forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet November 2000 RB B102/00 Rigsrevisionen

2 Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning B. Formål a. Baggrunden for undersøgelsen b. Formålet med undersøgelsen C. Afgrænsning D. Metode III. Økonomi og regler A. Forskningsmidler på AU og KU B. Universitetsloven C. Bevillingsretlige regler IV. Administration af private forskningsmidler A. Indledning B. Dokumentation C. Ledelsens rolle D. Samarbejdsaftalernes indhold a. Publiceringsrettigheder b. Ejendomsrettigheder c. Erstatningsansvar d. Retsanvendelse E. Afgrænsning mellem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed a. Rettigheder og forskningsmæssig interesse b. Erstatningsansvar F. Kvaliteten af administrationen af private forskningsmidler V. Regnskabsmæssig håndtering af private forskningsmidler A. Indledning B. Oprettelse af projektkonti og løbende regnskabsmæssig administration a. Oprettelse af projektkonti og indsættelse af private midler b. Løbende regnskabsmæssig administration og opfølgning VI. Ministeriets regulering A. Cirkulærer mv B. Tilsyn Bilag: 1. Begrebsforklaring... 69

3

4 Beretning om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet I. Resumé Formål, afgrænsning og metode 1. Baggrunden for denne undersøgelse er en konkret sag, hvor en samarbejdsaftale mellem forskere på Odontologisk Institut, Aarhus Universitet, og en privat virksomhed (FERTIN A/S) gav anledning til en uoverensstemmelse mellem parterne. Det fremgik af sagen, at samarbejdsaftalen ikke var godkendt af institutlederen, og at aftalen var mangelfuld. Den indeholdt fx ingen nærmere beskrivelse af parternes rettigheder og pligter, herunder bestemmelser om publicering. I sagen var der endvidere det regnskabsmæssige problem, at de private forskningsmidler efter at være tilgået universitetet som følge af misforståelser mellem forskerne og den centrale regnskabsforvaltning på AU blev tilbagebetalt til forskeren og administreret fra en privat bankkonto. 2. På baggrund af ovennævnte sag anmodede statsrevisorerne ved deres møde den 8. december 1999 rigsrevisor om en undersøgelse af Forskningsministeriets styring af universiteternes bevillinger og forskningsindsats, herunder Aarhus Universitets administration af samarbejdsaftaler med private. Rigsrevisor har i notat af 31. januar 2000 beskrevet og i notat af 7. april 2000 uddybet, hvordan undersøgelsen kunne tilrettelægges og ville blive gennemført. 3. Beretningens overordnede formål er at belyse og vurdere Aarhus Universitets (AU) og Københavns Universitets (KU) forvaltning af private forskningsmidler samt Forskningsministeriets og tidligere Undervisningsministeriets regulering heraf. Til grund for vurderingen har Rigsrevisionen undersøgt: Side 5

5 om universiteternes forretningsgange sikrer, at grunddokumenter bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor, om universiteternes forretningsgange sikrer, at institutlederen i henhold til bemærkningerne til universitetsloven godkender aftalerne, om de indgåede samarbejdsaftaler sikrer universiteterne et godt aftalegrundlag, om universiteterne korrekt afgrænser tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra indtægtsdækket virksomhed, om den regnskabsmæssige administration af de eksterne midler forløber hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler, og om Undervisningsministeriet og senere Forskningsministeriet har tilvejebragt et hensigtsmæssigt grundlag for og har tilstrækkeligt indseende med universiteternes forvaltning af private forskningsmidler. 4. Undersøgelsen omfatter tilskud fra private virksomheder og fonde samt midler fra udenlandske universiteter mv., men ikke offentlige tilskud eller tilskud fra EU. Undersøgelsen omfatter de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved AU og KU, da disse fakulteter modtager væsentligt flere private forskningsmidler end de øvrige fakulteter, henholdsvis 68 % og 59 % af de private forskningsmidler i perioden Det svarer årligt til ca. 106 mio. kr. på AU og 91 mio. kr. på KU. 5. Til belysning af de administrative forhold på universiteterne har Rigsrevisionen gennemgået et antal sager, der var igangværende i 1999 og oprettet i perioden Hvad angår de regnskabsmæssige forhold, har Rigsrevisionen gennemgået et antal sager, der var igangværende i 1999 og oprettet i perioden Rigsrevisionen har både gennemgået gaver/tilskudssager og samarbejdsaftaler. I undersøgelsen har Rigsrevisionen defineret samarbejdsaftaler som samfinansierede projekter, hvor tilskudsgiver modsat ved gaver/tilskud har en forventning om en modydelse. Side 6

6 6. Efter sagsgennemgangen har Rigsrevisionen stillet opklarende spørgsmål til universiteterne og har rekvireret yderligere materiale og dokumentation. Endvidere har Rigsrevisionen i løbet af undersøgelsen forelagt en række resultater for AU og KU til kommentering. Endelig har Rigsrevisionen afholdt møder med AU, KU og Forskningsministeriet. Beretningen har i udkast været forelagt Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet. De bemærkninger og kommentarer, der er fremkommet, er i videst muligt omfang indarbejdet i beretningen. Administration af private forskningsmidler 7. Rigsrevisionen har undersøgt, om universiteternes forretningsgange sikrer, at grunddokumenter bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at AU s og KU s administration af grunddokumenter er meget mangelfuld og ikke i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor. Universiteterne har i hovedparten af sagerne ikke kunnet tilvejebringe dokumenteret viden om forpligtelserne over for private tilskudsgivere. Der har i undersøgelsesperioden ikke været procedurer på institutterne, ved dekanatet eller det centrale niveau, som har sikret, at de grunddokumenter, der forpligter universitetet, er blevet journaliseret og arkiveret. Det er ikke betryggende, at det har været op til den enkelte forsker at afgøre, hvad der har skullet journaliseres samt gemmes, og i givet fald hvor længe. AU har i retningslinjer af 13. april 2000 fastsat, at dekanen er ansvarlig for fastlæggelse af procedurer for journalisering af aftaler og anden relevant korrespondance med eksterne tilskudsgivere. KU bør ligeledes udarbejde retningslinjer, så der sikres hensigtsmæssig administration samt grundlag for relevante og nødvendige informationer til universitetets ledelse. 8. Rigsrevisionen har undersøgt, om universiteternes forretningsgange sikrer, at institutlederen godkender samarbejdsaftalerne. I henhold til bemærkningerne til universitetsloven fra 1992 skal institutlederen være orienteret om og godkende medarbejdernes varetagelse af eksternt finansierede Side 7

7 forskningsprojekter. Rektor og dekan har ansvaret for, at institutlederen varetager sit hverv på betryggende vis. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at et flertal af samarbejdsaftalerne på både AU og KU ikke er blevet godkendt af institutlederen. Den manglende overholdelse af godkendelsesprocedurerne betyder, at forskerne ved AU og KU gennem en årrække uden bemyndigelse har forpligtet universiteterne. Det betyder endvidere, at det på ingen af universiteterne kan dokumenteres, at institutlederne er fuldt ud bekendte med universitetets forpligtelser i forhold til eksterne tilskudsgivere. Rigsrevisionen finder, at universiteternes øverste ledelser har tilsidesat deres ansvar ved ikke at sikre, at institutlederen varetager de opgaver, som denne pålægges i henhold til bemærkningerne til universitetsloven. Rigsrevisionen finder, at universiteterne bør gennemgå de aftaler, som ikke er godkendte af institutlederen eller anden godkendelsesberettiget for at få overblik over forpligtelserne i forhold til eksterne tilskudsgivere. 9. Rigsrevisionen har undersøgt, om de indgåede aftaler sikrer universiteterne et godt aftalegrundlag. I den forbindelse har Rigsrevisionen gennemgået samarbejdsaftalerne for at belyse, om forskerens publiceringsrettigheder sikres, om spørgsmålet om ejendomsrettigheder er reguleret i aftalen, om det sikres, at der ikke påhviler universiteterne et kontraktretligt erstatningsansvar over for tilskudsgiver, samt om eventuelle tvister med udenlandske tilskudsgivere skal afgøres i henhold til dansk ret. Bestemmelser om rettigheder, erstatningsansvar og retsanvendelse er nødvendige men ikke tilstrækkelige elementer i en fyldestgørende samarbejdsaftale. Forskningsministeriet har oplyst, at rapporten Samarbejdsaftaler mellem universiteter og erhvervsvirksomheder fra august 2000 omfatter en checkliste til brug ved udarbejdelse af en samarbejdsaftale. 10. Undersøgelsen har vist, at universiteternes samarbejdsaftaler generelt er mangelfulde og ikke sikrer universiteterne et godt aftalegrundlag. I flere af aftalerne er der ikke taget stilling til publicerings- og ejendomsrettigheder samt erstatningsansvar. AU har i nogle tilfælde indgået aftaler, som begrænser forskerens mulighed for publicering, Side 8

8 mens enkelte aftaler på begge universiteter endvidere gør dem kontraktretligt erstatningsansvarlige. Rigsrevisionen finder, at universiteterne udsætter sig for en risiko for, at der opstår uoverensstemmelser mellem universitetet og den private tilskudsgiver ved ikke i samarbejdsaftalerne at sikre sig publiceringsrettighederne, fastlægge rettighederne til forskningsresultater samt fraskrive sig et kontraktretligt erstatningsansvar. Undersøgelsen har vist, at der i en række aftaler er givet tilskudsgiver en ret til at udsætte publicering i et halvt år eller mere. Rigsrevisionen finder, at Forskningsministeriet bør præcisere, hvilke forhold der kan begrunde en udsættelse af publicering på mere end 6 måneder. Gennemgangen har endelig vist, at i en række aftaler med udenlandske tilskudsgivere skal eventuelle tvister afgøres i henhold til udenlandsk ret. Efter Rigsrevisionens opfattelse bør dansk ret normalt anvendes i relation til samarbejdsaftaler. 11. Rigsrevisionen finder, at ministeriet bør sikre, at universiteterne indfører procedurer, så aftaler gennemgår en juridisk vurdering med henblik på sikring af, at de er fyldestgørende, og så universiteterne skaber klarhed over deres retsstilling, når de indgår aftaler, hvorefter eventuelle tvister skal afgøres i henhold til udenlandsk ret. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Forskningsministeriet nu har fået udarbejdet en checkliste, som skal anvendes ved samarbejdsaftaler. 12. Rigsrevisionen har undersøgt, om universiteterne korrekt afgrænser tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra indtægtsdækket virksomhed. I henhold til Budgetvejledning 1996 er der krav om, at tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er en ikke-kommerciel aktivitet. Hvis der fra den ordinære drift sker medfinansiering af aktiviteten, hvilket er tilfældet ved samarbejdsaftaler, skal institutionen endvidere have en forskningsmæssig interesse heri. Aktiviteten kan i henhold til Budgetvejledningen udføres efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, hvis ikke den lever op til kravet om at være ikkekommerciel eller kravet om forskningsmæssig interesse. Side 9

9 Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet har overladt til universiteterne at præcisere indholdet i henholdsvis tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed. Konsekvensen af at kategorisere indtægtsdækket virksomhed som tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er, at universiteterne anvender statslige bevillinger på projekter, hvortil der ikke er hjemmel. 13. Undersøgelsen har vist, at universiteterne efter Rigsrevisionens opfattelse i flere tilfælde har foretaget en ukorrekt afgrænsning af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra indtægtsdækket virksomhed, hvorved universiteterne uden hjemmel anvender statslige bevillinger til at gennemføre forskningsmæssig virksomhed og andre opgaver, der burde have været fuldt finansieret af den private tilskudsgiver. Det gælder de aftaler, hvor forskerens publiceringsrettigheder begrænses, eller hvor universiteterne kan ifalde et kontraktretligt ansvar. Endvidere er det forskningsmæssige indhold efter Rigsrevisionens opfattelse tvivlsomt i flere sager, hvor universiteterne udfører medicinske undersøgelser eller analyseopgaver samt bistår med sekretariats- eller konsulentarbejde. Undersøgelsen har endelig vist, at det er op til den enkelte forsker at skelne mellem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at kategoriseringen ikke bør være op til den enkelte forsker. Rigsrevisionen finder, at den konstaterede praksis på universiteterne kræver, at Forskningsministeriet etablerer klare retningslinjer for, hvilke aktiviteter der kan udføres som tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, og hvilke der skal udføres som indtægtsdækket virksomhed. 14. Rigsrevisionens undersøgelse har sammenfattende vist, at universiteternes interne retningslinjer for administration af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i undersøgelsesperioden ikke har indeholdt tilstrækkelige bestemmelser om, hvad der skal medtages i en samarbejdsaftale for at sikre universiteterne et godt aftalegrundlag. Undersøgelsen har endvidere vist, at begge universiteter har en række sager, der er behæftede med de samme Side 10

10 mangler som den konkrete sag, der danner baggrund for undersøgelsen. Samlet set har undersøgelsen vist, at universiteternes administration af private forskningsmidler er mangelfuld. Forskningsministeriet har oplyst, at ministeriet overvejer at bede samtlige universiteter om at foretage en gennemgang af deres administration af private tilskudsmidler med udgangspunkt i erfaringerne indhentet i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse på AU og KU. Rigsrevisionen finder en sådan gennemgang velbegrundet. Regnskabsmæssig håndtering af private forskningsmidler 15. Rigsrevisionen har undersøgt, om den regnskabsmæssige administration af de eksterne midler forløber hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler. Rigsrevisionen har undersøgt, om der foreligger bevillingsskrivelse som grundlag for oprettelsen af projektkontoen på universiteterne, og om der foreligger bevillingsskrivelser for samtlige indsatte beløb. Rigsrevisionen har endvidere undersøgt, dels i hvilken udstrækning projektkonti henstår med eksterne midler i længere tid uden aktivitet, dels hvor lang tid der i så fald er tale om, samt om universiteterne sikrer, at de enkelte projektkonti ikke henstår med overtræk. 16. Efter Rigsrevisionens opfattelse forløber den regnskabsmæssige administration af eksterne midler på KU og særligt på AU ikke på en hensigtsmæssig måde. På begge universiteter er der i enkelte tilfælde ikke administreret i overensstemmelse med gældende regler. Gennemgangen har vist, at der på KU er dokumentation for stort set alle indsatte beløb. På AU er kravet om dokumentation i form af bevillingsskrivelse for indsatte beløb i den centrale regnskabsforvaltning i adskillige tilfælde ikke overholdt. På begge universiteter har uforbrugte midler henstået på projektkonti gennem længere tid, dog i størst omfang på AU, hvor der ikke er formaliserede procedurer, der sikrer en løbende opfølgning på projektkontiene. Gennemgangen har endvidere vist, at universiteterne ikke sikrer, at projektkonti til afsluttede projekter bliver Side 11

11 afregnet og lukket, samt at der ikke foreligger dokumentation fra forskerne for overførsler mellem projektkonti. Når et tilskudsfinansieret forskningsprojekt er de facto afsluttet, må det aftalemæssige forhold betragtes som tilendebragt. Hvis ikke der er truffet aftale med tilskudsgiver om tilbagebetaling af uforbrugte midler, bør de efter Rigsrevisionens opfattelse med tilskudsgivers accept tilgå instituttet, så institutlederen kan disponere over instituttets ressourcer. 17. Ved gennemgangen af AU s projekter konstaterede Rigsrevisionen et eksempel på, at der er blevet indsat forskningsmidler på en privat bankkonto. Midlerne har derved været uden for universitetets disposition og kontrol, hvorved de har kunnet gå tabt. Rigsrevisionen har endvidere fundet eksempler på, at AU ikke følger statens regler om bruttokontering og derved i et enkelt tilfælde har foretaget udlån uden hjemmel. På KU er der i modstrid med gældende regler indsat ikke-forskningsrelaterede midler (honorarer) på projektkonti under tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ministeriets regulering 18. Rigsrevisionen har undersøgt, om Undervisningsministeriet og senere Forskningsministeriet har tilvejebragt et hensigtsmæssigt grundlag for og har tilstrækkeligt indseende med universiteternes forvaltning af private forskningsmidler. Budgetvejledningen fastsætter alene overordnede regler for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Undersøgelsen har vist, at hverken Undervisningsministeriet eller Forskningsministeriet har formuleret supplerende retningslinjer til sikring af et hensigtsmæssigt grundlag for forvaltning af private forskningsmidler. 19. En arbejdsgruppe under Forskningsministeriet har august 2000 afgivet en rapport vedrørende samfinansierede forskningsprojekter. Arbejdsgruppen fremhæver og anbefaler bl.a. følgende: At der hersker åbenhed og klarhed i projektsamarbejdet mellem et universitet og en privat virksomhed, ligesom der skal finde en styring af projektforløbet sted. Side 12

12 At der altid udarbejdes en skriftlig aftale, når et universitet samarbejder med en virksomhed om et forskningsprojekt. Der blev i den forbindelse udarbejdet et problemkatalog (en checkliste), som ikke er udtømmende, men som indeholder emner, som gruppen lægger vægt på indgår i forhandlingerne om indgåelse af samfinansierede forskningsprojekter. At der altid sker publicering af forskningsresultater, når offentlige midler er involveret i projektet. At ledelsen på det enkelte universitet gerne i samarbejde med andre institutioner tager initiativ til at udarbejde en politik, der beskriver grænserne for, hvad universitetet i samfinansieret forskning bør involvere sig i for at leve op til kravene som forskningsinstitution. Heri kan også indgå overvejelser om, hvornår universitetet kan fravælge, at en ansat forsker deltager i et forskningsprojekt. At det enkelte universitet udarbejder retningslinjer, der synliggør de omkostninger, såvel drift- som følgeomkostninger, der påføres universitetet, når det deltager i et samfinansieret forskningsprojekt. Arbejdsgruppen har endvidere behandlet spørgsmålet om forskningsmæssig interesse, og det fremgår af rapporten, at der ikke findes nogen entydig eller universel fastlæggelse af forskningsbegrebet. Forskningsministeriet har oplyst, at det vil anmode det forskningsrådgivende system om at være behjælpelig med at komme en afklaring af begrebet forskningsmæssig interesse nærmere. Hvad angår afgrænsningen mellem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed, har ministeriet videre oplyst, at det vil tage skridt til at formulere klare definitioner på disse begreber. Rigsrevisionen finder disse initiativer velbegrundede og forventer, at Forskningsministeriet på denne baggrund udsteder retningslinjer for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 20. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at Undervisningsministeriets og senere Forskningsministeriets indseende med universiteternes tilskudsfinansierede forsknings- Side 13

13 virksomhed alene er baseret på gennemgang af virksomhedsregnskaberne, hvilket efter Rigsrevisionens opfattelse er utilstrækkeligt. Rigsrevisionen har bemærket, at Forskningsministeriet vil overveje, hvordan ministeriet bedst opnår indseende med universiteternes forvaltning af private forskningsmidler, fx ved indhentning af nærmere oplysninger om de konkrete igangværende projekter i forbindelse med institutionernes afgivelse af virksomhedsregnskab. 21. Forskningsministeriet har endelig oplyst, at ministeriet finder, at Rigsrevisionens undersøgelse har afdækket en række problemer af forvaltningsmæssig og bevillingsretlig karakter. Rigsrevisionen har bemærket, at Rigsrevisionens beretning ifølge ministeriet dermed vil være et godt udgangspunkt for ministeriets opfølgning på problemerne. Rigsrevisionens undersøgelse har vist: at AU og KU har en række sager, som er behæftede med de samme mangler som den konkrete sag, der danner baggrund for undersøgelsen, og at deres administration af private forskningsmidler samlet set er mangelfuld, at AU s og KU s forretningsgange ikke sikrer, at grunddokumenter bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor, og at universiteterne i hovedparten af de gennemgåede sager ikke har kunnet tilvejebringe dokumenteret viden om forpligtelserne over for private tilskudsgivere, at et flertal af samarbejdsaftalerne på både AU og KU ikke er blevet godkendt af institutlederen, hvorved forskerne gennem en årrække uden bemyndigelse har indgået samarbejdsaftaler, der forpligter universiteterne, og at universiteternes øverste ledelser således har tilsidesat deres ansvar ved ikke at sikre, at institutlederen varetager de opgaver, som denne pålægges i henhold til bemærkningerne til universitetsloven, at universiteternes samarbejdsaftaler er mangelfulde og ikke sikrer universiteterne et godt aftalegrundlag, hvad angår rettigheder, erstatningsansvar og retsanvendelse, at universiteterne i flere tilfælde har foretaget en ukorrekt afgrænsning af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra indtægtsdækket virksomhed, og at det på universiteterne er op til den enkelte forsker at skelne mellem disse 2 begreber, Side 14

14 at den regnskabsmæssige administration på KU og særligt på AU ikke forløber på en hensigtsmæssig måde, at Forskningsministeriet bør sikre, at der på universiteterne indføres procedurer, så samarbejdsaftaler undergår en juridisk vurdering med henblik på sikring af, at de er fyldestgørende, at Forskningsministeriet vil anmode det forskningsrådgivende system om at være behjælpelig med at komme en afklaring af begrebet forskningsmæssig interesse nærmere, ligesom ministeriet vil tage skridt til at formulere klare definitioner på begreberne tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed, at Rigsrevisionen finder Forskningsministeriets initiativer velbegrundede og forventer, at ministeriet udsteder retningslinjer for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, og at Undervisningsministeriet og senere Forskningsministeriet ikke har tilvejebragt et hensigtsmæssigt grundlag for og heller ikke har tilstrækkeligt indseende med universiteternes forvaltning af private forskningsmidler. II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning 22. Statsrevisorerne anmodede ved deres møde den 8. december 1999 rigsrevisor om i et notat at beskrive, hvordan en konkret undersøgelse kunne tilrettelægges og gennemføres, når den skulle omfatte Forskningsministeriets styring af universiteternes bevillinger og forskningsindsats, herunder Aarhus Universitets administration af samarbejdsaftaler med private. Baggrunden for statsrevisorernes anmodning var en henvendelse fra forskningsministeren i anledning af en konkret sag, hvor en samarbejdsaftale mellem forskere på Odontologisk Institut, Aarhus Universitet og en privat virksomhed (FERTIN A/S) havde givet anledning til en uoverensstemmelse mellem parterne. 23. Statsrevisorerne tog ved deres møde den 9. februar 2000 rigsrevisors notat af 31. januar 2000 om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af universitetslovinstitutionernes administration af private forskningsmidler til efterretning. Side 15

15 Rigsrevisor uddybede desuden i et notat af 7. april 2000, hvordan den konkrete undersøgelse ville blive gennemført. Det fremgik af de 2 notater, at undersøgelsen ville behandle kvaliteten af Aarhus Universitets (AU) og Københavns Universitets (KU) samarbejdsaftaler med private, samt om der var afgrænsningsproblemer i forhold til indtægtsdækket virksomhed. Endvidere fremgik det, at universiteternes regnskabsmæssige håndtering af private forskningsmidler samt Forskningsministeriets styring af området ville blive undersøgt. Endelig fremgik det, at den konkrete sag mellem AU og den private tilskudsgiver ville indgå i beretningen i forbindelse med fastlæggelse af formål og afgrænsning af undersøgelsen, og at det ville blive oplyst, om den konkrete sag er typisk for administrationen af private forskningsmidler på AU. Denne sag rapporteres ikke særskilt, men indgår i den samlede fremstilling. Da de forvaltningsmæssige og bevillingsretlige aspekter i den konkrete sag gav anledning til en række principielle overvejelser med relevans for andre universitetslovinstitutioner, inddrager denne undersøgelse ud over AU også KU. KU er sammen med AU den største modtager af eksterne midler blandt universitetslovinstitutionerne. 24. Denne beretning afgives til statsrevisorerne i henhold til 8, stk. 1, og 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar Beretningen omhandler forhold inden for Forskningsministeriets område og inden ressortomlægningen i marts 1998, Undervisningsministeriets område, og knytter sig særligt til finanslovens konto Københavns Universitet og konto Aarhus Universitet. 25. Universiteterne modtager ud over den ordinære finanslovbevilling eksterne midler til finansiering af forskning fra såvel offentlige som private tilskudsgivere. Den offentlige finansiering hidrører primært fra forskningsrådsmidler og offentlige programmidler, mens den private finansiering kan opdeles i gaver/tilskud og midler i henhold til samarbejdsaftaler. Herudover har universiteterne på forskningsområdet adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed. I bilag 1 er centrale begreber i denne beretning forklaret. Side 16

16 B. Formål a. Baggrunden for undersøgelsen 26. Baggrunden for denne undersøgelse er den ovenfor nævnte konkrete sag, hvor en samarbejdsaftale mellem forskere på Odontologisk Institut, AU og en privat virksomhed (FERTIN A/S) gav anledning til en uoverensstemmelse mellem parterne. Det fremgik af sagen, at samarbejdsaftalen ikke var godkendt af institutlederen, og at aftalen var mangelfuld. Den indeholdt fx ingen nærmere beskrivelse af parternes rettigheder og pligter, herunder bestemmelser om publicering. I sagen var der endvidere det regnskabsmæssige problem, at de private forskningsmidler efter at være tilgået universitetet som følge af misforståelser mellem forskerne og den centrale regnskabsforvaltning på AU blev tilbagebetalt til forskeren og administreret fra en privat bankkonto. 27. Forskningsministeriet har gennemgået den konkrete sag med udgangspunkt i de aspekter, som ministeriet skal påse som tilsynsmyndighed. Ministeriets gennemgang blev foretaget på baggrund af aftalemateriale samt redegørelser fra de implicerede parter på AU. Forskningsministeriet udtalte i april 2000 bl.a., at det var kritisabelt, at universitetet ikke i forbindelse med universitetslovens ikrafttræden fastsatte interne retningslinjer om administration af eksterne midler, men først udarbejdede regler herom 2 år efter, at det var uheldigt, at universitetet indgik en så mangelfuld aftale. I den forbindelse fandt ministeriet, at det var en skærpende omstændighed, at uklarhederne i aftalen kunne føre til, at universitetet fik en mere vidtgående forpligtelse, end projektet berettigede til, og at det var kritisabelt, at universitetet ikke søgte at udrede de misforståelser, som tilsyneladende var opstået i forbindelse med regnskabsføringen af den eksterne bevilling. Det var universitetets ansvar at sikre, at den eksterne forskningsbevilling kunne administreres i overensstemmelse med de gældende regler. Side 17

17 28. I forbindelse med udtalelsen anførte ministeriet endvidere, hvad en aftale om samarbejde mellem et universitet og en erhvervsvirksomhed som minimum burde indeholde: Beskrivelse af indholdsmæssige og tidsmæssige forpligtelser, sikring af publiceringsrettigheder samt stillingtagen til, hvad der skal ske, hvis forpligtelserne ikke opfyldes. 29. Rigsrevisionen har i forbindelse med beretningsarbejdet foretaget en revisionsmæssig gennemgang af den konkrete sag. Resultatet heraf blev forelagt Forskningsministeriet på et møde, inden ministeriet udtalte sig i sagen. Rigsrevisionens gennemgang er dækket af ministeriets udtalelse i sagen. Efter Rigsrevisionens opfattelse har Forskningsministeriet afsluttet den konkrete sag på en tilfredsstillende måde. b. Formålet med undersøgelsen 30. De forvaltningsmæssige og bevillingsretlige aspekter, som kan udledes af den konkrete sag, danner baggrund for denne undersøgelses problemstillinger. Undersøgelsen består af 3 dele. 31. I undersøgelsens første del belyses og vurderes AU s og KU s administration af private forskningsmidler. I den forbindelse har Rigsrevisionen gennemgået et antal sager med henblik på at undersøge kvaliteten af de enkelte aftaler. Til grund for vurderingen har Rigsrevisionen undersøgt: om universiteternes forretningsgange sikrer, at grunddokumenter bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor, om universiteternes forretningsgange sikrer, at institutlederen i henhold til bemærkningerne til universitetsloven godkender aftalerne, om de indgåede samarbejdsaftaler sikrer universiteterne et godt aftalegrundlag, og om universiteterne korrekt afgrænser tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra indtægtsdækket virksomhed. I beretningen er problemstillingerne behandlet i kap. IV. Administration af private forskningsmidler. Side 18

18 32. I undersøgelsens anden del belyses og vurderes AU s og KU s regnskabsmæssige håndtering af private forskningsmidler. Til grund for vurderingen har Rigsrevisionen undersøgt: om den regnskabsmæssige administration af de eksterne midler forløber hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler. I beretningen er problemstillingen behandlet i kap. V. Regnskabsmæssig håndtering af private forskningsmidler. 33. Endelig vil undersøgelsens tredje del belyse og vurdere, hvorledes Forskningsministeriet og tidligere Undervisningsministeriet har reguleret universiteternes forvaltning af private forskningsmidler. Til grund for vurderingen har Rigsrevisionen undersøgt: om Undervisningsministeriet og senere Forskningsministeriet har tilvejebragt et hensigtsmæssigt grundlag for og har tilstrækkeligt indseende med universiteternes forvaltning af private forskningsmidler. I beretningen er problemstillingen behandlet i kap. VI. Ministeriets regulering. C. Afgrænsning 34. Undersøgelsen omfatter tilskud fra private virksomheder og fonde samt midler fra udenlandske universiteter mv., men ikke offentlige tilskud eller tilskud fra EU. Universiteterne kan oppebære indtægter fra private på 3 underkonti: 90. Indtægtsdækket virksomhed, 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Størsteparten af indtægterne på underkonto 97 er midler fra EU s studenterudvekslingsprogrammer og indgår derfor ikke i undersøgelsen. 35. Undersøgelsen omfatter de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved AU og KU, da disse fakulteter modtager væsentligt flere private forskningsmidler end de øvrige fakulteter. Sagsgennemgangen vedrører sager oprettet i perio- Side 19

19 derne samt Den konkrete sag indgår blandt de behandlede sager fra AU i perioden Undersøgelsen har ikke karakter af en systematisk tilskudsrevision, og der er ikke foretaget komplet bilagsrevision af de enkelte projektkonti. D. Metode 36. Rigsrevisionens undersøgelse bygger på materiale fra Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet samt de 2 universiteter. Fra universiteterne drejer det sig bl.a. om: Aftalemateriale vedrørende et antal sager oprettet efter 1. januar Regnskabsmateriale mv. vedrørende et antal sager oprettet før 1. januar Rigsrevisionen har valgt forskellige tidsperioder for at tilgodese 2 hensyn. Ved undersøgelsen af administrationen har Rigsrevisionen prioriteret, at aftalerne er indgået inden for de senere år og efter universitetslovens ikrafttrædelse i Ved undersøgelsen af den regnskabsmæssige håndtering af de private forskningsmidler er der taget hensyn til, at projekterne normalt gennemføres over en årrække. Det har derfor været nødvendigt at inddrage ældre aftaler. Alle sager, som Rigsrevisionen har gennemgået, har ifølge universiteternes regnskabssystemer været igangværende i Forskningsministeriet har ikke defineret begrebet samarbejdsaftaler, ligesom det ikke er defineret i Finansministeriets Budgetvejledning. I undersøgelsen har Rigsrevisionen defineret samarbejdsaftaler som samfinansierede projekter, hvor tilskudsgiver modsat ved gaver/tilskud har en forventning om en modydelse. 38. Rigsrevisionen har til brug for hele undersøgelsen udtaget i alt 4 stikprøver, 2 på hver af de 2 universiteter: Én til gennemgangen af administrationen på henholdsvis AU og KU og én til gennemgangen af den regnskabsmæssige håndtering på såvel AU som KU. Rigsrevisionen har ved udtagelsen af stikprøverne taget hensyn til, at der er forskelle i den relative fordeling af gaver/tilskud og samar- Side 20

20 bejdsaftaler på de 2 universiteter. På AU administreres samarbejdsaftaler i den kliniske sektor i universitetsregi, mens tilsvarende aktiviteter i København overvejende administreres på hospitalerne. I de tilfælde på KU hvor det ikke har været muligt at udtage et tilstrækkeligt antal samarbejdsaftaler, har Rigsrevisionen suppleret stikprøven med gaver/tilskud, idet forundersøgelsen havde vist, at en række sager kategoriseret som gaver/tilskud reelt var samarbejdsaftaler. En række af de fejlkategoriserede sager er vedlagt aftaler med overskriften samarbejdsaftale, mens det af andre sager fremgår, at tilskudsgiver forventer en modydelse, som går ud over afrapporteringen af det aftalte forskningsprojekt. 39. Til undersøgelsen af administrationen har Rigsrevisionen udtaget 2 stikprøver blandt projekter oprettet i regnskabssystemet efter 1. januar Rigsrevisionen har indkaldt 50 projekter fra AU og 50 projekter fra KU. Gennemgangen har omfattet kontrakter, bevillingsansøgninger, forskningsprotokoller, aktivitetsoprettelsesskemaer mv. 40. Ved undersøgelsens begyndelse administrerede AU ifølge sit regnskabssystem 25 samarbejdsaftaler. AU har foretaget en gennemgang af sine sager og fundet yderligere 69 samarbejdsaftaler. Rigsrevisionen har udtaget 30 samarbejdsaftaler blandt disse i alt 94 sager. En af disse er reelt en gave/tilskudssag. Herudover har Rigsrevisionen udtaget 20 gaver/tilskudssager til gennemgang. Blandt gaver/tilskudssagerne har 6 sager vist sig reelt at være samarbejdsaftaler. Det har efterfølgende vist sig, at én af gaver/tilskudssagerne er blevet annulleret, og at én er blevet afsluttet og dokumenterne kasseret. Stikprøven vedrørende gaver/tilskud omfatter derfor kun 18 sager. Stikprøven for både samarbejdsaftaler og gaver/tilskud omfatter således 48 sager. Heraf er i alt 35 reelt samarbejdsaftaler. 41. KU administrerer ifølge sit regnskabssystem kun én samarbejdsaftale oprettet efter 1. januar KU har marts 2000 afgivet erklæring om, at de fra regnskabssystemet fremsendte lister efter universitetets bedste skøn dækker alle samarbejdsaftaler indgået mellem Det sundhedsvidenskabelige Fakultet og private tilskudsgivere. Ved stedlig gen- Side 21

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet

den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet Beretning til statsrevisorerne om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet Oktober 2001 RB B101/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål,

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Definition på et delregnskab

Definition på et delregnskab Definition på et delregnskab Et delregnskab er en specifikation/opsplitning af bogføringskredsen. Denne specifikation/opsplitning har for udgifter og indtægters vedkommende en entydig reference til en

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016 Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet 2016 December 2016 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 2016 1 13. kontor J.nr.: 27159 I. Indledning 1. Som

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Forretningsgang. for forvaltning af eksternt finansierede projekter

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Forretningsgang. for forvaltning af eksternt finansierede projekter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Forretningsgang for forvaltning af eksternt finansierede projekter Version 1.0 af 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse FORORD 3 KAPITEL 1: FORMÅL, MÅLGRUPPE OG OPBYGNING

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. LBK nr 101 af 19/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 12/00186 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere