TK Development A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TK Development A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 side 1 af 10 offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission Resumé: offentliggør prospekt den 2. januar 2005 i forbindelse med fortegningsemission. TK Developments aktionærer har fortegningsret til at tegne nye aktier i forholdet 1:1 til kurs 40 pr. aktie a DKK 20. Bruttoprovenuet fra aktieudbuddet forventes at udgøre ca. DKK 560 mio. Kapitaludvidelsen blev omtalt i forbindelse med koncernens offentliggørelse af halvårsrapport den 29. september 2005, hvor kursen for de nye aktier var forventet at udgøre dagskurs fratrukket 25 %, dog max. kurs 60. Siden 29. september 2005 er der blandt andet rejst en sigtelse mod selskabet, hvilket garantistiller finder bør afspejle sig i den garanterede kurs. Koncernens ledelse lægger vægt på, at kapitaludvidelsen er garanteret, og har derfor valgt at gennemføre kapitaludvidelsen på dette reducerede kursniveau. Ved gennemførsel af emissionen opnås en delvis refinansiering af de ansvarlige obligationslån i TK Development koncernen på DKK 770 mio., som forfalder ultimo 2006, idet restbeløbet forventes indfriet via pengestrømme fra driften. Efter indfrielse af de ansvarlige obligationslån forventes TK Development koncernens ansvarlige kapitalgrundlag, der herefter i al væsentlighed består af egenkapital, at udgøre i niveauet 30 % af TK Development koncernens balance. Emissionsprovenuet forventes således anvendt til delvis indfrielse af de ansvarlige obligationslån og forventes via en forbedret kapitalstruktur at skabe forudsætning for fortsat opbygning af en attraktiv projektportefølje, der samtidig forventes at underbygge den fremtidige indtjening. TK Development og fem navngivne personer blev i oktober i år sigtet af politiets afdeling for særlig økonomisk kriminalitet for urigtig indtægtsførsel og kursmanipulation for perioder, der dækker regnskabsårene 2000/ /04. Den 21. november 2005 blev yderligere en person sigtet. Sigtelsens indhold er identisk med den sigtelse, som er rejst mod de førstnævnte. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der fungerer som sekretariat for Fondsrådet, har efter en foreløbig gennemgang af halvårsrapporten for første halvår af 2005/06, gennemgang af anden offentliggjort information, herunder fondsbørsmeddelelser, tidligere offentliggjort regnskabsmateriale m.v., fundet, at der er en begrundet formodning om, at halvårsrapporten på seks områder kan indeholde fejl og mangler af betydning for investorernes beslutningstagen. På denne baggrund har

2 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 side 2 af 10 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved brev den 10. november 2005 valgt at iværksætte en mere dybtgående kontrol med udgangspunkt i TK Developments halvårsrapport for første halvår af 2005/06. TK Development har i brev af den 23. november 2005 besvaret henvendelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Besvarelsen er udarbejdet af TK Development i samarbejde med koncernens revisorer. Der foreligger ikke på indeværende tidspunkt noget svar fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen herpå. Ledelsen er bekendt med, at Emissionsbanken har anmodet et andet anerkendt revisionsfirma om at foretage en konkret gennemgang af TK Developments anvendte regnskabspraksis for indtægtsførsel med udgangspunkt i den omtalte sigtelse. Disse revisorer er af den opfattelse, at den anvendte regnskabspraksis stadig er og i en lang årrække, herunder de år og de sager den omtalte sigtelse vedrører, har været i strid med regnskabslovgivningen, de for børsnoterede selskaber gældende regnskabsvejledninger og de internationale regnskabsstandarder og herudover har været uden for rammerne af beskrivelsen i årsrapporterne, og det efter deres opfattelse kan være, at årsregnskaberne ikke har været retvisende. Ledelsen og TK Development koncernens to revisionsfirmaer, Deloitte og Nielsen & Christensen er uenige i denne opfattelse. Det er alene Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der har myndighed til at fortolke lovgivningen og på den baggrund pålægge en eventuel ændring af TK Development koncernens regnskabspraksis. I det omfang de af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen rejste forhold måtte føre til en ændring af TK Development koncernens indtægtsførsel, modregninger og værdiansættelser, vil dette ikke have nogen effekt på TK Development koncernens likviditet. En ændring af TK Development koncernens indtægtskriterium kan ændre størrelsen af de indregnede acontoavancer, der akkumuleret pr. 31. juli 2005 udgør DKK 419 mio. En ændring af hvorledes TK Development koncernen skal indtægtsføre under IFRS, kan dermed påvirke resultat og egenkapital. Bestyrelsen har den 30. december 2005 besluttet at udnytte den bemyndigelse til udstedelse af warrants, som blev givet på den ekstraordinære generalforsamling den 13. oktober Incentiveordningen giver direktionen og øvrige ledende medarbejdere ret til tegning af stk. aktier a KK 20. Efter den planlagte kapitaltilførsel forventer TK Development fortsat, at TK Development koncernen i regnskabsåret 2006/07 vil opnå et resultat i størrelsesordenen DKK 130 mio. efter skat og minoriteternes andel. Forventningen til regnskabsåret 2005/06 er fortsat et resultat efter skat og minoriteternes andel i niveauet DKK 65 mio.

3 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 side 3 af 10 Udbuddet af nye aktier Bemyndigelse og kapitalforhold efter emissionen Bestyrelsen for ( TK Development ) har besluttet at udnytte vedtægternes bemyndigelse ved at søge TK Developments aktiekapital udvidet med stk. nye aktier a nominelt DKK 20 ( Nye Aktier ). Efter emissionen vil TK Developments samlede aktiekapital udgøre nominelt DKK fordelt på stk. aktier a nominelt DKK 20. Der resterer herefter ikke nogen uudnyttet bemyndigelse fra generalforsamlingen. Tegningskurs Alle Nye Aktier udbydes til DKK 40 pr. aktie, franko. Kapitaludvidelsen blev omtalt i forbindelse med koncernens offentliggørelse af halvårsrapport den 29. september 2005, hvor kursen for de nye aktier var forventet at udgøre dagskurs fratrukket 25 %, dog max. kurs 60. Siden 29. september 2005 er der blandt andet rejst en sigtelse mod selskabet, hvilket garantistiller finder bør afspejle sig i den garanterede kurs. Koncernens ledelse lægger vægt på, at kapitaludvidelsen er garanteret, og har derfor valgt at gennemføre kapitaludvidelsen på dette reducerede kursniveau. Tegningsforhold og tildeling af Tegningsretter TK Developments aktionærer har fortegningsret til de Nye Aktier i forholdet 1:1, således at en eksisterende aktie a nominelt DKK 20 giver ret til at tegne en Ny Aktie. TK Developments aktionærer tildeles en Tegningsret i Værdipapircentralen for hver eksisterende aktie. For at tegne en Ny Aktie skal der anvendes en Tegningsret. Retten til at tegne Nye Aktier tilkommer de aktionærer, der den 11. januar 2006 efter Værdipapircentralens daglige opdatering kl (dansk tid) er registreret i Værdipapircentralen som aktionærer i TK Development. Tegningsperiode De Nye Aktier udbydes i perioden fra den 12. januar 2006 til den 25. januar 2006 kl (dansk tid), begge dage inklusive ( Tegningsperioden ). Efter Tegningsperiodens udløb bortfalder retten til tegning af Nye Aktier, og Tegningsretterne er derefter ugyldige og uden værdi.

4 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 side 4 af 10 Eventuelle ubenyttede Tegningsretter afregnes efter de kontoførende institutters forretningsbetingelser. De Nye Aktier er søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs med forventet første noteringsdag den 9. januar Handel med Tegningsretter Handel med Tegningsretter finder sted på Københavns Fondsbørs i perioden fra den 9. januar 2006 til den 20. januar 2006, begge dage inklusive. Såfremt Tegningsretterne ikke ønskes udnyttet, kan Tegningsretterne overdrages og af erhververen anvendes til tegning af Nye Aktier. Betaling og registrering i Værdipapircentralen Registrering af de Nye Aktier på investors konto i Værdipapircentralen sker mod kontant betaling ved tegning med seneste afvikling 27. januar Garanti og gennemførsel Tegningen af de Nye Aktier er garanteret af Carnegie for så vidt angår 40 % og af Meinl Bank AG for så vidt angår de resterende 60 % af Emissionen. Meinl Bank AG s garantistillelse er efterstillet Carnegies garantistillelse, således at Carnegie er fritstillet fra sin garanti, når 40 % af Emissionen er tegnet. Emissionen er garanteret af: Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B DK-1414 København K For 40 % Meinl Bank AG Bauernmarkt 2 A-1010 Wien, Østrig For 60 % Carnegie har i forbindelse med sin garantistillelse indhentet tilsagn fra en række af TK Development koncernens større aktionærer om, at disse vil udnytte tildelte Tegningsretter. Carnegie vil i den forbindelse videregive en del af sin provision. Nye Aktier, som ikke er blevet tegnet af TK Developments aktionærer i henhold til deres fortegningsret eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter ved Tegningsperiodens udløb, vil blive tegnet af Carnegie og Meinl Bank AG i henhold til den stillede garanti. Det endelige resultat af udbuddet forventes offentliggjort 27. januar 2006.

5 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 side 5 af 10 Tegningssted Aktionærens instruktion om anvendelse af Tegningsretter og tegning af Nye Aktier afgives til aktionærens kontoførende institut. Der betales ikke provision til kontoførende institutter. Notering på Københavns Fondsbørs De Nye Aktier forventes noteret på Københavns Fondsbørs 09. januar Noteringen på Københavns Fondsbørs sker under følgende fondskoder: Eksisterende Aktier : DK Nye Aktier (midlertidig fondskode) : DK Tegningsretter til tegning af Nye Aktier : DK Det forventes, at den midlertidige fondskode ophæves hurtigst muligt efter emissionen, og de Nye Aktier vil derefter blive registreret under samme fondskode som de eksisterende aktier. Baggrunden for emissionen og anvendelsen af provenuet TK Developments egenkapital vil blive forøget med ca. DKK 540 mio. efter afholdelse af omkostninger forbundet med emissionen. Bruttoprovenuet fra emissionen vil udgøre ca. DKK 560 mio. Ved gennemførsel af emissionen opnås en delvis refinansiering af de ansvarlige obligationslån i TK Development koncernen på DKK 770 mio., som forfalder ultimo 2006, idet restbeløbet forventes indfriet via pengestrømme fra driften. Efter indfrielse af de ansvarlige obligationslån forventes TK Development koncernens ansvarlige kapitalgrundlag, der herefter i al væsentlighed består af egenkapital, at udgøre i niveauet 30 % af TK Development koncernens balance. Emissionsprovenuet forventes således anvendt til delvis indfrielse af de ansvarlige obligationslån, og forventes via en forbedret kapitalstruktur at skabe forudsætning for fortsat opbygning af en attraktiv projektportefølje, der samtidig forventes at underbygge den fremtidige indtjening. Ved tilførsel af emissionsprovenuet vurderer Ledelsen, at kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at dække TK Development koncernens finansieringsbehov mindst frem til 31. januar 2007 og samtidig sikre grundlaget for en fortsat sund vækst i TK Development koncernens forretningsaktiviteter.

6 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 side 6 af 10 Sigtelse rejst af bagmandspolitiet Som oplyst ved Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 blev TK Development og flere ledende medarbejdere den 4. oktober 2005 sigtet af politiets afdeling for særlig økonomisk kriminalitet for urigtig indtægtsførsel og kursmanipulation for perioder, der dækker regnskabsårene 2000/ /04. Sigtelsen blev rejst mod TK Development A/S og fem navngivne personer, herunder direktionen, det tidligere direktionsmedlem og nuværende bestyrelsesmedlem Per Søndergaard Pedersen og koncernøkonomichefen. Den 21. november 2005 blev også TK Development koncernens områdedirektør for TKD Nordeuropa sigtet. Sigtelsens indhold er identisk med den sigtelse, som er rejst mod de førstnævnte. Regnskabskontrol gennemføres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Halvårsrapporten for første halvår af 2005/06 for TK Development er for første gang aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne om indregning og måling i internationale regnskabsstandarder (IFRS) og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Fondsrådet er fra 1. januar 2005 blevet pålagt at kontrollere, at børsnoterede virksomheder overholder reglerne om finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der fungerer som sekretariat for Fondsrådet, har efter en foreløbig gennemgang af halvårsrapporten for første halvår af 2005/06, gennemgang af anden offentliggjort information, herunder fondsbørsmeddelelser, tidligere offentliggjort regnskabsmateriale m.v., fundet, at der er en begrundet formodning om, at halvårsrapporten på seks områder kan indeholde fejl og mangler af betydning for investorernes beslutningstagen. På denne baggrund har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved brev den 10. november 2005 valgt at iværksætte en mere dybtgående kontrol med udgangspunkt i TK Developments halvårsrapport for første halvår af 2005/06. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har efter gennemgang af halvårsrapporten for første halvår af 2005/06 på tidspunktet for forespørgslen spørgsmål til følgende seks områder: 1. Indhold og definition af begrebet betinget solgt 2. Modregning af finansielle gældsforpligtelser i tilgodehavender 3. Værdireguleringer af centraleuropæiske investeringsejendomme i åbningsbalancen

7 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 side 7 af Måling af investeringsejendomme i årsrapporten for 2004/05 5. Værdiregulering af centraleuropæiske investeringsejendomme i første halvår 2005/06 6. Forskel i beløb mellem ledelsesberetning og noten om effekt af overgang til IFRS. TK Development har i brev af den 23. november 2005 besvaret henvendelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Besvarelsen er udarbejdet af TK Development i samarbejde med TK Development koncernens revisorer. Der foreligger ikke på indeværende tidspunkt noget svar fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen herpå. Den anvendte regnskabspraksis for indtægtsførsel er uændret gennem de seneste mange år, idet det er TK Development koncernens opfattelse, at denne regnskabspraksis bedst muligt afspejler TK Development koncernens aktivitet og resultat i de enkelte år og dermed giver det mest retvisende billede af TK Development koncernens resultat og økonomiske stilling. Bestyrelsen i TK Development har fastlagt regnskabsprincippet og den anvendte regnskabspraksis udfra et ønske om et retvisende billede af TK Development koncernens resultat og økonomiske stilling. Revisorerne er enige i den af Ledelsen anvendte regnskabspraksis, som efter revisorernes opfattelse kan rummes inden for rammerne af Årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger såvel som internationale regnskabsstandarder. Ledelsen er bekendt med, at Emissionsbanken har anmodet et andet anerkendt revisionsfirma om at foretage en konkret gennemgang af TK Developments anvendte regnskabspraksis for indtægtsførsel med udgangspunkt i den omtalte sigtelse. Disse revisorer er af den opfattelse, at den anvendte regnskabspraksis stadig er og i en lang årrække, herunder de år og de sager den omtalte sigtelse vedrører, har været i strid med regnskabslovgivningen, de for børsnoterede selskaber gældende regnskabsvejledninger og de internationale regnskabsstandarder og herudover har været uden for rammerne af beskrivelsen i årsrapporterne, og det kan efter deres opfattelse være, at årsregnskaberne ikke har været retvisende. Ledelsen og TK Development koncernens to revisionsfirmaer, Deloitte og Nielsen & Christensen er uenige i denne opfattelse. Det er alene Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der har myndighed til at fortolke lovgivningen og på den baggrund pålægge en eventuel ændring af TK Development koncernens regnskabspraksis. I det omfang de af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen rejste forhold måtte føre til en ændring af TK Development koncernens indtægtsførsel, modregninger og værdi-

8 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 side 8 af 10 ansættelser, vil dette ikke have nogen effekt på TK Development koncernens likviditet. En ændring af TK Development koncernens indtægtskriterium kan ændre størrelsen af de indregnede acontoavancer, der akkumuleret pr. 31. juli 2005 udgør DKK 419 mio. En ændring af hvorledes TK Development koncernen skal indtægtsføre under IFRS, kan dermed påvirke resultat og egenkapital. En ændring af værdiansættelsen af TK Development koncernens investeringsejendomme vil ligeledes kunne påvirke TK Development koncernens resultat og egenkapital. Euro Mall Holdings investeringsejendomme er pr. 31. juli 2005 bogført til DKK 466,8 mio. baseret på en afkastgrad på 8,0 % p.a. beregnet ud fra en diskonteret pengestrømsmodel, og porteføljen af investeringsejendomme i Tyskland er pr. 31. juli 2005 bogført til DKK 226,4 mio. baseret på en afkastgrad på 6,0 % p.a. beregnet ud fra en diskonteret pengestrømsmodel. Der var i 1. halvår af 2005/06 (IFRS) ingen værdiregulering af de tyske ejendomme, mens der på de centraleuropæiske ejendomme skete en værdiregulering og indtægtsførsel på DKK 93,7 mio. Bemyndigelse udnyttes til iværksættelse af incentiveprogram Bestyrelsen blev på den ekstraordinære generalforsamling den 13. oktober 2005 bemyndiget til at udstede tegningsoptioner (warrants) for i alt op til nom. DKK 18,2 mio. svarende til stk. aktier a DKK 20 til direktionen og øvrige ledende medarbejdere i koncernen. Bestyrelsen har den 30. december 2005 besluttet at udnytte denne bemyndigelse til iværksættelse af incentiveprogram, hvor direktionen tildeles stk. warrants, og stk. tildeles øvrige ledende medarbejdere. Der er tale om et 4½-årigt program, med tidligst udnyttelse efter 3½ år, og med en yderligere bindingsperiode på evt. tegnede aktier på op til 3 år. Heri ligger, at aktier op til en markedsværdi svarende til tegningsbeløbet kan afhændes uden begrænsninger, mens at aktier ud over en markedsværdi svarende til tegningsbeløbet tidligst kan afstås i løbet af en 3-årig periode efter tegningen, idet der i hvert af de seks vinduer i den 3-årige periode kan afhændes op til 1/6 af disse aktier. De nævnte stk. aktier svarer til 3,2 % af aktiekapitalen efter emissionen. Incitamentsprogrammet kan udnyttes i tre seks-ugers perioder, hvor disse perioder er placeret: Efter offentliggjort helårsmeddelelse for regnskabsåret 2008/09 (ca. fra 30. april 2009), offentliggjort halvårsrapport for regnskabsåret 2009/10 (ca. fra 30. september 2009) og efter offentliggjort helårsmeddelelse for regnskabsåret 2009/10 (ca. fra 30. april 2010). Exercise-kursen fastlægges på basis

9 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 side 9 af 10 af den gennemsnitligt noterede markedskurs i perioden januar 2006 med en årlig regulering på 8 % som udtryk for forlods afkast til aktionærerne. Forventninger til 2005/06 og 2006/07 TK Development koncernen forventes som helhed i regnskabsåret 2005/06 fortsat at opnå et resultat efter skat og minoriteternes andel i niveauet DKK 65 mio. Efter den planlagte kapitaltilførsel forventer Ledelsen, at TK Development koncernen i regnskabsåret 2006/07 fortsat vil opnå et resultat i størrelsesordenen DKK 130 mio. efter skat og minoriteternes andel. Oversigt over Emissionen Nøgleoplysninger for emissionen: Antal Nye Aktier Tegningskurs... DKK 40 pr. Aktie Emissionsprovenu...ca. DKK 560 mio. Tegningsforhold... 1 Eksisterende Aktie giver ret til at tegne 1 Ny Aktie Periode for handel med Tegningsretter januar 2006 til den 20. januar 2006 Tegningsperiode januar 2006 til den 25. januar 2006 Forventet første noteringsdag...9. januar 2006 Emissionsbank Emissionen er tilrettelagt og arrangeret af emissionsbanken: Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Offentliggørelse og udsendelse af prospekt Prospektet, som er udarbejdet i forbindelse med fortegningsemissionen i TK Development A/S, offentliggøres via Københavns Fondsbørs den 2. januar Prospektet kan fra samme dato bestilles hos Carnegie Bank på og eller hentes på og på

10 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 side 10 af 10 Ved spørgsmål til denne meddelelse kan henvendelse rettes til: Adm. direktør Frede Clausen, telefon , mobil , Carnegie Bank A/S Kim Bøttkjær, telefon , mobil ,

Tillæg til prospekt dateret 30. december 2005

Tillæg til prospekt dateret 30. december 2005 6. januar 2006 side 1 af 5 Tillæg til prospekt dateret 30. december 2005 Begivenheder indtruffet siden prospektets offentliggørelse og rettelser til prospektet Resumé: ( Selskabet ) har modtaget et brev

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København Århus, den 6. oktober 2008 OMX Den Nordiske Børs København Århus Elite A/S Stadion Allé 70 DK-8000 Århus C. t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk Meddelelse nr. 10/2008 KAPITALFORHØJELSE

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt Aktiekapitalforhøjelse Fondsaktieemission Prospekt Indhold 1. Prospekterklæring og ansvar 3 2. Grundlaget for fondsaktieemissionen 4 3. Oplysninger om udbudet og tildelingen 4 4. Oplysninger om aktierne.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017 Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TK Development uddyber baggrund for sigtelse Kapitaludvidelse forventes gennemført som planlagt

TK Development uddyber baggrund for sigtelse Kapitaludvidelse forventes gennemført som planlagt Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2005 side 1 af 4 TK Development uddyber baggrund for sigtelse Kapitaludvidelse forventes gennemført som planlagt Resumé: TK Development har fået summarisk indsigt i baggrunden

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission Prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission på DKK 273,6 mio., side 1 af 5 Head Office Til OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 10/2008 Kontaktperson: Administrerende direktør Peter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Rettede emissioner i Columbus IT Partner A/S

Rettede emissioner i Columbus IT Partner A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2004 Rettede emissioner i indfrier gæld for en række datterselskaber, ved udstedelse af aktier i. Endvidere konverteres et ansvarligt lån fra Gaardboe Holding ApS samt gæld til

Læs mere

Delårsrapport 1. januar 30. september 2012

Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Selskabsmeddelelse nr. 13 af 6. november 2012 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 4 2009 København, 18.02 2009 Til aktionærerne i Mondo A/S Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

29. april 2011 CVR nr. 24256782 Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Side 1 af 10

29. april 2011 CVR nr. 24256782 Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Side 1 af 10 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S TK Development A/S, CVR nr. 24256782, indkalder her til ordinær generalforsamling tirsdag den 24.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry Internional A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere