Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010"

Transkript

1 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010

2

3 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober 2009 Kontor: C6 J.nr.: Til orientering for: VTU, KPMG Rigsrevisionens løbende årsrevision ved IT-Universitetet (ITU) har omfattet følgende 2 hovedtemaer: I. IT-Universitetets opfølgning på udviklingskontraktens mål, herunder procedurerne for registrering og rapportering af data vedrørende målopfyldelsen II. Udvalgte aspekter af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. Ved revisionen af de to hovedtemaer blev der på ITU set på følgende aspekter: 1. Forskning med EU-tilskud 2. Samarbejdsaftaler med erhvervslivet I. IT-Universitetets opfølgning på udviklingskontraktens mål, herunder procedurerne for registrering og rapportering af data vedrørende målopfyldelsen Formål 1. Formålet har været at undersøge om IT-Universitetets procedurer sikrer en løbende registrering af data vedrørende mål i udviklingskontrakten, samt hvilke procedurer universitetet har etableret for den periodiske opfølgning på målopfyldelsen af udviklingskontraktens mål i Revisionen ITU s udviklingskontrakt, målstyring og -opfølgning 2. De eksternt fastsatte mål fremgår af ITU s udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet, der er gældende for perioden

4 De opstillede mål i udviklingskontrakten er eksternt fastsatte og dækkende for universitetet. Udover de mål der indgår i udviklingskontrakten, har ITU opstillet 17 andre strategiske mål, hvoraf en del er internt rettede. 3. ITU har etableret procedurer for periodisk opfølgning på alle strategiske mål (udviklingskontrakt og strategi). Hvert kvartal bliver der fulgt op på udviklingskontrakten og rapporteret om alle udviklingskontraktens mål. I 2009 blev der i 1. kvartal foretaget afrapportering i forbindelse med behandlingen af årsrapporten ITU foretog således i 2009 en systematisk afrapportering af den gældende udviklingskontrakt til direktionen og bestyrelsen. Ansvaret for opfølgningen på målene i udviklingskontrakten er klart placeret og der er fastlagt procedurer for kontrol af oplysningerne. ITU har udarbejdet et oversigtskema, som angiver målene for samt hvem der er ansvarlig for de enkelte mål. De decentrale ledere er ansvarlige for opfølgningen på de enkelte mål mens Økonomienheden koordinerer afrapporteringerne. 4. Det er Rigsrevisionens vurdering, at universitetet har etableret hensigtsmæssige procedurer for afrapportering af målene i udviklingskontrakten, der samtidig løbende giver mulighed for indgriben og justeringer, hvor der viser sig vanskeligheder med at nå de opstillede mål. Procedurer for registrering af aktivitetsdata 5. ITU har etableret procedurer for løbende registrering af data for mål i udviklingskontrakten. Der foreligger dog ikke deciderede nedskrevne forretningsgange for registrering af data samt en samlet liste over anvendte definitioner i relation til de enkelte mål i udviklingskontrakten. Rigsrevisionen anbefaler, at ITU nedskriver forretningsgangene for registrering af data og overvejer at tydeliggøre definitioner og opgørelsesmetoder for målene. 6. Rigsrevisionen konstaterede, at ITU har procedurer, der sikrer, at der løbende foretages registrering af aktivitetsdata vedrørende de 3 mål, der var valgt til brug for revisionen. Registreringer af aktivitetsdata sker ved hjælp af udtræk fra journalsystemet (ScanJour) samt økonomisystemet (Navision). Det er Rigsrevisionens vurdering, at ITU generelt anvender hensigtsmæssige registrerings- og rapporteringssystemer for de aktiviteter, der indgår i udviklingskontraktens mål. Generelt foreligger der en tilfredsstillende dokumentation for de anvendte opgørelsesmetoder for resultatmålene. Dokumentation vedrørende opfølgning på de udvalgte mål 7. Rigsrevisionen havde udvalgt følgende 3 resultatmål i ITU s udviklingskontrakt til nærmere undersøgelse: Resultatmål 13 I løbet af den to-års periode skal IT-Universitetet tiltrække mindst 30 mio. kr. i ekstern finansiering.

5 3 8. Universitetet anvendte Navision som registreringssystem for dette mål. ITU har i periodeopfølgningen anvendt prognosetal baseret på 1. halvår 2009 til at estimere årets resultat 2009 vedrørende målopfølgningen. Prognoserne udarbejdes af forskningsadministrationen i samarbejde med projektlederen. Rigsrevisionen anbefaler, at ITU overvejer mere præcise retningslinjer for udarbejdelse af prognoser. Som stikprøve blev udvalgt tre offentlige eksternt finansierede projekter: COSMOBIZ TrustCare Jingeling Genies Udskrifter for 2. kvartal fra Navision for de tre projekter stemte overens med oversigten over de udarbejdede prognosetal. Ved gennemgangen blev det konstateret, at kontrakten vedrørende det igangværende 8103 TrustCare projekt ikke var underskrevet af de deltagende parter. Rigsrevisionen har efterfølgende modtaget en underskrevet kontrakt. Rigsrevisionens gennemgang gav ikke anledning til yderligere bemærkninger. Resultatmål 14 IT-Universitetet har som mål at tiltrække mindst 4 mio. kr. i eksterne, ikke-statslige danske forskningsmidler i 2009 og 4,5 mio. kr. i Registrering og rapportering for mål 14 skete på samme måde som mål 13. En stikprøve på tre eksternt ikke-statslige finansierede projekter blev gennemgået: Next MT LAB BAYSTOW Udskrifter for 2. kvartal fra Navision for de tre projekter stemte overens med oversigten over de udarbejdede prognosetal. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger. Resultatmål 15 IT-Universitetet vil indsende i alt mindst 6 EU-ansøgninger i løbet af den to-årige periode , nogenlunde ligeligt fordelt mellem de to år. 10. En stikprøve på tre EU-ansøgninger blev gennemgået: - Magie - UBloSIS - CIGstrep

6 For de tre projekter forelå der ansøgninger. For projektet UBIoSIS forelå der desuden et formelt afslag fra EU, og det var ITU s forventning, at der ville komme afslag fra EU på de to andre projekter. Rigsrevisionen fik endvidere forelagt procedurebeskrivelse for ansøgninger til EU. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger. Samlet konklusion på målrapportering 11. Rigsrevisionens gennemgang af ITU s procedurer for registrering og rapportering af målene i udviklingskontrakten viste: - at universitetets anvendte skemaform til indrapportering af resultater vedrørende udviklingskontrakten er hensigtsmæssig samt, at universitetet på tilfredsstillende vis sikrer validiteten af de informationer, der bringes videre til ledelse og bestyrelse. Rigsrevisionen anbefaler dog ITU at udarbejde skriftlige forretningsgangsbeskrivelser for den løbende registrering af data eventuelt med definitioner og opgørelsesmetoder og med en omtale af de anvendte kontrolprocedurer - at dokumentationen vedrørende de til brug for revisionen udvalgte mål generelt var tilfredsstillende - at ITU altid sikrer sig, at der foreligger en underskrevet kontrakt før igangsættelsen af et projekt. II. Udvalgte aspekter af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed Ved revisionen blev der set på forskning med EU-tilskud og samarbejdsaftaler med erhvervslivet. Alle projektansøgninger og kontrakter på de 2 områder vedrørende tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed bliver underskrevet af prorektor. Der bliver foretaget juridisk kontraktkontrol af alle projekter. ITU har udarbejdet to procedurebeskrivelser vedrørende eksternt finansieret forskning: En dansk, udarbejdet af Økonomisektionen til brug for det administrative personale, og en engelsk (guidelines), udarbejdet af forskningsadministrationen til brug for det videnskabelige personale. Universitetets forskning med EU-tilskud Formål 12. Formålet var at undersøge, om universitetets procedurer sikrer en korrekt registrering af midler fra EU, der muliggør en korrekt opgørelse af modtagelsen, anvendelsen og regnskabsaflæggelsen af tilskud til forskning fra EU.

7 5 Revisionen 13. På revisionstidspunktet havde ITU et igangværende EU projekt. Der forelå ikke bevilling, men en forsker fra ITU var involveret i projektet EU Kids Online. 14. Gennemgangen af universitetets forskning med EU-tilskud omfattede procedurer for ansøgning og indgåelse af kontrakter, kontrol med anvendelse af tilskuddene, registreringsprocedurer samt kontrol af registreringerne for et antal udvalgte projekter. 15. Generelt adskiller administrationen af EU-projekter på ITU sig ikke fra øvrige eksternt finansierede projekter. Dog er der en tættere opfølgning på EU-projekter, da EU bl.a. stiller særlige krav til afrapporteringen, herunder bl.a. en selvstændig revisionserklæring. Alle EU projekter får tilknyttet en administrativ medarbejder, der bl.a. håndterer betalinger i forbindelse med projektet. På baggrund af ansøgning/kontrakt og bevillingsskrivelse opretter økonomisektionen projektet i Navision. Alle betalinger af regninger bliver håndteret af den ansvarlige administrative medarbejder i ITU s forskningsadministration. Alle udgifter godkendes af det relevante institut, hvorefter økonomisektionen bogfører udgiften i Navision. Hver måned foretager det enkelte institut kontrol af de bogførte udgifter og kontakter økonomienheden, hvis der er ændringer eller bemærkninger. Afrapporteringen til EU bliver udarbejdet i forskningsadministrationen og godkendes af økonomienheden. 16. En stikprøve på forskning med EU-tilskud blev gennemgået: - MONARCA - UDI ECO - Ticket to Talk TV Ingen af projekterne var startet på revisionstidspunktet. ITU har forventning om godkendelse af bevilling fra EU vedrørende Ticket to Talk TV projektet og at projektet kan startes op pr. 1. januar Vedrørende MONARCO var det ITU s forventning, at projektet også bliver godkendt og at projektet igangsættes pr.1. februar For UDI ECO projektet var det forventningen, at EU vil give afslag på bevilling til projektet. Rigsrevisionen gennemgang af det seneste gennemførte EU projekt (COGAIN) gav ikke anledning til bemærkninger. Samlet konklusion på forskning med EU-tilskud 17. Rigsrevisionen gennemgang af ITU s administration af forskning med EU-tilskud viste følgende: - at ITU s procedurer har sikret en korrekt registrering af midler fra EU, der muliggør en korrekt opgørelse af modtagelsen og anvendelsen af tilskud til forskning fra EU.

8 - at der foreligger formelle regler for procedurer for ansøgning og indgåelse af kontrakter. Universitetets samarbejdsaftaler med erhvervslivet Formål 18. Formålet var at vurdere om ITU s procedurer sikrer, at universitetet overholder de økonomiske og forskningsmæssige krav, der følger af lovgivningen for indgåelsen af samarbejdsaftaler med erhvervslivet. Kravene omfatter for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed bl.a., at universitetet skal være opmærksom på ikke at fraskrive sig sine rettigheder eller pligter (til offentliggørelse af forskningsresultater) - og betingelse om, at projektet skal have forskningsmæssig interesse. Revisionen 19. I relation til undersøgelsen af området indgik et antal stikprøvevist udvalgte sager vedrørende samfinansieret ph.d.-uddannelse og samfinansieret forskning. Det blev i relation til aftalegrundlaget bl.a. vurderet, om omfanget af rettighedserhvervelse var defineret, om der var udarbejdet budget i henhold til Finansministeriets vejledning, om den økonomiske fordeling var aftalt, om der var aftalt fastsættelse af overhead, samt om betingelser for offentliggørelse var aftalt. Endelig blev det undersøgt, om aftalerne var registreret regnskabsmæssigt korrekt. 20. Vedrørende ITU s samarbejdsaftaler med erhvervslivet var der ofte tale om samfinansiering mellem private og offentlige midler. Overblikket over samarbejdsaftaler i Navision blev foretaget via udtræk af rapport på baggrund af finansieringskilde/aktivitetsnr. Den budgetmæssige gennemgang af kontrakter før indgåelse bliver foretaget af forskningsadministrationen sammen med økonomienheden. Overheadberegning indgår som en del af budgetgennemgangen. Instituttet har ansvaret for, at kravet om forskningsmæssig interesse er opfyldt. Forhandlinger til sikring af priskrav for overdragelse af immaterielle rettigheder bliver ofte udskudt til samarbejdets afsluttende faser, da universitetet og virksomheden først i de afsluttende faser har overblik over resultaterne af samarbejdet. 21. Det fremgår af Forskningsministeriets cirkulære af 13. januar 2000 til samtlige ministerier, at de statslige forskningsinstitutioner årligt skal udarbejde en offentlig tilgængelig oversigt over privat finansiering af offentlig forskning ved institutionen, med oplysning om titel, tilskudsgiver samt beløb for hvert projekt. En sådan offentlig tilgængelig oversigt synes ikke at foreligge for forskningsprojekter under ITU. 22. Rigsrevisionen gennemgik følgende tre samarbejdsaftaler: - Samfinansieret ph.d.-uddannelse - Co-operation Agreement concerning Context-Sensitive Services Developed in Global Collaboration Project - Serious Games on a Global Market Place

9 7 ITU anvender forskellige metoder til beregning af overhead ved indgåelsen at samarbejdsaftaler med erhvervslivet, idet beregningsgrundlaget som regel indgår som en del af forhandlingerne med virksomhederne. Overhead kan ligge mellem 0 44 %. Projektindbetalingerne bliver registreret på en beholdningskonto, hvorfra de bliver indtægtsført månedligt i takt med forbruget. Overhead blev ligeledes beregnet månedligt. På ITU s hjemmeside fremgår den regnskabsmæssige håndtering af projektindtægter og moms. Såfremt der leveres en modydelse udover en videnskabelig forskningsrapport og et økonomisk regnskab, skal tilskuddet pålægges moms. Ved gennemgang af procedurer og stikprøverne fremgik det ikke, at ITU fulgte denne procedure. Rigsrevisionen anbefaler, at ITU løbende forholder sig til den regnskabsmæssige håndtering af moms. Samlet konklusion vedrørende samarbejdsaftaler med erhvervslivet 23. Rigsrevisionens gennemgang af ITU s administration af samarbejdsaftaler med erhvervslivet viste: - at ITU s procedurer sikrer overholdelsen af de økonomiske og forskningsmæssige krav, der følger af lovgivningen for indgåelsen af samarbejdsaftaler med erhvervslivet, og at administrationen og regnskabsføringen af projekterne efterlever de etablerede procedurer. - at ITU i henhold til de interne retningslinjer løbende bør vurdere, hvorvidt der foreligger modydelser i forbindelse med universitetets samarbejdsaftaler. - at ITU ikke udarbejder en offentlig tilgængelig oversigt over privat finansiering af offentlig forskning ved institutionen, med oplysning om titel, tilskudsgiver samt beløb for hvert projekt. Peter Kjær Strandlyst Specialkonsulent Astrid Marianne Hjortø Fuldmægtig

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet Maj 2011 RAPPORT OM REVISIONEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark Beretning til statsrevisorerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark November 2004 RB A203/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere