BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER"

Transkript

1 BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords Almindelige forretningsbetingelser, i det omfang disse ikke udtrykkeligt er fraveget. Beskrivelser af de finansielle instrumenter kan ses på sparnord.dk/investeringsinfo. 2. Afregningsprincipper Der skelnes mellem følgende afregningsprincipper: Strakshandel Gennemsnitsordre Markedsordre I det efterfølgende omtales disse principper særskilt. Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Køb og salg af finansielle instrumenter sker med Spar Nord som modpart. 2.1 Strakshandel En strakshandel er karakteriseret ved, at handlen effektueres med Spar Nords egenbeholdning som modpart, og kursen er aftalt forud for handlens gennemførelse. Strakshandel tilbydes i udvalgte papirer. Endvidere tilbydes handel på termin, dvs. med afvikling ud over to til tre børsdage. Afregningskursen vil være den aktuelle strakskurs reguleret med et terminstillæg/fradrag. 2.2 Gennemsnitsordre En gennemsnitsordre afregnes til en vægtet gennemsnitskurs genereret på NASDAQ OMX København. Der tages udgangspunkt i 15:30 Gennemsnit - Alle handler, der er et vægtet gennemsnit af alle handler gennemført på eller indberettet til NASDAQ OMX København i tidsrummet kl til kl På gennemsnitsordrer beregnes et tillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation, der kan ses på sparnord.dk/investeringsinfo. Eksekveres en ordre på denne måde, betragtes handlen som en gennemsnitskurshandel. I undtagelsestilfælde kan ovennævnte afregningsprincip fraviges, og ordren vil blive afregnet som en markedsordre, hvorved handlen betragtes som en markedskurshandel. Af undtagelsestilfælde kan nævnes finansielle instrumenter, hvor der ikke er løbende handel, eller særlige markedssituationer som eksempelvis ved begrænset likviditet. Ved løbende handel forstås en kontinuerlig handel med en ikke ubetydelig omsætning, hvor der normalt på regelmæssig basis indenfor dagen tilbydes aktuelle priser. En gennemsnitsordre kan kombineres med en limitering. Ved limitering skal der tages højde for Spar Nords tillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation. Spar Nord kan afvise at medtage ordren, hvis limiteringen afviger væsentlig fra seneste betalte kurs eller seneste slutkurs. 2.3 Markedsordre En markedsordre er en ordre om at købe eller sælge et finansielt instrument til en kurs, der afspejler den aktuelle pris i markedet. Eksekveres en ordre på denne måde, betragtes handlen som en markedskurshandel. En markedsordre udføres oftest i én transaktion, men den kan handles delt, såfremt den er på mere end en handelspost, og kunden afregnes over flere omgange eller til et vægtet gennemsnit af de priser, der er opnået (anvendes fx ved store ordrer i forhold til likviditet). Markedsordrer hvis limitering ikke følger handelspladsens regler med hensyn til kursspring, rundes ned til nærmeste korrekte kursspring ved købsordrer og rundes op til nærmeste korrekte kursspring ved salgsordrer. En markedsordre kan kun slettes, såfremt den endnu ikke er eksekveret på handelspladsen. Spar Nord påtager sig intet ansvar for, at indlagte ordrer kan slettes. Når ordren er eksekveret, fremsendes nota. Spar Nord Bank Postboks Aalborg Telefon CVR-nr Side 1 af 5 - Betingelser for handel med finansielle instrumenter

2 Der skelnes mellem to grupper af markedsordrer: direkte til en handelsplads Øvrige/håndholdte markedsordrer I det efterfølgende omtales disse to grupper af markedsordrer særskilt Markedsordrer med videreformidling direkte til en handelsplads Markedsordrer med videreformidling direkte til en handelsplads benævnes DOR (Direct Order Routing). Der skelnes mellem to grupper af ordretypen DOR: til NASDAQ OMX København og Stockholm til broker Videreformidling til broker anvendes ved finansielle instrumenter, der ikke er noteret på NASDAQ OMX København og Stockholm. De to variationer beskrives særskilt. Fælles for dem er, at ordrer er gældende i 7 børsdage, medmindre andet er aftalt, og at ordrer videreformidles på danske børsdage. Ved ordretypen DOR afgives ordrer altid med limitering. Ved en limiteret købsordre, skal der angives den højeste kurs, ordren ønskes afregnet til. Ved en limiteret salgsordre, skal der angives den laveste kurs, som ordren ønskes afregnet til. Limiterede ordrer kan eksekveres i døgnets 24 timer afhængig af lokale handelsforhold, dog kun indenfor det aktuelle handelssteds åbningstid. Limiteringen kan ændres, såfremt ordren endnu ikke er eksekveret på handelspladsen. Spar Nord kan afvise at medtage ordren, hvis limiteringen afviger væsentlig fra seneste betalte kurs eller seneste slutkurs Markedsordre (DOR) til NASDAQ OMX Ved valg af ordretypen DOR til NAS- DAQ OMX, bliver ordren formidlet direkte videre til handel på NASDAQ OMX København og Stockholm. Er det hensigtsmæssigt for kunden, kan ordren herfra videreformidles til andre handelspladser for derved at opnå den bedst mulige kurs (Smart Order Routing). Nedenfor beskrives de væsentligste begreber i forbindelse med ordretypen DOR til NASDAQ OMX Ordrebog Ordrebogen for en aktie eller et investeringsforeningsbevis er samlingen af købsordrer og salgsordrer samt øvrige informationer, der knytter sig hertil Handelspost og senest handlet kurs Handelspoststørrelsen for samtlige ordrebøger på NASDAQ OMX København og Stockholm er 1, hvilket betyder, at samtlige handler opdaterer senest handlet kurs Kursspring Kursspring er udtryk for hvor stor forskel, der minimum skal være på købs- og salgsprisen, og hvor meget kursen skal ændres med pr. gang. Et kursspring på 1 betyder, at kursen på en ordre kan sættes i hele kroner fx og Et kursspring på 0,5 vil sige, at kursen på en ordre kan springe med 0,50 kr. ad gangen fx 505,50 og 506,00. De til enhver tid gældende kursspring for de enkelte ordrebøger, kan findes på NASDAQ OMX hjemmeside nasdaqomxnordic.com. Informationen kan også fås ved henvendelse til din lokale Spar Nord Handelsdagen på NASDAQ OMX København og Stockholm Handelsdagen på NASDAQ OMX begynder med en 1-times åbningsperiode, som afsluttes med en åbningsprocedure, hvor åbningskursen beregnes. Perioden kaldes før-handel eller prehandel. Ordrer indlagt mellem kl og kl vil komme med i åbningsproceduren, ligesom limiterede handler, der løber over flere handelsdage, vil blive medtaget i åbningsproceduren. Efter åbningsproceduren går ordrebøgerne over til kontinuerlig handel. Den kontinuerlige handel går fra kl til kl i København og i Stockholm til kl Investeringsforeningsbeviser noteret i København går i kontinuerlig handel kl Handelsdagen slutter med en lukkematch, der foregår fra kl til kl i København og fra kl til kl i Stockholm. Ordrebøgerne matches fra henholdsvis kl i København og kl i Stockholm, og frem til alle bøger er matchet. Herefter ophører handlen. De norske aktier handlet i Stockholm følger åbningstiderne på Oslo Børs Fra ordre til handel Under kontinuerlig handel prioriteres ordrer i en bestemt rækkefølge: Bedste kurs Tidspunkt for hvornår ordren blev lagt ind i ordrebogen Handlerne effektueres ved, at der er ens eller overlappende kurs på købs- og salgsordrerne. Ordren med højeste købspris eller laveste salgspris bliver effektueret først. Handelskursen bestemmes ud fra tidsrækkefølgen, det vil sige at den første registrerede ordre bestemmer handelskursen Markedsordre (DOR) til broker Ved valg af ordretypen DOR til broker, bliver ordren formidlet direkte videre til en broker og herfra direkte ud på den pågældende handelsplads. Disse markedsordrer kan håndteres alle handelsdage mellem kl og kl Uden for denne periode er ordrerne fortsat aktive, hvis det pågældende marked er åben. Reglerne for åbningstid, auktioner, kursspring og handelspoststørrelse følger reglerne for den enkelte børs. Side 2 af 5 - Betingelser for handel med finansielle instrumenter

3 2.3.2 Øvrige/håndholdte markedsordrer En markedsordre, der ikke videreformidles direkte, kan enten eksekveres med Spar Nords egenbeholdning som modpart eller blive lagt ud på den aktuelle handelsplads. I det omfang det ikke er muligt at afregne en markedsordre fuldt ud, forbeholder Spar Nord sig ret til at delafregne ordren. En markedsordre, der ikke videreformidles direkte, kan kombineres med en limitering. Ved limitering skal der tages højde for Spar Nords tillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation. Limiterede ordrer kan eksekveres i døgnets 24 timer afhængig af lokale handelsforhold, dog kun indenfor det aktuelle handelssteds åbningstid. Limiteringen kan ændres, såfremt ordren endnu ikke er eksekveret på handelspladsen. Spar Nord kan afvise at medtage ordren, hvis limiteringen afviger væsentlig fra seneste betalte kurs eller seneste slutkurs. Spar Nord kan endvidere afvise at medtage ordren, hvis Spar Nord ikke har mulighed for at handle papiret via Spar Nords handelsplatform eller opbevare det i Spar Nords depotbank. Markedsordrer, der ikke videreformidles direkte, er som udgangspunkt gyldige i 10 børsdage. Er ordren afgivet via rådgiver, er standard løbetid dog 1 dag. 3. Ordrer i aktier og investeringsforeningsbeviser 3.1 Aktier og investeringsforeningsbeviser noteret på NASDAQ OMX København For aktier og investeringsforeningsbeviser noteret på NASDAQ OMX København benyttes følgende afregningsprincipper: Gennemsnitsordre Markedsordre København. 3.2 Aktier noteret på NASDAQ OMX Stockholm For aktier og investeringsforeningsbeviser noteret på NASDAQ OMX Stockholm benyttes følgende afregningsprincipper: Stockholm. ** Markedsordrer, der ikke videreformidles danske børsdage før kl vil blive ordre modtaget efter kl vil blive taget under ekspedition indenfor 10 minutter efter modtagelsen og afregnes, 3.3 Aktier noteret på andre markeder end NASDAQ OMX København og Stockholm For aktier noteret på andre markeder end NASDAQ OMX København og Stockholm benyttes følgende afregningsprincipper: i bedste bud/udbud på den primære børs. ** Markedsordrer, der ikke videreformidles danske børsdage før kl vil blive ordre modtaget efter kl vil blive taget under ekspedition indenfor 10 minutter efter modtagelsen og afregnes 3.4 Unoterede aktier og alternative markedspladser i Danmark For unoterede aktier benyttes følgende afregningsprincip: * Markedsordrer, der ikke videreformidles danske børsdage vil blive taget under ekspedition næstkommende danske børsdag. 4. Ordrer i obligationer Markedsordrer i obligationer håndteres udelukkende som øvrige/ håndholdte markedsordrer. 4.1 Obligationer noteret på NASDAQ OMX København* For obligationer noteret på NASDAQ OMX København benyttes følgende afregningsprincipper: Strakshandel (udvalgte obligationer) København, eventuelt med et tillæg/ fradrag i henhold til gældende Prisinformation. ** Markedsordrer der er modtaget på danske børsdage før kl vil blive ordre modtaget efter kl vil blive taget under ekspedition senest næstkommende danske børsdag. Ordre søges taget under ekspedition indenfor 10 minutter efter modtagelsen og afregnes 4.2 Obligationer ikke noteret på NASDAQ OMX København For aktier noteret på andre markeder end NASDAQ OMX København benyttes følgende afregningsprincip: * Markedsordrer der er modtaget på danske børsdage før kl vil blive ordre modtaget efter kl vil blive Side 3 af 5 - Betingelser for handel med finansielle instrumenter

4 taget under ekspedition indenfor 10 minutter efter modtagelsen og afregnes 5. Ordrer i øvrige finansielle instrumenter * Markedsordrer kan udelukkende afgives manuelt og handles efter individuel aftale. 6. Valutaafregning Handler afregnes i danske kroner, med mindre andet er aftalt som fx afregning over kundens valutakonto. Ved handel med finansielle instrumenter denomineret i en anden valuta end danske kroner, fastsættes valutakursen som udgangspunkt 2 børsdage før valør til Nationalbankens notering reguleret med et kurstillæg/-fradrag i henhold til gældende Prisinformation. Valutakursen kan afhængig af lokale handelsforhold fastsættes en børsdag før valørdatoen. I særlige tilfælde kan valutakursen fastlåses på handelsdagen efter ønske fra kunden med et kurstillæg/-fradrag i henhold til gældende Prisinformation. 7. Handel udenfor NASDAQ OMX Københavns åbningstid For handel med finansielle instrumenter, efter at markedet på NAS- DAQ OMX København er lukket, stiller Spar Nord strakskurser i udvalgte danske papirer. Strakskurser i aktier tager udgangspunkt i den officielle lukkekurs kl Strakskurser i obligationer tager udgangspunkter i kursniveauet kl Da der ikke eksisterer et officielt marked for danske papirer efter kl , vil eventuelle kursbevægelser alene bero på Spar Nords subjektive vurdering af nyheder og informationer, som vurderes at have kurspåvirkning, og som vurderes at få betydning for åbningskursen næstkommende handelsdag. Spar Nord skal kunne gøre rede for, hvilke forhold der tilsiger, at markedskursen er ændret efter kl Præmiering Spar Nord modtager præmiering fra en række samarbejdspartnere som følge af, at Spar Nords kunder investerer i et eller flere produkter fra disse samarbejdspartnere. En summarisk oversigt af de til enhver tid gældende vilkår for præmiering kan hentes i din lokale Spar Nord eller på sparnord.dk/investeringsinfo. Såfremt det ønskes, giver Spar Nord detaljerede oplysninger om den præmiering, der modtages fra Spar Nords samarbejdspartnere, herunder den aktuelle provisionssats pr. investeringsprodukt. 9. Annullering af ordrer og handler 9.1 På kundens foranledning Handler og afgivne ordrer kan som udgangspunkt ikke annulleres. Annullering af afgivne ordrer vil kunne ske i det omfang, disse ikke er under ekspedition. Spar Nord påtager sig intet ansvar for, at en afgivet ordre kan annulleres inden gennemførelsen. 9.2 På Spar Nords foranledning Spar Nord forbeholder sig ret til under særlige omstændigheder ikke at effektuere en ordre modtaget fra en kunde. Særlige omstændigheder kan være begrænset adgang for Spar Nord til det pågældende marked, illikviditet i instrumentet eller betydelig kursforskel mellem købs- og salgspris. Spar Nord kan i disse tilfælde vælge at udsætte eller annullere ordren. Hvis ordren annulleres, vil kunden modtage særskilt besked herom. I relation til Spar Nords strakskurser kan Spar Nord til enhver tid vælge at suspendere muligheden for handel. Spar Nord kan ligeledes annullere en indgået handel, hvis der er tale om åbenlyse fejl, og/eller hvis handelspladsen af samme årsag anmoder banken om at slette en eller flere handler. 10. Kontantforbehold og forudsætninger for gennemførsel af handler Ved kundens køb er Spar Nords levering af finansielle instrumenter betinget af, at Spar Nord modtager endelig betaling af afregningsbeløbet på afviklingsdagen. Ved kundens salg af finansielle instrumenter er Spar Nords betaling af afregningsbeløbet betinget af, at Spar Nord får ubetinget ejendomsret over de finansielle instrumenter på afviklingsdagen. For finansielle instrumenter registreret i Værdipapircentralen gælder den begrænsning, at der først kan disponeres over disse på den tilhørende VP-konto den anden børsdag efter afviklingen. Finansielle instrumenter registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over finansielle instrumenter, der strider mod salget - f.eks. pantsætning eller købte finansielle instrumenter, der endnu ikke er til kundens disposition. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen pga. manglende betaling eller levering, kan kunden være erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 11. Indsigelser vedrørende nota Eventuelle indsigelser mod indholdet af den fremsendte nota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og Spar Nord skal omgående underrettes, hvis notaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Spar Nord ikke kan holdes ansvarlig for et eventuelt tab, som kunne være undgået, såfremt Spar Nord var blevet underrettet i tide. Side 4 af 5 - Betingelser for handel med finansielle instrumenter

5 12. Prisinformation Kunden betaler kurtage, udenlandske omkostninger og i enkelte tilfælde et tillæg/fradrag til kursen. Kurtagen afhænger af, hvilket finansielt instrument og beløbsstørrelsen der handles. Kurtagen beregnes som en procentdel af kursværdien, dog således at kurtagen minimum udgør et fast beløb uanset handlens størrelse. Afhængig af handelstype kan der forekomme tillæg eller fradrag til kursen, hvilket vil fremgå af notaen. For Spar Nords aktuelle satser og størrelser for kurtage, minimumskurtage, tillæg/fradrag, udenlandske omkostninger mm. henvises til Spar Nords gældende Prisinformation, der kan ses på sparnord. dk/investeringsinfo. Informationen kan også fås ved henvendelse til din lokale Spar Nord. På Spar Nords hjemmeside findes der kurser for udvalgte finansielle instrumenter. Kurserne er som hovedregel op til 15 minutter forsinkede og derfor kun informative. Ved henvendelse til Spar Nord kan den aktuelle handlekurs stilles. 13. Ændring af betingelserne Betingelser for handel med finansielle instrumenter kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for kunden. Spar Nord kan derudover ændre Betingelser for handel med finansielle instrumenter med et varsel på 8 dage. Varsel om ændring af Betingelser for handel med finansielle instrumenter sker alene på sparnord.dk/investeringsinfo. De til enhver tid gældende vilkår kan fås ved henvendelse til din lokale Spar Nord eller hentes på sparnord.dk/investeringsinfo. 14. Ikrafttrædelse Disse Betingelser for handel med finansielle instrumenter gælder fra 1. juli Side 5 af 5 - Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer,

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere