Gældspleje og finansielle instrumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældspleje og finansielle instrumenter"

Transkript

1 Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1

2 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle risici, den løber og at de risici, som helt naturlig opstår via den løbende drift og finansieringen løbende tilpasses. Dette sker under hensyntagen til virksomhedens risikoprofil, virksomhedens evne til at modstå eventuelle tab og de aktuelle og forventede markedsforhold. Tilpasningen af gældssammensætningen og afdækning af finansielle risici kan ske på mange forskellige måder. Typisk vil omlægning af lån spille en vigtig rolle i plejen af gælden, men også såkaldte finansielle instrumenter (swapaftaler, terminskontrakter, optionsprodukter osv.) kan anvendes, hvis risikoprofilen er passende og virksomhedens kreditværdighed tilstrækkelig. Fordelen ved den klassiske omlægning af realkreditlån er, at der kun opstår begrænset risiko ved dette, fordi konvertible lån kan indfries til kurs 100, selvom renteudviklingen bliver anderledes end forventet. Til gengæld er omlægninger administrativt tungere, medfører en højere rente og kan ikke skræddersyes til særlige behov. Anvendes finansielle instrumenter, kan man fokusere på at optage den billigste, tilgængelige finansiering (som regel så meget realkredit som muligt til en variabel rente). Herefter anvendes finansielle instrumenter til at opnå den rente- og valutaeksponering, som synes optimal på det givne tidspunkt. Det er således ved anvendelse af finansielle instrumenter ikke selve lånet, som byttes ud for at opnå en anden rente- og kursrisiko. Man beholder tværtimod den oprindelige finansiering og indgår særskilte, uafhængige aftaler for at bytte over til en anden rente og/eller valuta. På denne måde bliver man stillet akkurat, som om man havde lagt lånet om, men det går hurtigere, er mere fleksibelt og billigere end omlægninger. På de finansielle markeder er der en nøje sammenhæng mellem indtjeningsmulighed (besparelse) og risiko. Derfor er anvendelse af finansielle instrumenter (nogenlunde som ikke-konvertible lån) forbundet med en større risiko. Gældspleje og finansielle instrumenter 2

3 Risiko betyder i denne sammenhæng, at markedsbevægelser kan medføre, at de indgåede forretninger får en negativ værdi. Har forretningerne en negativ værdi ved udløb eller ved en lukning før tid, skal virksomheden indbetale den negative værdi. Hvis der omvendt er en positiv markedsværdi ved lukning eller udløb, bliver denne naturligvis udbetalt til virksomheden. Der er mange forskellige risici forbundet med indgåelse af alle mulige forretninger. De finansielle instrumenter, som anvendes til at pleje gælden med, afføder dog primært såkaldte markedsrisici navnlig rente- og valutakursrisiko. Risiko Markedsrisiko Kreditrisiko Likviditetsrisiko Operationelrisiko Renterisiko Downgrading Spread Personrisiko Valutarisiko Default Dybde Forretningsgangsrisiko Aktierisiko Recovery Elasticitet Modelrisiko Råvarerisiko Andre risici Ved de produkter, der anvendes til gældspleje, er det meget afgørende, hvornår i forretningens løbetid en gevinst eller et tab opstår. Principielt kunne man sige, at alle udsving i løbetiden er ligegyldige, bare der er en gevinst på udløbsdagen. Problemet er bare, at man ikke kan se ud i fremtiden, og at man ikke kan være sikker på, at forretningen vil være i plus på udløbsdagen. Risiko, sekundære finansielle instrumenter Kunden påtager sig risiko Positiv værdi Positiv værdi Derfor skal der naturligvis holdes øje med forretningens udvikling og laves løbende markedsværdiopgørelser. Markedsværdiopgørelsen viser det aktuelle tab eller den aktuelle gevinst til dato, det vil sige det beløb, som virksomheden skulle betale eller ville modtage, såfremt forretningen ønskes lukket før tid. Når man ønsker at handle finansielle instrumenter, underskriver man en såkaldt rammeaftale. I rammeaftalen defineres betingelserne for handelen med finansielle instrumenter. Bl.a. fastlægges det, hvor stor den samlede risiko på samtlige forretninger og hvor stort det maksimale samlede tab må være. Det samlede risikobeløb består af evt. hovedstolsrisiko (kun ved lån), evt. negative markedsværdier af løbende forretninger samt risikoen for yderlige tab, hvis de føromtalte risici (primært rente- og valutarisiko) skulle medføre tab inden for det næste døgn. RISIKO Negativ værdi? De færreste kan på stående fod gøre rede for, hvordan finansielle instrumenter som swap, swaption, option, FRA osv. helt nøjagtigt virker og i hvilke situationer, det Gældspleje og finansielle instrumenter 3

4 ene instrument er mere velegnet end et andet. Derfor er det vigtigt at få den nødvendige rådgivning fra Andelskassen, som kender din virksomhed, dine holdninger og finansielle situation. At indgå finansielle forretninger er lidt som at køre bil: Man skal have en overordnet viden om, hvordan bilen fungerer, og man skal naturligvis kende trafikreglerne. For den almindelige bilist er det dog mindre vigtigt at kende enhver lille del af motoren og dens funktion. De mere komplicerede ting, der skal ordnes ved bilen, har man en mekaniker til. Sådan er det også med finansielle forretninger. Naturligvis skal man forstå, hvordan de finansielle instrumenter virker, og hvordan de anvendes, men ligesom mekanikeren løbende vil holde øje med, om der skal vedligeholdes noget ved bilen, kan du få Andelskassen til løbende at vurdere, om din låneportefølje trænger til tilpasning til ændrede markedsforhold. Hvis der skal ændres noget i virksomhedens låneportefølje, sker dette (ligesom ved en god mekaniker) efter aftale med dig. Hele denne proces med løbende at holde fokus på sammensætningen af låneporteføljen og hele tiden at sørge for de nødvendige tilpasninger af porteføljen kaldes gældspleje. Der findes mange forskellige finansielle instrumenter som kan anvendes til gældspleje. Generelt skelner man mellem primære og sekundære (eller afledte) finansielle instrumenter. Ved primære finansielle instrumenter menes aktiver som obligationer, aktier, valuta, råvarer osv., som enten købes eller sælges. De sekundære finansielle instrumenter karakteriseres ved, at der ikke sker en udveksling af aktiverne i starten af forretningen (som fx. levering af en obligation mod betaling af kursværdien). Levering af aktiverne sker enten sidst i løbetiden (som fx. ved en valuta- terminsforretning) eller slet ikke. Hvis ikke der sker en fysisk levering, laves en såkaldt differenceafregning, hvor man blot afregner gevinst/tab til hinanden. Primære Obligationer aktier, valuta osv. Finansielle instrumenter Sekundære Futures, optioner swaps osv. Ved gældspleje anvendes udover omlægning af lån fortrinsvis sekundære finansielle instrumenter. Det er umuligt at gennemgå samtlige af disse forretningstyper her, men vi vil i det følgende gennemgå de hyppigst anvendte instrumenter: Swap: Med en swap kan virksomheden i en aftalt periode bytte en rente ud med en anden. Man kan eksempelvis ændre rentebetalingerne fra fast til variabel rente eller omvendt. Da den korte rente oftest er lavere end den lange rente, kan virksomheden spare penge ved at bytte sig til en variabel betalerrente. Risikoen ved dette er, at den variable rente stiger efterfølgende, og likviditeten forringes. Bytter man omvendt fra variabel til fast rente, er virksomheden beskyttet mod stigende renter, men risikoen er nu, at virksomheden betaler den (som regel højere) faste rente, og at renten ikke stiger eller endda falder. Når renterne stiger eller falder efter indgåelse af en swap, opstår der altid en markedsværdi. Markedsværdien er groft sagt det beløb, som markedet som helhed forventer at tjene eller tabe på den indgåede forretning - dvs. det beløb, som virksomheden ville modtage eller skulle betale, hvis forretningen ønskes lukket pågældende dag. Lån Kunde X Realkredit Swap fx. CIBOR 6 + bidrag fx. CIBOR 6 fx. fast rente Der er ligeledes mulighed for at vælge en rente, som er relateret til en fremmed valuta. Vælges en rente, som er relateret til en fremmed valuta, opstår der altid en valutakursrisiko på hele hovedstolsbeløbet. Valutakursudviklingen efter indgåelse af en swap vil ligeledes indgå i markedsværdien. X Andelskassen Gældspleje og finansielle instrumenter 4

5 Risiko: Sammenfattende kan man sige, at risikoen ved renteswaps er des større, jo længere løbetid forretning en har. Hvis renterne og renteforventningerne ændrer sig efter indgåelse af en renteswap, er størrelsen af den positive eller negative markedsværdi således både afhængig af, hvor meget renten ændrer sig og i hvor lang tid den i forhold til de ændrede forhold for høje eller for lave rente betales. Ligeledes skal man være opmærksom på, at renteændringer får en voksende betydning, jo længere renteniveauet fjerner sig fra swaprenten. En renteændring fra fx. 10% til 5% medfører en lige så stor ændring af markedsværdien som en ændring fra 1% til 0,5%. Sidst i løbetiden, når samtlige betalinger er gennemført, har en renteswap altid en værdi på 0. Ved valutaswaps er både betalerrenten og modtagerrenten oftest variable og markedsværdiændring på grund af renteændringer er derfor som udgangspunkt væsentlig mindre. Her er det til gengæld valutarisikoen på hele hovedstolen som gør sig gældende. Ved udløb veksles swappens hovedstolsbeløb tilbage. Hvis valutakursen har udviklet sig i en negativ retning, kan der derfor i en valutaswap være en stor negativ eller positiv markedsværdi. Værdien på en valutaswap er således ikke 0 ved udløb og markedsværdien skal udlignes ved en ind- eller udbetaling. Valutaterminsforretning: En terminsforretning er en ganske almindelig valutahandel med udskudt levering. En terminshandel kan således have en afviklingstermin, som ligger mellem tre dage og flere måneder eller år frem i tiden. Da man allerede ved indgåelse af forretningen har overtaget risikoen for kursudviklingen af den købte valuta, har man også ret til at modtage den dertil relaterede rente. Hver part beholder dog de egentlig allerede solgte valutabeløb frem til leveringstidspunktet. Derfor skal der tages højde for renteforskellen mellem de 2 handlede valutaer. Renteforskellen i løbetiden frem til afviklingstidspunktet bliver omregnet til et kurstillæg eller -fradrag. Køber virksomheden fx. en højere forrentet valuta mod DKK på termin, vil der blive trukket lidt fra i kursen, da Andelskassen får lov til at beholde den højere forrentede valuta et stykke tid, selvom handelen allerede er gennemført. Omvendt vil man skulle betale et tillæg, hvis man sælger den højere forrentede valuta. Ved gældspleje spiller terminsforretninger en rolle i flere sammenhæng. Det kan være, at man ikke ønsker at ændre en bestående finansiering, men midlertidigt ønsker at eliminere valutarisikoen. Oftest vil terminsforretninger dog blive brugt til afdækning af naturligt opstående valutarisiko fra driften. Risiko: Risikoen ved terminsforretninger er, at værdien af en købt valuta falder eller værdien af en solgt valuta stiger i perioden mellem indgåelse af forretningen og levering. Omvendt opstår en gevinst, hvis den købte valuta stiger i værdi eller den solgte valuta bliver mindre værd. FRA: FRA er en forkortelse som står for Future Rate Agreement. Det er en aftale om en rente, som skal betales i en fremtidig periode. Instrumentet kan fx. anvendes, når man ikke ønsker at ændre sin aktuelle finansiering men er bange for, at en variabel rentesats lige op til næste fixing-termin skulle trække op. Ved at aftale renten for næste periode allerede inden renten stiger, sparer man således denne merudgift. Omvendt kan man med en FRA også gardere sig mod faldende renter, hvis man har et større valutabeløb til rådighed, og man forventer et faldende renteniveau i pågældende valuta. Risiko: Risikoen ved en købt eller solgt FRA er, at renten ved start af den periode som man ønskede at sikre, har udviklet sig anderledes end antaget. I stedet for at få en positiv differenceafregning, som sikrer en billigere finansieringsrente eller en højere placeringsrente, kan man således risikere at få en negativ differenceafregning. Option: En købt option er retten - men ikke forpligtelsen - til at købe eller sælge på et bestemt tidspunkt til en forud aftalt pris på alle mulige aktiver som valuta, aktier, renter osv. For retten til at kunne købe eller sælge til en forud fastlagt pris betaler køberen af en option en såkaldt præmie til sælgeren. Der findes købsoptioner (call) og salgsoptioner (put). Følgende muligheder findes overordnet set ved anvendelse af optioner: Gældspleje og finansielle instrumenter 5

6 Køb af call: Retten til at købe til en forudbestemt pris på et aftalt tidspunkt mod betaling af en præmie. Salg af call: Forpligtelse til at sælge til en forudbestemt pris på et aftalt tidspunkt. For risikoen modtages en præmie. Køb af put: Retten til at sælge til en forudbestemt pris på et aftalt tidspunkt mod betaling af en præmie. Salg af put: Forpligtelse til at aftage til en forudbestemt pris på et aftalt tidspunkt. For risikoen modtages en præmie. Virksomheden risikerer at miste præmien ved købte call- og putoptioner, hvis det ikke kan betale sig at bruge optionen. På den anden side er man ikke afskåret fra en (for virksomheden) positiv markedsudvikling. Ved solgte optioner er situationen omvendt. Virksomheden vil gerne have præmieindtægten og håber, at modparten ikke udnytter sin option. Ved valutafinansiering bliver salg af call-optioner gerne brugt til at tjene penge på sine holdninger. Ønsker man alligevel at indgå valutafinansiering på et bestemt valutakursniveau (og sælge valutaen), kan man med fordel sælge en call-option, hvor man giver modparten ret til at købe på det niveau, hvor man alligevel gerne vil sælge. Således modtager man penge, mens man venter på at komme ind i den ønskede finansiering. Det værste, der kan ske, er således, at man åbner en finansiering på det ønskede niveau. Risiko: Risikoen ved optioner er størst, hvis man er udsteder af optionen og man til gengæld modtager en præmie. Som udsteder af en option skal man købe eller sælge det underliggende aktiv på det aftalte tidspunkt til den aftalte pris, uanset hvordan prisudviklingen har været. Udstederen af en option påtager sig således en høj risiko for præmien. Præmien er derfor højere, jo større den matematiske risiko er. Om den reelle risiko bliver større eller mindre end den beregnede risiko kan kun tiden vise. Køberen af en option ved til gengæld nøjagtigt, at risikoen kun er præmien. Kan det ved udløb ikke betale sig at udnytte optionen, er præmien tabt. Til gengæld har optionskøber i optionens løbetid haft en gardering mod tab og fortsat muligheden for en gevinst. Swaption: En swaption er en option på en swap. En swaption anvendes på samme måde som øvrige optioner. Man køber eller sælger her bare retten til at indgå en swap på fastlagte betingelser. En swaption anvendes fx. således, at man modtager en præmie, mens man venter på de rigtige markedsbetingelser til indgåelse af en swap. Risiko: Risikoen ved swaptioner er grundlæggende den samme som beskrevet i afsnittet om optioner. Den største risiko ligger også her hos udstederen, som modtager en præmie. Omvendt betaler køberen præmien for at have sikkerhed uden at miste gevinstmuligheden. Caps, floors og collars: Caps er aftaler på et renteloft. Køber man en cap, er man således sikret mod, at en variabel finansieringsrente stiger til niveauer højere end en bestemt sats. En floor er omvendt et rentegulv. Når man finansierer sig med variabel rente, har man principielt ingen interesse i, at renten ikke kan falde under en bestemt sats. Det kan dog være interessant, hvis man alligevel ikke tror på, Gældspleje og finansielle instrumenter 6

7 at renten falder. Så kan man lige så godt modtage en præmie for, at man giver afkald på et potentielt rentefald. Kombinationen af en cap og en floor kaldes for collar. Hvis man kan finde niveauer, hvor betalingen for loftet og de beløb, man modtager for rentegulvet, går lige op med hinanden, kan man nogle gange gratis sikre sig en lav finansieringsrente, som kun kan svinge inden for et snævert udsvingsbånd. Risiko: Caps, floors og collars er principielt en stribe af renteoptioner med forskellige løbetider. Risikoen ved disse produkter er derfor ligeledes grundlæggende den samme som beskrevet i afsnittet om optioner. Den største risiko ligger også her hos udstederen, som modtager en præmie. Omvendt betaler køberen præmien for at have sikkerhed uden at miste gevinstmuligheden. Ved en collar vil man typisk købe en cap og sælge en floor. Risikoen på den solgte floor er således, at renten falder under floor niveauet i lang tid. Omvendt har man på den købte cap kun risiko på præmiebeløbet. Andelskassens indtjening Naturligvis tjener Andelskassen på indgåelse af finansielle forretninger. Indtjeningen skal dække risikoen, kapitalforbrug, administrationsomkostninger mm. Som hovedregel genereres Andelskassens indtjening ved, at Andelskassen stiller virksomheden en lidt højere pris på købssiden og en lidt lavere pris på salgssiden end den pris, som banken selv kan handle til i markedet. Differencen kan specielt ved langvarige forretninger udgøre større beløb, som forretningens værdi er negativ med fra starten. Andelskassens indtjening tilbagebetales ikke i tilfælde af nedlukning af forretningen før tid. Kundens beskyttelse: Vi gerne vil have tilfredse kunder, som føler sig rådgivet ordentligt og som kender deres risikoeksponering. Derfor er det vores naturlige interesse, at sikre en høj kvalitet i rådgivningen og opfølgningen. Derfor er vi slet ikke kede af, at kravene til rådgivningen, dokumentation og information er skærpet betydeligt i løbet af de sidste år. De såkaldte MiFID -regler er grundstenen i rådgivning om investering og gældsplejeprodukter og sikrer, at kunderne som tilbydes investerings- og gældsplejeprodukter er egnede dertil, at rådgivningen opfylder visse minimumskrav, at handelen og rapportering gennemføres således, at kunden er velinformeret, samt at banken handler i kundens og ikke i egen interesse. Produkterne, som anvendes til gældspleje, er desuden karakteriseret som røde i henhold til Økonomi- og Erhvervsministeriets Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Kategorien rød dækker over, at produkterne kan være komplicerede og/eller at man kan tabe flere penge, end man har indskudt. Da der som regel ved gældsplejeprodukter ikke forfalder betalinger i starten, er indskuddet 0, og selv det mindste tab må i sagens natur være større end indskuddet. Finansielle instrumenter og skat De skattemæssige aspekter ved finansielle instrumenter er ikke en del af Andelskassens rådgivning. Virksomheden skal derfor altid søge råd hos revisor, inden handel med finansielle instrumenter påbegyndes. Generelt kan man sige, at den skattemæssige behandling af gevinster og tab på finansielle forretninger gør, at disse ikke er særlig velegnede til privatpersoner. Gevinster beskattes efter lagerprincippet. Dette vil sige, at en positiv markedsværdi beskattes uanset det faktum, at man ikke endnu har realiseret gevinsten, og at den kan forsvinde igen. Skatten stiller således høje krav til likviditetsberedskabet. Derudover kan private ikke modregne eventuelle tab på nær i gevinster i tilsvarende forretninger. I praksis vil privatpersoner derfor tit komme i den situation, at man ikke kan få reduceret sin skattegæld, selvom der tabes på en forretning. Selskaber og personer i virksomhedsskatteordningen bliver ligeledes beskattet efter lagerprincippet, men hovedreglen er her, at tab er fradragsberettiget, når man anvender de finansielle instrumenter til gældspleje. Gældspleje og finansielle instrumenter 7

8 Danske Andelskassers Bank A/S December Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Gældspleje og finansielle instrumenter 8

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Kapitel 5 Finansielle byggeklodser

Kapitel 5 Finansielle byggeklodser Kapitel 5. De finansielle byggeklodser 1 Kapitel 5 Finansielle byggeklodser Generally, I think it is important to dispel the notion that derivatives are inherently more speculative in nature than more

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere