V E D T Æ G T E R. for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS HAVE omfattende ejerlejlighederne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS HAVE omfattende ejerlejlighederne:"

Transkript

1 Matr.nr. 11 LC, 11 LE, 11 LF Anmelder: Frederiksberg Beliggende: Godthåbsvej og Aksel Møllers Have Frederiksberg V E D T Æ G T E R for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS HAVE omfattende ejerlejlighederne: nr , matr.nr. 11 LC, Frederiksberg, beliggende Godthåbsvej og Aksel Møllers Have 2-4, nr , matr.nr. 11 LE, Frederiksberg, beliggende Aksel Møllers Have 6-18, nr , matr.nr. 11 LF, Frederiksberg, beliggende Aksel Møllers Have 20-30, der træder i stedet for vedtægten af 6. juni 1995 tinglyst den 15. juli NAVN Foreningens navn er "Ejerforeningen GODTHÅBS HAVE", benævnt EF GODTHÅBS HAVE. 2. HJEMSTED OG VÆRNETING 1. EF GODTHÅBS HAVE har hjemsted i Frederiksberg kommune. 2. EF GODTHÅBS HAVEs værneting er Retten på Frederiksberg for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender, såvel mellem ejerlejlighederne indbyrdes som mellem foreningen og ejerlejlighedsejerne. EF GODTHÅBS HAVE ved dens bestyrelse er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender. 3. FORMÅL 1. EF GODTHÅBS HAVEs formål er at administrere ejendommen matr.nr. 11 LC, 11 LE og 11 LF, Godthåbsvej og Aksel Møllers Have 2-30, Frederiksberg, og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

2 2. EF GODTHÅBS HAVE er således bl.a. berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag, at betale fællesudgifter, at tegne sædvanlige forsikringer, at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet, samt at sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen MEDLEMSKREDS 1. Som medlemmer af EF GODTHÅBS HAVE kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendom. 2. Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til lysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden inden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen. 3. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet. 4. Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for EF GODTHÅBS HAVE ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt, og det er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. 5. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under EF GODTHÅBS HAVE indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for EF GODTHÅBS HAVE og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til EF GODTHÅBS HAVE af enhver art og til enhver tid, herunder tillige varme og forbrugsrestancer. 5. HÆFTELSESFORHOLD: 1. EF GODTHÅBS HAVE som sådan hæfter for foreningens forpligtelser over for tredjemand. Medlemmerne hæfter subsidiært personligt og solidarisk for EF GODTHÅBS HAVEs forpligtelser over for tredjemand. 2. Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for EF GODTHÅBS HAVE i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. 6. GENERALFORSAMLING 1. EF GODTHÅBS HAVESs øverste myndighed er generalforsamlingen.

3 2. Afgørelser, som bestyrelsen har truffet, kan af ethvert medlem, som direkte berøres af afgørelsen, indbringes for generalforsamlingen. 3. EF GODTHÅBS HAVEs generalforsamlinger afholdes i Frederiksberg kommune. 4. EF GODTHÅBS HAVEs ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned GENERALFORSAMLING, INDKALDELSE M.V.: 1. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel. 2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 3. Revideret regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for indeværende år skal udsendes senest en uge inden generalforsamlingen. 4. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest 15. marts. 5. Generalforsamlingen kan beslutte at give en eller flere repræsentanter for lejerne adgang til at overvære generalforsamlingen uden stemmeret. 8. GENERALFORSAMLING, EKSTRAORDINÆR M.V.: 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, a. når bestyrelsen ønsker det, b. når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst en sjettedel af foreningens medlemmer, såvel efter fordelingstal som efter antal, eller c. når der foreligger generalforsamlingsbeslutning om det. 2. Senest 14 dage efter modtaget begæring om det, indkalder bestyrelsen skriftligt med højst to ugers varsel til ekstraordinær generalforsamling. 3. Det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling, skal følge med indkaldelsen. 9. GENERALFORSAMLING, DAGSORDEN: 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: a. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år til godkendelse.

4 b. Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. c. Bestyrelsens forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår til godkendelse. d. Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt vedkommende afgår. e. Valg af medlemmer til bestyrelsen. f. Valg af suppleanter for bestyrelsen. g. Valg af revisor. h. Valg af administrator. i. Behandling af forslag fra bestyrelsen. j. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer. k. Eventuelt GENERALFORSAMLING, DIRIGENT: 1. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. 11. GENERALFORSAMLING, AFSTEMNINGER M.V.: 1. Samtlige lovlige medlemmer af EF GODTHÅBS HAVE har stemmeret efter fordelingstal på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves af en myndig person som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt til det. 2. Det tinglyste fordelingstal er ; antallet af lejligheder inkl. garager er Hvis foreningen ejer lejligheder, f.eks. funktionærboliger, ses der bort fra de stemmer, der hører til disse lejligheder. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal, således at hver enhed i fordelingstallet giver én stemme. 5. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af denne vedtægt, om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelse af fælles bestanddele og tilbehør, eller om salg og/eller pantsætning af disse kræves dog, at mindst 50% af stemmerne efter fordelingstal er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal, stemmer for forslaget. 6. Hvis forslag uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal, indkaldes inden 14 dage til ny generalforsamling. På denne nye generalforsamling kan forslag - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal.

5 12. GENERALFORSAMLING, REFERAT: 5 1. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, og kopi heraf udsendes snarest muligt til medlemmerne. 13. BESTYRELSEN 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 4 medlemmer samt formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. a. Valgperioden er to år, hvert andet år afgår formanden, ligesom der hvert år afgår 2 medlemmer samt en suppleant. Genvalg kan finde sted. b. Kommer bestyrelsens medlemstal under 3 i en periode mellem to ordinære generalforsamlinger, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter og antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 3 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 2. Hvis formanden fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. 3. Valgbare er foreningens medlemmer. 4. Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 14. BESTYRELSEN, MØDEINDKALDELSE M.V.: 1. Bestyrelsens formand indkalder til møde, så ofte der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det og med varsel efter aftale. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede efter at samtlige medlemmer har modtaget mødeindkaldelse. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 4. Bestyrelsen har den daglige ledelse af EF GODTHÅBS HAVEs anliggender, herun-

6 der de opgaver der påhviler funktionærerne og administrator EF GODTHÅBS HAVE forpligtes ved underskrift af formanden sammen med yderligere et medlem af bestyrelsen. 6. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 15. ADMINISTRATOR: 1. Administrator vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. 2. Efter at beslutning om nyvalg af administrator er truffet på en generalforsamling, kan den ikke genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med tre måneders varsel til den 1. i en måned. 3. Opsigelse fra administrators side kan ske med tre måneders varsel til den 1. i en måned. 4. Administrator er udover det aftalte administrationshonorar berettiget til at opkræve sædvanlige og rimelige gebyrer, blandt andet i forbindelse med forsinket betaling af pligtige ydelser, besvarelse af ejendomsmægleroplysninger, registrering af ejerskifter m.v Administrator har fuldmagt inden for rammer fastlagt af bestyrelsen til at handle på EF GODTHÅBS HAVEs vegne i forhold vedrørende ejendommens daglige drift. 2. Administrator fører et forsvarligt regnskab over de på EF GODTHÅBS HAVEs vegne administrerede indtægter og udgifter under bestyrelsens og revisors kontrol. 3. Administrationen opkræver medlemmernes bidrag til fællesudgifter beregnet efter fordelingstal kvartalsvis, evt. månedsvis; à conto varmebidrag opkræves samtidigt. Eventuelle restancer forrentes med en årlig rente i henhold til rentelovens regler (p.t. den officielle udlånsrente plus 7 procent). 17. ÅRSREGNSKAB 1. EF GODTHÅBS HAVEs regnskabsår er kalenderåret. 2. Det af revisor fremlagte regnskab med påtegning skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

7 18. REVISION: 7 1. EF GODTHÅBS HAVEs regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. 3. Revisor har adgang til alt regnskabs- og bogføringsmateriale og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. 4. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge om forretningsgangen er betryggende. 5. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskabet skal revisor oplyse, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende. 6. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. 19. KAPITALFORHOLD 1. EF GODTHÅBS HAVE skal i økonomisk henseende alene opkræve de nødvendige bidrag til foreningens udgifter hos medlemmerne, dog således at der kan tilvejebringes en passende egenkapital. 2. Det kan på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og anden istandsættelse, ligesom det på generalforsamlingen kan vedtages at foreningen optager lån. 3. EF GODTHÅBS HAVEs kontante midler skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut til højst mulige forrentning. 20. BUDGET OG MEDLEMSBIDRAG 1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 2. EF GODTHÅBS HAVEs udgifter betales af medlemmerne efter de tinglyste fordelingstal. Beløbet fastsættes på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af generalforsamlingen godkendte driftsbudget. 3. Beløbet betales forud til ejendommens administrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom.

8 4. Beløbet justeres i forhold til nettoprisindekset, dog minimum en stigning på 2 % i forhold til forrige år. 5. I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må inden for et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling overstige 10 % af de på sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget. 6. Varme- og varmtvandsforsyningen drives for fælles regning. Hver ejerlejlighedsejer indbetaler à conto et af bestyrelsen fastsat beløb til dækning af den pågældende ejerlejligheds andel af udgifterne. Udgifterne fordeles og afregnes i øvrigt i overensstemmelse med principperne i lejelovgivningen. 7. Efter godkendelse af årsregnskabet skal det enhver ejerlejlighedsejer eventuelt påhvilende restbidrag indbetales EF GODTHÅBS HAVE senest 14 dage efter administrators opkrævning. 8. Ved fremsættelse af skriftligt opkrævning som følge af for sen betaling af pligtige ydelser er EF GODTHÅBS HAVE berettiget til at opkræve et gebyr på 200 kr. 9. Det skyldige beløb forrentes yderligere, uden særlig opkrævning, fra den førstkommende 1. i måneden efter forfaldsdagen med en årlig rentesats i overensstemmelse med rentelovens regler (pt. den officielle udlånsrente med tillæg af 7 %) PANTERET 1. Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt for ethvert krav, som EF GODT- HÅBS HAVE måtte få på de enkelte medlemmer, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse af sine økonomiske forpligtelser over for foreningen, ejerskifte m.v. udsteder ethvert medlem et ejerpantebrev, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen ved første salg af lejligheden. Ejerpantebrevet skal gives foreningen i håndpant. 2. Ejerpantebrevet skal til enhver tid have 1. prioritets retsstilling. 3. Ejerforeningen har i forbindelse med tidligere salg haft sikkerhed via skøder lyst pantstiftende. Denne panteret kan af bestyrelsen vælges opretholdt, således at ejerpantebrevet, der skal tinglyses ifølge nærværende 22 stk. 1, reduceres med et beløb svarende til det pantstiftende skøde. 4. Ejerpantebrevet kan af foreningen frempantsættes til dennes bankforbindelse eller til anden tredjemand. 5. Ejerpantebrevet kan ved ejerskifte yderligere af bestyrelsen kræves forhøjet til et beløb svarende til mindst det til enhver tid af Realkreditrådet eller af ledende realkreditinstitutter accepterede beløb som 1. prioritet, der pr andrager ,- kr.

9 6. Ejerpantebrevsforhøjelsen skal i forbindelse med ejerskifte tinglyses med bedst mulig prioritetsstilling VEDLIGEHOLDELSE OG MODERNISERING: 1. Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler den enkelte ejerlejlighedsejer. Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forstås såvel maling, hvidtning og tapetsering, vedligeholdelse af gulve, træværk, murværk og puds, som den indvendige side af døre og vinduesrammer, udskiftning af punkterede termoruder, som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og vandhaner, samt sanitetsinstallationer. 2. Den udvendige vedligeholdelse foranstaltes af EF GODTHÅBS HAVE for dennes regning og afholdes som fællesudgift. Udvendig vedligeholdelse omfatter udvendigt murværk, vinduesrammer, altaner og altandøre, hoveddøre, trappe- og kældergange, vaske- stryge- og tørrerum, elevatorer, samtaleanlæg, fællesantenneanlæg, bredbåndsanlæg, forgreningsrør ud til fælles faldstammer, faldstammer, aftrækskanaler, forsyningsledninger og rør til el- gasog vandtilførsel, uanset om disse er ført gennem den enkelte ejerlejlighed. Desuden haveanlæg og -gange, tørrepladser, barnevognsskur, asfaltvej i gården, samt fjernvarmeanlæg, radiatorer og radiatorventiler, og diverse rum til inspektør- og viceværtfunktioner. 3. Hvis EF GODTHÅBS HAVE efter godkendelse på en generalforsamling foranstalter udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder udført, og det efter foreningens skøn findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidigt udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte ejer forpligtet til at lade disse udføre. 4. Hvis en ejerlejlighed forsømmes groft eller forsømmes så det vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke indenfor den fastsatte frist af max. 1 måned, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for ejerens regning og om nødvendigt søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til nærværende vedtægt. Eventuelt kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem flytter ud af lejligheden mens istandsættelsen foretages. 5. Enhver ejerlejlighedsejer er forpligtet til at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer m.v. eller ombygninger.

10 6. Medlemmer har ret til at ændre, modernisere og forbedre deres ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke-bærende skillerum, i det omfang det ikke er til gene eller medfører udgifter for medejere. 7. Medlemmer der ønsker sådanne arbejder udført har pligt til at indhente samtlige nødvendige tilladelser og godkendelser fra bygningsmyndighederne eller andre, og dokumentere dette over for EF GODTHÅBS HAVE ved bestyrelsen. 8. Ved modernisering af køkken og badeværelse skal ejeren indhente alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. I tilfælde af modernisering der ændrer køkkenets og badeværelsets oprindelige areal, og/eller ændrer den oprindelige føring af vand- og afløbsinstallationer, skal moderniseringsplaner altid skriftligt forudgående forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen kan nægte godkendelse af modernisering, der udgør et væsentlig indgreb i ejendommen. Endvidere kan bestyrelsen nægte godkendelse af moderniseringer, der ikke udføres af autoriserede håndværkere. 9. Ved modernisering skal endvidere alle indgreb i ejendommens fællesanlæg (varmeog vandforsyning, bredbånd og el) forelægges bestyrelsen til godkendelse. Hvis et medlem undlader dette, kan bestyrelsen forlange forholdene reetableret for medlemmets regning. Ejeren vil endvidere blive gjort fuldt økonomisk ansvarlig for enhver ekstra udgift foreningen eller andre måtte blive påført til udbedring af skader eller tilsvarende på fællesanlæg eller til genetablering af fællesanlæg. 10. Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke foretage ændringer, reparationer eller maling af eller i ejendommen udenfor ejerlejligheden, herunder udvendig maling af vinduer eller døre mod fællesarealer, eller opsætte skilte, reklamer, udhængsskabe, udvendige antenner, paraboler mv. 11. Alle inddækninger af rør og andre installationer, der går igennem væg eller etageadskillelse mellem to lejligheder, er private. Det er f.eks. inddækninger omkring faldstammer, gulvafløb, forsyningsrør til vand og gas samt el-installationer. Inddækninger er konstruktioner, der skjuler disse installationer, f.eks. forsænkede lofter, køkkenelementer eller "rørkasser"; mens egentlig rørisolering og isoleringskapper ikke er inddækning. 12. Hvis gennemgående rør eller installationer, som går gennem inddækning i andre lejligheder, skal repareres, f.eks. utæt gulvafløb i lejligheden oven over, skal ejeren af inddækningen lade denne fjerne for egen regning. Den ejer, der foranstalter reparationen, skal dog retablere murens pudslag og maling omkring rørgennemføringer. 13. Ønskes brug af installationer, der kræver udvidet forbrug af gas, vand eller el, skal bestyrelsens tilladelse indhentes inden installation foretages. Bestyrelsen kan fastsætte en medlemsafgift på sådanne installationer. 10

11 23. EJERLEJLIGHEDENS OMFANG: En ejerlejlighed omfatter det areal, som er tilgængeligt gennem lejlighedens hovedindgangsdør med ydermur. og mur mod fællesarealer samt halvdelen af nabomur, således som det er beskrevet, tegnet på det ved tinglysningen medfølgende kort og tinglyst, samt en andel af fællesrettigheder. 2. Ejerlejlighedsejeren har brugsret, udlejningsret, salgs- og belåningsret over sin ejerlejlighed, der, lige som dennes rettigheder og forpligtelser, kan gå i arv og være retsforfølgningsgrundlag. 3. En ejerlejlighed, der ved ejendommens tinglysning som ejerlejlighed har status som beboelseslejlighed, kan ikke uden bestyrelsens samtykke benyttes til erhverv. 4. Bestyrelsens samtykke til erhvervsudnyttelse kan gives i det omfang det er sædvanligt for tilsvarende lejligheder i kommunen, og hvis udnyttelsen til erhverv ikke er til gene for andre beboere. Bestyrelsens samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med 3 måneders varsel, hvis udnyttelsen giver anledning til berettigede klager fra andre beboere. 24. UDLEJNING: 1. Medlemmer må ikke udleje enkelte værelser eller hele ejerlejligheden på en måde, så der bor flere beboere i en beboelseslejlighed, end der er værelser i den, og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed. 2. Hvis en ejerlejlighed udlejes i sin helhed har EF GODTHÅBS HAVE samme beføjelser over for lejeren med hensyn til krænkelse af de forpligtelser der påhviler denne, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og EF GODTHÅBS HAVE kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, evt. sideløbende med ejerlejlighedsejeren. 3. Enhver lejer af en ejerlejlighed skal gøres opmærksom på bestemmelsen i punkt 2 ved oplysning herom i lejekontrakten. Herudover skal oplysninger om udlejers navn og adresse samt lejers navn samt tidligere adresse fremsendes til bestyrelsen forud for udlejningen. 25. HUSORDEN M.V.: 1. Enhver ejerlejlighedsejer har pligt til at vise hensyn under udøvelsen af sin medbenyttelsesret til de fælles installationer, arealer, anlæg og indretninger, der hører under EF GODTHÅBS HAVE for at skabe tilfredshed og tryghed for beboerne. 2. Medlemmer og de personer der opholder sig i medlemmers ejerlejligheder må nøje overholde de af bestyrelsen eller generalforsamlingen fastsatte ordensregler. Hvor intet andet er vedtaget gælder den af Boligministeriet godkendte lejekontraktsformular

12 vedrørende ordensreglement og de i lejeloven fastsatte regler som berettiger udlejeren til at hæve lejemålet. 3. Moderniseringsarbejder, hamren, banken, støj fra maskiner i bygningsdele, gulvslibning etc. må kun finde sted mandag - fredag kl og samt i begrænset omfang lørdag mellem kl og Der må ikke finde moderniseringsarbejder sted søndag og på helligdage. 4. Brug af radioer, båndoptagere, musikinstrumenter, og andre mekaniske instrumenter skal ske med størst mulig hensyntagen til andre beboer. Der må ikke afspilles musik i fri luft eller for åbne vinduer på en sådan måde, at de omkringboende generes. 5. Maskinvaskerier, tørre- og strygestuer skal benyttes og rengøres efter de opsatte regler. Maskinerne og inventar skal afleveres rengjort og aftørret efter brugen. Fejl ved maskinerne skal straks meddeles til ejendomsfunktionæren, der ligeledes kan vejlede i brugen af maskinerne. 6. Vaskemaskiner i lejlighederne er ikke tilladt uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. Bestyrelsen henviser beboere til at benytte ejendommens vaskerier med alle vaskeog tørrefaciliteter. 7. Der må ikke stilles barnevogne, cykler, planter, flasker, møbler etc. på hovedtrapperne, køkkentrapperne eller i kældergangene, da disse er flugtveje. I øvrigt henvises til "ejendommens meddelelse om brandsikkerhed." 8. Tilkaldte håndværkere må ikke udføre arbejde, der griber ind i ejendommens fællesinstallationer, uden at funktionærerne forudgående er orienteret herom. 9. Husdyr må holdes i mindre omfang og således, at det ikke til gene for ejendommen eller beboerne. Dyrene må ikke luftes i afdelingens fællesområder. Eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes af ejeren. Fodring af fugle, katte og andre dyr må ikke finde sted fra ejendommens altaner eller på fællesarealerne. 10. Parkering på fællesarealer er ikke tilladt uden aftale med EF GODTHÅBS HAVES bestyrelse, som kan kræve vederlag for benyttelse af en parkeringsplads. Parkering uden for båsene er ikke tilladt. 11. Alt affald skal være omhyggeligt indpakket i affaldsposer, der skal være bundet, så de holder tæt, før affaldet smides i affaldsskakten eller i fælles affaldscontainer Flasker, aviser og reklamer skal i de respektive containere. 12. I elevatorer må de indvendige foldedøre ikke berøres under kørslen, da det kan medføre elevatorstop. Overbelastes en elevator ved uhensigtsmæssig brug - f.eks. ved transport af for tunge ting - sker genopretning af elevatoren for beboerens regning. 13. Overtrædelser af husordenen kan meddeles enten funktionærerne eller bestyrelsen. 12

13 26. MISLIGHOLDELSE: Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser iflg. denne vedtægt, f.eks. ved ikke at betale sin andel af fællesudgifter og evt. andre ydelser til EF GODTHÅBS HAVEs fællesskab, eller ved ikke at overholde lovlige påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen har pålagt medlemmet, ved gentagen krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd over for andre beboere, kan bestyrelsen forlange at medlemmet med sin husstand flytter ud af sin ejerlejlighed med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Bestyrelsen er om nødvendigt berettiget til at udsætte medlemmet af ejerlejligheden med fogedens bistand. 2. Et medlem, som det er pålagt at flytte ud af sin lejlighed, er berettiget og forpligtet til at sælge ejerlejligheden hurtigst muligt. 27. OPLØSNING: 1. Da foreningen er oprettet i henhold til lovgivningen om ejerlejligheder kan den ingensinde opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om, at ejendommens ejerlejlighedsstatus skal ophøre. 28. TINGLYSNING: 1. Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 11 LC, 11 LE og 11 LF, Frederiksberg. Påtaleberettiget er foreningen ved dens bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer under foreningen. Med hensyn til de servitutter og byrder der hviler på ejendommen og ejerlejlighederne samt pantehæftelser respekteres disse, idet der i øvrigt henvises til deres blade i tingbogen. Frederiksberg, den

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr.

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. 18896 / DAN VEDTÆGTER For Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

EJERFORENINGSVEDTÆGTER

EJERFORENINGSVEDTÆGTER Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Jens Fuglesang Christensen Sagsnr.: 24-130675-JFC/JLS EJERFORENINGSVEDTÆGTER 1. Navn 1.1 Foreningens

Læs mere

FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ

FÆGANGEN 10-16, 4180 SORØ V E D T Æ G T E R for "EJERFORENINGEN FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NAVN: Foreningens navn er "Ejerforeningen

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Bilag 3. for Ejerforeningen Siloetten, Løgten

Vedtægter. Bilag 3. for Ejerforeningen Siloetten, Løgten Bilag Beløb: 17.500,00 Ejerlav: Hjelmager by, Skødstrup Matr.nr.: 2 E Beliggende: Siloetten 2, 8541 Skødstrup, hovedejendom og lejlighed 1-21 Anmelder: Gorrissen Federspiel Silkeborgvej 2 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

EJERFORENINGSVEDTÆGTER

EJERFORENINGSVEDTÆGTER Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Jens Fuglesang Christensen Sagsnr.: 24-130675-JFC/TKL EJERFORENINGSVEDTÆGTER 1. Navn 1.1 Foreningens

Læs mere

Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Blommehaven

Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Blommehaven Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER for Ejerforeningen Blommehaven Maj 2006 Revideret på generalforsamlingen i april 2010 Revideret på generalforsamlingen i april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn Side 3 2.

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken Matr. nr. 75 c og 75 e Slagelse markjorder Nærværende vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen den 27.03. 2012 tinglyst den Ændringerne er indarbejdet i relevante Vedtægter for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973.

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973. Vedtægter Matr. nr. 512 af Christianshavns kvarter Anmelder: Lejl. 1-98 Qvortrup Administration Beliggenhed: Prinsessegade 1 og v. Adv Jens Anker Hansen Christianshavns Voldgade 13 25 Sortedams Dossering

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby 1. Navn, formål, medlemskab og værneting. Foreningens navn er Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I. Dens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere