Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri UDKAST 23. marts 07 Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor Den Europæiske Fiskerifond

2 Indhold 1. Indledning 5 2. Vision og mål for den danske fiskeri- og akvakultursektor Branchemål Interaktionsmål (mål for samspil mellem brancherne) Kollektive mål Strategi til opfyldelse af vision og mål Strategi for aktiviteter på brancheniveau Tilpasning af fiskerikapaciteten og plan for justering af fiskeriindsatsen Modernisering af fartøjer Yngre fiskeres etablering i fiskerierhvervet Vækst og udvikling af miljømæssig bæredygtig akvakultur Serviceniveau i fiskerihavne Forarbejdning Strategi for værdikæden (interaktion mellem brancher) Netværk og samarbejde Strategi for kollektive aktiviteter Afsætningsfremme og certificering Ressource og miljømæssigt bæredygtig forvaltning af fiskerierne Udvikling af fiskeriområder Uddannelse og kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og sikkerhed Forskning, rådgivning og monitering Kontrol og dataindsamling Sammenhæng mellem strategi og andre politikområder Komplementaritet og afgrænsning til andre fællesskabsprogrammer Strukturfondene og fonden for landbrug og landdistriktsudvikling Miljø- og naturprogrammer Ligestilling 28 2

3 5. Den aktuelle situation i fiskeri- og akvakultursektoren og i fiskeriområderne Fiskeressourcen og råvareforsyningen Forarbejdning og afsætning Fiskeriområderne Fiskeriforvaltning, kontrol og forskning 36 6 SWOT-analyse af fiskerisektoren Ressourcer Administration og overvågning Partnerskab Parallel partnerskabsproces for national strategi og handlingsplan Miljøvurdering af EFF-programmet Administration 49 Bilag Bilag I Bilag II Bilag III Afsætning og eksport af fiskeprodukter Procedure for udpegning af fiskeriområder og etablering af lokale aktionsgrupper Oversigt over kontekstindikatorer 3

4 4

5 1. Indledning Denne strategi for den danske fiskerisektor er udarbejdet i henhold til Rådets forordning 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Strategien sætter visionen og målene for fiskeri- og akvakultursektorens udvikling i perioden Strategien giver dermed også målene for de aktiviteter, der gennemføres i Danmark i inden for rammerne af EFF. Strategien udmøntes i et nationalt program Program for den danske fiskeri- og akvakultursektor Iværksættelsen af strategien må dog også ske inden for de rammer, der fastsættes på de årlige finanslove. Aktiviteterne under EFF har, som overordnet mål, at understøtte den fælles fiskeripolitik og den danske regerings målsætninger for udvikling af Danmark til et vækst-, videns- og iværksættersamfund i overensstemmelse med Lissabon-strategiens målsætninger om vækst og beskæftigelse. Strategien tager afsæt i en vision om størst mulig vedvarende erhvervs- og samfundsmæssig udbytte af den danske fiskerisektor. Visionen gennemføres med udgangspunkt i, at offentlig økonomisk støtte kun er nødvendig til at understøtte specifikke politiske prioriteringer, samt til at korrigere, hvor markedskræfterne ikke kan skabe de samfundsmæssige ændringer, der er nødvendige til at opfylde prioriteringerne. Den danske fiskerisektor er kendetegnet ved mange små enheder, der ikke selv nødvendigvis har kapaciteten og risikovillig kapital til at imødekomme det globaliserede markeds krav om vedvarende udvikling gennem forskning og innovation. Det er med dette udgangspunkt midlerne fra Den Europæiske Fiskerifond vil blive anvendt. Offentlig støtte gennem Den Europæiske Fiskerifond gives til aktiviteter, der bidrager til at udvikle fiskerisektoren og understøtte bæredygtig udvikling af fiskeri og akvakultur og en flådestruktur der tilgodeser både havfiskeriet og kystfiskeriet, samt en regional udvikling i fiskeriområderne, der er attraktiv for befolkning og erhvervsudvikling. 5

6 Definitioner Fiskeri- og akvakultursektor eller Fiskerisektor Branche Convenience fødevarer EFF Fiskeriområder Funktionelle fødevarer Innovation Monitering Omregningskurs SWOT-analyse Værdikæden Værditilvækst Inkluderer alle fiskerirelaterede aktiviteter i Danmark, herunder fiskeri, akvakultur, forarbejdning, engroshandel, detailhandel, havne, fiskeriets serviceerhverv og offentlige aktiviteter i tilknytning til fiskeri og akvakultur som forvaltning, kontrol, rådgivning, innovation og forskning. Erhvervsgren der producerer samme type af produkter og som er i direkte konkurrence. Færdiglavede eller semifærdiglavede fødevarer Den Europæiske Fiskerifond Geografisk afgrænset landområde kendetegnet ved erhvervsmæssig og sociokulturel tilknytning til fiskerisektoren. Fødevarer som har fået tilført bestemte egenskaber, fx øget/ændret vitaminindhold. Kommerciel anvendelse af ny viden eller kendt viden på en ny måde. Overvågning, måling og registrering. 1 = 7,45 DKK Analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler Angiver fiskens vej fra hav til forbruger gennem alle de led hvor fisken tilføjes værdi, fra den fanges eller opdrættes, via forarbejdning, engroshandel, detailhandel til slutforbrugeren Værditilvækst er et mål for samfundets samlede produktion og opgøres som forskellen mellem produktionsværdi og forbrug i produktionen. Værditilvækst angiver den værdiforøgelse der sker ved forarbejdning af råvarer og ved videresalg af råvarer og færdigvarer. 6

7 2. Vision og mål for den danske fiskeri- og akvakultursektor Visionen for den danske fiskerisektors udvikling er under hensyntagen til EU s fælles fiskeripolitik og den danske fiskerilovgivning: At skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om bæredygtighed og regional udvikling. Med størst muligt vedvarende udbytte menes erhvervsøkonomisk og samfundsmæssigt udbytte. Disse er oftest relateret til produktionsomfang og lønsomhed, og måles i indkomster, eksportindtægter og beskæftigelse. Men fiskerisektoren rummer også kulturelle værdier både lokalt og for hele det danske samfund. Samfundsudbyttet skal derfor ses i en bred sammenhæng og omfatter også sektorens betydning for fx turismen og lokalsamfundenes identitet. Vedvarende erhvervsøkonomisk- og samfundsmæssigt udbytte indebærer, at den danske fiskerisektors nuværende aktivitet ikke begrænser fremtidige muligheder. Det er afgørende, at sektoren løbende udvikler sig og styrker sin konkurrenceevne på et biologisk og miljømæssig bæredygtig grundlag og i overensstemmelse med den fællesfiskeripolitiks målsætninger som udtrykt i Rådets forordning 2371/2002. Samtidig er fiskerisektoren afhængig af et sundt vandmiljø der muliggør en optimal forsyning af råvarer af høj kvalitet og sundhed. For det primære fiskeri er der en sammenhæng mellem aktivitetsniveau og udbytte. Er indsatsen i fangstsektoren for stor resulterer det i overfiskeri, som igen medfører lavere og mere ustabile fangster. Det er derfor afgørende, for at sikre det størst mulige erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige udbytte, at fiskeriindsatsen løbende tilpasses ressourcegrundlaget, således at bestandene befiskes på det niveau, der på langt sigt muliggør det størst mulige økonomiske udbytte. For det primære fiskeri er det specielt vigtigt, at bifangster og anden uønsket påvirkning af miljøet holdes inden for bæredygtige rammer. For akvakultur er det afgørende, at sektorens udviklingsmuligheder sikres gennem innovation og teknologiudvikling så påvirkningen af miljøet kan begrænses og dokumenteres i overensstemmelse med miljøkravene. 7

8 En flådestruktur, der tilgodeser både havfiskeriet og det kystnære fiskeri er af betydning for opretholdelse af beskæftigelsen i det primære fiskeri. En sådan fiskerflåde bidrager til et flerstrenget dansk fiskeri med forudsætninger for at optimere kvaliteten og udnytte alle fiskerimulighederne. Endvidere er der et behov for modernisering af den danske flåde, så kravene til arbejdsmiljø og sikkerhed, omkostningsniveau, selektivitet og produktkvalitet kan tilgodeses. Aktiviteterne vil også være væsentlige for, at unge mennesker motiveres til at søge ind i erhvervet. Det vurderes, at det erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige udbytte kan forøges de kommende år inden for de givne biologiske og miljømæssige rammer og under hensyntagen til udviklingsmulighederne i fiskeriområderne og en forvaltning der tilgodeser såvel havfiskeri som kystfiskeri. Afgørende forudsætninger herfor er udnyttelse af de muligheder globaliseringen skaber, en fiskeriforvaltning der i højere grad er markedsbaseret og gør erhvervet selvregulerende samt en fortsat fokus på bæredygtighed. Udvikling af fiskeriområder er nødvendig for at sikre, at fiskerisektoren er forankret i velfungerende lokalsamfund med høj livskvalitet, hvor udsving og kriser i fiskeriet kan håndteres. Endvidere er der en indbyrdes sammenhæng mellem de erhvervsmæssige betingelser, herunder for langsigtede økonomisk holdbare investeringer i fiskerisektoren og tilstedeværelsen af velfungerende lokalsamfund, med et tidssvarende kompetence- og serviceniveau, hvor befolkningsunderlaget er balanceret og livskvaliteten høj. For akvakultur skal der skabes vækst og udvikling. Væksten skal ske indenfor både traditionelle og nye arter. Samlet set er der et stort eksportpotentiale i akvakultursektoren, og med en stigende produktion er der også god mulighed for øget vækst i følgeerhvervene. Sikring af virksomhedernes konkurrenceevne og rentabilitet i alle dele af fiskerisektoren inden for rammerne af biologisk bæredygtighed, import af råvarer og hensynet til fiskeriområderne er helt centralt. Innovative investeringer og aktiviteter kan være med til at sikre det størst mulige vedvarende erhvervs- og samfundsmæssige udbytte. Dette sker gennem kontinuerlig udvikling i hele værdikæden inden for de enkelte brancher i sektoren, i samspil mellem brancherne og gennem kollektive foranstaltninger. Med udgangspunkt i visionen er der opstillet strategiske mål for udviklingen i brancherne og i samspillet mellem brancherne og for de kollektive foranstaltninger. 8

9 For overskuelighedens skyld er værdikæden opdelt i Råvareforsyningen, der består af fangst, akvakultur, havne m.v. samt importen af råvarer. Forarbejdning samt Afsætning og markedsføring. I figur 1 er principperne for de strategiske mål vist med udgangspunkt i de enkelte led i værdikæden. Figur 1 Oversigt over mål for fiskerisektorens udvikling Mål for interaktion mellem brancher Branchemål Branchemål Branchemål Råvareforsyning - fangst - akvakultur - havne - import Forarbejdning Afsætning og markedsføring Kollektive mål Branchemål er mål for den enkelte branche eller det enkelte led i værdikæden. Kollektive mål er rammeskabende mål inden for en branche, flere brancher eller hele sektoren. Interaktionsmål er mål for bedre interaktion mellem de enkelte led eller brancher i værdikæden. 9

10 2.1. Branchemål I fiskeriet skabes muligheder for lave omkostninger og stor værditilvækst inden for rammerne af et biologisk bæredygtigt fiskeri. Der skabes mulighed for en effektiv og tidssvarende flåde, der tilgodeser både havfiskeriet og det kystnære fiskeri. I de strategiske fiskerihavne tilbydes sammenhængende service på et højt niveau. I nichehavne, herunder landingspladser tilbydes basale servicefunktioner for små og mindre, lokalt forankrede fiskerfartøjer. Der gennemføres aktiviteter, der fremmer de unges motivation til at søge ind i fiskerierhvervet I akvakultur skabes mulighed for bæredygtig vækst gennem finansiering, forskning, innovation, kompetenceudvikling, reduktion af miljø og naturbelastning og etablering af nye samarbejdsformer I forarbejdning, en gros- og afsætningsleddene opretholdes og optimeres værditilvæksten gennem innovation, kompetenceudvikling og nye samarbejdsformer I detailhandlen fremmes et bredt udbud af fiskeprodukter Interaktionsmål (mål for samspil mellem brancherne) Samarbejdet i værdikæden om markedsinformation, kundekrav og produktudvikling forøges med henblik på at den danske fiskerisektor kan levere, hvad kunder og forbrugere efterspørger. Rammerne for optimal kvalitet og sporbarhed forbedres gennem hele værdikæden. Rammerne for at optimere forarbejdningsindustriens råvaregrundlag styrkes og værditilvæksten i sektoren som helhed forbedres. 10

11 2.3. Kollektive mål Fiskerisektorens påvirkning af miljøet minimeres inden for rammerne af en overordnet samfundsmæssig prioritering. Påvirkning af havmiljøet og udsmid samt uønskede bifangster reduceres. Arbejdsmiljøet forbedres og risikoen for arbejdsulykker reduceres. God og effektiv forvaltning, som involver alle relevante interessenter og baseres på kompetent rådgivning. Fangsterne og fiskerindsatsen forvaltes på et niveau, som sikrer en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Forbrugernes sundhedstilstand understøttes gennem tilskyndelse til at spise mere fisk. Uddannelses- og kompetenceniveauet i hele fiskeri- og akvakultursektoren optimeres. Beskæftigelsen i fiskeriområderne opretholdes. Fiskeriområderne skal være attraktive for erhvervsudvikling og bosætning, med respekt for natur og lokale værdier. Der skabes rammer for et differentieret erhvervsliv i fiskeriområder. Offentlig kontrol med fiskeriaktiviteter og kvalitet effektiviseres og kombineres i højere grad med egenkontrol inden for de enkelte brancher 11

12 3. Strategi til opfyldelse af vision og mål Opfyldelsen af de strategiske mål for udviklingen af fiskeri- og akvakultursektoren forudsætter en række aktiviteter. De forskellige indsatsområder er beskrevet i det følgende. Implementeringen af Den Europæiske Fiskerifond i Danmark giver mulighed for at forfølge de fleste mål og indsatsområder. Enkelte mål især vedrørende forskning og kontrol og forvaltning vil ikke kunne understøttes direkte i EFF-programmet. De indgår i strategien, men vil ikke være beskrevet nærmere i det operationelle program for fiskeri- og akvakultursektoren Sammenhængen mellem strategi, det operationelle program og EFFforordningen fremgår af Figur 2. Figur 2 Sammenhæng mellem Strategi og program Strategisk niveau Opertionelt niveau EFFprogram Programmering Strategiske mål Indsatsområder Kvantitative mål og foranstaltninger Monitering Strategiske indikatorer Hvordan de enkelte strategiske mål relaterer sig til de enkelte akser i EFFforordningen fremgår af oversigten i Tabel 1. En oversigt over de statistiske data (kontekstindikatorer) fordelt på forordningens akser fremgår af bilag 3. De indsatsområder, der gennemføres via foranstaltninger i det operationelle program fremgår af finansieringsplanen i Tabel 7. 12

13 Tabel 1 Oversigt over mål i programmet i forhold til EFF-forordningens akser Mål i programmet I fiskeriet skabes muligheder for lave omkostninger og stor værditilvækst inden for rammerne af et biologisk bæredygtigt fiskeri. Akse i forordning Der skabes mulighed for en effektiv og tidssvarende flåde, der tilgodeser både havfiskeriet og det kystnære fiskeri. Branchemål I de strategiske fiskerihavne tilbydes sammenhængende service på et højt niveau. I nichehavne, herunder landingspladser tilbydes basale servicefunktioner for små og mindre, lokalt forankrede fiskerfartøjer. Der gennemføres aktiviteter, der fremmer de unges motivation til at søge ind i fiskerierhvervet I akvakultur skabes mulighed for bæredygtig vækst gennem finansiering, forskning, innovation, kompetenceudvikling, reduktion af miljø og naturbelastning og etablering af nye samarbejdsformer I forarbejdning, engros- og afsætningsleddene opretholdes og øges værditilvæksten gennem innovation, kompetenceudvikling og nye samarbejdsformer I detailhandlen fremmes et bredt udbud af fiskeprodukter.

14 Interaktions- mål Samarbejdet i værdikæden om markedsinformation, kundekrav og produktudvikling forøges med henblik på at den danske fiskerisektor kan levere, hvad kunder og forbrugere efterspørger. Rammerne for optimal kvalitet og sporbarhed forbedres gennem hele værdikæden. Rammerne for at optimere forarbejdningsindustriens råvaregrundlag styrkes og værditilvæksten i sektoren som helhed forbedres. Forbrugernes sundhedstilstand understøttes gennem tilskyndelse til at spise mere fisk. Kollektive mål Uddannelses- og kompetenceniveauet i hele fiskeri- og akvakultursektoren optimeres. Arbejdsmiljøet forbedres og risikoen for arbejdsulykker reduceres. God og effektiv forvaltning, som involver alle relevante interessenter og baseres på kompetent rådgivning. Fangsterne og fiskerindsatsen forvaltes på et niveau, som sikrer en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Fiskeri- og akvakultursektorens påvirkning af miljøet minimeres inden for rammerne af en overordnet samfundsmæssig prioritering. 14

15 Påvirkning af havmiljøet og udsmid samt uønskede bifangster reduceres. Beskæftigelsen i fiskeriområderne opretholdes. Fiskeriområderne skal være attraktive for erhvervsudvikling og bosætning, med respekt for natur og lokale værdier. Der skabes rammer for et differentieret erhvervsliv i fiskeriområder. Offentlig kontrol med fiskeriaktiviteter og kvalitet effektiviseres og kombineres i højere grad med egenkontrol inden for de enkelte brancher Budget (EFF-bidrag) fordelt på akser , mio. 19,6 45,2 46,6 19,5 15

16 3.1. Strategi for aktiviteter på brancheniveau Tilpasning af fiskerikapaciteten og plan for justering af fiskeriindsatsen Af hensyn til en optimal og bæredygtig udnyttelse af fisk og skaldyrbestandene i den danske fiskerisektor tilpasses fiskerikapacitet og fiskeriindsats til fangstgrundlaget. Tilpasningen fremmes gennem en markedsbaseret fiskeriforvaltning, hvor den enkelte fisker får mulighed for at tilrettelægge fiskeriet så kapaciteten udnyttes optimalt. Fangsteffektiviteten i den danske flåde udvikler sig løbende og sammenholdt med, at der generelt er en betydelig overkapacitet i dansk fiskeri, vil tilpasningen betyde en fortsat reduktion i kapaciteten. Som led i planen for justering af fiskeriindsatsen vil offentlig støtte til ophør og ophugning kun blive aktuelt, hvis der opstår en uforudset situation som betyder alvorlige konsekvenser for et givent fiskeri fx i tilfælde af forurening. Udnyttelse af bifangster der lovligt kan landes, men som i dag smides ud, samt udnyttelse af industrifisk til humant konsum, indgår som et element i tilpasningen af kapaciteten til fiskeressourcen. Denne tilpasning vil endvidere kunne forbedre forarbejdningsvirksomhedernes råvaregrundlag og forøge værditilvæksten gennem hele værdikæden. Forudsætningen er, at den nødvendige infrastruktur gennem hele værdikæden er til stede. Det skønnes nødvendigt at give offentligt tilskud til forsøgsordninger og omlægninger, i form af, udviklings-, samarbejds- og pilotprojekter for at understøtte denne udvikling. Endelig vil modernisering af fiskerfartøjer bidrage til justering af fiskeriindsatsen til fangstgrundlaget Modernisering af fartøjer Der er et behov for modernisering af den danske flåde så kravene til arbejdsmiljø og sikkerhed, omkostningsniveau og produktkvalitet kan tilgodeses. Værditilvæksten i fiskerierne kan forøges ved at optimere kvaliteten af landingerne gennem innovative løsninger, der optimerer håndteringen af fangsten om bord og ved landing. Moderniseringen af fartøjer forventes primært sikret ved en aktiv markedsorienteret forvaltning. Støtte til modernisering vil imidlertid være et vigtigt element i den omstillingsproces, der skal bidrage til en justering af fiskeriindsatsen. Der vil derfor være behov for offentlig støtte. Der vil blandt andet kunne støttes mo-

17 derniseringer rettet mod forøget energieffektivitet (herunder støtte til motorudskiftning), produktkvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø, selektivitet, reduktion i effekten af fiskeri på økosystemet eller håndtering af fangster, som ellers ville blive smidt ud. Hertil kommer, at en effektiv moderne flåde stiller store krav til uddannelsen af besætningen, hvor offentlig støtte kan være nødvendig for at sikre omstillingen i flåden. Støtte til modernisering af fartøjer må ikke føre til en forøgelse af fiskerikapaciteten Yngre fiskeres etablering i fiskerierhvervet Gennemsnitsalderen for fartøjsejere er høj over 50 år - og mange ejere må forventes at trække sig tilbage i de kommende år. Selvom dette i nogen grad vil modsvares af en forventet nedgang i antallet af fartøjer, er der dog også behov for at yngre fiskere som helt eller delvis indtræder som ejere af fiskerfartøjer. De yngre fiskere vil kunne bidrage positivt til en udvikling af erhvervet med fokus på bæredygtighed, arbejdsmiljø og sikkerhed. Køb af et fiskerfartøj forudsætter at køber har en rimelig økonomisk styrke. Udgangspunktet for et køb bør normalt være at køber selv har frembragt den økonomiske styrke til at drive sin virksomhed med et positivt resultat. Den kommende udvikling i flåden vil imidlertid antagelig føre til færre og større enheder der stiller store krav til købers finansielle formåen. Det kan være vanskeligt for unge fiskere at opsamle tilstrækkelig kapital til at gennemføre en sådan investering. Der anses derfor være behov for offentlig støtte til unge fiskere, der etablerer sig som ejer eller medejer af et fartøj for første gang Vækst og udvikling af miljømæssig bæredygtig akvakultur Der er et stort udviklingspotentiale i den danske akvakultursektor. 1 En målrettet udvikling af dansk akvakultur vil kunne forøge produktionen til tons ørred i dambrug, tons ørred i havbrug og tons ål. Det er en fordobling af produktionen i dambrug, en 5-dobling i havbrug og en 3- dobling i åleopdræt. En forøgelse af åleproduktionen forudsætter, at det er muligt at reproducere ål. 1 Der henvises til: Havbrugudvalgets rapport, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Dambrugsudvalgets rapport, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Muslingeudvalgets rapport, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

18 For at realisere denne udvikling kræves udbredelse af teknologiske løsninger som muliggør betydelig vækst i produktionen og som samtidig sikrer opfyldelse af miljøkravene og begrænser sygdomme. Der er desuden muligheder for at optimere kvaliteten af råvarer og produkter fra akvakultur, samt udvide produktvariationen ved opdræt af nye arter. Der er behov for modernisering af akvakulturanlæg så kravene til bæredygtig vækst kan tilgodeses. Vækst i akvakultur forudsætter, at der på sigt sker en afkobling mellem produktion og miljøpåvirkning, og det kræver bl.a. at gamle anlæg moderniseres og ombygges. Der er behov for afklaring af de fremtidige miljø- og planmæssige rammer for branchen. Denne afklaring bør opnås gennem en styrket dialog mellem branchen, kommuner, Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Vækst i dam- og havbrugsproduktionen opnås bl.a. gennem regulering, der tager udgangspunkt i den faktiske miljøpåvirkning. Der bør udvikles en skabelon til vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved udvidelse af havbrug og dambrug. For dambrug sker vækst gennem miljømæssig forsvarlig omlægning fra traditionelle dambrug i jorddamme til recirkulerede dambrug i betondamme (modeldambrug). Havbrugene vil fremover blive placeret, hvor miljøeffekten holdes inden for et acceptabelt niveau. Opdræt af skaldyr har i danske farvande et stort potentiale. Gennem fortsat udvikling af effektive produktionsmetoder og produktionsstyringsredskaber skal dette potentiale i højere grad udnyttes. Akvakulturaktiviteter kan bidrage til en positiv miljøudvikling, fx vil muslingeproduktion kunne bidrage til reduktion af koncentrationen af næringssalte i afgrænsede farvandsområder. Det kan overvejes at udvikle en certificering af akvakulturbrug. På baggrund af det store udviklingspotentiale i dansk akvakultur har dette indsatsområde høj prioritet Serviceniveau i fiskerihavne Serviceniveauet i de store fiskerihavne skal kunne understøtte et effektivt og konkurrencedygtigt fiskeri. I de mindre havne vil kravene til serviceniveau være mindre, men det er vigtigt at mulighederne for at opretholde et serviceniveau der kan understøtte et levedygtigt kystfiskeri er til stede. Udviklingen i retning af færre fiskefartøjer, der stiller forskellige krav til serviceniveau og infrastruktur bevirker, at der er behov for at understøtte en strukturudvikling og arbejdsdeling, der kan medvirke til at opfylde de enkelte havnes strategiske mål for udvikling. I den forbindelse skal der tages hensyn til sikring af et serviceniveau og en 18

19 infrastruktur, der også gør det muligt for moderne fartøjer at operere fra de mindre havne Forarbejdning Værditilvæksten i forarbejdningssektoren kan blandt andet øges ved at udvikle produkterne, forbedre kvaliteten eller øge forarbejdningsgraden. Et væsentligt hensyn er at imødegå konkurrence på verdensmarkedet fra lande, hvor der produceres med lave lønomkostninger. En øget forarbejdningsgrad vil i vid udstrækning forudsætte innovative aktiviteter og investeringer i teknologi, produktudvikling og markedsudvikling. Fokusområder vil være kvalitet, fersk fisk, convenience, sundhed, funktionelle fødevarer og individuelle gruppers efterspørgsel. Gennem dette fokus skabes et mangfoldigt sortiment af fiskeprodukter til gavn for forbrugerne. I den globale konkurrencesituation, hvor fiskeindustrien sourcer globalt og der er en stigende efterspørgsel efter fisk på verdensplan er det en målsætning at Danmark skal bevare og udvikle sin position som en central aktør på verdensmarkedet for fisk og fiskeprodukter. Det nationale program skal bidrage til, at den danske fiskeindustri udnytter mulighederne i den øgede globale handel Strategi for værdikæden (interaktion mellem brancher) Netværk og samarbejde Fiskerisektorens økonomiske formåen kan styrkes gennem bedre organisering og samarbejde mellem de enkelte led i værdikæden. Det kan eksempelvis være etablering af netværk og samarbejde, der kan imødekomme kundernes og forbrugernes krav, samarbejde om producent- og konkurrentovervågning af verdensmarkedet, eller samarbejde mellem fiskeindustri, leverandørindustri og forskning om produktudvikling, markedsovervågning og markedsføring. Nye samarbejdsformer kan endvidere være nødvendigt for eksempel i forbindelse med et nyt certificeringssystem, introduktion af et superkvalitetskoncept eller for at fremme lige arbejdsmarkedsvilkår for mænd og kvinder i fiskeri- og akvakultursektoren. Samarbejdsprojekter mellem brancher såvel inden for fiskerisektoren som med brancher uden for sektoren, herunder også internationalt samarbejde anses ligeledes som væsentlige for at kunne understøtte innovation i form af nye aktiviteter og produkter, skabe alternativ beskæftigelse og derved medvirke til at udvikle sektoren og fiskeriområderne. 19

20 Der kan endvidere være behov for at styrke samarbejdsrelationer mellem erhverv og myndigheder med henblik på at skabe de bedste rammer for en bæredygtig udvikling af dansk fiskeri og akvakultur. Udviklingen i fiskeriområderne vil kunne understøttes gennem et samarbejde mellem aktiviteter under Fiskerifondsprogrammet og Landdistriktsprogrammet Strategi for kollektive aktiviteter Afsætningsfremme og certificering Et øget forbrug af fisk til konsum tilvejebragt på et bæredygtigt grundlag vil, udover de erhvervsøkonomiske også samfundsmæssige virkninger kunne medvirke til at forbedre befolkningens sundheds- og ernæringsmæssige tilstand. Danskernes forbrug af fisk ligger under de anbefalede mængder, og 25 % af danskerne spiser stort set aldrig fisk. Et øget forbrug af fisk vil kunne ske gennem en omfordeling mellem hjemmeog eksportmarkederne, gennem øget import af fisk eller større national produktion. Væksten i den danske produktion og fangst af fisk til konsum kan øges gennem bedre ressourceudnyttelse, inddragelse af nye arter eller øget akvakulturproduktion hvor der er et stort vækstpotentiale. Et øget forbrug af fisk vil derfor være realistisk uden at slække på målet om en bæredygtig udvikling og tilpasning af fiskeriindsatsen til ressourcegrundlaget. Afsætningsfremmende aktiviteter, der giver en længerevarende forøgelse af konsumet af fisk og fiskeprodukter vil blive prioriteret. Det kan i den forbindelse være hensigtsmæssigt at skabe samarbejdsrelationer til fx sundhedssektoren og turismeerhvervet med henblik på at brande fisk som en sund spise og en gastronomisk nydelse samt fiskeriet og fiskersamfundene som kulturbærende elementer i de danske kystsamfund. Som afsætningsfremme betragtes også imageskabende og imageforbedrende aktiviteter. Udvikling af nye certificeringssystemer, der højner og stabiliserer kvaliteten og effektiviserer handlen med fisk og skaldyr kan være med til forbedre kvaliteten, øge produktdifferentieringen og dermed skabe større værditilvækst. 20

21 I engroshandelen understøttes afsætningsfremmende aktiviteter overfor kunder og forbrugere af nye arter og produkter. Gennem øget produktsortiment kan bidrages til vækst i sektoren og derved til forøget samfundsudbytte Ressource og miljømæssigt bæredygtig forvaltning af fiskerierne Fiskeriets uønskede påvirkninger af havmiljøet reduceres ved, at: fangster og fiskeriindsats holdes inden for biologisk bæredygtige rammer, udvikle fangstmetoder og fiskeripraksis, som reducerer uønskede bifangster, udsmid, mindsker tab af redskaber og som er i overensstemmelse med nationale og internationale natur- og miljøforpligtelser, udvikle regionale forvaltningsplaner, integrerer miljøhensyn i forvaltningen af fiskerierne, især med fokus på beskyttelse og/eller genetablering af sårbare habitater samt styrke sektorens forståelse for miljømæssig bæredygtighed, fx gennem målrettet information og udvikling af adfærdskodeks. Det forudsætter en moderne og velfungerende fiskeriforvaltning, som formår at sikre rammerne for fortsat udvikling samtidig med at bæredygtigheden i fiskeriet forbedres. En forvaltning der inddrager alle interessenter, som kan tilgodese lokale forhold og som kan bidrage aktivt til regional forvaltning Udvikling af fiskeriområder Velfungerende og attraktive lokalområder, hvor der er grundlag for bosætning og erhvervsudvikling er en del af regeringens landdistriktspolitik. Udvikling af fiskeriområderne skal ses i denne sammenhæng, og dermed også i sammenhæng med de problemstillinger, der er karakteristisk for mange landdistrikter og yderområder. Prioritet vil blive givet til aktiviteter der medvirker til at undgå affolkning og sikre tilstedeværelsen af et attraktivt og mangfoldigt erhvervsliv omkring havnen med alternativer til fiskeri, samtidig med, at fiskeriet forbliver et attraktivt erhverv for de unge og en integreret del af lokalsamfundet. Dette kan bl.a. opnås gennem støtte til netværksdannelse og samarbejde mellem forskellige sektorer. Uddannelses- og kompetenceniveau i fiskeriområderne er også afgørende for at sikre indtjening og samfundsudbytte, men også for at sikre at lokalsamfund er velfungerende og livskvaliteten høj. Sektoren alene kan ikke sikre udvikling af velfungerende lokalområder og offentlig støtte er nødvendig, både til opretholdelse af aktiviteten i fiskerisektoren, samt til innovation og vækst i andre erhverv, som for eksempel turisterhvervet. Udvikling og innovation inden for kystferieturismen er et mål i regeringens turismepolitik med henblik på at skabe højere omsætning, beskæftigelse og højne 21

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond 26. april 2007 2 Indhold 1. Indledning 5 2. Den aktuelle

Læs mere

Strategi for den danske fiskerisektor 2007-2013

Strategi for den danske fiskerisektor 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri UDKAST 21. juni 06 Strategi for den danske fiskerisektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Indhold 1. Indledning 4 1.1. Definitioner 5 2. Vision og mål

Læs mere

Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF

Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF Af Lise Bomholt, udviklingsafdelingen Sammenfatning For at Bønnerup Havn skal kunne udvikle sig og overleve som erhvervshavn, skal der landes flere fisk,

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Bekendtgørelsen indeholder tre tilskudsordninger. Den erhvervsøkonomiske

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/KLE /2.2. Fiskeripolitisk kontor Sagsnr.: 7166 Den 9. januar 2012 FVM 001 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon Blå vækstområder i Guldborgsund Kommune Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon pdol@orbicon.dk 21347781 FN verdensmål 2030 Forbrug i EU Fokusområder Produktion af muslinger og tang Etablering eller

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Program for udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor

Program for udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri UDKAST 23. marts 07 Program for udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Forord Dette program er afløseren

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Operationelt program for udvikling af den danske fiskeri-

Operationelt program for udvikling af den danske fiskeri- Fødevareministeriet Operationelt program for udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Som ændret April 2009 Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Peder Andersen (med bidrag fra Max Nielsen) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet pean@ifro.ku.dk? Præsentationen 1. Hvad har vi lært?

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING Der blev for første gang formuleret er fælles fiskeripolitik i Romtraktaten. Oprindeligt var den forbundet med landbrugspolitikken, men med tiden er den

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Fiskerifond. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2004) 965}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Fiskerifond. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2004) 965} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.7.2004 KOM(2004) 497 endelig 2004/0169 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Fiskerifond (forelagt af Kommissionen) {SEK(2004)

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mulighederne i Landdistriktsprogrammet. Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra

Mulighederne i Landdistriktsprogrammet. Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra 2005-2013 Mulighederne i Landdistriktsprogrammet Else Torp Christensen fra 2005-2013 Udvikling og Centerservice Else Torp Christensen, dgivning, Landscentret

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere