt grundlag for og har tilstrækkeligt indseende med universiteternes forvaltning af private forskningsmidler. I beretningen er problemstillingen behandlet i kap. VI. Ministeriets regulering. C. Afgrænsning 34. Undersøgelsen omfatter tilskud fra private virksomheder og fonde samt midler fra udenlandske universiteter mv., men ikke offentlige tilskud eller tilskud fra EU. Universiteterne kan oppebære indtægter fra private på 3 underkonti: 90. Indtægtsdækket virksomhed, 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Størsteparten af indtægterne på underkonto 97 er midler fra EU s studenterudvekslingsprogrammer og indgår derfor ikke i undersøgelsen. 35. Undersøgelsen omfatter de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved AU og KU, da disse fakulteter modtager væsentligt flere private forskningsmidler end de øvrige fakulteter. Sagsgennemgangen vedrører sager oprettet i perio- Side 19

19 derne samt Den konkrete sag indgår blandt de behandlede sager fra AU i perioden Undersøgelsen har ikke karakter af en systematisk tilskudsrevision, og der er ikke foretaget komplet bilagsrevision af de enkelte projektkonti. D. Metode 36. Rigsrevisionens undersøgelse bygger på materiale fra Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet samt de 2 universiteter. Fra universiteterne drejer det sig bl.a. om: Aftalemateriale vedrørende et antal sager oprettet efter 1. januar Regnskabsmateriale mv. vedrørende et antal sager oprettet før 1. januar Rigsrevisionen har valgt forskellige tidsperioder for at tilgodese 2 hensyn. Ved undersøgelsen af administrationen har Rigsrevisionen prioriteret, at aftalerne er indgået inden for de senere år og efter universitetslovens ikrafttrædelse i Ved undersøgelsen af den regnskabsmæssige håndtering af de private forskningsmidler er der taget hensyn til, at projekterne normalt gennemføres over en årrække. Det har derfor været nødvendigt at inddrage ældre aftaler. Alle sager, som Rigsrevisionen har gennemgået, har ifølge universiteternes regnskabssystemer været igangværende i Forskningsministeriet har ikke defineret begrebet samarbejdsaftaler, ligesom det ikke er defineret i Finansministeriets Budgetvejledning. I undersøgelsen har Rigsrevisionen defineret samarbejdsaftaler som samfinansierede projekter, hvor tilskudsgiver modsat ved gaver/tilskud har en forventning om en modydelse. 38. Rigsrevisionen har til brug for hele undersøgelsen udtaget i alt 4 stikprøver, 2 på hver af de 2 universiteter: Én til gennemgangen af administrationen på henholdsvis AU og KU og én til gennemgangen af den regnskabsmæssige håndtering på såvel AU som KU. Rigsrevisionen har ved udtagelsen af stikprøverne taget hensyn til, at der er forskelle i den relative fordeling af gaver/tilskud og samar- Side 20

20 bejdsaftaler på de 2 universiteter. På AU administreres samarbejdsaftaler i den kliniske sektor i universitetsregi, mens tilsvarende aktiviteter i København overvejende administreres på hospitalerne. I de tilfælde på KU hvor det ikke har været muligt at udtage et tilstrækkeligt antal samarbejdsaftaler, har Rigsrevisionen suppleret stikprøven med gaver/tilskud, idet forundersøgelsen havde vist, at en række sager kategoriseret som gaver/tilskud reelt var samarbejdsaftaler. En række af de fejlkategoriserede sager er vedlagt aftaler med overskriften samarbejdsaftale, mens det af andre sager fremgår, at tilskudsgiver forventer en modydelse, som går ud over afrapporteringen af det aftalte forskningsprojekt. 39. Til undersøgelsen af administrationen har Rigsrevisionen udtaget 2 stikprøver blandt projekter oprettet i regnskabssystemet efter 1. januar Rigsrevisionen har indkaldt 50 projekter fra AU og 50 projekter fra KU. Gennemgangen har omfattet kontrakter, bevillingsansøgninger, forskningsprotokoller, aktivitetsoprettelsesskemaer mv. 40. Ved undersøgelsens begyndelse administrerede AU ifølge sit regnskabssystem 25 samarbejdsaftaler. AU har foretaget en gennemgang af sine sager og fundet yderligere 69 samarbejdsaftaler. Rigsrevisionen har udtaget 30 samarbejdsaftaler blandt disse i alt 94 sager. En af disse er reelt en gave/tilskudssag. Herudover har Rigsrevisionen udtaget 20 gaver/tilskudssager til gennemgang. Blandt gaver/tilskudssagerne har 6 sager vist sig reelt at være samarbejdsaftaler. Det har efterfølgende vist sig, at én af gaver/tilskudssagerne er blevet annulleret, og at én er blevet afsluttet og dokumenterne kasseret. Stikprøven vedrørende gaver/tilskud omfatter derfor kun 18 sager. Stikprøven for både samarbejdsaftaler og gaver/tilskud omfatter således 48 sager. Heraf er i alt 35 reelt samarbejdsaftaler. 41. KU administrerer ifølge sit regnskabssystem kun én samarbejdsaftale oprettet efter 1. januar KU har marts 2000 afgivet erklæring om, at de fra regnskabssystemet fremsendte lister efter universitetets bedste skøn dækker alle samarbejdsaftaler indgået mellem Det sundhedsvidenskabelige Fakultet og private tilskudsgivere. Ved stedlig gen- Side 21

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER

KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER Tiltrådt af Ledelsesteam den 17. marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1: FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 6 1.1 FORMÅL...

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Afgrænsning... 3 1.4 Læsevejledning... 3 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse...

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere