Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan"

Transkript

1 Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale relationer... 9 Økonomi Hjemmeside og andre medier Nationale kliniske retningslinjer Nationale kliniske databaser Den danske kvalitetsmodel Videnskabelige aktiviteter Årsmødet Rekruttering og kønsfordeling Uddannelsesregioner beskrivelser Kurser YODA Side 2 af 19

3 Indledning Motivation for strategiplanen På baggrund af vedtagelse af nye love i forbindelse med generalforsamlingen oktober 2010 er DOS s organisation blevet markant ændret. Der er oprettet to nye udvalg, Kvalitetsudvalget og Videnskabeligt Udvalg, mens Uddannelsesudvalget er uændret. Den afgående formand er yderligere blevet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består derfor nu af følgende personer: formand, næstformand, afgående formand, formand for Uddannelsesudvalget (UDDU), formand for Videnskabeligt Udvalg (VU), formand for Kvalitetsudvalget (KU), redaktør og kasserer. Desuden er der tilknyttet en sekretariatsleder. DOS s Organisation Oprettelse af nye udvalg og en ny bestyrelse har motiveret bestyrelsen til at udarbejde en strategiplan for de kommende 5 år. Strategiplanen tager udgangspunkt i en analyse af selskabets styrker, svagheder, udfordringer og trusler (SWOT) samt en interessent analyse med inddragelse af selskabets visioner og missioner. Formålet med Strategiplanen Strategiplanen skal udvikle og styrke DOS i henhold til DOS s vision og mission og derigennem skabe en sund udvikling af DOS. Benn Duus Formand Søren Overgaard Næstformand Side 3 af 19

4 Vision & mission Vision at DOS er den samlende organisation for dansk ortopædisk kirurgi at DOS er garant for den bedste faglige standard i dansk ortopædisk kirurgi at DOS er garant for uddannelsens kvalitet i dansk ortopædisk kirurgi at DOS støtter og fremmer forskning inden for dansk ortopædisk kirurgi at DOS sætter dagsordenen for udviklingen i dansk ortopædisk kirurgi Mission at sikre en optimal organisation af selskabet at understøtte fagområdernes udvikling til fordel for dansk ortopædisk kirurgi at udvikle dialogen mellem fagområderne og DOS at varetage medlemmernes interesser i forhold til forskning og kvalitetsarbejde samt uddannelse og rekruttering at udøve indflydelse på sundheds- og fagpolitiske processer at understøtte at danske ortopædkirurger yder den optimale patientbehandling i overensstemmelse med bedste evidens at udvikle DOS s internationale relationer Side 4 af 19

5 Organisationen Indledning DOS er grundlagt i 1945 og er siden vokset støt. Selskabet er i 2011det 6. største lægevidenskabelige selskab i Danmark. DOS er gennem afholdelse af videnskabelige møder engageret i fagets videnskabelige udvikling og DOS deltager i øvrigt bredt i sundhedspolitiske initiativer, projekter m.v. Selskabet har kun lægelige ordinære medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, afgående formand, formand for Uddannelsesudvalget, formand for Videnskabeligt Udvalg, formand for Kvalitetsudvalget, redaktør og kasserer. Uddannelsesudvalget har igennem mange år været en central del af DOS s organisation. Udvalgets hovedformål er bl.a. at sikre rekruttering til specialet, vedligeholde målbeskrivelser for de forskellige trin i den ortopædkirurgiske uddannelse, sikre afholdelse af specialespecifikke kurser, symposier i forbindelse med DOS møderne, uddannelsesdag og anden efteruddannelsesvirksomhed. Uddannelsesudvalget tager aktivt del i og stimulerer debatten vedrørende uddannelsesspørgsmål indenfor det ortopædkirurgiske speciale. Uddannelsesudvalget er medansvarlig for at sikre et højt niveau af den ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse og i tæt samarbejde med fagområderne også af fagområdespecialisten. Uddannelsesudvalget har behov for et tæt samarbejde med fagområderne, Uddannelsessekretariaterne herunder PKL/PUF lektorer. Uddannelsesudvalget tager aktiv del i internationalt uddannelsesarbejde gennem deltagelse i arbejdet i de europæiske ortopædkirurgiske organisationer (UEMS og EBOT). Kvalitetsudvalget skal sikre synergi og sammenhængskraft indenfor DOS fagområder, når det drejer sig om udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer, de nationale kliniske databaser og i forhold til den danske kvalitetsmodel og herunder NIP-data. Videnskabeligt Udvalg skal sikre udvikling af selskabets videnskabelige aktiviteter, herunder de videnskabelig møder. DOS skal være den samlende organisation for alle lægelige fagområder, der omfattes af specialet ortopædisk kirurgi. DOS skal derfor varetage de faglige interesser for alle dele af faget. Det skal sikres, at der er en løbende kontakt til de enkelte fagområder. DOS bør fortsat repræsentere alle medlemmer. Valg til organer i organisationen bør foretages på generalforsamlingen, således at alle medlemmer af selskabet er valgbare. Side 5 af 19

6 Selskabet skal arbejde for, at alle læger, der ønsker at arbejde indenfor det ortopædiske speciale er medlem af selskabet. Selskabet skal arbejde for, at sikre den størst mulig kønsmæssige lighed og alle medlemmer, der varetager repræsentative opgaver i selskabet bør have denne problemstilling in mente i varetagelsen af deres hverv. Selskabet finder ikke at kvotering er en hensigtsmæssig løsning på evt. problemer af denne karakter. DOS skal se det som sin opgave at sikre, at selskabets opfattes som åbent og beslutningsprocesser skal være gennemsigtige. Alle væsentlige beslutninger og grundlaget for disse skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside. DOS bør fortsat være en organisation primært for læger. Organisationen skal drives professionelt og det skal sikres, at medlemmer opfatter selskabet som deres organisation. DOS bør som organisation have en holdning til områder, der er relevante for selskabet. Denne holdning tegnes af bestyrelsen og offentliggøres til medlemmerne i nyhedsbreve og referater. Selskabet holdninger er altid til diskussion på generalforsamlingen. DOS tilbyder alle læger, der arbejder inden for specialet ortopædisk kirurgi medlemskab. Selskabet har netop gennemført en organisationsændring, der sikrer et bredere engagement og deltagelse i selskabets arbejde, ligesom fagområderne er sikret repræsentation i selskabets Kvalitetsudvalg. DOS er repræsenteret i en række udvalg, råd og kommissioner, hvor selskabets holdninger skal repræsenteres. Alle beslutningsreferater er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Implementering / virkemidler Fastholdelse af de planlagte nyhedsbreve og sikring af indholdet heri. Overvejelse om hvorledes mødestrukturen i DOS skal være fremadrettet. Sikring af at selskabets vedtægter, herunder 6, overholdes, således at medlemmer der repræsenterer DOS i diverse udvalg, råd og kommissioner, udtrykker selskabets og ikke egne holdninger. Udviklingsforslag Det foreslås, at mulighederne for at lave en undersøgelse af medlemmernes opfattelse af DOS undersøges, og at der samtidig indhentes forslag til forbedringer af organisationen. Side 6 af 19

7 Myndigheder Indledning DOS er den faglige organisation, der er i besiddelse af den største samlede ekspertise indenfor specialet ortopædisk kirurgi. Denne ekspertise udgøres af selskabets medlemmer, der enten som led i deres engagement i DOS eller som udpeget af DOS giver sundhedsfaglig rådgivning til myndigheder i Danmark. DOS bør sikre, at selskabet altid inddrages i udredning af sundhedsfaglige problemstillinger med relation til specialet ortopædisk kirurgi. Dette sker ved at selskabet altid på forespørgsel stiller sig rådighed. Hvis selskabet ikke inddrages i relevante problemstillinger, skal selskabet gøre sig gældende ved henvendelse til myndigheder m.v. DOS opfattes generelt som en seriøs samarbejdspartner med en betydelig indflydelse, på de dele af sundhedspolitikken, der har direkte relation til specialet. Selskabet bliver ofte anmodet om at deltage i udvalgsarbejde m.v. i Sundhedsstyrelse, samt i Regioner og ministerier. Implementering / virkemidler Medlemmer, der repræsenterer selskabet i diverse råd, udvalg og kommissioner, arbejder i disse på et mandat fra DOS, konkret på et mandat fra bestyrelsen, der endeligt står til regnskab overfor generalforsamlingen. DOS skal være proaktiv og reagere positivt på henvendelse fra myndigheder, m.v. Det skal altid sikres at DOS ved sin repræsentation varetager Selskabets og specialets overordnede interesser. Tidsperspektiv / Effekt mål Der skal etableres en oversigt over de medlemmer der repræsenterer selskabet i arbejdsgrupper, råd og udvalg. Denne oversigt skal være tilgængelig på hjemmesiden og skal løbende vedligeholdes. Alle medlemmer, der repræsenterer selskabet skal for at sikre, at de i deres hverv varetager selskabets interesser og at denne varetagelse sker i overensstemmelse med andre af selskabets initiativer, oplyses om indholdet i selskabets love 6, hvoraf bl.a. fremgår: Bestyrelsen kan udpege medlemmer af selskabet til at repræsentere selskabet i udvalg, råd, kommissioner m.v.. Disse repræsenterer selskabet, og kan ikke uden bestyrelsens accept på selskabets vegne indgå aftaler, deltage i udtalelser, medvirke ved udgivelse af rapporter m.v. De udpegede skal én gang årligt give en kort rapport til bestyrelsen om udvikling m.v. i det arbejde, hvor de er udpegede som repræsentanter for selskabet. Side 7 af 19

8 Industrien Indledning Industrien er en vigtig samarbejdspartner for DOS i forhold til en række områder: Markedsføring af produkter Daglig servicering: Implantater, vedligeholdelse af viden indenfor sortiment, etc. Kursusvirksomhed: f.eks. workshops Indtægter til DOS virksomhed: Udstilling, annonceindtægter, etc. et for DOS er en god dialog og et godt samarbejde med industrien med henblik på at understøtte ovenfornævnte områder. DOS har et godt samarbejde med industrien. Der afholdes regelmæssige møder med industrien, hvor bilaterale forhold drøftes. DOS er altid tilgængelig i forhold til henvendelser, der vedrører fagets udvikling. DOS finder at der er en gensidig respekt, der kommer patientbehandlingen til gode. Implementering / virkemidler Fortsat tilvejebringelse af mulighed for præsentation af produkter i forbindelse med årsmøderne. Afholdelse af møder med industrien for at afklare fokus-områder for dialog og samarbejde. Inddragelse af industrien i f.eks. workshop i forbindelse med blandt andet specialespecifikke kurser. Tidsperspektiv / Effekt mål Afdækning af fokusområder i forbindelse med møde januar 2012 og implementering i løbet af efterfølgende år. Nationale samarbejdsorganisationer Indledning LVS og Kirurgisk Forum (KF) er værdifulde samarbejdspartnere for DOS i forhold til blandt andet: SST: Specialeplanlægning, ventetidsgaranti Udvikling af fagområder Udvikling af organisation i patientbehandling f.eks. FAME Uddannelse Rekruttering Side 8 af 19

9 DOS, LVS og KF har en række fælles interessenter blandt andet: Patientorganisationer Politikere Forskningsråd/fonde Regionerne Lægeforeningen Der er således en række gode incitamenter for at DOS har et godt samarbejde med LVS og Kirurgisk Forum. DOS skal udnytte muligheden for indflydelse igennem LVS og KF med henblik på at påvirke sundheds- og fagpolitiske processer med relation til ovenfornævnte områder og interessenter med henblik på at opnå den største gennemslagskraft. DOS deltager aktivt i møder i KF og har en repræsentant i LVS bestyrelse og har sammen med vore fagområder et stort antal delegerede til LVS s generalforsamling. Implementering / virkemidler Påvirke dagsordenen til møder i KF og LVS Deltagelse i møder og generalforsamlinger samt mobilisere vores delegerede. Indflydelse på LVS s dagsorden via vores repræsentant i bestyrelsen. Indtræde i (ad hoc) udvalg. Tidsperspektiv / Effekt mål DOS skal løbende være fokuseret på mål og implementering/virkemidler, der implementeres indenfor ét år. Internationale relationer Indledning EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) samt NOF (Nordisk Ortopædisk Forening) er vigtige faglige og politiske sparringspartnere for DOS. DOS, NOF og EFORT har en række fælles interessenter blandt andet: Formidling af videnskabelige resultater (kongresser). Uddannelse af såvel yngre som erfarne kolleger (kongresser, kurser, fora). Udveksling af yngre kolleger i fellowships. Kontakt til politikere og embedsmænd i de nordiske lande / Bruxelles. Networking med / etablering af kontakt til andre internationale ortopædkirurgiske forsknings- og udviklingscentre. Side 9 af 19

10 Der er således mange gode incitamenter for at DOS fremadrettet skal sikre sig et tæt forhold til NOF og EFORT. DOS skal udnytte muligheden for indflydelse i NOF ved at deltage aktivt i debatten i NOF Board på de årlige møder. Formandskabet for NOF tildeles på tur imellem de 7 lande og ved besiddelse af formandskabet skal DOS søge maksimal impact af DOS visioner i NOF-mæssig sammenhæng. DOS skal søge maksimal markedsføring af dansk ortopædi ved at søge om afvikling af EFORT kongresser og kurser i Danmark, med deltagelse af danske indlægsholdere, samt ved at søge danske kolleger placeret centralt i EFORT s mange udvalg / organer. NOF: DOS har aktuelt posterne som Præsident og Generalsekretær i NOF. DOS Board deltager i de årlige NOF Board møder. DOS har netop (2010) afviklet en succes-fyldt NOF kongres i Århus med stor deltagelse (700). EFORT: DOS har netop afviklet en succesfuld 12. EFORT Kongres i København (juni 2011) med deltagelse af ortopæder fra hele verden. DOS har ligeledes afviklet Instructional kurser med EFORT i København i 2010 (Osteoporotiske frakturer), medansvarlig for børneortopædisk kursus i Østrig samt EFORT-Fora ifm.nof mødet i Århus. DOS har netop fået indvalgt en af vores medlemmer som EFORT s kommende generalsekretær, ligesom DOS er centralt placeret med personer i EFORT s Scientific Committee / Academy. Implementering / virkemidler Påvirke dagsordenen til møder i NOF og EFORT ved fremsendelse af relevante dagsordenspunkter. Deltagelse i NOF / EFORT faglige møder. DOS skal være aktive i forbindelse med generalforsamlinger. Indflydelse på NOF s / EFORT s dagsorden via vores repræsentanter i bestyrelserne. Indtræde i (ad hoc) udvalg. Tidsperspektiv / Effekt mål DOS skal løbende være fokuseret på mål og implementering/virkemidler, der implementeres indenfor ét år. Side 10 af 19

11 Økonomi Indledning Økonomien skal kunne understøtte alle aktiviteter i DOS samt i DOS Fonden. Virkemidlet for en god og sund økonomi er gode indtægter, som primært kommer fra medlemskontingent. DOS er underlagt gældende regler for foreningers økonomi, herunder revision og årlig regnskabsaflæggelse på generalforsamling. At DOS økonomi kort og langsigtet (5 år) fortsat kan understøtte alle aktiviteter i DOS, samt i DOS Fonden. DOS økonomi er god og lever - med en formue svarende til to års udgifter - op til det kortsigtede mål. Imidlertid gør de mange nylige omlægninger i DOS det vanskeligt præcist at forudse den langsigtede økonomi. Implementering / virkemidler For at sikre det langsigtede mål, skal DOS økonomiske ramme kunne fastlægges ved korrekt udformede årlige budgetter vedtaget af DOS bestyrelsen og generalforsamling før budgetårets begyndelse. Tidsperspektiv og effekt mål DOS bestyrelsen skal kunne fremlægge årlige budgetter før budgetårets begyndelse, således at DOS økonomi også sikres langsigtet. Hjemmeside og andre medier Indledning Hjemmesiden er DOS ansigt udadtil; ikke kun for medlemmerne, men også den øvrige omverden, og har således betydning for samfundets opfattelse af DOS som organisation. Kommunikation med medlemmerne er et vigtigt led i opfyldelsen af DOS overordnede mål og skal udvikles i henhold til DOS vision og mission. Aktuelt kommunikerer DOS med medlemmerne via trykte (DOS Bulletinen) og elektroniske medier (hjemmeside og nyhedsbreve). Det er som led i fremtidssikringen af DOS besluttet, at Bulletinen sædvanligvis kun udkommer op til Årsmødet, og at kommunikationen med medlemmerne primært skal være elektronisk. Side 11 af 19

12 Udover kommunikation med medlemmerne, er hjemmesiden et medie, hvor industrien annoncerer for DOS medlemmer, og hjemmesiden skal overtage DOS Bulletinens rolle desangående. DOS kommunikation med medlemmerne skal i videst mulig omfang foregå via elektroniske medier (hjemmeside, nyhedsbreve etc.). DOS hjemmeside/nyhedsbreve skal samle al information, og formidle alle nyheder af relevans for medlemmerne, herunder søge at kanalisere fagområdernes og andre interessereorganisationers kommunikation gennem DOS hjemmeside. DOS arbejde og organisation skal være synlig for medlemmerne på hjemmesiden. Muligheden for dialog med medlemmerne skal udnyttes. Den elektroniske kommunikation skal løbende udvikles og udnytte nye muligheder, eksempelvis Facebook og Twitter, efterhånden som de bliver almindeligt anvendte blandt medlemmerne. DOS hjemmeside skal tilbyde annoncering af tidssvarende standard, og som udnytter de til enhver tid eksisterende muligheder. Annonceringen på hjemmesiden skal have et omfang, der svarer til det tidligere i DOS Bulletinen. Hjemmesiden drives fra og med 2010 professionelt under ansvar af DOS redaktør. Der udsendes faste månedlige nyhedsbreve. Derudover udsendes ad hoc mails med særlig vigtig eller hastende information. Statistik viser tilfredsstillende tal for besøg på hjemmesiden og læsning af nyhedsbreve. Tre af fagområdernes hjemmesider hostes af DOS, og der er aftale med et fjerde. YODA s hjemmeside hostes ligeledes af DOS. Der er oprettet et diskussionsforum, hvor der ikke indtil videre har været den store interesse. Tilmelding og indsendelse af abstracts til Årsmødet samt ansøgning til DOS Fonden er veletablerede funktioner på hjemmesiden. Et nyt system til bedømmelse af abstracts er taget i anvendelse op til Årsmødet Der tilbydes annoncering på hjemmesiden med muligheder for video etc. Annoncerne tilbydes i tre forskellige pakker (premium, standard og basis) i form af årsabonnementer. Implementering/virkemidler Fagområderne tilbydes allerede attraktive vilkår med gratis overflytning til DOS hjemmeside med professionel support, som i et vist omfang er gratis. Fordelene ved at ligge på skal synliggøres. Hjemmesidens aktualitet skal øges ved hyppigere opdatering af nyheder. Ændringer på hjemmesiden skal i større omfang bringes som nyheder, eksempelvis når et Side 12 af 19

13 mødereferat lægges ud. Nyheder af mere almen interesse, som også har interesse for DOS medlemmer, kan bringes. Et hjemmesideudvalg skal overvejes. Der skal oprettes diskussionsfora, når der er emner, som vurderes at have tilstrækkelig interesse blandt medlemmerne. Medlemmerne skal løbende opfordres til at tilmelde sig hjemmesiden og ved Årsmødet skal der opstilles computere, således tilmelding kan foregå samtidig med registrering til mødet. Fordelene ved annoncering på hjemmesiden skal synliggøres for industrien, ligesom eksisterende annoncører skal tilbydes hjælp til at udnytte den elektroniske annoncering. Der skal tilbydes et udvalg af abonnementer, således at mindre reklamebudgetter også tilgodeses. Tidsperspektiv / effektmål Der skal jævnligt udarbejdes statistikker for udviklingen i besøg på hjemmesiden og læsning af nyhedsbreve. Muligheden for brugerundersøgelser blandt medlemmerne skal undersøges og afprøves. Tilfredsheden med annonceringen skal vurderes ved løbende dialog med eksisterende og potentielle annoncører. Nationale kliniske retningslinjer DOS spiller en vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer, og skal i den forbindelse særligt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Danske Regioner. DOS anser udvikling af nationale kliniske retningslinjer som et meget væsentligt område for at forbedre og implementere den bedste standard inden for det ortopædkirurgiske speciale. Kvalitetsudvalget vil løbende forholde sig til politikken på området således som den er udarbejdet af de offentlige sundhedsmyndigheder. Selskabet vil arbejde for at der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer inden for relevante områder. Udarbejdelsen skal også indeholde kliniske visitationsretningslinjer, og disse bør udarbejdes i en prioriteret rækkefølge sammen med de centrale myndigheder, således at de områder, hvor der er størst fokus på indikationer og kvalitet, prioriteres højest. Der foreligger referenceprogrammer inden for de store områder: hoftefraktur, primær total hoftealloplastik og knæalloplastik og knænære osteotomier samt collesfraktur. Side 13 af 19

14 Der er kliniske retningslinjers under udarbejdelse indenfor knæartrose samt skulderkirurgi, mens der er udarbejdet retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna. Implementering/virkemåder For at sikre implementering af nationale kliniske retningslinjer er det vigtigt, at de er fagligt forankrede. Derfor skal fagområderne aktivt medvirke til udarbejdelsen, således at det sikres, at der er faglig accept. Nationale kliniske retningslinjer bør være evidensbaserede. Lav grad af evidens bør ikke forhindre udvikling af retningslinjer. Der bør i forbindelse med udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer sikres en geografisk spredning af medlemmer i arbejdsgrupper. Tidsperspektiv/effektmål Arbejdet er igangsat, idet der allerede er udarbejdet kliniske visitationsretningslinjer inden for ryg- og knæartrose områderne, og aktuelt er der i efteråret 2011 nedsat arbejdsgrupper indenfor skulderområdet. Der bør udarbejdes en prioriteret rækkefølge over de øvrige områder i kvalitetsudvalget. Nationale kliniske databaser For at sikre kvaliteten, er det vigtigt, at der foreligger relevant dataopsamling, hvilket er baggrund for udarbejdelsen af de nationale kliniske databaser, som nu eksisterer inden for alloplastikområderne hofte, knæ og skulder. Endvidere findes der kliniske databaser inden for korsbåndskirurgi samt hoftenære frakturer (NIP). De nationale kliniske databaser skal anvendes til at forbedre kvaliteten i patientbehandling. Endvidere kan databaserne give tidlig advarsel om særlige forhold, er forringer kvaliteten i patientbehandlingen. Der bør være en sammenhæng mellem indberetning til LPR og indberetning til databaserne, således at dobbeltregistrering undgås. Det er et vigtigt mål, at data anvendes i størst mulig omfang og herunder, at der anvendes relevante kvalitetsindikatorer. Der er velfungerende databaser inden for hofte-, knæ-, og skulderalloplastik samt korsbånd med høj datakomplethed. Der udgives årsrapporter. Der er endnu ikke integration mellem indberetning til LPR og databaserne, hvilket bør tilstræbes i størst mulig omfang. Traumedatabasen er under udarbejdelse. Implementering Den væsentligste parameter for implementeringen af kliniske databaser er, at resultaterne anvendes lokalt på de enkelte afdelinger og diskuteres i relevante fagområder samt på DOS årsmøde. Yderligere må man sikre sammenhængen mellem resultaterne fra nationale kliniske databaser og nationale kliniske retningslinjer. Side 14 af 19

15 Tidsperspektiv/Effektmål Det bør løbende evalueres om, der er behov for yderligere kliniske databaser. Den danske kvalitetsmodel Den danske kvalitetsmodel er i gang med første akkrediteringsrunde. Det er vigtigt, at selskabets medlemmer arbejder både inden for det organisatoriske og det kliniske område i implementeringen af denne. DOS skal arbejde for, at det sikres at den danske kvalitetsmodels mål består af relevante kliniske parametre, der sikrer at patienterne tilbydes behandling af den kvalitet som retningslinjerne forskriver. DOS bør indstille medlemmer til akkrediteringsnævnet. Den danske kvalitetsmodel blev iværksat i efteråret 2010 og første akkrediteringsrunde løber frem til slutningen af NIP-databasen er inkorporeret i den danske kvalitetsmodel, og der arbejdes aktuelt med en integration af indberetning til LPR og NIP-data. DOS har indstillet, men ikke fået accepteret et medlem af akkrediteringsnævnet. Implementering/virkemidler DOS skal arbejde for at medlemmerne sikrer at man lever op til kvalitetsmodellen Tidsperspektiv/Effektmål Den danske kvalitetsmodel er i gang med første akkrediteringsrunde. DOS bør deltage i vurdering af resultater efter akkrediteringen. Videnskabelige aktiviteter Indledning Et af DOS s kerneområder er at understøtte de videnskabelige aktiviteter nationalt. At etablere tiltag der fremmer ortopædkirurgisk forskningsaktivitet i Danmark. Implementering / virkemidler Motivering: Let adgang til præsentation af forskningsresultater i forbindelse med årsmøderne Rekruttering: Rekruttering af nye forskere understøttes ved afholdelse af symposium om forsknings-opstart under DOS årsmødet. På hjemmesiden Side 15 af 19

16 etableres instruktioner for forskningsopstart, forsknings-administration, artikel skrivning, beskrivelse af danske forskningsgrupper og mentor-vejleder-lister. Forskningspriser: Der planlægges etablering af forskerpriser. Forskningsregistrering: Der etableres en database på DOS s hjemmeside indeholdende alle ortopædkirurgiske afhandlinger og videnskabelige artikler. Dette giver mulighed for, at alle medlemmer kan at få adgang til fuld tekst af alle afhandlinger i pdf format. Videnskabelige artikler fra 2000 og frem skal registreres i databasen og vil danne grundlag for monitorering af udvikling af dansk ortopædkirurgisk forskning. Data omkring udvikling fremlægges på generalforsamling ved DOS årsmødet, hvilket kan stimulere til videnskabelig aktivitet. Tidsperspektiv /effekt mål Forskningssymposium, forskningspriser og hjemmeside-tiltag etableret til Årsmøde Effekt af tiltag vurderet ved symposiedeltagelse og hjemmeside hits. Årsmødet Indledning Årsmødet er et meget væsentligt anliggende for DOS s medlemmer i forhold til: At være samlende for medlemmerne med henblik på netværksudvikling samt udvikling af sociale relation imellem medlemmerne At give mulighed for præsentation af videnskabelige resultater At give mulighed for at erhverve sig kompetencer og faglig viden ved o deltagelse i symposier, forelæsninger og workshops o deltagelse i foredrags- og postersessioner At være et samlende forum for de ortopædkirurgiske fagområder At give industrien mulighed for møde selskabets medlemmer DOS Årsmødet er forum for præsentation af al dansk ortopædkirurgisk forskning Årsmødet opfattes som en væsentlig begivenhed for medlemmerne Årsmødet er det primære mødeforum for de ortopædkirurgiske fagområder Præsentation af relevant program samt fordeling imellem videnskabelige, undervisningsmæssige og sociale initiativer Implementering / virkemidler Den videnskabelig programplanlægning skal løbende optimeres for at muliggøre præsentation af relevante studier. Dette gøres ved at arrangere parallelle sessioner så passende præsentationsslots opnås. Der fokuseres på afholdelse af symposier indenfor de enkelte fagområder, hvor indholdet har til formål at opdatere selskabets medlemmer. Der skal være mulighed for at afholde flere symposier ved årsmødet via parallelle sessioner. Side 16 af 19

17 Tidsperspektiv og effekt mål Årsmøde-program-principper implementeres i Rekruttering og kønsfordeling Indledning I en periode har ansøgerskaren til ortopædkirurgiske hoveduddannelsesstillinger været under det ønskede specielt i Uddannelsesregionerne Syd og Nord. Samtidig har kun knapt 20 % af ansøgerskaren været kvinder i modsætningen til ca. 50 % blandt nyuddannede læger. At sikre en høj grad af rekruttering til specialet over hele landet og samtidig arbejde på en højere grad af rekruttering blandt kvindelige læger. Implementering/virkemidler Medvirke til at orientere og informere om specialet overfor medicinske studenter gennem de 3 medicinske fakulteters årlige specialedage Understøtte YODA (Yngre Ortopæder Danmark) I forbindelse DOS årsmøde og den årlige uddannelsesdag afholdes workshops for yngre læger med interesse for ortopædkirurgi Udbyde uddannelsestilbud på DOS hjemmeside Stimulere til debat om rekruttering af kvinder i ortopædkirurgien, som bl.a. skal brande specialet i en mere nuanceret retning med fokus på accept af barselsorlov, hensyntagen efter barselsorlov, deltidsansættelse m.v. Tidsperspektiv og effektmål Anførte initiativer pågår. I efteråret 2011 deltager Udannelsesudvalget i den praktiske del af specialepræsentationen på de 3 universiteter Samarbejde med YODA vil blive udviklet Der forsøges fortsat afholdt en årlig uddannelsesdag om foråret næste gang i 2012 Problemstillingen vedrørende rekruttering specielt blandt kvindelige læger følges løbende. Et symposium med fokus på dette emne vil blive afholdt til DOS mødet i 2012, hvis det på dette tidspunkt vurderes at være relevant Uddannelsesregioner Indledning En række uddannelsesforhold herunder ansættelsesproceduren varetages af de 3 regionale uddannelsesregioners uddannelsessekretariater. : Uddannelsesudvalget ønsker at udvide samarbejdet med de 3 regionale. uddannelsessekretariater og ikke mindst med de dertil knyttede PKL og PUF lektorer. Side 17 af 19

18 Implementering/virkemidler PKL/PUF lektorer inviteres til at deltage ad hoc i Uddannelsesudvalgets møder Sekretariatsmedarbejdere inviteres til at deltage i Uddannelsesudvalgets uddannelsesdag Tidsperspektiv og effektmål Anførte initiativer pågår. beskrivelser Indledning Uddannelsesudvalget er i samarbejde med bestyrelsen i DOS ansvarlig for indholdet i målbeskrivelserne for den ortopædkirurgiske introduktions- og hoveduddannelse. SST er ved at udarbejde en skabelon for fremtidige målbeskrivelser for Hoveduddannelse stillinger indenfor alle specialer. Uddannelsesudvalget ønsker en anbefaling/målbeskrivelse fra fagområderne vedrørende forventninger til uddannelsen som fagområdespecialist med funktion indenfor et af de i specialeplanen 3 definerede funktionsområder. Implementering/virkemidler Uddannelsesudvalget vil ved fremtidige revisioner at målbeskrivelser anvende SST s skabelon Uddannelsesudvalget har i samarbejde med fagområderne igangsat en proces vedrørende fase IV målbeskrivelser. Forudsætningen for en implementering er, at der skabes en fleksibel stillingsmasse, som kan sikre en tidsbegrænset uddannelsesstilling indenfor fagområdet. Derfor må interessenter som YL, regionerne, uddannelsesregionerne, sygehusledelserne m.fl. involveres i grundlaget for at gennemføre en fase IV uddannelse. Tidsperspektiv og effektmål Uddannelsesudvalget vil sikre, at den næste revision af målbeskrivelsen for HUstillingen vil blive tilpasset SST s skabelon. Næste revision vil formentlig blive aktuel om 3-4 år. Planen er, at der med udgangen af 2011 skal foreligge en vejledende målbeskrivelse for de enkelte fagområders fase IV uddannelse. Til internatmødet januar 2012 forventes de enkelte vejledende målbeskrivelser færdiggjort og klar til implementering. Uddannelsesudvalget vil arbejde for at stillingsmassen i videst muligt omfang kan tilfredsstille fagområdernes forventninger til stillinger, som tilgodeser uddannelsen som fagområde specialist. Side 18 af 19

19 Kurser Indledning Uddannelsesudvalget, hovedkursuslederen og delkursuslederen er sammen med fagområderne ansvarlig for indholdet og afviklingen af de specialespecifikke kurser. Uddannelsesudvalget er desuden ansvarlig for at der afvikles anden form for uddannelse, herunder symposier i forbindelse med DOS møderne. Implementering/virkemidler Uddannelsesudvalget overvejer om simulatortræning i artroskopisk kirurgi skal være obligatorisk under introduktionsuddannelsen. Uddannelsesudvalget overvejer løbende om der er behov for andre former for evaluering af uddannelsesforløbet Tidsperspektiv og effektmål Simulatortræning er under vurdering sammen med SAKS. Uddannelsesudvalgt har diskuteret, om der i lighed med alle andre lande i Europa, er behov for en specialisteksamen i Danmark. Dette vil blive drøftet i forskellige fora og konkrete tiltag og økonomiske aspekter er ikke vurderet YODA Indledning Yngre Ortopæder Danmark (YODA) blev stiftet i Det er en selvstændig organisation uden formel tilknytning til DOS. DOS ser gerne et tæt samarbejde med YODA, blandt andet om de mange uddannelsesmæssige aspekter, som er af fælles interesse. Implementering/virkemidler Formalisering af samarbejdet med YODA herunder overvejelse om tilknytningen til udvalg Inddragelse af YODA i universiteternes Specialedage og workshops ved DOS møder og Uddannelsesdag Afholdelse af møder med YODA & DOS bestyrelsen Etablering af YODA forskerpris Side 19 af 19

Dansk Ortopædisk Selskab

Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Ortopædisk Selskab Strategiplan 2014 Godkendt ved DOS Generalforsamling 23. oktober 2014 INDLEDNING... 2 FORMÅL... 2 VISION OG MISSION... 2 STRATEGIPLAN... 3 ORGANISATIONEN... 3 SELSKABETS RELATIONER...

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. 2. december 2013, kl. 09.30

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. 2. december 2013, kl. 09.30 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 2. december 2013, kl. 09.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, mødelokalet 6. sal, syd REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Søren Overgaard

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6. sal, syd REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø (KH),

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl 0800 1600 Til stede:

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW),

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5 19:00 19:15 1.0 Formalia Valg af dirigent og referent Referent: Bjarke Dirigent: Thomas 19:15 19:30 2.0 Fremlæggelse af opgaver i bestyrelsen fra sidste

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i.

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i. Referat Referat for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF - Skype 25. marts 2014 15-19.30 For referat: Mette Østergaard Sted: IT-møde Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Ny formand og nye visioner for dansk billard

Ny formand og nye visioner for dansk billard Ny formand og nye visioner for dansk billard Jeg vil indlede denne artikel med at takke for valget og takke for tilliden, da jeg på Årsmødet d. 6. juni 2015 blev valgt af forsamlingen til ny formand for

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 14. Generalforsamling 7. november 2013 Århus Universitetshospital i Skejby, bygning 6, kl 16.10.

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 14. Generalforsamling 7. november 2013 Århus Universitetshospital i Skejby, bygning 6, kl 16.10. 1 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 14. Generalforsamling 7. november 2013 Århus Universitetshospital i Skejby, bygning 6, kl 16.10. Det har igen været et spændende år i DSMU, og det

Læs mere