Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer MBBL-REF: Version: 2.0 Status: Godkendt Dato: 19. maj 2015 Fil:GD2 Målarkitektur Bilag C Processer ver 2.0.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Oprettet S&D-KFC Klargøring til første proces workshop. S&D-KFC Opdatering med resultat af første workshop S&D-KFC Opdatering med resultat af gruppearbejde og klargjort til review S&D-KFC Opdatering med rettelser fra MBBL S&D-KFC Opdateret med tilføjelser fra GST (udstille hændelser og udstille administrative inddelinger) Tilføjet ændringer efter godkendelsesmøde d. 20/3 Nye processer o Fastsættelse af supplerende bynavn o Ændring af supplerende bynavn Vejpunkt tilføjet på relevante diagrammer S&D-KFC S&D-KFC Klargøring til endelig godkendelse S&D-KFC Tilretning ifht. kommentarer modtaget på afsluttende workshop onsdag d. 10/4-13. S&D-KFC 0.9a Enkelte redaktionelle rettelser 4.6, 6.3 og 7.3 MLI-MBBL Godkendt af GD2 styregruppe MBBL MLI Udkast til en version 2.0 af målarkitekturen med tilpasninger i henhold til revideret aftalegrundlag, erfaringer fra arbejdet med løsningsarkitekturer mv. S&D-KH Tilretning efter høring i PF MBBL THJ Godkendt af styregruppen MBBL THJ - 2 af 57 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL METODE Procesoverblik Den enkelte proces set udefra PROCES LÆSEVEJLEDNING PROCESOVERBLIK PROCESOVERBLIK - NAVNGIVEN VEJ & ADRESSE PROCESOVERBLIK - STEDNAVNE OG ADMINISTRATIVE INDDELINGER PROCESOVERBLIK ADRESSERELATIONER PERSONER OG VIRKSOMHEDER HOVEDPROCES: FASTSÆTTELSE AF NAVNGIVEN VEJ FASTSÆTTELSE AF NYT VEJNAVN ÆNDRING AF EKSISTERENDE VEJNAVN NEDLÆGGELSE AF VEJNAVN BEHANDLING AF INDBERETNING OM FEJL I VEJNAVN BEHANDLING AF KLAGE VEDRØRENDE VEJNAVN HOVEDPROCES: FASTSÆTTELSE AF ADRESSE FASTSÆTTELSE AF NY ADRESSE ÆNDRING AF EKSISTERENDE ADRESSE NEDLÆGGELSE AF ADRESSE MARKERING AF NYT ADGANGSPUNKT ÆNDRING AF EKSISTERENDE ADGANGSPUNKT HÅNDTERING AF VEJPUNKT HVIS VEJMIDTEN ÆNDRES BEHANDLING AF INDBERETNING OM FEJL I ADRESSE BEHANDLING AF KLAGE VEDRØRENDE ADRESSE HOVEDPROCES: FASTSÆTTELSE AF SUPPLERENDE BYNAVN FASTSÆTTELSE AF NYT SUPPLERENDE BYNAVN ÆNDRING AF SUPPLERENDE BYNAVN HOVEDPROCES: STYRING AF ADRESSEGRUNDDATA KONTROLLER DATAKVALITET HÅNDTER ÆNDRING I EN ADMINISTRATIV INDDELING BEHANDLING AF KLAGE OVER KOMMUNAL ADRESSEMYNDIGHED HOVEDPROCES: DISTRIBUTION AF ADRESSEGRUNDDATA UDSTILLE DATA PÅ NAVNGIVNE VEJE UDSTILLE DATA PÅ ADRESSER UDSTILLE HÆNDELSER PÅ ADRESSEGRUNDDATA HOVEDPROCES: VEDLIGEHOLD AF STEDNAVNE INDBERETNING AF STEDNAVNEFORSLAG OG FEJL OPDATERING AF OFFICIELT STEDNAVN IMPORT AF OFFICIELLE STEDNAVNE af 57 - MBBL-REF:

4 8.4 AUTORISERING AF STEDNAVNE HÅNDTER ÆNDRINGER FRA GEODANMARK HÅNDTER ÆNDRINGER FRA ADRESSEREGISTER HOVEDPROCES: VEDLIGEHOLD AF ADMINISTRATIVE INDDELINGER REDIGER ADMINISTRATIV INDDELING IMPORTER ADMINISTRATIV INDDELING INDBERETNING AF ÆNDRINGER ÆNDRING AF ADMINISTRATIV INDDELING PÅ BAGGRUND AF MATRIKLEN BEHANDLING AF FEJL HÅNDTER ÆNDRINGER FRA GEODANMARK HOVEDPROCES: STYRING AF STEDNAVNE OPRET NY OBJEKTTYPE ÆNDRING AF OBJEKTTYPE DATAVASK OG KONVERTERING FRA OBJEKTANSVARLIG KILDE PERIODISK KVALITETSSIKRING INDGÅ AFTALE OM OPDATERINGER AF STEDNAVNE HOVEDPROCES: STYRING AF ADMINISTRATIVE INDDELINGER OPRET NY INDDELINGSTYPE (INKL. AFTALE) ÆNDRING AF INDDELINGSTYPE DATAVASK OG KONVERTERING AF INDDELINGSTYPE HOVEDPROCES: DISTRIBUTION AF STEDNAVNE OG ADMINISTRATIVE INDDELINGER GRUNDDATA UDSTILLE STEDNAVNE UDSTILLE ADMINISTRATIVE INDDELINGER UDSTILLE HÆNDELSER PÅ STEDNAVNE UDSTILLE HÆNDELSER PÅ ADMINISTRATIVE INDDELINGER HOVEDPROCES: REGISTRERING AF PERSONADRESSER REGISTRER OPHOLD DANSK ADRESSE FØRSTE GANG FLYTNING TIL OPHOLD DANSK ADRESSE RETTELSE AF FEJL (IKKE HISTORISKE) TILGANG AF HISTORISK OPHOLD DANSK ADRESSE OPHØR AF OPHOLD DANSK ADRESSE HOVEDPROCES: REGISTRERING AF VIRKSOMHEDSADRESSEANVENDELSE REGISTRER ADRESSEANVENDELSE VED START REGISTRER ADRESSEÆNDRING RETTELSE AF FEJL I ADRESSEANVENDELSE HOVEDPROCES: DISTRIBUTION AF ADRESSERELATIONER GRUNDDATA UDSTILLE DATA PÅ OPHOLD DANSK ADRESSE UDSTILLE HÆNDELSER OPHOLD DANSK ADRESSE UDSTILLE DATA PÅ VIRKSOMHEDSADRESSEANVENDELSE UDSTILLE HÆNDELSER PÅ VIRKSOMHEDSADRESSEANVENDELSE af 57 - MBBL-REF:

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at beskrive forretningsprocesserne i delprogrammet (DP2), som er en del af Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Dette dokument er bilag til delprogram 2 Målarkitektur. 1.2 Metode Procesoverblik Procesoverblikket er et højniveau-perspektiv på forretningsprocesserne passende grupperet i hovedprocesser. Det dokumenterer den fælles forståelse på tværs af myndigheder både visuelt og i form af beskrivelser. Udgangspunktet er de processer, der blev identificeret i forbindelse med foranalyse projekterne. Herudfra er de hovedprocesser og processer, der er inden for delprogrammets scope, fastlagt. Hovedprocesser navngives og fungerer først og fremmest som en indholdsfortegnelse og en knagerække, så de mere detaljerede procesbeskrivelser (set udefra og indefra) kan hægtes op og ses i den rette sammenhæng. Hovedprocesser beskrives med følgende skabelon: Navn Beskrivelse Består af Navn på hovedprocessen Kort beskrivelse af hovedprocessen Liste af processer Hver enkelt proces under hovedprocessen skal beskrives udefra Den enkelte proces set udefra Denne beskrivelse viser hvad den enkelte proces gør forretningsmæssigt. Det viser de forskellige aktører uden at medtage detaljer om de interne processer hos den enkelte aktør. Målet er at give et overblik over - 5 af 57 - MBBL-REF:

6 sammenhænge på tværs af de enkelte aktører og dokumentere den fælles forståelse mellem myndighederne både visuelt og i form af beskrivelser. Fokus er informationsstrømme til og fra aktørerne. Beskrivelsen holdes fri af, hvordan processen er itunderstøttet, og kan ses mere som en overordnet beskrivelse af forretningsservices. Udgangspunktet for denne modellering er procesarbejdet fra foranalyse projekterne. Der vil på de fleste områder være tale om en præcisering og kvalitetssikring af arbejdet derfra. Procesdiagram (BPMN) Den grafiske notationsstandard BPMN ( Business Proces Model and Notation ) fra OMG (se benyttes til visuel beskrivelse af forretningsprocesser. I procesdiagrammerne er hver aktør repræsenteret med en BPMN pool og der benyttes få udvalgte BPMN symboler til grafisk at beskrive processen: Processer beskrives med følgende skabelon: Navn Navn på Hovedproces: Processen Hændelse(r) Vigtigste hændelser der udløser processen Beskrivelse Kort beskrivelse af processen Aktiviteter Kort beskrivelse af aktiviteter og interaktionen mellem disse (informationsstrømme og forløb) Startbetingelse(r) Hvad skal være opfyldt for at processen kan starte fx afhængighed af andre processers gennemførelse. Slutresultat(er) Resultater af processen Angivelse af for denne specifikke proces og hvad deres interesse er. Det er især vigtigt at få listet, der ikke indgår i processen som medvirkende aktører. 1.3 Proces Etablering af et procesoverblik samt modellering af processer set udefra er gennemført i følgende trin i perioden fra d. 7/1 til d. 11/4 2013: 1. Etablering af et procesoverblik for delprogrammet. Procesoverblikket etableres med udgangspunkt i procesarbejdet fra for-analysen 10.2b samt 10.1a og 10.1b og evt. efterfølgende arbejde hos aftaleparterne. Der arbejdes med de tværgående processer, som modelleres i BPMN notation med tilhørende tekstuel beskrivelse. 2. Bilaterale møder med aftaleparterne Hvilke processer der er i scope for dette arbejde fastlægges bilateralt undervejs i arbejdet workshop afholdt mandag d. 11. februar 2013 Gennemgang af udkast til processer set udefra. Procesoverblikket blev verificeret. Delprogrammets sekretariat præsenterede udkast til de enkelte processer, og der gennemførtes en dialog om disse med præcisering af forskellige detaljer. Deltagere: MBBL, GST, CPR/CVR/SKAT 4. Dokumentation og bearbejdning af 1. workshops resultater. Resultaterne fra 1. workshop blev dokumenteret og bearbejdet af delprogrammets sekretariat. Foreløbig begrebsmodellering sammenholdes med resultaterne fra workshoppen. Procesmodeller med tilhørende beskrivelse sendtes til kvalitetssikring hos de forskellige aftalepartnere. 5. Bearbejdning af review kommentarer. Review kommentarer indsamles og behandles. Der laves en log over hver enkelte kommentar med - 6 af 57 - MBBL-REF:

7 beskrivelse af, hvorledes denne håndteres i procesmodellerne. Reviderede procesmodeller med den tilhørende log over review kommentarer udsendes som oplæg til 2. workshop workshop afholdt onsdag d. 20. marts 2013 Godkendelse af processer set udefra. De udsendte processer og procesbeskrivelser med tilhørende review kommentarer blev behandlet, med det formål at opnå enighed om disse mellem delprogrammet og de forskellige aftalepartnere. Deltagere: MBBL, GST, CPR/CVR/SKAT 7. Indarbejdelse i målarkitektur. De nu godkendte processer set udefra blev indarbejdet i målarkitektur dokumentet af delprogrammets sekretariat. Modellering af processer set indefra gennemføres af den enkelte aftalepart. Processen herfor beskrives ikke nærmere her. 1.4 Læsevejledning Ud over dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet; Kapitel 2 Procesoverblik. Indeholder et overblik over hovedprocesser i relation til delprogrammet. Kapitel 3-14 Procesbeskrivelser pr. hovedproces. Indeholder beskrivelser af processerne set udefra. For hver hovedproces er der et kapitel der indeholder de processer der indgår i hovedprocessen. - 7 af 57 - MBBL-REF:

8 2. Procesoverblik Processerne i scope af delprogram 2 (adresser, stednavne og administrative inddelinger) er de statslige og kommunale processer, der indgår i myndighedernes forvaltning af vejnavne, adresser, stednavne og administrative enheder. Procesoverblikket er delt op i tre hovedområder: Navngiven vej & adresse Indeholder de processer der omhandler håndtering af navngivne veje og adresser. Processerne er ansvarsmæssigt placeret i ministeriet for by, bolig og landdistrikter (MBBL). Stednavne og Administrative inddelinger Indeholder de processer der omhandler håndtering af stednavne og administrative inddelinger. Processerne er ansvarsmæssigt placeret i Geodatastyrelsen (GST) Adresserelationer personer og virksomheder Indeholder de processer der omhandler håndtering af adresserelationer til hhv. personer og virksomheder. Processerne er ansvarsmæssigt fordelt på hhv. CPR, CVR og SKAT. 2.1 Procesoverblik - Navngiven vej & adresse Processerne er grupperet i fem hovedprocesser: Fastsættelse af navngiven vej Fastsættelse af adresse Fastsættelse af supplerende bynavn Figur 1. Procesoverblik Navngiven vej & Adresse. - 8 af 57 - MBBL-REF:

9 Styring af adressegrunddata Distribution af adressegrunddata Navn Beskrivelse Fastsættelse af navngiven vej Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en navngiven vej Består af Fastsættelse af nyt vejnavn Ændring af eksisterende vejnavn Nedlæggelse af vejnavn Behandling af indberetning om fejl i vejnavn Behandling af klage vedrørende vejnavn Navn Beskrivelse Fastsættelse af adresse Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en eller flere adresser Består af Fastsættelse af ny adresse Ændring af eksisterende adresse Nedlæggelse af adresse Markering af nyt adgangspunkt Ændring af eksisterende adgangspunkt Håndtering af vejpunkt hvis vejmidten ændres Behandling af indberetning om fejl i adresse Behandling af klage vedrørende adresse Navn Beskrivelse Fastsættelse af supplerende bynavn Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) et supplerende bynavn Består af Fastsættelse af nyt supplerende bynavn Ændring af eksisterende supplerende bynavn Navn Styring af adressegrunddata Beskrivelse Diverse processer som opretholder konsistente adressegrunddata Består af Kontroller datakvalitet Håndter ændring i en administrativ inddeling Behandling af klage over kommunal adressemyndighed Navn Beskrivelse Distribution af adressegrunddata MBBL udstiller grunddata for vejnavne og adresser således at brugerne har adgang til data via effektive og pålidelige datatjenester Består af Udstille data på navngiven vej Udstille data på adresser Udstille hændelser på adressegrunddata - 9 af 57 - MBBL-REF:

10 2.2 Procesoverblik - Stednavne og administrative inddelinger Figur 2. Procesoverblik Stednavne & Administrative inddelinger. Processerne er grupperet i fem hovedprocesser: Vedligehold af stednavne Vedligehold af administrative inddelinger Styring af stednavne Styring af administrative inddelinger Distribution af stednavne og administrative inddelinger grunddata Navn Beskrivelse Vedligehold af stednavne Kilder opdaterer stednavne og GST sikre referencen i forhold til andre grunddata registre. Består af Indberetning af stednavneforslag og fejl Opdatering af officielt stednavn Import af officielle stednavne Autorisering af stednavne Håndter ændringer fra GeoDanmark Håndter ændringer fra adresseregisteret Navn Vedligehold af administrative inddelinger Beskrivelse Den dataansvarlige myndighed indberetter ændringer i/editerer i administrative inddelinger. Består af Rediger administrativ inddeling Importer administrativ inddeling Indberetning af fejl og ændringer Ændring af administrativ inddeling på baggrund af matriklen Indberetning af fejl - 10 af 57 - MBBL-REF:

11 Håndter ændringer fra GeoDanmark Navn Styring af stednavne Beskrivelse GST administrerer og kvalitetssikre stednavne Består af Opret ny objekttype Ændring af objekttype Datavask og konvertering fra objektansvarlig kilde Periodisk kvalitetssikring Indgå aftale om opdatering af stednavne Navn Beskrivelse Styring af administrative inddelinger Diverse processer som opretholder konsistente grunddata om administrative inddelinger. Består af Opret ny inddelingstype (inkl. aftale) Ændring af inddelingstype Datavask og konvertering af inddelingstyper Navn Beskrivelse Distribution af stednavne og administrative inddelinger grunddata GST udstiller grunddata for vejnavne og adresser således at brugerne har adgang til data via effektive og pålidelige datatjenester. Består af Udstille stednavne Udstille administrative inddelinger Udstille hændelser på stednavne Udstille hændelser på administrative inddelinger 2.3 Procesoverblik Adresserelationer personer og virksomheder Figur 3. Procesoverblik Stednavne & Administrative inddelinger af 57 - MBBL-REF:

12 Processerne er opdelt i tre hovedprocesser: Registrering af personadresser Registrering af virksomhedsadresseanvendelse Distribution af adresserelationer grunddata Navn Registrering af personadresser Beskrivelse Processer som vedligeholder personers kobling til autoritative adresser. Består af Registrer ophold dansk adresse uden eksisterende Flytning til ophold dansk adresse Rettelse af fejl (ikke historiske) Håndtere ændringer på adresser Ophør af ophold dansk adresse Navn Registrering af virksomhedsadresseanvendelse Beskrivelse Processer som vedligeholder virksomheders kobling til autoritative adresser. Består af Registrer adresseanvendelse ved start Registrer adresseændring Rettelse af fejl i adresseanvendelse Håndter ændringer af adresser Navn Udstilling af adresseanvendelsesgrunddata Beskrivelse Processer som udstiller data og hændelser på personer og virksomheders kobling til autoritative adresser. Består af Udstille data på ophold dansk adresse Udstille data på virksomhedsadresseanvendelse Udstille hændelser på ophold dansk adresse Udstille hændelser på virksomhedsadresseanvendelse - 12 af 57 - MBBL-REF:

13 3. Hovedproces: Fastsættelse af navngiven vej 3.1 Fastsættelse af nyt vejnavn Navn Fastsættelse af nyt vejnavn Hændelse(r) Behov for fastsættelse af nyt vejnavn opstår. Det sker fx ifm. udstykningsplaner, lokalplaner, vejprojekter fx trafiksanering, motorveje eller lokale ønsker. Beskrivelse Adressemyndigheden fastsætter nyt vejnavn gennem flere stadier jf. livsforløbsdiagram. I mange situationer vil flere af stadierne kunne springes over. Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Lav forslag til ny navngiven vej Præregistrér navngiven vej og vejnavneområde Udarbejd evt. supplerende info til høring (Anmeldelse af vejnavn til MBBL mhp. stavemåde / Evt. konsultation med nabokommuner / Politisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) Kontroller GeoDanmark-vejmidter og registrér evt. grundlag for nye foreløbige vejmidter Effektuér beslutning om vejnavn Meld evt. ændringer til administrative inddelinger og distrikter Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje er registreret i Adresseregisteret Slutresultat(er) Nyt vejnavn færdigbehandlet Kommunens GeoDanmark-funktion (vejmidte), MBBL (stavemåde) - 13 af 57 - MBBL-REF:

14 3.2 Ændring af eksisterende vejnavn Navn Ændring af eksisterende vejnavn Hændelse(r) Behov for ændring af navngiven vej opstår. Det sker fx ifm. udstykningsplaner, lokalplaner, vejprojekter fx trafiksanering, motorveje, ændring i GeoDanmark-vejmidte eller lokale ønsker. Beskrivelse Adressemyndigheden ændrer en eksisterende navngiven vej, (jf. livsforløbsdiagram). Ændringen kan både omfatte vejnavnet og afgrænsningen af den navngivne vej. Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Lav forslag til ændring af navngiven vej Præregistrér ændring, herunder vejnavneområde (evt. nyberegnes) Udarbejd evt. supplerende info til høring (Anmeldelse af vejnavn til MBBL mhp. stavemåde / Evt. konsultation med nabokommuner / Politisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) Kontroller GeoDanmark-vejmidter og registrér evt. grundlag for nye foreløbige vejmidter Effektuér beslutning om ændret navngiven vej Meld evt. ændringer til administrative inddelinger og distrikter Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje er registreret i Adresseregisteret Slutresultat(er) Ændring af vejnavn færdigbehandlet. Kommunens GeoDanmark-funktion (vejmidte), MBBL (stavemåde) - 14 af 57 - MBBL-REF:

15 3.3 Nedlæggelse af vejnavn Navn Nedlæggelse af vejnavn Hændelse(r) Behov for nedlæggelse af navngiven vej opstår. Det sker fx ifm. udstykningsplaner, lokalplaner, vejprojekter fx trafiksanering, motorveje, eller lokale ønsker. Også ved Annullér ikke anvendt vejnavn fra foranalysen Beskrivelse Adressemyndigheden nedlægger en navngiven vej. Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Udarbejd evt. supplerende info til høring (Politisk& administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) Effektuér beslutning om nedlæggelse af navngiven vej Startbetingelse(r) Der er ingen adresser knyttet til den navngivne vej (evt. adresser skal være knyttet til anden navngiven vej). Slutresultat(er) Nedlæggelse af vejnavn afsluttet. Kommunens GeoDanmark-funktion (vejmidte), 3.4 Behandling af indberetning om fejl i vejnavn Navn Behandling af indberetning om fejl i vejnavn Hændelse(r) Fejlmelding modtaget via dialogklient fra anvender eller betroet anvender Beskrivelse Adressemyndigheden behandler en anmeldelse om en fejl i et vejnavn. Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Undersøg om fejlmelding skal resultere i ny/ændring/nedlæggelse Meld resultat tilbage til anvenderen - 15 af 57 - MBBL-REF:

16 Igangsæt evt. ændring (jf. 3.1, 3.2, 3.3) Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje er registreret i Adresseregisteret Slutresultat(er) Fejl behandlet (afvist, korrigeret eller medfører ændring) Kommunens GeoDanmark-funktion (vejmidte), MBBL (stavemåde) 3.5 Behandling af klage vedrørende vejnavn Navn Behandling af klage vedrørende vejnavn Hændelse(r) Nogen klager, evt. via dialogklienten, over et vejnavn. Beskrivelse Adressemyndigheden håndterer en klage over et vejnavn Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Afgør om klage skal resultere i ny/ændring/nedlæggelse (Politisk& administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) Meld resultat tilbage til klageren Igangsæt evt. ændringer (jf. 3.1, 3.2, 3.3) Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje er registreret i Adresseregisteret Slutresultat(er) Klage over vejnavn behandlet. Kommunens GeoDanmark-funktion (vejmidte), - 16 af 57 - MBBL-REF:

17 4. Hovedproces: Fastsættelse af adresse 4.1 Fastsættelse af ny adresse Navn Fastsættelse af ny adresse Hændelse(r) Behov for fastsættelse af ny adresse opstår. Det sker fx ifm. udstykningsplaner, ny- eller ombygning, lokale ønsker. Beskrivelse Adressemyndigheden fastsætter en ny adresse gennem flere stadier jf. livsforløbsdiagram. I mange situationer vil flere af stadierne kunne springes over. Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Fastsæt nyt eller udpeg indmeldt adgangspunkt inkl. geometri med ét klik, (hermed er relation til evt. geokodet GeoDanmarkbygning, jordstykke, postnummer mm. etableret) Udpeg med ét klik vejpunkt på adgangsgivende navngiven vej/vejmidte Udvælg BBR-bygning på liste (hvis ikke geokodet GeoDanmarkbygning) (Evt.: placer (med et klik) adressen inde i bygningen (punkt)) Opret forslag til adressebetegnelser, dvs. husnummer, evt. etage, evt. dørbetegnelse (for en eller flere adresser med få klik) Præregistrér adresse (ét klik) adgangsadresse oprettes automatisk Udarbejd evt. supplerende info til høring (Politisk& administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) Effektuér beslutning om ny adresse Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret - 17 af 57 - MBBL-REF:

18 Slutresultat(er) Ny adresse og tilhørende adgangspunkt er færdigbehandlet BBR-myndigheden, Kommunens udstykningskontrolfunktion, GST (matriklen) 4.2 Ændring af eksisterende adresse Navn Hændelse(r) Beskrivelse Aktiviteter Ændring af eksisterende adresse Behov for ændring af adresse opstår. Det sker fx ved udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse af et areal, ændret GeoDanmark-vejmidte, ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning eller ved lokale ønsker Adressemyndigheden skal ændre en eller flere egenskaber ved en eller flere adresser. Ændringen kan både omfatte adgangspunktet, relationen til den navngivne vej og/eller adressens øvrige egenskaber, fx husnummer. Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Flyt evt. adgangspunkt eller vejpunkt Udvælg evt. ny BBR-bygning på liste (hvis ikke geokodet) Ændr. evt. adressebetegnelser, dvs. husnummer, evt. etage, evt. dørbetegnelse (for en eller flere adresser med få klik) Præregistrér ændringer (ét klik) adgangsadresser opdateres automatisk Udarbejd evt. supplerende info til høring (Politisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) Effektuér beslutning om ændring af adresse Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret Slutresultat(er) Adresse ændret - 18 af 57 - MBBL-REF:

19 4.3 Nedlæggelse af adresse Navn Hændelse(r) Beskrivelse Aktiviteter Nedlæggelse af adresse Behov for nedlæggelse af adresse, fx ved udstykning, bebyggelse, nedrivning eller ændret anvendelse af et areal, ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning eller ved lokale ønsker Adressemyndigheden nedlægger en adresse Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort, fx ejerfortegnelse, virksomheder Undersøg i CPR, CVR og BBR om der er folkeregistertilmeldte på adressen Udarbejd evt. supplerende info til høring (Politisk& administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) Effektuér beslutning om nedlæggelse af adresse og afgør om adgangspunkt samtidig skal auto-nedlægges Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret Slutresultat(er) Adresse nedlagt af 57 - MBBL-REF:

20 4.4 Markering af nyt adgangspunkt Navn Markering af nyt adgangspunkt Hændelse(r) Behov for fastsættelse af nyt adgangspunkt opstår. Det sker fx ifm. ny udstykning af et jordstykke eller en byggesag for en ny eller eksisterende bygning, eller lokale ønsker, evt. via dialogklient. Beskrivelse Adressemyndigheden skal godkende eller placere et eller flere nye adgangspunkter som en ejer eller dennes repræsentant har markeret til et areal eller en bygning/bygningskompleks Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Godkend forslag eller marker adgangspunkt og retning (to klik) Marker evt. vejpunkt på adgangsgivende navngiven vej/vejmidte (et klik) Startbetingelse(r) Baggrundskort og evt. supplerende materiale (bl.a. bygningsomrids) er tilstrækkeligt detaljeret Slutresultat(er) Adgangspunkt(er) er registreret i Adresseregisteret - 20 af 57 - MBBL-REF:

21 4.5 Ændring af eksisterende adgangspunkt Navn Ændring af eksisterende adgangspunkt Hændelse(r) Behov for ændring af et adgangspunkt opstår. Det sker fx ifm. en byggesag eller rettelse af en fejl eller lokale ønsker, evt. via dialogklient. Beskrivelse Adressemyndigheden skal ændre eller nedlægge et eller flere adgangspunkter, på basis af oplysninger fra ejer, dennes repræsentant eller andre parter, således at det repræsenterer de faktiske forhold Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Vælg adgangspunkt Flyt evt. Adgangspunkt (to klik) Flyt evt. Vejpunkt på adgangsgivende navngiven vej/vejmidte (et klik) Slet evt. adgangspunkt (hvorved evt. vejpunkt slettes) Startbetingelse(r) Baggrundskort og evt. supplerende materiale (bl.a. bygningsomrids) er tilstrækkeligt detaljeret Slutresultat(er) Adgangspunkt er opdateret i Adresseregisteret - 21 af 57 - MBBL-REF:

22 4.6 Håndtering af vejpunkt hvis vejmidten ændres [Figur mangler] Navn Håndtering af vejpunkt hvis vejmidten ændres Hændelse(r) GeoDanmark-vejmidten som et eller flere vejpunkter ligger på, ændres. Det kan fx ske ved en ny måling eller teknisk ændring i GeoDanmark, en rettelse af GeoDanmark vejkoden eller ved en vejændring som GeoDanmark har registreret Beskrivelse Adressemyndigheden skal tage stilling til placering af vejpunkter som ikke automatisk kan udføre et nyt snap til den ændrede vejmidte. Aktiviteter Oplys sag, dvs. berørte vejpunkter, ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Vælg eksisterende adgangspunkt/vejpunkt Flyt evt. vejpunkt (et klik) på korrekt GeoDanmark vejmidte Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret, GeoDanmark vejmidte er ændret i overensstemmelse med faktiske forhold Slutresultat(er) Vejpunkter er opdateret i Adresseregisteret 4.7 Behandling af indberetning om fejl i adresse Navn Behandling af indberetning om fejl i adresse Hændelse(r) Fejlmelding modtaget via dialogklient fra anvender eller betroet anvender Beskrivelse Adressemyndigheden behandler en anmeldelse om en fejl i en eller flere adresser Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Undersøg om fejlmelding skal resultere i ny/ændret/nedlæggelse Meld resultat tilbage til anvenderen - 22 af 57 - MBBL-REF:

23 Igangsæt evt. ændring (jf. 4.1, 4.2 eller 4.3) Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret Slutresultat(er) Fejl færdigbehandlet. 4.8 Behandling af klage vedrørende adresse Navn Behandling af klage vedrørende adresse Hændelse(r) Nogen klager, evt. via dialogklienten, over en eller flere adresser. Beskrivelse Adressemyndigheden håndterer en klage over en eller flere adresser Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Afgør om klage skal resultere i ny/ændret/nedlæggelse Meld resultat tilbage til klageren Igangsæt evt. ændring (jf. 4.1, 4.2 eller 4.3) Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret Slutresultat(er) Adresseklage behandlet af 57 - MBBL-REF:

24 5. Hovedproces: Fastsættelse af supplerende bynavn 5.1 Fastsættelse af nyt supplerende bynavn Navn Fastsættelse af nyt supplerende bynavn Hændelse(r) Behov for fastsættelse af nyt supplerende bynavn opstår. Det kan ske i forbindelse med en ny, større byudvikling, ved rettelse af fejl eller efter lokale ønsker. Beskrivelse Adressemyndigheden fastsætter et nyt supplerende bynavn og angiver dettes geografiske afgrænsning. Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Præregistrér supplerende bynavn i GST s DAGI-System Udarbejd evt. supplerende info til høring (Evt. anmeldelse af bynavn til GST mhp. stavemåde / Evt. konsultation med nabokommuner / Evt. ændring i andre distrikter/ Politisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) Effektuér beslutning om supplerende bynavn i GST s DAGI-System Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret. Eksisterende supplerende bynavne er registreret korrekt i DAGISys. Slutresultat(er) Supplerende bynavn fastlagt 5.2 Ændring af supplerende bynavn - 24 af 57 - MBBL-REF:

25 Navn Ændring af supplerende bynavn Hændelse(r) Behov for ændring (herunder nedlæggelse) af et eksisterende supplerende bynavn opstår. Det kan ske i forbindelse med udstykning, byudvikling eller anden bebyggelse som udvider byens afgrænsning, ved rettelse af fejl eller ved lokale ønsker. Beskrivelse Adressemyndigheden ændrer et supplerende bynavn. Ændringen kan både omfatte selve bynavnet og den geografiske afgrænsning af det. Aktiviteter Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort Præregistrér ændring i supplerende bynavn i GST s DAGI-System Udarbejd evt. supplerende info til høring (Evt. anmeldelse af bynavn til GST mhp. stavemåde / Evt. konsultation med nabokommuner / Evt. ændring i andre distrikter/ Politisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) Effektuér beslutning om supplerende bynavn i GST s DAGI-System Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret. Eksisterende supplerende bynavne er registreret korrekt i DAGISys. Slutresultat(er) Supplerende bynavn ændret - 25 af 57 - MBBL-REF:

26 6. Hovedproces: Styring af adressegrunddata 6.1 Kontroller datakvalitet Navn Hændelse(r) Beskrivelse Aktiviteter Startbetingelse(r) Slutresultat(er) Kontroller datakvalitet Tidspunktet for en periodisk kontrol indtræffer eller kontrollen igangsættes manuelt evt. som et særligt område Adresseregisteret gennemfører en række prædifinerede kvalitetskontroller og afleverer et resultat til adressemyndigheden Kvalitetskontrol igangsættes Kvalitetskontrol udføres Resultatet af kontrollen præsenteres for adressemyndigheden Kvalitetskontrol gennemført 6.2 Håndter ændring i en administrativ inddeling - 26 af 57 - MBBL-REF:

27 Navn Håndter ændring i en administrativ inddeling Hændelse(r) Der indtræffer en DAGI hændelse for et af de temaer der registreres sammen med adressen, fx at en grænse for en bestemt inddeling ændres Beskrivelse Adresseregisteret skal opdatere vejnavnes og adresser referencer til de berørte administrative enheder ved hjælp af nålestiksmetoden Aktiviteter Adresseregisteret finder de berørte navngivne veje og adresser De berørte navngivne veje og adresser opdateres automatisk Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret Slutresultat(er) Ændring håndteret og Adresseregisteret er opdateret 6.3 Behandling af klage over kommunal adressemyndighed Navn Behandling af klage over kommunal adressemyndighed Hændelse(r) En borger eller virksomhed klager til MBBL (evt. via dialogklient) over en afgørelse som den kommunale adressemyndighed har truffet Beskrivelse MBBL håndterer en klage over den kommunale adressemyndighed Aktiviteter Oplys sag ud fra det modtagne materiale Oplys sag ud fra Adresseregisterets sagsbillede inkl. baggrundskort Anmod adressemyndigheden om de nødvendige oplysninger i sagen og partshør klageren herom Afgør klagen Meld resultat tilbage til klageren og til adressemyndigheden Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret Slutresultat(er) Klagen er afgjort Klager, adressemyndighed - 27 af 57 - MBBL-REF:

28 7. Hovedproces: Distribution af adressegrunddata 7.1 Udstille data på navngivne veje Navn Udstille data på navngivne veje Hændelse(r) Tid til udstilling Beskrivelse Systemet udstiller navngivne veje til rådighed for datafordeleren. Aktiviteter Udstil data på navngivne veje Startbetingelse(r) Slutresultat(er) Navngivne veje udstillet 7.2 Udstille data på adresser Navn Udstille data på adresser Hændelse(r) Tid til udstilling Beskrivelse Systemet udstiller adresser til rådighed for datafordeleren. Aktiviteter Udstil data adresser Startbetingelse(r) Slutresultat(er) Adresser udstillet - 28 af 57 - MBBL-REF:

29 7.3 Udstille hændelser på adressegrunddata Navn Udstille hændelser på adressegrunddata Hændelse(r) Hændelse på navngiven vej Hændelse på adgangspunkt Hændelser på adgangsadresse Hændelser på adresse Beskrivelse Systemet udstiller hænder på adressegrunddata til rådighed for datafordeleren. Aktiviteter Udstil hændelser på adressegrunddata Startbetingelse(r) Slutresultat(er) Hændelser udstillet - 29 af 57 - MBBL-REF:

30 8. Hovedproces: Vedligehold af stednavne 8.1 Indberetning af stednavneforslag og fejl Navn Indberetning af stednavneforslag og fejl Hændelse(r) Nyt stednavn eller fejl i stednavn indberettes af en borger, myndighed eller virksomhed Beskrivelse Den objektansvarliges behandling af stednavneforslag og fejl. Objektansvaret fordeles efter aftale for hver objekttype og evt. område. Aktiviteter Modtag stednavneforslag/fejl (fortrinsvis direkte fra indmelder ellers via GST som visitator til objektansvarlig) Undersøgelse herunder søgning på eksisterende stednavne Registrer stednavneforslag Korriger eksisterende stednavn ved fejl Beslut videre proces Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Stednavneforslag/fejl behandlet. Evt. fortsættes i Opdatering af officielt stednavn (stadig hos den objektansvarlige myndighed) Indmeldere der ikke har objektansvar er en særlig gruppe af fx 112-sekretariatet - 30 af 57 - MBBL-REF:

31 8.2 Opdatering af officielt stednavn Navn Opdatering af officielt stednavn Hændelse(r) Ønske eller behov for nyt officielt stednavn Beskrivelse Den objektansvarliges opdatering af officielt stednavn/navngivet sted. Objektansvaret fordeles efter aftale for hver objekttype og evt. område. Aktiviteter Kontrol mod eksisterende stednavne Kontrol af stavemåde mv Registrer stednavn og navngivet sted Evt. registrering af egen geometri Søgning på adresser hvis der skal kobles hertil Søgning på GeoDanmark-objekter hvis der skal kobles hertil Startbetingelse(r) Stednavnet kan komme fra indberetning af stednavneforslag eller fra den objektansvarliges egne processer Slutresultat(er) Officielt stednavn behandlet af 57 - MBBL-REF:

32 8.3 Import af officielle stednavne Navn Import af officielle stednavne Hændelse(r) Kilde er parat til at masseopdatere fra deres system til Danmarks Stednavne. Beskrivelse Automatiseret udgave af Opdatering af officielt stednavn fra kilder som fx Rejseplanen og SOR Aktiviteter I princippet samme aktiviteter som i Opdatering af officielt stednavn Startbetingelse(r) Aftale skal være indgået. Slutresultat(er) Importerede stednavne er opdateret i Danmarks stednavne og kilden har fået kvittering. 8.4 Autorisering af stednavne Navn Hændelse(r) Beskrivelse Autorisering af stednavne Tid til vurdering af stednavne Stednavneudvalget behandler og godkender stednavne ud fra fastlagte kriterier vedr. objekttype mv af 57 - MBBL-REF:

33 Aktiviteter Autorisering af stednavne Søgning på eksisterende navngivne steder Opdater autoriserede stednavne Startbetingelse(r) Aftale om samarbejde Slutresultat(er) Autorisering af stednavne foretaget De objektansvarlige 8.5 Håndter ændringer fra GeoDanmark Navn Håndter ændringer fra GeoDanmark Hændelse(r) Hændelse på GeoDanmark-objekt Beskrivelse Navngivne steder kan være koblet til GeoDanmark-objekter, og derfor skal der foretages handlinger ved visse GeoDanmark-hændelser fx nedlæggelse af objekt. Aktiviteter Håndter ændringer fra GeoDanmark Søgning på navngivne steder Evt. søgning på GeoDanmark-objekter for ny kobling Opdater GeoDanmark-kobling eller send til behandling hos objektansvarlig Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Ændringer på GeoDanmark-objekter håndteret i form af opdatering af kobling eller sendt til behandling hos objektansvarlig - 33 af 57 - MBBL-REF:

34 8.6 Håndter ændringer fra adresseregister Navn Håndter ændringer fra adresseregisteret Hændelse(r) Hændelse på adresse Beskrivelse Navngivne steder kan være koblet til adresser, og derfor skal der foretages handlinger ved visse adresse-hændelser fx nedlæggelse af objekt. Aktiviteter Håndter ændringer fra Adresseregisteret Søgning på navngivne steder Evt. søgning på adresser for ny kobling Opdater adresse-kobling eller send til behandling hos objektansvarlig Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Ændringer på adresser håndteret i form af opdatering af kobling eller sendt til behandling hos objektansvarlig - 34 af 57 - MBBL-REF:

35 9. Hovedproces: Vedligehold af administrative inddelinger 9.1 Rediger administrativ inddeling Navn Rediger administrativ inddeling Hændelse(r) Behov for ændring af administrativ inddeling Beskrivelse Den inddelingsansvarlige eller GST som operatør redigerer en administrativ inddeling Aktiviteter Rediger administrativ inddeling ud fra ajourføringsspecifikationen Opdater administrativ inddeling i registret Opdater evt. følgerettelser i sammenhængende inddelingstyper Evt. generalisering afhængig af inddelingstype og ændringens omfang Startbetingelse(r) Inddelingsansvarlig har behov for at registrere ændring. Processen forud herfor er forskellig for hver inddelingstype. For Sogn og Postnummer har den inddelingsansvarlige anvendt processen Indberetning af ændringer, som ender hos GST som operatør Slutresultat(er) Redigering af administrativ inddeling afsluttet Importer administrativ inddeling Navn Hændelse(r) Beskrivelse Importer administrativ inddeling Behov for ændring af administrativ inddeling En mulighed for afstemningsområder og supplerende bynavne, hvis - 35 af 57 - MBBL-REF:

36 kommunen ønsker det frem for redigering i editor. Aktiviteter Ændring af administrativ inddeling Importer administrativ inddeling Evt. håndtering af fejl Startbetingelse(r) Inddelingsansvarlig har behov for at registrere ændring. Processen forud herfor er forskellig for hver inddelingstype. Slutresultat(er) Administrative inddelinger importeret Indberetning af ændringer Navn Indberetning af ændringer Hændelse(r) Behov for ændring af administrativ inddeling Beskrivelse Ændring af administrativ inddeling som håndteres i indberetningsportal med understøttelse af høring Benyttes til postnumre og sogne Aktiviteter Opret forslag til administrativ inddeling (Gennemfør høring) Effektuer ændring af administrativ inddeling Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Administrativ inddeling er indberettet til videre behandling af GSToperatør i processen Redigér administrativ inddeling af 57 - MBBL-REF:

37 9.4 Ændring af administrativ inddeling på baggrund af matriklen Navn Ændring af administrativ inddeling på baggrund af matriklen Hændelse(r) Hændelse på matrikel Beskrivelse GST operatøren opdaterer inddelingstypen på baggrund af matrikelændringer, som har betydning for den pågældende inddeling. Disse ændringer kommer fra enten den inddelingsansvarlige eller landinspektør ifm. matrikulære sager. Benyttes til kommuneinddelingen (og pt. også sogneinddelingen) Aktiviteter Søgning på administrativ inddeling Rediger administrativ inddeling med brug af baggrundskort fx GeoDanmark, ortofotos, matrikelskel Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Administrativ inddeling ændret af 57 - MBBL-REF:

38 9.5 Behandling af fejl Navn Hændelse(r) Beskrivelse Aktiviteter Behandling af fejl Fejl i administrative inddelinger indmeldes Visitering og behandling af indmeldte fejl Indberetning af fejl fra omverdenen Indledende visitation kan resultere i: afvisning, korrektion hos inddelingsansvarlig/gst-operatør eller ændring til behandling hos inddelingsansvarlig (3 processer) Evt. korrektion af administrativ inddeling Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Fejl i administrativ inddeling behandlet Håndter ændringer fra GeoDanmark - 38 af 57 - MBBL-REF:

39 Navn Håndter ændringer fra GeoDanmark Hændelse(r) Hændelse på GeoDanmark-objekter Beskrivelse For landinddelinger der skal tilpasses GeoDanmark-topografi skal der foretages løbende ajourføring ift. GeoDanmark. Aktiviteter Analyser ændringer fra GeoDanmark Opdater administrativ inddeling Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Hændelse på GeoDanmark-objekt håndteret af 57 - MBBL-REF:

40 10. Hovedproces: Styring af stednavne 10.1 Opret ny objekttype Navn Opret ny objekttype Hændelse(r) Behov for ny objekttype Beskrivelse Fremtidige behov for at kunne tilføje nye typer af navngivne steder til Danmarks Stednavne Aktiviteter Beskriv ny objekttype Fremstil objektspecifikation Konfigurering af system Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Danmarks Stednavne kan håndtere ny objekttype Processen Datavask og konvertering fra objektansvarlig kilde kan foretages derefter Ændring af objekttype Navn Ændring ny objekttype Hændelse(r) Behov for ændring af objekttype Beskrivelse Behov for at kunne tilføje nye egenskaber og regler for en objekttype Aktiviteter Opdater objektspecifikation Konfigurering af system Evt. datakonvertering til ny objektspecifikation Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) DAGI kan håndtere ny objektspecifikation og inddeling opdateret af 57 - MBBL-REF:

41 10.3 Datavask og konvertering fra objektansvarlig kilde Navn Datavask og konvertering fra objektansvarlig kilde Hændelse(r) Behov for datavask og konvertering af objekttype Beskrivelse Ifm etablering af ny objekttype i Danmarks Stednavne Aktiviteter Analyser rådata Opsæt transformation Udfør transformation Send vaskede data til kontrol hos objektansvarlig Behandl og godkend Importer godkendte data i Danmarks Stednavne svarende til processen Import af officielle stednavne Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Data vasket/konverteret og importeret. Derefter kan data ajourføres af opdateringsprocesserne af 57 - MBBL-REF:

42 10.4 Periodisk kvalitetssikring Navn Periodisk kvalitetssikring Hændelse(r) Tid til vurdering af navngivne steder Beskrivelse Den objektansvarlige for en objekttype (ofte GST) kvalitetssikrer en given objekttype evt. inden for et bestemt område for overensstemmelse med virkeligheden / kilder. Aktiviteter Beslutning om hvor og hvad der skal kvalitetssikres Søgning på eksisterende navngivne steder Kontrol hos forskellige eksterne kilder fx Dansk Camping Union Beslut videre proces herunder opdatering Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Kvalitetskontrol foretaget. Der fortsættes i Opdatering af officielt stednavn 10.5 Indgå aftale om opdateringer af stednavne Navn Hændelse(r) Beskrivelse Aktiviteter Indgå aftale om opdatering af stednavne Mulighed for opdatering af stednavn fra en ny objektansvarlig kilde Danmarks Stednavne indgår aftale med ny objektansvarlig kilde Dialog om muligheder og objekttyper Gennemgå eksisterende objektspecifikationer Diskutere datavask og konvertering - 42 af 57 - MBBL-REF:

43 Indgå aftale Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Aftale indgået. Der justeres evt. i objektspecifikationer i processerne Opret ny objekttype og Ændring af objekttype. Aftalen effektueres typisk ved processen Datavask og konvertering af 57 - MBBL-REF:

44 11. Hovedproces: Styring af administrative inddelinger 11.1 Opret ny inddelingstype (inkl. aftale) Navn Opret ny inddelingstype Hændelse(r) Behov for ny inddelingstype Beskrivelse Fremtidige behov for at kunne tilføje nye typer af administrative inddelinger til DAGI Aktiviteter Beskriv ny inddelingstype Fremstil objektspecifikation Udarbejd aftaler om ansvar og ajourføring med inddelingsansvarlig Konfigurering af system Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) DAGI kan håndtere ny inddelingstype Processen Datavask og konvertering af inddelingstype kan foretages derefter Ændring af inddelingstype Navn Hændelse(r) Beskrivelse Ændring ny inddelingstype Behov for ændring af inddelingstype Behov for at kunne tilføje nye egenskaber og regler for en administrativ inddeling - 44 af 57 - MBBL-REF:

45 Aktiviteter Opdater objektspecifikation Evt. opdater aftaler om ansvar og ajourføring med inddelingsansvarlig Konfigurering af system Evt. datakonvertering til ny objektspecifikation Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) DAGI kan håndtere ny objektspecifikation og inddeling opdateret Datavask og konvertering af inddelingstype Navn Datavask og konvertering af inddelingstype Hændelse(r) Behov for datavask og konvertering af inddelingstype Beskrivelse Ifm etablering af nye inddelingstyper i DAGI. Aktiviteter Analyser rådata Opsæt transformation Udfør transformation Send vaskede data til kontrol hos inddelingsansvarlig Behandl og godkend Importer godkendte data i DAGI Startbetingelse(r) -- Slutresultat(er) Data vasket/konverteret og importeret. Derefter kan data ajourføres af de tre opdateringsprocesser af 57 - MBBL-REF:

46 12. Hovedproces: Distribution af stednavne og administrative inddelinger grunddata 12.1 Udstille stednavne Navn Hændelse(r) Beskrivelse Aktiviteter Startbetingelse(r) Slutresultat(er) Udstille stednavne Tid til udstilling Systemet udstiller stednavne til rådighed for datafordeleren. Udstille data på stednavne Data på stednavne udstillet 12.2 Udstille administrative inddelinger Navn Hændelse(r) Beskrivelse Aktiviteter Startbetingelse(r) Slutresultat(er) Udstille administrative inddelinger Tid til udstilling Systemet udstiller administrative inddelinger til rådighed for datafordeleren. Udstille data på administrative inddelinger Data på administrative inddelinger udstillet - 46 af 57 - MBBL-REF:

47 12.3 Udstille hændelser på stednavne Navn Udstille hændelser på stednavne Hændelse(r) Hændelse på navngivne steder Beskrivelse Systemet udstiller hændelser som nye, ændrede og nedlagte (historiske ) stednavne til rådighed for datafordeleren. Aktiviteter Udstille hændelser på stednavn Startbetingelse(r) Slutresultat(er) Hændelser på stednavne udstillet 12.4 Udstille hændelser på administrative inddelinger Navn Hændelse(r) Beskrivelse Aktiviteter Startbetingelse(r) Slutresultat(er) Udstille hændelser på administrative inddelinger Hændelse på administrative inddelinger Systemet udstiller hændelser som nye, ændrede og nedlagte (historiske) administrative inddelinger til rådighed for datafordeleren. Udstille hændelser på administrative inddelinger Hændelser på administrative inddelinger udstillet - 47 af 57 - MBBL-REF:

48 13. Hovedproces: Registrering af personadresser 13.1 Registrer ophold dansk adresse første gang Navn Registrer ophold dansk adresse uden eksisterende Hændelse(r) Person tager ophold på dansk adresse første gang (fx ved fødsel eller indrejse) uden personnummer. Beskrivelse Processen behandler registreringen af personers ophold på en dansk adresse. Kun adresser i Adresseregisteret kan anvendes til at registrere personers ophold dansk adresse. Aktiviteter Søgning på adresser inkl. datoer Håndter adresser uden bolig/helårsbeboelse Evt. venteregistrering Registrer ophold dansk adresse Startbetingelse(r) Adresser tilgængelige inkl. nødvendige administrative inddelinger Slutresultat(er) Ophold dansk adresse registreret - 48 af 57 - MBBL-REF:

49 13.2 Flytning til ophold dansk adresse Navn Flytning til ophold dansk adresse Hændelse(r) Person melder flytning inden for Danmark Beskrivelse Den registeransvarlige behandler flytning til dansk adresse. Den eksisterende adresserelation ophører og en ny oprettes. Aktiviteter Søgning på adresser inkl. datoer Håndter adresser uden bolig/helårsbeboelse Evt. venteregistrering Registrer ophold dansk adresse Startbetingelse(r) Adresser tilgængelige inkl. nødvendige administrative inddelinger Slutresultat(er) Flytning til ophold dansk adresse registreret - 49 af 57 - MBBL-REF:

50 13.3 Rettelse af fejl (ikke historiske) Navn Rettelse af fejl (ikke historiske) Hændelse(r) Behov for at rette fejl i ophold dansk adresse Beskrivelse Den registreringsansvarlige behandler fejl i ophold dansk adresse. Den eksisterende adresserelation ophører og en ny oprettes. Aktiviteter Søgning på adresser inkl. datoer Håndter adresser uden bolig/helårsbeboelse Registrer ophold dansk adresse Startbetingelse(r) Adresser tilgængelige inkl. nødvendige administrative inddelinger Slutresultat(er) Fejl behandlet 13.4 Tilgang af historisk ophold dansk adresse Jf. listen med udeståender i Målarkitekturdokumentet Ophør af ophold dansk adresse - 50 af 57 - MBBL-REF:

51 Navn Ophør af ophold dansk adresse Hændelse(r) En lang række personhændelser, fx dødsfald eller udrejse Beskrivelse Den registreringsansvarlige (fx sogn ved dødsfald, CPR-kontoret ved omnummerering eller kommunen ved udrejse) registrerer ophør af ophold dansk adresse. Aktiviteter Slutdato sættes på ophold dansk adresse Startbetingelse(r) Ophold dansk adresse registreret Slutresultat(er) Ophold dansk adresse ophørt - 51 af 57 - MBBL-REF:

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014 Plan for grunddataforbedringer februar-april GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer februar-april Version:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling Kontor Forvaltningsdata Dato 16. februar 2016 Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling 1. Indledning Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ GD2, Adresseprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner, derefter tre

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012.

Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012. Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012. 1. P-nummer er ikke indberettet På adresseblanketten skal du indberette tilbuddets produktionsenhedsnummer

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Metodehåndbog. Processer. Udarbejdet i fællesskab mellem KL og KOMBIT

Metodehåndbog. Processer. Udarbejdet i fællesskab mellem KL og KOMBIT Metodehåndbog Processer Udarbejdet i fællesskab mellem KL og KOMBIT Indhold Introduktion... 3 Procesmodellering... 3 Qualiware... 4 Notation for Processer... 4 Pool... 5 Lane... 6 Aktivitet... 6 Hændelse...

Læs mere

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)...

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)... DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 Svend Schrøder ssc@vd.dk 7244 7420 Revideret 24-05-2013 REFERENCESYSTEM EKSEMPELSAMLING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata 1. Indledning Denne hjælpefil beskriver applikationens formål, dens opbygning samt, hvordan man indberetter en fejl/mangel/ajorføringsdata. Den Fælles IndberetningsPortal

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 Processer ift. genbrug af adresser i øvrigt Version:

Læs mere

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her Danmark og INSPIREs Transportnetværk Indsæt billede her Lars Storgaard, 24. oktober 2011 Danske geodata i bilag 1.7 Transportnetværk Fra monitoreringen af INSPIRE i DK 2010: Geodata for luftfart: Flykorridorer

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 66 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til Adresseloven Kontor Forvaltningsdata Dato 25. oktober 2016 J nr. KMS-660-00004 Et udkast til forslag

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere