VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

2 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag, der giver endnu bedre muligheder for, at alle børn kan blive så dygtige, de kan og med trivslen i top. I forældre kommer til at spille en vigtig rolle både i forhold til at støtte jeres børn i skolen, men også i forhold til at påvirke, hvordan den nye skole konkret kommer til at se ud på jeres skole. Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde med jer. Undervisningsminister Christine Antorini UNDERVISNINGSMINISTERENS SVAR PÅ TRE SPØRGSMÅL: 1. Hvad betyder den nye skolereform for skolebestyrelsens arbejde? I den nye skole får eleverne en længere og mere varieret skoledag med en række nye elementer som fx bevægelse hver dag og ekstra tid med den understøttende undervisning til fx udeskole, den åbne skole, lektiehjælp og faglig fordybelse. Her kan skolebestyrelsen blive retningsgivende i forhold til, hvordan de nye muligheder for at lære på konkret skal se ud på netop jeres skole. Med folkeskolereformen har vi også afsat godt 12 millioner kroner til et kompetenceløft af skolebestyrelsesmedlemmer på alle landets folkeskoler. Det betyder, at I som forældrevalgte repræsentanter får endnu bedre muligheder for at være med til at udvikle den nye folkeskole de kommende år. Med reformen lægger vi også op til, at skolebestyrelserne skal sætte større fokus på samarbejdet mellem skole og hjem. Skolebestyrelserne skal se nærmere på, hvad der er skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet. Det kunne for eksempel være at lave klare retningslinjer for, hvilket ansvar man har som forælder både for ens eget barns læring og for, at skolen samlet er et godt fællesskab for alle elever. Det kan også være retningslinjer for forventninger, skolen har til forældrenes deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige eller sociale aktiviteter på skolen. 2. Hvad bliver den vigtigste opgave for de nyvalgte skolebestyrelser? Det vigtigste for en nyvalgt skolebestyrelse er at sætte retningen for, hvordan jeres folkeskole bliver god til at understøtte børnenes trivsel og læring. Med de nye læringsmål for alle fag, de såkaldte Fælles Mål, kan I endnu bedre følge med i jeres børns faglige udvikling, ligesom eleverne inddrages i at vurdere, om de trives som et redskab til at have fokus på en skole, hvor børnene har lyst til at lære sammen med deres kammerater og med dygtige lærere og pædagoger hver dag. Som forældre skal I tage del i og ansvar for jeres børns nye skole og være med til at præge og forme den. Her er det vigtigt at tænke på, hvad der vil være godt for skolen som helhed og støtte op om undervisningsmiljøet og undervisningen for alle elever. 3. Har du et godt råd eller en idé til skolebestyrelserne om den ny skole? Mit råd vil være at engagere jer som forældre og tage aktivt del i jeres børns nye skole. Hvordan I konkret vil gøre det, kommer an på, hvad der giver mest mening for jer lokalt. På Undervisningsministeriets reformhjemmeside kan I få inspiration til og viden om skole-hjem-samarbejdet. Samtidig kan I trække på de nye redskaber, der understøtter skole-hjem-samarbejdet, herunder den nye digitale elevplan, de nye forenklede Fælles Mål og en kommende ny brugerportal, som blandt andet vil indeholde samarbejdsplatforme til at understøtte samarbejde, vidensdeling og kommunikation mellem ansatte, elever og forældre. De redskaber er hver især et godt udgangspunkt for dialog med og om både børnenes og skolens udvikling. 2

3 Velkomstavis 3 Kære Skolebestyrelsesmedlemmer. Velkommen til arbejdet i skolebestyrelsen. Det bliver en spændende og udfordrende bestyrelsesperiode, vi går ind i, i forhold til at løfte den nye skolereform ind i skolen. Bestyrelsen skal arbejde for at sætte aftryk på skolens arbejde og udvikling. Et aftryk tilpasset netop de muligheder I har lokalt og dermed være med til at sikre, at alle elever trives og bliver så dygtige de kan. Skole og Forældre vil bakke op om jeres arbejde med inspiration, information, konkrete værktøjer samt kurser, råd og vejledning. Jeg glæder mig til samarbejdet og til at komme i gang med arbejdet med den ny skole. Formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen FORMANDENS SVAR PÅ TRE SPØRGSMÅL: 1. Hvad betyder den nye skolereform for skolebestyrelsens arbejde? Allerførst betyder det, at skolebestyrelsen får mere arbejde, for der er en række nye principper, der skal udarbejdes, og eksisterende principper skal ændres. Men det mere arbejde betyder også mere indflydelse, fordi skolebestyrelsen gennem de nye principper er med til at sætte sit tydelige aftryk på, hvordan skole-hjem-samarbejdet foregår på skolen, og hvordan skoledagen planlægges, så der er rigtig mange muligheder for at ændre og udvikle skolen. 2. Hvad bliver den vigtigste opgave for de nyvalgte skolebestyrelser? Det vigtigste for skolebestyrelsen bliver at prioritere, for der er så mange ting, som vil være vigtige at tage fat i, straks skolebestyrelsen er tiltrådt, og både skoleleder, forvaltning og mange andre vil have en mening om, hvilke opgaver der skal løses først. Så jeg vil opfordre alle skolebestyrelser til lige at stoppe op og skabe sig et overblik over alle opgaverne, lave en prioritering og en plan, så det er skolebestyrelsen, der tager styringen og ikke opgaverne. Det vigtigste for skolebestyrelserne bliver derfor at oversætte de overordnede mål fra reformen at alle børn skal blive dygtigere, at den sociale baggrund skal betyde mindre, og at trivslen i skolen skal øges til en lokal version, så vi ikke blot forandrer alting på skolen, men at vi holder fast i det, vi har, som allerede virker og kun ændrer der, hvor der kan ske en ændring, som vil gøre undervisningen og skoledagen bedre for vores børn. Mit råd er, at skolebestyrelsen altid skal stille sig selv dette spørgsmål: Bliver vores skole bedre af det, vi gør?, og hvis skolebestyrelsen kan svare ja på det, så er vi på rette vej. 3. Har du et godt råd eller en idé til skolebestyrelserne om den ny skole? Der er rigtig mange, som har haft en mening om reformen gennem hele den politiske debat, og også efter loven er blevet vedtaget. Det har gjort billedet af, hvad der venter børnene i den nye skole meget grumset.

4 4 Velkomstavis UDGANGSPUNKTET FOR JERES ARBEJDE Som nyvalgt skolebestyrelse starter I ikke helt forfra i bestyrelsesarbejdet, men kan bygge videre på det arbejde, den tidligere bestyrelse har lavet. Læs her, hvordan I får den bedste start på arbejdet. Inden I går i gang med arbejdet, er det godt at gøre status. Måske har I holdt et overleveringsmøde med den afgående bestyrelse, hvor I har fået indblik i, hvad bestyrelsen tidligere har arbejdet med, hvordan samarbejdet plejer at fungere, og om der er særlige punkter, I bør være opmærksomme på i den nye bestyrelse. Men under alle omstændigheder er det en god idé at gennemgå de ting, der allerede foreligger. Den tidligere skolebestyrelse har vedtaget en række dokumenter, der betyder noget for dit arbejde. Et vigtigt dokument er værdiregelsættet. Det skitserer de overordnede værdier og visioner, som bestyrelsen ønsker skal kendetegne skolen. Derudover nævner folkeskoleloven en række områder, skolebestyrelsen som minimum skal fastsætte principper for, og der kan også være andre områder, som bestyrelsen har arbejdet med. At gennemgå dette giver et godt overblik i forhold til jeres videre prioritering af arbejdet. Der kan også være andre dokumenter, som er relevante, fx ordensregler og antimobbestrategi. Hvis I ikke har fået en status over alle dokumenterne, så kan I bede skolelederen om en sådan. UDPLUK AF SKAL-OPGAVER FOR SKOLEBESTYRELSEN: Lave principper for en lang række lovbestemte områder på skolen Føre tilsyn med skolens virksomhed, fx ift. om principperne efterleves og ift. nationale og kommunale mål for folkeskolen Udarbejde værdigregelsæt og ordensregler for skolen Godkende budget Udtale sig til kommunalbestyrelsen ift. en række lovbestemte områder

5 FOLKESKOLELOVENS 44 Stk. 1 Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter... og fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet. Stk. 2 Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 2) Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, 3) Samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet, 4) Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 5) Arbejdets fordeling mellem lærerne, 6) Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og 7) Skolefritidsordningens virksomhed Stk. 4 Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt. Mindst hvert tredje år skal alle skoler gennemføre en undervisningsmiljøvurdering, der kortlægger elevernes undervisningsmiljø, og som skitserer, hvordan det kan forbedres. Skolebestyrelsen skal orientere sig i skolens seneste undervisningsmiljøvurdering og den handleplan, skolen har udarbejdet, samt gøre status over, hvor langt skolen er i forhold til handleplanen. I skal også beslutte, hvordan I skal prioritere for at nå målene. Udover styrelsesvedtægten for kommunens folkeskoler, udarbejder kommunen også, mindst hvert andet år, en kvalitetsrapport for alle skoler. I rapporten beskriver kommunen, hvordan undervisningskvaliteten er på den enkelte skole, og såfremt der er behov for det, kan kommunen lave en handleplan, der beskriver, hvordan skolen skal prioritere det kommende år. Både kendskab til folkeskoleloven, den kommunale styrelsesvedtægt med evt. bilag samt seneste kvalitetsrapport bør derfor også indgå i bestyrelsens opstartsfase, hvor I gør status i forhold til at planlægge og prioritere jeres fremadrettede arbejde. HVAD ER ET PRINCIP? Et princip er en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal være formuleret så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten Et godt princip er kortfattet og kontant formuleret. Et princip må ikke formuleres som et diktat. For mange vage udtryk gør det vanskeligt at udarbejde handlingsplaner. Skolelederen skal have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis. Få inspiration til jeres arbejde med principper, værdiregelsæt, tilsyn, budget og de mange andre opgaver på Skole og Forældres hjemmeside 5

6 SKOLEBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET I må erkende, at I ikke kan nå alt det, I gerne vil. Derfor må I prioritere de sager, der er vigtigst. Hvis man ikke kender hinandens forventninger, har man ikke en chance for at indfri dem. Derfor får I den bedste start på samarbejdet, hvis I alle fra begyndelsen formulerer jeres forventninger både til hinanden og til arbejdet og målene for jeres arbejde I kan med fordel drøfte, hvad der er jeres vision for skolen. Jeres mål med de fire års skolebestyrelsesarbejde skal komme til udtryk på bestyrelsesmøderne, så I ikke ender med at bruge tid på sager, som ikke udvikler skolen i den retning, I ønsker. I kan fx prioritere jeres ønskede mål for skolen og planlægge, hvornår I skal tage fat på de enkelte opgaver i den fireårige periode. Udformningen af dagsordenen til de enkelte møder har også stor betydning for, hvilke ting der prioriteres i bestyrelsen. Hvis man ikke er opmærksom på at prioritere rigtigt, kan møderne let drukne i drøftelser om ting, der allerede er sket, i orienteringer, eller sager, som ikke har stor betydning for det væsentlige: at skabe en skole med læring og trivsel for alle elever. Det er bestyrelsesformanden, der sammen med skolelederen udarbejder dagsordenen til hvert møde, men alle medlemmer kan bede om at få et punkt på dagsordenen. HVEM BESTEMMER HVAD PÅ SKOLEOMRÅDET? Det spørgsmål er der mange nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer, der stiller sig selv. Få et overblik her. På folkeskoleområdet er der to forskellige hierarkier: det politiske og det administrative. Det politiske hierarki skitserer, hvem der kan træffe beslutninger om folkeskolen. Det drejer sig om folketinget, kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen. Det administrative hierarki består af Undervisningsministeriet, den kommunale skoleforvaltning og skolelederen. Administrationen træffer beslutninger inden for de rammer, de politisk valgte organer giver, og sikrer, at de politiske beslutninger bliver ført ud i livet. Det politiske hierarki Det er Folketinget, der vedtager folkeskoleloven, som er den overordnede ramme for folkeskolerne. Men det er kommunerne, der har ansvaret for folkeskolerne, og derfor formulerer kommunalbestyrelsen en målsætning for kommunens skoler. Det sker i den såkaldte styrelsesvedtægt, som er forskellig fra kommune til kommune, og beskriver dels kommunens generelle ramme for alle kommunens folkeskoler samt evt. bilag til styrelsesvedtægten, hvis der er særlige rammer for den enkelte skole. Med udgangspunkt i henholdsvis folkeskoleloven og styrelsesvedtægten udarbejder skolebestyrelsen principper for den enkelte skoles virksomhed. 6

7 Velkomstavis 7 Det administrative hierarki Det er Undervisningsministeriet, der har ansvaret for, at folkeskoleloven implementeres ude i kommunerne. Når kommunalbestyrelsen har besluttet, hvordan den vil implementere folkeskoleloven i kommunen, er det op til Skoleforvaltningen at sørge for, at kommunens skoler efterlever styrelsesvedtægten og evt. bilag til denne. Når skolebestyrelsen har vedtaget værdigrundlaget, principper, ordensregler mv. for den enkelte skole, er det skolelederens ansvar, at de føres ud i livet på skolen. Skolelederen er den enkelte skoles administrative og pædagogiske leder, og er ansvarlig for skolens daglige drift. FOLKESKOLENS HIERARKI Folkeskolens hierarki Folketinget Folkeskolelov Undervisningsministeriet Kommunalbestyrelsen Styrelsesvedtægt Skoleforvaltning Skolebestyrelsen Principper Daglig skoleledelse

8 SKOLEBESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Som repræsentant for forældrene i skolebestyrelsen er der mange personer, du skal samarbejde med. Dels de øvrige medlemmer af skolebestyrelsen, dels skolens daglige ledelse, der fungerer som skolebestyrelsens sekretær, og endeligt andre, der kan deltage i møderne. Samarbejdet i skolebestyrelsen bliver lettere, når du som forældrerepræsentant kender de andre skolebestyrelsesmedlemmers rolle og de øvrige, der deltager i møderne. Hvem repræsenterer de, hvilken viden og hvilke kompetencer har de, som du kan trække på? I er alle sammen forskellige, og derfor kan I få belyst et emne fra flere sider. På den måde får I et godt grundlag for at træffe beslutninger. MEDLEMMER AF SKOLEBESTYRELSEN MED STEMMERET: Forældrene Som repræsentant for forældrene ved du rigtig meget om, hvordan skolen indvirker på dit barns læring, dannelse og trivsel. Du har som regel også en god føling med, hvad der rører sig blandt de øvrige forældre og deres børn. At kunne formidle denne viden til de øvrige parter er nødvendig for, at en skole skal kunne udvikle sig til forældrenes og elevernes tilfredshed. Forældrene er i flertal i skolebestyrelsen, og formanden for bestyrelsen skal vælges blandt forældrene. Forældrene har stemmeret. Medarbejderne Repræsentanterne for medarbejderne i skolebestyrelsen ved, hvad der foregår på skolen, og i sidste ende er det primært dem, der konkret skal føre principperne ind i skolens hverdag med eleverne. Medarbejderne har stemmeret. Eleverne Elevernes repræsentanter i skolebestyrelsen repræsenterer brugerne af skolen. Det er dem, skolen er her for, og derfor er det vigtigt, at de bliver godt inddraget i beslutningsprocesserne. Eleverne skal lære og erfare, at arbejdet i en bestyrelse er en vigtig del af vort demokrati, og at de har ligeværdig indflydelse på beslutningerne. Eleverne har stemmeret. Lokale repræsentanter Kommunen kan beslutte, at der skal være en eller to repræsentanter fra lokale virksomheder, ungdomsuddannelser eller frivillige foreninger i bestyrelsen. Dette besluttes i styrelsesvedtægten, og hvis kommunen beslutter det, har lokale repræsentanter stemmeret i bestyrelsen. DELTAGERE I SKOLEBESTYRELSESMØDERNE UDEN STEMMERET: Skolelederen og dennes stedfortræder Skolelederen er den administrative og pædagogiske leder af skolen og er ansvarlig for skolens virke over for både skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Skolelederen og dennes stedfortræder fungerer som sekretær for skolebestyrelsen. Hun/han hjælper jer med at finde de oplysninger, som I vil have, inden I træffer beslutninger. Når skolebestyrelsen har truffet en beslutning, er det skolelederens ansvar, at den bliver ført ud i livet, og skolelederen skal give jer en tilbagemelding om, hvordan princippet efterleves. Skolelederen og dennes stedfortræder har ikke stemmeret. Andre ledere Derudover kan kommunalbestyrelsen beslutte, at bl.a. ledere af tilknyttede institutioner og afdelingsledere deltager på møderne. Disse repræsentanter kan kvalificere drøftelserne i bestyrelsen, men har ikke stemmeret. Kommunalbestyrelsen Skolebestyrelsen kan bede kommunalbestyrelsen om at udpege et af dens medlemmer til at deltage i skolebestyrelsens møder, men det er ikke sikkert, at kommunalbestyrelsen imødekommer ønsket. Fordelen ved, at et af kommunalbestyrelsens medlemmer deltager på møderne, er, at skolebestyrelsen får en direkte kontakt til kommunens politikere. Kommunalbestyrelsesmedlemmet har ikke stemmeret. 8 Velkomstavis

9 9 SKOLEBESTYRELSENS MEDLEMMER MED STEMMERET Et flertal af forældre, typisk 5-8. Mindst 2 medarbejderrepræsentanter Mindst 2 elevrepræsentanter Op til to repræsentanter for det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale forening afhængig af kommunalbestyrelsens beslutning ANDRE DELTAGERE I SKOLE- BESTYRELSESMØDERNE UDEN STEMMERET Skolelederen og dennes stedfortræder deltager og er bestyrelsens sekretær Afdelings- og SFO-ledere kan deltage, dersom kommunalbestyrelsen har besluttet det

10 SKOLEBESTYRELSEN OG SKOLELEDEREN Det gode samarbejde mellem skolebestyrelsen og skolelederen er et vigtigt omdrejningspunkt for udvikling af skolen. Selvom skolelederen ikke er stemmeberettiget medlem af skolebestyrelsen, deltager hun/han altid i møderne og er et vigtigt omdrejningspunkt for skolebestyrelsens arbejde. Skolelederen skal informere skolebestyrelsen om skolens daglige drift og virke og rådgive om de temaer, skolebestyrelsen ønsker at fokusere på. Det er også skolelederen, der er ansvarlig for at implementere skolebestyrelsens værdier, principper mv. på skolen. Derfor er I afhængige af hinanden i arbejdet med at udvikle skolen, ikke mindst ift. de udfordringer, I står overfor med den nye folkeskolereform. dagligdagen og oplysninger, som I skal bruge i forbindelse med skolebestyrelsens tilsynsopgave med skolens virksomhed. Det er generelt vanskeligt at lave love eller rammer for det gode samarbejde. Det handler i bund og grund om vilje til at ville og evnen til at kunne. Det stiller krav til alle, at I får opbygget et tillidsfuldt og åbent samarbejde i bestyrelsen. Med jeres positive samarbejde kan I være rollemodeller for i sidste ende at lade jeres fælles, positive ånd smitte af på hele skolen, både blandt forældre, elever og medarbejdere. Det er endvidere skolelederen, der skal give jer tilbagemeldinger på, hvordan fx jeres principper efterleves i LÆR HINANDEN AT KENDE Det er en rigtig god idé at gøre en indsats for at lære de andre forældre i skolebestyrelsen godt at kende. Måske kender du de andre forældre i skolebestyrelsen rigtig godt, måske gør du ikke. Under alle omstændigheder er det en god idé, hvis I bruger noget tid sammen uden for mødelokalet på at finde ud af, hvad I hver især står for, og hvor I har hinanden. Et velfungerende samarbejde i en skolebestyrelse opstår først, når I har tillid til hinanden, og I tør bruge hinanden som sparringspartnere. Alle i skolebestyrelsen skal samarbejde, men som forældrerepræsentanter risikerer I at blive hægtet af, hvis I ikke har et godt kendskab til hinanden. Elevrepræsentanterne kender hinanden vældig godt, og har elevrådet i ryggen. Skolens ansatte arbejder sammen til daglig, og kan tale sammen og med skolens ledelse, når de har behov for det. Den mulighed har I som forældrerepræsentanter som udgangspunkt ikke. Derfor er det vigtigt, at I afsætter noget tid til den uformelle kontakt, specielt i starten af bestyrelsesperioden. Det er det tætte kendskab til hinanden, der giver det bedste udgangspunkt for jeres samarbejde. 10

11 Velkomstavis 11 FÅ EN GOD START DEN PROFESSIONELLE BESTYRELSE Skolebestyrelsens forretningsorden er jeres egne spilleregler. Det er her, I bestemmer, hvordan møderne og arbejdet i skolebestyrelsen skal fungere. Hvis I fra starten har klare aftaler og retningslinjer for, hvordan skolebestyrelsesarbejdet skal fungere, undgår I stor usikkerhed og mange misforståelser. Derfor er det en rigtig god idé at have en forretningsorden, selvom det ikke er et lovkrav. Hvis den tidligere skolebestyrelse havde en forretningsorden, så læs den igennem og find ud af, om I synes, at den er, som den skal være, eller brug den som inspiration, hvis I vil lave en ny. Hvis der ikke er en forretningsorden, så bør I udarbejde en i fællesskab. Det er en god idé at tjekke, hvad der står i den kommunale styrelsesvedtægt om forretningsordenen. Der kan være fastsat nogle retningslinjer, som I skal tage højde for, ud over de aftaler I selv ønsker at tilføje. SKOLE OG FORÆLDRE HAR UD ARBEJDET FØLGENDE STIKORD TIL DEN GODE FORRETNINGSORDEN: Hvordan kan medlemmerne få punkter på dagsordenen? Er formanden valgt for hele perioden? Hvem leder mødet og hvordan? Afstemningsregler og beslutningsdygtighed Mødehyppighed og mødelængde Mødeindkaldelse og frist for udsendelse af dagsorden og bilag Ekstraordinære møder FORMØDER FOR FORÆLDRE - REPRÆSENTANTER Det kan være en god idé at holde formøder, hvor I kan diskutere de punkter, der er på dagsordenen for det kommende bestyrelsesmøde. For at I, som forældrerepræsentanter, skal få det bedst mulige samarbejde med hinanden og med resten af skolebestyrelsen, har I mulighed for at holde formøder. Her kan I lære hinanden at kende og diskutere arbejdet i skolebestyrelsen. Det er en mulighed, I har, som kan forbedre jeres samarbejde i skolebestyrelsen, særligt i starten. Hvad er et formøde? På et formøde kan I som forældrerepræsentanter diskutere de punkter, der er på dagsordenen for det kommende skolebestyrelsesmøde og på den måde forberede jer til det kommende møde.

12 EN INKLUDERENDE SKOLE Ud over folkeskolereformen har skolen også en opgave i at blive det væsentligste lære- og værested for børnene i skoledistriktet. Gennem bl.a. differentierede undervisningsformer, dialog og samarbejde er det målet, at alle elever får det optimale ud af skoletiden både fagligt og socialt. Grundstenen i den inkluderende folkeskole er tydelige og fleksible rammer omkring indlæringen. Inklusion handler om meget mere end at begrænse specialundervisningen. Det handler om mangfoldighed, og om at sikre, at der er plads til børnene i skolen. Skolerne skal stræbe efter en inkluderende kultur, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor alle skal være en del af fællesskabet. Det kan lykkes, hvis vi arbejder sammen. Det viser resultater fra mange skoler landet over, der allerede arbejder med inklusion som en fast og vellykket del af deres daglige arbejde. Skolebestyrelsens muligheder Inklusion er et fælles projekt for alle parter omkring skolen. Derfor er det vigtigt, at både forældrene, eleverne, medarbejdere og skoleledelsen deltager i debatten om, hvordan I vil lave inklusion på jeres skole. Som skolebestyrelse kan I gøre meget for at give inklusionsarbejdet gode vilkår på jeres skole. Et godt sted at starte er at lave inklusionsprincipper for skolen. Sæt punktet på dagsordenen og drøft, hvilke principper I vil have for inklusionsarbejdet, og hvordan I sikrer, at det er en del af jeres værdigrundlag og principper i øvrigt. Det er vigtigt, at jeres inklusionsprincipper ikke bare er gode intentioner, men at jeres mål for inklusion kommer til udtryk i skolens hverdag og praksis, herunder også hvad de respektive parter kan tage ansvar for, så alle skolens elever bliver en del af både det faglige og det sociale fællesskab på skolen. Du kan læse mere om skolebestyrelsens arbejde med inklusion på og om inklusion i skolen generelt på 12

13 Velkomstavis 13 INFORMÉR OM JERES ARBEJDE Kontakten til de øvrige forældre på skolen er en vigtig del af arbejdet i skolebestyrelsen. Forældrenes opbakning til skolen sikres gennem dialog og information fx gennem en kontaktforældreordning. Som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen repræsenterer du alle forældre på skolen. Skolebestyrelsen kan informere forældrene gennem skolens intra og hjemmeside, men det kan være vanskeligt for skolebestyrelsen at være i tæt dialog med hver enkelt forælder. Derfor er det en god idé at lave nogle rammer for en tættere dialog med jeres kontaktforældre på skolen. Kontaktforældrene er de enkelte klassers talerør, og de kan sørge for, at klassens synspunkter, holdninger og ønsker bringes videre til skolebestyrelsen, ligesom de kan sikre, at klassens forældre bliver informeret om skolebestyrelsens arbejde. Det kan også være, at I beslutter, at I en gang om året deltager på et af klassernes forældremøder. Her kan I komme i dialog med de fleste af forældrene, som jo er jeres bagland. Det er en god idé at I blandt forældrerepræsentanterne aftaler nogle fælles rammer for, hvad I vil informere om, og hvilke spørgsmål I måske vil vende med forældrene. I kan fx også vise videoen, som du finder link til på s. 16, som giver forældrene en idé om, hvad bestyrelsen kan arbejde med, og hvad de kan give jer input til. Ifølge folkeskoleloven skal skolebestyrelsen mindst én gang om året afholde et møde med forældrene på skolen og afgive en beretning, der skitserer jeres arbejde det forgangne år. Det er en oplagt mulighed for at diskutere med hele jeres bagland, både jeres forgangne arbejde og prioriteringerne for det kommende år. Ud over at være i dialog med forældrene, kan det være godt løbende at være i kontakt med både skolens medarbejdere og elever. Det er selvfølgelig primært elev- og medarbejderrepræsentanternes opgave at formidle bestyrelsens arbejde til hver deres bagland, men sørg alligevel for løbende at holde jer orienteret om, hvad der rør sig blandt eleverne og medarbejderne. Brug også skolens intra og hjemmeside til at lægge bestyrelsens dagsordener og referater op, og gøre opmærksom på de beslutninger, I træffer. HVAD ER KONTAKTFORÆLDRE? Fungerer som bindeleddet mellem skolebestyrelsen og klassens forældre. Har ikke nogen formel magt, men kan have stor indflydelse på hverdagen i klassen og på skolen. Kontaktforældrenes opgave er forskellig fra klasse til klasse, men kan f.eks. være at lave dagsorden for forældremøderne sammen med lærerne, at lave spilleregler for samarbejdet i klassen eller at tage initiativ til at koordinere sociale arrangementer. Få yderligere inspiration til forældre samarbejde på Folkeskolelovens 44: Stk. 12 Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. Stk. 13 Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.

14 14 HVAD SKAL HAVE EN HÅND PÅ JERES SKOLE? Skole og Forældre har fået udarbejdet en kort video på baggrund af de mange gode fotos, som engagerede forældre, elever og lærere lagde på Facebook som optakt til skolebestyrelsesvalget under overskriften Hvad skal have en hånd på jeres skole?. Videoen giver et billede af, hvor vigtig dialogen mellem skolebestyrelse og alle skolens parter er og ikke mindst, at forældrene også får forståelse for, at de kan spille ind med forslag til skolebestyrelsens arbejde. Videoen kan bruges som skolebestyrelsens introduktion på et forældremøde, som optakt til videre dialog eller lægges på skolens hjemmeside/intra som en reminder til forældrene om, at I gerne modtager input til jeres arbejde. Scan QR-koden eller find filmen på

15 FOLKESKOLEREFORMEN KORT FORTALT I 2013 vedtog Folketinget en ny folkeskolereform, der på centrale områder er skelsættende for den danske folkeskole. Reformen skal implementeres fra sommeren 2014 og bliver derfor et af de helt centrale emner for de nye skolebestyrelser. Baggrunden for folkeskolereformen er et ønske om at gøre en god skole endnu bedre. Reformen opsætter tre overordnede mål for folkeskolen. Det er de tre mål, der er grundlaget for alle de konkrete initiativer, der i disse år søsættes i folkeskolen. De tre nationale mål er: 1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Intentionerne med reformen er mange, men de går alle sammen ind under netop disse tre mål. Målene sigter efter at hæve det faglige niveau for den enkelte elev og for folkeskolen generelt, at mindske uligheden i folkeskolen, sikre folkelig opbakning til folkeskolen, og forbedre den enkelte elevs dagligdag i skolen. Foruden de overordnede mål er der fire operationelle mål. De er konkrete målsætninger for, hvordan elevernes faglighed og sociale kompetencer skal udvikle sig de kommende år. De fire operationelle mål er: 1 Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. 2 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 3 Andelen af elever med dårligere resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. 4 Elevernes trivsel skal øges. Det er de operationelle mål, skolebestyrelserne skal arbejde for at opfylde på den enkelte skole. For at nå både de nationale og de operationelle mål tager reformen en lang række konkrete initiativer. De vigtigste af disse er: en længere skoledag, der bl.a. giver rum for flere timer i dansk og matematik, tidligere fremmedsprog, mere lektiehjælp og tid til fordybelse, daglig bevægelse, varieret og virkelighedsnær undervisning, og en mere åben skole. DU KAN LÆSE MEGET MERE OM FOLKESKOLEREFORMEN PÅ Velkomstavis 15

16 16 SIGNALEMENT AF EN SKOLEBESTYRELSE Skole og Forældre har i samarbejde med forskere på Aarhus Universitet i 2013 lavet en stor undersøgelse af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmernes holdninger, vilkår og arbejdsmetoder. Her er et udpluk af resultaterne fra undersøgelsen: 94 % 49 % 71 % 74 % ER GÅET IND I SKOLEBESTYRELSEN FORDI DE VIL BIDRAGE TIL AT UDVIKLE DEN SKOLE, DERES BØRN GÅR PÅ ER GÅET IND I SKOLEBESTYRELSEN FORDI DE VIL PÅVIRKE DE KOMMUNALPOLITISKE BESLUTNINGER OM FOLKESKOLEN ER ENIGE ELLER HELT ENIGE I, AT DE HAR REEL INDFLYDELSE PÅ SKOLENS UDVIKLING AF SKOLEBESTYRELSESMEDLEMMERNE HAR EN MELLEM- LANG ELLER LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE De skolebestyrelsesmedlemmer, der selv mener, de har stor indflydelse, har typisk også et godt samarbejde med skolelederen. En skolebestyrelsesformand bruger i gennemsnit godt 8 timer om måneden på skolebestyrelsesarbejdet, mens et almindeligt forældrevalgt medlem bruger 4½ time om måneden.

17 HVIS DU SKULLE GIVE ET GODT RÅD TIL ET NYT SKOLEBESTYRELSESMEDLEM, HVAD SKULLE DET SÅ VÆRE? Man skal være nysgerrig og ikke være bange for at spørge dumt. Det er vigtigt, fordi man som nyt skolebestyrelsesmedlem går fra at være engageret i sine egne børns skolegang til at skulle engagere sig i hele skolen. Det er vigtigt at være bevidst om, at man skal være repræsentant for alle forældre på skolen. Selvom ens eget barn er i indskolingen, skal man have en holdning til studievejledning i udskolingen. Skolebestyrelsesarbejdet handler om at have indflydelse og sætte rammerne, og derfor er det godt at huske sig selv på, at ens mening har en værdi. Signe Ejersbo, skolebestyrelsesformand gennem 4 år, medlem i 8, Bagsværd Skole Sæt dig godt ind i skolens værdisæt. Man skal betragte udfoldelsen af værdisættet som formålet med sit skolebestyrelsesarbejde. Det skal hele tiden være for øje, at det er den retning, man skal præge skolen. Værdiregelsættet og principperne skal tages op på et af de første møder, så man er enige om, at det er det, der gælder. Hvis man er uenige om noget, skal det tilrettes til det arbejde, man som skolebestyrelse vil lave. Dan dig et overblik over værdisættet først det kan godt tage op til et år at få sat sig grundigt ind i principperne. Finn Juel Larsen, skolebestyrelsesformand gennem 4 år, medlem i 8, på Herningvej Skole i Aalborg og næstformand i Skole og Forældre Fokuser. Find ud af, hvad der er det vigtigste, og arbejd på det. Man skal både afklare, hvad man selv interesserer sig for, men det er også godt at gøre det samlet som bestyrelse, som noget af det første, man gør. Spørg jer selv: Hvad er det vigtige på vores skole i øjeblikket? Der er uendeligt mange ting at tage fat på med den nye folkeskolereform, så man ville brænde sammen, hvis man skulle have fat i det hele. Derfor må man tage fat på det, der er vigtigst for ens skole. Jens Thorsen, skolebestyrelsesformand gennem 12 år, Lundehusskolen, København 17

18 SPØRGSMÅL OG SVAR FOR SKOLEBESTYRELSER Må skolebestyrelsen få fortrolige oplysninger fra skolelederen? Ja, hvis oplysningerne er relevante for skolebestyrelsens arbejdsopgaver. Udgangspunktet for skolelederens udlevering af oplysninger til skolebestyrelsen er folkeskoleloven. Her står der blandt andet, at skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, og at skolens leder skal udlevere enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet. Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder præciserede i et brev i 2009, at skolelederen har pligt til at udlevere oplysninger, hvis oplysningen er af væsentlig betydning for skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen har IKKE krav på at få personfølsomme oplysninger, eksempelvis en enkelt elevs resultater i de nationale test eller en enkelt lærers besvarelser af en APV. Men skolebestyrelsen HAR krav på eksempelvis en oversigt på klasse- eller årgangsniveau over elevernes resultater i de nationale test, hvis det eksempelvis er et led i skolebestyrelsens tilsyn med skolens faglige niveau. Skolebestyrelsen har også krav på at få de overordnede konklusioner af lærernes APV, hvis skolebestyrelsen vil føre tilsyn med arbejdsmiljøet blandt lærerne. Et skolebestyrelsesmedlem må naturligvis ikke offentliggøre fortrolige oplysninger. Om der er tale om fortrolige oplysninger, skal afklares i hvert enkelt tilfælde. Kan skolebestyrelsen få indflydelse på personsager? I nogle tilfælde. Skolebestyrelsen er et strategisk ledelseslag. Selvom det er skolens leder, der afgør konkrete personsager, kan skolebestyrelsen lave principper, så skolelederen har retningslinjer for, hvordan sager skal afgøres på et bestemt område. Nogle forældre mener, at en medarbejder på skolen har haft en for hård adfærd overfor nogle elever. Hvad gør skolebestyrelsen? Undervisningsministeriet skriver i deres vejledning til skolebestyrelsesmedlemmer om klagesager, at skolebestyrelsen skal opfordre forældrene til at løse konflikten gennem klasselæreren eller skolens leder. Skolebestyrelsen har ikke ret til at gå ind i konkrete personsager, men kan bede skolelederen om en generel redegørelse for forløbet i sådanne sager. Skolebestyrelsen kan ikke pålægge skolelederen at behandle en klage på en bestemt måde. Men hvis bestyrelsen er utilfreds med skolelederens handlemåde, kan bestyrelsen i sidste ende klage til kommunalbestyrelsen. Er de ansatte på skolen omfattet af det værdiregelsæt, som skolebestyrelsen vedtager? Ja. Selvom værdiregelsættet hovedsageligt er rettet mod elevernes opførsel, gælder skolens værdiregelsæt også for de ansatte på skolen. Det fremgår af den relevante bekendtgørelse, at værdiregelsættet og ordensreglerne gælder for alle skolens aktiviteter og altså også SFO en og de aktiviteter, der foregår udenfor almindelig skoletid. Værdiregelsættet og ordensreglerne gælder for alle - naturligvis også forældre der deltager i aktiviteter, som skolen arrangerer. I forbindelse med skolens ansatte står der eksempelvis i bekendtgørelsen, at værdiregelsættet skal bidrage til (...) et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer (...) mellem elever og ansatte. I bemærkningerne til loven står der også, at skolebestyrelsen skal udarbejde værdiregelsættet i et tæt samarbejde med skolelederen, og at det er hensigtsmæssigt at inddrage input fra den samlede forældrekreds, elevrådet og de ansatte, eksempelvis i form af debatmøder eller andet. Er skolebestyrelsesmøder fortrolige? Skolebestyrelsesmøder er lukkede møder. Man må ikke referere, hvad andre har sagt på skolebestyrelsesmødet. Et medlem må referere, hvad vedkommende selv har sagt på et møde, med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, der typisk gælder personlige oplysninger. Sædvanligvis er alle bilag, dagsorden, referater m.v. offentligt tilgængelige, medmindre det drejer sig om personsager. 18

19 Velkomstavis 19 DER ER HJÆLP AT HENTE Skole og Forældre varetager forældrenes interesser i den danske folkeskole. Samtidig støtter vi med en lang række ydelser, så brug os vi er til for jer. I forældreorganisationen Skole og Forældre står skolebestyrelserne sammen for at påvirke skolepolitikken på landsplan. 80 % af landets skolebestyrelser er medlemmer, vi er med overalt, hvor der diskuteres skolepolitik, og vi gør, hvad vi kan for at påvirke de politikere, som sidder med ved forhandlingsbordet, når folkeskolen skal ændres. Skole og Forældre støtter jer som forældre i skolebestyrelsesarbejdet. På hjemmesiden kan du i bl.a. Skolebestyrelsens Værktøjskasse finde eksempler på, hvordan man udarbejder gode principper for skolen og andre råd til skolebestyrelsesarbejdet. Du kan også maile eller ringe til os, hvis du har brug for rådgivning eller vejledning i forhold til arbejdet i og omkring skolebestyrelsen eller skolen, og vi gennemfører både kurser og holder seminarer. Du kan også benytte Undervisningsministeriets hjemme side, hvor du også finder information til arbejdet i skolebestyrelsen. SKOLE OG FORÆLDRE TILBYDER: Hjemmeside med viden og redskaber for skolebestyrelsen og skolebørnsforældre: Publikationer til at forbedre skolebestyrelsesarbejdet Kurser til skolebestyrelser og forældre Bladet Skolebørn med artikler om skolens liv og udvikling. Du kan finde Skolebørns arkiv på Nyeste numre er et medlemsgode. Rådgivning til forældre via Forældrerådgivningen Rådgivning til skolebestyrelsesmedlemmer i konkrete sager på tlf eller Nyhedsbreve med konkret information til skolebestyrelsesmedlemmer Indflydelse på den nationale skolepolitik gennem foreningens medlemsvalgte politikere Læs mere om, hvad Skole og Forældre kan gøre for dig og din skolebestyrelse på

20 SKOLE OG FORÆLDRE KVÆGTORVSGADE KØBENHAVN V TLF

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune Skolebestyrelseskursus Nordfyns Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Skole og Forældre Landsdækkende skolebestyrelses- og forældreorganisation på folkeskoleområdet Medlemsydelser: Rådgivning Hotline

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Velkommen Præsentation Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Lærer 10 år Skolebestyrelsesmedlem 5 år. Ungdomsskoleleder Erhvervsleder Chef og underviser i læring.dk Teamsamarbejde som professionel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Kursus for nye skolebestyrelser. Varde Kommune

Kursus for nye skolebestyrelser. Varde Kommune Kursus for nye skolebestyrelser Varde Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Christensen 2 piger i den danske folkeskole Maja (3.kl), Signe (7.kl) Medlem af skolebestyrelsen på

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen www.albertslund.dk/skoleroguddannelse Skolebestyrelsesvalg 2014 1 2 Skolebestyrelsesvalg 2014 FORORD

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE 2 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Den nye folkeskolelov åbner op for lokal fleksibilitet omkring valg og sammensætning af skolebestyrelserne.

Læs mere

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser Næstved Kommune

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser Næstved Kommune Kursus for nyvalgte skolebestyrelser 2014 Næstved Kommune Indhold i kursus for nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer 1. Kursusgang: Velkomst og præsentation Rammesætning af arbejdet Folkeskoleloven Hvad optager

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Velkommen i skolebestyrelsen. 21. januar 2017

Velkommen i skolebestyrelsen. 21. januar 2017 Velkommen i skolebestyrelsen 21. januar 2017 Hvem er jeg? Mette With Hagensen Landsformand I Skole og Forældre skolebestyrelsesmedlem på mine børns skole siden 2006 Gymnasielærer Leverandør af 3 børn til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring den nye folkeskolereform. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. Juni 2014 Spørgsmålene handler om din oplevelse

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

undervisningsmiljø i folkeskolen

undervisningsmiljø i folkeskolen dcum.dk undervisningsmiljø i folkeskolen opgaver for ledelse og bestyrelse 3 Undervisningsmiljø i folkeskolen Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, udgiver dette materiale for at give en nem og hurtig

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2015 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Bilag 6: Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Skolebestyrelsen i skoleåret 2014/15: Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges fire år ad gangen, mens elev- og lærerrepræsentanterne

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Princip 0 - Model for Søndersøskolens principper

Princip 0 - Model for Søndersøskolens principper Princip 0 - Model for Søndersøskolens principper Formål Formålet med dette princip er at angive grundlaget for principper og retningslinier for, hvorledes principper bliver revideret eller afskaffet, samt

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2016 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Tinderhøj Skole. Skolebestyrelsens årsberetning 2013/2014. Velkommen. Skolebestyrelsens Årsberetning. Ny skolereform

Tinderhøj Skole. Skolebestyrelsens årsberetning 2013/2014. Velkommen. Skolebestyrelsens Årsberetning. Ny skolereform Tinderhøj Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2013/2014 Velkommen Skolebestyrelsens Årsberetning Ny skolereform Hvem er skolebestyrelsen Peder Skjalm Lissner formand Jens Tousgaard næstformand Thomas

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Årsberetning Herningvej Skole, skoleåret 2014/2015

Årsberetning Herningvej Skole, skoleåret 2014/2015 Årsberetning Herningvej Skole, skoleåret 2014/2015 Til alle forældre på Herningvej Skole Når alle er forskellige er ingen anderledes - Årsberetning for Skolebestyrelsen på Herningvej Skole Skolebestyrelsen

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere