Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973."

Transkript

1 Vedtægter Matr. nr. 512 af Christianshavns kvarter Anmelder: Lejl Qvortrup Administration Beliggenhed: Prinsessegade 1 og v. Adv Jens Anker Hansen Christianshavns Voldgade Sortedams Dossering Kbh. N (stempelmærke) Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse, udgiftsfordeling og sikkerhedsstillelse m.v. i det omfang forholdet ikke er reguleret i lov om ejerlejligheder. Ejerforeningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn og foreningens hjemsted er Københavns kommune. Ejerforeningens formål er, at administrere ejendommen Matr. Nr 512 af Christianshavns Kvarter og øvrige fælles anliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Stk. 2. Medlemskabet indtræder på overtagelsesdagen, og ophører på samme måde på en ny ejers overtagelsesdag, dvs. ved tinglysningen af ejerlejlighedsskøde. Meddelelse om ejerlejlighedens overtagelse skal senest 14 dage efter overtagelsen fremsendes til foreningens administrator. Stk.3. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter over for ejerforeningen for alle tilgodehavender med tillæg af renter og omkostninger som ejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende ejerlejlighed, også selvom dette tilgodehavende er opstået i en tidligere ejers tid. 2. Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Stk. 2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer efter fordelingstal er repræsenteret på generalforsamlingen samt at 2/3 af disse stemmer herfor.

2 Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 8 uger med mindst 4 ugers varsel, jf. 5, og på denne kan forslaget uanset antallet af repræsenterede - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal. Fuldmagter afgivet på den første generalforsamling er gyldige på den anden generalforsamling såfremt de ikke er skriftligt tilbagekaldt. 3. Ordinær generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4. Forslag jævnfør 4 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen udsendes årsregnskab. Budget medsendes til orientering. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 4 Forslag Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af den ordinære generalforsamling. Forslag der agtes stillet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest den foregående 1. februar. Indkomne forslag til behandling skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen 5. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 6. Stemmeret og fuldmagt Ethvert medlem har stemmeret i forhold til sit fordelingstal. Stk. 2. Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt.

3 7. Dirigent og referat Generalforsamlingen vælger ved simpel flerhed en dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen. Stk. 2. Dirigenten kan begrænse taleretten til en person pr. lejlighed Stk. 3. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 8. Bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af mindst 3 og højest 5 medlemmer. Stk. 2 Valgbare som medlemmer af bestyrelsen er kun foreningens medlemmer. Endvidere er disses ægtefæller/samlevere samt de i ejerlejligheden myndige personer der er tilmeldt i folkeregisteret på adressen valgbare, såfremt lejlighedens ejer / medlemmet giver skriftlig fuldmagt hertil. Stk. 3. Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Bestyrelsen vælger en formand af sin midte. Stk. 5. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 3, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af supplerende medlemmer på dagsordenen. Stk. 5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 9. Bestyrelsens pligter. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, herunder eventuel hensættelse af beløb til større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, samt at der føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Ved udsendelse af påkrav om manglende betaling af bidrag skal skyldneren betale et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr til administrator. Stk. 3. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede.

4 Stk. 5. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde, af de bestyrelsesmedlemmer der har deltaget i mødet. Stk. 7. Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal pålægge bestyrelsen, at sørge for at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring. 10. Administration Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen, med tilslutning fra mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, pålægge bestyrelsen at antage en administrator. stk. 2 Administrator skal være ansvarsforsikret og omfattet af erstatningsfond eller kautionsforsikring og forpligtet af regler om god administratorskik. Administrator bør ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor. 11. Tegningsret. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. 12. Revision Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og regnskabet påtegnes af revisor. 13. Årsregnskab. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens og formandens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. 14 Vedligeholdelse. Det påhviler ejerforeningen at foretage forsvarlig udvendig fornyelse og vedligeholdelse, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af døre mod fællesarealer, udvendige vinduer samt fornyelse og vedligeholdelse af altaner, fælles forsyningsledninger og fælles installationer, herunder fælles varmeanlæg, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere og varmeforsyningsrør.

5 Stk. 2. Det påhviler de enkelte ejere at foretage indvendig vedligeholdelse af ejerlejlighederne. Indvendig vedligeholdelse omfatter: - Hvidtning, maling og tapetsering - Vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds - Indvendige døre, egne dørlåse - El-installationer regnet fra forgrening fra forsyningskabel til lejlighedens måler - Vandinstallationer regnet fra fælles forsyningsledningers individuelle forgreninger til / i de enkelte ejerlejligheder, bortset fra varmeanlæg - Afløb installeret i lejligheden frem til faldstammen - Gasinstallationer regnet fra fælles forsyningsledningers individuelle forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder - Antenneinstallationer - Alt lejlighedens udstyr i øvrigt Stk. 3. Lejlighedsejeren er pligtig til at give de af ejerforeningen antagne håndværkere adgang til sin lejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, modernisering eller ombygning. Stk. 4. Alle inddækninger af rør og andre installationer, der går igennem væg mellem to lejligheder eller gennem etageadskillelsen er private. Dette gælder f. eks. inddækninger af faldstammer, gulvafløb og forsyningsrør til vand og gas samt el-installationer. Ved inddækninger forstås konstruktioner der skjuler disse installationer, f. eks. nedhængte lofter, køkkenelementer eller rørkasser, idet rørisolering og isoleringskapper ikke betragtes som inddækning. Disse gennemgående installationer skal på ejerens regning kunne gøres frit tilgængelige f. eks. i de tilfælde, hvor det er påkrævet at udskifte en faldstamme. Det påhviler dog ejerforeningen eller den ejer der foretager reparationen, at retablere pudslag og maling omkring rørgennemføringen. Stk. 5. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsespligt. Stk. 6. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning på foreningens vegne. Stk. 7. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller af ydersiderne af vinduer og døre, eller lade opsætte antenner, skilte, reklame m.m. uden bestyrelsens samtykke. Stk. 8. Ved modernisering eller ombygning af lejligheden skal fornødne bygge- og ibrugtagningstilladelser indhentes hos byggemyndighederne. Såfremt der ved moderniseringen eller ombygningen foretages indgreb i ejendommens fælles bestanddele, eksempelvis i etageadskillelsen, skal foreningens tilladelse hertil indhentes inden arbejdet påbegyndes. 15 Vinduer

6 Vinduer i alle lejlighederne skal i fyringssæsonen fra 1. oktober til 1. maj være forsynet med 2 lag glas. 16 Pantesikkerhed Til sikkerhed for de i 1 stk. 3 nævnte hæftelser samt for ethvert krav som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifter som følge af et medlems misligholdelse af sine forpligtigelser, udsteder hvert medlem et ejerpantebrev med pant i lejligheden, der håndpantsættes til ejerlejlighedsforeningen. Ejerpantebrevets hovedstol fastsættes ved ejerskifte til det af Realkreditrådet eller tilsvarende institut til enhver tid godkendte maksimumgrænse. Ejerpantebrevet skal have 1. prioritet efter ejerskiftet. Ejerpantebrevet skal dog som minimum kunne dække ét års fællesudgifter og varmebidrag. Såfremt ejerpantebrevet er oprettet med en lavere hovedstol end ovenfor anført, er ejerforeningens bestyrelse berettiget til at pålægge det enkelte medlem, at forhøje ejerpantebrevet, så det svarer til minimum 1 års fællesudgifter og varmebidrag. Omkostningerne til ændring af ejerpantebrevet påhviler hvert enkelt medlem. Nærværende dokument begæres tinglyst som servitut på ejendommen matr. Nr. 512 Chr.havns Kvarter, ejerlejlighed 1-98, som gensidig berettigende og bebyrdende deklaration. Påtaleberettiget er foreningen ved dens bestyrelse og enhver ejer. F.s.v.a. byrder henvises til ejd. blad i tingbogen Vedtaget på generalforsamling d. 7. oktober 1999 og d. 4. november 1999 Bestyrelsen: d.04/11/99 Knud Werlin Niels Fink Ebbesen Helle Rasmussen Tinglyst Retten i København med anmærkning om at der er lyst pantegæld på de enkelte lejligheder. Lyst under nr

7 Registrerings- og tinglysningsafgift: kr ,00 Matr.nr.: 512 Hovedejd. Christianshavns Kvarter ANMELDER: København QvortrupAdministration A/S Ejerlejl. nr Sortedam Dossering København N. Beliggende: Prinsessegade 1 Tlf.nr København K og Christianshavns Voldgade København K TILLÆG til vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn tinglyst 13. april 2000 Til vedtægternes 9 tilføjes nyt stk. 8 således: "Stk Ved konstatering af vandindtrængen/nedsivning gennem etageadskillelsen mellem to lejligheder skal ejeren sikre udførelsen af følgende, dog undtaget pludselig opstået vandskade: Ejeren er forpligtet til at sikre, at der som følge af vandnedsivning ikke sker yderligere skade på ejendommens fælles bestanddele eller omliggende lejligheder, herunder angreb af råd og svamp Ejeren er forpligtet til at give den af ejerforeningen tilkaldte tekniske rådgiver adgang til lejligheden, således at den tekniske rådgiver kan fastlægge skadesårsag og skadesfordeling Ejeren er forpligtet til at sørge for, at de skadevoldende forhold udbedres, og at dette sker inden for 3 måneder efter skadens konstatering samt at udbedringen sker efter bygningsreglementets bestemmelser, og at arbejdets udførelse attesteres af teknisk rådgiver, jf. 9, stk Stk I tilfælde af vandnedsivning, jf. 9, stk. 8.1., skal bestyrelsen udføre følgende: Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at meddele ejere og beboere, at al brug af vand, der forårsager den konstaterede vandnedsivning, ikke er tilladt indtil fejlen er udbedret. Det være sig vand fra køkkenvask, håndvask, bruser, toilet, vaskemaskine eller andet Bestyrelsen er forpligtet til at tilkalde ekstern teknisk rådgiver, der har til opgave at

8 - fastlægge årsag til vandnedsivning, herunder eventuelt udføre fugtmåling i bygningsdele og eventuelt foretage fritlægning - udfærdige tilstandsrapport, som fastlægger ansvarsfordelingen i forbindelse med de skadevoldende forhold og deres udbedring - fremsætte forslag til udbedringsarbejde, herunder eventuelt mekanisk udtørring, - sørge for tilsyn med udbedringsarbejdet i de faser, som han skønner det nødvendigt for at kunne godkende det færdige udbedringsarbejde, - udfærdige afleveringsrapport med godkendelse af arbejdets godkendelse efter bygningsreglementets bestemmelser til ejer og ejerforening, jf Såfremt rapporten fra den tekniske rådgiver konstaterer, at vandnedsivningen skyldes ejerforeningens installationer, skal bestyrelsen på foreningens regning udbedre fejlen, og de skader den har forvoldt på bygningens fællesbestanddele og i de berørte lejligheder Såfremt rapporten fra den tekniske rådgiver konstaterer, at vandnedsivningen skyldes ejerens installationer, skal bestyrelsen omgående og inden 8 dage skriftligt pålægge ejeren at udbedre de fejl og skader, disse har forvoldt på bygningens fælles bestanddele og i de berørte lejligheder. Stk Ejeren er forpligtet til at dække alle udgifter som følge af vandnedsivningen, såfremt det af tilstandsrapporten fremgår, at årsagen skyldes ejerens installationer. Dette gælder alle udgifter til den tekniske rådgivers medvirken, jf. 9, stk. 8.2., mekanisk udtørring eller andre følgeudgifter, herunder skader sket i omkringliggende lejligheder, det være sig på underside af loft, vægge gulve eller inventar m.v. Stk Såfremt ejeren ikke efterkommer de af bestyrelsen afgivne påbud inden de nævnte frister, er bestyrelsen forpligtet til at sørge for, at vandforsyningen til de skadevoldende installationer afbrydes." Således vedtaget på ejerlejlighedsforeningens ekstraordinære generalforsamling den 23. juli Den tegningsberettigede bestyrelse for ejerlejlighedsforeningen: Christianshavn, den / 2003 Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: Navn: Stilling: Navn: Stilling:

9 Bopæl: Bopæl:

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Vedtægt for Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Forord: Vedtægten er udarbejdet, med størst mulig relation til den af Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 14. dec. 2004

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5 Akt: Ejertav: Matr.nr. 741 dæ ejerlejlighederne nr. 1 + 3-14 Adresse: Stadion Alle 33, g000 Arhus Skab nr. Marselisborg, Arhus Bygrunde C Plliers EfendomsadminlstnationA/S Prismet - Silkeborgrcj2 8000

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere