CIO UDFORDRINGER SENESTE TRENDS INDENFOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIO UDFORDRINGER SENESTE TRENDS INDENFOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER"

Transkript

1 CIO UDFORDRINGER SENESTE TRENDS INDENFOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FORSKNINGSNET KONFERENCE, DEN 16. NOVEMBER 2011 DIREKTØR ERIK MØBERG

2 TENDENSER IT har stigende strategisk betydning for uddannelserne 02 CIO er vil gerne spille på den strategiske bane direktion kræver også leverancer 03 Tættere samspil mellem læring, kommunikation og administration 04 Behov for at øge modenhed og professionalisering 05 Konsolidering af IT fylder mere end outsourcing måske første skridt 06 Fokus på governance, EA, porteføljeledelse og gevinster giver resultater

3 UDGANGSPUNKTET FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER - UDFORDRINGER OG STRATEGIER

4 Aarhus Universitets strategi Kerneaktiviteter IT-strategi et universitet i vækst med en ambition om at tilhøre eliten blandt europæiske universiteter en stigende internationalisering relativ stærk myndighedsregulering en stigende del af finansieringen vil ske gennem konkurrenceudsatte midler I forlængelse af Universitetsstrategien har IT-området til opgave at understøtte forretningsudviklingen, primært indenfor: - Fremragende forskning - Talentudvikling - Rådgivning og videndeling - Uddannelser i verdensklasse fysisk infrastruktur af høj kvalitet effektiv støtte og service de væsentligste barrierer for at leve fuldt og helt op til disse strategiske mål for IT-området kan grupperes i henholdsvis organisatorisk modenhed og IT-teknisk modenhed.

5 Teknologistrategi for UC Lillebælt omstille kerneydelsen og selvforståelsen i en bevægelse fra uddannelsesinstitution til viden- og uddannelsesinstitution. Anvendelse af teknologi spiller en stor rolle i vidensamfundet i dag... kræver flerdimensionel professionalisering UC Lillebælt har prioriteret at fokusere på følgende indsatsområder på teknologisiden: Velfærdsteknologi med voksende betydning for professionsudøverne UC Lillebælt vil være anerkendt som central aktør i bæredygtig udvikling af velfærdsydelserne samt en vigtig medproducent af viden efterspurgt af private virksomheder med henblik på markeds- og eller produktudvikling Øgede digitale kompetencer hos UC Lillebælts medarbejdere UC Lillebælt vil anvende moderne læringsmedier og metoder, der uafhængig af tid og rum, kan støtte individuelle behov og forskellige læringsstile, og styrke tilgængelighed af forsknings- og evidensbaseret viden og tæt netværk med professionens praksis Øge digitaliseringsgraden af institutionens administrative opgaver UC Lillebælt vil forbedre kvalitet og løn/opgave ratio i UC Lillebælts støttefunktioner gennem smartere og mindre ressourcekrævende løsninger

6 Københavns Universitets it-strategi Strategiske målsætninger for KU: At sætte grundforskningen i centrum At højne uddannelsernes kvalitet At styrke samarbejdet og dialogen med omverdenen At sikre en systematisk internationalisering At skabe et godt økonomisk fundament for kerneopgaverne At udvikle en attraktiv arbejdsplads It-strategien fokuserer på at professionalisere it-organisationen på KU, at udnytte ressourcerne på it-området mere effektivt, samt på at udbygge KU s samlede it systemlandskab og it-infrastruktur. IT strategien påvirkes af: Digitalt samarbejde Øget mobilitet Outsourcing Krav til omkostningseffektivitet Kommercialisering af uddannelsesmarkedet Offentlige it-krav It-understøttelse af KU's hovedaktiviter: Kerneprocesserne uddannelse forskning/innovation formidling Administrative processer Ledelsesprocesserne

7 TEKNOLOGIUDVIKLINGEN RYKKER INSTITUTIONERNES FUNDAMENT Teknologiudviklingen sætter gamle vaner til side og sætter nye krav til læring, undervisning og administration. F.eks.: Nye måder at tilgå information på smartphones, tablets Nye måder at mødes på uafhængig af geografi Nye måder at danne sociale relationer på gennem værktøjer, der skaber virtuelle sociale netværk, der for dem der er vokset med det er ligeså naturlige, givtige og problematiske som fysiske relationer Nye måder at engagere og lære på gennem simuleringer og spil Nye måder til at produktudvikle, videnudvikle og administrere Nye måder at kombinere og integrere digitale værktøjer, så informationer kan opsamles ved kilden, evt. automatisk, og sendes videre til andre værktøjer, der skal anvende dem Nye måder at udforske og destillere store informationsmængder på

8 UDGANGSPUNKTET FOR CIO ER - UDFORDRINGER OG ROLLER

9 CIO: HOLD FOKUS PÅ VIRKSOMHEDEN Det er vigtigt, at CIO en først og fremmest er en leder, der tager ansvar for og medvirker til at lede virksomhedens overordnede succes og værdiskabelse. It-lederen skal træde udover sit domæne og komfort-zone. It-lederen skal ikke kun lede sin it-organisation, men også lede til siden Og måske mere skræmmende, at vi også skal lede opad, det vil sige lede vores ledelse, hvad enten det er en direktion, koncernledelse og/eller ledelsen i datterselskaber, fordi vi har brug for, at de sætter en fornuftig og bæredygtig ramme for it s indflydelse og udfaldsrum. René Munk-Nissen, it-direktør, DSB og formand for DIT s fagråd for IT Governance og Management Klumme på DIT s hjemmeside

10 DIREKTØR OG IT-CHEF ER IKKE HELT ENIGE OM PROFILEN 10 Hvilke kompetencer bør den it-ansvarlige besidde? (offentlige)

11 MEN MERE ENIGHED OM AT IT I SIGENDE GRAD SES SOM ET STRATEGISK VÅBEN 11 Topledelsens mindset i forhold til it's betydning for virksomhedens evne til at skabe radikale forandringer (offentlige)

12 KRAV TIL PROFESSIONALISERING RYKKER VED ORGANISATIONEN Fra autonomi til forretningsmæssige prioriteringer Fra decentrale strukturer til konsolideringer Fra initiativer til programmer Fra individualiseret service til homogenisering af service Fra forbedringer i produktion til strategisk nødvendighed Fra kvalitetsbehov til kvalitetsbehov OG effektiviseringskrav Fra selvstændig status til element i helheden Fra lokale helte til globale succesfaktorer Det er CIO en, der sammen med direktionen, sætter de afgørende fodaftryk

13 IT INDENFOR UNDERVISNING OG LÆRING

14 AFGRÆNSNING OG SAMSPIL I PROCESSER I UDDANNELSE Udviklingen i it forandrer hastigt mulighederne i hvert af disse procesområder, og det gælder især mulighederne for samspillet imellem dem: Undervisnings- og læringsprocesser Kommunikationsog dialogprocesser Administrationsog styringsprocesser 14

15 FORANDRINGEN DREVET AF UDVIKLINGEN I TEKNOLOGI OG PÆDAGOGIK Undv. & læring Komm. & dialog Adm. & styring Før 2000: Få integrationer mellem processerne, kommunikationen var håndbåren Komm. & dialog Undv. & læring Adm. & styring : Administrative værktøjer konsolideres. Internet tages i brug i kommunikation, dialog, undervisning og læring Mulighederne fremad: Undv. & Læring Komm. Adm. & & dialog styring Tilpasning til læringsstile, Videnledelse, Differentieret og adaptiv læring, Info hentes kun ved kilden, Smartphones&tabs&appstores, Uafgængighed af geografi m.m. Videreudvikling af kompetencer og dannelse for det 21. årh. 15

16 GRÆNSEFLADEN MELLEM UDDANNELSES- OG LÆRINGSRUMMET SAMT KOMMUNIKATIONSRUMMET Kan understøttes af etableringen af Virtuelle team, elev-elev aktiviteter, virtuel cooperative learning, Test af læringsstile, test af faglige kompetencer, værktøjer, faglige feedback systemer, træningsrum til fastholdelse af læring som portfolio, selvfremstillede undervisningsmaterialer, rapporter fra studierejser og seminarer Udbud af praktikpladser og ansøgning om praktikgodkendelse og templates med standarder for formidling og vidensbaseret dokumentation Kobling af tilstedeværelsesundervisning, e-læring og broadcast af forelæsninger Undervisnings- og læringsprocesser Kommunikations- og dialogprocesser Administrations- og styringsprocesser 16

17 GRÆNSEFLADEN MELLEM ADMINISTRATIONS- OG STYRINGSRUMMET OG KOMMUNIKATIONS- OG DIALOGRUMMET Kan kvalificeres gennem Øget adgang til selvbetjening, brugerdreven informationssøgning Opbygning af netbaserede studiegrupper og communities med direkte kommunikation til undervisere, vejledere, biblioteker, opgave- og træningsbaser, karakter og meritgivning, Ansøgning og tilmelding samt opbygning af efteruddannelses- og alumnegrupper Undervisnings- og læringsprocesser Kommunikationsog dialogprocesser Administrationsog styringsprocesser 17

18 GRÆNSEFLADEN MELLEM ADMINISTRATIONS- OG UDDANNELSES- OG LÆRINGSRUMMET Kan styrkes gennem Automatisering og selvbetjening af informationsregistrering med det formål at lette og berige administrationen for undervisere og institution Denne information skal via åbne obligatoriske snitflader fødes til de studieadministrative it-systemer Informationer om undervisningshold, tidspunkt og lærertilknytning Information om opgaver, FAQ, pensum, links, studiegrupper, læringsgrupper og seminarer, sommerskoler, internationale partnerskaber og studierejser samt coaching, sparring og praktik Undervisnings- og læringsprocesser Kommunikationsog dialogprocesser Administrationsog styringsprocesser 18

19 TENDENSER FOR AT IMØDEGÅ UDFORDRINGENE - STRATEGIFOKUS - MODENHEDSUDVIKLING - ORGANISERING - ENTERPRISE ARCHITECTURE - MANAGEMENT VÆRKTØJER - GEVINSTREALISERING - HENT INSPIRATION

20 STRATEGIERNE SKAL HAVE FOKUS PÅ BÅDE IT SERVICE MANAGEMENT OG STRATEGIEKSEKVERING Udviklings- og forbedringsinitiativer det kommende år (offentlige) 20

21 DER ER STORT POTENTIALE I AT ØGE MODENHEDEN I VIRKSOMHEDENS HÅNDTERING OG ANVENDELSE AF IT Modenhedsmodel for it-forretningen (offentlige) 21

22 TRANSFORMATION OG FORANDRINGSLEDELSE 22 Parametre, den private sektor justerer på som konsekvens af it-implementering (offentlige)

23 IT ORGANISATIONER SKIFTER POSITIONER 59 % til 60% 1/3 skifter position 35 % til 37% 1/2 skifter position Centraliseret model, hvor størstedelen af funktionerne er centraliseret på koncernniveau Føderal model, forstået som en kombination, hvor udvalgte funktioner er centraliseret, fx shared services og udvikling af standarder og politikker 7 % til 5% 2/3 skifter position Organisering af it i dag og om tre år (offentlig) Decentraliseret model, hvor størstedelen af funktionerne er placeret i forretningsenhederne 23

24 EA FORSTÅELSE - FORLØB FRA FLERE PERSPEKTIVER Undervisning og læring set fra undervisere og fra studerende Formål og rammer Design af forløb Kommunikation af forløb Prøver og eksamen Gennemførelse Erfaringsudveksling Studieadministration set fra institutionens ledere og medarbejdere

25 FORRETNINGSMODELLERING GIVER MENING Gennem hvilke evner, processer, organisering og brug af information realiserer vi de politiske, strategiske mål for institutionen? Hvordan understøtter vi de kritiske evner med it redskaber og services, så vi får maksimale resultater? Hvilke muligheder giver teknologiudviklingen for at sætte nye strategiske mål? 26

26 EA-MODEL SKAL SUPPLERES MED GOVERNANCE, CHANGE MANAGEMENT AND MANAGEMENT TOOLS Change Management At forandre en institution til at udnytte de nye muligheder er ikke et projekt. Det er en konstant proces af programmer og projekter der forandrer din institutions kultur. Governance En klar struktur for at tage beslutninger og placere ansvar for deres gennemførsel Management tools Line-of-sight målkæde Strategiske Principper Investeringsplan Porteføljestyring 27

27 INTEGRERING AF FORRETNINGSUDVIKLING MED BÅDE IT- OG FORRETNINGSARKITEKTUR 28 Line-of-sight forbinder topledelsens effektmål til de ansattes resultatmål

28 BEST PRACTICE-RAMMEVÆRKER HAR VARIERENDE UDBREDELSE 29 Udbredelse af best practice-rammeværker (offentlige)

29 PROJEKTMETODER GØR DET IKKE ALENE 30 Anvendelse af rammeværker fordelt på best practice- og worst practice-myndigheder (offentlige)

30 POLARISERING MELLEM BEST OG WORST PRACTICE INDEN FOR PORTEFØLJESTYRING 31 Formålet med porteføljestyring (offentlige)

31 HOLD FOKUS MED PORTEFØLJELEDELSE Brug arkitekturen som udgangspunkt og retning Tænk i helheder Vælg de rigtige projekter i den rigtige rækkefølge Involver interessenter, vær realistisk Giv projekterne de nødvendige rammer Ejerskab, ressourcer og kompetencer Sikre balance mellem udvikling og drift Driftafd skal med fra start, prof overdragelse

32 TÆT SAMSPIL MELLEM BASIS- OG PROJEKT- ORGANISATION ER EN NØDVENDIGHED FOR AT KOMME FRA VISION TIL GEVINSTREALISERING. STRUKTUREREDE METODER OG VÆRKTØJER STYRKER 33 Projekttilgangen til inddragelse af forretningen med fokus på gevinstrealisering

33 SKAB RADIKAL FORRETNINGSUDVIKLING VED AT TÆNKE STRATEGISK, SYSTEMATISK UDFORDRE EGEN PRAKSIS OG KONSEKVENT HENTE INSPIRATION UDEFRA 34 Ramme for strategisk forretningsudvikling

34 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

ZBC Strategi 2012 2014

ZBC Strategi 2012 2014 ZBC Strategi 2012 2014 ZBC strategi 2012-2014 - side 1-13 ZBC strategiske mål 2012-2014 - side 14-15 Strategi 2012-2014 Side 1 ZBC Strategi 2012-2014 ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 Forside i Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 3 Udviklingen set i perspektiv...5 3.1 Forandringsprojekter frem

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere