Ledelse og improvisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og improvisation"

Transkript

1 Ledelse og improvisation Working Live er Dacapo Teatrets måde at forstå organisationers liv og udvikling. Det er også en praksis, en måde at skabe og facilitere forandringer. Meget udvikling er planlagt og samtidig sker meget fordi mulighederne pludselig opstår, og organisationen er i stand til at gribe det nye. Det handler både om de store strategiske perspektiver, og i høj grad også om dagligdags hændelser. Ledelse handler om at bidrage til at skabe mening med den måde tingene sker på i hverdagen. Det er hele tiden i bevægelse og under forandring. Det er umuligt helt at forudsige, hvor den næste udfordring opstår, hvor den næste heldige hændelse indtræffer, og hvem det kommer til at involvere. Derfor skal lederen selv hele tiden være i bevægelse og forandring. Der skal improviseres! Netværk og relationer Udgangspunktet er organisationen, de netværk af relationer mellem mennesker som tilsammen udgør den levende organisme som en virksomhed eller en institution er. Netværkene er i konstant bevægelse, griber ind og ud af hinanden. Medarbejdere og ledere er med i mange forskellige netværk. Normalt tænker de ikke over at de bevæger sig rundt i mellem dem, er med i nogle og ikke med i andre. Der er både formelle netværk, fx teams og andre typer af arbejdsfællesskaber. Der kan være netværk at fag-professionelle, fx projektledere, og der kan være de helt uformelle netværk, de mennesker man spiser med, taler sport med eller var på introkursus sammen med. Mennesker skaber mening I organisationen ser man hele tiden mennesker, der gør noget: De udfører deres arbejde, de taler sammen, de arbejder sammen. Mennesker er konstant handlende - og forhandlende: Sammen skaber de mening med det der sker, det de gør, det de oplever, det de tænker og siger. Meningen bevæger sig rundt i netværkene gennem de mange forskellige typer af relationer. Undervejs forandres den og finder flere forskellige men alligevel brugbare og relevante versioner. Lederens paradoks Som leder er man en del af bevægelsen. Det indebærer et grundlæggende paradoks: På én gang at forfølge bestemte, strategisk velovervejede hensigter, og samtidig være en del af den forandring der foregår i de konkrete samtaler og handlinger rundt omkring i organisationen. For lederen gælder det om at være til stede, skabe og deltage i det nærvær som muliggør nye temaer og ny adfærd. Som en del af relationerne, en del af forandringerne, bliver lederen selv og lederens intentioner også forandret. Ledelse er ikke risikofrit! Ledelse på spil I organisationer med mange højt specialiserede faglige medarbejdere er der tendens til, at lederne først og fremmest er stærke på den faglige side. Skyggesiden er, at ledelse som fag, kompetence og praksisfællesskab er mindre værdsat og knap så udviklet. Under forandringer er lederne under særligt pres: Det er oftest dem, der skal forandre sig mest og også tidligst i forløbet; og de skal lede forandringerne igennem alle mulige forhindringer og uforudsete hændelser blandt medarbejdere, i systemer og blandt interessenter. Side 1 af 6

2 Ofte er processen usynkron, og forandringer forløber delvist ude af trit med afklaringer om omfang og art af nye opgaver, planer om at tilføre nye kompetencer og ressourcer, udvikling af handlingsplaner, arbejdsprocesser etc. Lederne skal have mod og evne til at improvisere. De skal være fortrolige med og ambitiøse omkring ledelsesopgaven. Desuden skal de være parate til at skabe mening med og positivt arbejde for og med de uforudsete muligheder, der hele tiden opstår. Ledelse i relationer Lederens mulighed er bevidst at arbejde med relationerne og forsøge at forstå, hvad det konkret er, der skaber og fastholder uhensigtsmæssige mønstre, og hvad det er, der kan skabe ny mening og adfærd. Dacapo Teatrets tilgang til lederudvikling handler derfor om: - At lederne oplever og forstår, at ledelse foregår i relationer. - At lederne bliver opmærksomme på deres egen andel i relationerne og bliver parate til selv at forandre sig at improvisere. - At lederne skaber udviklende netværk med andre ledere og bidrager til hinandens læring og udvikling. Dacapo Teatrets teoretiske grundlag Gennem de sidste 10 år har Dacapo Teatret arbejdet med at forstå og skabe et grundlag for en konsulentpraksis, hvor teaterimprovisation hele tiden har været et centralt element i det konkrete arbejde. Vi har oplevet, at metoderne har forårsaget stor virkning, ofte på forbavsende kort tid. Konflikt rummer kim til udvikling I dramaets arbejdsform er konkrete konflikter og dilemmaer brændpunkter for udvikling; afsættet for at der kan ske noget nyt. Vi oplever, at det også er tilfældet i organisationers liv og udvikling. I de konkrete, dagligdags relationer har deltagerne hver især deres intentioner. I samtaler forholder de sig til hinanden og sammen forhandler og skaber de mening og eventuelt også fornyelse. I teaterimprovisationen er det oplagt. Den ene aktørs handling påvirker den anden, men ikke på en helt forudsigelig måde. Den anden har valgmuligheder, som på én og samme tid skaber muligheder og begrænsninger for såvel den ene som den anden. Arbejdet med improviseret teater har endvidere gjort det tydeligt for os, at nuet er af afgørende betydning. Det er i nuet, vi relaterer til og påvirker hinanden. Det er derfor også i nuet, vi skaber forandringer. Mening forhandles Fornyelse og forandring skabes i de konfliktfelter hvor forskellige intentioner mødes. Mennesker opnår nye erkendelser og foretager nye handlinger, fordi de har opgaver sammen og er indbyrdes afhængige af hinanden. Fordi intentioner krydser hinanden, får en enkelt intention ikke mulighed for fuldstændigt at skabe virkeligheden alene. Resultatet, det der faktisk kommer til at ske, er derfor ikke bare realiseringen af en plan, fx et strategisk velbegrundet tiltag. Intentionerne forhandles ofte helt umærkeligt. Undervejs opstår overraskende forandringer, brud, fornyelse og ind i mellem også ødelæggelse af noget som normalt anses for værdifuldt. Face the Monster Dacapo Teatret har i mange år arbejdet med forskellighed og konflikter som kreative og konstruktive muligheder. Hvorvidt konkrete muligheder får betydning og bliver brugt som afsæt til udvikling afhænger blandt andet af, om de involverede har evner og mod til at gå ind i dem. Fra improvisationsteatrets verden har vi begrebet Face the Monster. Det er en opfordring til at se forskelligheden og konflikterne i øjnene; i stedet for enten at løbe fra dem eller prøve at afmontere dem. Side 2 af 6

3 I ledelsesudvikling arbejder vi således med modet og evnen til at stå i det konfliktfyldte og uforudsigelige; agere i det som menneske og leder; være nærværende og improvisere. Kaosteori og kompleksitet Improvisationsteatrets teori og praksis suppleres endvidere med tænkningen om komplekse responsive processer. En tænkning, som matcher de erfaringer, vi gør os i vores arbejde med ledere og organisationer. Det har ført til et tæt samarbejde med de mennesker, som har udviklet denne tænkning: Ralph Stacey, Patricia Shaw og Douglas Griffin. Det har blandt andet haft den konsekvens, at Dacapo Teatret bidrager til det videnskabelige arbejde gennem egen forskning samt konsulentfaglige og videnskabelige artikler. Sommerfugleffekten I kompleksitetsteorierne tales om at lokal interaktion mellem forskellige enheder skaber mønstre og under visse omstændigheder radikal forandring - uden at det kan forklares ved, at der er en bestemt årsag eller strategi bag. I naturvidenskaben har vi set, at kaosog kompleksitetsteori grundlæggende har forandret verdensbilledet i forhold til at forstå årsags- og virkningssammenhænge. Et klassisk eksempel er vejrudsigter. I tresserne var det en udbredt opfattelse, at det var muligt at forudsige vejret lang tid frem, hvis man blot havde datakraft nok. Metrologen Edward Lorenz, som på MIT havde adgang til en af tidens mest kraftfulde computere, kom efter en række frustrerende opdagelser til en anden konklusion: Bittesmå og uforudsigelige omstændigheder havde enorm betydning for vejrsystemernes udvikling. I vore dage taler selv skolebørn om, at et vingeslag fra en sommerfugl i Brasiliens regnskov kan udløse en orkan i USA. Lorentz og mange naturvidenskabelige forskere efter ham har i de seneste årtier gjort op med tanken om at fremtiden kan forudsiges. I metrologien anerkender vi for eksempel fuldt ud, at der er grænser for hvor lang tid og hvor pålideligt det er muligt at forudsige vejret. Kompleksitetsteorierne gør op med muligheden for fuldstændig at designe resultatet af ens handlinger, en viden som man i de seneste ti år har arbejdet intenst med i forståelsen af organisationer og organisationsudvikling. Complexity in Management Ralph Stacey har taget kompleksitet alvorligt i sin forståelse af organisation og forandring. Ikke som en løs metafor, men som en grundlæggende opfattelse af hvordan mennesker bliver som de bliver, og gør som de gør i deres organisationer. Stacey siger, at det er menneskers indbyrdes relationer som skaber organisationen og igennem konkrete handlinger forandrer den. Og i den samme bevægelse forandres menneskerne selv. Det sker i helt dagligdags processer, hvor mennesker relaterer til hinanden, forholder sig til det de møder, bliver overraskede og ofte føler sig inspireret eller endog nødsaget til at handle uden helt at kende konsekvenserne af deres handlinger. Tænk sommerfugleffekten! Menneskers relationer er komplekse, fordi de møder hinanden med hver deres sæt af intentioner; bevidste og ubevidste, legitime og illegitime. Da de samtidig også forsøger at forstå hinanden, opstår en kompleksitet, hvor ingen kan forudsige, hvad der vil ske. I samspillet mellem at forhandle deres egne intentioner igennem at forstå den anden, udvikler de sammen noget nyt, som ingen enkeltperson har den fulde styring af, ej heller det fulde overblik over. Forestiller man sig de processer foregå i mange relationer samtidigt i en organisation, bliver organisationen summen af alle disse skabende processer: En organisme i konstant bevægelse og forandring - ligesom vejret. Kommunikation forandrer Den amerikanske sociolog George Herbert Mead arbejdede i tyverne med menneskers identitet; hvordan den opstår og udvikles i en social proces. Vi har som mennesker evnen til at sætte os i andres sted, hvilket er en helt central del af vores natur. Side 3 af 6

4 Mennesker er selvstændige individer med intentioner. På samme tid er vi som mennesker indbyrdes afhængige af hinanden. Vi skaber sociale konstruktioner, som bliver en fuldstændig integreret del af vores identitet. Dog ikke sådan at de forudbestemmer hvordan den enkeltes identitet bliver, eller hvordan den enkeltes intention kommer til at se ud. Roger and over Vi bruger ofte begreber som afsender og modtager, når vi taler om kommunikation. Det er underforstået, at kommunikation blot er et værktøj til at formidle det, vi allerede har tænkt. Det er som med en gammeldags Walkie-talkie, hvor sender og modtager deler én og samme kanal: En tanke fødes i hovedet på afsenderen, den transmitteres, og modtages i hovedet på modtageren. Roger and over! Modtageren skaber nu en ren ny tanke og sender den tilbage til afsenderen, som nu bliver modtager. Sådan skiftes de og sådan forestiller man sig almindeligvis at samtaler finder sted. Det er den klassiske kommunikationsteori i en nøddeskal. Der kan så være støj undervejs, og det kan forvrænge budskabet. Både afsender og modtager kan således opleve, at de er enige, selvom de i realiteten mener noget forskelligt. Det er det klassiske kommunikationsparadoks. Kommunikation med mange kanaler Mead tænker imidlertid kommunikation helt anderledes. Tænk på en moderne telefon, hvor man kan tale i munden på hinanden og hvor afsender og modtager begrebet er ophævet. Tænk så videre på, at kommunikation er andet end blot ord; det er også mimik, gestik, uartikulerede lyde, afstand og nærhed. Når vi taler, er vi påvirket af den anden allerede i vores måde at tænke tanken på. Mens vi taler, påvirker den anden os i sin bevidste og ubevidste reaktioner. I den andens respons kommer vi til at gentænke vores budskaber allerede mens vi sender dem. Ikke bare om vi får sagt det rigtigt, men også om det er rigtigt. Det rigtige udvikler sig undervejs i samtalen. Hermed forandres vores intentioner og nye, helt aktuelle meninger opstår i samtalen med den anden. Disse gensidige dialoger er den konkrete måde hvorpå vi på én gang er selvstændige individer og afhængige af hinanden i vores sociale interaktioner. Improvisation og teater Mead bidrager således til Stacey s betydning af komplekse responsive processer: Mennesker relaterer til hinanden, reagerer på hinanden og påvirker hinanden. Det skaber en kompleksitet, hvor gammel mening bekræftes eller forandres så der skabes ny mening. Keith Johnstone er en af teaterimprovisationens fædre. Han træner skuespillere i at være til stede i nuet og reagere. I teaterverdenen er det indlysende, at der er meget mere liv, dynamik og forandring når den enkeltes rolle skabes i interaktionen, end når en skuespiller prøver at fastholde sit billede af hvordan rollen skal spilles. For Dacapo Teatrets skuespillere er det en grundlæggende viden og erfaring, som bruges i det daglige arbejde med forandringer. Tankegangen er parallel med Meads. Teatret giver os muligheden for i praksis at forstår og arbejde med de roller, vi har og får over for hinanden i organisationer. De skabes og omskabes i samspillet. Magt og ledelse Mennesker er gensidigt afhængige af hinanden i deres relationer. Nogle har imidlertid mere indflydelse end andre, og de individer som af de øvrige tillægges stor indflydelse bliver ledere. Vi kalder det magt! I en hvilken som helst af vores relationer tillægger vi os selv og hinanden indflydelse; vi skaber en magtrelation. Vores billede af den gensidige afhængighed vi har til hinanden, påvirker hvad vi umiddelbart kan sige, og hvad der føles risikofyldt i en samtale. Den tyske sociolog Norbert Elias har arbejdet med magt. Først og fremmest giver det ikke mening at tale om magt som en ting, en slags amulet som nogen besidder og andre ikke. Magt skabes i relatio- Side 4 af 6

5 nerne og alle parter i samspillet bidrager til magten. Norbert Elias har nøje beskrevet, hvordan vi inkluderer og udelukker hinanden i vores daglige samvær. Hvem inviterer vi med til mødet, og hvem gør vi ikke? Alle kan ikke være med, så i vores daglige handlinger udøver vi magt: Hvem taler vi med om kritiske emner? Hvad tillader vi os selv og den anden at sige i en samtale? Magt i forandring Magtrelationerne er ikke statiske. Enhver forandring er samtidig en forandring i magtrelationerne. Det er derfor det opleves risikofyldt! Det betyder, at vi bliver set på af andre på en anden måde, og vi konfronteres med at skulle se os selv på en anden måde. Når vi arbejder med ledelse, er det helt afgørende at arbejde med lederens indsigt i sin egen oplevelse af risici. Lederen er en del af relationer, der forandrer sig. Hvad sker der med ham eller hende? Vi gør det ved at arbejde med konkrete situationer, som af den enkelte leder opleves som dilemmafyldte. Således kobles vores arbejde med lederens selvindsigt til lederens hverdag og relationer. Gensidig anerkendelse At blive og føle sig anerkendt er helt grundlæggende for at mennesker trives. Lederes evne til at få medarbejdere til at føle sig anerkendt er derfor en helt afgørende del af lederopgaven. Alligevel opleves handlinger, som har til hensigt at rose eller anerkende den anden, ofte ikke som anerkendelse af den som modtager det. I vores tanker om anerkendelse trækker vi på dele af den tyske sociolog Honneths arbejde. Honneth siger blandt andet, at anerkendelse er en konkret fysisk handling, som udspiller sig i relationen. Når man anerkender en anden, giver man den anden ret til at handle inden for det man anerkender. Herved begrænser man sit eget råderum og taber en mulighed for kontrol. Anerkendelse er altså en begrænsning, som giver muligheder. Det medvirker til, at der ofte kan være langt mellem oplevet anerkendelse på en arbejdsplads, fra ledere og kolleger. Anerkendelsens paradoks Processen med at etablere anerkendelse kobler sig tæt til genkendelse: Man skal kunne sætte sig i den andens sted for at den anden kan føle sig anerkendt. Vi har erfaret, at anerkendelse er en gensidig handling: En medarbejder som bliver rost for et stykke arbejde, oplever det kun som anerkendelse, hvis rosen gives på baggrund af gensidig respekt. Det indbefatter at medarbejderen anerkender, at lederen har en vis indsigt i arbejdets karakter. Det er således vanskeligt som leder at anerkende en medarbejder eller borger som ikke anerkender lederen. I Dacapo oplever vi, at egentlig anerkendelse ofte går gennem evnen til at kunne håndtere en uenighed sammen. Undgår man at tage uenigheden, opnår man ofte kun at samtalen bliver vanskeligere og at ros opleves som hykleri. I vores arbejde med ledere tager vi fat i konkret oplevede situationer, hvor det er vanskeligt at opnå gensidig anerkendelse. Hvad er der på spil? Hvad kan lederen gøre anderledes? Hvordan kan lederen invitere til at det forandre sig? Working live Dacapo Teatret har sammen med Patricia Shaw udviklet begrebet Working Live. Det handler om at forandring og ledelse foregår mellem mennesker her og nu: Med ord og krop responderer vi på hinanden; vores evne til at være til stede og indgå i relationer er helt afgørende. Når vi sammen evner at improvisere, oplever vi den intensitet, der kendetegner væsentlig udvikling. Vi kender alle de øjeblikke hvor noget nyt sker i vores samvær. Vi ved også, at vi alt for tit afholder os fra at deltage med det nødvendige nærvær. Konsekvensen er at vores samvær bliver rituelt og uden den nødvendige fornyelse. Side 5 af 6

6 Working live er vores begreb på at kunne deltage med nærvær, for eksempel som leder. I vores arbejde med forskellige ledergrupper i forskellige danske og udenlandske virksomheder har vi fundet fem opmærksomhedspunkter, der kan støtte ledere i deres udvikling: - Brug dine sanser - Tag den andens perspektiv - Lyt til din erfaring - Vær opmærksom på magtrelationer - Dyrk de uformelle relationer Dacapo Teatret, august 2008 Litteratur Elias, N. (1998) Norbert Elias on civilization, power, and knowledge: selected writings, Chicago: University of Chicago Press. Elias, N. & Scotson, J. L. (1994) The established and the outsiders: a sociological enquiry into community problems, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Friis, P. (2004) The relevance of theatre and improvisation to consulting for organisational change, MA dissertation thesis: University of Hertfordshire, UK. Friis, P. (2005) 'Presence and spontaneity in improvisational work', in R. Stacey & P. Shaw (eds) Experiencing Risk, Spontaneity and Improvization in Organizational Change, London: Routledge. Have, C. (2007) Responsibility in consultancy - from a perspective of emergent social interaction, Master thesis: University of Hertfordshire, England. Honneth, A. (2003) Behovet for anerkendelse, trans. M. C. Jacobsen, Copenhagen: Hans Reitzel. Johnstone, K. (1981) Impro: improvisation and the theatre, London: Eyre Methuen. Larsen, H. (2005a) 'Risk and 'acting' into the unknown', in R. Stacey & P. Shaw (eds) Experiencing Risk, Spontaneity and Improvization in Organizational Change, London: Routledge. Larsen, H. (2005b) Spontaneity and Power: Theatre Improvisation as Processes of Change in Organizations, Doctorate of Management thesis: University of Hertfordshire, England. Larsen, H. (2007) 'Improvizational theatre as a contribution to organizational change', Reviewed book chapter, to be published in "Planning and Participation", a book that will be published in three continents. Mead, G. H. (1934) Mind, self & society from the standpoint of a social behaviourist, Chicago, Ill.: The University of Chicago press. Shaw, P. (2005) 'Working Live', in P. Shaw & R. Stacey (eds) Experiencing Risk, Spontaneity and Improvization in Organizational Change, London: Routledge. Stacey, R. D. (2003a) Complexity and group processes: a radically social understanding of individuals, New York, NY: Brunner-Routledge. Stacey, R. D. (2003b) Strategic management and organisational dynamics: the challenge of complexity, Harlow, England, New York: Prentice Hall/Financial Times. Stacey, R. D., Griffin, D. & Shaw, P. (2000) Complexity and management: fad or radical challenge to systems thinking? London: Routledge. Friis, Have og Larsen, henholdsvis Preben, Claus og Henry er alle fuldtidsansatte konsulenter ved Dacapo Teatret. Patricia Shaw er tilknyttet Dacapo som Visiting Director. Side 6 af 6

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Ledelse og kompleksitet Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Gert G. Nygaard lærereksamen 1979 skoleleder 1995, herefter højskolelærer/ - forstander, efterskolelærer/-forstander cand. mag.

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Folkeuniversitetet i Aarhus 2011

PROJEKTLEDELSE. Folkeuniversitetet i Aarhus 2011 PROJEKTLEDELSE Folkeuniversitetet i Aarhus 2011 Præsentation Dacapos arbejdsmetoder Dacapos teoretiske udgangspunkt Hvad betyder det for måden vi arbejder med projektledelse BLAND JER GERNE Hvem er vi

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Fokus på handlemuligheder for medarbejdere og ledere Resume af evalueringsrapporten Udarbejdet af: Maya Flensborg Jensen og Hans

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Ansvarlighed og Styring

Ansvarlighed og Styring Ansvarlighed og Styring et eksperimentelt perspektiv 8. Organisation, ledelse og kommunikation Claus Have Ledelsesmæssig ansvarlighed og god styring er vigtige aspekter af enhver leders dagligdag. Begge

Læs mere

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser Forandring Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Slide nr. 1 Teaser Jeg præsenterer en ny model til styring af organisatorisk forandring med fokus på interessent-nøgleroller

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc.

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc. Erfaring Direktør & konsulent Rosenmeiers Konsulenthus ApS Direktør ved Marselisborg Uddannelse & Management Business Manager ved ATTRACTOR Rambøll Management Udviklingschef ved ATTRACTOR Organisations

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo

Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo Nr. 501 tirsdag den 11. november 2014 kl. 12.45 14.00 Relationers betydning for trivsel og forandring Forandringer Relationer Trivsel Forskningsprojekt

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009 ISSN 1901- Nr. 6 2009 Tema: Organisation og ledelse. Ledelse og metaforer om organisationen Det er vitalt at se sammenhængen mellem organisation og ledelse. De skal passe samme som fod i hose, ellers kører

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Alt for mange mål eller mangel på mål Detail styring og kontrol Konstant skiftende fokus Diffuse tiltag eller ingen strategisk højde Mangel på opbakning

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

DESIGN FOR PERFORMANCE Organisationsdesign, der skaber resultater

DESIGN FOR PERFORMANCE Organisationsdesign, der skaber resultater Organisationsdesign, der skaber resultater WALK THE CHANGE www.walkthechange.com 1 Der er op til 10% forskel i Return on Investment mellem de bedst og de dårligst konfigurerede organisationer En vel-konfigureret

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER Foredrag, SFO Marienlyst: 22.09.2010 Hvem er jeg? www.johnhalse.dk, e-mail:halse@post4.tele.dk John Aasted Halse, Cand.pæd.

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Improviseret ledelse. Et kursus i improviseret kaos navigation. 7/1 2008 Improviseret ledelse - Kursusprogram 1

Improviseret ledelse. Et kursus i improviseret kaos navigation. 7/1 2008 Improviseret ledelse - Kursusprogram 1 Improviseret ledelse Et kursus i improviseret kaos navigation Improviseret ledelse - Kursusprogram 1 Indledning... 3 Generel kursusbeskrivelse... 3 Kursets opbygning... 5 Devising... 5 Workshop Groove

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere