BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk"

Transkript

1 Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1

2 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var dengang 17 andelshavere. I de forløbne år har vandværket søgt at følge med tiden i takt med, at antallet af andelshavere var støt stigende. Således er der pr. 31. december andelshavere, hvoraf de 200 er tilgået ved sammenlægningen med Høm Vandværk. Denne sammenlægning skete ved en ekstraordinær generalforsamling den 24. marts 2009 og foreningen bærer nu navnet Andelsforeningen Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk. Denne plan er udfærdiget med henblik på at kunne iværksættes ved forskellige situationer, hvor vandforsyningen ikke er normal, forurening, ledningsbrud m.v. Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1: Telefon- og alarmeringsliste 2: Beredskabsplan generelt 3: Lækage på ledningsnet 4: Strømudfald 5: Forurening af forsyningens anlæg 6: Akut forurening af boring/kildeplads 7: Trusler om sabotage 8: Klordesinficering 9: Brand og eksplosion 10: Rapportblad og skabelon 11: Forslag/skabelon til pressemeddelelse Side 3

4 Alarmeringsliste Vandværkets bestyrelse: Betegnelse Navn Adresse Mail Tlf. Privat Mobil Formand Hans-Kurt Hansen Ømarksvej 58, Vetterslev Næstformand Niels Jensen Skovmarksvej 42, Vetterslev Kasserer Lise Nielsen Hømvej 14 Høm Sekretær og Vandværkspasser Peter Kock Bygaden 32 Vetterslev Bestyrelsesmedlem Tormod Jensen Østergade 50, Høm Vandværkets håndværkere: VVS-Service, Gyrstinge VVS Niels Olsen Bakkegårdsvej 63, Ørslevvester VVS-Service Ib Nordmark Tyvelsevej 79 Glumsø Glumsø Elservice Nødholmsvej 53, Glumsø Elhuset John Madsen Glumsø Erhvervspark 1, Glumsø Entreprenør Frank H. Jensen Birkelundsvej 18, Tyvelse Brøndboring Flemming Hansen, Næstved SEAS-NVE Nat Skadeservice Danmark ISS Skadeservic Side 4

5 Alarmcentraler: Politi eller Brandvæsen 112 eller Falcks vagtcentral Beredskabsstyrelsen Næstved Læger og sygehuse: Vagtlæge Embedslæge Rolighed 7, Sorø Ringsted Sygehus Nat Køge Sygehus Slagelse Sygehus Rigshospitalet Miljøafdelinger: Miljøstyrelsen Miljølaboratoriet Vandprøver Højvang Miljølaboratorium Industri Vest 8 Dianalund Fødevaredirektoratet Ringsted kommune: Ringsted Forsyning Pernille Crone Ringsted Kloakforsyning Medier: Regionalradioen Næstved Side 5

6 TV2-Øst Dagbladet Diverse: Dagpleje Karin Refhauge Tarps Alle 7 Vetterslev Dagpleje Marianne Dunk Smedevænget 1, Høm Dagpleje Birgitte Boisen Næstvedvej 289, Høm Vetterslev Skole/ Ringsted Lilleskole Næstvedvej 349 B Forsikring via FVD Via FVD, Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22 C, 2680 Solrød Strand Side 6

7 Generelt: 1. Beredskabsplan, Andelsselskabet Vetterslev-Sandby og Høm vandværk. Denne beredskabsplan for vandværkerne er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vanddrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkelig og hygiejnisk tilfredsstillende drikke og brugsvand. Det er vigtigt, at planen løbende holdes opdateret. Dette gælder især alarmeringslisten. Sekretæren har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt. 2. Generel ansvarsfordeling. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne m.h.t. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket, der har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Af listen her fremgår prioriteringen af den ansvarlige: 1. Formand 2. Næstformand 3. Vandværkspasser Det vil sige, hvis formanden er til stede, er han den ansvarlige og den, der udtaler sig, og hvis han ikke er til stede, overgår ansvaret til den næste på listen o.s.v. Derudover er det formanden, der i samråd med den øvrige bestyrelse, der har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne. I alvorlige krisesituationer (f.eks. akut forurening, trusler om sabotage, krig m.v.) kontaktes kommunens beredskab straks og herefter har denne det overordnede ansvar for det videre forløb, hvor der med fordel sammensættes en koordinationsgruppe. I denne gruppe skal der altid være en repræsentant for vandværket, kommunen og evt. øvrige myndigheder. Embedslægen er rådgivende overfor kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med embedslægen. 3. Generel handling i beredskabssituationer Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjer i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på begge vandværker. Desuden er det vigtigt at bruge sund fornuft i alle situationer. Side 7

8 En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på værkerne er vigtig i alle beredskabssituationer. Opgaverne uddelegeres af bestyrelsen til VVS-mester, elektriker, entreprenør m.f. I enhver beredskabssituation (f.eks. lækage, brand, strømudfald, akut forurening af boring eller forsyningsanlæg) skal der føres en rapport med angivelse af hele forløbet med tids- og stedsbeskrivelse, samt hvem, der har haft ansvaret for de enkelte tiltag. Dette kan være af betydning for en evt. senere efterforskning til brug for forsikringsselskab, politi eller andre, samt ved efterfølgende evaluering af forløbet. Side 8

9 Lækager på ledningsnettet Følgende procedure følges: Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Noter tidspunktet. Hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger, noter navn og adresse og søg oplysninger om omfang og evt. skader. Ansvarligt teknisk personale varsles, f.eks. driftsleder, VVSmester eller smed. Vurdering af eventuelle konsekvenser ved afspærring af forsyning til berørte områder, jfr. plan over ledningsnettet, samt vurdering af evt. vandskader og nødvendige tiltag for at reducere disse mest muligt. Lækagen lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr og området afspærres ved hjælp af afspærringsmateriel. Medbringes typisk af entreprenør, eller rekv. hos kommunen. Berørte forbrugere og virksomheder informeres via medier og/eller løbesedler. Brandvæsen, politi og ambulancetjenesten informeres om evt. afspærringer. Udbedring af skade Kontakt kommunen for indhentning af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere, strøm, telefon, tv, gas o.lign. Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. Når skaden er udbedret skal rørene gennemskylles og om nødvendigt desinficeres. Opfølgning NB Hele forløbet noteres på et rapportblad med angivelse af tid, sted, beskrivelse af forløbet og initialer på den/de, der har haft ansvaret for forløbet. Dette er af betydning for en evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. Side 9

10 Strømudfald Følgende procedure følges: Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB Noter tidspunkt og hvordan og fra hvem meldingen kom. El-installatør kontaktes. Ved større strømsvigt tillige SEAS-NVE Undlad ethvert indgreb af hensyn til egen og andres sikkerhed. Alt efter situationen vurderes evt. etablering af nødstrømsanlæg. Kan formentlig lejes hos El-installatør, kommunen eller SEAS- NVE. Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne. El-installatør sørger for udbedring af den opståede skade, evt. i samarbejde med SEAS-NVE Forbrugerne informeres via medierne om skadens udbedring og at situationen igen er normal. Hele forløbet noteres på et rapportblad med angivelse af tid, sted, beskrivelse af forløbet og initialer på den/de, der har haft ansvaret for forløbet. Dette er af betydning for en evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. Side 10

11 Forurening af anlæg Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne. Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Opfølgning Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse ved eet af vandværkerne lukkes det straks ned og forsyningen sker herefter fra det andet vandværk. Kommunen underrettes om det passerede. Såfremt forureningen er bredere og kilden ikke umiddelbart kendes, vurderer kommunen, beredskabschefen og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats og hvad der skal iværksættes. Kommunen varsles og underretter/tilkalder situationsbestemt beredskab, embedslæge m.f. Konsekvenserne af forureningen undersøges i samarbejde med kommunen og øvrige relevante myndigheder. Vandværkets digitale kort anvendes i forbindelse med eventuelle afspærringer af ledningsnet og øvrige anlæg. Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepåbud m. m vurderes i samarbejde med embedslægen. Alternativ vandforsyning etableres i form af nødforsyning til Ringsted vandværk, vandtankvogne og vanddunke. Boringer/ forsyningsanlæg lukkes i det omfang, det er nødvendigt. Forbrugerne (først følsomme forbrugere) orienteres om situationen i pressemeddelelser og/eller løbesedler. Forbrugerne orienteres om, hvad der er sket og hvordan de skal forholde sig med f.eks. drikkeforbud, kogepåbud, mulighed for alternativ vandforsyning m.v. Udbedring af skader påbegyndes. F.eks. i form af rengøring af rentvandsbeholder, ledningsnet, evt. reparation af net, boring m.v. Under udbedring af skaden vurderes vandkvaliteten løbende ved hjælp af analyser. Embedslægen og øvrige myndigheder holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret såfremt processen skønnes at blive langvarig. Når oprensning og evt. reparation er tilendebragt og vandanalyserne igen er normale orienteres forbrugerne om, at Side 11

12 situationen igen er normal. NB Hele forløbet registreres med tid og initialer, samt udførlige beskrivelser med stedbetegnelser af hele forløbet. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. Side 12

13 Akut forurening af kildeplads Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld indenfor vandforsyningens indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra virksomhed m.v. Følgende procedure følges: Alarm indgået Varsling Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle skader samt skadested/lokalitet. Forureningen anmeldes til en eller flere af følgende instanser: Kommunen/beredskabschefen Ansvarlig teknisk personale på vandværket Politiet Embedslægen Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunens beredskabschef eller indsatsleder. Indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder, politi, miljøafdeling m.m. Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Konsekvenserne af at afspærre råvandsnettet til det berørte område undersøges ved hjælp af planer over ledningsnettet. Det vurderes, om det er nødvendigt at indføre vandskadereducerende tiltag. Evt. stop af boringer vurderes. Området lokaliseres og afspærres ved hjælp af afspærringsmateriel. Der etableres evt. nødvandforsyning central, evt. busselskaber, taxa m.v. orienteres om evt. afspærring af offentlig vej. Berørte forbrugere (især følsomme forbrugere) og virksomheder informeres ved hjælp af medier og/eller løbesedler i samråd med embedslægen. Samarbejdes koordineres af indsatsledelsen. Der indhentes gravetilladelse, samt oplysninger om andre ledningsejere fra kommunen. Ved berørte statsveje kontaktes Vejdirektoratet. Entreprenør tilkaldes og oprydning påbegyndes Side 13

14 så hurtigt som muligt. Opfølgning NB Forbrugere m.f. informeres om skadens udbedring og at situationen igen er normal. Hele forløbet registreres med tid og initialer, samt udførlige beskrivelser med stedbetegnelser af hele forløbet. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. Side 14

15 Trusler om sabotage Kald 112, Politi Alarm indgået Varsling Handling Information NB Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn, adresse og telefonnummer. I tæt samråd med politiet varsles nærmeste omgivelser. Ved længerevarende indsats og hvor der kan blive tale om afspærring/evakuering iværksættes dette ved politiets foranstaltning evt. med bistand af Politihjemmeværnet. Aftales med indsatsledelsen, primært politiet og beredskabschefen. Hele forløbet registreres med tid og initialer, samt udførlige beskrivelser med stedbetegnelser af hele forløbet. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. Side 15

16 Klordesinficering Klordesinficering benyttes ved bakteriologisk forurening og det anbefales at kontakte vandværkets brøndborer og rådgiver. Dette arbejde er sundhedsfarligt for dem, der udfører arbejdet. Hvis klorholdigt vand kommer med ud til forbrugerne (tilsigtet eller ved uheld) kan det give forbrugerne væsentlige gener. Desinficering kræver godkendelse af myndighederne, uanset om den foretages på boringer, tanke eller ledningsnettet og uanset hvilket desinficeringsmiddel, der anvendes. Tilladelse kræves til såvel indpumpning som afledning af tilsætningsstoffet. DERFOR dette arbejde er for eksperter, hvorfor der kontaktes sådanne. NB Vandværkets rådgiver Vandværkets brøndborer FVD s konsulent Hele forløbet noteres på rapportblad med tid og sted, samt udførlig beskrivelse af hvad der er foretaget. Dette af betydning for en evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. Side 16

17 Brand og eksplosion Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade NB Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn, adresse og telefonnummer og der spørges om omfang, hvor er det sket og evt. hvilke skader. Nærmeste omgivelser advares i samråd med eventuel indsatsledelse. Situationsbestemt Eventuel etablering af nødstrømsanlæg. Kan sædvanligvis lejes af El-service eller beredskab. Situationsbestemt Situationsbestemt Hele forløbet registreres med tid og initialer, samt udførlige beskrivelser med stedbetegnelser af hele forløbet. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. Side 17

18 Rapportblad for Vetterslev-Sandby og Høm vandværk. Emne: Dato: Forløbet noteres med tid og initialer, samt udførlig beskrivelse af hændelse og stedbetegnelse. Forløb: Tid: Initialer Alarm indgået Afhjælpning startet Side 18

19 Skabelon til pressemeddelelse Pressemeddelelse Afsender: Overskrift Overskriftes skal fange øjet og være kortfattet. Indledning/budskabet Kort indledning med forklaring af overskriftes. Brødtekst Forklar i enkelte vendinger hvad der er sket og hvilke konsekvenser det kan/vil medføre, herunder eventuelle påkrævede forholdsregler. Beskriv hvor det er sket og hvilke områder der bliver berørt Hvis relevant uddyb og forklar, hvad og hvornår det er sket og evt. hvorfor. Hvis relevant oplys hvor længe det kan/vil vare og hvornår der bringes nye oplysninger. Yderligere oplysninger: Navn og telefonnummer på vandværkets kontaktperson. Side 19

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog Toguheld Beredskabsstyrelsen Udviklingsenheden Marts 2003 Forsidefoto: Frontal kollision (Kølkær, 2. marts 2000) af Thorkild Nielsen

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere