Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler"

Transkript

1 Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler 2016

2 Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Introduktion til swapaftaler...4 Baggrund...5 Regelgrundlag...5 Undersøgelsens resultater...5 Materiale til brug for rådgivning...5 Finanstilsynets vurdering...6 Individuel rådgivning...9 Bilag 1: Omfanget af nyoprettede swapaftaler indgået med detailkunder

3 Resume Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af 10 udvalgte pengeinstitutters rådgivnings- og markedsføringsmateriale til brug for rådgivning af detailkunder 1 om swapaftaler. En swapaftale er et komplekst finansielt produkt. Markedsføring af swapaftaler kræver derfor grundig rådgivning for at sikre, at kunden forstår produktet og er bekendt med de risici, som kunden påtager sig ved at indgå swapaftalen. Undersøgelsens primære formål har været at vurdere kvaliteten af det rådgivnings- og markedsføringsmateriale, som pengeinstitutterne benytter i rådgivningen af detailkunder ved indgåelse af swapaftaler. Ved indgåelse af swapaftaler modtager kunden, udover det skriftlige materiale, mundtlig og personlig rådgivning. Finanstilsynet har i denne undersøgelse ikke undersøgt denne rådgivning. Tilsynet kan derfor heller ikke på baggrund af denne undersøgelse foretage en vurdering af den samlede rådgivning som kunden modtager. Finanstilsynets gennemgang af de 10 pengeinstitutters rådgivnings- og markedsføringsmateriale har ikke givet Finanstilsynet anledning til at give påbud eller påtaler til de pågældende institutter. Finanstilsynets gennemgang har dog vist, at ingen af institutternes materiale indeholder samtlige de oplysninger, som Finanstilsynet vurderer kunden skal have, for at oplysningskravene i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen er opfyldt. Finanstilsynet har derfor udarbejdet denne rapport, hvoraf fremgår, hvilke oplysninger Finanstilsynet vurderer som nødvendige for en kunde, inden vedkommende indgår en swapaftale. Vurderingen er baseret på de regler, som gælder i dag, og er foretaget ud fra den nuværende viden om swapaftaler og de med aftalerne forbundne risici. Rapporten berører således ikke forhold vedrørende pengeinstitutters tidligere rådgivning om swapaftaler, herunder de erstatningsretlige spørgsmål forbundet hermed. Finanstilsynet finder, at rådgivnings- og markedsføringsmateriale om swapaftaler til detailkunder skal indeholde en gennemgang og beskrivelse af følgende punkter: 1. Swapaftalens konstruktion og vilkår. 2. Risikofaktorer og kundens risiko for tab. 3. Aftalens markedsværdi. 4. Risikofaktorernes påvirkning af markedsværdien og den asymmetriske renterisiko. 5. Swapaftalens initiale negative markedsværdi. 6. Mulighed for afvikling før udløb og markedsværdien ved aftalens udløb. 7. Særlige risici for specifikke kundegrupper. 1 Detailkunder er både private kunder og erhvervsvirksomheder, idet alle kunder, som ikke kan betragtes som enten godkendte modparter eller professionelle kunder, skal betragtes som detailkunder. Kun finansielle virksomheder kan anses som godkendte modparter og kun meget store virksomheder eller virksomheder med omfattende erfaring med handel med finansielle instrumenter, kan blive betragtet som professionelle kunder. Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler,

4 Ovennævnte oplysninger kan normalt ikke stå alene. Ved indgåelse af swapaftaler er det derfor vigtigt, at kundens behov og formål med swapaftalen kortlægges, ligesom den rådgivning, som kunden modtager, skal tage afsæt i kundens individuelle forhold og behov samt forudgående kendskab til swapaftaler, så det sikres, at den swapaftale, kunden bliver tilbudt, er egnet og hensigtsmæssig for kunden. Omvendt kan sådanne individuelle forhold betyde, at enkelte af de nævnte oplysninger kan være konkret uden betydning. Undersøgelsen har vist, at størstedelen af de nyoprettede swapaftaler indgået med detailkunder har til formål at afdække en eksisterende rente- eller valutakursrisiko. Finanstilsynet bemærker, at det i disse tilfælde er vigtigt, i det omfang det er muligt at sikre overensstemmelse mellem swapaftalens karakteristika, f.eks. rente, løbetid og hovedstol, og kundens eksisterende instrument, eksempelvis et lån med variabel rente. Indledning Introduktion til swapaftaler En swapaftale er et finansielt instrument, der indebærer, at to aftaleparter bytter betalingsstrømme i en periode. Swapaftaler findes i flere varianter. De mest typiske er renteswapaftaler, hvor aftaleparterne bytter rentebetalinger, og valutarenteswapaftaler, hvor aftaleparterne bytter rentebetalinger, og eventuelt afdrag, i to forskellige valutaer. De konkrete vilkår i aftalen specificeres i forbindelse med aftaleindgåelse af de to parter, fx løbetid, referencerenter, hovedstol og hvorvidt hovedstolen skal udveksles ved indgåelse, eventuelt undervejs, og ved udløb af aftalen, herunder om der løbende skal udveksles afdrag. Når renteswapaftaler benyttes til afdækning har kunden et eksisterende lån og ønsker at afdække den renterisiko, der knytter sig til lånet. Et typisk eksempel er, at kunden har et variabelt forrentet lån, men har ønske om, at kende sine rentebetalinger fremover og derfor gerne vil have en fast rente. Det kan opnås enten ved at omlægge det eksisterende lån til et fastforrentet lån, eller ved at indgå en separat renteswapaftale, der indebærer, at kunden skal betale en fast rente til banken, som er modpart i aftalen, mod at kunden modtager en variabel rente, der svarer til renten på det eksisterende lån, fra banken. Derved beholder kunden sit lån, men betaler samlet set en fast rente, samt eventuelle øvrige omkostninger forbundet med den oprindelige låneaftale, eksempelvis bidraget ved realkreditlån, som ikke er omfattet af swapaftalen. En swapaftale er bindende, og kan som udgangspunkt ikke opsiges førtidigt, medmindre der er aftalt mulighed herfor parterne imellem. Hvis en kunde ønsker at komme ud af swapaftalen før aftalen udløber, skal aftalens aktuelle markedsværdi udveksles. Markedsværdien opgøres løbende af banken og kan være i enten kundens eller bankens favør. Markedsværdien viser nutidsværdien af kundens nettobetalingsforpligtelser ved det aktuelle rente- og valutaniveau, inkl. bankens marginal og eventuelle øvrige omkostninger, for den resterende løbetid af aftalen. I beregningen af markedsværdien, fastsættes de fremtidige betalingsforpligtelser der knytter sig til den variable referencerente ved at se på markedets aktuelle forventninger til udviklingen i referencerenten, i form af forwardrenten. Swapaftalens markedsværdi vil altså løbende være afhængig af udviklingen på rentemarkederne, og en valutaswapaftale vil derudover være afhængig af udsving i valutakursniveauet. Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler,

5 Baggrund Swapaftalen har i de seneste år været et meget omtalt og omdiskuteret finansielt produkt. Flere sager har været forelagt domstolene, fordi kunder har lagt sager an mod pengeinstitutter for bl.a. at yde mangelfuld rådgivning og at sælge swapaftaler på et mangelfuldt grundlag. En swapaftale er et komplekst finansielt produkt. Når et komplekst finansielt produkt sælges til detailkunder, er det vigtigt, at den rådgivning som kunden får, er retvisende og fyldestgørende. Det skal være klart for kunden, hvilke konsekvenser aftalen kan have, især med fokus på, at aftalen potentielt kan medføre et tab for kunden. Finanstilsynet har derfor undersøgt kvaliteten af 10 udvalgte pengeinstitutters rådgivningsog markedsføringsmateriale målrettet detailkunder samt omfanget af nyoprettede swapaftaler indgået med detailkunder. Finanstilsynet har i undersøgelsen ikke foretaget en vurdering af den samlede rådgivning som kunden modtager, da denne består både af det skriftlige rådgivnings- og markedsføringsmateriale og en mundtlig, personlig rådgivning. Regelgrundlag Rådgivnings- og markedsføringsmateriale til brug for rådgivning om swapaftaler til detailkunder er underlagt reglerne i bekendtgørelse nr. 623 af 24. april 2015 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (herefter investorbeskyttelsesbekendtgørelsen). Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen indeholder følgende krav til værdipapirhandleren: 5 stiller krav om, at værdipapirhandlere skal handle redeligt og loyalt over for kunden. 8 stiller krav om, at den information kunden modtager, skal være klar og ikkevildledende. Bestemmelsen er strafbelagt. 12 stiller krav om, at værdipapirhandleren, når det er relevant, skal give kunden en generel beskrivelse af de finansielle instrumenters art og de risici, der kan være forbundet med at investere i instrumentet. Beskrivelsen skal sætte kunden i stand til at træffe investeringsbeslutninger på et informeret grundlag. 14 stiller krav om, at kunden skal oplyses om den samlede pris for det finansielle instrument, herunder alle omkostninger forbundet med instrumentet. Hvis der ikke kan angives en præcis pris, skal grundlaget for beregningen af den samlede pris oplyses, således at kunden kan kontrollere den. Undersøgelsens resultater Materiale til brug for rådgivning Pengeinstitutternes indsendte rådgivnings- og markedsføringsmateriale består typisk af en mere eller mindre personligt tilpasset præsentation af swapaftaler, og instituttets konkrete anbefalinger til kunden. En række institutter vedlægger desuden en brochure, folder eller lignende, f.eks. et faktaark, der generelt beskriver rente- og valutaswaps. Finanstilsynet har fra enkelte institutter også modtaget et eksempel på den handelsbekræftelse, som kunden modtager i medfør af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen som dokumentation for hand- Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler,

6 lens gennemførelse, og som indeholder oplysninger om kurser og omkostninger forbundet med handlen. Finanstilsynets overordnede vurdering og generelle indtryk af det indsendte materiale er, at det skriftlige materiale ikke i sig selv sikrer, at kunden får alle de informationer, som kan være relevante for kunden, før en swapaftale indgås. Finanstilsynet vurderer især, at materialet kun overfladisk behandler risikoen for kunden ved at indgå en swapaftale og ikke i tilstrækkelig grad gør kunden opmærksom på aftalens risici og konsekvenserne af udviklingen i aftalens markedsværdi. Derudover er det Finanstilsynets vurdering, at materialet kun i mindre grad oplyser kunden om den initiale negative markedsværdi. Finanstilsynets gennemgang har vist, at de enkelte institutters skriftlige materiale i varierende grad indeholder de oplysninger, som Finanstilsynet vurderer, er væsentlige for kunden. Men ingen af de udvalgte institutters rådgivnings- og markedsføringsmateriale indeholder samtlige oplysninger, som Finanstilsynet vurderer, er nødvendige, at rådgivnings- og markedsføringsmateriale til brug for rådgivning ved indgåelse af swapaftaler indeholder, for at materialet er fyldestgørende. Finanstilsynet har som følge af undersøgelsen ikke fundet anledning til at give påbud eller påtaler til de pågældende pengeinstitutter. Finanstilsynets vurdering I det omfang et institut benytter skriftligt materiale i rådgivningen af detailkunder om swapaftaler, skal materialet være retvisende og fyldestgørende. I det følgende gennemgås Finanstilsynets vurdering af, hvilke informationer, der på den baggrund bør indgå i skriftligt materiale til brug for rådgivning af detailkunder om swapaftaler. Vurderingen er baseret på de regler, som gælder i dag, og er foretaget ud fra den nuværende viden om swapaftaler og de med aftalerne forbundne risici. Rapporten berører således ikke forhold vedrørende pengeinstitutternes tidligere rådgivning om swapaftaler, herunder de erstatningsretlige spørgsmål forbundet hermed. 1. Swapaftalens konstruktion og vilkår. Instituttet er i medfør af investorbekendtgørelsens 5 og 12 forpligtet til at sikre, at kunden opnår tilstrækkelig forståelse af det komplekse produkts opbygning og struktur til at kunne gennemskue og vurdere de risici, der er forbundet med en swapaftale, for dermed at kunne træffe en beslutning på et informeret grundlag. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at pengeinstituttet bør sikre, at det skriftlige rådgivningsmateriale indeholder oplysninger, der gør det muligt for kunden at opnå et grundigt kendskab til swapaftales konstruktion og grundlæggende vilkår. Materialet bør bl.a. indeholde en beskrivelse af aftalens betalingsstruktur, eventuelle vilkår om udveksling af afdrag og hovedstol, at swapaftalen er bindende for begge parter i den aftalte løbetid, muligheden for at nedlukke aftalen før udløb mod betaling af markedsværdi, og sammenhængen mellem udviklingen i markedsrenten og aftalens markedsværdi. Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler,

7 2. Risikofaktorer og kundens risiko for tab. En swapaftale er et komplekst finansielt produkt, hvor kunden risikerer at lide et tab. For at kunden får kendskab til de faktorer, der kan medføre, at kunden lider et tab eller opnår en gevinst som følge af aftalen, er det Finanstilsynets vurdering, at det, jf. 12 i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, er nødvendigt, at pengeinstituttet i det skriftlige materiale oplyser kunden om de faktorer, der kan have indflydelse på swapaftalens værdiudvikling. Derudover er det Finanstilsynets vurdering, at det er nødvendigt, at pengeinstituttet oplyser kunden om kundens risiko for tab, hvilke faktorer der har indflydelse på et eventuelt tab, samt giver kunden en indikation af et eventuelt tabs potentielle størrelse, eksempelvis ved en følsomhedsanalyse. 3. Aftalens markedsværdi. Et nøgletal i swapaftalers konstruktion er swapaftalens markedsværdi. Markedsværdien definerer den aktuelle værdi af swapaftalen set i forhold til de aktuelle markedsforhold, samt markedets forventninger til den fremtidige udvikling i aftalens variable referencerente. Udsving i markedsværdien kan have konsekvenser for kunden. Det er f.eks. ofte et aftalevilkår, at pengeinstituttet kan kræve yderligere sikkerhedsstillelse, hvis markedsværdien er negativ under et aftalt niveau. Udsving i markedsværdien kan også have indflydelse på kundens mulighed for at indfri swapaftalen før udløb, da markedsværdien skal udveksles ved førtidig nedlukning af swapaftalen. Der er stor variation i, hvorvidt institutterne i rådgivnings- og markedsføringsmaterialet introducerer begrebet markedsværdi for kunden, samt især i hvilken grad begrebet bliver beskrevet. Nogle institutter beskriver både, hvad markedsværdien betyder, samt hvilke faktorer, der indgår i beregningen af markedsværdien og som derved også løbende påvirker aftalens markedsværdi. Andre institutter bruger eller omtaler kun sjældent begrebet. Finanstilsynet vurderer, at det er nødvendigt, at kunden i materialet får en overordnet beskrivelse af, hvad markedsværdien af swapaftalen betyder, samt hvilke elementer der indgår i beregningen, og som kunden derfor skal være opmærksom på som risikofaktorer, eksempelvis renteniveau og valutakurser. Finanstilsynet vurderer desuden, at det er nødvendigt, at det skriftlige materiale beskriver, hvilke muligheder og konsekvenser en ændring i markedsværdien kan medføre for kunden, eksempelvis konsekvenserne ved en negativ markedsværdi, i form af krav om yderligere sikkerhedsstillelse, og mulighederne ved en positiv markedsværdi, i form af gevinsten ved eventuelt at kunne nedlukke aftalen før udløb. 4. Risikofaktorernes påvirkning af markedsværdien og den asymmetriske renterisiko. For de risikofaktorer, der har en direkte indvirkning på swapaftalens markedsværdi, f.eks. udsving i renteniveauet og valutakursniveauet (ved valutaswaps), er det efter Finanstilsynets vurdering nødvendigt, at kunden i materialet får beskrevet, hvordan en ændring i disse faktorer afspejles i markedsværdien. For ændringer i renten må kunden efter Finanstilsynets vurdering få oplyst, at renterisikoen er asymmetrisk, dvs. at ved en positiv og negativ ændring i renten på 1 procentpoint vil den deraf følgende positive og negative ændring i Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler,

8 markedsværdien ikke være af samme størrelse. Ved en swapaftale, hvor kunden betaler en fast rente og modtager en variabel rente, vil stigningen i markedsværdien ved en rentestigning på 1 procentpoint være mindre end faldet i markedsværdien, hvis renten falder 1 procentpoint i forhold til renten på indgåelsestidspunktet. 5. Swapaftalens initiale negative markedsværdi. Når swapaftalen indgås, er nutidsværdien af de forventede betalingsforpligtelser for banken og for kunden som udgangspunkt ens. Markedsværdien af swapaftalen er dog ved aftalens oprettelse negativ. Dette skyldes, at den rentebetaling, som kunden betaler til banken, tillægges omkostninger til banken. Idet kunden indgår swapaftalen, forpligter kunden sig til at betale disse omkostninger i hele aftalens løbetid, hvorfor de løbende indgår i beregningen af markedsværdien. Dette medfører, at nutidsværdien af kundens forventede betalingsforpligtelser ved swapaftalens indgåelse er større end bankens, og at markedsværdien derfor er negativ. Den initiale negative markedsværdi har betydning for en eventuel førtidig nedlukning af aftalen samt for kundens gevinstpotentiale. Størstedelen af pengeinstitutternes rådgivnings- og markedsføringsmateriale indeholder en illustration af, at swapaftalens markedsværdi er negativ på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Det er dog kun få af pengeinstitutternes materiale, der derudover indeholder oplysning om størrelsen på den initiale negative markedsværdi. Finanstilsynet finder, at kunden ifølge 14 i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen har krav på i det materiale, der udleveres i forbindelse med aftaleindgåelse, at få oplyst swapaftalens samlede pris, samt aftalens initiale negative markedsværdi. Den initiale negative markedsværdi er den omkostning, som kunden skal betale for swapaftalen, også selvom swapaftalen bliver indfriet før aftalen udløber. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at den initiale negative markedsværdi og dennes indflydelse på kundens gevinstpotentiale og konsekvens ved eventuel førtidig nedlukning af aftalen bør fremgå af det skriftlige materiale der benyttes i rådgivningen. Eventuelle usikkerheder forbundet med beregningen af swapaftalens initiale negative markedsværdi kan tillige oplyses i det skriftlige materiale. 6. Mulighed for afvikling før udløb og markedsværdien ved aftalens udløb. Når en swapaftale udløber gælder, at hvis swapaftalen har en markedsværdi, skal denne udveksles. Da renteswapaftaler typisk har en markedsværdi på 0 ved udløb, betyder det, at der reelt ikke sker en udveksling af ydelser ved udløb. For valutaswapaftaler gælder derimod, at markedsværdien ved udløb er afhængig af valutakursniveauet, idet hovedstolene skal udveksles ved udløb ved det aktuelle kursniveau. Finanstilsynets gennemgang af det indsendte materiale har vist, at det er forskelligt, om institutterne i deres materiale oplyser kunden om, hvilken udveksling der sker ved udløb. Fokus i materialet er primært på de løbende betalingsudvekslinger, og kunden bliver sjældent informeret om dennes forpligtelser ved aftalens udløb. Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler,

9 Finanstilsynets finder, at kunden i materialet skal gøres opmærksom på, at afvikling før udløb alene kan ske ved udveksling af aftalens markedsværdi, der enten kan være i kundens eller pengeinstituttets favør. Kunden bør også få beskrevet, hvad der bestemmer markedsværdien ved udløb, f.eks. at markedsværdien som regel er lig 0 for renteswapaftaler, eller at markedsværdien på en valutaswapaftale ved udløb afhænger af valutakursniveauet og derfor er lig med forskellen i hovedstolenes værdi som følge af udsving i valutakursen. 7. Særlige risici for specifikke kundegrupper. De fleste af de udvalgte pengeinstitutter har i deres indberetninger angivet, at langt størstedelen af de detailkunder, der indgår en swapaftale med instituttet, er erhvervskunder, deriblandt andelsboligforeninger. For andelsboligforeninger kan swapaftalen ud over renterisikoen medføre en formuerisiko, da swapaftalens dagsværdi, altså den aktuelle markedsværdi, skal indgå i opgørelsen af foreningens nettoformue. For andelsboligforeninger kan swapaftalen altså have indvirkning på foreningens andelskrone. Det er Finanstilsynets vurdering, at denne konsekvens nu er alment kendt hos de finansielle virksomheder og skal oplyses til andelsboligforeninger. Det er Finanstilsynets vurdering, at i det omfang der på tilsvarende vis er særlige risici for specifikke kundegrupper, f.eks. særlige formuerisici eller konsekvenser relateret til beskatningen af instrumentet, skal kunden oplyses herom. Dette kan ske ved, at kunden gøres opmærksom på den særlige risiko, og i øvrigt henvises til at opsøge yderligere rådgivning herom, f.eks. hos en revisor. Individuel rådgivning Ovenstående vurdering af de oplysninger, der bør indgå i det skriftlige rådgivnings- og markedsføringsmateriale om swapaftaler, tager afsæt i Finanstilsynets gennemgang og vurdering af det indsendte materiale. De oplysninger, som Finanstilsynet har fremhævet som nødvendige for kunden at opnå kendskab til inden indgåelse af en swapaftale, kan ikke stå alene. Det følger af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, at den rådgivning, som kunden modtager, bør tage afsæt i kundens individuelle forhold og behov, herunder kundens kendskab til og erfaring med det pågældende produkt, med henblik på at sikre, at den swapaftale, kunden bliver tilbudt, er egnet og hensigtsmæssig for kunden. Ved indgåelse af swapaftaler er det derfor Finanstilsynets vurdering, at kundens behov og formål med swapaftalen bør kortlægges. Finanstilsynets undersøgelse har vist, at det typiske formål med en swapaftale indgået med detailkunder er at afdække en eksisterende rente- eller valutarisiko. På den baggrund er det Finanstilsynets vurdering, at det især er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem kundens behov for afdækning og det instrument der benyttes hertil. Det er således vigtigt, at udviklingen i swapaftalens rente, løbetid og hovedstol m.m. stemmer overens med udviklingen i kundens eksisterende instrument, eksempelvis et lån med variabel rente, eller at kunden i det mindste er oplyst herom, hvis det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt med et fuldstændigt match. Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler,

10 Bilag 1 Omfanget af nyoprettede swapaftaler indgået med detailkunder Undersøgelsens gennemførelse Til brug for undersøgelsen har Finanstilsynet udvalgt 10 pengeinstitutter 1. Institutterne er blevet bedt om at indsende det skriftlige materiale, som de anvender i forbindelse med rådgivning af detailkunder ved indgåelse af en renteswap- eller valutaswapaftale. Dette omfatter bl.a. rådgivnings- og markedsføringsmateriale. De udvalgte pengeinstitutter er derudover blevet bedt om at indsende oplysninger om omfanget af renteswap- og valutaswapaftaler (antal og hovedstol) som er indgået med detailkunder. Finanstilsynet har bedt pengeinstitutterne opdele de nyoprettede swapaftaler på hhv. privatkunder og erhvervskunder, samt på formål hhv. afdækning og investering i perioden 1. januar 2010 til 31. december Institutterne er desuden blevet bedt om at indsende oplysninger om antallet af klager modtaget vedrørende swapaftaler indgået med detailkunder, forretningsgange for rådgivning og markedsføring af swapaftaler, samt seneste aftalegrundlag for indgåelse af swapaftaler med detailkunder. Finanstilsynet har gennemgået det indsendte materiale med det formål at vurdere kvaliteten af den rådgivning og det materiale, der bl.a. skal danne baggrund for kundens beslutning om at indgå en swapaftale eller ej. Omfanget af nyoprettede swapaftaler med detailkunder Finanstilsynet har undersøgt omfanget af nyoprettede swapaftaler med detailkunder i perioden 1. januar 2010 til 31. december Af de indberettede oplysninger fremgår, at der i 2013 og 2014 samlet set er indgået færre nye swapaftaler med detailkunder end de tidligere år Måles omfanget på swapaftalernes samlede hovedstol, er den samlede hovedstol af swapaftaler der er indgået i 2014, større end tilsvarende i 2013, men stadig på et markant lavere niveau end i Den indekserede udvikling i omfanget af nye swapaftaler indgået med detailkunder ses af figur 1. 1 Følgende pengeinstitutter har indgået i undersøgelsen: Danske Bank, Nordea Bank, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, Nykredit Bank, Den Jyske Sparekasse, Jutlander Bank, Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen Kronjylland, Bilag 1 Omfanget af nyoprettede swapaftaler indgået med detailkunder 1

11 Figur 1 Omfanget af nyoprettede swapaftaler indgået med detailkunder , indekseret Indeks 100 = Antal Hovedstol Finanstilsynet kan på den baggrund konstatere, at omfanget af nye swapaftaler i 2014 indgået med detailkunder er faldet markant med 38 % i forhold til 2010 målt på antal nye swapaftaler og 22 % målt på hovedstolsværdien af swapaftalerne. Det oplyses desuden, at swapaftalerne primært indgås med erhvervskunder og at aftalernes typisk indgås for at afdække kundens risiko. Bilag 1 Omfanget af nyoprettede swapaftaler indgået med detailkunder 2

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Bliv klogere på, hvordan finansielle instrumenter kan bruges, og hvad du skal være opmærksom på, når du skal finde den rette løsning for din virksomhed

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser 2009 1. Indledning Finanstilsynet indledte i marts 2009 en undersøgelse af udvalgte sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Spørgsmål V Mener ministeren, at kombinationen af trappe- og swaplån er en god lånetype for andelsboligforeninger?

Spørgsmål V Mener ministeren, at kombinationen af trappe- og swaplån er en god lånetype for andelsboligforeninger? Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 85 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2011 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 8. juni 2011 samrådsspørgsmål V, W, X, T, Z og Æ af 27.

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 SWAPS Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Særligt i relation til andelsforeninger har begrebet swap været omtalt

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Indholdsfortegnelse 1 Resume og konklusioner...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter Finanstilsynet, februar 2010 1 1. Resume og konklusion Finanstilsynet har været på inspektion i filialer af 12 udvalgte

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 15. marts 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 2. september 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Indlæg for penge- og pensionspanelet - workshop

Indlæg for penge- og pensionspanelet - workshop Indlæg for penge- og pensionspanelet - workshop Opstår sagerne fordi forbrugerne ikke forstår hvad de har købt? I hvilket omfang vil målrettet og lagdelt information samt standardiseret information (bedre

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Au Lov om finansiel virksomhed 43 Finansielle virksomheder skal

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

Oversigt over nuværende finansiering

Oversigt over nuværende finansiering 1 1 Oversigt over nuværende finansiering Værdiansættelsesdato 01/07/2016 Analysedato Analyseperioden for porteføljen Gæld i alt Heraf Realkredit Heraf udenlandsk valuta Derivater 30/06/2016-31/12/2040

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Finanstilsynet 3. november 2015 BANK1 J.nr. 123-0014 /aia Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Denne vejledning anviser, hvordan penge- og realkreditinstitutter

Læs mere