Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havnsø Vandværk a.m.b.a."

Transkript

1 Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24

2 Indhold BEREDSKABSPLAN Generel ansvarsfordeling Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN Forbrugerklage vedr."dårligt"vand (smag,lugt,misfarvning) Ikke kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier Akut forurening af kildeplads Lækage på ledningsnettet Strømudfald 9 2,7 Hærværk eller indbrud Brand og eksplosion Trusler om sabotage Større driftforstyrrelse Klordesinficering MULIGE BEREDSKABSYDELSER RAPPORTBLAD EKSEMPLER PÅ INFORMATION Skabelon til pressemeddelse Eksempel på pressemeddelelse MYNDIGHEDER OG NYTTIGE NAVNE OG ADRESSER Myndigheder m.fl Information - Nyttige navne og adresser BILAG Vandværksprofil Alarmeringsliste Alarmeringsliste Valgte Beredskabsydelser Vurdering af potentielle større driftsforstyrrelser 24 side 2 af 24

3 Beredskabsplan Denne beredskabsplan er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelsen af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkelig og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand. Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Beredskabsplanen gennemgås med henblik på opdateringer mindst én gang årligt. 1.1 Generel ansvarsfordeling Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Dvs. hvis formanden er til stede, er han den ansvarlige og den, der udtaler sig, og hvis ikke han er til stede, overgår ansvaret til hans stedfortræder, jf. afsnit 7.1. Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne. I alvorlige krisesituationer (f.eks. akut forurening, trusler om sabotage, væbnet konflikt el. lign.) ringes 112. Beredskabschefen har herefter normalt det overordnede ansvar for det videre forløb, samt hvorvidt der skal nedsættes en styregruppe for beredskabet. Gruppen består af Beredskabschefen eller dennes stedfortræder, kommunes tilsyn, embedslægen og aktuel repræsentant for vandværket Generel handling i beredskabssituationer Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjer i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer. En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på værket er vigtig i alle beredskabssituationer. Praktiske opgaverne uddelegeres af bestyrelsen og evt. beredskabschefen til VVSinstallatør, elektriker og entreprenør. I hver eneste beredskabssituation (f.eks. lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele forløbet i situationen på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed. Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager. side 3 af 24

4 2. Beredskabssituation 2.1.Forbrugerklage vedr. dårligt vand (smag, lugt, misfarvning) Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noter navn og adresse. Spørg om: Hvor længe har det stået på? Er det fra alle haner, både kolde og varme? Har der været arbejdet på vandinstallationen indenfor den seneste måned? Har naboerne samme oplevelse? Varsling Konsekvenser Handling Naboer til forbruger kontaktes, for afklaring af om der er tilsvarende oplevelser. Såfremt ingen naboer, hverken før eller efter forbrugeren har samme oplevelse, må årsagen findes i forbrugerens egen installation, og er derfor Vandværket uvedkommende. Såfremt naboerne har samme oplevelse, underrettes det kommunale tilsyn, og der udtages snarest vandprøve. Beredskabsgruppen indkaldes ved forbrugerklager, der ikke er begrundet af tekniske eller driftsmæssige årsager, og som ikke kan løses med vandforsyningens egne ressource. Information Udbedring af skade Såfremt eventuelle vandanalyser viser overskridelse af grænseværdierne, eskaleres beredskabssituationen til enten Ikke kritisk eller Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier. Opfølgning NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. side 4 af 24

5 2.2 Ikke kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller misfarvning af vandet. Overskridelse af behandlingsparametre, så som jern, mangan, ilt, nitrit, ammonium og turbiditet skyldes oftest, at behandlingsanlægget ikke fungerer optimalt. Der er derfor behov for, at vandværket gennemgår og optimerer behandlingsanlægget. Disse overskridelser anses ikke for akutte sundhedsskadelige, dog kan større overskridelser af ammonium og nitrit være meget betænkelig for spædbørn og alvorligt syge personer. Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis overskridelsen er konstateret ved analyse, vurderer kommunens tilsyn om overskridelsen er kritisk. Varsling Konsekvenser Handling Vandværket skal, evt. i samarbejde med samarbejdspartner, gennemgå og optimere behandlingsanlægget. Såfremt kommunens tilsyn efterfølgende vurderer at overskridelsen er kritisk, eskaleres beredskabssituationen til Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier. Information Kommunes tilsyn orienteres gerne skiftligt om, at vandværket har igangsat en optimering af behandlingsanlægget. Udbedring af skade Nødvendige initiativer påbegyndes. Under udbedringen vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og kommunes tilsyn holdes orienteret. Opfølgning NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. side 5 af 24

6 2.3 Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne. Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse, vurderer kommunens tilsyn i samråd med embedslægen, om der er behov for en øjeblikkelig indsats. Varsling Hvis ikke kommunes tilsyn allerede ved besked fra analyseresultaterne, varsles kommunens tilsyn. Konsekvenser Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død. Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. Handling Nødvendige initiativer i form af information til forbrugerne. Kogeanbefaling m.m. vurderes af kommunens tilsyn i samarbejde med embedslægen. Overvej initiativer overfor sårbare forbrugere. Teknisk gennemgang iværksættes, for opsporing af kilden til forureningen. Information Sårbare forbrugerne orienteres om situationen direkte. Øvrige forbrugere orienteres via SMS og hjemmeside om, hvordan de skal forholde sig i form af f.eks. kogeanbefaling, muligheder for alternativ vandforsyning. Udbedring af skade Udbedring af skader påbegyndes. F.eks. i form af rengøring af rentvandsbeholder eller ledningsnet, skadesudbedring på boring m.m. Under udbedringen af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og kommunes tilsyn holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er langvarig. Opfølgning Forbrugerne informeres via SMS om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. side 6 af 24

7 2.4 Akut forurening af kildeplads Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld indenfor vandforsyningens indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m. Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle skader samt skadelokalitet. Varsling Forureningen anmeldes til følgende instanser: Kommunens tilsyn / Redningsberedskabet/beredskabschefen Politiet (112) Ansvarligt tekniske personale på vandværket Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunes tilsyn / beredskabets indsatsleder. Kommunens tilsyn / indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder. Konsekvenser Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død. Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. Risiko for ødelæggelse af kildepladsen. Handling Indvinding fra forurenet kildeplads stoppes. Forsyningssituationen revurderes i forhold til forurenings udbredelse og art. Området lokaliseres og afspærres vha. afspærringsmateriel. Etabler eventuelt nødvandforsyning. Kommunes tilsyn / Beredskabet informeres om, hvilket område der er afspærret. Information Sårbare forbrugere og virksomheder informeres direkte. Øvrige forbrugere informeres via SMS og hjemmeside om, hvordan de skal forholde sig i form af f.eks. kogeanbefaling, muligheder for alternativ vandforsyning m.v. Udbedring af skade Efter førsteindsatsen overdrages oprensningsopgaven til kommunens miljøtilsyn, der forestår den endelige oprensning af forureningen. Opfølgning Forbrugeren informeres via SMS om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. side 7 af 24

8 2.5 Lækage på ledningsnettet Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noter navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelt skader samt skadeslokalitet. Varsling Konsekvenser Mulig ødelæggelse af materielle værdier. Handling Lækage lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr. Ved større lækager afspærres området. Etabler eventuelt nødforsyning. Information Berørte sårbare forbrugere informeres direkte. Øvrige berørte forbrugere og virksomheder informeres via SMS. Udbedring af skade Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. Opfølgning NB! side 8 af 24

9 2.6 Strømudfald Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Varsling Konsekvenser Handling Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. Opstart nødstrømsanlæg. Ved udfald på forsyningsnettet kontaktes Seas-NVE El-installatør kontaktes. Information Udbedring af skade Udbedres af fagfolk. Opfølgning NB! Undlad ethvert indgreb af hensyn til egne og andres sikkerhed. side 9 af 24

10 2.7 Hærværk eller indbrud Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noter navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelt skader samt skadeslokalitet. Varsling Hændelsen anmeldes til politiet, og kommunes tilsyn informeres. Konsekvenser Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død. Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. Risiko for ødelæggelse af kildepladsen. Handling Naboer til vandværket kontaktes, for afklaring af om de har set eller hørt noget. Der udtages hurtigst muligt vandprøver ved afgang vandværk samt hos forbrugerne iht. prøvetagningsliste Information Sårbare forbrugere kontaktes direkte. Udbedring af skade Er der sket hærværk/skade som kan påvirke driften udbedres de hurtigst muligt. Opfølgning Overvej alarmer på boringer og vandværk, og etablering af automatisk pumpestop ved alarmudløsning. NB! side 10 af 24

11 2.8 Brand og eksplosion Ring 112 Brandvæsen. Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet. Varsling Nærmeste omgivelser advares. Konsekvenser Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. Handling Ring 112. Eventuel opstart af nødstrømsanlæg. Eventuel etablering af nødforsyning. Information Ved længevarende manglende vandforsyning informeres forbrugerne samt beredskabschefen. Udbedring af skade Udbedres af fagfolk. Opfølgning Forbrugeren informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. side 11 af 24

12 2.9 Trusler om sabotage Ring 112 Politi. Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse. Varsling Nærmeste omgivelser advares. Konsekvenser Handling Ring 112. Kontrollere at Vandværkets lokaliteter er forsvarligt aflåste, at eventuelle alarmer er slået til. Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. side 12 af 24

13 2.10 Større driftsforstyrrelse Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunktet og hvordan meldingen blev konstatereret. Varsling Konsekvenser Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. Handling Iværksæt handling i henhold til afsnit 0. Information Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt Redningsberedskabet/Beredskabschefen. Udbedring af skade Udbedres af fagfolk. Opfølgning NB! side 13 af 24

14 2.11 Klordesinficering Klordesinficering benyttes ved bakteriologisk forureninger og det anbefales at kontakte vandværkets brøndborer og en evt. rådgiver. Dette arbejde er sundhedsfarligt, for dem der udfører arbejdet. Hvis klorholdigt vand kommer med ud til forbrugerne (tilsigtet eller ved uheld) kan dette give forbrugerne væsentlige gener. Desinficering kræver godkendelse af myndighederne, uanset om den foretages på boringer, tanke eller ledningsnettet og uanset hvilket desinficeringsmiddel der anvendes. Tilladelse kræves til såvel indpumpning som afledning af tilsætningsstoffer. Derfor dette arbejde er for eksperter, hvorfor der kontaktes en sådan. Vandværkets rådgiver. Vandværkets brøndborer. NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. side 14 af 24

15 3 Mulige beredskabsydelser Beredskabsydelse Beskrivelse af ydelsen UNDERSØGES Leverandør Reaktionstid Kræver forudgående aftale Beredskabsydelse Beskrivelse af ydelsen 20 m 3 tankvogn Levering af tankvogn. Leverandør UNDERSØGES Johs. Rasmussen, Svebølle, Tlf.: Reaktionstid Kræver forudgående aftale Beredskabsydelse liters tanke Beskrivelse af ydelsen Leverandør Reaktionstid Kræver forudgående aftale Beredskabsydelse Beskrivelse af ydelsen Leverandør Reaktionstid Kræver forudgående aftale side 15 af 24

16 4 Rapportblad Forløbet noteres med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Emne: Dato: Forløb Tid Initialer Alarm indgået Afhjælpning startet side 16 af 24

17 5.Eksempler på information 5.1.Skabelon til pressemeddelelse Pressemeddelelse Overskrift Overskriften skal fange øjet. Overskriften bør kun indeholde et, entydigt budskab. Indledning / Summering af budskab Indledning: 2 4 linjer der opsummere hovedbudskabet Brødtekst Forklar i enkle vendinger, hvad der er sekt og konsekvenserne forbundet hermed evt. påkrævede forholdsregler. Beskriv hvor: Angiv det berørte område nøjagtigt. Hvis relevant, uddyb og forklar: Hvordan / hvorfor / hvornår. Hvis relevant, oplyst hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger. Anfør evt.: Til frigivelse: dato klokkeslæt Yderligere oplysninger / Kontaktperson: Navn, Titel, telefonnummer, . side 17 af 24

18 5.2.Eksempel på pressemeddelelse Xxxx Vandværk 8. juli 2008 Pressemeddelelse Vandforurening på vej a, b og c. Forsat anbefaling om at koge vandet. Vand til drikkeformål og til madlavning i området skal forsat koges. Der er ingen grund til at koge vandet i de andre dele af Havnsø By. forsætter med at skylle ledningssystemet, så længe der er behov for det. Ophævelse af anbefalingen om at koge vandet vil ske, når samtlige prøver viser, at vandet er rent. Vandet skal koges indtil anbefalingen ophæves. Henvendelse vedr. sundhedsmæssige spørgsmål skal ske til egen læge. Øvrige spørgsmål til Havnsø Vandværk a.m.b.a., som oplyser på hjemmesiden. side 18 af 24

19 6. Myndigheder m.fl. 6.1.Myndigheder m.fl. Betegnelse Navn Adresse Tlf. arb. Mobil Kalundborg Kommune Teknik og Miljø Hovednummer Holbækvej Kalundborg Kalundborg Kommunes tilsyn Terese Skov Engelrud Holbækvej Beredskabschef Gert Jürgensen Rynkevangen Kalundborg Redningsberedskab (Kalundborg Brand og Redning) Rynkevangen Kalundborg Udenfor åbningstid kontaktes beredskabet Kalundborg Forsyning Vand Holbækvej 189 B 4400 Kalundborg Beredskabsstyrelsen Sjælland Bag Bakkerne Næstved Alarmcentral 112 Falck Lægevagten Rigshospitalets giftinfor.center Information Nyttige navne og adresser Betegnelse Navn Adresse Tlf. arb. Tlf. priv. Mobil Lokale aviser Nordvestnyt Skibbrogade 42 B 4400 Kalundborg DR Næstved P4 Sjælland Vadestedet 1, 4700 Næstved TV2 TV2 Øst Kildemarksvej,4760 Vordingborg Forsikring FVD/Tryg side 19 af 24

20 7. Bilag 7.1 Vandværksprofil Navn og adresse Bemandingsstatus Formand Stedfortræder Ingen Hans Jensen, Strandvej 2, 4591 Føllenslev Finn Jensen, Havnevej 19, 4591 Føllenslev Tlf.nr. vandværk Vandværk Nødforsyning Andre vandværker Nej Tilkoblingsmuligheder til og fra tankvogn på vandværket Tappemuligheder på ledningsnettet Nødstrømsforsyning Nej Ja, Brandstandere ja Kapacitet Døgnforbrug 400 m 3 Maksimal døgnproduktion Rentvandstanks kapacitet Maksimal udpumpning 1000 m3 450m3 120 m3/t Ledningskort Papirkort Bestyrelsen har papirkort Ja Elektronisk kort ja Alarm og nøgler Nøgleboks ja / nej Nej Nøgler ligger hos: Strandvej 2, ell. Strandengen 15 side 20 af 24

21 7.2 Alarmeringsliste Betegnelse Navn Adresse Tlf. arb. Tlf. priv. Mobil Formand Hans Jensen Strandvej Kasserer Bente Klausen Havnevej Best. medlem Finn Jensen Havnevej Best. medlem Anders Skafte Strandengen Best. medlem Peter Eriksen Merringgårdsvej 2,4000 Roskilde Sårbare forbrugere Betegnelse Navn Adresse Tlf. arb. Tlf. priv. Mobil K-Salat Mette Nielsen Kvalitetschef Henrik Anderson Driftschef Havnevej K-Salat Vagt Restaurant Havnsø Hotel Havnevej Restaurant Nord Vest Havnevej Restaurant O Solo Mio Havnevej Restaurant Havnsø Kro Havnevej Lejr Havnsø Lejren Strandvej Lejr Glænø Lejren Teglværksvej Sejerø Færgen Brovej 22,4592 Sejerø Landbrug Claus Lohmann Poulsen Havnsøvej Landbrug Stig Lundgård Havnsøvej side 21 af 24

22 7.2.3 Håndværkere og materiel Betegnelse Navn Adresse Tlf. arb. Tlf. priv. Mobil Ledningsanlæg Entreprenør Bjarne Pedersen Arnakkevej VVS-installatør Søren Sørensen Eskebjerg VVS Vandværksindustri + tilsyn Fr. Dahlgaard Spånnebæk 3B Holbæk Lækagesøgning Leif Koch Rødovre Vandværk Brøndborer Næstved Brøndboring Næstved Elforsyning Seas-Nve Svinninge El-installatør Mårtensson Michael Nielsen Vallekilde Laboratorium Eurofins Nødstrømsanlæg Coasterservice Skibby SRO X-ergi, Allan Haaning side 22 af 24

23 7.3. Valgte beredskabsydelser Beredskabsydelse: Beredskabsydelse: side 23 af 24

24 7.4Vurdering af potentielle større driftsforstyrrelser Forhold Beskrivelse Hændelse Kortsigtet løsning Langsigtet løsning Hændelse Kortsigtet løsning Langsigtet løsning Hændelse Kortsigtet løsning Langsigtet løsning Hændelse Kortsigtet løsning Langsigtet løsning Hændelse Kortsigtet løsning Langsigtet løsning Vandværket har 7 boringer. En falder sammen eller der sker noget andet, der gør at boringen må nedlægges eller tages ud af drift i længere tid. Reparation af boring Etablering af ny boring efter vurdering af vandindvindings behov Vandværket har kun et iltningstårn/iltningstrappe og som må tages ud af drift i længere tid, mens udbedring står på. Reparation Udskiftning af rør Vandværket har 6 filtre, hvoraf 1 må tages ud af drift i længere tid, mens udbedring står på. Reparation Udskiftning af filtermateriale Vandværket har 2 rentvandsbeholdere, hvoraf 1 som må tages ud af drift i længere tid, mens udbedring står på. Reparation Udskiftning af rentvandstank Vandværket har 6 rentvandspumper, hvoraf 1 går i stykker og må tages ud af drift for reparation. Reperation Udskiftning af defekt pumpe side 24 af 24

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere