Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen."

Transkript

1 Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige forretningsbetingelser" i det omfang disse ikke udtrykkeligt er fraveget. Beskrivelser af de finansielle instrumenter kan ses på Pengeinstituttes hjemmeside. 2. Afregningsprincipper Der skelnes mellem følgende ordretyper: strakshandel, gennemsnitsordre, børsordre og markedsordre/limiteret ordre. I det efterfølgende omtales disse principper særskilt. Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Køb eller salg af finansielle instrumenter, som også kan handles på et reguleret marked (f.eks. OMX Den Nordiske Børs København herefter kaldet OMX København, tidligere Københavns Fondsbørs), en multilateral handelsfacilitet eller en alternativ markedsplads som First North, kan handles direkte med Spar Nord som modpart. 2.1 Strakshandel En strakshandel er karakteriseret ved, at handlen effektueres med Spar Nord som modpart via bankens egenbeholdning, og kursen er aftalt forud for handlens gennemførelse. Strakshandel tilbydes i udvalgte papirer. Endvidere tilbydes strakshandel på termin, dvs. med afvikling ud over to til tre børsdage. Afregningskursen vil være den aktuelle strakskurs ved at handel på almindelige vilkår. Derudover vil der være tale om et terminstillæg/fradrag Strakshandel i aktier og investeringsforeningsbeviser, der er optaget til notering på OMX København Vi gennemfører denne type handler med Spar Nord som modpart til en kurs på handelstidspunktet, svarende til kursen på OMX København Strakshandel i obligationer, der er optaget til notering på OMX København Vi gennemfører denne type handler med Spar Nord som modpart til en kurs på handelstidspunktet, svarende til kursen på OMX København, evt. med kurstillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation Strakshandler i finansielle instrumenter, der ikke handles på OMX København Ved strakshandel i finansielle instrumenter noteret på udenlandsk børs, er det Spar Nord der stiller priser, ud fra de markedspriser og vilkår, der er gældende for det enkelte papir på den pågældende børs. Såfremt andet ikke er aftalt vil valutakursen, der vises på notaen ved strakshandel være en foreløbig kurs. Valutakursen bliver fastsat ud fra Nationalbankens notering 2 bankdage før valørdagen inkl. Pengeinstituttets tillæg/fradrag, jvf. Prisinformation, hvorefter en endelig nota fremsendes. Valutakursen kan såfremt kunden ønsker det fastsættes samme dag. Her kan der være tale om et tillæg/fradrag i kursen Strakshandel i aktier, investeringsbeviser og obligationer, der er optaget til notering på OMX København efter børsens lukketid. For handel med finansielle instrumenter efter at markedet på OMX København er lukket, stiller Spar Nord strakskurser, som alle tager udgangspunkt i den officielle lukkekurs kl. 17:00, i udvalgte papirer. Da der ikke eksisterer et officielt marked efter kl. 17:00, vil eventuelle kursbevægelser alene bero på Pengeinstituttets subjektive vurdering af nyheder og informationer, som vurderes at have kursbevægende karakter, og som vurderes at ville få betydning for åbningskursen næstkommende handelsdag. Spar Nord skal dog kunne gøre rede for hvilke forhold der tilsiger, at markedskursen er ændret efter kl. 17: Gennemsnitsordrer i aktier og investeringsbeviser, der er optaget til notering på OMX København og First North Gennemsnitsordrer tilbyder Spar Nord på aktier og investeringsbeviser, der er optaget til handel på OMX København. Disse handler afregnes med Spar Nord som modpart til en vægtet gennemsnitskurs genereret på OMX København. Der tages udgangspunkt i '15:30 Gennemsnit - Alle handler', der er et vægtet gennemsnit af alle de handler, gennemført på Københavns Fondsbørs, der er foretaget i tidsrummet kl. 9:00 til kl. 15:30. Der beregnes på disse handler tillæg/fradrag i henhold til Spar Nord gældende Prisinformation. Ordrer afgivet før kl. 9:00 forsøges handlet samme danske børsdag. Ordrer effektueret på denne måde, benævnes efterfølgende som gennemsnitskurshandler. I undtagelsestilfælde kan ovennævnte afregningsprincipper fraviges og ordren vil blive afregnet som Markedsordre. Undtagelsestilfælde kan blandt andet opstå i særlige markedssituationer, f.eks. begrænset likviditet, eller i finansielle instrumenter hvor der ikke er løbende handel. Regler-værdipapirer/ Side: 1 Udskrivningsdato:

2 Hvis afregningsprincipperne fraviges, betragtes handlen som en markedskurshandel. 2.3 Markedsordrer /Limiteret ordre En markedsordre er en ordre om at købe eller sælge et finansielt instrument til en kurs der afspejler den aktuelle pris i markedet. Markedsordrer udføres oftest i én transaktion, men kan handles delt/opsamlet såfremt den er på mere end en handelspost, således at kunden afregnes til et vægtet gennemsnit af de priser, der er opnået (anvendes fx ved store ordrer relativt i forhold til likviditet). En markedsordre kan kombineres med en limitering. Hvis en limiteret købsordre vælges, skal der angives den højeste kurs, ordren ønskes afregnet til. Hvis en limiteret salgsordre vælges, skal der angives den laveste kurs, som ordren ønskes afregnet til incl. Pengeinstituttets tillæg/fradrag iflg. Prisinformation. En markedsordre/limiteret ordre kan enten handles med Pengeinstituttet som modpart eller blive lagt ud på den aktuelle børs. I det omfang det ikke er muligt at afregne en markedsordre/limiteret ordre fuldt ud, forbeholder Pengeinstituttet sig ret til at delafregne ordren Markedsordre /Limiteret ordre i aktier, investeringsforeningsbeviser og obligationer optaget til notering på OMX København Ordrer modtaget før kl. 9:00 vil blive forsøgt udført første gang samme dag, såfremt denne er en dansk børsdag. En limiteret ordre vil såfremt andet ikke er aftalt udløbe efter 14 dage. Markedsordre anføres som markedskursordre på notaen Markedsordre /Limiteret ordre i aktier, investeringsforeningsbeviser og obligationer, der ikke er noteret på OMX København Ordrerne udføres på danske børsdage i tidsrummet 9:00-16:30. Ordrer der modtages efter kl. 16:30, vil som udgangspunkt først blive forsøgt handlet den næstkommende danske børsdag. En limiteret ordre vil såfremt andet ikke er aftalt udløbe efter 14 dage. Markedsordre anføres som markedskursordre på notaen Markedsordre /Limiteret ordre øvrige finansielle instrumenter. Markedsordre udføres på bankdage, i tidsrummet 8:00-17:00. Limiteret ordre, udføres på bankdage, i døgnets 24 timer. Limiteret ordre er gældende indtil den er effektuert, tilbagekaldt eller andet er aftalt. Ordrerne bliver altid udført som OTC, hvilket vil sige med Pengeinstituttet som modpart og over Pengeinstituttets egenbeholdning. 2.4 Børsordrer på aktier og investeringsforeningsbeviser optaget til handel på OMX København Ved valg af ordretypen børsordre, bliver ordren formidlet direkte videre til handel på OMX Den Nordiske Børs København. A. Begreber i forbindelse med børshandel : a. Børshandel Børshandel: Den officielle betegnelse for handel direkte på OMX København gennem OMX København' handelssystem SAXESS. b. Handelsdagen på OMX København Handelsdagen på OMX København begynder med en 1-times åbningsperiode, som afsluttes med en åbningsprocedure, hvor åbningskursen beregnes. Perioden kaldes før-handel eller pre-handel. Ordrer indlagt mellem 8.45 og 9.00 vil komme med i åbningsproceduren, ligesom ulimiterede handler, der løber over flere handelsdage, vil blive medtaget i åbningsproceduren. Efter åbningsproceduren går ordrebøgerne over til kontinuerlig handel. Den kontinuerlige handel går således fra kl til kl Fra til fortages der lukkematch. Regler-værdipapirer/ Side: 2 Udskrivningsdato:

3 Fra til kl er der børspause, fra matches de enkelte ordrebøger, hvorefter handlen ophører. c. Ordrebog Ordrebogen for en aktie/investeringsbevis er samlingen af købsordrer og salgsordrer samt øvrige informationer, der knytter sig hertil. d. Handelspost og senest betalte kurs En handelspost er defineret som det antal aktier, der skal til - i en specifik ordrebog/ fondskode - for, at ordren kan være 'kursbærende' og være med til at danne ordrebogens spread (spread defineret som forskellen mellem bedste købs- og salgskurs). En handel, hvori der medgår minimum det antal aktier, der svarer til en handelspost for den givne ordrebog, vil som hovedregel opdatere seneste betalte kurs, som er den sidst handlede kurs i handelspoststørrelse. Antallet af aktier, der udgør en handelspost, afhænger af hvilken likviditetsgruppe aktien indgår i og af aktiens kursniveau. For de ultralikvide aktier svarer en handelspost ca. til kr. i kursværdi. For gruppen likvide aktier beløber værdien af en handelspost sig til ca kr., og for gruppen mindre omsatte aktier, udgør en handelspost en kursværdi på ca kr. OMX København har valgt følgende handelspoststørrelser: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1.000, og stk. aktier. Kursværdien af en handelspost vil derfor kun sjældent udgøre præcist kr., kr. eller kr. afhængig af den likviditetsgruppe aktien nu indgår i. En handelspost vil altid på fastsættelsestidspunktet svare til den nærmest nedrundede handelspoststørrelse, der modsvarer den kursværdi, der gælder for den likviditetsgruppe aktien tilhører. En handelspost består som minimum af én aktie. OMX København vil to gange om året revidere handelspoststørrelserne. e. Ordreklasser Ordreklassen er defineret ud fra størrelsen af ordren. En handelspostordre er en ordre, hvis mængde er lig med eller større end det antal aktier, som udgør en handelspost for den pågældende ordrebog. En handelspostordre kan være med til at danne spreadet i den pågældende ordrebog, såfremt den har bedste kurs i enten købs- eller salgssiden. En småordre er en ordre, hvis mængde består af færre aktier end det antal aktier, som udgør en handelspost for den pågældende ordrebog. En småordre kan ikke danne spread. f. Kursspring Kursspring er udtryk for hvor stor forskel der minimum skal være på købs- og salgsprisen, og hvor meget kursen skal ændres med pr. gang. Tabellen nedenfor viser kursspring for aktier og investeringsbeviser. '1' betyder, at kursen på en ordre kan sættes i hele kroner fx 2166 og 2167; '0,5' vil sige, at kursen på en ordre kan springe i 0,50 kr. ad gangen fx 55,50 og 56,00: Kursspring for aktier KURSINTERVAL I DKK KURSSPRING I DKK 0-4,99 0,01 5-9,95 0, ,9 0, ,5 0, > Kursspring for investeringsforeningsbeviser KURSINTERVAL I DKK KURSSPRING I DKK ,90 0, (99.999) 1 B. Fra ordre til handel a) Ordreprioritering Under kontinuerlig handel prioriteres de ordrer, som har mulighed for at blive handlet, i en bestemt rækkefølge: 1) Handelspostordrer går forud for småordrer 2) Bedste kurs prioriteres 3) Tidsprioritering i forhold til, hvornår ordren blev lagt ind i ordrebogen. b) Integration mellem handelspostordrer og småordrer. Som udgangspunkt integreres handlen i ordrebogen mellem handelspostordrer og småordrer. En handelspostordre vil typisk, når den ikke har mulighed for at kunne matches fuldt ud mod en eller flere handelspostordrer i modsatte side (handelspostordrer har jo handelsprioritet frem for småordrer), blive matchet mod de småordrer, som har den rette kurs og tilsammen udgør en handelspost. Småordrer handles indbyrdes, dog ikke helt på samme måde som handler mellem handelspostordrer. Først og fremmest fordi småordrer og småhandler ikke kan være kursskabende. Når småordrer indbyrdes matches, kan det kun ske til seneste betalte kurs. En ordre 'fødes' ikke nødvendigvis som småordre. En rest fra en handelspostordre bliver til en småordre, når restordren udgør mindre end en handelspost for den pågældende ordrebog. Dernæst handles den som øvrige småordrer med den betingelse, at Regler-værdipapirer/ Side: 3 Udskrivningsdato:

4 hele ordren matches i en matchningsprocedure. c) Handelsprocedure Handlerne effektueres ved, at der er ens eller overlappende kurs på købs- og salgsordrerne. Den ordre, der har den bedste kurs og er indlagt først i systemet, bliver også først handlet. Der handles altid til ordrens valgte kurs. Ordren er gældende i 8 dage, medmindre andet er aftalt Ordrer i handelspoststørrelser afgives altid med limitering. Pengeinstituttet kan afvise at medtage ordren, hvis limiteringen afviger væsentlig fra seneste betalte kurs eller seneste slutkurs. Ordrer, der ikke følger OMX København' regler for børshandel med hensyn til kursspring, rundes ned til nærmeste korrekte kursspring ved købsordrer og rundes op til nærmeste korrekte kursspring ved salgsordrer. En ordre kan ikke ændres kun slettes, og kun såfremt den endnu ikke er handlet på OMX København. Pengeinstituttet påtager sig intet ansvar for at indlagte ordres kan slettes. Når ordren er handlet, fremsendes nota. 3. Specielt for handler i Netbanken Hvis der handles via Netbanken kan der vælges følgende ordretyper: Aktier og investeringsforeningsbeviser noteret på OMX København : Strakshandel i udvalgte papirer Børsordre Gennemsnitskursordre Aktier der ikke er noteret på OMX København : Markedsordre Obligationer noteret på OMX København : Strakshandel i udvalgte papirer Markedsordre/Limiteret ordre Obligationer der ikke er noteret på OMX København : Markedsordre/Limiteret ordre 4. Præmiering Pengeinstituttet modtager præmiering fra en række samarbejdspartnere som følge af, at Pengeinstituttets kunder investerer i disses investeringsprodukter. En summarisk oversigt af de til enhver tid gældende vilkår for præmiering kan hentes i din afdeling eller på Såfremt det ønskes, giver Pengeinstituttet detaljerede oplysninger om den præmiering der modtages fra Pengeinstituttets samarbejdspartnere, herunder den aktuelle provisionssats pr. investeringsprodukt.. 5. Annullering af ordrer og handler a) På kundens foranledning Handler og afgivne ordrer kan som udgangspunkt ikke annulleres. Annullering af afgivne ordrer vil kunne ske i det omfang, disse ikke er under ekspedition. Pengeinstituttet påtager sig intet ansvar for, at en afgivet ordre kan annulleres inden gennemførelsen. b) På Pengeinstituttets foranledning Pengeinstituttet forbeholder sig ret til under særlige omstændigheder ikke at effektuere en ordre modtaget fra en kunde. Særlige omstændigheder kan være markedsforhold, blandt andet hvor der er en stor kursforskel mellem bud og udbud, hvor der ingen kurs er eller hvor der ikke er løbende handel i det pågældende instrument. Pengeinstituttet kan vælge at udsætte eller annullere ordren. Hvis ordren annulleres, vil du modtage særskilt besked herom. Ved løbende handel forstås en kontinuerlig handel med en ikke ubetydelig omsætning, hvor der normalt dagligt på regelmæssig basis tilbydes aktuelle priser på handler i et bestemt finansielt produkt. I relation til Pengeinstituttets strakskurser kan Pengeinstituttet til enhver tid vælge at suspendere muligheden for handel. Pengeinstituttet kan ligeledes annullere en indgået handel, hvis der er tale om åbenlyse fejl og/eller hvis OMX København af samme årsag anmoder banken om at slette en eller flere handler. 6. Kontantforbehold og forudsætninger for gennemførsel af handler. Ved kundens køb er Pengeinstituttets levering af finansielle instrumenter betinget af, at Pengeinstituttet modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Ved kundens salg af finansielle instrumenter er Pengeinstituttets betaling af afregningsbeløbet betinget af, at Pengeinstituttet får ubetinget ejendomsret over de finansielle instrumenter på afviklingsdagen. For finansielle instrumenter registreret i Regler-værdipapirer/ Side: 4 Udskrivningsdato:

5 Værdipapircentralen gælder den begrænsning, at der først kan disponeres over disse på den tilhørende VP-konto den anden bankdag efter afviklingen. Finansielle instrumenter registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over finansielle instrumenter, der strider mod salget - f.eks. pantsætning eller købte finansielle instrumenter, der endnu ikke er til kundens disposition. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen pga., manglende betaling eller levering kan kunden være erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer kunden risikoen for, at den part, som Pengeinstituttet har handlet med, kan betale eller levere. 7. Indsigelser vedrørende nota Eventuelle indsigelser mod indholdet af den fremsendte nota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og Pengeinstituttet skal omgående underrettes, hvis notaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Pengeinstituttet ikke kan holdes ansvarlig for et eventuelt tab, som kunne være undgået, såfremt Pengeinstituttet var blevet underrettet i tide. 8. Prisinformation Kunden betaler kurtage og i enkelte tilfælde et tillæg/fradrag til kursen. Kurtagen afhænger af hvilket finansielt instrument der handles, og hvor stort et beløb der handles. Kurtagen beregnes som en procentdel af kursværdien, dog således at kurtagen minimum udgør et fast beløb uanset handlens størrelse. Afhængig af handelstype kan der forekomme tillæg eller fradrag til prisen, hvilket vil fremgå af notaen. Pengeinstituttets aktuelle satser og størrelser for kurtage, minimumskurtage og tillæg/fradrag kan fås ved henvendelse til din afdeling. For anden information om aktuelle kurtagesatser, udenlandske omkostninger, henvises til Pengeinstituttets 'Prisinformation', som løbende opdateres. På Pengeinstituttets hjemmeside findes der informative kurser for udvalgte finansielle instrumenter. Kurserne er som hovedregel op til 15 minutter forsinkede og derfor kun informative. Ved henvendelse til Pengeinstituttet kan ligeldes stilles den aktuelle handlekurs. 9. Ændring af betingelserne "Betingelser for handel med finansielle instrumenter" kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Pengeinstituttet kan derudover ændre "Betingelser for handel med finansielle instrumenter", med et varsel på 8 dage. Varsel om ændringer og ændring af betingelser for handel med finansielle instrumenter sker alene på De til enhver tid gældende vilkår kan fås ved henvendelse i Pengeinstituttet eller hentes på Pengeinstituttets hjemmeside. 10. Ikrafttrædelse Disse "Betingelser for handel med finansielle instrumenter" gælder fra 1. november Regler-værdipapirer/ Side: 5 Udskrivningsdato:

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Ordrer- og ordreudførelsespolitik

Yderligere information investeringsservice. Ordrer- og ordreudførelsespolitik Yderligere information investeringsservice Ordrer- og ordreudførelsespolitik Indledning I Yderligere Informationer om Investeringsservice giver DEGIRO den detaljerede fortolkning af de kontraktuelle aftaler,

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 6 03-07-2012 12:31 Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Journal nr.3:1120-0204-8/ld/fødevarer

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere