BEREDSKABSPLAN FOR GALTEN VANDVÆRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR GALTEN VANDVÆRK"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR GALTEN VANDVÆRK SENEST REVIDERET JUNI 2014 VERSION 1. Side 1 af 30

2 Indhold 1. Beredskabsplan Fane Generel ansvarsfordeling 1.2 Generel handling i beredskabssituationer. 2. Beredskabssituation Fane Forbrugerklage vedr. dårligt vand (smag, lugt, misfarvning) 2.2 Ikke kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier 2.3 Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier 2.4 Akut forurening af kildeplads 2.5 Lækage på ledningsnettet 2.6 Strømudfald 2.7 Hærværk eller indbrud 2.8 Brand og eksplosion 2.9 Trusler om sabotage 2.10 Større driftsforstyrrelse 2.11 Klordesinficering 3. Intern information Fane Procedure for ajourføring og opdatering af beredskabsplan 3.2 Vandværkets tekniske installationer 3.3 Driftsleder, personale og bestyrelse 3.4 Vandværkets eksterne aktører 3.5 Rapportblade 4. Ekstern information Fane Alarmering 4.2 Krisegruppe 4.3 Nødforsyning 4.4 Alarmeringsplan 4.5 Telefonliste almene vandværker 4.6 Nyttige navne, adresser og telefonnumre. Side 2 af 30

3 5. Boringer Fane Oversigt over boringer 5.2 Kort over boringer på Låsbyvej 5.3 Kort over boringer i Rohde 6. Vandbehandlingsanlæg Fane Vandbehandling 6.2 Rentvandsanlæg 6.3 Kort over rentvandsanlæg Århusvej Kort over rentvandsanlæg Skærbækvej Kort over rentvandsanlæg Farrevej Sårbare forbrugere Fane Telefon liste vedr. Sundhed 7.2 Telefonliste Institutioner 7.3 Telefonliste vedr. fødevarer 7.4 Telefonliste vedr. virksomheder 8. Vurdering af potentielle større drifsforstyrrelser Fane 8 9. Eksempler og skabeloner til pressemeddelelser Fane Skanderborg Kommunes beredskabsplan Fane 10 Side 3 af 30

4 1. Beredskabsplan Denne beredskabsplan er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelsen af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkelig og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand. Beredskabsplanens telefonliste holdes løbende opdateret. Beredskabsplanen gennemgås af bestyrelse og medarbejdere mindst én gang årligt med henblik på opdateringer. Vandrådet udsender hvert år i 4.kvartal en opdateret beredskabsplan til Vandværket. Efter at rettelser af bilag er fortaget, indsendes Galten Vandværks opdaterede beredskabsplan til Natur & Miljø, Skanderborg Kommune. 1.1 Generel ansvarsfordeling Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar for forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. I alle former for beredskabssituationer er det driftsleder og formand, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Desuden er det driftsleder og formand i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne. I alvorlige krisesituationer(f.eks. akut forurening, trusler om sabotage, væbnet konflikt el.lign.) kontaktes beredskabschefen. Herefter har Beredskabschefen det overordnede ansvar for det videre forløb, samt evt. oprettelse af styregruppe for beredskabet. Styregruppen består af Beredskabschefen eller dennes stedfortræder, kommunens tilsyn, embedslægen og aktuel repræsentant for vandværket. 1.2 Generel handling i beredskabssituationen. Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjerne i beredskabsplanen. Der står en beredskabsplan i papirudgave på kontoret på vandværket. Desuden er der et eksemplar på vandværkets PC under: Biblioteker/Dokumenter/Dokumenter/Beredskabsplan/Beredskabsplan Galten Vandværk Der er også udleveret et eksemplar til alle bestyrelsesmedlemmer. Det er vigtigt at bruge sund fornuft i alle situationer. En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på værket er vigtig i alle beredskabssituationer. Praktiske opgaver uddelegeres af driftsleder og bestyrelse og evt. beredskabschefen til entreprenør, elektriker osv. I hver eneste beredskabssituation (f.eks. lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele forløbet i situationen på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed. Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager. Side 4 af 30

5 2. BEREDSKABSSITUATION 2.1 Forbrugerklage vedr. dårligt vand (smag, lugt, misfarvning) Alarm indgået: Handling Udbedring af skader. NB! Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom og fra hvem. Spørg ind til evt. mulige årsager. Undersøg om der evt. er naboer der har samme problem. Såfremt dette ikke er tilfældet findes årsagen i forbrugerens egen installation og er vandværket uvedkommende. Såfremt naboerne har samme problem, underrettes det kommunale tilsyn og der udtages snarest vandprøve. Beredskabsgruppen indkaldes ved forbrugerklager, der ikke er begrundet af tekniske eller driftsmæssige årsager, og som ikke kan løses med vandforsyningens egne ressourcer. Såfremt eventuelle vandanalyser viser overskridelse af grænseværdierne, eskaleres beredskabssituationen til enten IKKE KRITISK eller KRITISK overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier. Hele forløbet noteres på rapportblad. 2.2 Ikke kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier. Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller misfarvning af vandet. Overskridelse af behandlingsparametre, så som jern, mangan, ilt, nitrit, ammonium og turbiditet skyldes oftest, at behandlingsanlægget ikke fungerer optimalt. Disse overskridelser anses ikke for akutte sundhedsskadelige, dog kan større overskridelser af ammonium og nitrit være meget betænkelig for spædbørn og alvorligt syge personer. Alarm indgået. Handling: Information. Udbedring af skade. NB! Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis overskridelsen er konstateret ved analyse, vurderer kommunens tilsyn om overskridelsen er kritisk. Vandværket skal, evt. i samarbejde med samarbejdspartner, gennemgå og optimere behandlingsanlægget. Såfremt kommunens tilsyn efterfølgende vurderer at overskridelsen er kritisk, eskaleres beredskabssituationen til Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier Kommunens tilsyn orienteres gerne skriftligt om, at vandværket har igangsat en optimering af behandlingsanlægget. Nødvendige initiativer påbegyndes. Under udbedring vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og kommunes tilsyn holdes orienteret. Hele forløbet noteres på et rapportblad. Side 5 af 30

6 2.3 Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier. Forurening vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne. Alarm indgået. Varsling. Konsekvenser. Handling. Information. Udbedring af skade. Opfølgning. NB! Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse, vurderer kommunens tilsyn i samråd med embedslægen, om der er behov for en øjeblikkelig indsats. Hvis ikke kommunes tilsyn allerede ved besked fra analyseresultaterne, varsles kommunes tilsyn. Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død. Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. Nødvendige initiativer i form af information til forbrugerne. Kogeanbefaling m.m. vurderes af kommunens tilsyn i samarbejde med embedslægen. Vandværket har en mobil vandbeholder på 800 L Hvis muligt, etableres alternativ vandforsyning i form af nødforsyning fra naboværk. Overvej initiativer overfor sårbare forbrugere. Teknisk gennemgang iværksættes, for opsporing af kilden til forureningen. Forbrugerne (først sårbare forbrugere) orienteres om situationen i pressemeddelelser og / eller løbesedler. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af f.eks. kogeanbefaling og muligheder for alternativ vandforsyning. Udbedring af skader påbegyndes. f.eks. i form af rengøring af rentvandsbeholder eller ledningsnet, skadesudbedring på boring m.m. Under udbedring af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og kommunes tilsyn holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er langvarig. Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. Hele forløbet noteres på et rapportblad. Side 6 af 30

7 2.4 Akut forurening af kildeplads. Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld indenfor vandforsyningens indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m. Alarm indgået. Varsling. Konsekvenser. Handling Information. Udbedring af skade. Opfølgning. NB! Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle skader samt skadelokalitet. Forureningen anmeldes til følgende instanser: Kommunens tilsyn/redningsberedskabet/beredskabschefen. Politiet (112) Ansvarligt tekniske personale på vandværket. Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunes tilsyn/beredskabets indsatsleder. Kommunens tilsyn/indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder. Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død. Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. Risiko for ødelæggelse af kildepladsen. Indvinding fra forurenet kildeplads stoppes. Forsyningssituationen revurderes i forhold til forurenings udbredelse og art. Området lokaliseres og afspærres vha. afspærringsmateriel. Etabler eventuelt nødvandforsyning. Kommunes tilsyn/beredskabet informeres om, hvilket område der er afspærret. Berørte forbrugere (især sårbare forbrugere) og virksomheder informeres vha. medier og/ eller løbesedler i samråd med kommunes tilsyn. Dette arbejde koordineres af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal-tv i samråd med kommunens tilsyn. Efter førsteindsatsen overdrages oprensningsopgaven til kommunens miljøtilsyn, der forestår den endelige oprensning af forureningen. Forbrugeren informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. Hele forløbet noteres på et rapportblad. Side 7 af 30

8 2.5 Lækage på ledningsnettet. Alarm indgået. Konsekvenser. Handling. Information. Udbedring af skade. Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noter navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelt skader samt skadeslokalitet. Mulig ødelæggelse af materielle værdier. Lækage lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr. Ved større lækager afspærres området. Etabler eventuelt nødforsyning. Berørte forbrugere og virksomheder informeres f.eks. ved hjælp af løbesedler og evt. sms. Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. 2.6 Strømudfald. Alarm indgået. Konsekvenser Information. Udbedring af skade. NB! Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. Ved længevarende strømudfald informeres forbrugerne samt Redningsberedskabet/Beredskabschefen. Udbedres af fagfolk. Undlad ethvert indgreb af hensyn til egne og andres sikkerhed. 2.7 Hærværk eller indbrud. Alarm indgået. Varsling. Konsekvenser. Handling. Udbedring af skade. Opfølgning. Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noter navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelt skader samt skadeslokalitet. Hændelse anmeldes til politiet, og kommunes tilsyn informeres. Risiko for sygdom bland forbrugerne, og i værste tilfælde død. Risiko for levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. Risiko for ødelæggelse af kildepladsen. Naboer til vandværket kontaktes, for afklaring af om de har set eller hørt noget. Der udtages hurtigst muligt vandprøver ved afgang vandværk samt hos forbrugerne iht. Prøvetagningsliste. Er der sket hærværk/skade som kan påvirke driften udbedres de hurtigst muligt. Undersøg om alle alarminstallationer er intakte. Side 8 af 30

9 2.8 Brand og eksplosion. Ring 112 Brandvæsen. Alarm indgået. Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet. Varsling. Nærmeste omgivelser advares. Konsekvenser. Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. Handling. Ring 112. Eventuel opstart af nødstrømsanlæg. Eventuel etablering af nødforsyning. Information. Ved længerevarende manglende vandforsyning informeres forbrugerne samt beredskabschefen. Udbedring af skade Udbedres af fagfolk Opfølgning. Forbrugeren informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad. 2.9 Trusler om sabotage. Ring 112 Politi. Alarm indgået Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse. Varsling. Nærmeste omgivelser advares. Handling. Ring 112 Kontroller at vandværkets lokaliteter er forsvarligt aflåste, at eventuelle alarmer er slået til. NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad Større driftsforstyrrelse. Alarm indgået. Konsekvenser. Handling. Information Klordesinficering. Noter tidspunktet og hvordan meldingen blev konstateret. Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. Iværksæt handling i henhold til vandværkets installationer. Ved svigtende vadforsyning informeres forbrugerne samt redningsberedskabet/ beredskabschefen. Klordesinficering benyttes ved bakteriologisk forureninger og det anbefales at kontakte vandværkets brøndborer og en evt. rådgiver. Dette arbejde er sundhedsfarligt, for dem der udfører arbejdet. Hvis klorholdigt vand kommer med ud til forbrugerne (tilsigtet eller ved uheld) kan dette give forbrugerne væsentlige gener. Desinficering kræver godkendelse af myndighederne, uanset om den fortages på boringer, tanke eller ledningsnettet og uanset hvilket desinficeringsmiddel der anvendes. Tilladelse kræves til såvel indpumpning som afledning af tilsætningsstoffer. Derfor- dette arbejde er for eksperter, hvorfor der kontaktes en sådan. Vandværkets rådgiver Vandværkets brøndborer FVD s konsulenter. NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad. Side 9 af 30

10 3. Intern information 3.1 Procedure for ajourføring og opdatering af beredskabsplan Rettelser i tlf. lister foretages løbende af regnskabsfører og driftsleder. Rettelser til vandbehandlingsanlæg og boringsoplysninger foretages løbende af driftsleder. Beredskabsplanen evalueres en gang årligt på bestyrelsesmøde i 4. kvartal. Driftsleder og regnskabsfører holder sig orienteret om evt. nye krav fra Skanderborg kommune via kommunens udsendte nyhedsbreve. Ændrede kontaktoplysninger på vandværket meddeles Skanderborg kommune af regnskabsfører og driftsleder. 3.2 Vandværkets tekniske installationer Alle boringer er sikret ved ASO (alarm-styring-overvågning). Det betyder at hvis der lukkes op til boringen før alarmen er afbrudt, vil pumpen automatisk gå i stå. Al udpumpning kan styres via SRO (styring-regulering-overvågning) anlægget. Her kan udvalgte pumper afbrydes. Der kan laves lukkeplaner i Webgraf som er ledningsregistreringssystemet. Der findes et link til systemet på Vandværkets hjemmeside: Der er ikke etableret ringforbindelser til andre vandværker. Side 10 af 30

11 3.3 Driftsleder, personale og bestyrelse. Tekst fra Beredskabsplan Skanderborg Kommune: Information af personale og bestyrelse varetages af driftsleder. Adgang til vandværkskontor: Driftsleder: Claus Hansen tlf / nøgle og kode Driftsassistent Lars Sørensen tlf / nøgle og kode Driftskonsulent: Nis Erichsen tlf / nøgle og kode Formand: Kim kusk Mortensen tlf / nøgle og kode Næstformand Kim Frandsen tlf / Bestyrelse: Aage Svinth Nielsen tlf / Bestyrelse: Klaus Hansen tlf Bestyrelse: Michael Østergaard tlf Regnskabsfører: Astrid Vølund tlf / nøgle og kode Side 11 af 30

12 3.4 VANDVÆRKETS EKSTERNE AKTØRER Analyse firma: AnalyTech, Miljølaboratorium A/S Tlf Bøgildsmindevej 21, 9400 Nørresumdby (Claus ) Graveaktør: EMJ & SSS A/S Tlf Smedeskovvej 101, (Jens Peter Jensen Tlf: ) Vandrens: Midt-Jysk Vandrens A/S Tlf Mads Eg Damgaards vej 52, 7400 Herning (Gunnar Olsen tlf og Torben Sørensen tlf ) SRO Krüger tlf Gladsaxevej 363, 2860 Søborg (Flemming Slyngborg tlf ) (Michael Sørensen tlf ) VVS Galten VVS & teknik, tlf Frichsvej 25, (Lars Jensen tlf ) EL INSTALLATØR Viggo Ravns Elforretning tlf Torvet, LEDNINGSREGISTRERING Aura Energi tlf Smedeskovvej 55, (Jens Chr.Madsen tlf Side 12 af 30

13 3.5 Rapportblad Forløbet noteres med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Emne: Dato: Forløb: Tid Initialer Alarm indgået: Afhjælpning startet: Emne afsluttet: Bibliotek/Dokumenter/Dokumenter/Beredskabsplan/Rapportblade Side 13 af 30

14 4. Ekstern information 4.1 Alarmering 4. Alarmering Skanderborg Kommune alarmeres via følgende telefonnumre: Indenfor normal arbejdstid: (miljøvagt) Udenfor normal arbejdstid: (vagthavende indsatsleder) Akut situation (kontakt til vagthavende indsatsleder) Alm. tilkald (nærmest bemandede politistation) Den første anmeldelse vil normalt indgå til den pågældende vandforsyning, alarmcentralen eller Skanderborg Kommune. Den instans der modtager anmeldelsen, kontakter straks de øvrige ansvarlige instanser jf. alarmeringsplanen bilag 1, såfremt det står klart at der er tale om en egentlig beredskabssituation. Side 14 af 30

15 4.2 Krisegruppe Tekst fra Beredskabsplan Skanderborg Kommune: Ved forurening kontaktes Miljøvagten: tlf.: Telefonliste krisegruppen Beredskabsdirektør: Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen, Ny Munkegade 15, 8000 Aarhus C Tlf Mobiltlf Vagt tlf mail: Vagthavende indsatsleder: Østjyllands Brandvæsen, Vestergade 131,8660 Skanderborg Mobiltlf. : Vagt tlf mail: Embedslæge: Susanne Fischer Hansen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tlf Vagttlf.: mail: Embedslægernes hovednr.: mail: Natur og Miljø Funktionsleder: Hans Brok-Brandi, Vesterbro 2, Stjær Tlf Mobiltlf Vagttlf Privat: Mail: Natur og Miljø Medarbejder: Rikke Virring Sørensen Tlf Mobiltlf Mail: Rev. december 2015 Side 15 af 30

16 4.3 Nødforsyning NØDSTRØMSFORSYNING. Beskrivelse Mobil nødgenerator: 400 V-160 A Placering Brand og Redning i Skanderborg Vestergade 131, 8660 Skanderborg Tlf / Ved behov for mobil nødgenerator (de bilag 6) skal vandværket kontakte lokal elektriker, idet tilslutning af generatoren kræver adgang til vandværkets eltavle. Telefonnummer til elektriker med døgnvagt bør fremgå af den ajourførte telefonliste. NØDVANDSFORSYNING Galten Vandværk har 1 mobil vandbeholder med kapacitet 800 L Side 16 af 30

17 4.4 Alarmeringsplan Side 17 af 30

18 4.5 Telefonliste almene vandværker Side 18 af 30

19 4.5 Telefonliste almene vandværker Side 19 af 30

20 4.6 Nyttige navne, adresser og telefonnumre Lokal avisen Galten Folkeblad tlf Lokalavisen Ugebladet Skanderborg tlf Lokalavisen Midtjyllands Avis tlf Lokalavisen Aarhus Stiftstidende tlf Radio/TV DR tlf TV2 TV2 tlf Danske Vandværker Tryg/Forsikring tlf ww.danskevv.dk Forsikring adm. Tryg/RTM Insurance tlf Brokers A/S Lægevagten tlf Giftlinien tlf Falck tlf Side 20 af 30

21 5. Boringer 5.1 Oversigt over boringer B-nøgle virker i alle relevante låse. A-nøgle til hoveddør og filterhal. Alle boringer er ASO sikret (adgang-sikring-overvågning) i SRO styringen (styring-regulering-overvågning). Boring er indhegnet med aflåst låge. Boring 1 P1 Låsbyvej 1 DGU Kapicitet: 22 m3 pr. time Sikring: Adgangssikret og aflåst Boring 2 P2 Låsbyvej 1 DGU Kapacitet: 22m3 pr. time Sikring: Adgangssikret og aflåst Boring 3 P3 Låsbyvej 6 A DGU Kapacitet: 22m3 pr. time Sikring: Adgangssikret og aflåst Boring 4 P5 Låsbyvej 6 A DGU Kapacitet: 22 m3 pr. time Sikring Adgangssikret og aflåst Boring 5 P4 Låsbyvej 6 A DGU Kapacitet: 22 m3 pr. time Sikring Adgangssikret og aflåst Boring 6 P6 Rohde 3 DGU Kapacitet: 24 m3 pr. time Sikring Adgangssikret og aflåst Side 21 af 30

22 5.2 Kort over boringer på Låsbyvej BORINGER LÅSBYVEJ 1 OG 6 A Boring 5 P4 DGU Boring 4 DGU P5 Boring 3 DGU P3 Boring 2 DGU P2 Boring 1 DGU P1 Side 22 af 30

23 5.3 Kort over boringer i Rohde BORING 6 ROHDE 3 Boring 6 / DGU Side 23 af 30

24 6. Vandbehandlings anlæg 6.1 Vandbehandling Vandbehandlings anlæg: Beliggenhed: Låsbyvej 1 Kapacitet: 100 m3/h Frakoblingsmulighed af beluftningsanlæg: En hane ved kompressor anlæg ved den store port. 6.2 Rentvandsanlæg Rentvands anlæg: Alle er omfattet af ASO (adgang-sikring-overvågning) Beholderplacering: Låsbyvej 1 Kapacitet: 240 m3 /h Reservebeholdning: 200 m3 Beholderplacering: Århusvej 72 Kapacitet: Reservebeholdning: 68 m3/h 250 m3 Beholderplacering: Skærbækvej 10 Kapacitet: Reservebeholdning: 18,5 m3/h 125 m3 Beholderplacering: Farrevej 20 Kapacitet: Reservebeholdning: 17,4 m3/h 50 m3 Side 24 af 30

25 6.3 Kort over rentvandsanlæg Århusvej 72 RENTVANDSANLÆG ÅRHUSVEJ 72 Århusvej 72 Kapacitet: 68 m3/h Reservebeholdning: 250m3 Side 25 af 30

26 6.4 Kort over rentvandsanlæg Skærbækvej 10 RENTVANDSANLÆG SKÆRBÆKVEJ 10 Skærbækvej 10 Kapacitet: 18,5 m3/h Reservebeholdning: 125 m3 Side 26 af 30

27 6.5 Kort over rentvandsanlæg Farrevej 20 RENTVANDSANLÆG FARREVEJ 20 Side 27 af 30

28 7. Sårbare forbrugere 7.1 Telefonliste vedr. sundhed SUNDHED Sundhedsplejen Søndergade 27 Lokalcenter Søndergade 29 Tjørnehaven Plejecenter Tjørnevej 12 Bøgehaven Lægerne Søndergade 18 Søndergade Tandlægernes hus Provstevænget 1 Tandlægerne Søndergade 3 Søndergade Gyvelhøjskolens Røddikvej 20 Tandklinik Bodil Lauridsen 7.2 Telefonliste institutioner INSTITUTION tlf. tlf. mail adresse kontaktperson Galten Børnehave Nørregade 33 Peter Andersen Børnehuset Gyvelhøjen Børnehuset Bakketoppen Børnehaven Porskjær Røddikvej Vestergade Porskjærvej 45 Eva Nørlem Dorte Holst Rafn Lisbeth Højvang Gyvelhøjskolen Røddikvej 20 Jørgen Fjord Pedersen Galten Friskole Skjørringvej 25 Gyvelhøjskolens SFO dk Røddikvej 20 Helen O. Kristiansen GJUK ungdomsklub Syvtalle 8 Tage Nielsen Klank Efterskole Skolevej 70 Bostederne Skanderborg kommune Bofællesskabet Skolevej Kildevej 14 K 8660 Skanderborg Skolevej 40 Side 28 af 30

29 7.3 Telefonliste vedr. fødevarer FØDEVARE tlf. tlf. mail adresse kontaktperson Restaurant Gammel Høver Bagerhuset Galten ov.dk etgalten.dk Silkeborgvej 39 Søndergade 11 Baba s Pizza og grill Pizza Master Galten Nørregade Søndergade 19 Pizza World Torvet 14 Den Græske Taverna Torvet 2 Galten Hallen Røddikvej 18 Super Brugsen Galten Grill Bar/Ingo Benzin Søndergade Århusvej 12 Anette Halvorsen 7-eren Bodega Nørregade 12 Lindas Bodega Søndergade 19 Fru K dk Erhvervsparken Klank Telefonliste vedr. virksomheder VIRKSOMHEDER M.V. tlf. tlf. mail adresse kontaktperson Falck Redningskorps Marktoften 1 Danish Agro Galten Kornmarken 1 Østergaard I/S Farrevej 16 Side 29 af 30

30 8. Vurdering af potentielle større driftsforstyrrelser. Forhold Beskrivelse Hændelse Kortsigtet løsning Langsigtet løsning Vandværket har flere boringer og flere grundvandsmagasiner. Der lukkes af for det forurenede magasin Etablering af ny boring. Tager formentlig uger, og er bekostelig. Det bør være afklaret på forhånd hvor en ny boring skal etableres, hvad den koster og hvorledes den finansieres. Hændelse Kortsigtet løsning Langsigtet løsning Vandværket har filter med som må tages ud af drift i længere tid, mens udbedring står på. Vandværket har 1 filter med 2 filter linjer, som kan aflukkes enkeltvis. Filteranlægge repareres eller udskiftes. Hændelse Kortsigtet løsning Langsigtet løsning Vandværkets rentvandsbeholder må tages ud af drift i længere tid, mens udbedring står på. Der er 4 rentvandsbeholdere. Ved Skjørring og Vestermarken kan der etableres midlertidig rørforbindelse uden om rentvandsbeholderen. Ved Klank er der 2 rentvandstanke der hver især kan aflukkes. Ved Låsbyvej kan rentvandstank aflukkes og der kan forsynes fra Klank i ca. 24 timer. Kloring, reparation eller ny rentvandstank. Side 30 af 30

BEREDSKABSPLAN FOR FOERLEV VANDVÆRK SENEST REVIDERET JUNI 2016 VERSION 1.

BEREDSKABSPLAN FOR FOERLEV VANDVÆRK SENEST REVIDERET JUNI 2016 VERSION 1. BEREDSKABSPLAN FOR FOERLEV VANDVÆRK SENEST REVIDERET JUNI 2016 VERSION 1. Indhold 1. Beredskabsplan Fane 1 2. Beredskabssituation Fane 2 3. Intern information Fane 3 4. Ekstern information Fane 4 5. Boringer

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af Kildeplads

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for. Soderup Vandværk

Beredskabsplan for. Soderup Vandværk Beredskabsplan for Soderup Vandværk Senest revideret: 1. april 2016 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

Gylling Vandværk I/S.

Gylling Vandværk I/S. . Beredskabsplan 2006 Revideret 2011 Indholdsfortegnelse: A Rettelsesblad B Alarmeringsliste C Telefonlister D Lagerliste E Handlingsplan for klordesinficering Bør overlades til specialister F Handlingsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a BEREDSKABSPLAN FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a 1 Indholdsfortegnelse: Formål med en beredskabsplan: side 3 Lindholm Vandværk a.m.b.a organisationsplan: side 4 Forurening eller sabotage: side 5 Stort ledningsbrud

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Andst Vandværk Beredskabsplan

Andst Vandværk Beredskabsplan Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune for Roe Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Alarmeringsliste 2. Ekstern Telefonliste 3. Intern Telefonliste 4. Telefonliste følsomme forbrugere 5. Handlingsplan ved lækage/ledningsbrud 6. Handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 4 Alarmeringsliste aftagere... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Dåstrup Vandværk AmbA. Beredskabsplan for Dåstrup vandværk AmbA -- HVIS det ikke virker HVAD SÅ?? Arne Christiansen

Dåstrup Vandværk AmbA. Beredskabsplan for Dåstrup vandværk AmbA -- HVIS det ikke virker HVAD SÅ?? Arne Christiansen Dåstrup Vandværk AmbA Beredskabsplan for Dåstrup vandværk AmbA -- HVIS det ikke virker -- -- HVAD SÅ?? Arne Christiansen 2 Dåstrup vandværk AmbA Beredskabsplan Indledning... 3 Om beredskabsplaner - vandværket...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK Beredskabsplan for MEJLSKOV VANDVÆRK Indholdsfortegnelse Rettelsesskema side 2 Placering af beredskabsplan side 3 Alarmeringsliste side 4 Telefonliste bestyrelsen side 5 ekstern (diverse) side 6 håndværkere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Lime Vandværk A.M.B.A.

Beredskabsplan for Lime Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan for Lime Vandværk A.M.B.A. 1. Beredskabsplan for Lime Vandværk A.M.B.A. En beredskabsplan er en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Vandværk: Katrinedal Vandværk beliggenhed: Åvej 1, 8654 Bryrup CVR / P nummer: 29256756 Jupiter ID 80146 Tilsynsdato: 15. december 2011 Til stede på tilsyn navn postadresse:

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune 24. Nov. 08

Vandrådet i Haderslev Kommune 24. Nov. 08 Disposition: Vandrådet i Haderslev Kommune 24. Nov. 08 Kort om DVN Del 1 Fælles hjemmeside for Haderslev Vandråd Hjemmesider for vandværker Elektronisk beredskabsplan Drøfte del 1, spørgsmål, aftaler om

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN K R I S T R U P V A N D V Æ R K a. m. b. a. 29. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere