Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk"

Transkript

1 - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten og senest i TV-udsendelsen sikke tømmermænd den 20. januar Emnet har endvidere tidligere været behandlet i Spørg om Penge den 27. oktober Særligt i relation til andelsforeninger har begrebet swap været omtalt som en negativ faktor, hvor beboere er blevet stavnsbundet til en lejlighed, der er blevet værdiløs som følge af en tyngende swap-aftale, eller hvor en sælger af en andelslejlighed har måttet betale en erstatning til en køber som følge af, at en swap, som andelsboligforeningen havde indgået, ikke var medtaget ved opgørelse af købesummen for lejligheden. Problemerne er opstået som følge af, at swap er et instrument, der kan danne økonomisk værn mod eksempelvis en rentestigning, men som omvendt kan blive en kostbar affære, hvis renten i nævnte eksempel mod forventning i stedet falder. Swaps kan altså være ganske fordelagtige, hvis forventningerne om renteudviklingen holder stik. Selv om swaps er et fænomen, der har været anvendt i mange år, er det relativt få udenfor den finansielle sektor, der har kendskab til det nærmere indhold af en sådan transaktion. Og tilsyneladende er der mange ikke-professionelle, der har brændt fingrene alvorligt ved at indgå en aftale om renteswap. Hvad er en swap Swap er et gammelt engelsk udtryk, der betyder at bytte.

2 - 2 Der findes både valutaswaps og renteswaps. En valutaswap er en aftale om at bytte valuta, medens en renteswap er en aftale om at bytte renter, således at der skiftes fra en variabel rente til en fast rente eller omvendt. Renteswaps Har eksempelvis en person en gæld, på hvilken der betales en variabel rente, dvs. en rente, der afhænger af udviklingen i markedsrenten, og tror den pågældende person nu, at renten fremover vil stige, vil vedkommende kunne ønske sig at få renteudgiften låst fast på det nuværende niveau, og dermed undgå en stigning i renteudgifterne. Omvendt, hvis der er tale om en fast rente, og vedkommende tror på, at renten fremover vil falde. Her kan det måske være hensigtsmæssigt at få renteudgiften ændret fra den faste rente til en variabel rente, hvor denne variable rente følger markedsrenten og følgelig falder på et tidspunkt. Begge transaktioner kan i princippet opnås ved at indgå en renteswap. Holder forventninger om en given udvikling i markedsrenten, kan en sådan renteswap være fordelagtig. Men holder forventningerne ikke stik, kan en renteswap blive en kostbar affære. En renteswap giver, som allerede nævnt, mulighed for at få fastlåst renten, således at forstå, at har man eksempelvis en gæld med en variabel rente, kan denne rente låses fast ved en swap, derved at man aftaler med banken, at renten låses fast. Eksempelvis kan den korte variable rente på et tilpasningslån med årlig rentetilpasning byttes ud med en fast rente, som er kendt i hele swap-aftalens løbetid. Aftalen indebærer, at der fremover til banken betales en fast rente, som er fastlagt i swap-aftalen, mens banken betaler den aftalte variable rente. Aftalen kan indgås for et givet tidsrum eller for hele lånets restløbetid. Hvor eksempelvis en ejendomsbesidder forud for denne swap-aftale skulle betales en variabel rente på et lån, får ejendomsbesidderen nu denne variable rente betalt af banken, mens han til banken betaler en fast rente. Der oprettes ikke et nyt lån fra banken. Der er kun tale om at bytte renter.

3 - 3 Indgåelsen af swaps kan være et alternativ til en låneomlægning, idet swaps er billigere at etablere, samtidig med at den ønskede renteomlægning opnås. Styrken ved en swap er fleksibiliteten, idet den kan tilpasses den enkelte låntagers ønsker og behov. Betalingsfrekvens, rente, løbetid mv. fastlægges individuelt. Swapforretningen ændrer ikke mulighederne for på et senere tidspunkt at konvertere sit realkreditlån, ligesom dette ikke påvirkes af, om swap-forretningen lukkes ned. Et eksempel Et simpelt eksempel på en sådan swap-aftale kunne være, at Hans Hansen låner kr. af sin nabo til et nyt solcelleanlæg. Naboen kræver en rente baseret på markedsrenten, der som bekendt kan variere. Et års tid efter etableringen af dette lån har Hans Hansen nu den forventning, at renten vil stige, og går derfor ind til sin bank for at få fastlåst renten i 3 år i form af en renteswap. Hans Hansen aftaler så med banken, at banken betaler en rente til Hans Hansen svarende til den rente, som naboen har krævet. Banken betaler altså et beløb til Hans Hansen svarende til den rente, som Hans Hansen skal betale til sin nabo, d.v.s. markedsrenten. Til gengæld skal Hans Hansen til banken betale en fast rente, der fastsættes efter forhandling med banken. Hans Hansen optager ikke et lån i banken. Han skylder fortsat penge til naboen, og skal fortsat betale en variabel rente til naboen men han får samme variable rente fra banken. Og omvendt skal Hans Hansen til banken betale en fast rente Transaktionen medfører, som allerede nævnt, ikke, at Hans Hansen optager noget lån i banken. Der udveksles kun ydelser svarende til den faste og variable rente. I praksis kan der selvsagt være grundlag for en differenceafregning, forstået således, at Hans Hansen til banken på givne terminer betaler et beløb svarende til, hvad den faste rente ligger over den variable rente eller hvis den variable rente er steget, da får Hans Hansen differencen udbetalt af banken. I begge tilfælde betaler Hans Hansen den rente til naboen, som han har aftalt med naboen. Men Hans Hansens nettoudgift efter at have afregnet med banken er den faste rente, som blev aftalt med banken. Sker der nu det, at den vari-

4 - 4 able rente falder, betyder dette, at Hans Hansen ikke får en lempelse i sin renteudgift, da denne er låst fast. Det er banken, der sparer penge på renteudgiften. Stiger renten derimod som forventet, slipper Hans Hansen for denne rentestigning, da det er banken, der betaler den variable rente, mens Hans Hansens renteudgift er låst fast. Hvis banken har en anden kunde, der ønsker at gå fra en fast rente til en variabel rente, fordi denne kunde tror på et rentefald modsat Hans Hansen, der ønskede at sikre sig mod en rentestigning kan banken udligne sin risiko ved den tidligere indgået swapforretning med Hans Hansen ved at indgå en i realiteten modsat forretning med denne kunde. Såfremt markedsrenten nu stiger, har Hans Hansen opnået en gevinst, idet han som nævnt fik renten låst fast. Men den anden kunde i banken, der gik fra en fast rente til en variabel rente, får et tab på transaktionen. Omvendt vil Hans Hansen lide et tab på denne swapforretning, hvis renten nu falder. Han overgik jo i realiteten fra en variabel rente til en fast rente, og får derfor ingen glæde af en faldende rente. Den anden kunde vil i dette tilfælde få en gevinst på sin swapforretning. Tab hvis forventningerne til renteudviklingen ikke slår til Når det så undertiden går rivende galt med en sådan renteswap, skyldes det, at forventningerne ikke holdt stik. Eksempelvis hvis andelsforeningen troede, at markedsrenten ville stige og derfor får renten låst fast ved at ændre den variable rente til en fast rente, og det så sidenhen viser sig, at markedsrenten tværtimod falder. I denne situation vil andelsforeningen som følge af denne fastlåsning af renten ikke få andel af faldet i markedsrenten, og andelsforeningen skal følgelig over en given periode, dvs. i aftalens restløbetid, betale en rente, der ligger over markedsrenten. Det kan her blive en kostbar affære at komme ud af swap-aftalen. Banken har jo i henhold til aftalen ret til en forholdsvis høj rente, og skal man ud af aftalen, skal der betales

5 - 5 et beløb til banken. Tabet beror på aftalens løbetid samt forskellen mellem på den ene side den fastlåste rente og på den anden side markedsrenten. Netop et sådant fejlskøn har formentlig været årsagen til, at mange andelsboligejere er løbet ind i problemer. Forud for finanskrisen troede mange, at renten i løbet af de kommende år ville stige, og lånet, på hvilket andelsforeningen betalte en variabel rente, blev herefter ved en swap ændret til en fast rente. Da renten herefter faldt yderligere, stod de pågældende i en situation, hvor der skulle betales en rente, der oversteg markedsrenten. Selv om en renteswap i dag har en negativ værdi som følge af et rentefald, hvor der oprindeligt var en forventning om en rentestigning, da swap-aftalen blev indgået, kan det naturligvis ikke udelukkes, at dette vender, således at værdien af swap-aftalen bliver positiv. Det kan efter omstændighederne være tilfældet, hvis renten atter stiger, og swap-aftalen løber ind i en periode med høje renter. Den skattemæssige behandling I det ovennævnte eksempel låner Hansen et beløb af sin nabo. Renten til naboen er variabel. Denne rente kan fratrækkes skattemæssig på normal vis. Indgår Hansen efterfølgende en swap-aftale med banken om, at han til banken skal betale en fast rente, beregnet på grundlag af gælden til naboen, og samtidig at banken til Hansen betaler den variable rente, som Hansen skal betale til naboen, kan disse renteindtægter og udgifter til banken ikke skattemæssigt behandles som renter. Der er ingen underliggende gæld til banken eller for den sags skyld indestående i banken. Ret beset er der tale om et væddemål med banken om, hvorvidt renten stiger eller falder. Dette medfører, at Hansens tab og gevinst eventuelt kan fradrages eller beskattes efter andre regler. Det vil på nærværende sted føre for vidt at omtale disse meget komplicerede regler. o

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974 Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974 Betænkning nr. 732 København 1975 ISBN 87 503 1699 0 Fi 00,1-82-bet. 3 Indholdsfortegnelse Indledning. 11 Side Kapitel

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere