Det personlige lederskab og kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det personlige lederskab og kommunikation"

Transkript

1 Indledning Evnen til at kommunikere og styrken til at trænge igennem i virksomhedens kommunikation er en af lederens udfordringer måske en af de største! Dette skal ses i lyset af, at organisationen udvikler sig med skiftende strukturer, organisationsformer og roller i et forsøg på, at overleve en mere kompleks omverden. Verden inden for og uden for virksomhedens mure udvikler sig altså stadig mere komplekst og med høj hastighed. Derfor må et af nøgleordene i moderne ledelse være: kommunikation, hvis dette skal lykkes. Imidlertid er ledere traditionelt set ikke særlig bevidste om disse forhold (Sell 2001). Som René la Cour Sell udtrykker det, er vi nødsaget til at: tænke kommunikationen helt forfra og begynde at handle derefter. (Sell 2001). Medarbejdersamtaler ses ofte som et ledelsesværktøj, der sikre sammenhæng mellem organisationens strategiske udvikling og anvendelsen af de menneskelige resurser. Medarbejder-samtalerne er ikke kun til for medarbejderens personlige udvikling, men opfattes i dag som værende forudsætningen for, at medarbejder og organisation bevæger sig i samme retning. (Larsen 1995). Efterhånden er det blevet en forudsætning at medarbejdere er højtkvalificerede og motiverede, ellers kan organisationen ikke overleve i det stadig mere og mere komplekse samfund. Lederens rolle er i dag ændret fra at udstikke retningslinier, ordrer eller anvisninger til via kommunikation at kunne holde på de dygtige medarbejdere og tiltrække nye højt kvalificerede medarbejdere til organisationen. For at imødekomme værdiændringer i samfundet operer man med emner som: Den lærende organisation, værdibaseret ledelse og medarbejderudvikling. Dette fordrer en anden ledelsesform, der i højere grad er baseret på dialog mellem ledere og medarbejdere og ikke på monolog fra leder til medarbejder. Hvilket rejser følgende problemstilling: Problemformulering Jeg ønsker med fokus på kommunikation i organisationen, at undersøge hvilke forhold, man som leder skal være opmærksom på. Problemafgrænsning Jeg ønsker, at belyse ovennævnte problemstilling med udgangspunkt i medarbejderudviklingssamtalen og den vanskelige samtale mellem lederen og medarbejderen. Emnebehandling Ved kommunikation forstås: transport eller formidling af energi og information over eller gennem en grænse mellem to eller flere systemer. (Grennes 1999, s. 12). Ydermere kan man sige, at kommunikation er en dynamisk proces, der ikke kan reduceres til struktur eller et resultat, men som udvikler sig og forandre sig over tid. Normalt tænker man kommunikation som et samspil mellem en afsender og en modtager, men faktisk er afsenderen også modtager af sit eget budskab. En tredje dimension i kommunikationen, er den kontekst denne foregår i, altså hvad det er der sætter rammerne for kommunikationen. Denne kontekst forandrer sig imidlertid også. For det fjerde foregår kommunikationen samtidigt på flere niveauer, alt efter hvilke rammer, der aktiveres eksplicit og implicit. Grennes forståelse af kommunikation ligger dog en anelse fra den konstruktivistiske forståelse af kommunikation. Fx opfatter Luhmann mennesket som selvstændige lukkede psykiske systemer. Hos Luhmann er kommunikation ikke overførsel af data fra en person til anden, men i stedet en 1

2 selektionsproces. Kommunikation er ikke en afspejling af virkeligheden, men en skabelse af den. (Mørch 2002 s. 229) Lederens opgave bliver som aktør i kommunikationsprocessen, at være bevidst om disse forhold både teoretisk og praktisk. Den vanskelige samtale Begrebet den vanskelige samtale dækker over alle former for dialoger mellem en leder og en medarbejder, der er problemfyldte eller vanskelige. Omdrejningspunktet for samtalen kan være alle emner, der er relevante i forhold til arbejdet, fx medarbejder der kommer for sent, medarbejder der har et alkoholproblem, medarbejder der har en dårlig kemi med kollegaer eller ledelsen etc.(køhlert 2001). Målet med en vanskelig samtale vil altid være, at lederen gennem dialog ønsker at påvirke medarbejderen til en adfærdsændring dialogen skal løse et eksisterende problem og skabe forbedringer for fremtiden. Den vanskelige samtale kan opfattes som modellen herunder, hvor den vanskelige samtale er fællesmængde mellem almindelige samtaler og retorik. Almindelige samtaler, er samtaler der ofte forløber uden en bevidst plan, og er afhængig af at samtaleparterne styrer dem, efterhånden som samtalen skrider frem. Retorikken er kendetegnende ved at være intentionel og persuasiv. Altså at man som afsender har en intension med sit budskab, og at man er bevist om, at ville opnå noget bestemt, samt måden man fremlægger sine budskaber på. I den vanskelige samtale er det lederen, der er afsenderen i dialogen, og han har et bevidst mål med dialogen, så den bliver styret i en bestemt retning. Almindelige samtaler Retorik Den vanskelige samtale Figur 1. Model af almindelige samtaler og retorik. Den løsningsorienterede metode Bygger på systemisk tankegang, som mener at intet fænomen kan forstås uafhængigt af den sammenhæng, det indgår i, og at al problemløsning tager udgangspunkt i det enkelte menneskes oplevelse af problemet. Bag den løsningsorienterede metode står Steve de Shazer, som har tilføjet at man skal bygge kommunikation på respekt for menneskets egne problemløsende evner og resurser (Humle 1993). Det særlige ved denne metode er måden samtalen/dialogen er udformet på. Formen minder om interviewformen, hvor spørgsmålene stilles på en sådan måde, at de udvider medarbej- synsfelt, for på den måde at få medarbejderen til selv, at se nye muligheder for at handle. dernes Selve metoden bygger på den grundlæggende opfattelse af, at der findes ikke nogen objektiv sand- om verden. Det sete afhænger af øjnene, der ser. (Humle 1993 s. 21). Metoden er opbygget hed efter et såkaldt cirkulært forståelsesprincip, dvs. i stedet for at tænke årsagsrelateret (gen- 2

3 stand/personer) tænkes der i forhold/relationer. Dog bliver Shazers systemiske metode angrebet for at være lidt for mekanisk, da han er meget fokuseret på at skulle løse problemerne. Dette leder mig så hen på at spørge: H vilke forhold er relevante i forhold til den vanskelige samtale? For at lederen kan opnå sit mål med dialogen, skal han tro på at medarbejderens evner er større end dem han på nuværende tidspunkt realiserer. Med andre ord lederen skal se medarbejderne i lyset af deres potentialer og tro på deres evner til at være foranderlige, således at de ikke bliver låst fast i bestemte roller. Lederen skal sikre, at den medarbejder, han tager samtalen med er i stand til at foretage ændringer. (modtagertype 1 el. 2 jf. Hauser, Køhler 2001). At medarbejderen kan tage ejerskab for det nuværende problem. Lederen skal vælge den passende feedback til den retoriske situation, en feedback der både er tilpasset situationen og medarbejderens potentiale. Via dialogen bør lederen søge at påvirke medarbejderen, så dennes læring så vidt muligt foregår efter det fuldstændige læringsprincip. Lederen bør i stedet for anvisninger, forslag og råd stille spørgsmål, der fremmer refleksionen hos medarbejderen. Man bør som leder være indstillet på, at skulle give psykiske klap til medarbejderen i form af ros og anerkendelse, støtte og opbakning, hvor med medarbejderen får tilfredsstillet sin stimulussult jf. transaktionsanalysen. Det er netop en af forudsætningerne for at medarbejderen får en god følel- denne bliver mere motiveret for at kommunikere med sesmæssig oplevelse i situationen, hvorved lederen. Man bør som leder tilstræbe at inddrage de mennesker, der bliver berørt af forandringen hurtigst muligt, dels for at medarbejderne føler at de har medindflydelse, men også fordi de derved bliver mere trygge ved situationen. Lederen må have et højt ethos, og skal forsøge at fastholde og styrke dette igennem dialogen. For at medarbejderen er lydhør overfor lederen, kræves der af denne, at han er troværdig. Endvidere er det vigtigt, at lederen i dialogen med medarbejderen viser, at han har indfølingsevne både med situationen og indføling med medarbejderen. Det skæve magtforhold, der er mellem leder og medarbejder er væsentlig at holde sig for øje. Der- er det hensigtsmæssigt at leder og medarbejder kommunikere ad omveje, hvilket strider mod for Grices kooperationsprincip, men som er nødvendigt for at undgå at medarbejder og leder ikke krænker hinanden. (Køhlert 2001 s. 53). I den svære samtale eller i medarbejdersamtalen er der ikke tale om en ligeværdig dialog, men en asymmetrisk dialog, da lederen i kraft af sin magtposition og autoritet ikke vover så meget, som medarbejderen skal gøre. Lederen må da forsøge at udjævne denne skæve magtfordeling, således at medarbejderen tør udtrykke sig fyldestgørende og så ærligt som muligt. Da den vanskelige samtale stort set er en stor potentiel facetruende handling, er det vigtigt, at lederen er bevist om sit sprogbrug, der bør være facestøttende og indirekte, så han underlader at begå en facetruende handling. 3

4 Den vanskelige samtale gennemløber uvægerligt en række faser som i øvrigt ikke er synlig anderle- des fra en hvilken som helst professionel samtale. Samtalens fire faser kan tilpasses den vanskelige samtale ved at definere faserne som følger: Selve samtalen For at den løsningsorienterede metode skal få sin virkning, er det vigtigt, at selve samtalen er vel- ligeledes er det heller ikke tilfældigt, hvornår og hvordan et problem bliver taget forberedt, op. SAMTALENS FIRE FASER I DEN VANSKELIGE SAMTALE 1. Kontaktfasen Nøgleord: sympati, tillid og konstruktiv atmosfære. 2. Informationsfasen Nøgleord: information, problemafdækning, accept og ansvar. 3. Argumentationsfasen Nøgleord: passende respons, enighed, tiltag og mål. 4. Afslutningsfasen Nøgleord: afrunding, aftaler og opfølgning Det er vigtigt at lederen forstår vigtigheden af hver enkelt af samtalens fire faser. Hver fase skal have opmærksomhed og tid ellers kan samtalen mislykkes. Medarbejderudviklingssamtale (MUS) En typisk definition kunne være: Medarbejdersamtaler er planlagte, velforberedte og systematiske samtaler mellem den enkelte medarbejder og dennes nærmeste overordnede med henblik på gensidig information, udvikling og planlægning. Samtalerne føres med regelmæssige mellemrum og op- med MUS? følges af begge parter. (Larsen 1995 s. 26). Hvilke forhold skal man som leder være opmærksomme på i forbindelse I denne type samtale skal lederen være opmærksom på mange af de samme områder som ved den svære samtale, dog er udgangspunktet for samtalen en anden. Samtalen er således heller ikke tænkt som erstatning for den daglige samtale. Opstår der problemer, skal disse tages med det samme. Der skal således ikke ventes flere måneder før problemerne bliver taget op i MUS. Alligevel kan der herske usikkerhed hos medarbejderen om, hvad der er formålet med samtalen. Er der tale om, at organisationen ønsker at skabe de bedste arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder for sine med- mange spørgsmål, som stilles i forbindelse med arbejdere eller ligger der en skjult kontrol gemt i de samtalen, der skal med andre ord være en mening med at holde samtalen. Aktørerne skal kunne se en nytte af samtalen. En sådan samtale må derfor også rumme en klarhed i forhold til, i hvilken omfang medarbejderens udtalelser kan få konsekvenser for dennes rolle og status på arbejdspladsen. Selv om samtalen helst skal foregå i et afslappet og roligt miljø, er det vigtigt for begge parter, at de gør sig klart hvad det er for møde. Niels Åkerstrøm Andersen kalder medarbejdersamtalen for en ( )kærlighedstest, hvor lederen tester om medarbejderen stadig deler virksomhedens visioner og aversioner. (Ander- 2002). sen Samtaletemaerne ved en MUS vil typisk være: 4

5 - medarbejderens nuværende arbejdsopgaver - medarbejderens aktuelle arbejdspræstation, kompetence, engagement og fleksibilitet - medarbejderens fremtidige arbejdsopgaver og mål, set i relation til organisationens mål - uddannelses- og udviklingsbehov - jobudvikling - trivsel og samtale - samarbejdsrelationer For at fastholde systematikken i samtalen, laves der i fællesskab et referat af samtalen. Referatet kan således bruges til næste samtale, og er ligeledes med til at holde de to parter op på deres aftaler. Der er naturligvis tale om gensidige aftaler jf. definitionen, hvilket betyder at det ikke nødvendigvis kun er medarbejderen, der skal udvikles. Selv om man nedskriver hvad der i hovedtræk er blevet snakket om, er det ikke det samme som at sige, at begge parter har samme opfattelse af samtalen og samtalens forløb. At tror at samtalen ikke er en bedømmelse af den nuværende situation for medarbejderen er en illusion. Selv om samtalen drejer sig om medarbejderen og den er således individuel, er den samtidig også et billede af hele eller dele af organisationen. Det er med andre ord ikke et neutralt personaleværktøj, da det fortæller om grundantagelser i kulturen (Larsen 1995). MUS fordrer en vist etik, da samtalen mellem de to aktører er en fortrolig affære. Derfor er det vigtigt, at de to parter finder ud af i fællesskab, hvad der skal stå i referatet og dette referat skal selv- følgel ig behandles med stor diskretion. Som det fremgår af ovenstående er der mange forhold, man som leder skal være opmærksom på i forbindelse med en medarbejderudviklingssamtale, eller som Henrik Holt Larsen siger det: At gennemføre en medarbejdersamtale kan og skal ikke være nemt. (Larsen 1995, s. 92). Sammenfatning Der er forskel på den samtale, man fører med sin familie og venner i sit privatliv og den samtale, men fører som professionel. Som professionel har man en særlig rolle med et særligt ansvar for samtalens forløb og særlige opgaver. Den professionelle samtale udføres med et særligt formål og foregår i en organisatorisk sammenhæng, der tillige er usymmetrisk, fordi samtaleparterne ikke har ensrettede rettigheder og pligter overfor hinanden. Alligevel er samtalen personlig dog uden at gå over stregen samtalen bærer altså præg af aktørerne i samtalen, men også af konteksten. Uanset om det er en medarbejderudviklingssamtale eller det er en vanskelig samtale, som lederen skal fore- de store linier samt delegere, stå, kræves der noget specielt af lederen. Måden eller metoden som dette gribes an på afhænger af: lederens syn på medarbejderen, organisationens størrelse og type. I det hele taget kræves der meget af den moderne leder, der må vælge en ledelsesstil, der er dialogbaseret, hvor lederen både kan give og modtage feedback, formidle motivere, inspirere og støtte sine medarbejdere. I det hele taget må det siges at det at kommunikere er nok den vigtigste af alle lederegenskaber. 5

6 Litteraturliste Andersen, Niels Åkerstrøm(2002): Idyllen som ideal in Asterisk Nr. 8, 2002, Danmarks Pædagogisk Universitet. Dalsgaard, Charlotte(2002): Forvandling - værdsættende samtale i teori og praksis., Psykologisk forlag Grennes, Carl Erik(1999): Kommunikation i organisationer, Klim Humle, Anne-Suzette(1993): En samtale to vindere, Schultz Køhlert, Charlotte(2001): Dialog til en forandring, Samfundslitteratur Larsen, Henriks Holt m.fl.(1995): Medarbejdersamtalen, Teknisk forlag Mørch, Susanne Idun (2002): Den pædagogiske kultur, Systime, Århus Ryberg, Birgit (red.)(2003): Skolen som lærende organisation, Klim Sell, René la Cour Sell(2001): For ringe kommunikation in Månedsmagasinet Nr. 7, juli 2001 Thurén, Thorsten(1998): Videnskabsteori for begyndere, Munksgaard 6

7 Indholdsfortegnelse: Indledning...1 Problemformulering...1 Problemafgrænsning...1 Emnebehandling...1 Den vanskelige samtale...2 Medarbejderudviklingssamtale (MUS)...4 Sammenfatning...5 Litteraturliste...6 I denne opgave indeholder: tegn. 7

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

medarbejderudviklingssamtaler.

medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere