Vejledning i konkurrencestaten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i konkurrencestaten"

Transkript

1 Vejledning i konkurrencestaten - i krydsfeltet mellem individ og samfund Foredrag på UUVF konferencen Samba 2 for vejledere ved ungdomsuddannelserne Reformer og rummelighed Onsdag den 30. oktober 2013 Nyborg Strand v/ Jens Erik Kristensen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU

2 Oversigt over foredraget 1. Vejledningspolitikkens politisk ambivalente status 2. Vejledning som led i uddannelsesoprustningen 3. Vejledning fra velfærds- til konkurrencestat 4. Konkurrencestat og det nye forhold mellem stat og borger 5. Vejledning mobilisering, inklusion og forebyggelse: Alle skal med, alle skal deltage, fordi alle skal bidrage og alle kan gøre nytte 6. Vejledning som konkurrencestatens politiske columbusæg

3 I. Vejledningens ambivalente politiske status Stor lid er blevet sat til oprustning af vejledning og dens samordning på alle niveauer: den pædagogisk-politiske smøreolie i det livslange uddannelses- og beskæftigelsespolitiske kontinuum Vejledning er et uddannelses-, social- og beskæftigelsespolitisk styringsinstrument, der handler om at lede (guide, føre, dirigere) den enkeltes selvforhold og personlige valg i bestemte politisk og samfundsøkonomisk ønskværdige retninger Vejledning er en individualiserende politisk intimitets-teknologi, der omsorgsfuldt intervenerer i den enkeltes personlige selvforhold med henblik på at transformere politisk-økonomiske nødvendigheder og prioriteringer til personlig lyst og motivation (at forvandle pligt til lyst )

4 Moderne vejledning er kort sagt symptom på et nyt forhold mellem staten og dens borgere og bidrager selv til at præge en ny forestilling om borgeren: fra demokratisk medborger til medarbejder-borger Vejledning er som sådan det social-, uddannelses-, beskæftigelses- og integrationspolitiske Columbus-æg (en enkel og simpel løsning på komplicerede og umulige politiske reguleringsproblemer) Vejledning formidler ikke blot mellem individ og samfund, men mellem mellem stat og borger mellem globalisering og individualisering: mellem globaliseringens nødvendigheder og individualiseringen som vilkår for styring, ledelse og intervention mellem økonomisme og humanisme mellem pædagogik og management

5 En ny vejledningsprofessionalisme? Derfor repræsenterer den nye professionaliserede vejlederstand også en ny form for velfærds- eller konkurrencestatslig professionalisme og ekspertise: Modsat de klassiske pædagogiske (semi-)professioner er der mindre grad af professionel autonomi og fagligt råderum og højere grad af mere politisk styring af målsætninger, indsatser og uddannelse Den vejlednings-professionelle agerer mindre som professionel aktør end som professionel agent, der skal formidle mellem statslige og politiske målsætninger og borgere/individer; Vejlederen som agent for statens nye måder at styre borgerens adfærd og opførsel i henhold til nationale strategier og dagsordener

6 Vejledningens og vejledernes nye status har sin baggrund i to sammenhængende ændringer gennem de seneste årtier: 1. Det uddannelsespolitiske paradigme skift siden 1990 erne og som følge af den globaløkonomiske uddannelseskonkurrence 2. Transformationen af velfærdsstaten til en national konkurrencestat, herunder transformationen af velfærdspolitikken og velfærdsprofessionerne

7 II. Vejledning som led i den nationale uddannelsesoprustning Vejledning som led i et nyt uddannelsesparadigme fra 1990 erne og frem - og som the missing link i moderniseringen af skole- og uddannelsessystemet i lyset af den globale uddannelseskonkurrence Det skete i henhold til tre nye transnationale diskurser Uddannelse som investering i individers og nationers human kapital og som udvikling af nationers menneskelige ressourcer Livslang læring gennem kompetenceudvikling, der skulle sikre bedre udveksling mellem uddannelse og arbejdsliv Inklusionen af hidtil marginaliserede befolkningsgrupper med henblik på uddannelse og beskæftigelse

8 Globaliseringens tre universalistiske diskurser Uddannelsesøkonomiens diskurs: - uddannelse er betingelse for vækst og konkurrenceevne - uddannelse er et økonomisk anliggende - uddannelse er investering i human kapital - uddannelse kompetenceudvikling af menneskelige ressourcer Læringsdiskursen - læring er det mest fundamentale og mest universelle - læring er livslangt, livsbredt og livsdybt - livsomfattende - livslang læring knytter sig til kompetenceudvikling Inklusionsdiskursen - fra Salamanca-erklæringen 1994 og frem

9 III. Oprustningen af vejledning som led i transformationen af velfærdsstat til en national konkurrencestat Fra demokrati og deltagelse til økonomi og mobilisering Skift i velfærdspolitikken skift i professioner skift i staten Fra velfærdsstat til konkurrencestat i lyset af globaliseringen siden 1990 erne En konkurrencestat som den form, velfærdsstater antager og må antage i globaliseringens tidsalder - hvis man fortsat vil opretholde velfærdspolitik under globaløkonomiske vilkår

10 IIi. Globaliseringen og den nationale konkurrencestat Baggrund fra transformationen: Velfærdsstatens kriser (1975ff) systemfejl, kravsinflation, legitimeringskriser, finansieringskriser m.v. fulgt af moderniseringen af den offentlige sektor (NPM m.v.) Globaliseringen e.1989 (de politisk åbnede økonomier, de deregulerede finansmarkeder m.v. Bill Clinton 1993: Nations compete ) Transformationen fra industriøkonomier til videns- og innovationsøkonomier og den globale totalkonkurrence på viden- og innovation og uddannelse Nye sociale, kulturelle og politiske inklusions/eksklusionsfænomener (herunder samtidighed af etno-nationalisme og multikulturalisme)

11 Den nationale konkurrencestat: a) Kendetegnet ved en absolutering af den nationale konkurrenceevne som det politiske imperativ, pejlemærke og kriterium b) Omlægning af velfærdspolitik fra udligning og omfordeling til socialøkonomisk investeringspolitik med henblik på styrkelse af konkurrenceevne c) Konkurrenceevne har fået en ny og bredere betydning som konkurrencekraft, der overskrider økonomismen og indbefatter kultur, værdier og institutioner (institutionel konkurrenceevne) innovation og kreativitet ( skaberkraft ) sammenhængskraft uddannelse som livslang kompetenceudvikling gennem læring

12 I en konkurrencestatslig optik forstås nationen tendentielt som en virksomhed/koncern, o hvis ydre konkurrencekraft i den globale økonomi afhænger af den indre nationale (virksomheds-)kulturs sammenhængskraft o samt af den vedvarende inklusion, aktivering, optimering og kompetenceudvikling af nationens 5,5 mio. menneskelige ressourcer med særligt henblik på deres skaberkraft (kreative & innovative kompetencer)

13 Konkurrencestaten er udtryk for en ny statsræson, der af hensyn til nationens sammenhængskraft og dens globale konkurrencekraft har gjort det til et af sine ypperste rationaler at få alle med, fordi alle til at bidrage og alle kan gøre nytte Satser derfor på inklusion i skole, uddannelse og arbejdsmarked: uddannelses- og socialpolitik underordnes beskæftigelsespolitikken (employability) i et inklusionsperspektiv

14 Konkurrencestaten har et andet formål end velfærdsstaten og organiseres anderledes end denne. Konkurrencestaten er en kamporganisation skabt til at mobilisere samfundets ressourcer i konkurrence med andre stater, mens velfærdsstaten er en beskyttende organisation sat i verden for at kompensere befolkningen fra den internationale konkurrences negative konsekvenser. Det er denne forskel, der viser, hvordan udviklingen fra velfærdsstat til konkurrencestat indebærer et (delvist) skift i statens formål og i dens organisation, men også hvordan de to former for stat legitimerer sig på forskellig vis. (s.206) Ove K. Petersen: Konkurrencestaten 2011

15 Den nationale konkurrencestats konfigurative selvtematisering (civilsamfund) Kollektive (stat) Sammenhængskraft Sammenligningskraft (globalt) Lokalisering Glo-kalisering Globalisering (heterogenisering) (homogenisering) Innovationskraft Konkurrencekraft (globalt) (individ) Individuelle (marked)

16

17 Den nationale konkurrencestats konfigurative udfordringer og tiltag (civilsamfund) Kollektive (stat) (Multi-)kulturalisering kulturel/etnisk diversitet marginalisering/inklusion sammenhængskraft Trans-/renationalisering status i international ranking mobilisering/aktivering af HR sammenligningskraft Lokalisering Glo-kalisering Globalisering (heterogenisering) (homogenisering) Individualisering læring & komp.udvikling fitness og kreativitet skaberkraft Global videns-/innovationsøkomi human kapital/human resource innovation/ mobication konkurrencekraft (individ) Individuelle (marked)

18 Stater konkurrerer i dag med stater på deres evne (kapacitet) til at mobilisere samfundets materielle og immaterielle ressourcer og at gøre det så effektivt (resultater/output) og efficient (produktivitet/outcome) som muligt (s.207). heraf bestræbelsen på at evidensbasere store dele af velfærdspolitikken generelt under parolen: Velfærd der virker : evidensbasering er koblingen af viden og politik med henblik på effektivitet og efficiens - og reduktion af såvel det professionelt-faglige råderum som det politiske prioriterings- og beslutningsrum heraf også bestræbelsen på velfærdsinnovation i henhold til parolen: Færre skal gøre mere for flere bare bedre og billigere

19 d) Konkurrencestaten markerer velfærdspolitisk en overgang fra beskyttelse/kompensation til forebyggelse/inklusion fra distributiv solidaritet til kompetitiv solidaritet : kompetitiv solidaritet : den produktivistiske rekonstruktion af social solidaritet: at være solidariske og stå sammen om at gøre alle individer lige sunde, produktive og konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet og derigennem bidrage til nationens samlede konkurrenceevne (fra lighed til sikring af lige muligheder) tematiseret som en oprustning af den humane kapital eller mobilisering af de humane ressourcer via livslang kompetenceudvikling gennem læring og krav om at alle uddannelsesinstitutioner fra vuggestue og frem skal orientere sig mod og tilpasse sig arbejdsmarkedet korte og langsigtede behov

20 e) Konkurrencestaten er fokuseret på forebyggelse og inklusion - momenter i politisk omsorg for sammenhængs- og konkurrencekraften Konkurrencestaten har derfor udløst en ny opmærksomhed på forebyggelse og inklusion både i social- og sundhedspolitikken dels som led i begrænsning af velfærdsstatens beskyttelses-, behandlings- og kompensationsudgifter dels afledt af betydningen af tidlig indsats mht. til forebyggelse af negativ social arv med senere manglende uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning og marginalisering som følge dels som led i integrationspolitik i forhold til indvandrerfamilier (forebyggelse af negativ kulturel arv gennem tidlig resocialisering og genopdragelse af potentielle modborgere )

21 f) Konkurrencestaten satser på generaliseret inklusion og rummelighed Den velfærdspolitiske forestilling om rummelighed i 1990 erne: det rummelige arbejdsmarked, den rummelige skole og daginstitution, det rummelige samfund med plads til alle Matcher de generelle paroler om, at der skal være plads til alle, vi skal have alle med, alle skal deltage fordi alle skal bidrage og fordi alle kan gøre nytte - uanset særlige behov, sociale baggrund eller kulturelle tilhørsforhold som modværge mod det delte samfund og store skel og som led i generalmobiliseringen af nationens menneskelige ressourcer Handler ikke længere kun inklusion i et demokratisk fællesskab som aktive medborgere, men inklusion i det nationale arbejdsfællesskab som produktive medarbejder-borger

22 Konkurrencestatens nye borgerroller og -idealer Konkurrencestatens kobling af konkurrencekraft og sammenhængskraft fordobler forestillingen om statsborgeren og knytter den forpligtende til den aktive medborger, der skal aflaste velfærdsstatens ydelser og indsatser gennem frivilligt engagement i civil samfundet m.v. den nationalt aktiverede medarbejder-borger, der gennem livslang læring og kompetenceudvikling skal udvikle sine menneskelige ressourcer og holde sig fit for arbejdsmarkedet ( konkurrencestatens soldater ) Sammenhængskraft, inklusion og medborgerskab knyttes m.a.o. nu til arbejde, arbejdsduelighed og arbejdsmarkedet og omvendt indlejres den nationale medarbejder-borger i konkurrencestatens nye nationale virksomhedskultur (jf. kulturaliseringen af konkurrencekraften )

23 Konkurrencestatens politisk-pædagogiske reformulering af borgerrollen Konkurrencestaten reformulerer hermed vores idealer for individ, individualitet og fællesskab. Tidligere var idealet, at velfærdsstaten skulle skabe det medbestemmende og demokratisk deltagende individ. Nu skal velfærdsstaten skabe konkurrencedygtige vilkår for private virksomheder, så vi kan klare os i den globale konkurrence. Tidligere blev individet i velfærdsstaten italesat som demokratisk borger, nu ser man individet som arbejdsressource. (OKP) Den nye individualitetsform: det opportunistiske individ, der opdrages til og styres af incitamenter og rationel egeninteresse

24 Konkurrencestaten gør samfundet og individet til et politisk-pædagogisk projekt reformulerer forholdet mellem stat-individ-samfund-marked - den går politisk-pædagogisk efter individet-i-fællesskabet - Individet skal uddannes, aktiveres og mobiliseres i relation til arbejdsmarkedet - Fællesskabet skal skabes som et inkluderende fællesskabet med sammenhængskraft - Skaber en ny type stats- og medborger: medarbejder-borgeren med nye borgerdyder (arbejdsduelighed, employability, mådehold, opportunisme m.v.) og med pligter før rettigheder (stå til rådighed, være selvforsørgende m.v.)

25 National identitet og solidaritet tænkes som sammenhængskraft og knyttes til det økonomiske Her ligger nutidens forståelse af social sammenhængskraft. Det er ikke et nyt begreb, men i takt med at det har indtaget en central position, fremstår det som et anderledes begreb end national identitet. Til forskel fra national identitet går det nemlig ud fra, at identitet har såvel en social som en økonomisk funktion, og at fællesskab gennem sprog, historie og kultur er sekundært i forhold til fællesskab gennem arbejde, arbejdsdygtighed og arbejdsformåen. En konkurrencestat intervenerer derfor dybere og mere intensivt end velfærdsstaten med det formål at forbinde efterspørgsel med udbud af faglighed til gavn for den nationale økonomis konkurrenceevne.

26 Borgerens konfiguration (civilsamfund) Kollektive (stat) Lokale (individ) Borger Medborger (Citizen) Statsborger deltagelse repræsentation begær/anerkendelse tvang/agtelse for loven dydsetik (borgerdyd) pligtmoral/lov & ret Globale Person Ejendomsbesidder/arb.kraft selvudvikling/-realisering kvalificering/kompetenceudvikling autenticitet/ekspressivit nytte/produktivitet/performance lyst (smag) behov (interesse) selvbegrænsningsetik rettighedsmoral Individuelle (marked)

27 Aktuelle differentieringer i den nationale borgerrolle (civilsamfund) Kollektive (stat) Medborger Borger (Citizen) Statsborger Partikulære Lokale Universelle Globale Person Medarbejder (individ) Individuelle (marked)

28 Vejledning som det nationalpolitiske columbusæg Kollektive (civil samfund) Integrationspolitik sammenhængskraft samfundssind (stat) Udd.- og beskæftigelsespol. sammenligningskraft pligt/tvang (den styrende hånd) Ledelse Styring (person) Læring/selvudvikling kreativitet/innovation lyst og motivation Individuelle Human ressource management konkurrencekraft incitament (den usynlige hånd) (marked)

29 1. Den pædagogisk-eksistentielle vejledningsdiskurs Knyttet til det pædagogiske og uddannelsespolitiske paradigmeskift: læringsdiskursen, der har sat individet i centrum Vejledning som den nye og generaliserede kerneydelse i pædagogik og uddannelse omsorgen for den enkeltes udvikling, læring og kompetenceudvikling Den nye vejledningsproblematiks aktualisering af klassiske temaer fra den politiske filosofi og kirkehistorien Formidlingen af individuelle lyster og almene interesser/goder hinsides politikkens styrende og markedets usynlige hånd fra tvang og interesse til lysternes utilitarisme vejledning som sekulariseret og moderniseret sjælesorg

30 2. Den uddannelses- og beskæftigelsespolitiske vejledningsdiskurs dirigering af uddannelsesvalg og forløb i valgfrihedens æra at få de unge til at træffe (nationaløkonomisk) fornuftige valg i forhold til arbejdsmarkedets behov og employability formidlingen mellem individuelle og almene interesser 95%-målsætningen

31 3. Den social- og integrationspolitiske vejledningsdiskurs Hindre marginalisering via uddannelses-fastholdelse Inklusion som led i forebyggelse af negativ social arv og senere frafald Styrke sammenhængskraft dels via uddannelse og beskæftigelse, dels via demokratisk integration og medborgerskabsdannelse 4. Den konkurrencestatslige vejledningsdiskurs den produktivistiske mobilisering af nationens human ressources alle skal med, alle skal deltage, fordi alle skal bidrage og alle kan gøre nytte

32 En konkurrencestat er den form, velfærdsstater antager og må antage i globaliseringens tidsalder - hvis man fortsat vil opretholde velfærdspolitik under globaløkonomiske vilkår

33

34

35 Kompetenceudvikling - det hele menneskes performative kapaciteter Kollektive Holdninger Viden Egenskaber handlen Kundskaber Personlighed Færdigheder Individuelle

36 Det pædagogiske felt Samfund socialisering opdragelse undervisning Egenskaber Kundskaber læring uddannelse individualisering Individ

37 Socialisering (civil samfund) Egenskaber Opdragelse/dannelse individ-fællesskab deltagende medlem/medborger hjem/institution integration/sammenhængkraft Undervisning/oplysning (stat) stat-folk/befolkning myndige, demokratisk statsborg skolevæsen politisk-juridisk integration Kundskaber (individ) Omsorg for læring/udvikling frisatte individer/personer projektleder i egen eksistens selvudvikling/-realisering autenticitet/kreativitet Individualisering Uddannelse/kvalificering ejendomsbesidder/arb.kraft entreprenør for human kapital kompetenceudvikling/hrm employability/fitness (arbejds)-marked)

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

hentet fra Text www.anis.dk hentet fra Text www.anis.dk Forord Copyright Forlaget Anis Copyright Forlaget Anis

hentet fra Text www.anis.dk hentet fra Text www.anis.dk Forord Copyright Forlaget Anis Copyright Forlaget Anis Forord Forord Kan man tale om religiøs modenhed? Det forsøger vi at gøre i dette nummer om religiøs modenhed, hvor vi har ønsket at få forskellige syn på religiøs modenhed repræsenteret inden for forskellige

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Grundbog i socialvidenskab

Grundbog i socialvidenskab Grundbog i socialvidenskab BENT GREVE (RED.) Grundbog i socialvidenskab 5 perspektiver 2. udgave Bent Greve (red.) Grundbog i socialvidenskab 5 perspektiver 2. udgave 2015 Nyt fra Samfundsvidenskaberne

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet. Ph.d.-afhandling

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet. Ph.d.-afhandling Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet Ph.d.-afhandling Mette Pless April 2009 Forskerskolen DOCSOL (Doctoral School of Organisational Learning) Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Annette Kamp Arbejdsmarkedets rummelighed Arbejdspapir 12:2001 1 Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes

Læs mere

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG. uden for [nummer]

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG. uden for [nummer] 15 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 15. 2008 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 15, 8. årgang, 2008 Løssalg: 60 kr. Redaktion: Lise Færch,

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for.

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for. Indholdsfortegnelse Forord 2 Reflektioner 4 Executive summary 6 Kapitel 1 Baggrund 18 Kapitel 2 Den nye danske samfundsmodel 23 1. Vision og mål for Danmark 30 2. De danske værdier 32 3. Erhvervslivet

Læs mere

CSE Årsrapport 2008. Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement

CSE Årsrapport 2008. Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement CSE Årsrapport 2008 Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement CSE Årsrapport 2008 Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement Center for Socialt Entreprenørskab Roskilde Universitetscenter 1. udgave

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Bæredygtig velfærd. Rapport nr. 2 Den Alternative Velfærdskommission. Redaktion: Birthe Gamst Bente Rich Per Schultz-Jørgensen. Socialpolitisk Forlag

Bæredygtig velfærd. Rapport nr. 2 Den Alternative Velfærdskommission. Redaktion: Birthe Gamst Bente Rich Per Schultz-Jørgensen. Socialpolitisk Forlag Bæredygtig velfærd Bæredygtig velfærd Rapport nr. 2 Den Alternative Velfærdskommission Redaktion: Birthe Gamst Bente Rich Per Schultz-Jørgensen Socialpolitisk Forlag 2006 4 Den alternative Velfærdskommission:

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere