Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel"

Transkript

1 Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke instrukser fra dig 4 Faktorer der tillægges betydning ved fastlæggelsen af best execution 4 Samarbejdspartnere og handelssteder 4 Gennemførelse af ordrer 4 Værdipapirtyper 5 Handel med realkreditobligationer køber og sælger 5 Oplysning til kunderne 5 Væsentligste samarbejdspartnere ved værdipapirhandel 6 Betingelser for handel med Værdipapirer 7 lndledning 7 Kundekategorisering 7 Investeringsrådgivning ved handel med realkreditobligationer 7 Ordretyper 7 Afregning 8 Markedshandel 8 Fastkursaftale/kurskontrakt 9 Fordele og ulemper ved ordretyperne 10 Særlige vilkår 10 Fondsnota/bekræftelser 10 lndsigelse vedrørende fondsnota/bekræftelser m.m. 11 Omkostninger 11 Afvikling af fondshandler 11 Skatteforbehold 12 Behandling af personoplysninger 12 Bankens videregivelse af kundeoplysninger 12 Annullering af fejlhandler 12 PenSam Bank's erstatningsansvar 12 Lovvalg 13 Andre regler der gælder 13 Ændringer til disse bestemmelser 13 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot 14 1 Generelt 14 Samledepot 14 Inden brug af Samledepot 14 Udskrifter 14 Depotgebyr 14 PenSam Bank's erstatningsansvar 14 lnvestorgarantiordning og tilsyn 15 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Særlige regler for værdipapirer registreret i VP Securities 15 Registrering i VP Securities 15 Ændringsmeddelelser 15 Renter 15 Udtrækning 15 Anmeldelser og dispositioner over værdipapirer 16 Dokumentation for anmeldelse 16 Tidspunktet for anmeldelsens virkning 16 Registreringsophør i VP Securities 16 Klage 16 Erstatning 17 Lovgivning 17 3 Ændring af disse betingelser 17 Politik for håndtering af interessekonflikter 17 Formål 17 Identifikation af interessekonflikt 18 Håndtering af interessekonflikter 18 Oplysning til kunderne 18 3

4 Ordreudførelsespolitik FORMÅL Denne politik har til formål at informere dig, som kunde, om PenSam Bank's ordreudførelsespolitik. Når PenSam Bank udfører din fondsordre om handel med realkreditobligationer sker det, hvis ikke andet er aftalt med dig, altid i overensstemmelse med PenSam Bank's opstillede ordreudførelsespolitik. BEST EXECUTION (BEDSTE UDFØRELSE AF ORDREN) Når PenSam Bank handler værdipapirer (realkreditobligationer) for dig, vil PenSam Bank søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for dig også kaldet best execution som PenSam Bank kan opnå via én eller flere af PenSam Bank's valgte samarbejdspartnere. I PenSam Bank's vurdering af best execution tages der hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren. SPECIFIKKE INSTRUKSER FRA DIG Hvis der foreligger en specifik instruks fra dig, vil PenSam Bank udføre ordren efter instruksen. Udførelse af ordrer efter din specifikke instruks kan medføre, at PenSam Bank forhindres i at opfylde sin best execution-forpligtelse. FAKTORER DER TILLÆGGES BETYDNING VED FASTLÆGGELSEN AF BEST EXECUTION For at opnå best execution tager PenSam Bank hensyn til alle de faktorer, der sætter PenSam Bank i stand til at levere det bedst mulige resultat for dig med hensyn til det samlede vederlag. Vederlaget består af prisen for den handlede realkreditobligation, og alle udgifter, som er direkte knyttet til udførelsen af ordren. Faktorer som hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, får kun fortrinsstilling over for den umiddelbare pris og de umiddelbare omkostninger, når de medvirker til at opnå det bedst mulige resultat. SAMARBEJDSPARTNERE OG HANDELSSTEDER PenSam Bank foretager ikke selv din handel med værdipapirer direkte på børsen. PenSam Bank videresender alle ordrer til vores samarbejdspartnere. Vi vælger den samarbejdspartner, som vi vurderer, giver mulighed for at opnå best execution. PenSam Bank's samarbejdspartner vælger det endelige handelssted for gennemførelse af handlen og ordren handles på baggrund af samarbejdspartnerens ordreudførelsespolitik. En oversigt over PenSam Bank's væsentligste samarbejdspartnere findes som bilag til denne ordreudførelsespolitik. GENNEMFØRELSE AF ORDRER PenSam Bank udfører modtagne ordrer så hurtigt som muligt og i den rækkefølge, PenSam Bank modtager dem. En ordre kan afgives såvel skriftligt som mundtligt, herunder pr. telefon. Når du har afgivet en ordre, er den bindende og den kan som udgangspunkt ikke slettes eller ændres. For at opnå best execution tillader PenSam Bank, at den valgte samarbejdspartner kan vælge at udføre din ordre uden om et reguleret marked eller en multihandelsfacilitet (MHF). Når du accepterer denne ordreudførelsespolitik accepteres dette. 4

5 ORDREUDFØRELSESPOLITIK VÆRDIPAPIRTYPER PenSam Bank tilbyder PenSam Bank's kunder handel med danske realkreditobligationer, der er noteret på Nasdaq OMX Nordic, København. Derimod tilbydes der ikke handel med andre værdipapirtyper. HANDEL MED REALKREDITOBLIGATIONER KØBER OG SÆLGER Handel med realkreditobligationer vil normalt blive udført mellem PenSam Bank på den ene side og dig som kunde på den anden side. Handlen indgås med PenSam Bank på baggrund af priser, som PenSam Bank har indhentet hos de af vores samarbejdspartnere, der stiller priser i de pågældende realkreditobligationer. Ordrer om køb eller salg af realkreditobligationer kan også indgås direkte med dig som kunde på den ene side og en af vores samarbejdspartnere på den anden side, uden at PenSam Bank er køber eller sælger i handlen med realkreditobligationen. OPLYSNING TIL KUNDERNE PenSam Bank vurderer regelmæssigt om de samarbejdspartnere, der er en del af denne ordreudførelsespolitik, til stadighed er i stand til at give det bedst mulige resultat for dig. Gør de ikke det, foretager PenSam Bank de nødvendige ændringer. Politikken godkendes af direktionen for PenSam Bank. Politikken revideres efter behov dog minimum én gang årligt. Hvis PenSam Bank ændrer denne ordreudførelsespolitik offentliggøres ændringerne på PenSam Bank's hjemmeside, hvor politikken til enhver tid er tilgængelig. Gældende fra den

6 Væsentligste samarbejdspartnere ved værdipapirhandel Bilag til ordreudførelsespolitikken PenSam Bank benytter følgende samarbejdspartnere ved eksekvering af kunders ordrer i danske realkreditobligationer: Arbejdernes Landsbank Totalkredit Såfremt det kan betale sig for kunden, så vil banken også kunne foranledige kundens handel foretaget via kundens oprindeligt valgte realkreditinstitut: Nykredit Realkredit Danmark BRF Nordea Kredit Ved handel med realkreditobligationer gennem et realkreditinstitut (Totalkredit, Nykredit, Realkredit Danmark, BRF eller Nordea Kredit) handles altid efter realkreditinstitutternes betingelser for handel med værdipapirer, som kan findes på institutternes egen hjemmeside. 6

7 Betingelser for handel med Værdipapirer INDLEDNING I det følgende beskrives de betingelser der gælder, når du handler realkreditobligationer i PenSam Bank. En definition af realkreditobligationer (finansielle instrumenter) findes i lov om værdipapirhandel m.v stk. 1. kunder som Detailkunder, som giver det højeste beskyttelsesniveau. PenSam Bank tilbyder ikke bankens kunder mulighed for at blive omkategoriseret fra Detailkunde til en af de to andre kundekategorier. Handel med realkreditobligationer er underlagt lov om værdipapirhandel m.v. med tilhørende bekendtgørelser (herunder "Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel" samt "Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer"). Reglerne medfører, at PenSam Bank er underlagt en informations- og rådgivningsforpligtelse overfor dig som kunde i forbindelse med hjemtagelse og/eller indfrielse af realkreditlån. På baggrund af disse forpligtelser har PenSam Bank udarbejdet disse "Betingelser for handel med Værdipapirer" og PenSam Bank's "Ordreudførelsespolitik". INVESTERINGSRÅDGIVNING VED HANDEL MED REALKREDITOBLIGATIONER Du skal som kunde være opmærksom på, at PenSam Bank ikke foretager en såkaldt egnethedstest eller hensigtsmæssighedstest i relation til den handel med realkreditobligationer der sker i forbindelse med din hjemtagelse og/eller indfrielse af realkreditlån. Rådgivning om hjemtagelse og/eller indfrielse af realkreditlån indgår som en del af PenSam Bank's almindelige rådgivning og følger blandt andet reglerne for God Skik. KUNDEKATEGORISERING For at sikre, at PenSam Bank' s kunder får relevant beskyttelse, information og dokumentation for rådgivning, skal PenSam Bank jvf. "Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel" placere bankens kunder, som handler med værdipapirer, i en af følgende 3 kundekategorier: Detailkunder Professionelle kunder Godkendte modparter PenSam Bank er en Internetbank, der alene tilbyder investeringsrådgivning og værdipapirhandel til privatkunder i forbindelse med optagelse eller indfrielse af realkreditlån i deres private ejerbolig, og deraf følgende handel med danske realkreditobligationer. På baggrund af bekendtgørelsens bestemmelser har PenSam Bank valgt at kategorisere alle ORDRETYPER PenSam Bank tilbyder værdipapirhandel i forbindelse med optagelse og indfrielse af realkreditlån i private ejerboliger. PenSam Bank foretager ikke selv din handel med realkreditobligationer direkte på anerkendte handelssteder. PenSam Bank benytter en række samarbejdspartnere, som giver PenSam Bank de bedste muligheder for den bedste handel for dig ("best execution"). PenSam Bank udfører din ordre om køb eller salg af realkreditobligationer via bankens samarbejdspartnere og hvor følgende regler gælder: Ordrer med realkreditobligationer vil ske med PenSam Bank som enten køber eller sælger Ordrer indgås med PenSam Bank på baggrund af priser som PenSam Bank indhenter hos samarbejdspartnere, der stiller pris for den pågældende obligation Ordrer indgås med PenSam Bank som modpart 7

8 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Ordrer om køb eller salg af realkreditobligationer kan også indgås direkte med samarbejdspartner, uden at PenSam Bank er modpart. Når du handler realkreditobligationer i PenSam Bank, kan PenSam Bank tilbyde dig følgende handelsformer ved afregning af din ordre. AFREGNING Uanset hvilken handelsform du vælger, gælder PenSam Bank's ordreudførelsespolitik. Ordreudførelsespolitikken skal sikre dig det bedst mulige resultat, når PenSam Bank håndterer dine ordrer. Ordreudførelsespolitikken findes på PenSam Bank's hjemmeside, Du kan vælge imellem 2 ordretyper via PenSam Bank som direkte modpart: Markedshandel Fastkursaftale/kurskontrakt - Markedshandel på termin Valget af den bedst egnede ordretype afhænger af den aktuelle situation, herunder hvilken risiko du ønsker for din hjemtagelse eller indfrielse af dit realkreditlån. I beskrivelsen nedenfor, kan du læse om de enkelte ordretyper og i skemaet på side 10, kan du få et overblik over nogle af de fordele og ulemper, der er knyttet til de enkelte ordretyper. Ordretypen vil som udgangspunkt altid fremgå af Aftale om Prioritering af ejerbolig (Køb, Salg og/eller Konvertering/Friværdibelåning). Hvis det i forbindelse med afgivelse af din ordre ikke er aftalt eller i øvrigt er uklart for PenSam Bank, hvilken ordretype du har ønsket, vil PenSam Bank afregne din ordre som en Markedshandel, hvis handel med realkreditobligationer sker med PenSam Bank som modpart. Du kan afgive ordrer til PenSam Bank ved personlig henvendelse, pr. telefon, , fax eller pr. brev. PenSam Bank forbeholder sig ret til at optage telefonsamtaler på bånd. Optagelserne kan efterfølgende tjene som dokumentation for, hvad der er aftalt. Efter at PenSam Bank er blevet bekendt med din ordre, sikres det, at ordren indeholder tilstrækkelige oplysninger til korrekt afregninger er opfyldt. Herefter ekspederes og afregnes din ordre uden ugrundet ophold med mindre andet er aftalt med dig i Aftale om Prioritering af ejerbolig (Køb, Salg og/eller Konvertering/Friværdibelåning). MARKEDSHANDEL Når du hjemtager eller indfrier dit realkreditlån (køb eller salg af realkreditobligationer) via PenSam Bank som modpart anvender PenSam Bank ordretypen Markedshandel via PenSam Bank's samarbejdspartnere/handelssteder. Det betyder, at PenSam Bank sørger for at afregne din ordre om køb eller salg af realkreditobligationer bedst muligt i henhold til PenSam Bank's ordreudførelsespolitik og til den indgåede i Aftale om prioritering af ejerbolig (Køb, Salg eller Konvertering/Friværdibelåning). Efter at PenSam Bank er blevet bekendt med din ordre, vil ordren blive handlet på de bedst mulige vilkår efter de retningslinjer, som er beskrevet i PenSam Bank's ordreudførelsespolitik. Normalt vil der ikke ske afregning samme dag af ordrer, der er modtaget i banken efter kl Det kan være en fordel at anvende Markedshandel med PenSam Bank som modpart, når din hjemtagelse eller indfrielse af realkreditlån skal ske med det samme eller indenfor få dage efter modtagelse af lånetilbud eller indfrielsestilbud fra realkreditinstituttet. 8

9 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER En Markedshandel afregnes som hovedregel via PenSam Bank's samarbejdspartner/handelssted på én gang, men det kan forekomme, at din Markedshandel delafregnes, hvilket vil sige, at du kun får købt eller solgt en del af den mængde realkreditobligationer, du ønskede. Delafregning kan medføre øgede kurtageomkostninger, fordi der beregnes kurtage pr. dag for den del af din ordre, der er handlet inden for dagen. Selvom langt de fleste Markedshandler kan handles via PenSam Bank's samarbejdspartner/ handelssted, gælder det, at Markedshandler kun kan gennemføres helt eller delvist, hvis det i markedet er muligt at tilvejebringe eller afhænde den pågældende realkreditobligation. En Markedshandel handles med PenSam Bank som modpart. Dog handles alle ordrer altid via PenSam Bank's samarbejdspartner/handelssted, der handler direkte på relevante markeder. I forbindelse med indgåelse af handlen foretages af PenSam Bank's samarbejdspartner et tillæg/ fradrag i forbindelse med hjemtagelsen eller indfrielsen af dit realkreditlån en kursskærring, som fremgår af PenSam Bank's prisliste, der kan ses på PenSam Bank's hjemmeside bank eller udleveres, ved at du henvender dig til PenSam Bank. Fastkursaftale/kurskontrakt tilbydes i udvalgte obligationer til kunder, der ønsker en provenueller rentesikring i forbindelse med hjemtagelse eller indfrielse af realkreditlån. Terminskursen fastsættes på aftaletidspunktet. Terminskursen beregnes med et tillæg/fradag til markedskursen på aftaletidspunktet. Terminstillægget/-fradraget fastsættes af PenSam Bank's samarbejdspartner og udregnes ud fra den renteforskel, der er mellem det pågældende værdipapirs direkte rente, den eventuelt publicerede/forventede udtrækningsprocent og pengemarkedsrenten for den ønskede periode. Markedskursen fastsættes på samme måde som nævnt under Markedshandel. Ud over ovennævnte tillæg/fradrag foretages af PenSam Bank's samarbejdspartner i forbindelse med optagelse, indfrielse eller omprioritering af gæld i fast ejendom en kursskærring, som fremgår af PenSam Bank's prisliste, der kan ses på PenSam Bank's hjemmeside bank eller udleveres, ved at du henvender dig til PenSam Bank. FASTKURSAFTALE/KURSKONTRAKT En Fastkursaftale/kurskontrakt er karakteriseret ved, at kunden aftaler en fast kurs (terminskurs) på køb eller salg af en bestemt mængde obligationer til senere levering (mere end tre dage fra handelstidspunktet) forud for handlens gennemførelse. 9

10 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER FORDELE OG ULEMPER VED ORDRETYPERNE Markedshandel Fastkursaftale/Kurskontrakt Fordele Aktuel dagsmarkedskurs Kendskab til kurs med det samme Ingen terminsfradrag/tillæg for kurssikring Ulemper Kursfølsomhed indtil den dag endelig handel indgås med banken Aftale kan ikke annulleres, når handel er indgået med PenSam Bank Fordele Fastlåse obligationskurs på aftalt kurs på aftalt handelsdato Ingen kursfølsomhed fra handelsdagen og frem til terminsdagen Kan indgå aftale om fastkursaftale/ kurskontrakt når det passer dig Ulemper Kan være forbundet med omkostninger for at træde ud af allerede indgået fastkursaftale/ kurskontrakt Terminsfradrag/tillæg for kurssikring Gebyr for at foretage fastkursaftale/ kurskontrakt SÆRLIGE VILKÅR Hvis der måtte indtræde ekstraordinære markedsforhold, kan PenSam Bank vælge at fravige ovennævnte principper for håndtering af ordrer om køb eller salg af realkreditobligationer. PenSam Bank er via den valgte samarbejdspartner berettiget til at udsætte effektueringen af din ordre eller helt at undlade at effektuere ordren, hvis det ikke er muligt at tilvejebringe eller afhænde realkreditobligationen i markedet under iagttagelse af kurs, mængde og handelsvilkår i øvrigt, eller hvis der foreligger en særlig markedssituation. For så vidt angår bestemmelser for opbevaring i depot, henvises til PenSam Bank's betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepoter. FONDSNOTA/BEKRÆFTELSER Når PenSam Bank på dine vegne har udført en ordre, vil PenSam Bank hurtigst muligt give dig de væsentligste oplysninger om udførelsen. I den forbindelse forbeholder PenSam Bank sig ret til at give oplysninger ved brug af standardkoder. Efter indgåelse af handel modtager du handelsbekræftelse i form af en afregningsnota. Du modtager denne med almindelig post eller elektronisk via E-boks. Du bør altid sikre dig, at indholdet af notaen stemmer overens med den aftalte handel. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom forbeholder PenSam Bank sig ret til at sende de væsentlige oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger, dog senest en måned efter handlens gennemførelse. PenSam Bank vil angive handelsstedet på din fondsnota, hvis dette er muligt og relevant. I situationer, hvor PenSam bank ikke har mulighed for at angive oplysninger om tidspunkt og han- 10

11 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER delssted, idet PenSam Bank ikke har modtaget oplysninger fra tredjemand, vil PenSam Bank undlade at give oplysning herom. Handelsstedet angives ved den unikke identifikation af et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, som systematisk internaliserer. Ved videreformidling af en kundes ordre fra banken til en anden værdipapirhandler afhænger angivelsen af handelssted på afregningsnotaen af, hvordan denne anden værdipapirhandler udfører ordren. Det handelssted som angives ved videreformidling er det, hvor ordren rent faktisk udføres som sidste led i handelskæden. INDSIGELSE VEDRØRENDE FONDSNOTA/ BEKRÆFTELSER M.M. Eventuelle indsigelser mod indholdet af din fondsnota/bekræftelse skal fremsættes straks efter modtagelsen og du bør omgående underrette os, hvis fondsnotaen/bekræftelsen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at PenSam Bank ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide. OMKOSTNINGER Handel med realkreditobligationer er forbundet med omkostninger, der fremstår forskelligt alt efter ordretype og den handlede mængde. Eksempler på omkostninger er navnlig kurtage, tillæg/fradrag i afregningskursen og gebyrer. Kurtage I forbindelse med indgåelse af handler af realkreditobligationer betales kurtage til PenSam Bank. Kurtagen beregnes som en procentdel af kursværdien eller som et fast beløb pr. handel - der beregnes typisk en minimumskurtage ved handel for små beløb. Ved køb lægges kurtagen til afregningsbeløbet, og ved salg trækkes kurtagen fra afregningsbeløbet. PenSam Bank's kurtagesatser er afhængige af, hvor stor din handel er og ordretype. Kurtagesatserne fremgår af PenSam Bank's prisliste, der ajourføres løbende i henhold til markedsforholdene. Prislisten ligger til gennemsyn i PenSam Bank's lokaler eller kan findes på PenSam Bank's hjemmeside. Tillæg/fradrag I forbindelse med handel af obligationer beregnes der et tillæg til kursen i forbindelse med køb og et fradrag i kursen i forbindelse med salg. Størrelsen af tillægget/fradraget fremgår af PenSam Bank's prisliste. Øvrige omkostninger I forbindelse med visse handler med realkreditobligationer kan der påregnes yderligere omkostninger. Det kan eksempelvis dreje sig om omkostninger til realkreditinstitutter, der skal overføre obligationer til salg via PenSam Bank's samledepot eller omkostninger for indgåelse af fastkursaftale/ kurssikring med PenSam Bank. AFVIKLING AF FONDSHANDLER Når din handel med realkreditobligationer afvikles, betyder dette, at der sker levering af og betaling for realkreditobligationerne. Når du har købt eller solgt realkreditobligationer, går der to børsdage (valørdage), før købet/salget er endeligt registreret og betaling finder sted. Dette er dog ikke til hinder for, at købte realkreditobligationer kan videresælges, eller at der kan disponeres over salgsprovenuet, inden registrering og betaling har fundet sted. Når du køber realkreditobligationer via PenSam Bank, er levering af realkreditobligationen/ubetinget ejendomsret betinget af, at PenSam Bank modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest ved afviklingsdagens begyndelse. Når du 11

12 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER sælger realkreditobligationer via PenSam Bank, er betaling af afregningsbeløbet betinget af, at PenSam Bank får ubetinget ejendomsret over realkreditobligationerne ved afviklingsdagens begyndelse. Du er forpligtet til at afholde de omkostninger, der måtte være forbundet med, at afvikling ikke kan finde sted på grund af manglende levering/ betaling. Dette gælder tillige, hvis manglende levering af realkreditobligationer skyldes udtrækning, der er publiceret mellem ordreafgivelsestidpunktet og afviklingsdagen. SKATTEFORBEHOLD Handel med realkreditobligationer behandles skattemæssigt forskelligt afhængigt af blandt andet den pågældende type af obligationsserie/ type, ejertid m.v. Du bør søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser, som handel med realkreditobligationer kan have. PenSam Bank er uden ansvar for de skattemæssige konsekvenser, som handel med realkreditobligationer via PenSam Bank kan have for dig. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I forbindelse med handel med realkreditobligationer indsamler og behandler PenSam Bank personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den enkelte handel (eller yde investeringsrådgivning). BANKENS VIDEREGIVELSE AF KUNDE- OPLYSNINGER I forbindelse med opfyldelse af din ordre kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til PenSam Bank's samarbejdspartner, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. ANNULLERING AF FEJLHANDLER PenSam Bank forbeholder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, hvis det relevante handelssted beslutter, at der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl og hvor modparten reklamerer straks. Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel vil PenSam Bank tilbageføre relevante realkreditobligationer og midler til parterne. Annulleres din handel, vil PenSam Bank hurtigst muligt give dig besked. Hvis du ønsker ordren/ handlen gennemført på ny, skal du rette henvendelse til PenSam Bank. PENSAM BANK'S ERSTATNINGSANSVAR PenSam Bank er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er PenSam Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er PenSam Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i PenSam Bank's strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af PenSam Bank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af PenSam Bank 12

13 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER andre omstændigheder, som er uden for PenSam Bank's kontrol. PenSam Bank's ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: PenSam Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør PenSam Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Har du netbank via PenSam Bank, kan orientering ske elektronisk. I PenSam Bank kan du få udleveret opdaterede "Betingelser for handel med værdipapirer", ligesom de er tilgængelige på PenSam Bank's hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretningerne mellem PenSam Bank og dig udføres på, kan PenSam Bank opdatere disse betingelser ved at henvise til PenSam Bank's hjemmeside. LOVVALG Eventuelle retstvister mellem dig og PenSam Bank afgøres efter dansk ret. ANDRE REGLER DER GÆLDER Ud over nærværende Betingelser for handel med værdipapirer henvises til Betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot, PenSam Bank's Ordreudførelsespolitik og PenSam Bank's Almindelige forretningsbetingelser, der alle gælder medmindre disse måtte være fraveget i nærværende betingelser. ÆNDRINGER TIL DISSE BESTEMMELSER PenSam Bank forbeholder sig ret til, med virkning for fremtidige handler, at ændre disse "Betingelser for handel med værdipapirer" uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig og med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for dig. Du får oplysning om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen, eller når PenSam Bank udsender den første oversigt efter annoncering. 13

14 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot 1 GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i samledepot i PenSam Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for opbevaring af værdipapirer i PenSam Bank i forbindelse med handler med værdipapirer ved optagelse/indfrielse af realkreditlån via PenSam Bank. Samledepot PenSam Bank har valgt at opbevare dine værdipapirer ved optagelse/indfrielse af realkreditlån i et samledepot. Det vil sige et depot, hvor flere kunders værdipapirer er registreret i PenSam Bank's navn med oplysning om, at værdipapirerne tilhører PenSam Bank's kunder. PenSam Bank er legitimeret og bemyndiget til at disponere på dine vegne over dine værdipapirer i samledepot. PenSam Bank kan kun foretage dispositioner over dine værdipapirer i samledepot i overensstemmelse med dine instruktioner. lfølge lov om finansiel virksomhed kan en kunde i tilfælde af PenSam Bank's betalingsstandsning, konkurs eller lignende tage sine værdipapirer ud af et samledepot på grundlag af vores registrering om ejerforholdet, hvis der ikke inden er opstået tvist om din ejendomsret. Der er tilknyttet en konto i PenSam Bank til samledepotet, hvorpå indtægter (f.eks. renter på obligationer) fra samledepotet kan indsættes, hvorfra eventuelle udgifter m.v. kan hæves og hvor nettobeløb ved køb/salg af værdipapirer kan hæves/ indsættes. Inden brug af Samledepot Brug af samledepot i PenSam Bank forudsætter at PenSam Bank har oplysning om dit (ordregiverens) navn, adresse og CPR-nr. Har PenSam Bank ikke disse oplysninger, kan PenSam Bank ikke tilbyde brug af samledepot. Udskrifter Ved afslutningen af hjemtagelsen/indfrielsen af realkreditlån via PenSam Bank vil PenSam Bank udsende relevant dokumentation (ex. fonds- og indfrielsesnotaer) brugt i forbindelse med sagsbehandlingen. Fondsnotaer på køb/salg vil snarest blive udsendt efter ordreindgåelsen. Efter behov kan der mod gebyr bestilles oversigter, der viser kundens aktuelle beholdning i samledepotet. Årsudskrifter Alle værdipapirer samles på PenSam Bank's samledepot med henblik på en hurtig handel af kundens realkreditobligationer i forbindelse med hjemtagelse eller indfrielse af realkreditlån. Som udgangspunkt vil PenSam Bank ikke have kundens værdipapirer liggende på PenSam Bank's samledepot i en 12 måneders periode. Depotgebyr PenSam Bank opkræver ikke gebyr for opbevaring af værdipapirer i samledepot. Omkostninger for samledepot vil derfor ikke fremgå af PenSam Bank's prisliste offentliggjort på PenSam Bank's hjemmeside. PenSam Bank's erstatningsansvar PenSam Bank er erstatningsansvarlig, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er PenSam Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 14

15 BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I SAMLEDEPOT nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er PenSam Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i PenSam Bank's strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af PenSam Bank selv eller dens organisation uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af PenSam Bank andre omstændigheder, som er udenfor PenSam Bank's kontrol. PenSam Bank's ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: PenSam Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør PenSam Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 2 SÆRLIGE REGLER FOR VÆRDIPAPIRER REGISTRERET I VP Securities For obligationer der er registreret i VP Securities, gælder følgende betingelser: Registrering i VP Securities I VP Securities registreres udstedelse og omsætning af danske obligationer, der er godkendt til registrering at Finanstilsynet og rettigheder over disse. Registreringen sker på en konto i VP Securities (en VP-konto). PenSam Bank's samledepot er en VP-konto. Ændringsmeddelelser Hvis intet andet er aftalt, udsendes der ved ændringer i det registrerede på VP-kontoen meddelelse efter gældende regler. Meddelelser om ændringer på VP-kontoen (samledepotet) sendes til PenSam Bank, som har mulighed for at fravælge meddelelserne efter de gældende regler. Renter På forfaldsdagen vil eventuelle renter af obligationer blive indsat på kontoen tilknyttet samledepotet. PenSam Bank fordeler evt. indkomne renter på den relevante obligationsejers egen konto i PenSam Bank. lnvestorgarantiordning og tilsyn lfølge lov om garantifond for indskydere og investorer dækker Garantifonden i forhold til den enkelte investor et samlet tab på indtil euro, som en investor lider, hvis et pengeinstitut mv. ikke kan tilbagelevere værdipapirer, som det opbevarer. De nærmere regler kan ses på Finanstilsynet fører tilsyn med PenSam Bank. Meddelelse om rentebeløbet vil blive sendt til PenSam Bank, som har mulighed for at fravælge meddelelserne efter de gældende regler. Udtrækning Efter udtrækning af obligationer vil meddelelse om eventuelle udtrukne beløb blive sendt til PenSam Bank, der herefter viderebringer meddelelsen til obligationsejeren og eventuelle andre berettigede, medmindre andet er aftalt. 15

16 BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I SAMLEDEPOT På forfaldsdagen indsættes udtrækningsbeløbet på kontoen tilknyttet samledepotet, der herefter straks indsættes på obligationsejerens egen konto i PenSam Bank. Anmeldelser og dispositioner over værdipapirer Køb og salg, anmeldelse af rettigheder og andre dispositioner over obligationer sker på din anmodning gennem PenSam Bank. PenSam Bank sørger for, at ændringen bliver registreret på VP-kontoen (samledepotet). Ved dit køb tages for-behold for rettidig betaling. Dokumentation for anmeldelse Ved enhver anmodning om, at PenSam Bank skal foretage en registrering på VP-kontoen, kan PenSam Bank kræve dokumentation for, at: anmeldelsen kommer fra rette vedkommende dispositionen kan registreres rettigheden består. Forinden indrapportering til VP Securities foretager PenSam Bank en prøvelse af de anmeldte rettigheder og kan kræve, at andre nødvendige oplysninger foreligger, for at registrering kan ske, ellers kan anmeldelsen afvises. Hvis det sker, får du begrundelsen for afvisningen og oplysninger om adgang til klage til Klagenævnet for værdipapircentraler. På begæring får du udleveret en skriftlig bekræftelse med angivelse at det tidspunkt, hvorpå anmeldelsen er modtaget. Tidspunktet for anmeldelsens virkning Ved anmeldelse om registrering på VP-kontoen (samledepotet) får registreringen retsvirkning fra tidspunktet for anmeldelsens endelige prøvelse i VP Securities. (Prøvelsen er en kontrol af an-meldelsens formelle gyldighed). PenSam Bank skal have modtaget anmeldelsen inden for den sædvanlige åbningstid i PenSam Bank. lndgivelse af anmeldelse kan ske på følgende måder: Ved anmelders personlige henvendelse i PenSam Bank pr. brevpost pr. telefon, telefax eller anden teknisk meddelelsesform. Anmeldelse indgivet pr. telefon eller anden teknisk meddelelsesform skal bekræftes pr. brevpost fremsendt samme dag. Ordlyden i den første anmeldelse er gældende. Registreringsophør i VP Securities Når et fondsaktiv ikke længere registreres i VP Securities, vil meddelelse herom blive sendt til PenSam Bank, der herefter vil give besked videre til obligationsejeren og eventuelle andre rettighedshavere. Meddelelsen indeholder så vidt muligt oplysninger om baggrunden for ophøret og om en eventuel udbetaling af beløb i form af dividende eller tilbagebetaling af indbetalte beløb og lignende, eller helt eller delvist vederlag i fondsaktiver udstedt af den fortsættende udsteder eller tilsvarende. Meddelelsen gives af VP Securities eller PenSam Bank efter aftale med VP Securities. Klage Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder over obligationer eller PenSam Bank's afvisning af en anmeldelse skal indgives skriftligt til: Klagenævnet for Værdipapircentraler C/O VP Securities A/S Weidekampsgade København S 16

17 BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I SAMLEDEPOT senest 6 uger efter, at registreringen i VP Securities er sket. Klageafdelingen kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af ovennævnte klagefrist. Samtidig med indsendelsen af klagen skal der betales en klageafgift. Du kan få klagevejledning ved henvendelse til PenSam Bank's klageansvarlige. Du kan bede PenSam Bank om at blive henvist til den klageansvarlige eller du kan få oplysninger om den klageansvarlige på hjemmesiden Erstatning En dansk værdipapircentral er erstatningspligtig for tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i den pågældende værdipapircentral eller udbetalinger herfra, selvom fejlen er hændelig. Kan fejlen henføres til PenSam Bank, er PenSam Bank erstatningspligtig, selvom fejlen er hændelig. Den samlede erstatning for sådanne tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke overstige 500 mio.kr. Hvis et dansk depotførende institut ikke selv kan betale, hæfter de øvrige danske depotførende institutter for det manglende beløb, dog maksimalt 500 mio. kr. I det omfang værdipapirer er placeret i et samledepot, er det alene PenSam Bank, der er registreret som rettighedshaver til depotet hos VP Securities. Det medfører, at du i den sammenhæng ikke er omfattet af ovennævnte erstatningsordning, der kun finder anvendelse på samledepotet som helhed og ikke gælder for PenSam Bank's registrering af de enkelte ejerforhold i PenSam Bank's interne system. I sådanne tilfælde finder de almindelige erstatningsbestemmelser i disse Betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot anvendelse. og retsvirkningerne af registrering fremgår af lov om værdipapirhandel m.v. og de tilhørende bekendtgørelser samt lov om finansiel virksomhed. 3 ÆNDRING AF DISSE BETINGELSER PenSam Bank forbeholder sig ret til med virkning for fremtidige handler at ændre disse betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig, og med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for dig. Du får oplysning om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen eller via din netbank. Har du netbank via PenSam Bank, kan orientering ske elektronisk. I PenSam Bank kan du få udleveret opdaterede "Betingelser for opbevaring af værdipapirer i samledepot i PenSam Bank", ligesom de er tilgængelige på PenSam Bank's hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretningerne mellem PenSam Bank og dig udføres på, kan PenSam Bank opdatere disse betingelser ved at henvise til PenSam Bank's hjemmeside. POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSE- KONFLIKTER Formål Denne politik har til formål at forebygge, at kunder i PenSam Bank lider tab, som følge af interessekonflikter mellem kunden og banken. Politikken identificerer de interessekonflikter, der kan opstå i forbindelse med håndtering af kunders optagelse/indfrielse/omlægning af realkreditlån i private ejerboliger og handel med værdipapirer (realkreditobligationer) og beskriver de organisatoriske og administrative procedurer, PenSam Bank har fastlagt for at håndtere interessekonflikter. Lovgivning De nærmere regler om obligationer m.v. registreret i VP Securities, herunder til betingelserne for 17

18 BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I SAMLEDEPOT Identifikation af interessekonflikt En interessekonflikt kan opstå, hvis PenSam Bank foretager egne handler og på samme tid har oplysninger om en kundes potentielle frem-tidige ordre i det samme værdipapir rådgiver en kunde om køb/salg af værdipapirer, hvori PenSam Bank selv har en interesse/ position eller medarbejderen modtager betalinger fra tredjemand ud over almindelig standardprovision i forbindelse med en kundes handel. Håndtering af interessekonflikter Det er direktionens ønske, at PenSam Bank skal drive virksomhed på et højt fagligt og etisk niveau. Det betyder, at PenSam Bank prioriterer at give alle kunder en korrekt og professionel behandling, så interessekonflikter eller mistanke herom i videst muligt omfang imødegås og, at PenSam Bank i uddannelse af medarbejdere lægger stor vægt på etisk adfærd. Oplysning til kunderne Hvis der på trods af de forebyggende tiltag, skulle opstå en interessekonflikt, vil PenSam Bank inden der indgås aftale med kunden oplyse kunden herom, således at kunden kan varetage sine interesser på et velinformeret grundlag. Politikken godkendes af direktionen for PenSam Bank. Politikken revideres efter behov dog minimum én gang årligt. Hvis PenSam Bank ændrer denne politik offentliggøres ændringerne på PenSam Bank's hjemmeside, hvor politikken til enhver tid er tilgængelig. Gældende fra den PenSam Bank har indrettet sin virksomhed med funktionsadskillelse så interessekonflikter begrænses. Derudover er der udarbejdet politikker og interne forretningsgange, som PenSam Bank's medarbejdere skal overholde i forbindelse med håndtering af kunders optagelse/indfrielse/omlægning af realkreditlån i private ejerboliger og handel med værdipapirer (realkreditobligationer). Desuden er der i organisationen etableret både en compliancefunktion og en risikostyringsfunktion, der løbende overvåger og kontrollerer, om værdipapirhandlen i forbindelse med realkredit overholder de lovkrav, der er gældende for PenSam Bank, og orienterer direktionen herom. 18

19 19

20 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S GENERELT 1. Betingelsernes anvendelsesområde Almindelige forretningsbetingelser for Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S ( Betingelserne ) gælder for ethvert mellemværende mellem Artha Kapitalforvaltning

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere