Studieplan for studieretningsforløbet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan for studieretningsforløbet"

Transkript

1 Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet (erhvervscase og det internationale område) 2 3. Opgaven i dansk og/eller samtidshistorie i 2.g 3 4. Studieretningsprojektet i 3.g 3 5. Studieretninger - oversigt 4 6. Undervisningsplan 4 7. Arbejdsformer 5 8. Skriftligt arbejde 5 9. Evalueringsplan 5 Studieretningsprofil og undervisningsplan: Bilag A: Studieretning Økonomi A (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, 6 Matematik B) Bilag B: Studieretning Økonomi B (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, Mediefag C) 7 Bilag C: Studieretning International C (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Psykologi C) 8 Bilag D: Studieretning Marketing D (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Innovation C) 10 Bilag E: Studieretning Marketing E (Afsætning A, ITA, Multimedier C) 11 Bilag F: Studieretning Marketing F (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Kulturforståelse C) 12 Bilag X: Undervisningsplan 13 1

2 Erhvervsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx Studieplan for studieretningsforløbet 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieområdet, studieretningsfag, valgfag samt et studieretningsprojekt. I studieområdet i studieretningsforløbet lægges der vægt på at styrke samspillet mellem fagene. Studieområdet består af erhvervscase og det internationale område. I 2.g skrives en større skriftlig opgave i dansk og/eller samtidshistorie, og i 3.g skrives et studieretningsprojekt. 2. Studieområdet i studieretningsforløbet Studieområdet er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af virksomhedsøkonomiske, samfundsfaglige/samfundsøkonomiske og humanistisk orienterede områder og omfatter en uddannelsestid på mindst 110 timer. Studieområdet består dels af erhvervscase, som er et samarbejde mellem fagene virksomhedsøkonomi og afsætning, og dels af det internationale område, som er et samarbejde mellem fagene international økonomi, samtidshistorie, dansk og fremmedsprog. Arbejdet i studieområdet skal medvirke til at videreudvikle elevernes evne til at sammenholde viden og metoder fra forskellige fag og bidrage til at kvalificere valget af videregående uddannelse. Studieområdet skal endvidere medvirke til, at eleverne uddyber deres viden om og kritiske indsigt i problemstillinger om virksomheden og det nationale, det europæiske og det globale perspektiv. 2.1 Erhvervscase De faglige mål for erhvervscase fremgår af bekendtgørelsen for studieområdet i studieretningsforløbet. Erhvervscase er et samarbejde mellem fagene virksomhedsøkonomi og afsætning, tilsammen ca. 60 timer. Arbejdet med stoffet i erhvervscase tilrettelægges i case-baserede undervisningsforløb med udgangspunkt i virkelighedsnære situationer og begivenheder for tænkte eller eksisterende virksomheder. Undervisningen gennemføres som et antal sammenhængende forløb over 10 hele dage (se bilag 1 for nærmere placering af disse dage). 2

3 Eksamen i erhvervscase er en mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af en centralt stillet åben case. I grupper på op til 4 personer har eleverne 48 timer til at udarbejde en synopsis med løsningsforslag til de problemstillinger, som den åbne case lægger op til. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter. Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens præsentation af gruppens synopsis. 2.2 Det internationale område De faglige mål for det internationale område fremgår af bekendtgørelsen for studieområdet i studieretningsforløbet. I det internationale område indgår international økonomi og samtidshistorie med tilsammen ca. 20 timer, og dansk og fremmedsprog indgår med tilsammen ca. 30 timer. Arbejdet med stoffet i det internationale område organiseres i emner. Elevstyrede arbejdsformer er i fokus, og arbejdet med større emneforløb bygger på processkrivning og udmunder i synopsis og/eller skriftlig rapport, som dokumenterer de faglige og studiemæssige kompetencer, eleverne har tilegnet sig. Eksamen i det internationale område er en mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af en rapport. Problemformuleringen udarbejdes af eleven og skal efterfølgende godkendes af teamets lærere. Rapporten skal have et omfang af 8-10 normalsider. Hvis det internationale område udtrækkes til prøve, sendes rapporten senest 14 dage før prøven til censor. Ved prøven præsenterer eleven centrale problemstillinger i rapporten og bedømmes efterfølgende alene på baggrund af den mundtlige præstation. Hvis det internationale område ikke udtrækkes til prøve, bedømmes rapporten af de involverede lærere, og der gives efterfølgende en årskarakter. I studieområdet vægtes karaktererne for erhvervscase og det internationale område ligeligt. 3. Opgaven i dansk og/eller samtidshistorie i 2.g Hver elev skal udarbejde en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller samtidshistorie eller i begge fag. Opgaven skrives i løbet af 2.g. Formålet med opgaven er dels at styrke de faglige mål og dels at skabe progression i udarbejdelsen af større skriftlige opgaver. Eleven vælger selv det/de fag, som opgaven skrives i, og elevens faglærer(e) er vejleder(e) på opgaven. Inden for et område, eleven har valgt, indkredser vejleder og elev i fællesskab en problemformulering, som skal godkendes senest 2 uger inden afleveringstidspunktet. Opgaven besvares individuelt. Bedømmelsen af opgaven foretages af faglæreren/-lærerne. Der gives en karakter, som indgår i fastlæggelsen af årskaraktererne i fagene. 4. Studieretningsprojektet i 3.g I 3.g skal alle elever udarbejde et studieretningsprojekt, som udarbejdes i 2 eller 3 fag, med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og med inddragelse af andre studieretningsfag og/eller fagene dansk A og engelsk A. Den enkelte elev vælger herudfra selv, i hvilke fag studieretningsprojektet udarbejdes. 3

4 Udarbejdelsen af studieretningsprojektet skal ske i løbet af to sammenhængende uger i perioden 1. november til 1. marts. I disse to uger er der ikke nogen anden undervisning. Skolen udpeger blandt skolens lærere en eller flere vejledere for den enkelte elev i de fag, som indgår i studieretningsprojektet. Eleven vælger i samråd med vejlederne område for studieretningsprojektet, og eleven skal senest 6 uger inden projektperiodens start skriftligt oplyse de valgte fag og område. Problemformuleringen udfærdiges herefter af vejlederne. Der gives en karakter for studieretningsprojektet, som bedømmes ud fra en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, som indgår i studieretningsprojektet. 5. Studieretninger - oversigt STUDIERETNING KLASSE STUDIERETNIGSFAG A NIVEAU 3. STUDIERET- NINGSFAG A Virksomhedsøkonomi International økonomi Matematik B ØKONOMI B Virksomhedsøkonomi Afsætning INTERNATIONAL C Virksomhedsøkonomi International økonomi Mediefag C Psykologi C D Afsætning Virksomhedsøkonomi Innovation C MARKEDSFØRING E Afsætning IT Multimedier C F Afsætning Virksomhedsøkonomi Kulturforståelse C Se bilag A-F for studieretningsprofil 6. Undervisningsplan Se bilag X for undervisningsplan 4

5 7. Arbejdsformer Valg af arbejdsformer vil bl.a. være afhængig af elevforudsætninger. Der skal sikres en progression fra den lærerstyrede undervisning til en mere selvstændig læring. En forudsætning for denne udvikling er anvendelse af forskellige studiemetoder og teknikker. Case- og projektorienterede arbejdsformer er gennemgående, ligesom eleverne jævnligt vil blive stillet over for at skulle præsentere et stof mundtligt på klassen ved hjælp af relevante præsentationsværktøjer. Progressionen fra den lærerstyrede undervisning til den mere selvstændige læring sikres bl.a. ved, at der veksles mellem hovedsageligt lærerstyrede undervisningsformer, hvor eleverne præsenteres for den faglige viden og de metoder, de har brug for, når de under mere selvstændige arbejdsformer skal løse en opgave. Set over hele forløbet sker der en progression i arbejdsformerne på den måde, at kravene til de forskellige taksonomiske niveauer vil være stigende. Eleverne vil i stigende grad blive mødt med krav om at bevæge sig fra det beskrivende niveau til et niveau, hvor der foretages en egentlig analyse og vurdering. 8. Skriftligt arbejde Studieplanen skal sikre, at det skriftlige arbejde i fagenes samspil og i de enkelte fag indgår i en fælles plan for det skriftlige arbejde. Ved hver semesterstart udfylder lærerteamet for en klasse derfor vedhæftede plan for elevernes skriftlige afleveringsarbejde. Afleveringsplanen udleveres til eleverne og gøres tilgængelig på konferencesystemet. 9. Evaluering Ved evaluering af det skriftlige arbejde kan én af følgende metoder anvendes: Retning Retning og kommentering Kommentering Samtaler med eleverne Kombination af ovenstående Lærerne i teamet aftaler indbyrdes, hvilke metoder der kombineres og sikrer herigennem, at der også for afleveringerne er indbygget såvel progression som variation. Alle større emne-, case- og projektforløb evalueres særskilt. 5

6 Bilag A STUDIERETNINGSPROFIL ØKONOMI A (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Matematik B) Uddannelsen giver indsigt i, hvordan en moderne virksomhed styres med hensyn til økonomi og afsætning. Gennem uddannelsen vil man få: Viden om virksomhedens muligheder for at anvende sine ressourcer bedst muligt Viden om økonomiske problemstillinger og styringsværktøjer Viden om kommunikationsformer Viden om markedsforhold Udviklet sine analytiske evner Samspil mellem studieretningsfagene Der arbejdes med teorier og modeller, der ligger bag moderne virksomhedsdrift og økonomi internt og eksternt regnskab, logistik, investering og strategi matematikken som et hjælpemiddel til at opnå forståelse for de økonomiske forhold i en virksomhed, herunder virksomhedens muligheder for at anvende sine økonomiske ressourcer bedst muligt internationale markedsforhold 6

7 Bilag B STUDIERETNINGSPROFIL ØKONOMI B (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, Mediefag C) Uddannelsen giver indsigt i, hvordan en moderne virksomhed styres med hensyn til økonomi og afsætning. Gennem uddannelsen vil man få: Viden om virksomhedens muligheder for at anvende sine ressourcer bedst muligt Viden om økonomiske problemstillinger og styringsværktøjer Viden om kommunikationsformer Viden om markedsforhold Udviklet sine analytiske evner Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Der arbejdes med teorier og modeller om moderne virksomhedsdrift praksisnære opgaver omkring strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. økonomisk kendskab til etablering af virksomhed, virksomhedens drift og de økonomiske rammer indsigt i afsætningsmæssige forhold både på det danske - og udenlandske markeders konkurrenceforhold, køberadfærd og markedsselektering 7

8 Bilag C STUDIERETNINGSPROFIL INTERNATIONAL C (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Psykologi C) Alle studieretninger på HHX er internationalt orienterede. Den internationale studieretning har speciel fokus på de internationale aktiviteter, som HHX tilbyder, og nogle aktiviteter tilbydes først elever på den internationale studieretning. Østersø-samarbejdet Dette samarbejde er en elev-udveksling, hvor mindst to lande ofte fire omkring Østersøen deltager. Eleverne udarbejder projekter med afsæt i de deres hjemlande, som siden fremlægges for de øvrige landes elever. Herudover er der kulturelle og sociale aktiviteter. Eleverne må påregne en deltager-betaling på kr pr. elev. Deltagelse i Østersø-rejserne er frivillige. Planlagte ekskursioner og rejser: 1. år I efteråret på uddannelsens første år gennemføres en kortere rejse. Rejsen sætter fokus på et bestemt tema. Senest er turen gået til Berlin og har haft byens historie vs. dens modernisme som tema. Deltagerbetaling på kr år - Studierejse På 2. år i september gennemføres studierejser af en uges varighed i alle HHX-klasser. Den internationale studieretning tilrettelægger destinationen ud fra et nærmere bestemt tema. I 2006 skal studierejsen gå til Luxembourg, med udflugter til Tyskland og Frankrig. Temaet er Europa fra konflikt til samarbejde. 3. år USA Eleverne tilbydes en rejse til USA på uddannelsens 3. år. Rejsen er af 1 uges varighed og er deltagerfinansieret. Prisen er ca kr. Rejsen vil indeholde politiske, kulturelle og historiske highlights. Engelsk sprogtest Eleverne tilbydes en IELTS-eksamen ( academic som er adgangsgivende til universiteter i en række engelsksprogede lande). Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Med udgangspunkt i de to studieretningsfag samt faget psykologi tilrettelægges flerfaglige forløb, som understøtter den internationale dimension, såvel som øvrige studiekompetencer. Her tænkes især på det selvstændige arbejde og arbejdet i grupper, hvor evnen til at sammenholde, perspektivere og reflektere viden om individet og virksomheden i relationen til kulturen i et nationalt, europæisk og globalt perspektiv styrkes. 8

9 Planlagte flerfaglige forløb: - 2. semester Kommunikation: Dansk, afsætning og virksomhedsøkonomi arbejder tværfagligt med forskellige former for kommunikation. Virksomhedsøkonomi behandler omverdenens krav om "bløde" informationer såsom virksomhedsetik og videnregnskaber. Faget dansk behandler massekommunikation især via trykte medier og fokuserer på kommunikations- og medieanalyse. Faget afsætning behandler promotion, dvs. den måde hvorpå virksomheden foretager imagebearbejdning. Der planlægges endvidere foredrag og virksomhedsbesøg, hvor der skabes indsigt i: 1) iværksætteri og innovation 2) den finansielle verden 3) produktion og værditilvækst. 9

10 Bilag D STUDIERETNINGSPROFIL MARKETING D (Afsætning. A, Virksomhedsøkonomi A, Innovation C) Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Denne fagkombination med afsætning og økonomi lægger op til at man i faget innovation får en større indsigt i såvel afsætningsmæssige og økonomiske problemstillinger, når ideer skal skabes og implementeres. Dette gælder både i nationale og internationale sammenhænge. Verden forandrer sig og innovation er netop et forandringsfag Iværksætteri bliver et naturlig tema, hvor eleverne på egen krop oplever og erfarer hvilke problemer, der kan opstå i forbindelse med opstart af egen virksomhed. Eleverne får mulighed for at deltage i den nationale iværksætterkonkurrence Young Enterprise, og her gælder det om at starte en rigtig virksomhed op. Så i denne linie/klasse er der fokus på elevernes kreativitet. Planlagte flerfaglige forløb 2. semester (forår 2006) I uge 16/2006 skal eleverne arbejde med et projekt i forbindelse med Young Enterprise konceptet. I grupperne skal eleverne udvikle en forretningside, som præsenteres for et dommerpanel samt resten af klassen. 3. semester (efterår 2006) I efterårssemesteret skal alle elever deltage i de lokale messer og herfra kvalificere sig til at deltage i de øvrige arrangementer i Young Enterprise (salgsmesse i Odense, Danmarksmesterskab). Planlagte foredrag og ekskursioner Der planlægges et besøg hos innovativ virksomhed, der til stadighed sætter fokus på nytænkning og tilpasning til de forandringer, der kendertegner verden i dag 10

11 Bilag E STUDIERETNINGSPROFIL MARKETING E (Afsætning A, ITA, Multimedier C) Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Samspillet mellem studieretningsfagene kan sammenfattes under overskriften digital markedsføring I afsætning sættes der således fokus på den teknologiske udvikling, der sker i virksomhedens omverden, og hvordan denne påvirker virksomhedens kommunikation og markedsføring udadtil såvel som indadtil. Promotion, hjemmesider, e-handel, data warehouses samt den interne kommunikation er centrale emner. I IT A er der fokus på det at arbejde rationelt i et digitalt miljø. Eleverne skal lære, hvordan teknologien udnyttes til en effektiv kommunikation internt og eksternt i virksomheden, ligesom de skal blive fortrolige med at anvende kommunikationsværktøjer rationelt i hverdagssituationer. Planlagte flerfaglige forløb - 2. semester (forår 2006) I foråret 2006 arbejdes der på tværs af fagene afsætning og IT med en opgave om visualisering af afsætningsbegreber. Opgavens formål er at anvende programmet Mediator til at udarbejde en visuel ordbog over afsætningens grundbegreber. Desuden skal eleverne i uge 16/2006 arbejde med et projekt i forbindelse med Young Enterprise konceptet. I grupper skal eleverne udvikle en forretningsidé, som præsenteres for et dommerpanel samt resten af klassen (se i øvrigt forløbsbeskrivelse 1). Planlagte foredrag og ekskursioner Primo marts 2006 er der arrangeret et foredrag om temaet iværksætteri. Her kommer to eksterne foredragsholdere og fortæller om deres opstart af egen virksomhed samt om Network Marketing. Der er foreløbig planlagt følgende virksomhedsbesøg: Besøg hos en IT-virksomhed (Microsoft) Besøg hos en lokal erhvervsvirksomhed (MD Foods), hvor produktionschefen og IT-chefen vil komme med et oplæg 11

12 Bilag F STUDIERETNINGSPROFIL MARKETING F (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Kulturforståelse C) Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Den fagkombination giver såvel en national som international indsigt i markedsføring og de dermed forbundne økonomiske konsekvenser. A-fagene understøtter hinanden på en lang række områder. Som eksempler herpå kan nævnes: Emneområderne "valg af parameterstrategi og "distribution" i Afs. A understøttes af VØ-A, hvor de studerende tilegner sig viden om beregning af de økonomiske konsekvenser af beslutningerne samt får et indgående kendskab til logistikfunktionen og dennes optimering i virksomheden. Planlagte flerfaglige forløb 2. semester (forår 2006) I uge 16/2006 skal eleverne arbejde med et projekt i forbindelse med Young Enterprise konceptet. I grupper skal eleverne udvikle en forretningsidé, som præsenteres for et dommerpanel samt resten af klassen (se i øvrigt forløbsbeskrivelse 1). Som flerfagligt forløb vil der desuden blive arbejdet med et projekt af international karakter. De studerende vurderer med udgangspunkt i verden fra Afs. A en virksomheds eksportmuligheder for herefter at udvælge et attraktivt marked og fastsætter indtrængningsstrategi på det valgte marked. Med baggrund i VØ-A inddrages de økonomiske aspekter i forbindelse med indtrængningen og markedsføringen på det valgte marked. Faget kulturforståelse inddrages i forbindelse med vurderingen af det valgte markeds forretningsog forbrugerkultur som styrende faktorer for markedsføringen. Planlagte foredrag og ekskursioner Af ekskursioner/virksomhedsbesøg forventes der gennemført besøg i en eksportvirksomheds marketingafdeling, en virksomhed med tilknytning til logistikfunktionen (f.eks. en speditør) ligesom gæstelærere vil blive inddraget 12

13 Bilag X Undervisningsplan (oversigt over timefordeling i studieretningsforløbet) 1.G. 2.G. 3.G. for. eft1 eft2 For. eft1 eft2 For. Dansk A Engelsk A Afsætning B Afsætning A Erhvervsret C IØ B IØ A Samfundsfag C 3 Samt.hist. B VØ B VØ A Matematik C 3 Matematik B Matematik A IT B IT A Tysk B Tysk A Fransk A Spansk A valgfag niveau A valgfag løft C--> B valgfag niveau B valgfag niveau C Studretn-fag niveau C Studretn-fag C-alternativ Studieretningsprojekt Internationalt tema Erhvervscase x x x x 13

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Studieplan Forårssemesteret 2014 For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen...

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Marketing og kommunikation

Marketing og kommunikation IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og kommunikation Studieplan Ønsker du at være en del af den internationale verden, hvor man arbejder med kommunikation, reklame og markedsføring, vil

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Marketing & Innovation Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business.

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business. Studieplan HHX1.Cg/ 2013 16. Grundforløbet. Markedsorienteret studieretning. Business. Markedsorienteret Mål Grundforløb Fagligt og pædagogisk arbejdes der med at etablere og udvikle kompetencer i de enkelte

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH2I IBC Handelsgymnasiet Indledning Denne studieplan beskriver den overordnede plan for undervisningen i din klasse med den studieretning du og dine klassekammerater har valgt. Studieplanen

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 1b Indholdsfortegnelse 1. Klassen 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet 5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Global Studies. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Global Studies. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Global Studies Studieplan Dyrk hele verden som din arbejdsplads! Lær at kommunikere på tværs af landegrænser, få indblik i andre kulturer, og arbejd med værdinormer,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For HH3C

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For HH3C Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For HH3C Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde He13-16

Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde He13-16 Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde He13-16 Oplevelsesøkonomi - Marketing/promotion Studieplan_He13-16_version 2_130529/ FRTH, CAGN 1 Indhold Hvad er en studieplan... 3 Oplevelsesøkonomi og din studieretning...

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3C Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3C Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3C Marketing & Innovation Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. KLASSEN 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINERING AF UNDERVISNING PÅ 3. ÅR 4

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2017-2018 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år.4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Team 3

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Team 3 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN 2017-2020 Indhold 1. HHX struktur... 2 2. HHX fag... 4 3. Fag fordelt på årgange... 6 4. Studieområdet... 8 5. Øvrige flerfaglige opgaver... 10 6. Progression

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Indholdsfortegnelse 1. Klassen..Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Studieplan for studieomra det - samlet

Studieplan for studieomra det - samlet Studieplan for studieomra det - samlet 2017-08 Side 1 af 11 SO1: Et samfund i udvikling (1. semester) Samfundsfag, matematik og Informatik Indsamling og behandling af data i et samfundsfagligt perspektiv:

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 2. år. Skoleåret 2014/15 for HH2i. Team 2. Lærere/fag:

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 2. år. Skoleåret 2014/15 for HH2i. Team 2. Lærere/fag: Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for HH2i Lærere/fag: AAK Dansk MTB Engelsk A LEH/BPA Matematik B SGU International økonomi A JAGR Virksomhedsøkonomi B JOJ Afsætning A Indholdsfortegnelse 1. Klassen...

Læs mere

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet til og

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d Team 3 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter...6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde Hf13-16

Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde Hf13-16 Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde Hf13-16 Oplevelsesøkonomi - GLOBAL Studieplan_Hf13-16_version 4_131114130813/ TRUI 1 Indhold Hvad er en studieplan... 3 Oplevelsesøkonomi og din studieretning...

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Indholdsfortegnelse: BHES STUDIEPLAN FOR ERHVERVSGYMNASIET/31.aug.2007

Indholdsfortegnelse: BHES STUDIEPLAN FOR ERHVERVSGYMNASIET/31.aug.2007 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Skolens mål, værdier og udvikling 3. Organisering af lærerteam og samarbejde 4. Uddannelsestid og elevtid 5. Grundforløbet 6. Obligatoriske fag, studieretningsfag

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Studieplan 2013/2014 HH2A. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/2014 HH2A. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/2014 HH2A IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen... 7 5. Løbende

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere