Studieplan for studieretningsforløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan for studieretningsforløbet"

Transkript

1 Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet (erhvervscase og det internationale område) 2 3. Opgaven i dansk og/eller samtidshistorie i 2.g 3 4. Studieretningsprojektet i 3.g 3 5. Studieretninger - oversigt 4 6. Undervisningsplan 4 7. Arbejdsformer 5 8. Skriftligt arbejde 5 9. Evalueringsplan 5 Studieretningsprofil og undervisningsplan: Bilag A: Studieretning Økonomi A (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, 6 Matematik B) Bilag B: Studieretning Økonomi B (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, Mediefag C) 7 Bilag C: Studieretning International C (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Psykologi C) 8 Bilag D: Studieretning Marketing D (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Innovation C) 10 Bilag E: Studieretning Marketing E (Afsætning A, ITA, Multimedier C) 11 Bilag F: Studieretning Marketing F (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Kulturforståelse C) 12 Bilag X: Undervisningsplan 13 1

2 Erhvervsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx Studieplan for studieretningsforløbet 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieområdet, studieretningsfag, valgfag samt et studieretningsprojekt. I studieområdet i studieretningsforløbet lægges der vægt på at styrke samspillet mellem fagene. Studieområdet består af erhvervscase og det internationale område. I 2.g skrives en større skriftlig opgave i dansk og/eller samtidshistorie, og i 3.g skrives et studieretningsprojekt. 2. Studieområdet i studieretningsforløbet Studieområdet er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af virksomhedsøkonomiske, samfundsfaglige/samfundsøkonomiske og humanistisk orienterede områder og omfatter en uddannelsestid på mindst 110 timer. Studieområdet består dels af erhvervscase, som er et samarbejde mellem fagene virksomhedsøkonomi og afsætning, og dels af det internationale område, som er et samarbejde mellem fagene international økonomi, samtidshistorie, dansk og fremmedsprog. Arbejdet i studieområdet skal medvirke til at videreudvikle elevernes evne til at sammenholde viden og metoder fra forskellige fag og bidrage til at kvalificere valget af videregående uddannelse. Studieområdet skal endvidere medvirke til, at eleverne uddyber deres viden om og kritiske indsigt i problemstillinger om virksomheden og det nationale, det europæiske og det globale perspektiv. 2.1 Erhvervscase De faglige mål for erhvervscase fremgår af bekendtgørelsen for studieområdet i studieretningsforløbet. Erhvervscase er et samarbejde mellem fagene virksomhedsøkonomi og afsætning, tilsammen ca. 60 timer. Arbejdet med stoffet i erhvervscase tilrettelægges i case-baserede undervisningsforløb med udgangspunkt i virkelighedsnære situationer og begivenheder for tænkte eller eksisterende virksomheder. Undervisningen gennemføres som et antal sammenhængende forløb over 10 hele dage (se bilag 1 for nærmere placering af disse dage). 2

3 Eksamen i erhvervscase er en mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af en centralt stillet åben case. I grupper på op til 4 personer har eleverne 48 timer til at udarbejde en synopsis med løsningsforslag til de problemstillinger, som den åbne case lægger op til. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter. Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens præsentation af gruppens synopsis. 2.2 Det internationale område De faglige mål for det internationale område fremgår af bekendtgørelsen for studieområdet i studieretningsforløbet. I det internationale område indgår international økonomi og samtidshistorie med tilsammen ca. 20 timer, og dansk og fremmedsprog indgår med tilsammen ca. 30 timer. Arbejdet med stoffet i det internationale område organiseres i emner. Elevstyrede arbejdsformer er i fokus, og arbejdet med større emneforløb bygger på processkrivning og udmunder i synopsis og/eller skriftlig rapport, som dokumenterer de faglige og studiemæssige kompetencer, eleverne har tilegnet sig. Eksamen i det internationale område er en mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af en rapport. Problemformuleringen udarbejdes af eleven og skal efterfølgende godkendes af teamets lærere. Rapporten skal have et omfang af 8-10 normalsider. Hvis det internationale område udtrækkes til prøve, sendes rapporten senest 14 dage før prøven til censor. Ved prøven præsenterer eleven centrale problemstillinger i rapporten og bedømmes efterfølgende alene på baggrund af den mundtlige præstation. Hvis det internationale område ikke udtrækkes til prøve, bedømmes rapporten af de involverede lærere, og der gives efterfølgende en årskarakter. I studieområdet vægtes karaktererne for erhvervscase og det internationale område ligeligt. 3. Opgaven i dansk og/eller samtidshistorie i 2.g Hver elev skal udarbejde en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller samtidshistorie eller i begge fag. Opgaven skrives i løbet af 2.g. Formålet med opgaven er dels at styrke de faglige mål og dels at skabe progression i udarbejdelsen af større skriftlige opgaver. Eleven vælger selv det/de fag, som opgaven skrives i, og elevens faglærer(e) er vejleder(e) på opgaven. Inden for et område, eleven har valgt, indkredser vejleder og elev i fællesskab en problemformulering, som skal godkendes senest 2 uger inden afleveringstidspunktet. Opgaven besvares individuelt. Bedømmelsen af opgaven foretages af faglæreren/-lærerne. Der gives en karakter, som indgår i fastlæggelsen af årskaraktererne i fagene. 4. Studieretningsprojektet i 3.g I 3.g skal alle elever udarbejde et studieretningsprojekt, som udarbejdes i 2 eller 3 fag, med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og med inddragelse af andre studieretningsfag og/eller fagene dansk A og engelsk A. Den enkelte elev vælger herudfra selv, i hvilke fag studieretningsprojektet udarbejdes. 3

4 Udarbejdelsen af studieretningsprojektet skal ske i løbet af to sammenhængende uger i perioden 1. november til 1. marts. I disse to uger er der ikke nogen anden undervisning. Skolen udpeger blandt skolens lærere en eller flere vejledere for den enkelte elev i de fag, som indgår i studieretningsprojektet. Eleven vælger i samråd med vejlederne område for studieretningsprojektet, og eleven skal senest 6 uger inden projektperiodens start skriftligt oplyse de valgte fag og område. Problemformuleringen udfærdiges herefter af vejlederne. Der gives en karakter for studieretningsprojektet, som bedømmes ud fra en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, som indgår i studieretningsprojektet. 5. Studieretninger - oversigt STUDIERETNING KLASSE STUDIERETNIGSFAG A NIVEAU 3. STUDIERET- NINGSFAG A Virksomhedsøkonomi International økonomi Matematik B ØKONOMI B Virksomhedsøkonomi Afsætning INTERNATIONAL C Virksomhedsøkonomi International økonomi Mediefag C Psykologi C D Afsætning Virksomhedsøkonomi Innovation C MARKEDSFØRING E Afsætning IT Multimedier C F Afsætning Virksomhedsøkonomi Kulturforståelse C Se bilag A-F for studieretningsprofil 6. Undervisningsplan Se bilag X for undervisningsplan 4

5 7. Arbejdsformer Valg af arbejdsformer vil bl.a. være afhængig af elevforudsætninger. Der skal sikres en progression fra den lærerstyrede undervisning til en mere selvstændig læring. En forudsætning for denne udvikling er anvendelse af forskellige studiemetoder og teknikker. Case- og projektorienterede arbejdsformer er gennemgående, ligesom eleverne jævnligt vil blive stillet over for at skulle præsentere et stof mundtligt på klassen ved hjælp af relevante præsentationsværktøjer. Progressionen fra den lærerstyrede undervisning til den mere selvstændige læring sikres bl.a. ved, at der veksles mellem hovedsageligt lærerstyrede undervisningsformer, hvor eleverne præsenteres for den faglige viden og de metoder, de har brug for, når de under mere selvstændige arbejdsformer skal løse en opgave. Set over hele forløbet sker der en progression i arbejdsformerne på den måde, at kravene til de forskellige taksonomiske niveauer vil være stigende. Eleverne vil i stigende grad blive mødt med krav om at bevæge sig fra det beskrivende niveau til et niveau, hvor der foretages en egentlig analyse og vurdering. 8. Skriftligt arbejde Studieplanen skal sikre, at det skriftlige arbejde i fagenes samspil og i de enkelte fag indgår i en fælles plan for det skriftlige arbejde. Ved hver semesterstart udfylder lærerteamet for en klasse derfor vedhæftede plan for elevernes skriftlige afleveringsarbejde. Afleveringsplanen udleveres til eleverne og gøres tilgængelig på konferencesystemet. 9. Evaluering Ved evaluering af det skriftlige arbejde kan én af følgende metoder anvendes: Retning Retning og kommentering Kommentering Samtaler med eleverne Kombination af ovenstående Lærerne i teamet aftaler indbyrdes, hvilke metoder der kombineres og sikrer herigennem, at der også for afleveringerne er indbygget såvel progression som variation. Alle større emne-, case- og projektforløb evalueres særskilt. 5

6 Bilag A STUDIERETNINGSPROFIL ØKONOMI A (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Matematik B) Uddannelsen giver indsigt i, hvordan en moderne virksomhed styres med hensyn til økonomi og afsætning. Gennem uddannelsen vil man få: Viden om virksomhedens muligheder for at anvende sine ressourcer bedst muligt Viden om økonomiske problemstillinger og styringsværktøjer Viden om kommunikationsformer Viden om markedsforhold Udviklet sine analytiske evner Samspil mellem studieretningsfagene Der arbejdes med teorier og modeller, der ligger bag moderne virksomhedsdrift og økonomi internt og eksternt regnskab, logistik, investering og strategi matematikken som et hjælpemiddel til at opnå forståelse for de økonomiske forhold i en virksomhed, herunder virksomhedens muligheder for at anvende sine økonomiske ressourcer bedst muligt internationale markedsforhold 6

7 Bilag B STUDIERETNINGSPROFIL ØKONOMI B (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, Mediefag C) Uddannelsen giver indsigt i, hvordan en moderne virksomhed styres med hensyn til økonomi og afsætning. Gennem uddannelsen vil man få: Viden om virksomhedens muligheder for at anvende sine ressourcer bedst muligt Viden om økonomiske problemstillinger og styringsværktøjer Viden om kommunikationsformer Viden om markedsforhold Udviklet sine analytiske evner Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Der arbejdes med teorier og modeller om moderne virksomhedsdrift praksisnære opgaver omkring strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. økonomisk kendskab til etablering af virksomhed, virksomhedens drift og de økonomiske rammer indsigt i afsætningsmæssige forhold både på det danske - og udenlandske markeders konkurrenceforhold, køberadfærd og markedsselektering 7

8 Bilag C STUDIERETNINGSPROFIL INTERNATIONAL C (Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Psykologi C) Alle studieretninger på HHX er internationalt orienterede. Den internationale studieretning har speciel fokus på de internationale aktiviteter, som HHX tilbyder, og nogle aktiviteter tilbydes først elever på den internationale studieretning. Østersø-samarbejdet Dette samarbejde er en elev-udveksling, hvor mindst to lande ofte fire omkring Østersøen deltager. Eleverne udarbejder projekter med afsæt i de deres hjemlande, som siden fremlægges for de øvrige landes elever. Herudover er der kulturelle og sociale aktiviteter. Eleverne må påregne en deltager-betaling på kr pr. elev. Deltagelse i Østersø-rejserne er frivillige. Planlagte ekskursioner og rejser: 1. år I efteråret på uddannelsens første år gennemføres en kortere rejse. Rejsen sætter fokus på et bestemt tema. Senest er turen gået til Berlin og har haft byens historie vs. dens modernisme som tema. Deltagerbetaling på kr år - Studierejse På 2. år i september gennemføres studierejser af en uges varighed i alle HHX-klasser. Den internationale studieretning tilrettelægger destinationen ud fra et nærmere bestemt tema. I 2006 skal studierejsen gå til Luxembourg, med udflugter til Tyskland og Frankrig. Temaet er Europa fra konflikt til samarbejde. 3. år USA Eleverne tilbydes en rejse til USA på uddannelsens 3. år. Rejsen er af 1 uges varighed og er deltagerfinansieret. Prisen er ca kr. Rejsen vil indeholde politiske, kulturelle og historiske highlights. Engelsk sprogtest Eleverne tilbydes en IELTS-eksamen ( academic som er adgangsgivende til universiteter i en række engelsksprogede lande). Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Med udgangspunkt i de to studieretningsfag samt faget psykologi tilrettelægges flerfaglige forløb, som understøtter den internationale dimension, såvel som øvrige studiekompetencer. Her tænkes især på det selvstændige arbejde og arbejdet i grupper, hvor evnen til at sammenholde, perspektivere og reflektere viden om individet og virksomheden i relationen til kulturen i et nationalt, europæisk og globalt perspektiv styrkes. 8

9 Planlagte flerfaglige forløb: - 2. semester Kommunikation: Dansk, afsætning og virksomhedsøkonomi arbejder tværfagligt med forskellige former for kommunikation. Virksomhedsøkonomi behandler omverdenens krav om "bløde" informationer såsom virksomhedsetik og videnregnskaber. Faget dansk behandler massekommunikation især via trykte medier og fokuserer på kommunikations- og medieanalyse. Faget afsætning behandler promotion, dvs. den måde hvorpå virksomheden foretager imagebearbejdning. Der planlægges endvidere foredrag og virksomhedsbesøg, hvor der skabes indsigt i: 1) iværksætteri og innovation 2) den finansielle verden 3) produktion og værditilvækst. 9

10 Bilag D STUDIERETNINGSPROFIL MARKETING D (Afsætning. A, Virksomhedsøkonomi A, Innovation C) Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Denne fagkombination med afsætning og økonomi lægger op til at man i faget innovation får en større indsigt i såvel afsætningsmæssige og økonomiske problemstillinger, når ideer skal skabes og implementeres. Dette gælder både i nationale og internationale sammenhænge. Verden forandrer sig og innovation er netop et forandringsfag Iværksætteri bliver et naturlig tema, hvor eleverne på egen krop oplever og erfarer hvilke problemer, der kan opstå i forbindelse med opstart af egen virksomhed. Eleverne får mulighed for at deltage i den nationale iværksætterkonkurrence Young Enterprise, og her gælder det om at starte en rigtig virksomhed op. Så i denne linie/klasse er der fokus på elevernes kreativitet. Planlagte flerfaglige forløb 2. semester (forår 2006) I uge 16/2006 skal eleverne arbejde med et projekt i forbindelse med Young Enterprise konceptet. I grupperne skal eleverne udvikle en forretningside, som præsenteres for et dommerpanel samt resten af klassen. 3. semester (efterår 2006) I efterårssemesteret skal alle elever deltage i de lokale messer og herfra kvalificere sig til at deltage i de øvrige arrangementer i Young Enterprise (salgsmesse i Odense, Danmarksmesterskab). Planlagte foredrag og ekskursioner Der planlægges et besøg hos innovativ virksomhed, der til stadighed sætter fokus på nytænkning og tilpasning til de forandringer, der kendertegner verden i dag 10

11 Bilag E STUDIERETNINGSPROFIL MARKETING E (Afsætning A, ITA, Multimedier C) Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Samspillet mellem studieretningsfagene kan sammenfattes under overskriften digital markedsføring I afsætning sættes der således fokus på den teknologiske udvikling, der sker i virksomhedens omverden, og hvordan denne påvirker virksomhedens kommunikation og markedsføring udadtil såvel som indadtil. Promotion, hjemmesider, e-handel, data warehouses samt den interne kommunikation er centrale emner. I IT A er der fokus på det at arbejde rationelt i et digitalt miljø. Eleverne skal lære, hvordan teknologien udnyttes til en effektiv kommunikation internt og eksternt i virksomheden, ligesom de skal blive fortrolige med at anvende kommunikationsværktøjer rationelt i hverdagssituationer. Planlagte flerfaglige forløb - 2. semester (forår 2006) I foråret 2006 arbejdes der på tværs af fagene afsætning og IT med en opgave om visualisering af afsætningsbegreber. Opgavens formål er at anvende programmet Mediator til at udarbejde en visuel ordbog over afsætningens grundbegreber. Desuden skal eleverne i uge 16/2006 arbejde med et projekt i forbindelse med Young Enterprise konceptet. I grupper skal eleverne udvikle en forretningsidé, som præsenteres for et dommerpanel samt resten af klassen (se i øvrigt forløbsbeskrivelse 1). Planlagte foredrag og ekskursioner Primo marts 2006 er der arrangeret et foredrag om temaet iværksætteri. Her kommer to eksterne foredragsholdere og fortæller om deres opstart af egen virksomhed samt om Network Marketing. Der er foreløbig planlagt følgende virksomhedsbesøg: Besøg hos en IT-virksomhed (Microsoft) Besøg hos en lokal erhvervsvirksomhed (MD Foods), hvor produktionschefen og IT-chefen vil komme med et oplæg 11

12 Bilag F STUDIERETNINGSPROFIL MARKETING F (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Kulturforståelse C) Det faglige samspil mellem studieretningsfagene Den fagkombination giver såvel en national som international indsigt i markedsføring og de dermed forbundne økonomiske konsekvenser. A-fagene understøtter hinanden på en lang række områder. Som eksempler herpå kan nævnes: Emneområderne "valg af parameterstrategi og "distribution" i Afs. A understøttes af VØ-A, hvor de studerende tilegner sig viden om beregning af de økonomiske konsekvenser af beslutningerne samt får et indgående kendskab til logistikfunktionen og dennes optimering i virksomheden. Planlagte flerfaglige forløb 2. semester (forår 2006) I uge 16/2006 skal eleverne arbejde med et projekt i forbindelse med Young Enterprise konceptet. I grupper skal eleverne udvikle en forretningsidé, som præsenteres for et dommerpanel samt resten af klassen (se i øvrigt forløbsbeskrivelse 1). Som flerfagligt forløb vil der desuden blive arbejdet med et projekt af international karakter. De studerende vurderer med udgangspunkt i verden fra Afs. A en virksomheds eksportmuligheder for herefter at udvælge et attraktivt marked og fastsætter indtrængningsstrategi på det valgte marked. Med baggrund i VØ-A inddrages de økonomiske aspekter i forbindelse med indtrængningen og markedsføringen på det valgte marked. Faget kulturforståelse inddrages i forbindelse med vurderingen af det valgte markeds forretningsog forbrugerkultur som styrende faktorer for markedsføringen. Planlagte foredrag og ekskursioner Af ekskursioner/virksomhedsbesøg forventes der gennemført besøg i en eksportvirksomheds marketingafdeling, en virksomhed med tilknytning til logistikfunktionen (f.eks. en speditør) ligesom gæstelærere vil blive inddraget 12

13 Bilag X Undervisningsplan (oversigt over timefordeling i studieretningsforløbet) 1.G. 2.G. 3.G. for. eft1 eft2 For. eft1 eft2 For. Dansk A Engelsk A Afsætning B Afsætning A Erhvervsret C IØ B IØ A Samfundsfag C 3 Samt.hist. B VØ B VØ A Matematik C 3 Matematik B Matematik A IT B IT A Tysk B Tysk A Fransk A Spansk A valgfag niveau A valgfag løft C--> B valgfag niveau B valgfag niveau C Studretn-fag niveau C Studretn-fag C-alternativ Studieretningsprojekt Internationalt tema Erhvervscase x x x x 13

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere