Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling Strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan"

Transkript

1 Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale relationer... 9 Økonomi Hjemmeside og andre medier Nationale kliniske retningslinjer Nationale kliniske databaser Den danske kvalitetsmodel Videnskabelige aktiviteter Årsmødet Rekruttering og kønsfordeling Uddannelsesregioner beskrivelser Kurser YODA Side 2 af 19

3 Indledning Motivation for strategiplanen På baggrund af vedtagelse af nye love i forbindelse med generalforsamlingen oktober 2010 er DOS s organisation blevet markant ændret. Der er oprettet to nye udvalg, Kvalitetsudvalget og Videnskabeligt Udvalg, mens Uddannelsesudvalget er uændret. Den afgående formand er yderligere blevet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består derfor nu af følgende personer: formand, næstformand, afgående formand, formand for Uddannelsesudvalget (UDDU), formand for Videnskabeligt Udvalg (VU), formand for Kvalitetsudvalget (KU), redaktør og kasserer. Desuden er der tilknyttet en sekretariatsleder. DOS s Organisation Oprettelse af nye udvalg og en ny bestyrelse har motiveret bestyrelsen til at udarbejde en strategiplan for de kommende 5 år. Strategiplanen tager udgangspunkt i en analyse af selskabets styrker, svagheder, udfordringer og trusler (SWOT) samt en interessent analyse med inddragelse af selskabets visioner og missioner. Formålet med Strategiplanen Strategiplanen skal udvikle og styrke DOS i henhold til DOS s vision og mission og derigennem skabe en sund udvikling af DOS. Benn Duus Formand Søren Overgaard Næstformand Side 3 af 19

4 Vision & mission Vision at DOS er den samlende organisation for dansk ortopædisk kirurgi at DOS er garant for den bedste faglige standard i dansk ortopædisk kirurgi at DOS er garant for uddannelsens kvalitet i dansk ortopædisk kirurgi at DOS støtter og fremmer forskning inden for dansk ortopædisk kirurgi at DOS sætter dagsordenen for udviklingen i dansk ortopædisk kirurgi Mission at sikre en optimal organisation af selskabet at understøtte fagområdernes udvikling til fordel for dansk ortopædisk kirurgi at udvikle dialogen mellem fagområderne og DOS at varetage medlemmernes interesser i forhold til forskning og kvalitetsarbejde samt uddannelse og rekruttering at udøve indflydelse på sundheds- og fagpolitiske processer at understøtte at danske ortopædkirurger yder den optimale patientbehandling i overensstemmelse med bedste evidens at udvikle DOS s internationale relationer Side 4 af 19

5 Organisationen Indledning DOS er grundlagt i 1945 og er siden vokset støt. Selskabet er i 2011det 6. største lægevidenskabelige selskab i Danmark. DOS er gennem afholdelse af videnskabelige møder engageret i fagets videnskabelige udvikling og DOS deltager i øvrigt bredt i sundhedspolitiske initiativer, projekter m.v. Selskabet har kun lægelige ordinære medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, afgående formand, formand for Uddannelsesudvalget, formand for Videnskabeligt Udvalg, formand for Kvalitetsudvalget, redaktør og kasserer. Uddannelsesudvalget har igennem mange år været en central del af DOS s organisation. Udvalgets hovedformål er bl.a. at sikre rekruttering til specialet, vedligeholde målbeskrivelser for de forskellige trin i den ortopædkirurgiske uddannelse, sikre afholdelse af specialespecifikke kurser, symposier i forbindelse med DOS møderne, uddannelsesdag og anden efteruddannelsesvirksomhed. Uddannelsesudvalget tager aktivt del i og stimulerer debatten vedrørende uddannelsesspørgsmål indenfor det ortopædkirurgiske speciale. Uddannelsesudvalget er medansvarlig for at sikre et højt niveau af den ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse og i tæt samarbejde med fagområderne også af fagområdespecialisten. Uddannelsesudvalget har behov for et tæt samarbejde med fagområderne, Uddannelsessekretariaterne herunder PKL/PUF lektorer. Uddannelsesudvalget tager aktiv del i internationalt uddannelsesarbejde gennem deltagelse i arbejdet i de europæiske ortopædkirurgiske organisationer (UEMS og EBOT). Kvalitetsudvalget skal sikre synergi og sammenhængskraft indenfor DOS fagområder, når det drejer sig om udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer, de nationale kliniske databaser og i forhold til den danske kvalitetsmodel og herunder NIP-data. Videnskabeligt Udvalg skal sikre udvikling af selskabets videnskabelige aktiviteter, herunder de videnskabelig møder. DOS skal være den samlende organisation for alle lægelige fagområder, der omfattes af specialet ortopædisk kirurgi. DOS skal derfor varetage de faglige interesser for alle dele af faget. Det skal sikres, at der er en løbende kontakt til de enkelte fagområder. DOS bør fortsat repræsentere alle medlemmer. Valg til organer i organisationen bør foretages på generalforsamlingen, således at alle medlemmer af selskabet er valgbare. Side 5 af 19

6 Selskabet skal arbejde for, at alle læger, der ønsker at arbejde indenfor det ortopædiske speciale er medlem af selskabet. Selskabet skal arbejde for, at sikre den størst mulig kønsmæssige lighed og alle medlemmer, der varetager repræsentative opgaver i selskabet bør have denne problemstilling in mente i varetagelsen af deres hverv. Selskabet finder ikke at kvotering er en hensigtsmæssig løsning på evt. problemer af denne karakter. DOS skal se det som sin opgave at sikre, at selskabets opfattes som åbent og beslutningsprocesser skal være gennemsigtige. Alle væsentlige beslutninger og grundlaget for disse skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside. DOS bør fortsat være en organisation primært for læger. Organisationen skal drives professionelt og det skal sikres, at medlemmer opfatter selskabet som deres organisation. DOS bør som organisation have en holdning til områder, der er relevante for selskabet. Denne holdning tegnes af bestyrelsen og offentliggøres til medlemmerne i nyhedsbreve og referater. Selskabet holdninger er altid til diskussion på generalforsamlingen. DOS tilbyder alle læger, der arbejder inden for specialet ortopædisk kirurgi medlemskab. Selskabet har netop gennemført en organisationsændring, der sikrer et bredere engagement og deltagelse i selskabets arbejde, ligesom fagområderne er sikret repræsentation i selskabets Kvalitetsudvalg. DOS er repræsenteret i en række udvalg, råd og kommissioner, hvor selskabets holdninger skal repræsenteres. Alle beslutningsreferater er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Implementering / virkemidler Fastholdelse af de planlagte nyhedsbreve og sikring af indholdet heri. Overvejelse om hvorledes mødestrukturen i DOS skal være fremadrettet. Sikring af at selskabets vedtægter, herunder 6, overholdes, således at medlemmer der repræsenterer DOS i diverse udvalg, råd og kommissioner, udtrykker selskabets og ikke egne holdninger. Udviklingsforslag Det foreslås, at mulighederne for at lave en undersøgelse af medlemmernes opfattelse af DOS undersøges, og at der samtidig indhentes forslag til forbedringer af organisationen. Side 6 af 19

7 Myndigheder Indledning DOS er den faglige organisation, der er i besiddelse af den største samlede ekspertise indenfor specialet ortopædisk kirurgi. Denne ekspertise udgøres af selskabets medlemmer, der enten som led i deres engagement i DOS eller som udpeget af DOS giver sundhedsfaglig rådgivning til myndigheder i Danmark. DOS bør sikre, at selskabet altid inddrages i udredning af sundhedsfaglige problemstillinger med relation til specialet ortopædisk kirurgi. Dette sker ved at selskabet altid på forespørgsel stiller sig rådighed. Hvis selskabet ikke inddrages i relevante problemstillinger, skal selskabet gøre sig gældende ved henvendelse til myndigheder m.v. DOS opfattes generelt som en seriøs samarbejdspartner med en betydelig indflydelse, på de dele af sundhedspolitikken, der har direkte relation til specialet. Selskabet bliver ofte anmodet om at deltage i udvalgsarbejde m.v. i Sundhedsstyrelse, samt i Regioner og ministerier. Implementering / virkemidler Medlemmer, der repræsenterer selskabet i diverse råd, udvalg og kommissioner, arbejder i disse på et mandat fra DOS, konkret på et mandat fra bestyrelsen, der endeligt står til regnskab overfor generalforsamlingen. DOS skal være proaktiv og reagere positivt på henvendelse fra myndigheder, m.v. Det skal altid sikres at DOS ved sin repræsentation varetager Selskabets og specialets overordnede interesser. Tidsperspektiv / Effekt mål Der skal etableres en oversigt over de medlemmer der repræsenterer selskabet i arbejdsgrupper, råd og udvalg. Denne oversigt skal være tilgængelig på hjemmesiden og skal løbende vedligeholdes. Alle medlemmer, der repræsenterer selskabet skal for at sikre, at de i deres hverv varetager selskabets interesser og at denne varetagelse sker i overensstemmelse med andre af selskabets initiativer, oplyses om indholdet i selskabets love 6, hvoraf bl.a. fremgår: Bestyrelsen kan udpege medlemmer af selskabet til at repræsentere selskabet i udvalg, råd, kommissioner m.v.. Disse repræsenterer selskabet, og kan ikke uden bestyrelsens accept på selskabets vegne indgå aftaler, deltage i udtalelser, medvirke ved udgivelse af rapporter m.v. De udpegede skal én gang årligt give en kort rapport til bestyrelsen om udvikling m.v. i det arbejde, hvor de er udpegede som repræsentanter for selskabet. Side 7 af 19

8 Industrien Indledning Industrien er en vigtig samarbejdspartner for DOS i forhold til en række områder: Markedsføring af produkter Daglig servicering: Implantater, vedligeholdelse af viden indenfor sortiment, etc. Kursusvirksomhed: f.eks. workshops Indtægter til DOS virksomhed: Udstilling, annonceindtægter, etc. et for DOS er en god dialog og et godt samarbejde med industrien med henblik på at understøtte ovenfornævnte områder. DOS har et godt samarbejde med industrien. Der afholdes regelmæssige møder med industrien, hvor bilaterale forhold drøftes. DOS er altid tilgængelig i forhold til henvendelser, der vedrører fagets udvikling. DOS finder at der er en gensidig respekt, der kommer patientbehandlingen til gode. Implementering / virkemidler Fortsat tilvejebringelse af mulighed for præsentation af produkter i forbindelse med årsmøderne. Afholdelse af møder med industrien for at afklare fokus-områder for dialog og samarbejde. Inddragelse af industrien i f.eks. workshop i forbindelse med blandt andet specialespecifikke kurser. Tidsperspektiv / Effekt mål Afdækning af fokusområder i forbindelse med møde januar 2012 og implementering i løbet af efterfølgende år. Nationale samarbejdsorganisationer Indledning LVS og Kirurgisk Forum (KF) er værdifulde samarbejdspartnere for DOS i forhold til blandt andet: SST: Specialeplanlægning, ventetidsgaranti Udvikling af fagområder Udvikling af organisation i patientbehandling f.eks. FAME Uddannelse Rekruttering Side 8 af 19

9 DOS, LVS og KF har en række fælles interessenter blandt andet: Patientorganisationer Politikere Forskningsråd/fonde Regionerne Lægeforeningen Der er således en række gode incitamenter for at DOS har et godt samarbejde med LVS og Kirurgisk Forum. DOS skal udnytte muligheden for indflydelse igennem LVS og KF med henblik på at påvirke sundheds- og fagpolitiske processer med relation til ovenfornævnte områder og interessenter med henblik på at opnå den største gennemslagskraft. DOS deltager aktivt i møder i KF og har en repræsentant i LVS bestyrelse og har sammen med vore fagområder et stort antal delegerede til LVS s generalforsamling. Implementering / virkemidler Påvirke dagsordenen til møder i KF og LVS Deltagelse i møder og generalforsamlinger samt mobilisere vores delegerede. Indflydelse på LVS s dagsorden via vores repræsentant i bestyrelsen. Indtræde i (ad hoc) udvalg. Tidsperspektiv / Effekt mål DOS skal løbende være fokuseret på mål og implementering/virkemidler, der implementeres indenfor ét år. Internationale relationer Indledning EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) samt NOF (Nordisk Ortopædisk Forening) er vigtige faglige og politiske sparringspartnere for DOS. DOS, NOF og EFORT har en række fælles interessenter blandt andet: Formidling af videnskabelige resultater (kongresser). Uddannelse af såvel yngre som erfarne kolleger (kongresser, kurser, fora). Udveksling af yngre kolleger i fellowships. Kontakt til politikere og embedsmænd i de nordiske lande / Bruxelles. Networking med / etablering af kontakt til andre internationale ortopædkirurgiske forsknings- og udviklingscentre. Side 9 af 19

10 Der er således mange gode incitamenter for at DOS fremadrettet skal sikre sig et tæt forhold til NOF og EFORT. DOS skal udnytte muligheden for indflydelse i NOF ved at deltage aktivt i debatten i NOF Board på de årlige møder. Formandskabet for NOF tildeles på tur imellem de 7 lande og ved besiddelse af formandskabet skal DOS søge maksimal impact af DOS visioner i NOF-mæssig sammenhæng. DOS skal søge maksimal markedsføring af dansk ortopædi ved at søge om afvikling af EFORT kongresser og kurser i Danmark, med deltagelse af danske indlægsholdere, samt ved at søge danske kolleger placeret centralt i EFORT s mange udvalg / organer. NOF: DOS har aktuelt posterne som Præsident og Generalsekretær i NOF. DOS Board deltager i de årlige NOF Board møder. DOS har netop (2010) afviklet en succes-fyldt NOF kongres i Århus med stor deltagelse (700). EFORT: DOS har netop afviklet en succesfuld 12. EFORT Kongres i København (juni 2011) med deltagelse af ortopæder fra hele verden. DOS har ligeledes afviklet Instructional kurser med EFORT i København i 2010 (Osteoporotiske frakturer), medansvarlig for børneortopædisk kursus i Østrig samt EFORT-Fora ifm.nof mødet i Århus. DOS har netop fået indvalgt en af vores medlemmer som EFORT s kommende generalsekretær, ligesom DOS er centralt placeret med personer i EFORT s Scientific Committee / Academy. Implementering / virkemidler Påvirke dagsordenen til møder i NOF og EFORT ved fremsendelse af relevante dagsordenspunkter. Deltagelse i NOF / EFORT faglige møder. DOS skal være aktive i forbindelse med generalforsamlinger. Indflydelse på NOF s / EFORT s dagsorden via vores repræsentanter i bestyrelserne. Indtræde i (ad hoc) udvalg. Tidsperspektiv / Effekt mål DOS skal løbende være fokuseret på mål og implementering/virkemidler, der implementeres indenfor ét år. Side 10 af 19

11 Økonomi Indledning Økonomien skal kunne understøtte alle aktiviteter i DOS samt i DOS Fonden. Virkemidlet for en god og sund økonomi er gode indtægter, som primært kommer fra medlemskontingent. DOS er underlagt gældende regler for foreningers økonomi, herunder revision og årlig regnskabsaflæggelse på generalforsamling. At DOS økonomi kort og langsigtet (5 år) fortsat kan understøtte alle aktiviteter i DOS, samt i DOS Fonden. DOS økonomi er god og lever - med en formue svarende til to års udgifter - op til det kortsigtede mål. Imidlertid gør de mange nylige omlægninger i DOS det vanskeligt præcist at forudse den langsigtede økonomi. Implementering / virkemidler For at sikre det langsigtede mål, skal DOS økonomiske ramme kunne fastlægges ved korrekt udformede årlige budgetter vedtaget af DOS bestyrelsen og generalforsamling før budgetårets begyndelse. Tidsperspektiv og effekt mål DOS bestyrelsen skal kunne fremlægge årlige budgetter før budgetårets begyndelse, således at DOS økonomi også sikres langsigtet. Hjemmeside og andre medier Indledning Hjemmesiden er DOS ansigt udadtil; ikke kun for medlemmerne, men også den øvrige omverden, og har således betydning for samfundets opfattelse af DOS som organisation. Kommunikation med medlemmerne er et vigtigt led i opfyldelsen af DOS overordnede mål og skal udvikles i henhold til DOS vision og mission. Aktuelt kommunikerer DOS med medlemmerne via trykte (DOS Bulletinen) og elektroniske medier (hjemmeside og nyhedsbreve). Det er som led i fremtidssikringen af DOS besluttet, at Bulletinen sædvanligvis kun udkommer op til Årsmødet, og at kommunikationen med medlemmerne primært skal være elektronisk. Side 11 af 19

12 Udover kommunikation med medlemmerne, er hjemmesiden et medie, hvor industrien annoncerer for DOS medlemmer, og hjemmesiden skal overtage DOS Bulletinens rolle desangående. DOS kommunikation med medlemmerne skal i videst mulig omfang foregå via elektroniske medier (hjemmeside, nyhedsbreve etc.). DOS hjemmeside/nyhedsbreve skal samle al information, og formidle alle nyheder af relevans for medlemmerne, herunder søge at kanalisere fagområdernes og andre interessereorganisationers kommunikation gennem DOS hjemmeside. DOS arbejde og organisation skal være synlig for medlemmerne på hjemmesiden. Muligheden for dialog med medlemmerne skal udnyttes. Den elektroniske kommunikation skal løbende udvikles og udnytte nye muligheder, eksempelvis Facebook og Twitter, efterhånden som de bliver almindeligt anvendte blandt medlemmerne. DOS hjemmeside skal tilbyde annoncering af tidssvarende standard, og som udnytter de til enhver tid eksisterende muligheder. Annonceringen på hjemmesiden skal have et omfang, der svarer til det tidligere i DOS Bulletinen. Hjemmesiden drives fra og med 2010 professionelt under ansvar af DOS redaktør. Der udsendes faste månedlige nyhedsbreve. Derudover udsendes ad hoc mails med særlig vigtig eller hastende information. Statistik viser tilfredsstillende tal for besøg på hjemmesiden og læsning af nyhedsbreve. Tre af fagområdernes hjemmesider hostes af DOS, og der er aftale med et fjerde. YODA s hjemmeside hostes ligeledes af DOS. Der er oprettet et diskussionsforum, hvor der ikke indtil videre har været den store interesse. Tilmelding og indsendelse af abstracts til Årsmødet samt ansøgning til DOS Fonden er veletablerede funktioner på hjemmesiden. Et nyt system til bedømmelse af abstracts er taget i anvendelse op til Årsmødet Der tilbydes annoncering på hjemmesiden med muligheder for video etc. Annoncerne tilbydes i tre forskellige pakker (premium, standard og basis) i form af årsabonnementer. Implementering/virkemidler Fagområderne tilbydes allerede attraktive vilkår med gratis overflytning til DOS hjemmeside med professionel support, som i et vist omfang er gratis. Fordelene ved at ligge på skal synliggøres. Hjemmesidens aktualitet skal øges ved hyppigere opdatering af nyheder. Ændringer på hjemmesiden skal i større omfang bringes som nyheder, eksempelvis når et Side 12 af 19

13 mødereferat lægges ud. Nyheder af mere almen interesse, som også har interesse for DOS medlemmer, kan bringes. Et hjemmesideudvalg skal overvejes. Der skal oprettes diskussionsfora, når der er emner, som vurderes at have tilstrækkelig interesse blandt medlemmerne. Medlemmerne skal løbende opfordres til at tilmelde sig hjemmesiden og ved Årsmødet skal der opstilles computere, således tilmelding kan foregå samtidig med registrering til mødet. Fordelene ved annoncering på hjemmesiden skal synliggøres for industrien, ligesom eksisterende annoncører skal tilbydes hjælp til at udnytte den elektroniske annoncering. Der skal tilbydes et udvalg af abonnementer, således at mindre reklamebudgetter også tilgodeses. Tidsperspektiv / effektmål Der skal jævnligt udarbejdes statistikker for udviklingen i besøg på hjemmesiden og læsning af nyhedsbreve. Muligheden for brugerundersøgelser blandt medlemmerne skal undersøges og afprøves. Tilfredsheden med annonceringen skal vurderes ved løbende dialog med eksisterende og potentielle annoncører. Nationale kliniske retningslinjer DOS spiller en vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer, og skal i den forbindelse særligt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Danske Regioner. DOS anser udvikling af nationale kliniske retningslinjer som et meget væsentligt område for at forbedre og implementere den bedste standard inden for det ortopædkirurgiske speciale. Kvalitetsudvalget vil løbende forholde sig til politikken på området således som den er udarbejdet af de offentlige sundhedsmyndigheder. Selskabet vil arbejde for at der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer inden for relevante områder. Udarbejdelsen skal også indeholde kliniske visitationsretningslinjer, og disse bør udarbejdes i en prioriteret rækkefølge sammen med de centrale myndigheder, således at de områder, hvor der er størst fokus på indikationer og kvalitet, prioriteres højest. Der foreligger referenceprogrammer inden for de store områder: hoftefraktur, primær total hoftealloplastik og knæalloplastik og knænære osteotomier samt collesfraktur. Side 13 af 19

14 Der er kliniske retningslinjers under udarbejdelse indenfor knæartrose samt skulderkirurgi, mens der er udarbejdet retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna. Implementering/virkemåder For at sikre implementering af nationale kliniske retningslinjer er det vigtigt, at de er fagligt forankrede. Derfor skal fagområderne aktivt medvirke til udarbejdelsen, således at det sikres, at der er faglig accept. Nationale kliniske retningslinjer bør være evidensbaserede. Lav grad af evidens bør ikke forhindre udvikling af retningslinjer. Der bør i forbindelse med udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer sikres en geografisk spredning af medlemmer i arbejdsgrupper. Tidsperspektiv/effektmål Arbejdet er igangsat, idet der allerede er udarbejdet kliniske visitationsretningslinjer inden for ryg- og knæartrose områderne, og aktuelt er der i efteråret 2011 nedsat arbejdsgrupper indenfor skulderområdet. Der bør udarbejdes en prioriteret rækkefølge over de øvrige områder i kvalitetsudvalget. Nationale kliniske databaser For at sikre kvaliteten, er det vigtigt, at der foreligger relevant dataopsamling, hvilket er baggrund for udarbejdelsen af de nationale kliniske databaser, som nu eksisterer inden for alloplastikområderne hofte, knæ og skulder. Endvidere findes der kliniske databaser inden for korsbåndskirurgi samt hoftenære frakturer (NIP). De nationale kliniske databaser skal anvendes til at forbedre kvaliteten i patientbehandling. Endvidere kan databaserne give tidlig advarsel om særlige forhold, er forringer kvaliteten i patientbehandlingen. Der bør være en sammenhæng mellem indberetning til LPR og indberetning til databaserne, således at dobbeltregistrering undgås. Det er et vigtigt mål, at data anvendes i størst mulig omfang og herunder, at der anvendes relevante kvalitetsindikatorer. Der er velfungerende databaser inden for hofte-, knæ-, og skulderalloplastik samt korsbånd med høj datakomplethed. Der udgives årsrapporter. Der er endnu ikke integration mellem indberetning til LPR og databaserne, hvilket bør tilstræbes i størst mulig omfang. Traumedatabasen er under udarbejdelse. Implementering Den væsentligste parameter for implementeringen af kliniske databaser er, at resultaterne anvendes lokalt på de enkelte afdelinger og diskuteres i relevante fagområder samt på DOS årsmøde. Yderligere må man sikre sammenhængen mellem resultaterne fra nationale kliniske databaser og nationale kliniske retningslinjer. Side 14 af 19

15 Tidsperspektiv/Effektmål Det bør løbende evalueres om, der er behov for yderligere kliniske databaser. Den danske kvalitetsmodel Den danske kvalitetsmodel er i gang med første akkrediteringsrunde. Det er vigtigt, at selskabets medlemmer arbejder både inden for det organisatoriske og det kliniske område i implementeringen af denne. DOS skal arbejde for, at det sikres at den danske kvalitetsmodels mål består af relevante kliniske parametre, der sikrer at patienterne tilbydes behandling af den kvalitet som retningslinjerne forskriver. DOS bør indstille medlemmer til akkrediteringsnævnet. Den danske kvalitetsmodel blev iværksat i efteråret 2010 og første akkrediteringsrunde løber frem til slutningen af NIP-databasen er inkorporeret i den danske kvalitetsmodel, og der arbejdes aktuelt med en integration af indberetning til LPR og NIP-data. DOS har indstillet, men ikke fået accepteret et medlem af akkrediteringsnævnet. Implementering/virkemidler DOS skal arbejde for at medlemmerne sikrer at man lever op til kvalitetsmodellen Tidsperspektiv/Effektmål Den danske kvalitetsmodel er i gang med første akkrediteringsrunde. DOS bør deltage i vurdering af resultater efter akkrediteringen. Videnskabelige aktiviteter Indledning Et af DOS s kerneområder er at understøtte de videnskabelige aktiviteter nationalt. At etablere tiltag der fremmer ortopædkirurgisk forskningsaktivitet i Danmark. Implementering / virkemidler Motivering: Let adgang til præsentation af forskningsresultater i forbindelse med årsmøderne Rekruttering: Rekruttering af nye forskere understøttes ved afholdelse af symposium om forsknings-opstart under DOS årsmødet. På hjemmesiden Side 15 af 19

16 etableres instruktioner for forskningsopstart, forsknings-administration, artikel skrivning, beskrivelse af danske forskningsgrupper og mentor-vejleder-lister. Forskningspriser: Der planlægges etablering af forskerpriser. Forskningsregistrering: Der etableres en database på DOS s hjemmeside indeholdende alle ortopædkirurgiske afhandlinger og videnskabelige artikler. Dette giver mulighed for, at alle medlemmer kan at få adgang til fuld tekst af alle afhandlinger i pdf format. Videnskabelige artikler fra 2000 og frem skal registreres i databasen og vil danne grundlag for monitorering af udvikling af dansk ortopædkirurgisk forskning. Data omkring udvikling fremlægges på generalforsamling ved DOS årsmødet, hvilket kan stimulere til videnskabelig aktivitet. Tidsperspektiv /effekt mål Forskningssymposium, forskningspriser og hjemmeside-tiltag etableret til Årsmøde Effekt af tiltag vurderet ved symposiedeltagelse og hjemmeside hits. Årsmødet Indledning Årsmødet er et meget væsentligt anliggende for DOS s medlemmer i forhold til: At være samlende for medlemmerne med henblik på netværksudvikling samt udvikling af sociale relation imellem medlemmerne At give mulighed for præsentation af videnskabelige resultater At give mulighed for at erhverve sig kompetencer og faglig viden ved o deltagelse i symposier, forelæsninger og workshops o deltagelse i foredrags- og postersessioner At være et samlende forum for de ortopædkirurgiske fagområder At give industrien mulighed for møde selskabets medlemmer DOS Årsmødet er forum for præsentation af al dansk ortopædkirurgisk forskning Årsmødet opfattes som en væsentlig begivenhed for medlemmerne Årsmødet er det primære mødeforum for de ortopædkirurgiske fagområder Præsentation af relevant program samt fordeling imellem videnskabelige, undervisningsmæssige og sociale initiativer Implementering / virkemidler Den videnskabelig programplanlægning skal løbende optimeres for at muliggøre præsentation af relevante studier. Dette gøres ved at arrangere parallelle sessioner så passende præsentationsslots opnås. Der fokuseres på afholdelse af symposier indenfor de enkelte fagområder, hvor indholdet har til formål at opdatere selskabets medlemmer. Der skal være mulighed for at afholde flere symposier ved årsmødet via parallelle sessioner. Side 16 af 19

17 Tidsperspektiv og effekt mål Årsmøde-program-principper implementeres i Rekruttering og kønsfordeling Indledning I en periode har ansøgerskaren til ortopædkirurgiske hoveduddannelsesstillinger været under det ønskede specielt i Uddannelsesregionerne Syd og Nord. Samtidig har kun knapt 20 % af ansøgerskaren været kvinder i modsætningen til ca. 50 % blandt nyuddannede læger. At sikre en høj grad af rekruttering til specialet over hele landet og samtidig arbejde på en højere grad af rekruttering blandt kvindelige læger. Implementering/virkemidler Medvirke til at orientere og informere om specialet overfor medicinske studenter gennem de 3 medicinske fakulteters årlige specialedage Understøtte YODA (Yngre Ortopæder Danmark) I forbindelse DOS årsmøde og den årlige uddannelsesdag afholdes workshops for yngre læger med interesse for ortopædkirurgi Udbyde uddannelsestilbud på DOS hjemmeside Stimulere til debat om rekruttering af kvinder i ortopædkirurgien, som bl.a. skal brande specialet i en mere nuanceret retning med fokus på accept af barselsorlov, hensyntagen efter barselsorlov, deltidsansættelse m.v. Tidsperspektiv og effektmål Anførte initiativer pågår. I efteråret 2011 deltager Udannelsesudvalget i den praktiske del af specialepræsentationen på de 3 universiteter Samarbejde med YODA vil blive udviklet Der forsøges fortsat afholdt en årlig uddannelsesdag om foråret næste gang i 2012 Problemstillingen vedrørende rekruttering specielt blandt kvindelige læger følges løbende. Et symposium med fokus på dette emne vil blive afholdt til DOS mødet i 2012, hvis det på dette tidspunkt vurderes at være relevant Uddannelsesregioner Indledning En række uddannelsesforhold herunder ansættelsesproceduren varetages af de 3 regionale uddannelsesregioners uddannelsessekretariater. : Uddannelsesudvalget ønsker at udvide samarbejdet med de 3 regionale. uddannelsessekretariater og ikke mindst med de dertil knyttede PKL og PUF lektorer. Side 17 af 19

18 Implementering/virkemidler PKL/PUF lektorer inviteres til at deltage ad hoc i Uddannelsesudvalgets møder Sekretariatsmedarbejdere inviteres til at deltage i Uddannelsesudvalgets uddannelsesdag Tidsperspektiv og effektmål Anførte initiativer pågår. beskrivelser Indledning Uddannelsesudvalget er i samarbejde med bestyrelsen i DOS ansvarlig for indholdet i målbeskrivelserne for den ortopædkirurgiske introduktions- og hoveduddannelse. SST er ved at udarbejde en skabelon for fremtidige målbeskrivelser for Hoveduddannelse stillinger indenfor alle specialer. Uddannelsesudvalget ønsker en anbefaling/målbeskrivelse fra fagområderne vedrørende forventninger til uddannelsen som fagområdespecialist med funktion indenfor et af de i specialeplanen 3 definerede funktionsområder. Implementering/virkemidler Uddannelsesudvalget vil ved fremtidige revisioner at målbeskrivelser anvende SST s skabelon Uddannelsesudvalget har i samarbejde med fagområderne igangsat en proces vedrørende fase IV målbeskrivelser. Forudsætningen for en implementering er, at der skabes en fleksibel stillingsmasse, som kan sikre en tidsbegrænset uddannelsesstilling indenfor fagområdet. Derfor må interessenter som YL, regionerne, uddannelsesregionerne, sygehusledelserne m.fl. involveres i grundlaget for at gennemføre en fase IV uddannelse. Tidsperspektiv og effektmål Uddannelsesudvalget vil sikre, at den næste revision af målbeskrivelsen for HUstillingen vil blive tilpasset SST s skabelon. Næste revision vil formentlig blive aktuel om 3-4 år. Planen er, at der med udgangen af 2011 skal foreligge en vejledende målbeskrivelse for de enkelte fagområders fase IV uddannelse. Til internatmødet januar 2012 forventes de enkelte vejledende målbeskrivelser færdiggjort og klar til implementering. Uddannelsesudvalget vil arbejde for at stillingsmassen i videst muligt omfang kan tilfredsstille fagområdernes forventninger til stillinger, som tilgodeser uddannelsen som fagområde specialist. Side 18 af 19

19 Kurser Indledning Uddannelsesudvalget, hovedkursuslederen og delkursuslederen er sammen med fagområderne ansvarlig for indholdet og afviklingen af de specialespecifikke kurser. Uddannelsesudvalget er desuden ansvarlig for at der afvikles anden form for uddannelse, herunder symposier i forbindelse med DOS møderne. Implementering/virkemidler Uddannelsesudvalget overvejer om simulatortræning i artroskopisk kirurgi skal være obligatorisk under introduktionsuddannelsen. Uddannelsesudvalget overvejer løbende om der er behov for andre former for evaluering af uddannelsesforløbet Tidsperspektiv og effektmål Simulatortræning er under vurdering sammen med SAKS. Uddannelsesudvalgt har diskuteret, om der i lighed med alle andre lande i Europa, er behov for en specialisteksamen i Danmark. Dette vil blive drøftet i forskellige fora og konkrete tiltag og økonomiske aspekter er ikke vurderet YODA Indledning Yngre Ortopæder Danmark (YODA) blev stiftet i Det er en selvstændig organisation uden formel tilknytning til DOS. DOS ser gerne et tæt samarbejde med YODA, blandt andet om de mange uddannelsesmæssige aspekter, som er af fælles interesse. Implementering/virkemidler Formalisering af samarbejdet med YODA herunder overvejelse om tilknytningen til udvalg Inddragelse af YODA i universiteternes Specialedage og workshops ved DOS møder og Uddannelsesdag Afholdelse af møder med YODA & DOS bestyrelsen Etablering af YODA forskerpris Side 19 af 19

Dansk Ortopædisk Selskab

Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Ortopædisk Selskab Strategiplan 2014 Godkendt ved DOS Generalforsamling 23. oktober 2014 INDLEDNING... 2 FORMÅL... 2 VISION OG MISSION... 2 STRATEGIPLAN... 3 ORGANISATIONEN... 3 SELSKABETS RELATIONER...

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Mandag d. 22. september 2014, kl

Mandag d. 22. september 2014, kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 22. september 2014, kl. 9.30 14.30 Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Patienthotellet: mødelokalet 6. sal nord Referat Deltagere

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus Referat bestyrelsesmøde i UDDU 20.01.2011 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Tre punkter blev tilføjet 6. Fremtidig mødestruktur mellem DOS og UDDU 12. UEMS /EBOT eksamen. Udvælgelse af eksaminatorer. 14.

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 8. maj i forlængelse af NOF board Hotel Hilton Nordic, Reykjavik. Mødelokale E Referat Final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 Hotel Crown Plaza, Copenhagen Towers Ørestad Boulevard 114 118, 2300 København S Lokale: Lake Superior, 2 sal Referat

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB møde mellem BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 13.00 15.00 Hotel Sixtus,

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S Mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt.

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 1 1. Formalia a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 2: Velkommen til Jan Duedal Rölfing(JDR)

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 28. august 2012, kl. 9.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 28. august 2012, kl. 9.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 28. august 2012, kl. 9.00 Sted: Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, Patienthotellet, mødelokale 1. Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17.

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE onsdag d. 18. januar 2017, kl 16.00 Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Morten Schultz

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 11. januar 2012, kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 11. januar 2012, kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d. 11. januar 2012, kl. 17.00 Sted: Hotel Sixtus, Middelfart Referat, Final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD), Per Kjærsgaard-Andersen

Læs mere

Generalforsamling i DOS

Generalforsamling i DOS Generalforsamling i DOS Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 15.30-17.00, i sal A på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København Dagsorden: Benn Duus (BD) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d. 19. januar 2011 kl. 17.00 23.00 Sinatur hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart Referat (Final) Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag den 15. januar 2014 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag den 15. januar 2014 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag den 15. januar 2014 kl. 17.00 Signatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart Mødelokale: Lænkevig Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Kirurgisk afdeling, Ortopædkirurgisk afsnit, opgang 12,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 24. september 2012 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 24. september 2012 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 24. september 2012 kl. 09.30 Hotel Crown Plaza Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118 2300 København S mødelokale Lake Superior Referat Deltagere

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 21. november 2011 kl. 9.15-17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 21. november 2011 kl. 9.15-17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 21. november 2011 kl. 9.15-17.00 Hos Benn Duus, Rygårds Alle 63B, 2900 Hellerup Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 11. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle Konferencelokalet v. ortopædkirurgisk afdeling, 5. sal Referat (final) Til stede:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. 13. september 2016 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. 13. september 2016 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 13. september 2016 kl. 9.30-16.30 Domus Medicus, Kristianiagade 12, 2100 København Ø Lokale: Baronessens kontor REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen 07.06. 2011 Hotel Ascot København. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus.

Andreas Balslev-Clausen 07.06. 2011 Hotel Ascot København. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus. Referat af møde i UDDU 01.06.2011 1/5 07.06. 2011 Hotel Ascot København 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus. 2.0 Godkendelse af referat

Læs mere

Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00. Patienthotellet på OUH

Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00. Patienthotellet på OUH Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00 Patienthotellet på OUH Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden 2) Referat tirsdag d. 26. oktober med gennemgang af bullits 3) Uddannelsesdag 29. april status (NWP

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Implementering af NKR. Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital

Implementering af NKR. Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital Implementering af NKR Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital Formål At give den enkelte patient den rette behandling - på rette tid. Hvordan? Kliniske vejledninger

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1 1.0 Formalia a. Valg af dirigent (10.00-10.01) Søren Kold b. Valg af referent (10.01-10.02) c. Godkendelse af dagsordenen (10.02-10.05) d. Godkendelse

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 26.oktober 2010 kl. 08.00 11:30 og 16.00 18.30 Radisson Blu Hotel, København, lokale Directors Referat (final) Deltagere fra bestyrelsen samt Sekretariatet:

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København *Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl. 9.30 12.30 IDA mødecenter Kalvebod Brygge København Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Snorre Steffensen, Stig

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 5. marts 2014, kl. 9.30 16.30

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 5. marts 2014, kl. 9.30 16.30 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d. 5. marts 2014, kl. 9.30 16.30 Sted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense, Patienthotellet: 5. sal, nord REFERAT Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 23. november 2010 kl. 09.15 15.30 Bispebjerg Hospital, ortopædkirurgisk afd. M, Opgang 7A, 3. sal, mødelokale 1 Referat, Final Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016.

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Baggrund: Dansk Friskoleforening har sin rod i den foreningsdemokratiske tanke, og ønsker at fastholde sit

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Fredag d. 23. marts 2012 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Fredag d. 23. marts 2012 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 23. marts 2012 kl. 09.00 18.00 Sted: Patienthotellet, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 3. sal syd, 5000 Odense C Referat Deltagere fra

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. 2. december 2013, kl. 09.30

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. 2. december 2013, kl. 09.30 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 2. december 2013, kl. 09.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, mødelokalet 6. sal, syd REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Søren Overgaard

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 21. juni 2011 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 21. juni 2011 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. juni 2011 kl. 09.15 16.00 Gentofte Hospital, Niels Andersens vej 65, 2900 Hellerup Kirurgisk afdeling, ortopædkirurgisk afsnit, Opgang 19, afdelingsledelsen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 15. september 2015, kl. 9.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 15. september 2015, kl. 9.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 15. september 2015, kl. 9.00 Hotel Crowne Plaza, Ørestad Boulevard 114 118, 2300 København S Mødelokale Thames 2, 3. sal REFERAT Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 22. oktober 2013 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 22. oktober 2013 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 22. oktober 2013 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale 2620, 26. etage Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Søren Overgaard (SO),

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato: tirsdag d. 21. marts 2011 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato: tirsdag d. 21. marts 2011 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato: tirsdag d. 21. marts 2011 kl. 10.00 16.00 Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, Patienthotellet, mødelokale 1. Referat (Final) Deltagere fra bestyrelsen samt

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6. sal, syd REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø (KH),

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 8. marts 2018 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 8. marts 2018 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d. 8. marts 2018 kl. 09.30 Domus Medicus, Kristianiagade 10, 2100 København Lokale: Salonen REFERAT FINAL Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Morten

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere