Ledelse og improvisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og improvisation"

Transkript

1 Ledelse og improvisation Working Live er Dacapo Teatrets måde at forstå organisationers liv og udvikling. Det er også en praksis, en måde at skabe og facilitere forandringer. Meget udvikling er planlagt og samtidig sker meget fordi mulighederne pludselig opstår, og organisationen er i stand til at gribe det nye. Det handler både om de store strategiske perspektiver, og i høj grad også om dagligdags hændelser. Ledelse handler om at bidrage til at skabe mening med den måde tingene sker på i hverdagen. Det er hele tiden i bevægelse og under forandring. Det er umuligt helt at forudsige, hvor den næste udfordring opstår, hvor den næste heldige hændelse indtræffer, og hvem det kommer til at involvere. Derfor skal lederen selv hele tiden være i bevægelse og forandring. Der skal improviseres! Netværk og relationer Udgangspunktet er organisationen, de netværk af relationer mellem mennesker som tilsammen udgør den levende organisme som en virksomhed eller en institution er. Netværkene er i konstant bevægelse, griber ind og ud af hinanden. Medarbejdere og ledere er med i mange forskellige netværk. Normalt tænker de ikke over at de bevæger sig rundt i mellem dem, er med i nogle og ikke med i andre. Der er både formelle netværk, fx teams og andre typer af arbejdsfællesskaber. Der kan være netværk at fag-professionelle, fx projektledere, og der kan være de helt uformelle netværk, de mennesker man spiser med, taler sport med eller var på introkursus sammen med. Mennesker skaber mening I organisationen ser man hele tiden mennesker, der gør noget: De udfører deres arbejde, de taler sammen, de arbejder sammen. Mennesker er konstant handlende - og forhandlende: Sammen skaber de mening med det der sker, det de gør, det de oplever, det de tænker og siger. Meningen bevæger sig rundt i netværkene gennem de mange forskellige typer af relationer. Undervejs forandres den og finder flere forskellige men alligevel brugbare og relevante versioner. Lederens paradoks Som leder er man en del af bevægelsen. Det indebærer et grundlæggende paradoks: På én gang at forfølge bestemte, strategisk velovervejede hensigter, og samtidig være en del af den forandring der foregår i de konkrete samtaler og handlinger rundt omkring i organisationen. For lederen gælder det om at være til stede, skabe og deltage i det nærvær som muliggør nye temaer og ny adfærd. Som en del af relationerne, en del af forandringerne, bliver lederen selv og lederens intentioner også forandret. Ledelse er ikke risikofrit! Ledelse på spil I organisationer med mange højt specialiserede faglige medarbejdere er der tendens til, at lederne først og fremmest er stærke på den faglige side. Skyggesiden er, at ledelse som fag, kompetence og praksisfællesskab er mindre værdsat og knap så udviklet. Under forandringer er lederne under særligt pres: Det er oftest dem, der skal forandre sig mest og også tidligst i forløbet; og de skal lede forandringerne igennem alle mulige forhindringer og uforudsete hændelser blandt medarbejdere, i systemer og blandt interessenter. Side 1 af 6

2 Ofte er processen usynkron, og forandringer forløber delvist ude af trit med afklaringer om omfang og art af nye opgaver, planer om at tilføre nye kompetencer og ressourcer, udvikling af handlingsplaner, arbejdsprocesser etc. Lederne skal have mod og evne til at improvisere. De skal være fortrolige med og ambitiøse omkring ledelsesopgaven. Desuden skal de være parate til at skabe mening med og positivt arbejde for og med de uforudsete muligheder, der hele tiden opstår. Ledelse i relationer Lederens mulighed er bevidst at arbejde med relationerne og forsøge at forstå, hvad det konkret er, der skaber og fastholder uhensigtsmæssige mønstre, og hvad det er, der kan skabe ny mening og adfærd. Dacapo Teatrets tilgang til lederudvikling handler derfor om: - At lederne oplever og forstår, at ledelse foregår i relationer. - At lederne bliver opmærksomme på deres egen andel i relationerne og bliver parate til selv at forandre sig at improvisere. - At lederne skaber udviklende netværk med andre ledere og bidrager til hinandens læring og udvikling. Dacapo Teatrets teoretiske grundlag Gennem de sidste 10 år har Dacapo Teatret arbejdet med at forstå og skabe et grundlag for en konsulentpraksis, hvor teaterimprovisation hele tiden har været et centralt element i det konkrete arbejde. Vi har oplevet, at metoderne har forårsaget stor virkning, ofte på forbavsende kort tid. Konflikt rummer kim til udvikling I dramaets arbejdsform er konkrete konflikter og dilemmaer brændpunkter for udvikling; afsættet for at der kan ske noget nyt. Vi oplever, at det også er tilfældet i organisationers liv og udvikling. I de konkrete, dagligdags relationer har deltagerne hver især deres intentioner. I samtaler forholder de sig til hinanden og sammen forhandler og skaber de mening og eventuelt også fornyelse. I teaterimprovisationen er det oplagt. Den ene aktørs handling påvirker den anden, men ikke på en helt forudsigelig måde. Den anden har valgmuligheder, som på én og samme tid skaber muligheder og begrænsninger for såvel den ene som den anden. Arbejdet med improviseret teater har endvidere gjort det tydeligt for os, at nuet er af afgørende betydning. Det er i nuet, vi relaterer til og påvirker hinanden. Det er derfor også i nuet, vi skaber forandringer. Mening forhandles Fornyelse og forandring skabes i de konfliktfelter hvor forskellige intentioner mødes. Mennesker opnår nye erkendelser og foretager nye handlinger, fordi de har opgaver sammen og er indbyrdes afhængige af hinanden. Fordi intentioner krydser hinanden, får en enkelt intention ikke mulighed for fuldstændigt at skabe virkeligheden alene. Resultatet, det der faktisk kommer til at ske, er derfor ikke bare realiseringen af en plan, fx et strategisk velbegrundet tiltag. Intentionerne forhandles ofte helt umærkeligt. Undervejs opstår overraskende forandringer, brud, fornyelse og ind i mellem også ødelæggelse af noget som normalt anses for værdifuldt. Face the Monster Dacapo Teatret har i mange år arbejdet med forskellighed og konflikter som kreative og konstruktive muligheder. Hvorvidt konkrete muligheder får betydning og bliver brugt som afsæt til udvikling afhænger blandt andet af, om de involverede har evner og mod til at gå ind i dem. Fra improvisationsteatrets verden har vi begrebet Face the Monster. Det er en opfordring til at se forskelligheden og konflikterne i øjnene; i stedet for enten at løbe fra dem eller prøve at afmontere dem. Side 2 af 6

3 I ledelsesudvikling arbejder vi således med modet og evnen til at stå i det konfliktfyldte og uforudsigelige; agere i det som menneske og leder; være nærværende og improvisere. Kaosteori og kompleksitet Improvisationsteatrets teori og praksis suppleres endvidere med tænkningen om komplekse responsive processer. En tænkning, som matcher de erfaringer, vi gør os i vores arbejde med ledere og organisationer. Det har ført til et tæt samarbejde med de mennesker, som har udviklet denne tænkning: Ralph Stacey, Patricia Shaw og Douglas Griffin. Det har blandt andet haft den konsekvens, at Dacapo Teatret bidrager til det videnskabelige arbejde gennem egen forskning samt konsulentfaglige og videnskabelige artikler. Sommerfugleffekten I kompleksitetsteorierne tales om at lokal interaktion mellem forskellige enheder skaber mønstre og under visse omstændigheder radikal forandring - uden at det kan forklares ved, at der er en bestemt årsag eller strategi bag. I naturvidenskaben har vi set, at kaosog kompleksitetsteori grundlæggende har forandret verdensbilledet i forhold til at forstå årsags- og virkningssammenhænge. Et klassisk eksempel er vejrudsigter. I tresserne var det en udbredt opfattelse, at det var muligt at forudsige vejret lang tid frem, hvis man blot havde datakraft nok. Metrologen Edward Lorenz, som på MIT havde adgang til en af tidens mest kraftfulde computere, kom efter en række frustrerende opdagelser til en anden konklusion: Bittesmå og uforudsigelige omstændigheder havde enorm betydning for vejrsystemernes udvikling. I vore dage taler selv skolebørn om, at et vingeslag fra en sommerfugl i Brasiliens regnskov kan udløse en orkan i USA. Lorentz og mange naturvidenskabelige forskere efter ham har i de seneste årtier gjort op med tanken om at fremtiden kan forudsiges. I metrologien anerkender vi for eksempel fuldt ud, at der er grænser for hvor lang tid og hvor pålideligt det er muligt at forudsige vejret. Kompleksitetsteorierne gør op med muligheden for fuldstændig at designe resultatet af ens handlinger, en viden som man i de seneste ti år har arbejdet intenst med i forståelsen af organisationer og organisationsudvikling. Complexity in Management Ralph Stacey har taget kompleksitet alvorligt i sin forståelse af organisation og forandring. Ikke som en løs metafor, men som en grundlæggende opfattelse af hvordan mennesker bliver som de bliver, og gør som de gør i deres organisationer. Stacey siger, at det er menneskers indbyrdes relationer som skaber organisationen og igennem konkrete handlinger forandrer den. Og i den samme bevægelse forandres menneskerne selv. Det sker i helt dagligdags processer, hvor mennesker relaterer til hinanden, forholder sig til det de møder, bliver overraskede og ofte føler sig inspireret eller endog nødsaget til at handle uden helt at kende konsekvenserne af deres handlinger. Tænk sommerfugleffekten! Menneskers relationer er komplekse, fordi de møder hinanden med hver deres sæt af intentioner; bevidste og ubevidste, legitime og illegitime. Da de samtidig også forsøger at forstå hinanden, opstår en kompleksitet, hvor ingen kan forudsige, hvad der vil ske. I samspillet mellem at forhandle deres egne intentioner igennem at forstå den anden, udvikler de sammen noget nyt, som ingen enkeltperson har den fulde styring af, ej heller det fulde overblik over. Forestiller man sig de processer foregå i mange relationer samtidigt i en organisation, bliver organisationen summen af alle disse skabende processer: En organisme i konstant bevægelse og forandring - ligesom vejret. Kommunikation forandrer Den amerikanske sociolog George Herbert Mead arbejdede i tyverne med menneskers identitet; hvordan den opstår og udvikles i en social proces. Vi har som mennesker evnen til at sætte os i andres sted, hvilket er en helt central del af vores natur. Side 3 af 6

4 Mennesker er selvstændige individer med intentioner. På samme tid er vi som mennesker indbyrdes afhængige af hinanden. Vi skaber sociale konstruktioner, som bliver en fuldstændig integreret del af vores identitet. Dog ikke sådan at de forudbestemmer hvordan den enkeltes identitet bliver, eller hvordan den enkeltes intention kommer til at se ud. Roger and over Vi bruger ofte begreber som afsender og modtager, når vi taler om kommunikation. Det er underforstået, at kommunikation blot er et værktøj til at formidle det, vi allerede har tænkt. Det er som med en gammeldags Walkie-talkie, hvor sender og modtager deler én og samme kanal: En tanke fødes i hovedet på afsenderen, den transmitteres, og modtages i hovedet på modtageren. Roger and over! Modtageren skaber nu en ren ny tanke og sender den tilbage til afsenderen, som nu bliver modtager. Sådan skiftes de og sådan forestiller man sig almindeligvis at samtaler finder sted. Det er den klassiske kommunikationsteori i en nøddeskal. Der kan så være støj undervejs, og det kan forvrænge budskabet. Både afsender og modtager kan således opleve, at de er enige, selvom de i realiteten mener noget forskelligt. Det er det klassiske kommunikationsparadoks. Kommunikation med mange kanaler Mead tænker imidlertid kommunikation helt anderledes. Tænk på en moderne telefon, hvor man kan tale i munden på hinanden og hvor afsender og modtager begrebet er ophævet. Tænk så videre på, at kommunikation er andet end blot ord; det er også mimik, gestik, uartikulerede lyde, afstand og nærhed. Når vi taler, er vi påvirket af den anden allerede i vores måde at tænke tanken på. Mens vi taler, påvirker den anden os i sin bevidste og ubevidste reaktioner. I den andens respons kommer vi til at gentænke vores budskaber allerede mens vi sender dem. Ikke bare om vi får sagt det rigtigt, men også om det er rigtigt. Det rigtige udvikler sig undervejs i samtalen. Hermed forandres vores intentioner og nye, helt aktuelle meninger opstår i samtalen med den anden. Disse gensidige dialoger er den konkrete måde hvorpå vi på én gang er selvstændige individer og afhængige af hinanden i vores sociale interaktioner. Improvisation og teater Mead bidrager således til Stacey s betydning af komplekse responsive processer: Mennesker relaterer til hinanden, reagerer på hinanden og påvirker hinanden. Det skaber en kompleksitet, hvor gammel mening bekræftes eller forandres så der skabes ny mening. Keith Johnstone er en af teaterimprovisationens fædre. Han træner skuespillere i at være til stede i nuet og reagere. I teaterverdenen er det indlysende, at der er meget mere liv, dynamik og forandring når den enkeltes rolle skabes i interaktionen, end når en skuespiller prøver at fastholde sit billede af hvordan rollen skal spilles. For Dacapo Teatrets skuespillere er det en grundlæggende viden og erfaring, som bruges i det daglige arbejde med forandringer. Tankegangen er parallel med Meads. Teatret giver os muligheden for i praksis at forstår og arbejde med de roller, vi har og får over for hinanden i organisationer. De skabes og omskabes i samspillet. Magt og ledelse Mennesker er gensidigt afhængige af hinanden i deres relationer. Nogle har imidlertid mere indflydelse end andre, og de individer som af de øvrige tillægges stor indflydelse bliver ledere. Vi kalder det magt! I en hvilken som helst af vores relationer tillægger vi os selv og hinanden indflydelse; vi skaber en magtrelation. Vores billede af den gensidige afhængighed vi har til hinanden, påvirker hvad vi umiddelbart kan sige, og hvad der føles risikofyldt i en samtale. Den tyske sociolog Norbert Elias har arbejdet med magt. Først og fremmest giver det ikke mening at tale om magt som en ting, en slags amulet som nogen besidder og andre ikke. Magt skabes i relatio- Side 4 af 6

5 nerne og alle parter i samspillet bidrager til magten. Norbert Elias har nøje beskrevet, hvordan vi inkluderer og udelukker hinanden i vores daglige samvær. Hvem inviterer vi med til mødet, og hvem gør vi ikke? Alle kan ikke være med, så i vores daglige handlinger udøver vi magt: Hvem taler vi med om kritiske emner? Hvad tillader vi os selv og den anden at sige i en samtale? Magt i forandring Magtrelationerne er ikke statiske. Enhver forandring er samtidig en forandring i magtrelationerne. Det er derfor det opleves risikofyldt! Det betyder, at vi bliver set på af andre på en anden måde, og vi konfronteres med at skulle se os selv på en anden måde. Når vi arbejder med ledelse, er det helt afgørende at arbejde med lederens indsigt i sin egen oplevelse af risici. Lederen er en del af relationer, der forandrer sig. Hvad sker der med ham eller hende? Vi gør det ved at arbejde med konkrete situationer, som af den enkelte leder opleves som dilemmafyldte. Således kobles vores arbejde med lederens selvindsigt til lederens hverdag og relationer. Gensidig anerkendelse At blive og føle sig anerkendt er helt grundlæggende for at mennesker trives. Lederes evne til at få medarbejdere til at føle sig anerkendt er derfor en helt afgørende del af lederopgaven. Alligevel opleves handlinger, som har til hensigt at rose eller anerkende den anden, ofte ikke som anerkendelse af den som modtager det. I vores tanker om anerkendelse trækker vi på dele af den tyske sociolog Honneths arbejde. Honneth siger blandt andet, at anerkendelse er en konkret fysisk handling, som udspiller sig i relationen. Når man anerkender en anden, giver man den anden ret til at handle inden for det man anerkender. Herved begrænser man sit eget råderum og taber en mulighed for kontrol. Anerkendelse er altså en begrænsning, som giver muligheder. Det medvirker til, at der ofte kan være langt mellem oplevet anerkendelse på en arbejdsplads, fra ledere og kolleger. Anerkendelsens paradoks Processen med at etablere anerkendelse kobler sig tæt til genkendelse: Man skal kunne sætte sig i den andens sted for at den anden kan føle sig anerkendt. Vi har erfaret, at anerkendelse er en gensidig handling: En medarbejder som bliver rost for et stykke arbejde, oplever det kun som anerkendelse, hvis rosen gives på baggrund af gensidig respekt. Det indbefatter at medarbejderen anerkender, at lederen har en vis indsigt i arbejdets karakter. Det er således vanskeligt som leder at anerkende en medarbejder eller borger som ikke anerkender lederen. I Dacapo oplever vi, at egentlig anerkendelse ofte går gennem evnen til at kunne håndtere en uenighed sammen. Undgår man at tage uenigheden, opnår man ofte kun at samtalen bliver vanskeligere og at ros opleves som hykleri. I vores arbejde med ledere tager vi fat i konkret oplevede situationer, hvor det er vanskeligt at opnå gensidig anerkendelse. Hvad er der på spil? Hvad kan lederen gøre anderledes? Hvordan kan lederen invitere til at det forandre sig? Working live Dacapo Teatret har sammen med Patricia Shaw udviklet begrebet Working Live. Det handler om at forandring og ledelse foregår mellem mennesker her og nu: Med ord og krop responderer vi på hinanden; vores evne til at være til stede og indgå i relationer er helt afgørende. Når vi sammen evner at improvisere, oplever vi den intensitet, der kendetegner væsentlig udvikling. Vi kender alle de øjeblikke hvor noget nyt sker i vores samvær. Vi ved også, at vi alt for tit afholder os fra at deltage med det nødvendige nærvær. Konsekvensen er at vores samvær bliver rituelt og uden den nødvendige fornyelse. Side 5 af 6

6 Working live er vores begreb på at kunne deltage med nærvær, for eksempel som leder. I vores arbejde med forskellige ledergrupper i forskellige danske og udenlandske virksomheder har vi fundet fem opmærksomhedspunkter, der kan støtte ledere i deres udvikling: - Brug dine sanser - Tag den andens perspektiv - Lyt til din erfaring - Vær opmærksom på magtrelationer - Dyrk de uformelle relationer Dacapo Teatret, august 2008 Litteratur Elias, N. (1998) Norbert Elias on civilization, power, and knowledge: selected writings, Chicago: University of Chicago Press. Elias, N. & Scotson, J. L. (1994) The established and the outsiders: a sociological enquiry into community problems, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Friis, P. (2004) The relevance of theatre and improvisation to consulting for organisational change, MA dissertation thesis: University of Hertfordshire, UK. Friis, P. (2005) 'Presence and spontaneity in improvisational work', in R. Stacey & P. Shaw (eds) Experiencing Risk, Spontaneity and Improvization in Organizational Change, London: Routledge. Have, C. (2007) Responsibility in consultancy - from a perspective of emergent social interaction, Master thesis: University of Hertfordshire, England. Honneth, A. (2003) Behovet for anerkendelse, trans. M. C. Jacobsen, Copenhagen: Hans Reitzel. Johnstone, K. (1981) Impro: improvisation and the theatre, London: Eyre Methuen. Larsen, H. (2005a) 'Risk and 'acting' into the unknown', in R. Stacey & P. Shaw (eds) Experiencing Risk, Spontaneity and Improvization in Organizational Change, London: Routledge. Larsen, H. (2005b) Spontaneity and Power: Theatre Improvisation as Processes of Change in Organizations, Doctorate of Management thesis: University of Hertfordshire, England. Larsen, H. (2007) 'Improvizational theatre as a contribution to organizational change', Reviewed book chapter, to be published in "Planning and Participation", a book that will be published in three continents. Mead, G. H. (1934) Mind, self & society from the standpoint of a social behaviourist, Chicago, Ill.: The University of Chicago press. Shaw, P. (2005) 'Working Live', in P. Shaw & R. Stacey (eds) Experiencing Risk, Spontaneity and Improvization in Organizational Change, London: Routledge. Stacey, R. D. (2003a) Complexity and group processes: a radically social understanding of individuals, New York, NY: Brunner-Routledge. Stacey, R. D. (2003b) Strategic management and organisational dynamics: the challenge of complexity, Harlow, England, New York: Prentice Hall/Financial Times. Stacey, R. D., Griffin, D. & Shaw, P. (2000) Complexity and management: fad or radical challenge to systems thinking? London: Routledge. Friis, Have og Larsen, henholdsvis Preben, Claus og Henry er alle fuldtidsansatte konsulenter ved Dacapo Teatret. Patricia Shaw er tilknyttet Dacapo som Visiting Director. Side 6 af 6

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Når den tillærte ledelsesstil ikke slår til..

Når den tillærte ledelsesstil ikke slår til.. WORKING PAPER Når den tillærte ledelsesstil ikke slår til.. Af ph.d. stipendiat Mogens Sparre, november 2014 Nøgleord Ledelse i frygtdiskurs, ledelsesskift, tillært/naturlig adfærd, Ledelse i frygt og

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Design af arbejdsrum

Design af arbejdsrum Design af arbejdsrum gennem etnografiske metoder og medarbejderinvolvering Eva Bjerrum & Anne Bøgh Fangel Hvordan kan man bruge etnografiske metoder og medarbejderinvolvering i en proces til design af

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Konference arrangeret af Det Danske Ledelsesakademi Den 8.-9. december 2008 Clarion Hotel, København Strategisk ledelseskommunikation set i et fortolkende

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

1. korrektur. INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation < 175. Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen

1. korrektur. INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation < 175. Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen kapitel 6 Fra ny-tænkning TIL ny- INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation i LEDERGRupper Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen Alle skal vi innovere mere. Både for at bevare konkurrenceevnen og

Læs mere

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

gladsaxe.dk Pædagogisk arbejde på vej i anerkendende retning Målsætning for daginstitutioner og dagpleje i Gladsaxe Kommune et metodehæfte

gladsaxe.dk Pædagogisk arbejde på vej i anerkendende retning Målsætning for daginstitutioner og dagpleje i Gladsaxe Kommune et metodehæfte gladsaxe.dk Pædagogisk arbejde på vej i anerkendende retning Målsætning for daginstitutioner og dagpleje i Gladsaxe Kommune et metodehæfte 2004 Pædagogisk arbejde på vej i anerkendende retning et metodehæfte

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Frirum til tænkning og kreativitet

Frirum til tænkning og kreativitet Frirum til tænkning og kreativitet negativ formåen og lederes udvikling Birthe Johansen Lars Peter Nielsen Ledere i almindelighed og topledere i særdeleshed er i dag udfordret af konstante forandringer,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere