ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den SWD(2014) 256 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Energieffektivitet og dens bidrag til energiforsyningssikkerheden og den klima- og energipolitiske ramme for 2030 {COM(2014) 520 final} {SWD(2014) 255 final} DA DA

2 1. Politisk baggrund RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN 1. I 2007 fastsatte Det Europæiske Råd et mål om at spare 20 % af den primære energi inden 2020 (sammenlignet med fremskrivningerne for 2007). I direktivet om energieffektivitet fastsættes fælles rammer for de foranstaltninger, der skal fremme energieffektivitet for at sikre, at målet nås. Der stilles krav om, at Kommissionen inden juni 2014 skal vurdere, om EU vil nå målet, og om nødvendigt foreslå yderligere foranstaltninger. 2. I den seneste europæiske energisikkerhedsstrategi (EESS) 1 fremhæves en begrænsning af energiefterspørgsel som "et af de vigtigste værktøjer til at mindske EU's eksterne energiafhængighed og eksponering for prisstigninger". 3. I 2030-meddelelsen fastlægges de generelle rammer for EU's klima- og energipolitik i perioden Selv om det i meddelelsen anføres, at "målet for reduktion af drivhusgasemissioner på 40 % vil kræve øgede energibesparelser på ca. 25 % i 2030" 3, anføres det også, at ambitionsniveauet for de fremtidige energisparepolitikker og de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre dem, skal fastslås i gennemgangen af direktivet om energieffektivitet, der skal bygge på den analyse, der underbygger rammerne og målene for reduktion af drivhusgasemissioner og vedvarende energi, som blev foreslået i 2030-meddelelsen. 2. Erfaringer og problemstilling 4. EU's energiforbrug steg fra 1618 Mtoe i 2000 til 1721 Mtoe i 2006, men er faldet lige siden. Selv om den økonomiske krise, som begyndte i 2008, i høj grad påvirkede energiefterspørgslen, var virkningen fra effektivitetsforbedringer (drevet af priser og politikker) endnu større. Effektiviteten er forbedret siden 2000, og forbedringerne har taget fart siden Hvis den nuværende tendens imidlertid fortsætter frem til 2020, vil omtrent 1/3 af reduktionen af energiforbruget sammenlignet med basislinjen for 2007 stamme fra lavere vækst end forventet, og kun omkring 2/3 fra øgede forbedringer inden for energieffektivitet. 5. Mellem 2008 og 2012 faldt det primære energiforbrug i størstedelen af medlemsstaterne. Her spillede ændringer i det økonomiske aktivitetsniveau en væsentlig rolle, ligesom ændringer i elektricitetsproduktionsmikset og ændringer i industriens struktur. I visse lande blev virkningen af disse faktorer modsvaret af ændringer i forbrugsniveauet (f.eks. øget gennemsnitlig boligstørrelse). 6. Politikrammen for energieffektivitet har udviklet sig betydeligt inden for de seneste år. EU's mål om energibesparelser på 20 % er nu blevet klart defineret og fungerer som politisk momentum, vejledning for investorer og benchmark for måling af udviklingen. På europæisk plan har de mest effektive politikker indtil videre været standarder for 1 COM(2014) COM(2014) Energibesparelser på 25 % for målet for drivhusgasser på 40 % svarer til GHG40-scenariet fra konsekvensanalysen, som blev identificeret som den mest omkostningseffektive metode til at opnå drivhusgasbesparelser på 40 %.. 2

3 produkteffektivitet, herunder miljøvenligt design og energimærkning af produkter samt CO 2- lovgivningen for personbiler og varevogne. Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (2010-omarbejdning) og direktivet om energieffektivitet fra 2012 kan potentielt styre energieffektiviteten i EU yderligere, hvis medlemsstaterne gennemfører dem korrekt. Potentialet på langt sigt for direktivet om energieffektivitet begrænses imidlertid i nogen udstrækning af, at visse af de centrale bestemmelser ikke længere er gældende i På nationalt plan rapporterer medlemsstaterne om succes med forskellige politiske foranstaltninger. De ajourførte oplysninger, som medlemsstaterne fremsendte i deres nationale energieffektivitetshandlingsplaner, tyder på en yderligere styrkelse af de nationale politikker, herunder nye foranstaltninger til gennemførelse af direktivet om energieffektivitet, i mange medlemsstater. 8. Trods fremgangen viser analyser, at EU med den nuværende hastighed kommer til at mangle 1 eller 2 procentpoint for at nå energieffektivitetsmål om en energibesparelse på 20 % inden Forskellige analyser af tiden efter 2020, herunder analyser fra IEA og Fraunhofer ISI, viser, at den nuværende politikramme ikke vil være tilstrækkelig til at realisere et fuldstændigt omkostningseffektivt energibesparelsespotentiale. Konsekvensanalysen, som ledsagede 2030-meddelelsen, viser ligeledes tydeligt, at de nuværende politikker (som vist i referencescenariet 4 ) ikke ville sikre en omkostningseffektiv overgang til en lavemissionsøkonomi med en besparelse på blot 21 % inden 2030 sammenlignet med fremskrivningerne for Den primære årsag til, at 2020-målet forventeligt ikke nås, er, at selv med den seneste mere positive udvikling er medlemsstaterne i visse tilfælde ikke tilstrækkeligt engagerede i at gennemføre den eksisterende rammelovgivning. Med hensyn til perspektivet efter 2020 blev nogle af de centrale politiske redskaber tidsmæssigt udarbejdet inden for rammen og indeholder derfor ikke langsigtede incitamenter til investeringer i energieffektivitet. Endvidere er der selv med de nuværende regler fortsat store hindringer for energieffektivitet. 11. Som følge af disse underliggende drivkræfter er problemet generelt, at det omkostningseffektive energibesparelsespotentiale (både på langt og kort sigt) ikke realiseres fuldt ud, og at energieffektivitet derfor ikke i tilstrækkelig grad bidrager til EU's energipolitiske mål. Dette har følgende konsekvenser: a) en høj energiefterspørgsel øger EU's afhængighed af energiimport, navnlig gas, b) det uudnyttede energieffektivitetspotentiale påvirker prisoverkommeligheden for energi negativt og begrænser EU's økonomis konkurrenceevne, c) en høj energiefterspørgsel øger omkostningerne ved overgangen til en lavemissionsøkonomi, da mange energieffektivitetsforanstaltninger hører til de løsninger til reduktion af drivhusgasemissioner, som har de laveste omkostninger. 3. Subsidiaritet 12. Medlemsstaterne er centrale for energieffektivitetspolitikkens gennemførelse, og EU's indsats bør målrettes og understøtte deres foranstaltninger. EU's rolle består i at: a) 4 EU ENERGY, TRANSPORT AND GHG EMISSIONS TRENDS TO REFERENCE SCENARIO 2013 findes på: 3

4 etablere fælles rammer, som danner grundlag for sammenhængende og gensidigt styrkende mekanismer og samtidig lade det være op til medlemsstaterne at fastsætte metoder til at nå de aftalte mål, b) skabe en platform for udveksling af bedste praksis og stimulering af kapacitetsopbygning, c) fastsætte minimumskrav på områder, hvor der er en risiko for fordrejninger af det indre marked, hvis medlemsstaterne træffer individuelle foranstaltninger, d) anvende EU's instrumenter til at fremme energieffektivitet, f.eks. gennem finansiering. 4. Anvendelsesområde og formål 13. Det generelle mål er at sikre, at energieffektivitet bidrager til udviklingen af et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og sikkert energisystem i EU. 14. De specifikke mål er at: - nå til enighed om de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå målet på 20 % i 2020 for energieffektivitet, og dermed give de e aktører oplysninger om de nødvendige foranstaltninger på kort sigt - nå til enighed om ambitionsniveauet for energieffektivitetspolitikken på langt sigt og dermed give medlemsstaterne og investorerne mere forudsigelighed og vished. 5. Beskrivelse af politiske løsningsmodeller og metodologi 15. Med hensyn til politiske løsningsmodeller, som skal lukke hullet i forhold til målet, overvejes følgende elementer: a. Ingen foranstaltninger. b. Ny primær lovgivning med bindende nationale mål eller yderligere bindende foranstaltninger. c. Styrket gennemførelse af de aktuelle politikker. Løsningsmodel a kasseres efter en yderligere grundig analyse, eftersom 2020-målet ikke ville kunne nås fuldt ud, og fordelene ved at nå det ville ikke blive realiseret. 16. Med hensyn til analysen af det optimale niveau for energibesparelser for 2030 blev der opstillet seks scenarier med en gradvis forøgelse af intensiteten af energieffektivitetsindsatsen i alle de sektorer, som er mål for de aktuelle politiske foranstaltninger. Ved at sammenligne resultaterne fra scenarierne med referencescenariet vurderes indvirkningen af denne indsats for energisystemet (herunder aspekter vedrørende forsyningssikkerheden), konkurrenceevnen og bæredygtigheden i 2030 samt i Scenarierne opnår i 2030 henholdsvis: 27,4 %, 28,3 %, 29,3 %, 30,7 %, 35,0 % og 39,8 % af besparelserne sammenlignet med PRIMES-basislinjen for 2007 og benævnes nedenfor EE27, EE28, EE29, EE30, EE35 og EE40. Analysen bygger på og stemmer fuldt ud overens med konsekvensanalysen, der er knyttet til 2030-meddelelsen, herunder Kommissionens foreslåede mål for 2030 om en reduktion af drivhusgasser på 40 % og (mindst) 27 % vedvarende energi i det endelige energiforbrug. I analysen tages der højde for medlemsstaternes fremskridt med hensyn til deres nationale mål i henhold til direktivet om energieffektivitet. 4

5 17. For så vidt angår løsningsmodeller for arkitekturen af energieffektivitetsrammerne efter 2020, er følgende identificeret: a. Ingen foranstaltninger. Dette betyder, at der efter 2020 ikke er noget energieffektivitetsmål. b. Vejledende EU-mål sammen med specifikke EU-foranstaltninger. Dette vil være en fortsættelse af den nuværende ramme. c. Bindende EU-mål sammen med specifikke EU-foranstaltninger. Dette ville svare til Kommissionens fremgangsmåde i 2030-meddelelsen for vedvarende energikilder. d. Bindende mål for medlemsstaterne sammen med EU-politikker, udelukkende på områder i forbindelse med det indre marked. 18. Derudover skal det uanset arten og niveauet af et muligt mål overvejes, hvordan det kan formuleres. Følgende løsningsmodeller for formulering af målet er identificeret: a. Forbrugsmål b. Intensitetsmål c. Hybrid tilgang 6. Analyse af virkninger og konklusioner Politiske løsningsmodeller til at lukke hullet til 2020-målet 19. For 2020 viser konsekvensanalysen, at en korrekt gennemførelse af den nuværende politikramme ville være både nødvendig for og tilstrækkelig til at lukke det forventede hul. Derimod ville et nyt forslag om primær lovgivning sandsynligvis ikke bidrage betydeligt til at lukke hullet i lyset af den tid, der som minimum kræves for at gennemføre den normale lovgivningsprocedure og gennemførelsen i national lovgivning. Analyse af det optimale ambitionsniveau for Med hensyn til energisystempåvirkning (herunder forsyningssikkerhed) viser alle scenarier, at energieffektivitetspolitikker effektivt reducerer energiforbruget (både det primære og det endelige) og reducerer energiintensiteten. De forskellige politikscenarier viser visse forskelle med hensyn til forbruget af forskellige primære energikilder. 21. Energieffektivitet har en betydelig indvirkning på forsyningssikkerheden og navnlig niveauet af gasimport. Fald i nettoenergiimporten betyder besparelser på regningen for import af energi fra fossile brændsler. For EE27, EE28 og EE29 kan besparelserne i omkostningerne til import af fossile brændsler i perioden nå op på mellem 285 og 346 mia. EUR. For de mere ambitiøse mål på 30 % og mere kan besparelserne nå op på mellem 395 og 549 mia. EUR. 22. Med hensyn til økonomiske indvirkninger stiger energisystemomkostningerne i alle scenarier sammenlignet med referencescenariet. Øget energieffektivitet fører til gennemsnitlige årlige ( ) energisystemomkostninger i politikscenarier, som er mellem 0,01 og 0,8 procentpoint af BNP højere end referencescenariet. Stigningen i 5

6 absolutte værdier (årligt gennemsnit for perioden ) er på mellem 2 og 114 mia. EUR. 23. Der er sket et generelt skift i omkostningsstrukturen med færre energikøb og øgede kapitalomkostninger samt direkte effektivitetsinvesteringer. Investeringsudgifterne øges markant i alle scenarier betydeligt mere i de mere ambitiøse scenarier og igen mest i boligsektoren og den tertiære sektor. 24. Ændringerne i elektricitetspriserne sammenlignet med referencescenariet er meget begrænsede i 2030 og ligger fra 1 % til 3 % i ETS-prisen varierer meget i de forskellige scenarier og afspejler dermed, at energieffektivitet i høj grad bidrager til emissionsreduktioner i ETS-sektorerne (ved at reducere efterspørgslen efter elektricitet), samt at energieffektivitet opnår betydeligt højere reduktioner i sektorer, der ikke er omfattet af ETS. I takt med de voksende ambitioner reducerer energieffektivitetspolitikkerne både omkostninger og indsatsen fra ETS selv i forhold til reduktion af drivhusgasser, 25. BNP-virkninger for scenarier, der reducerer drivhusgasemissionerne med 40 % og øger energieffektivitet, kan enten være negative eller positive (afhængigt af den teoretiske tilgang og deraf følgende antagelser), idet den væsentligste drivkraft er størrelsen af investeringerne. I en generel ligevægtsmodel medfører "crowding out"-effekten lettere negative resultater. Såfremt det ikke antages, at ressourcerne anvendes fuldt ud, er virkningerne for BNP positive. 26. Med hensyn til sociale virkninger afhænger den overordnede virkning for nettobeskæftigelsen ligesom for BNP af mange antagelser. Beskæftigelsen påvirkes generelt positivt af, at indtægterne fra prissætning af CO 2 anvendes til at sænke lønomkostningerne. Analysen viser, at virkningen for beskæftigelsen generelt vil være mere positiv i scenarier med mere ambitiøse energieffektivitetspolitikker, der afspejler det store jobskabelsespotentiale på disse områder (navnlig i byggesektoren), idet hovedvægten af virkningen afhænger af den teoretiske tilgang. 27. Prisoverkommelighed for energi for husholdninger påvirkes ikke væsentligt (sammenlignet med referencescenariet) i scenarier med energibesparelser på op til 28 % (gælder både 2030 og 2050). De mest ambitiøse scenarier medfører en let (og mest i 2050) forøgelse af andelen af energirelaterede omkostninger i husholdningsbudgetter, eftersom energieffektivitetsforbedringer typisk har brug for investeringer, hvilket medfører øgede kapitalomkostninger i sådanne scenarier. 28. Hvad angår bæredygtighed (og overensstemmelse med målene for energi- og klimarammerne for 2030), viser alle scenarierne (med undtagelse af EE40) reducerede drivhusgasemissioner i 2030 i overensstemmelse med det foreslåede mål for drivhusgasser i 2030-meddelelsen og stort set i overensstemmelse med opdelingen af emissionsreduktioner (i 2030) i ETS-sektorer og sektorer, der ikke er omfattet af ETS, som foreslås i meddelelsen. Alle scenarier forfølger dekarboniseringsmålet. Alle scenarier opfylder målet på (mindst) 27 % for vedvarende energi. 29. Balancen for reduktioner i drivhusgasemissioner i de forskellige økonomiske sektorer skifter ikke mellem scenarierne, eftersom mikset af energieffektivitetspolitikker ikke 6

7 ændres mellem scenarierne (det følger altid logikken i den gældende lovgivning, og kun det overordnede ambitionsniveau intensiveres). De største reduktioner forekommer i elsektoren (drevet af ETS som foreslået i 2030-rammen) samt i boligsektoren og den tertiære sektor (eftersom de centrale energieffektivitetspolitikker specifikt er rettet mod disse to sektorer). Arkitekturen i 2030-politikrammen 30. Med hensyn til den juridiske karakter af et muligt fremtidigt energieffektivitetsmål konkluderes det i analysen, at et rent vejledende mål ville være økonomisk effektivt og hænge sammen med politikrammen for energi- og klimapolitikken for Nationale bindende mål ville ikke hænge sammen med den foreslåede politikramme for energi- og klimapolitikken. Effektiviteten, også den økonomiske, er uvis. En af løsningsmodellerne er at lade være med at foreslå et mål, men dette ville fjerne fordelene i politikrammen efter 2020, som dette element indtil videre har medført, dvs. et benchmark for sporing af fremgang og foretagelse af politiske justeringer, et signal til e aktører om den politiske retning samt et grundlag for yderligere politikelementer. 31. Uanset hvordan et mål formuleres, bør der tages højde for den økonomiske udvikling, når udviklingen overvåges. Finansiering 32. Betydelige energieffektivitetsforbedringer kræver betydelige investeringer, og disse skal primært finansieres privat. Den finansielle sektor skal derfor i højere grad gøres opmærksom på de forretningsmæssige fordele ved at investere i energieffektivitet, og dette involverer en række foranstaltninger som f.eks. etablering af pålidelige procedurer til måling og verificering af energibesparelser, udvikling af standarder for investeringer i energieffektivitet samt teknisk bistand til at få energieffektivitetsprojekter bankgodkendt. 7

8 Oversigtstabel med de vigtigste resultater af modellerne i 2030 (medmindre andet er angivet) Ref GHG40 EE27 EE28 EE29 EE30 EE35 EE40 SCENARIERNES VIGTIGSTE DELE Drivhusgasreduktioner i forhold til niveauet Andel af vedvarende energi - samlet Energibesparelser i 2030 (evalueret i % i forhold til fremskrivningerne for referencescenariet i 2007 for forbrug af primær energi) 21.0% 25.1% 27.4% 28.3% 29.3% 30.7% 35.0% 39.8% ENERGISYSTEMPÅVIRKNING Nationalt bruttoenergiforbrug (Mtoe) Andel af faste stoffer Andel af olie Andel af naturgas Nuklear andel Andel af vedvarende energi Energiintensitet (2010 = 100) Bruttoelproduktion (TWh) FORSYNINGSSIKKERHED Importafhængighed Nettoenergiimport (2010=100) Nettogasimport (2010=100) Besparelser på regningen for import af fossilt brændstof sammenlignet med referencescenariet (mia. EUR '10) (kumulativt )

9 MILJØPÅVIRKNING Reduktion af drivhusgasemissioner i ETSsektorer i forhold til 2005-niveauet Reduktion af drivhusgasemissioner i sektorer, der ikke er omfattet af ETS, i forhold til niveauet Ref. GHG40 EE27 EE28 EE29 EE30 EE35 EE40 SYSTEMOMKOSTNINGER Samlede systemomkostninger, årligt gennemsnit (mia. EUR) i forhold til referencescenariet (mia. EUR) Samlede systemomkostninger i % af BNP, årligt gennemsnit (mia. EUR) 14.30% 14.31% 14.31% 14.35% 14.40% 14.45% 14.69% 15.09% i forhold til referencescenariet (mia. EUR) +0.01% +0.01% +0.05% +0.11% +0.15% +0.39% +0.79% Samlede systemomkostninger i 2030 (mia. EUR) Samlede systemomkostninger i 2030 i % af BNP 14.03% 14.18% 14.16% 14.33% 14.53% 14.73% 15.79% 17.99% ANDRE ØKONOMISKE FAKTORER Investeringsudgifter, årligt gennemsnit (mia. EUR) Energikøb, årligt gennemsnit (mia. EUR) Gennemsnitlig elektricitetspris (EUR/MWh) ETS-pris (EUR/t CO2-ækv.)

10 MAKROØKONOMISKE MODELLER BNP-virkninger (ændring i % i forhold til referencescenariet) Resultater først for generel ligevægtsmodel og dernæst for post-keynes-model 16,766 mia. EUR 16,960 mia. EUR / / / / Virkninger for beskæftigelsen (ændring i % i forhold referencescenariet) Resultater først for generel ligevægtsmodel og dernæst for post-keynes-model til 219 mio. mennesker 232 mio. mennesker / / / /

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2013 SWD(2013) 236 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2014 COM(2014) 520 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Energieffektivitet og dens bidrag

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet forventes først at fastsætte de endelige rammer for energi- og klimapolitikken i 2030 på et rådsmøde i oktober 2014.

Rådet forventes først at fastsætte de endelige rammer for energi- og klimapolitikken i 2030 på et rådsmøde i oktober 2014. Maj 2014 Dansk Byggeris anbefalinger til EU s energi- og klimapolitik I det følgende præsenteres Dansk Byggeris 10 anbefalinger til EU s energi- og klimapolitik frem mod 2030. Fokus er på energieffektivisering,

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU s klima- og energipolitiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 642 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer (jf. artikel 18, stk.

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2012 (03.10) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0172 (COD) 13917/12 ADD 1 REV 3 CODEC 2167 ENER 378 ENV 712 TRANS 300 ECOFIN 783 RECH 341 OC

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0149 (COD) 11012/15 ADD 3 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 16. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENER

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. januar 2008 Europa-Kommissionens klima- og energipolitiske udspil

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Energistyrelsen Att: Stefan Krüger Nielsen København den

Energistyrelsen Att: Stefan Krüger Nielsen København den DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Energistyrelsen Att: Stefan Krüger Nielsen skn@ens.dk København den 24.5.2013 Det Økologiske Råds høringssvar til: Kommissionens grønbog om en ramme for

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. oktober 2014 (OR. en) SN 79/14 NOTE Vedr.: Det Europæiske Råd (den 23.-24. oktober 2014) Konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken I. 2030-RAMME FOR

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. oktober 2008 (10.10) (OR. en) 13266/2/08 REV 2 ECOFIN 348 UEM 169 ENER 269 NOTE fra:

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til RÅDETS DIREKTIV DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2011 SEK(2011) 410 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en) EUCO 75/1/13 REV 1 CO EUR 7 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 22. MAJ 2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0370 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0370 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0370 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 370 endelig 2011/0172 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om energieffektivitet

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Kommissionens forslag til direktiv om energieffektivisering

Kommissionens forslag til direktiv om energieffektivisering Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0370 Bilag 1 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT 19. juli 2011 J.nr. 2507/1238-0008 Ref. PB/ Energieffektivisering Kommissionens forslag til direktiv om energieffektivisering

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05 Det danske eksempel" vejen til en energieffektiv og klimavenlig økonomi Februar 29 Erfaringerne fra Danmark viser, at det gennem en vedholdende, aktiv energipolitisk satsning på øget energieffektivitet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-211

ÆNDRINGSFORSLAG 1-211 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.10.2010 2010/2107(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-211 Udkast til betænkning Bendt Bendtsen (PE448.774v03-00) om revision af handlingsplanen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0780 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0780 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0780 Bilag 2 Offentligt G R UNDNO T AT 23. februar 2009 J.nr. 32061/1318-001 Ref. Nml Side 1/6 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0572 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0572 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0572 Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse om Status for Energiunionen, KOM (2015) 572 Nyt notat Notatet oversendes desuden til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2012 SWD(2012) 349 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument KONSEKVENSANALYSE AF OMKOSTNINGER OG FORDELE VED AT FORBEDRE KØNSFORDELINGEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

ENERGIUNION? Søren Dyck-Madsen

ENERGIUNION? Søren Dyck-Madsen ENERGIUNION? Søren Dyck-Madsen Energiunion eller Gas-indkøbsaftale? Polen har længe foreslået en europæisk Energiunion og støttes nu af den nye Kommission. Men hvad ligger der i tankerne? Fælles indkøb,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT Rådsmøde (Energi) 13. juni 2014 - Politisk drøftelse KOM(2014) XX final - Nyt notat. 2.b. EU Kommissionens meddelelse

Læs mere

Rådsmøde (miljø) den 12. juni 2014

Rådsmøde (miljø) den 12. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3320 - miljø Bilag 1 Offentligt S A MLENOTAT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 26. maj 2014 Rådsmøde (miljø) den 12. juni 2014 Dagsorden 1. Meddelelse fra Kommissionen

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. januar 2014 (OR. en) 5644/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 6 ENV 60 ENER 27 IND 24 COMPET 43 MI 69 ECOFIN

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Notat. EU-kommissionens initiativ om energiafhængighed. Onsdag den 28. maj offentliggør EU-kommissionen sit udspil om energisikkerhed.

Notat. EU-kommissionens initiativ om energiafhængighed. Onsdag den 28. maj offentliggør EU-kommissionen sit udspil om energisikkerhed. Notat Dok. ansvarlig: AST Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-394 Doknr: d2014-7501-8.0 28-05-2014 EU-kommissionens initiativ om energiafhængighed Onsdag den 28. maj offentliggør EU-kommissionen sit udspil om

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

EU-note E 3 Offentligt

EU-note E 3 Offentligt 2011-12 EU-note E 3 Offentligt Europaudvalget EU-Konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 10. oktober 2011 Forslag om energieffektivisering Sammenfatning Kommissionen fremsatte den 22. juni 2011

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt Europaudvalget og Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2010 SEK(2010) 851 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE Ledsagedokument til forslag til Rådets forordning om statsstøtte

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0230 (COD) 12420/17 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. september 2017 til: Vedr.: EF 199 ECOFIN

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0761 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0761 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0761 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.11.2016 COM(2016) 761 final 2016/0376 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere