Studieplan for studieretningsforløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan for studieretningsforløbet"

Transkript

1 Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet (erhvervscase og det internationale område) 2 3. Opgaven i dansk og/eller samtidshistorie i 2.g 3 4. Studieretningsprojektet i 3.g 3 5. Studieretninger - oversigt 4 6. Undervisningsplan 4 7. Arbejdsformer 5 8. Skriftligt arbejde 5 9. Evalueringsplan 5 Studieretningsprofil og undervisningsplan: Bilag A: Studieretning Økonomi A (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, 6 Matematik B) Bilag B: Studieretning Økonomi B (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, Mediefag C) 7 Bilag C: Studieretning International C (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Psykologi C) 8 Bilag D: Studieretning Marketing D (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Innovation C) 10 Bilag E: Studieretning Marketing E (Afsætning A, ITA, Multimedier C) 11 Bilag F: Studieretning Marketing F (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Kulturforståelse C) 12 Bilag X: Undervisningsplan 13 1

2 Erhvervsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx Studieplan for studieretningsforløbet 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieområdet, studieretningsfag, valgfag samt et studieretningsprojekt. I studieområdet i studieretningsforløbet lægges der vægt på at styrke samspillet mellem fagene. Studieområdet består af erhvervscase og det internationale område. I 2.g skrives en større skriftlig opgave i dansk og/eller samtidshistorie, og i 3.g skrives et studieretningsprojekt. 2. Studieområdet i studieretningsforløbet Studieområdet er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af virksomhedsøkonomiske, samfundsfaglige/samfundsøkonomiske og humanistisk orienterede områder og omfatter en uddannelsestid på mindst 110 timer. Studieområdet består dels af erhvervscase, som er et samarbejde mellem fagene virksomhedsøkonomi og afsætning, og dels af det internationale område, som er et samarbejde mellem fagene international økonomi, samtidshistorie, dansk og fremmedsprog. Arbejdet i studieområdet skal medvirke til at videreudvikle elevernes evne til at sammenholde viden og metoder fra forskellige fag og bidrage til at kvalificere valget af videregående uddannelse. Studieområdet skal endvidere medvirke til, at eleverne uddyber deres viden om og kritiske indsigt i problemstillinger om virksomheden og det nationale, det europæiske og det globale perspektiv. 2.1 Erhvervscase De faglige mål for erhvervscase fremgår af bekendtgørelsen for studieområdet i studieretningsforløbet. Erhvervscase er et samarbejde mellem fagene virksomhedsøkonomi og afsætning, tilsammen ca. 60 timer. Arbejdet med stoffet i erhvervscase tilrettelægges i case-baserede undervisningsforløb med udgangspunkt i virkelighedsnære situationer og begivenheder for tænkte eller eksisterende virksomheder. Undervisningen gennemføres som et antal sammenhængende forløb over 10 hele dage (se bilag 1 for nærmere placering af disse dage). 2

3 Eksamen i erhvervscase er en mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af en centralt stillet åben case. I grupper på op til 4 personer har eleverne 48 timer til at udarbejde en synopsis med løsningsforslag til de problemstillinger, som den åbne case lægger op til. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter. Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens præsentation af gruppens synopsis. 2.2 Det internationale område De faglige mål for det internationale område fremgår af bekendtgørelsen for studieområdet i studieretningsforløbet. I det internationale område indgår international økonomi og samtidshistorie med tilsammen ca. 20 timer, og dansk og fremmedsprog indgår med tilsammen ca. 30 timer. Arbejdet med stoffet i det internationale område organiseres i emner. Elevstyrede arbejdsformer er i fokus, og arbejdet med større emneforløb bygger på processkrivning og udmunder i synopsis og/eller skriftlig rapport, som dokumenterer de faglige og studiemæssige kompetencer, eleverne har tilegnet sig. Eksamen i det internationale område er en mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af en rapport. Problemformuleringen udarbejdes af eleven og skal efterfølgende godkendes af teamets lærere. Rapporten skal have et omfang af 8-10 normalsider. Hvis det internationale område udtrækkes til prøve, sendes rapporten senest 14 dage før prøven til censor. Ved prøven præsenterer eleven centrale problemstillinger i rapporten og bedømmes efterfølgende alene på baggrund af den mundtlige præstation. Hvis det internationale område ikke udtrækkes til prøve, bedømmes rapporten af de involverede lærere, og der gives efterfølgende en årskarakter. I studieområdet vægtes karaktererne for erhvervscase og det internationale område ligeligt. 3. Opgaven i dansk og/eller samtidshistorie i 2.g Hver elev skal udarbejde en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller samtidshistorie eller i begge fag. Opgaven skrives i løbet af 2.g. Formålet med opgaven er dels at styrke de faglige mål og dels at skabe progression i udarbejdelsen af større skriftlige opgaver. Eleven vælger selv det/de fag, som opgaven skrives i, og elevens faglærer(e) er vejleder(e) på opgaven. Inden for et område, eleven har valgt, indkredser vejleder og elev i fællesskab en problemformulering, som skal godkendes senest 2 uger inden afleveringstidspunktet. Opgaven besvares individuelt. Bedømmelsen af opgaven foretages af faglæreren/-lærerne. Der gives en karakter, som indgår i fastlæggelsen af årskaraktererne i fagene. 4. Studieretningsprojektet i 3.g I 3.g skal alle elever udarbejde et studieretningsprojekt, som udarbejdes i 2 eller 3 fag, med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og med inddragelse af andre studieretningsfag og/eller fagene dansk A og engelsk A. Den enkelte elev vælger herudfra selv, i hvilke fag studieretningsprojektet udarbejdes. 3

4 Udarbejdelsen af studieretningsprojektet skal ske i løbet af to sammenhængende uger i perioden 1. november til 1. marts. I disse to uger er der ikke nogen anden undervisning. Skolen udpeger blandt skolens lærere en eller flere vejledere for den enkelte elev i de fag, som indgår i studieretningsprojektet. Eleven vælger i samråd med vejlederne område for studieretningsprojektet, og eleven skal senest 6 uger inden projektperiodens start skriftligt oplyse de valgte fag og område. Problemformuleringen udfærdiges herefter af vejlederne. Der gives en karakter for studieretningsprojektet, som bedømmes ud fra en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, som indgår i studieretningsprojektet. 5. Studieretninger - oversigt STUDIERETNING KLASSE STUDIERETNIGSFAG A NIVEAU 3. STUDIERET- NINGSFAG A Virksomhedsøkonomi International økonomi Matematik B ØKONOMI B Virksomhedsøkonomi Afsætning INTERNATIONAL C Virksomhedsøkonomi International økonomi Mediefag C Psykologi C D Afsætning Virksomhedsøkonomi Innovation C MARKEDSFØRING E Afsætning IT Multimedier C F Afsætning Virksomhedsøkonomi Kulturforståelse C Se bilag A-F for studieretningsprofil 6. Undervisningsplan Se bilag X for undervisningsplan 4

5 7. Arbejdsformer Valg af arbejdsformer vil bl.a. være afhængig af elevforudsætninger. Der skal sikres en progression fra den lærerstyrede undervisning til en mere selvstændig læring. En forudsætning for denne udvikling er anvendelse af forskellige studiemetoder og teknikker. Case- og projektorienterede arbejdsformer er gennemgående, ligesom eleverne jævnligt vil blive stillet over for at skulle præsentere et stof mundtligt på klassen ved hjælp af relevante præsentationsværktøjer. Progressionen fra den lærerstyrede undervisning til den mere selvstændige læring sikres bl.a. ved, at der veksles mellem hovedsageligt lærerstyrede undervisningsformer, hvor eleverne præsenteres for den faglige viden og de metoder, de har brug for, når de under mere selvstændige arbejdsformer skal løse en opgave. Set over hele forløbet sker der en progression i arbejdsformerne på den måde, at kravene til de forskellige taksonomiske niveauer vil være stigende. Eleverne vil i stigende grad blive mødt med krav om at bevæge sig fra det beskrivende niveau til et niveau, hvor der foretages en egentlig analyse og vurdering. 8. Skriftligt arbejde Studieplanen skal sikre, at det skriftlige arbejde i fagenes samspil og i de enkelte fag indgår i en fælles plan for det skriftlige arbejde. Ved hver semesterstart udfylder lærerteamet for en klasse derfor vedhæftede plan for elevernes skriftlige afleveringsarbejde. Afleveringsplanen udleveres til eleverne og gøres tilgængelig på konferencesystemet. 9. Evaluering Ved evaluering af det skriftlige arbejde kan én af følgende metoder anvendes: Retning Retning og kommentering Kommentering Samtaler med eleverne Kombination af ovenstående Lærerne i teamet aftaler indbyrdes, hvilke metoder der kombineres og sikrer herigennem, at der også for afleveringerne er indbygget såvel progression som variation. Alle større emne-, case- og projektforløb evalueres særskilt. 5

6 Bilag A STUDIERETNINGSPROFIL ØKONOMI A (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Matematik B) Uddannelsen giver indsigt i, hvordan en moderne virksomhed styres med hensyn til økonomi og afsætning. Gennem uddannelsen vil man få: Viden om virksomhedens muligheder for at anvende sine ressourcer bedst muligt Viden om økonomiske problemstillinger og styringsværktøjer Viden om kommunikationsformer Viden om markedsforhold Udviklet sine analytiske evner Samspil mellem studieretningsfagene Der arbejdes med teorier og modeller, der ligger bag moderne virksomhedsdrift og økonomi internt og eksternt regnskab, logistik, investering og strategi matematikken som et hjælpemiddel til at opnå forståelse for de økonomiske forhold i en virksomhed, herunder virksomhedens muligheder for at anvende sine økonomiske ressourcer bedst muligt internationale markedsforhold 6

7 Bilag B STUDIERETNINGSPROFIL ØKONOMI B (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, Mediefag C) Uddannelsen giver indsigt i, hvordan en moderne virksomhed styres med hensyn til økonomi og afsætning. Gennem uddannelsen vil man få: Viden om virksomhedens muligheder for at anvende sine ressourcer bedst muligt Viden om økonomiske problemstillinger og styringsværktøjer Viden om kommunikationsformer Viden om markedsforhold Udviklet sine analytiske evner Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Der arbejdes med teorier og modeller om moderne virksomhedsdrift praksisnære opgaver omkring strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. økonomisk kendskab til etablering af virksomhed, virksomhedens drift og de økonomiske rammer indsigt i afsætningsmæssige forhold både på det danske - og udenlandske markeders konkurrenceforhold, køberadfærd og markedsselektering 7

8 Bilag C STUDIERETNINGSPROFIL INTERNATIONAL C (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Psykologi C) Alle studieretninger på HHX er internationalt orienterede. Den internationale studieretning har speciel fokus på de internationale aktiviteter, som HHX tilbyder, og nogle aktiviteter tilbydes først elever på den internationale studieretning. Østersø-samarbejdet Dette samarbejde er en elev-udveksling, hvor mindst to lande ofte fire omkring Østersøen deltager. Eleverne udarbejder projekter med afsæt i de deres hjemlande, som siden fremlægges for de øvrige landes elever. Herudover er der kulturelle og sociale aktiviteter. Eleverne må påregne en deltager-betaling på kr pr. elev. Deltagelse i Østersø-rejserne er frivillige. Planlagte ekskursioner og rejser: 1. år I efteråret på uddannelsens første år gennemføres en kortere rejse. Rejsen sætter fokus på et bestemt tema. Senest er turen gået til Berlin og har haft byens historie vs. dens modernisme som tema. Deltagerbetaling på kr år - Studierejse På 2. år i september gennemføres studierejser af en uges varighed i alle HHX-klasser. Den internationale studieretning tilrettelægger destinationen ud fra et nærmere bestemt tema. I 2006 skal studierejsen gå til Luxembourg, med udflugter til Tyskland og Frankrig. Temaet er Europa fra konflikt til samarbejde. 3. år USA Eleverne tilbydes en rejse til USA på uddannelsens 3. år. Rejsen er af 1 uges varighed og er deltagerfinansieret. Prisen er ca kr. Rejsen vil indeholde politiske, kulturelle og historiske highlights. Engelsk sprogtest Eleverne tilbydes en IELTS-eksamen ( academic som er adgangsgivende til universiteter i en række engelsksprogede lande). Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Med udgangspunkt i de to studieretningsfag samt faget psykologi tilrettelægges flerfaglige forløb, som understøtter den internationale dimension, såvel som øvrige studiekompetencer. Her tænkes især på det selvstændige arbejde og arbejdet i grupper, hvor evnen til at sammenholde, perspektivere og reflektere viden om individet og virksomheden i relationen til kulturen i et nationalt, europæisk og globalt perspektiv styrkes. 8

9 Planlagte flerfaglige forløb: - 2. semester Kommunikation: Dansk, afsætning og virksomhedsøkonomi arbejder tværfagligt med forskellige former for kommunikation. Virksomhedsøkonomi behandler omverdenens krav om "bløde" informationer såsom virksomhedsetik og videnregnskaber. Faget dansk behandler massekommunikation især via trykte medier og fokuserer på kommunikations- og medieanalyse. Faget afsætning behandler promotion, dvs. den måde hvorpå virksomheden foretager imagebearbejdning. Der planlægges endvidere foredrag og virksomhedsbesøg, hvor der skabes indsigt i: 1) iværksætteri og innovation 2) den finansielle verden 3) produktion og værditilvækst. 9

10 Bilag D STUDIERETNINGSPROFIL MARKETING D (Afsætning. A, Virksomhedsøkonomi A, Innovation C) Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Denne fagkombination med afsætning og økonomi lægger op til at man i faget innovation får en større indsigt i såvel afsætningsmæssige og økonomiske problemstillinger, når ideer skal skabes og implementeres. Dette gælder både i nationale og internationale sammenhænge. Verden forandrer sig og innovation er netop et forandringsfag Iværksætteri bliver et naturlig tema, hvor eleverne på egen krop oplever og erfarer hvilke problemer, der kan opstå i forbindelse med opstart af egen virksomhed. Eleverne får mulighed for at deltage i den nationale iværksætterkonkurrence Young Enterprise, og her gælder det om at starte en rigtig virksomhed op. Så i denne linie/klasse er der fokus på elevernes kreativitet. Planlagte flerfaglige forløb 2. semester (forår 2006) I uge 16/2006 skal eleverne arbejde med et projekt i forbindelse med Young Enterprise konceptet. I grupperne skal eleverne udvikle en forretningside, som præsenteres for et dommerpanel samt resten af klassen. 3. semester (efterår 2006) I efterårssemesteret skal alle elever deltage i de lokale messer og herfra kvalificere sig til at deltage i de øvrige arrangementer i Young Enterprise (salgsmesse i Odense, Danmarksmesterskab). Planlagte foredrag og ekskursioner Der planlægges et besøg hos innovativ virksomhed, der til stadighed sætter fokus på nytænkning og tilpasning til de forandringer, der kendertegner verden i dag 10

11 Bilag E STUDIERETNINGSPROFIL MARKETING E (Afsætning A, ITA, Multimedier C) Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Samspillet mellem studieretningsfagene kan sammenfattes under overskriften digital markedsføring I afsætning sættes der således fokus på den teknologiske udvikling, der sker i virksomhedens omverden, og hvordan denne påvirker virksomhedens kommunikation og markedsføring udadtil såvel som indadtil. Promotion, hjemmesider, e-handel, data warehouses samt den interne kommunikation er centrale emner. I IT A er der fokus på det at arbejde rationelt i et digitalt miljø. Eleverne skal lære, hvordan teknologien udnyttes til en effektiv kommunikation internt og eksternt i virksomheden, ligesom de skal blive fortrolige med at anvende kommunikationsværktøjer rationelt i hverdagssituationer. Planlagte flerfaglige forløb - 2. semester (forår 2006) I foråret 2006 arbejdes der på tværs af fagene afsætning og IT med en opgave om visualisering af afsætningsbegreber. Opgavens formål er at anvende programmet Mediator til at udarbejde en visuel ordbog over afsætningens grundbegreber. Desuden skal eleverne i uge 16/2006 arbejde med et projekt i forbindelse med Young Enterprise konceptet. I grupper skal eleverne udvikle en forretningsidé, som præsenteres for et dommerpanel samt resten af klassen (se i øvrigt forløbsbeskrivelse 1). Planlagte foredrag og ekskursioner Primo marts 2006 er der arrangeret et foredrag om temaet iværksætteri. Her kommer to eksterne foredragsholdere og fortæller om deres opstart af egen virksomhed samt om Network Marketing. Der er foreløbig planlagt følgende virksomhedsbesøg: Besøg hos en IT-virksomhed (Microsoft) Besøg hos en lokal erhvervsvirksomhed (MD Foods), hvor produktionschefen og IT-chefen vil komme med et oplæg 11

12 Bilag F STUDIERETNINGSPROFIL MARKETING F (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Kulturforståelse C) Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Den fagkombination giver såvel en national som international indsigt i markedsføring og de dermed forbundne økonomiske konsekvenser. A-fagene understøtter hinanden på en lang række områder. Som eksempler herpå kan nævnes: Emneområderne "valg af parameterstrategi og "distribution" i Afs. A understøttes af VØ-A, hvor de studerende tilegner sig viden om beregning af de økonomiske konsekvenser af beslutningerne samt får et indgående kendskab til logistikfunktionen og dennes optimering i virksomheden. Planlagte flerfaglige forløb 2. semester (forår 2006) I uge 16/2006 skal eleverne arbejde med et projekt i forbindelse med Young Enterprise konceptet. I grupper skal eleverne udvikle en forretningsidé, som præsenteres for et dommerpanel samt resten af klassen (se i øvrigt forløbsbeskrivelse 1). Som flerfagligt forløb vil der desuden blive arbejdet med et projekt af international karakter. De studerende vurderer med udgangspunkt i verden fra Afs. A en virksomheds eksportmuligheder for herefter at udvælge et attraktivt marked og fastsætter indtrængningsstrategi på det valgte marked. Med baggrund i VØ-A inddrages de økonomiske aspekter i forbindelse med indtrængningen og markedsføringen på det valgte marked. Faget kulturforståelse inddrages i forbindelse med vurderingen af det valgte markeds forretningsog forbrugerkultur som styrende faktorer for markedsføringen. Planlagte foredrag og ekskursioner Af ekskursioner/virksomhedsbesøg forventes der gennemført besøg i en eksportvirksomheds marketingafdeling, en virksomhed med tilknytning til logistikfunktionen (f.eks. en speditør) ligesom gæstelærere vil blive inddraget 12

13 Bilag X Undervisningsplan (oversigt over timefordeling i studieretningsforløbet) 1.G. 2.G. 3.G. for. eft1 eft2 For. eft1 eft2 For. Dansk A Engelsk A Afsætning B Afsætning A Erhvervsret C IØ B IØ A Samfundsfag C 3 Samt.hist. B VØ B VØ A Matematik C 3 Matematik B Matematik A IT B IT A Tysk B Tysk A Fransk A Spansk A valgfag niveau A valgfag løft C--> B valgfag niveau B valgfag niveau C Studretn-fag niveau C Studretn-fag C-alternativ Studieretningsprojekt Internationalt tema Erhvervscase x x x x 13

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Nærværende evalueringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2004 om uddannelsen til højere

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Bliv student fra Handelsgymnasiet

Bliv student fra Handelsgymnasiet Årgang 2010 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Marianne Munch Svendsen, uddannelseschef Præsentation af pc-ordningen v. Rune Zimmermann, konstitueret

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Case pædagogik et FoU-projekt

Case pædagogik et FoU-projekt Case pædagogik et FoU-projekt Hvad er case pædagogik ECCO som case Forudsætninger Struktur og indhold Pointer og udfordringer SIP2 maj 2014 Palle Guldbrandsen Case pædagogik Et didaktisk værktøj som forhåbentligt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole Handelsgymnasiet Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole Skoleåret 2014-2015 1 Velkommen Indhold At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Udkast til studieprojekter. studieretningen for Handel og Økonomi. Version 2.1. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ

Udkast til studieprojekter. studieretningen for Handel og Økonomi. Version 2.1. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ Udkast til studieprojekter vedr studieretningen for Handel og Økonomi. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ Flerfaglige forløbsplaner - Studieprojekter I forbindelse med gymnasiereformen og kravene vedr. toning

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C

Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Andreas Kildevæld

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Workshop 2: Internationale studieretninger på hhx Dansk Industri Mere end sprog sprogundersøgelse fra DI - http://www.jatilsprog.dk/node/22 Oprettet 26/10/2009

Læs mere

Tradium Handelsgymnasiet

Tradium Handelsgymnasiet Tradium Handelsgymnasiet økonomi marketing international hhx - fremtidens gymnasium 2 3 hhx - fremtidens gymnasium Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig at arbejde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det.

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Præsentation Hvorfor Game Design på ZBC? Hvem er du? Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag Eksempel på Komm/IT emneforløb

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Tradium Handelsgymnasiet

Tradium Handelsgymnasiet 2014-2015 Tradium Handelsgymnasiet økonomi marketing international hhx - fremtidens gymnasium 2 hhx - fremtidens gymnasium Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Finansiering B Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Finansiering B Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Finansiering B Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere