Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan"

Transkript

1 Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale relationer... 9 Økonomi Hjemmeside og andre medier Nationale kliniske retningslinjer Nationale kliniske databaser Den danske kvalitetsmodel Videnskabelige aktiviteter Årsmødet Rekruttering og kønsfordeling Uddannelsesregioner beskrivelser Kurser YODA Side 2 af 19

3 Indledning Motivation for strategiplanen På baggrund af vedtagelse af nye love i forbindelse med generalforsamlingen oktober 2010 er DOS s organisation blevet markant ændret. Der er oprettet to nye udvalg, Kvalitetsudvalget og Videnskabeligt Udvalg, mens Uddannelsesudvalget er uændret. Den afgående formand er yderligere blevet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består derfor nu af følgende personer: formand, næstformand, afgående formand, formand for Uddannelsesudvalget (UDDU), formand for Videnskabeligt Udvalg (VU), formand for Kvalitetsudvalget (KU), redaktør og kasserer. Desuden er der tilknyttet en sekretariatsleder. DOS s Organisation Oprettelse af nye udvalg og en ny bestyrelse har motiveret bestyrelsen til at udarbejde en strategiplan for de kommende 5 år. Strategiplanen tager udgangspunkt i en analyse af selskabets styrker, svagheder, udfordringer og trusler (SWOT) samt en interessent analyse med inddragelse af selskabets visioner og missioner. Formålet med Strategiplanen Strategiplanen skal udvikle og styrke DOS i henhold til DOS s vision og mission og derigennem skabe en sund udvikling af DOS. Benn Duus Formand Søren Overgaard Næstformand Side 3 af 19

4 Vision & mission Vision at DOS er den samlende organisation for dansk ortopædisk kirurgi at DOS er garant for den bedste faglige standard i dansk ortopædisk kirurgi at DOS er garant for uddannelsens kvalitet i dansk ortopædisk kirurgi at DOS støtter og fremmer forskning inden for dansk ortopædisk kirurgi at DOS sætter dagsordenen for udviklingen i dansk ortopædisk kirurgi Mission at sikre en optimal organisation af selskabet at understøtte fagområdernes udvikling til fordel for dansk ortopædisk kirurgi at udvikle dialogen mellem fagområderne og DOS at varetage medlemmernes interesser i forhold til forskning og kvalitetsarbejde samt uddannelse og rekruttering at udøve indflydelse på sundheds- og fagpolitiske processer at understøtte at danske ortopædkirurger yder den optimale patientbehandling i overensstemmelse med bedste evidens at udvikle DOS s internationale relationer Side 4 af 19

5 Organisationen Indledning DOS er grundlagt i 1945 og er siden vokset støt. Selskabet er i 2011det 6. største lægevidenskabelige selskab i Danmark. DOS er gennem afholdelse af videnskabelige møder engageret i fagets videnskabelige udvikling og DOS deltager i øvrigt bredt i sundhedspolitiske initiativer, projekter m.v. Selskabet har kun lægelige ordinære medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, afgående formand, formand for Uddannelsesudvalget, formand for Videnskabeligt Udvalg, formand for Kvalitetsudvalget, redaktør og kasserer. Uddannelsesudvalget har igennem mange år været en central del af DOS s organisation. Udvalgets hovedformål er bl.a. at sikre rekruttering til specialet, vedligeholde målbeskrivelser for de forskellige trin i den ortopædkirurgiske uddannelse, sikre afholdelse af specialespecifikke kurser, symposier i forbindelse med DOS møderne, uddannelsesdag og anden efteruddannelsesvirksomhed. Uddannelsesudvalget tager aktivt del i og stimulerer debatten vedrørende uddannelsesspørgsmål indenfor det ortopædkirurgiske speciale. Uddannelsesudvalget er medansvarlig for at sikre et højt niveau af den ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse og i tæt samarbejde med fagområderne også af fagområdespecialisten. Uddannelsesudvalget har behov for et tæt samarbejde med fagområderne, Uddannelsessekretariaterne herunder PKL/PUF lektorer. Uddannelsesudvalget tager aktiv del i internationalt uddannelsesarbejde gennem deltagelse i arbejdet i de europæiske ortopædkirurgiske organisationer (UEMS og EBOT). Kvalitetsudvalget skal sikre synergi og sammenhængskraft indenfor DOS fagområder, når det drejer sig om udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer, de nationale kliniske databaser og i forhold til den danske kvalitetsmodel og herunder NIP-data. Videnskabeligt Udvalg skal sikre udvikling af selskabets videnskabelige aktiviteter, herunder de videnskabelig møder. DOS skal være den samlende organisation for alle lægelige fagområder, der omfattes af specialet ortopædisk kirurgi. DOS skal derfor varetage de faglige interesser for alle dele af faget. Det skal sikres, at der er en løbende kontakt til de enkelte fagområder. DOS bør fortsat repræsentere alle medlemmer. Valg til organer i organisationen bør foretages på generalforsamlingen, således at alle medlemmer af selskabet er valgbare. Side 5 af 19

6 Selskabet skal arbejde for, at alle læger, der ønsker at arbejde indenfor det ortopædiske speciale er medlem af selskabet. Selskabet skal arbejde for, at sikre den størst mulig kønsmæssige lighed og alle medlemmer, der varetager repræsentative opgaver i selskabet bør have denne problemstilling in mente i varetagelsen af deres hverv. Selskabet finder ikke at kvotering er en hensigtsmæssig løsning på evt. problemer af denne karakter. DOS skal se det som sin opgave at sikre, at selskabets opfattes som åbent og beslutningsprocesser skal være gennemsigtige. Alle væsentlige beslutninger og grundlaget for disse skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside. DOS bør fortsat være en organisation primært for læger. Organisationen skal drives professionelt og det skal sikres, at medlemmer opfatter selskabet som deres organisation. DOS bør som organisation have en holdning til områder, der er relevante for selskabet. Denne holdning tegnes af bestyrelsen og offentliggøres til medlemmerne i nyhedsbreve og referater. Selskabet holdninger er altid til diskussion på generalforsamlingen. DOS tilbyder alle læger, der arbejder inden for specialet ortopædisk kirurgi medlemskab. Selskabet har netop gennemført en organisationsændring, der sikrer et bredere engagement og deltagelse i selskabets arbejde, ligesom fagområderne er sikret repræsentation i selskabets Kvalitetsudvalg. DOS er repræsenteret i en række udvalg, råd og kommissioner, hvor selskabets holdninger skal repræsenteres. Alle beslutningsreferater er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Implementering / virkemidler Fastholdelse af de planlagte nyhedsbreve og sikring af indholdet heri. Overvejelse om hvorledes mødestrukturen i DOS skal være fremadrettet. Sikring af at selskabets vedtægter, herunder 6, overholdes, således at medlemmer der repræsenterer DOS i diverse udvalg, råd og kommissioner, udtrykker selskabets og ikke egne holdninger. Udviklingsforslag Det foreslås, at mulighederne for at lave en undersøgelse af medlemmernes opfattelse af DOS undersøges, og at der samtidig indhentes forslag til forbedringer af organisationen. Side 6 af 19

7 Myndigheder Indledning DOS er den faglige organisation, der er i besiddelse af den største samlede ekspertise indenfor specialet ortopædisk kirurgi. Denne ekspertise udgøres af selskabets medlemmer, der enten som led i deres engagement i DOS eller som udpeget af DOS giver sundhedsfaglig rådgivning til myndigheder i Danmark. DOS bør sikre, at selskabet altid inddrages i udredning af sundhedsfaglige problemstillinger med relation til specialet ortopædisk kirurgi. Dette sker ved at selskabet altid på forespørgsel stiller sig rådighed. Hvis selskabet ikke inddrages i relevante problemstillinger, skal selskabet gøre sig gældende ved henvendelse til myndigheder m.v. DOS opfattes generelt som en seriøs samarbejdspartner med en betydelig indflydelse, på de dele af sundhedspolitikken, der har direkte relation til specialet. Selskabet bliver ofte anmodet om at deltage i udvalgsarbejde m.v. i Sundhedsstyrelse, samt i Regioner og ministerier. Implementering / virkemidler Medlemmer, der repræsenterer selskabet i diverse råd, udvalg og kommissioner, arbejder i disse på et mandat fra DOS, konkret på et mandat fra bestyrelsen, der endeligt står til regnskab overfor generalforsamlingen. DOS skal være proaktiv og reagere positivt på henvendelse fra myndigheder, m.v. Det skal altid sikres at DOS ved sin repræsentation varetager Selskabets og specialets overordnede interesser. Tidsperspektiv / Effekt mål Der skal etableres en oversigt over de medlemmer der repræsenterer selskabet i arbejdsgrupper, råd og udvalg. Denne oversigt skal være tilgængelig på hjemmesiden og skal løbende vedligeholdes. Alle medlemmer, der repræsenterer selskabet skal for at sikre, at de i deres hverv varetager selskabets interesser og at denne varetagelse sker i overensstemmelse med andre af selskabets initiativer, oplyses om indholdet i selskabets love 6, hvoraf bl.a. fremgår: Bestyrelsen kan udpege medlemmer af selskabet til at repræsentere selskabet i udvalg, råd, kommissioner m.v.. Disse repræsenterer selskabet, og kan ikke uden bestyrelsens accept på selskabets vegne indgå aftaler, deltage i udtalelser, medvirke ved udgivelse af rapporter m.v. De udpegede skal én gang årligt give en kort rapport til bestyrelsen om udvikling m.v. i det arbejde, hvor de er udpegede som repræsentanter for selskabet. Side 7 af 19

8 Industrien Indledning Industrien er en vigtig samarbejdspartner for DOS i forhold til en række områder: Markedsføring af produkter Daglig servicering: Implantater, vedligeholdelse af viden indenfor sortiment, etc. Kursusvirksomhed: f.eks. workshops Indtægter til DOS virksomhed: Udstilling, annonceindtægter, etc. et for DOS er en god dialog og et godt samarbejde med industrien med henblik på at understøtte ovenfornævnte områder. DOS har et godt samarbejde med industrien. Der afholdes regelmæssige møder med industrien, hvor bilaterale forhold drøftes. DOS er altid tilgængelig i forhold til henvendelser, der vedrører fagets udvikling. DOS finder at der er en gensidig respekt, der kommer patientbehandlingen til gode. Implementering / virkemidler Fortsat tilvejebringelse af mulighed for præsentation af produkter i forbindelse med årsmøderne. Afholdelse af møder med industrien for at afklare fokus-områder for dialog og samarbejde. Inddragelse af industrien i f.eks. workshop i forbindelse med blandt andet specialespecifikke kurser. Tidsperspektiv / Effekt mål Afdækning af fokusområder i forbindelse med møde januar 2012 og implementering i løbet af efterfølgende år. Nationale samarbejdsorganisationer Indledning LVS og Kirurgisk Forum (KF) er værdifulde samarbejdspartnere for DOS i forhold til blandt andet: SST: Specialeplanlægning, ventetidsgaranti Udvikling af fagområder Udvikling af organisation i patientbehandling f.eks. FAME Uddannelse Rekruttering Side 8 af 19

9 DOS, LVS og KF har en række fælles interessenter blandt andet: Patientorganisationer Politikere Forskningsråd/fonde Regionerne Lægeforeningen Der er således en række gode incitamenter for at DOS har et godt samarbejde med LVS og Kirurgisk Forum. DOS skal udnytte muligheden for indflydelse igennem LVS og KF med henblik på at påvirke sundheds- og fagpolitiske processer med relation til ovenfornævnte områder og interessenter med henblik på at opnå den største gennemslagskraft. DOS deltager aktivt i møder i KF og har en repræsentant i LVS bestyrelse og har sammen med vore fagområder et stort antal delegerede til LVS s generalforsamling. Implementering / virkemidler Påvirke dagsordenen til møder i KF og LVS Deltagelse i møder og generalforsamlinger samt mobilisere vores delegerede. Indflydelse på LVS s dagsorden via vores repræsentant i bestyrelsen. Indtræde i (ad hoc) udvalg. Tidsperspektiv / Effekt mål DOS skal løbende være fokuseret på mål og implementering/virkemidler, der implementeres indenfor ét år. Internationale relationer Indledning EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) samt NOF (Nordisk Ortopædisk Forening) er vigtige faglige og politiske sparringspartnere for DOS. DOS, NOF og EFORT har en række fælles interessenter blandt andet: Formidling af videnskabelige resultater (kongresser). Uddannelse af såvel yngre som erfarne kolleger (kongresser, kurser, fora). Udveksling af yngre kolleger i fellowships. Kontakt til politikere og embedsmænd i de nordiske lande / Bruxelles. Networking med / etablering af kontakt til andre internationale ortopædkirurgiske forsknings- og udviklingscentre. Side 9 af 19

10 Der er således mange gode incitamenter for at DOS fremadrettet skal sikre sig et tæt forhold til NOF og EFORT. DOS skal udnytte muligheden for indflydelse i NOF ved at deltage aktivt i debatten i NOF Board på de årlige møder. Formandskabet for NOF tildeles på tur imellem de 7 lande og ved besiddelse af formandskabet skal DOS søge maksimal impact af DOS visioner i NOF-mæssig sammenhæng. DOS skal søge maksimal markedsføring af dansk ortopædi ved at søge om afvikling af EFORT kongresser og kurser i Danmark, med deltagelse af danske indlægsholdere, samt ved at søge danske kolleger placeret centralt i EFORT s mange udvalg / organer. NOF: DOS har aktuelt posterne som Præsident og Generalsekretær i NOF. DOS Board deltager i de årlige NOF Board møder. DOS har netop (2010) afviklet en succes-fyldt NOF kongres i Århus med stor deltagelse (700). EFORT: DOS har netop afviklet en succesfuld 12. EFORT Kongres i København (juni 2011) med deltagelse af ortopæder fra hele verden. DOS har ligeledes afviklet Instructional kurser med EFORT i København i 2010 (Osteoporotiske frakturer), medansvarlig for børneortopædisk kursus i Østrig samt EFORT-Fora ifm.nof mødet i Århus. DOS har netop fået indvalgt en af vores medlemmer som EFORT s kommende generalsekretær, ligesom DOS er centralt placeret med personer i EFORT s Scientific Committee / Academy. Implementering / virkemidler Påvirke dagsordenen til møder i NOF og EFORT ved fremsendelse af relevante dagsordenspunkter. Deltagelse i NOF / EFORT faglige møder. DOS skal være aktive i forbindelse med generalforsamlinger. Indflydelse på NOF s / EFORT s dagsorden via vores repræsentanter i bestyrelserne. Indtræde i (ad hoc) udvalg. Tidsperspektiv / Effekt mål DOS skal løbende være fokuseret på mål og implementering/virkemidler, der implementeres indenfor ét år. Side 10 af 19

11 Økonomi Indledning Økonomien skal kunne understøtte alle aktiviteter i DOS samt i DOS Fonden. Virkemidlet for en god og sund økonomi er gode indtægter, som primært kommer fra medlemskontingent. DOS er underlagt gældende regler for foreningers økonomi, herunder revision og årlig regnskabsaflæggelse på generalforsamling. At DOS økonomi kort og langsigtet (5 år) fortsat kan understøtte alle aktiviteter i DOS, samt i DOS Fonden. DOS økonomi er god og lever - med en formue svarende til to års udgifter - op til det kortsigtede mål. Imidlertid gør de mange nylige omlægninger i DOS det vanskeligt præcist at forudse den langsigtede økonomi. Implementering / virkemidler For at sikre det langsigtede mål, skal DOS økonomiske ramme kunne fastlægges ved korrekt udformede årlige budgetter vedtaget af DOS bestyrelsen og generalforsamling før budgetårets begyndelse. Tidsperspektiv og effekt mål DOS bestyrelsen skal kunne fremlægge årlige budgetter før budgetårets begyndelse, således at DOS økonomi også sikres langsigtet. Hjemmeside og andre medier Indledning Hjemmesiden er DOS ansigt udadtil; ikke kun for medlemmerne, men også den øvrige omverden, og har således betydning for samfundets opfattelse af DOS som organisation. Kommunikation med medlemmerne er et vigtigt led i opfyldelsen af DOS overordnede mål og skal udvikles i henhold til DOS vision og mission. Aktuelt kommunikerer DOS med medlemmerne via trykte (DOS Bulletinen) og elektroniske medier (hjemmeside og nyhedsbreve). Det er som led i fremtidssikringen af DOS besluttet, at Bulletinen sædvanligvis kun udkommer op til Årsmødet, og at kommunikationen med medlemmerne primært skal være elektronisk. Side 11 af 19

12 Udover kommunikation med medlemmerne, er hjemmesiden et medie, hvor industrien annoncerer for DOS medlemmer, og hjemmesiden skal overtage DOS Bulletinens rolle desangående. DOS kommunikation med medlemmerne skal i videst mulig omfang foregå via elektroniske medier (hjemmeside, nyhedsbreve etc.). DOS hjemmeside/nyhedsbreve skal samle al information, og formidle alle nyheder af relevans for medlemmerne, herunder søge at kanalisere fagområdernes og andre interessereorganisationers kommunikation gennem DOS hjemmeside. DOS arbejde og organisation skal være synlig for medlemmerne på hjemmesiden. Muligheden for dialog med medlemmerne skal udnyttes. Den elektroniske kommunikation skal løbende udvikles og udnytte nye muligheder, eksempelvis Facebook og Twitter, efterhånden som de bliver almindeligt anvendte blandt medlemmerne. DOS hjemmeside skal tilbyde annoncering af tidssvarende standard, og som udnytter de til enhver tid eksisterende muligheder. Annonceringen på hjemmesiden skal have et omfang, der svarer til det tidligere i DOS Bulletinen. Hjemmesiden drives fra og med 2010 professionelt under ansvar af DOS redaktør. Der udsendes faste månedlige nyhedsbreve. Derudover udsendes ad hoc mails med særlig vigtig eller hastende information. Statistik viser tilfredsstillende tal for besøg på hjemmesiden og læsning af nyhedsbreve. Tre af fagområdernes hjemmesider hostes af DOS, og der er aftale med et fjerde. YODA s hjemmeside hostes ligeledes af DOS. Der er oprettet et diskussionsforum, hvor der ikke indtil videre har været den store interesse. Tilmelding og indsendelse af abstracts til Årsmødet samt ansøgning til DOS Fonden er veletablerede funktioner på hjemmesiden. Et nyt system til bedømmelse af abstracts er taget i anvendelse op til Årsmødet Der tilbydes annoncering på hjemmesiden med muligheder for video etc. Annoncerne tilbydes i tre forskellige pakker (premium, standard og basis) i form af årsabonnementer. Implementering/virkemidler Fagområderne tilbydes allerede attraktive vilkår med gratis overflytning til DOS hjemmeside med professionel support, som i et vist omfang er gratis. Fordelene ved at ligge på skal synliggøres. Hjemmesidens aktualitet skal øges ved hyppigere opdatering af nyheder. Ændringer på hjemmesiden skal i større omfang bringes som nyheder, eksempelvis når et Side 12 af 19

13 mødereferat lægges ud. Nyheder af mere almen interesse, som også har interesse for DOS medlemmer, kan bringes. Et hjemmesideudvalg skal overvejes. Der skal oprettes diskussionsfora, når der er emner, som vurderes at have tilstrækkelig interesse blandt medlemmerne. Medlemmerne skal løbende opfordres til at tilmelde sig hjemmesiden og ved Årsmødet skal der opstilles computere, således tilmelding kan foregå samtidig med registrering til mødet. Fordelene ved annoncering på hjemmesiden skal synliggøres for industrien, ligesom eksisterende annoncører skal tilbydes hjælp til at udnytte den elektroniske annoncering. Der skal tilbydes et udvalg af abonnementer, således at mindre reklamebudgetter også tilgodeses. Tidsperspektiv / effektmål Der skal jævnligt udarbejdes statistikker for udviklingen i besøg på hjemmesiden og læsning af nyhedsbreve. Muligheden for brugerundersøgelser blandt medlemmerne skal undersøges og afprøves. Tilfredsheden med annonceringen skal vurderes ved løbende dialog med eksisterende og potentielle annoncører. Nationale kliniske retningslinjer DOS spiller en vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer, og skal i den forbindelse særligt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Danske Regioner. DOS anser udvikling af nationale kliniske retningslinjer som et meget væsentligt område for at forbedre og implementere den bedste standard inden for det ortopædkirurgiske speciale. Kvalitetsudvalget vil løbende forholde sig til politikken på området således som den er udarbejdet af de offentlige sundhedsmyndigheder. Selskabet vil arbejde for at der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer inden for relevante områder. Udarbejdelsen skal også indeholde kliniske visitationsretningslinjer, og disse bør udarbejdes i en prioriteret rækkefølge sammen med de centrale myndigheder, således at de områder, hvor der er størst fokus på indikationer og kvalitet, prioriteres højest. Der foreligger referenceprogrammer inden for de store områder: hoftefraktur, primær total hoftealloplastik og knæalloplastik og knænære osteotomier samt collesfraktur. Side 13 af 19

14 Der er kliniske retningslinjers under udarbejdelse indenfor knæartrose samt skulderkirurgi, mens der er udarbejdet retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna. Implementering/virkemåder For at sikre implementering af nationale kliniske retningslinjer er det vigtigt, at de er fagligt forankrede. Derfor skal fagområderne aktivt medvirke til udarbejdelsen, således at det sikres, at der er faglig accept. Nationale kliniske retningslinjer bør være evidensbaserede. Lav grad af evidens bør ikke forhindre udvikling af retningslinjer. Der bør i forbindelse med udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer sikres en geografisk spredning af medlemmer i arbejdsgrupper. Tidsperspektiv/effektmål Arbejdet er igangsat, idet der allerede er udarbejdet kliniske visitationsretningslinjer inden for ryg- og knæartrose områderne, og aktuelt er der i efteråret 2011 nedsat arbejdsgrupper indenfor skulderområdet. Der bør udarbejdes en prioriteret rækkefølge over de øvrige områder i kvalitetsudvalget. Nationale kliniske databaser For at sikre kvaliteten, er det vigtigt, at der foreligger relevant dataopsamling, hvilket er baggrund for udarbejdelsen af de nationale kliniske databaser, som nu eksisterer inden for alloplastikområderne hofte, knæ og skulder. Endvidere findes der kliniske databaser inden for korsbåndskirurgi samt hoftenære frakturer (NIP). De nationale kliniske databaser skal anvendes til at forbedre kvaliteten i patientbehandling. Endvidere kan databaserne give tidlig advarsel om særlige forhold, er forringer kvaliteten i patientbehandlingen. Der bør være en sammenhæng mellem indberetning til LPR og indberetning til databaserne, således at dobbeltregistrering undgås. Det er et vigtigt mål, at data anvendes i størst mulig omfang og herunder, at der anvendes relevante kvalitetsindikatorer. Der er velfungerende databaser inden for hofte-, knæ-, og skulderalloplastik samt korsbånd med høj datakomplethed. Der udgives årsrapporter. Der er endnu ikke integration mellem indberetning til LPR og databaserne, hvilket bør tilstræbes i størst mulig omfang. Traumedatabasen er under udarbejdelse. Implementering Den væsentligste parameter for implementeringen af kliniske databaser er, at resultaterne anvendes lokalt på de enkelte afdelinger og diskuteres i relevante fagområder samt på DOS årsmøde. Yderligere må man sikre sammenhængen mellem resultaterne fra nationale kliniske databaser og nationale kliniske retningslinjer. Side 14 af 19

15 Tidsperspektiv/Effektmål Det bør løbende evalueres om, der er behov for yderligere kliniske databaser. Den danske kvalitetsmodel Den danske kvalitetsmodel er i gang med første akkrediteringsrunde. Det er vigtigt, at selskabets medlemmer arbejder både inden for det organisatoriske og det kliniske område i implementeringen af denne. DOS skal arbejde for, at det sikres at den danske kvalitetsmodels mål består af relevante kliniske parametre, der sikrer at patienterne tilbydes behandling af den kvalitet som retningslinjerne forskriver. DOS bør indstille medlemmer til akkrediteringsnævnet. Den danske kvalitetsmodel blev iværksat i efteråret 2010 og første akkrediteringsrunde løber frem til slutningen af NIP-databasen er inkorporeret i den danske kvalitetsmodel, og der arbejdes aktuelt med en integration af indberetning til LPR og NIP-data. DOS har indstillet, men ikke fået accepteret et medlem af akkrediteringsnævnet. Implementering/virkemidler DOS skal arbejde for at medlemmerne sikrer at man lever op til kvalitetsmodellen Tidsperspektiv/Effektmål Den danske kvalitetsmodel er i gang med første akkrediteringsrunde. DOS bør deltage i vurdering af resultater efter akkrediteringen. Videnskabelige aktiviteter Indledning Et af DOS s kerneområder er at understøtte de videnskabelige aktiviteter nationalt. At etablere tiltag der fremmer ortopædkirurgisk forskningsaktivitet i Danmark. Implementering / virkemidler Motivering: Let adgang til præsentation af forskningsresultater i forbindelse med årsmøderne Rekruttering: Rekruttering af nye forskere understøttes ved afholdelse af symposium om forsknings-opstart under DOS årsmødet. På hjemmesiden Side 15 af 19

16 etableres instruktioner for forskningsopstart, forsknings-administration, artikel skrivning, beskrivelse af danske forskningsgrupper og mentor-vejleder-lister. Forskningspriser: Der planlægges etablering af forskerpriser. Forskningsregistrering: Der etableres en database på DOS s hjemmeside indeholdende alle ortopædkirurgiske afhandlinger og videnskabelige artikler. Dette giver mulighed for, at alle medlemmer kan at få adgang til fuld tekst af alle afhandlinger i pdf format. Videnskabelige artikler fra 2000 og frem skal registreres i databasen og vil danne grundlag for monitorering af udvikling af dansk ortopædkirurgisk forskning. Data omkring udvikling fremlægges på generalforsamling ved DOS årsmødet, hvilket kan stimulere til videnskabelig aktivitet. Tidsperspektiv /effekt mål Forskningssymposium, forskningspriser og hjemmeside-tiltag etableret til Årsmøde Effekt af tiltag vurderet ved symposiedeltagelse og hjemmeside hits. Årsmødet Indledning Årsmødet er et meget væsentligt anliggende for DOS s medlemmer i forhold til: At være samlende for medlemmerne med henblik på netværksudvikling samt udvikling af sociale relation imellem medlemmerne At give mulighed for præsentation af videnskabelige resultater At give mulighed for at erhverve sig kompetencer og faglig viden ved o deltagelse i symposier, forelæsninger og workshops o deltagelse i foredrags- og postersessioner At være et samlende forum for de ortopædkirurgiske fagområder At give industrien mulighed for møde selskabets medlemmer DOS Årsmødet er forum for præsentation af al dansk ortopædkirurgisk forskning Årsmødet opfattes som en væsentlig begivenhed for medlemmerne Årsmødet er det primære mødeforum for de ortopædkirurgiske fagområder Præsentation af relevant program samt fordeling imellem videnskabelige, undervisningsmæssige og sociale initiativer Implementering / virkemidler Den videnskabelig programplanlægning skal løbende optimeres for at muliggøre præsentation af relevante studier. Dette gøres ved at arrangere parallelle sessioner så passende præsentationsslots opnås. Der fokuseres på afholdelse af symposier indenfor de enkelte fagområder, hvor indholdet har til formål at opdatere selskabets medlemmer. Der skal være mulighed for at afholde flere symposier ved årsmødet via parallelle sessioner. Side 16 af 19

17 Tidsperspektiv og effekt mål Årsmøde-program-principper implementeres i Rekruttering og kønsfordeling Indledning I en periode har ansøgerskaren til ortopædkirurgiske hoveduddannelsesstillinger været under det ønskede specielt i Uddannelsesregionerne Syd og Nord. Samtidig har kun knapt 20 % af ansøgerskaren været kvinder i modsætningen til ca. 50 % blandt nyuddannede læger. At sikre en høj grad af rekruttering til specialet over hele landet og samtidig arbejde på en højere grad af rekruttering blandt kvindelige læger. Implementering/virkemidler Medvirke til at orientere og informere om specialet overfor medicinske studenter gennem de 3 medicinske fakulteters årlige specialedage Understøtte YODA (Yngre Ortopæder Danmark) I forbindelse DOS årsmøde og den årlige uddannelsesdag afholdes workshops for yngre læger med interesse for ortopædkirurgi Udbyde uddannelsestilbud på DOS hjemmeside Stimulere til debat om rekruttering af kvinder i ortopædkirurgien, som bl.a. skal brande specialet i en mere nuanceret retning med fokus på accept af barselsorlov, hensyntagen efter barselsorlov, deltidsansættelse m.v. Tidsperspektiv og effektmål Anførte initiativer pågår. I efteråret 2011 deltager Udannelsesudvalget i den praktiske del af specialepræsentationen på de 3 universiteter Samarbejde med YODA vil blive udviklet Der forsøges fortsat afholdt en årlig uddannelsesdag om foråret næste gang i 2012 Problemstillingen vedrørende rekruttering specielt blandt kvindelige læger følges løbende. Et symposium med fokus på dette emne vil blive afholdt til DOS mødet i 2012, hvis det på dette tidspunkt vurderes at være relevant Uddannelsesregioner Indledning En række uddannelsesforhold herunder ansættelsesproceduren varetages af de 3 regionale uddannelsesregioners uddannelsessekretariater. : Uddannelsesudvalget ønsker at udvide samarbejdet med de 3 regionale. uddannelsessekretariater og ikke mindst med de dertil knyttede PKL og PUF lektorer. Side 17 af 19

18 Implementering/virkemidler PKL/PUF lektorer inviteres til at deltage ad hoc i Uddannelsesudvalgets møder Sekretariatsmedarbejdere inviteres til at deltage i Uddannelsesudvalgets uddannelsesdag Tidsperspektiv og effektmål Anførte initiativer pågår. beskrivelser Indledning Uddannelsesudvalget er i samarbejde med bestyrelsen i DOS ansvarlig for indholdet i målbeskrivelserne for den ortopædkirurgiske introduktions- og hoveduddannelse. SST er ved at udarbejde en skabelon for fremtidige målbeskrivelser for Hoveduddannelse stillinger indenfor alle specialer. Uddannelsesudvalget ønsker en anbefaling/målbeskrivelse fra fagområderne vedrørende forventninger til uddannelsen som fagområdespecialist med funktion indenfor et af de i specialeplanen 3 definerede funktionsområder. Implementering/virkemidler Uddannelsesudvalget vil ved fremtidige revisioner at målbeskrivelser anvende SST s skabelon Uddannelsesudvalget har i samarbejde med fagområderne igangsat en proces vedrørende fase IV målbeskrivelser. Forudsætningen for en implementering er, at der skabes en fleksibel stillingsmasse, som kan sikre en tidsbegrænset uddannelsesstilling indenfor fagområdet. Derfor må interessenter som YL, regionerne, uddannelsesregionerne, sygehusledelserne m.fl. involveres i grundlaget for at gennemføre en fase IV uddannelse. Tidsperspektiv og effektmål Uddannelsesudvalget vil sikre, at den næste revision af målbeskrivelsen for HUstillingen vil blive tilpasset SST s skabelon. Næste revision vil formentlig blive aktuel om 3-4 år. Planen er, at der med udgangen af 2011 skal foreligge en vejledende målbeskrivelse for de enkelte fagområders fase IV uddannelse. Til internatmødet januar 2012 forventes de enkelte vejledende målbeskrivelser færdiggjort og klar til implementering. Uddannelsesudvalget vil arbejde for at stillingsmassen i videst muligt omfang kan tilfredsstille fagområdernes forventninger til stillinger, som tilgodeser uddannelsen som fagområde specialist. Side 18 af 19

19 Kurser Indledning Uddannelsesudvalget, hovedkursuslederen og delkursuslederen er sammen med fagområderne ansvarlig for indholdet og afviklingen af de specialespecifikke kurser. Uddannelsesudvalget er desuden ansvarlig for at der afvikles anden form for uddannelse, herunder symposier i forbindelse med DOS møderne. Implementering/virkemidler Uddannelsesudvalget overvejer om simulatortræning i artroskopisk kirurgi skal være obligatorisk under introduktionsuddannelsen. Uddannelsesudvalget overvejer løbende om der er behov for andre former for evaluering af uddannelsesforløbet Tidsperspektiv og effektmål Simulatortræning er under vurdering sammen med SAKS. Uddannelsesudvalgt har diskuteret, om der i lighed med alle andre lande i Europa, er behov for en specialisteksamen i Danmark. Dette vil blive drøftet i forskellige fora og konkrete tiltag og økonomiske aspekter er ikke vurderet YODA Indledning Yngre Ortopæder Danmark (YODA) blev stiftet i Det er en selvstændig organisation uden formel tilknytning til DOS. DOS ser gerne et tæt samarbejde med YODA, blandt andet om de mange uddannelsesmæssige aspekter, som er af fælles interesse. Implementering/virkemidler Formalisering af samarbejdet med YODA herunder overvejelse om tilknytningen til udvalg Inddragelse af YODA i universiteternes Specialedage og workshops ved DOS møder og Uddannelsesdag Afholdelse af møder med YODA & DOS bestyrelsen Etablering af YODA forskerpris Side 19 af 19

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Studentersamfundets generalforsamling 2007

Studentersamfundets generalforsamling 2007 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere