manual Montage- og driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "manual Montage- og driftsvejledning"

Transkript

1 manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A /2009

2 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt GmbH Max Weishaupt Straße D Schwendi Produkt: Kondenserende gaskedler Type: WTC 15-A, WTC 25-A, WTC 32-A De ovenfor beskrevne produkter svarer ifølge bestemmelserne for retningslinierne: GAD 90/396/EWG Direktiv for gaskomponenter LVD 73/23/EWG Lavspændingsdirektiv EED 92/42/EWG Nyttevirkningsgrad EMC 89/336/EWG Elektromagnetisk kompabilitet har disse produkter følgende CE-mærkning CE BM 3092 Schwendi ppa. Dr. Lück ppa. Denkinger Produktionstest til 1. BImSchV Hermed bekræftes det, at den væghængte kondenserende gaskedel WTC 15/25/32 overholder kravene i henhold til 1. BImSchV. En omfattende kvalitetssikring er garanteret gennem et certificeret kvalitetssystem efter ISO 9001.

3 Indhold Generelle anvisninger 5 2 Sikkerhedsanvisninger 6 3 Teknisk beskrivelse Beskrivelse og anvendelse Funktion Generelle bemærkninger Vigtige komponenter Principiel opbygning og variant Variantoversigt Udførelse -H Udførelse -H Udførelse -W Udførelse -C (kun WTC 25-A) Forudsætninger Krav til centralvarmevandet Tilladt hårdhedsgrad Påfyldevandmængde Behandling af påfylde- og efterfyldningsvand Montage Sikkerhedsregler for montage Levering, transport, opbevaring Vægmontage Tilslutning på vandsiden Vandpåfyldning El-tilslutning Ekstern kedeltilslutning WCM Kedeludførelse -H-0 konvertering til udf. -H Tilslutning af en 3-vejs-ventil Tilslutning af en ekstern cirk. pumpe Fjernstyring af ydelse Tilslutning af føler ved bufferregulering (Variant P1 og P2) Tilslutning på gassiden Kondensat Aftræksafslutning Idriftsætning og betjening Betjeningselementer Sikkerhedsanvisning ved første idriftsættelse Tæthedskontrol med luft Funktionskontrol uden gas Automatisk konfiguration Yderligere programforløb Idriftsætning Tilslutningstryk ved max. belastning Trinløs indstilling af ydelsen 37 3

4 6 6 Betjeningsvejledning Betjenings-menu Bruger-menu Visnings-menu Indstillings-menu Fagmandens-menu Adgang til info- og indstillings-menu Info-menu Parameter-menu Fejlhukommelse Servicefunktion via PC-interface Specielle anlægsparametre Reguleringsvariant Weishaupt Condens Manager (WCM) Konstant fremløbs-temperaturregulering Udetemperaturafhængig fremløbstemperatur Varmtvandsladefunktion (kun udførelse -W) Varmtvandsfunktion (kun udførelse -C) Varmtvandsladefunktion (udførelse -H / -H0) Specialfunktioner PEA-pumpe Matrix for styring af pumpen under varmedrift Regulering af PEA-pumpe under VV-produktion Valgfri ind- og udgange Regulering med en bufferføler Regulering med to bufferfølere Regulering med blandepotte Sikkerheds- og overvågningsfunktion Temperaturovervågning Følerovervågning Frostsikring varme Frostsikring varmt vand (udførelse -W) Driftsforstyrrelse, deres årsag og afhjælpning Service og vedligeholdelse Sikkerhedsregler ved vedligeholdelse Checkliste for vedligeholdelse WTC Rengøring af brænder og varmeveksler Skorstensfejerfunktion Tekniske data Ydelse, virkningsgrad, emission Elektriske data Tilladelige omgivelsesbetingelser Udlægning af aftrækssystem Vægt, mål 75 A Tillæg 76 Konvertering til F-gas 76 Tilpasning af varmeydelse 76 Wobbe-index 76 Omregningstabel O 2 CO 2 77 Følerværdier 77 Intern kedel-fortrådning 78 Kundeservice 79 Reservedele 80 Stikordsregister 94 4

5 1 Generelle anvisninger 1 Deres informationspakke Dette er de brugervejledninger, der følger med kedlen. De kan få svar på Deres spørgsmål i følgende vejledninger: Info til brugeren: q Betjeningsvejledning for bruger WTC 15-A/25-A og WTC 32-A (Denne vejledning kan anbringes i stiklommen, der sidder i den nederste låge på betjeningspanelet). Info til installatøren: q Montage- og driftsvejledning WTC 15-A/25-A og WTC 32-A Denne montage- og driftsvejledning WTC 15-A/25-A og WTC 32-A er fast tilhørende kedlen og skal til enhver tid opbevares på montagestedet. henvender sig udelukkende til kvalificeret fagpersonale. indeholder de vigtigste anvisninger for en sikkerhedsmæssig korrekt montering, idrifttagning og vedligeholdelse af kedlen. skal håndhæves af alle, som arbejder med kedlen. Forklaring af symboler og anvisninger Manglende iagttagelse af dette symbol kan medføre svære sundhedsmæssige, grænsende til livstruende skader. FARE Manglende iagttagelse af dette symbol kan medføre skader på eller driftsforstyrrelser af brænderen eller i det omkringliggende miljø. Aflevering og instruktion Efter at installatøren er færdig med kedelinstallationen, skal han aflevere denne vejledning til slutbrugeren og gøre denne opmærksom på, at den skal opbevares i kedlens opstillingsrum. På slutbrugerens betjeningsvejledning kan/skal der påføres adresse og telefon-nummer på et servicefirma. Senest i forbindelse med afleveringen af WTC-kedlen skal installatøren iht. Gasreglementet give brugeren en instruktion i betjening og drift af kedlen. Garanti og ansvar Principielt gælder vore Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ydelser til garanti- og ansvarserstatninger er udelukket, hvis de kan føres tilbage til en eller flere af følgende årsager: Forkert anvendelse af anlægget. Uhensigtsmæssig montering, idrifttagning, betjening og servicering af anlægget Drift af anlægget med defekte sikkerhedsindretninger eller ved ukorrekt anbragt eller ikke funktionsdygtigt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr Tilsidesættelse af anvisningerne i montage- og driftsvejledningen Egenhændig ombygning af kedlen Indbygning af ekstra komponenter, der ikke er afprøvet samtidig med anlægget Ændring af brændkammeret er ikke tilladt Mangelfuld overvågning af apparatdele, der er udsat for slitage Ukorrekt gennemførte reparationer Force majeure Skader, der er opstået med fortsat drift trods optræden af en mangel Ikke egnede brændstoftyper Mangel på forsyningsledninger Ikke har anvendt originale -weishaupt- reservedele Der skal endvidere etableres en systemadskillelse på anlæg, som ikke er diffusionstætte. ADVARSEL FARE Ved tilsidesættelse af dette symbol er der risiko for, at man kan få elektriske stød, som kan medføre svære sundhedsmæssige, til livstruende skader. + Dette symbol kendetegner handlinger, som De skal udføre. 1. Et handlingsforløb med flere trin er 2. gennemnummereret. 3. q Dette symbol angiver, at der skal foretages en kontrol. Dette symbol angiver punkter, som skal gennemgås. È Henvisning til detaljerede informationer Forkortelser Tab. Tabel Kap. Kapitel 5

6 2 2Sikkerhedsanvisninger Fare ved forkert brug og håndtering af kedlen Weishaupt kedlen er konstrueret i overensstemmelse med gældende normer og retningslinier og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå fare for liv og lemmer for brugeren eller tredje person enten ved forkert benyttelse eller ved beskadigelse af kedlen eller andet materiel. For at undgå skader må kedlen kun bruges: til det specifikke formål i sikkerhedsteknisk korrekt stand under hensyntagen til alle anvisninger i denne montage- og driftsvejledning ved overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesarbejder. Enhver uregelmæssighed, der kan have indflydelse på sikkerheden, skal omgående afhjælpes og kontrolleres. Uddannelse af personale Kun kvalificeret personale må arbejde med kedlen. Kvalificeret personale er de personer, der er fortrolige med opbygning, montage, indregulering, idriftsættelse og vedligeholdelse af kedlen, og som til deres arbejdsområde har brug for følgende kvalifikationer: Fagligt kvalificeret og uddannet samt ansat hos en aut. VVS-installatør. Har de nødvendige certifikater ved opstart og service som Gasreglementet foreskriver. Fagligt kvalificeret og uddannet samt ansat hos en aut. el-installatør. Forholdsregler Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Alle eksisterende sikkerhedsindretninger skal kontrolleres regelmæssigt. Uformelle sikkerhedsmæssige forholdsregler Foruden montage- og driftsvejledningen skal hvert lands specifikt gældende regler og foreskrifter til forebyggelse af uheld respekteres. Specielt skal de pågældende opbygnings- og sikkerhedsforskrifter overholdes. Alle sikkerheds- og fareadvarsler på kedlen skal holdes i læsbar stand. Vedligeholdelse og udbedring ved driftsforstyrrelser Udføre foreskrevne indstillings-, vedligeholdelses- og inspektionsarbejder inden for den givne frist. Brugeren skal informeres før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejder. Ved al service-, inspektions- og reparationsarbejde skal kedlens strømforsyning afkrydses og hovedafbryderen sikres mod uventet genindkobling. Gastilførslen afbrydes. Hvis der ved service og kontrol åbnes for tætningsskruerne, skal tætningsfladerne renses grundigt og tilpasses yderst nøjagtigt ved genmontering. Beskadigede pakninger udskiftes. Tæthedsprøve gennemføres! Flammeovervågnings- og begrænsningsindretninger, motorer og andre sikkerhedsindretninger må kun repareres af producenten eller dennes bemyndigede. Løsnede skrueforbindelser skal efter genetablering efterses og spændes. Efter afsluttet service funktionsafprøves sikkerhedsindretningerne. Konstruktionsmæssige forandringer på kedlen Uden tilladelse fra fabrikanten må ingen forandringer, påbygninger eller ombygninger foretages. Alle ombygningsforanstaltninger kræver en skriftlig bekræftelse fra Max Weishaupt GmbH. Defekte dele på kedlen skal straks udskiftes. Ingen ekstra komponenter må indbygges, som ikke er blevet afprøvet sammen med kedlen. Kun original Weishaupt reserve- og sliddele må anvendes. Ved anvendelse af ikke originale dele gives der ingen garanti for disses holdbarhed, konstruktion, belastning og sikkerhed. Rengøring og bortskaffelse Anvendelse af miljøfarlige stoffer og materialer skal bortskaffes på en forsvarlig måde og må ikke smides ud sammen med dagrenovationen. Sikkerhedsforholdsregler Kedlen må kun sættes i drift, når alt beskyttelsesudstyr er fuldt funktionsdygtigt. Det anbefales, at kedlen kontrolleres og efterses hvert andet år, for synlige skader og funktionsdygtighed. Alt efter anlægsbetingelserne skal hyppigheden for eftersyn vurderes. Risiko ved arbejde på elektriske anlæg Alt arbejde vedrørende den elektriske forsyning skal udføres af en faglært elektriker! Kedlens elektriske dele skal efterses iht. vedligeholdelsesplanen. Løse forbindelser og defekte kabler skal øjeblikkelig kasseres. Ved arbejde på spændigsførende dele skal yderligere en person tilkaldes, som i nødstilfælde kan afbryde for hovedafbryderen. 6

7 Generelle bemærkninger Installation og tilslutning af gas og aftræksystem må kun udføres af en aut. VVS-installatør og installeres efter gældende forskrifter og reglementer: Gasreglementet afsnit A.- Vandnorm - Afløbsnorm - Bygningsreglementet - stærkstrømsbekendtgørelser samt Arbejdstilsynets krav og publikationer. Inden installation skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. 2 Ved gaslugt Undgå rygning, åben ild og gnistdannelse (f.eks. tænd og sluk af lysapparater eller elektriske apparater). Vinduer og døre åbnes. Gasafspærringshane åbnes. Beboerne i huset advares og bygningen forlades. Gasselskabet eller VVS- og servicefirma underrettes. Anvend en telefon der ikke er i området med gaslugt. Gasegenskaber Lad gasleverandøren angive følgende: Gasfamilie og gruppe Wobbetal W ø Brændværdi Max. CO 2 -indhold Gastilslutningstryk Rør-gevindforbindelser Der må kun anvendes tætningsmaterialer, som er afprøvet og godkendt af DGP (Dansk Gasmateriel Prøvning). Enhver brugsanvisning skal overholdes! Tæthedsprøvning + Foretages som beskrevet i Gasreglementet A afsnit 7. Forbindelsessamlinger pensles med skumdannende midler eller lignende, som ikke forårsager korrosion. Gasselskab Dato Underskrift Gasart: 3 Brændværdi H N : kwh/m n Max. CO 2 : % Tilslutningstryk: mbar Konvertering til anden gasart WTC-kedlen er afprøvet med N-gas eller F-gas. Den er forindstillet til en bestemt gasart afhængig af hvilket land den er bestemt til - se nedenstående tabel. Ved anvendelse af F-gas anbefales propan. Drift med propan/butan-blanding eller butan er kun tilladt i samråd med producenten. Max Weishaupt GmbH D Schwendi Max. varmebelastning (varme) tilpasset til max. kw + En konvertering til anden gasart kræver en ny kalibrering og indregulering samt en ny kontrol af O 2 -indholdet. Typeskiltet skal ændres så det passer til den nye gasart (se kap ) 7

8 3 3Teknisk beskrivelse 3.1 Beskrivelse og anvendelse Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/25-A og WTC 32-A er kondenserende gaskedler for modulerende drift uden nedre temperaturbegrænsning. til montage på væg i lukkede rum (Installation i det fri er ikke tilladt). til opvarmning af varmeanlæg i lukkede systemer. til aftræk udført som balanceret aftræk gennem tag og splitaftræk ført gennem en afmeldt skorsten eller ventilationskanal. til forbrændingslufttilførsel enten som rumluftafhængig (åbent system) eller som rumluftuafhængig (lukket system). til N-gas E/LL og F-gas B/P. 3.2 Funktion Generelle bemærkninger Bortledning af kondensat Det kondensat, der opstår i en kondenserende gaskedel, ledes ud i husets spildevandsledning via en vandlås indbygget i kedlen. Forbrændingsluft Forbrændingsluften tilføres alt efter driftsmåden enten fra opstillingsrummet (rumluftafhængig drift) eller via et koncentrisk aftrækssystem (rumluftuafhængig drift). Aftræk Den afkølede røggas fra varmeveksleren ledes via en aftrækskanal af polypropylen (PP) til kedlens afgangsrør, hvor der er mulighed for at tilslutte videre med de forskellige løsninger af Weishaupt aftrækssystem WAL-PP. + Montage- og driftsvejledningen WAL-PP skal overholdes! Sikkerhedsindretninger En indbygget røggastemperaturbegrænser (max. 120 C) og en sikkerhedstemperaturbegrænser afbryder for kedlen i tilfælde af overtemperatur. 8

9 3.2.2 Vigtige komponenter 3 Varmeveksler Varmeveksleren er fremstillet af en korrosionsbestandig støbt aluminiums-legering, gennem hvilken opvarmningsvandet strømmer nedefra og op igennem veksleren. Varmevekslerens funktion Varmeveksleren er konstrueret, så røggassen ved passende lave systemtemperaturer afkøles ned under røggassens dugpunkt. Veksleren er vandomsluttet og behøver derfor ingen ekstra isolering. Ved at udnytte den latente varme i røggassen opnår kedlen sin høje nyttevirkningsgrad. I varmeveksleren er der intern hydraulisk forbindelse til den integrerede pumpe og 3-vejs ventilhus (udførelse -C og -W). Strålingsbrænder Den overhedningssikrede strålingsbrænder består af et højbelastbart metalvæv (FeCr-Alloy). Flammeovervågningen og reguleringen af gasmængden sker ved hjælp af en SCOT -overvågningselektrode i forbindelse med den fuldelektroniske blanderegulering og Weishaupt Condens Manager (WCM). 9

10 3 Udførelse med PEA-pumpe For kondenserende gaskedler med en PEA-pumpe (PWM-pumpe med permanentmagnet-teknik) er pumpens maximale modulationsområde i fabriksindstilling 40-60% (WTC 15-A), 40-70% (WTC 25-A) hhv % (WTC 32-A). Modulationsområdet kan med hjælp af parameter P42 og P43 indstilles under fagmandens menu. Med denne pumpe bliver vandgennemstrømningen i kedlen tilpasset ydelsen og dermed bliver strømforbruget reduceret. Den resterende løftehøjde indenfor modulationsområdet fremgår af omstående diagram. È Se detaljeret beskrivelse af reguleringsfunktionen i kap Diagram resterende løftehøjde WTC 15-A, WTC 25-A og WTC 32-A med PEA-pumpe Restløftehøjde [m] Omdr.tal 100%... 80%... 60%... 40%... 20% Henvisning: Ved omskiftning til varmtvandsproduktion (udførelse -W) arbejder pumpen i 3 minutter med en ydelse på 40%. Derefter stiger ydelsen under varmtvandsproduktion til den værdi, der er indstillet i parameter P45. Volumenstrøm [l/h] 10

11 Udførelse med 3-trins pumpe (WTC 15-A/25-A) Ved kondenserende gaskedler med 3-trins pumpe kan pumpetrin indstilles manuelt på pumpen. Ved levering er den indstillet på pumpetrin 2. For den hydrauliske udførelse af varmeanlægget fremgår den resterende løftehøjde af hosstående diagrammer. Afhængig af anlæggets opbygning kan pumpens ydelse reduceres. Diagram over resterende løftehøjde for WTC 15-A med 3-trins pumpe Restløftehøjde [m] Volumenstrøm [l/h] Trin 3 Trin 2 Trin 1 Diagram over resterende løftehøjde for WTC 25-A med 3-trins pumpe Restløftehøjde [m] Volumenstrøm [l/h] Trin 3 Trin 2 Trin 1 Tryktab på WTC-kedel -H-0, der er uden indbygget pumpe Det nedenstående diagram viser tryktabet over WTC-kedlen og skal regnes med ved udlægning og dimensionering af varmeanlægget. Gennemstrømningsgrænser Kedeltype Min. gennemstr. Max. gennemstr. WTC 15-A 0 l/h 1300 l/h WTC 25-A 0 l/h 2200 l/h WTC 32-A 0 l/h 2200 l/h Diagram over tryktab WTC 15-A/25-A/32-A, udf. -H-0 uden pumpe Tryktab [mbar] Volumenstrøm [l/h] 11

12 3 Ekspansionsbeholder Nedenstående diagram skal betragtes som retningsgivende kontrol af, om den indbyggede trykekspansionsbeholder på 10 liter er tilstrækkelig eller om der skal monteres en ekstra ekspansionsbeholder. For at kunne anvende skemaet skal følgende data iagttages: Fortryk i ekspansionsbeholder skal svare til den anlægsstatiske højde over kedlen (f.eks. anlægshøjde 10 m Í fortryk 1,0 bar) Max. driftstryk: 3 bar Arbejdsdifferencetryk sikkerhedsventil: 0,5 bar Samlet anlægsindhold mindst 2 l Maximal tilladt samlet vandindhold i varmeanlægget med indbygget ekspansionsbeholder 2) Henvisning: Det anbefales at få kontrolleret eksp. beholderens fortryk og funktion med jævne mellemrum f.eks. i forbindelse med service og eftersyn af kedel. Eksempel: Max. fremløbstemperatur på 50 C, anlægshøjde 7,5 m og fortryk 0,75 bar giver dette et max. vandindhold på ca. 260 l. Overskrides dette skal der monteres en ekstra trykekspansionsbeholder. Et lille tip ved udskiftning af en kedel på et eksisterende anlæg. Hvis det er svært at bedømme anlæggets vandindhold, kan man med fordel, inden man tager vand af, montere en vandmåler i serie med en tømmehane og slange. Når anlægget er tømt, kan man på vandmåleren aflæse det omtrentlige vandindhold. Maximal Anlægshøjde Størrelse fremløbsekspansionsbeholder temperatur 5 meter 1) 7,5 meter 10 meter 1) 12,5 meter 1) 15 meter 1) 10 liter 40 C C C C C ) Ekspansionsbeholderens fortryk skal ændres tilsvarende. Fuldelektronisk blanderegulering WTC 15-A/25-A og WTC 32-A er udstyret med en fuldelektronisk blanderegulering, som regulerer gasmængden i afhængighed af den målte ioniseringsstrøm. Reguleringen af luftmængden sker ved hjælp af omdrejningsreguleret blæser. Grundlaget for reguleringen ses på hosstående diagram. Grundlaget for reguleringen optræder for alle gasarter ved λ = 1,0. Dette maksimum findes indenfor rammerne af en kalibrering fra tid til anden. Kalibrering udføres: hver gang kedlen har været elektrisk afbrudt på hovedafbryderen og atter bliver genindkoblet. efter 100 brændertimer efter 500 brænderstarter efter optræden af bestemte fejl (f.eks. F21, W22,..) Det herunder målte maksimum anvendes til beregning af setpunktværdier. 2) Det er påkrævet, at der udføres en objektorienterende beregning. Diagram ioniseringsstrømregulering Ioniseringsstrøm [I O ] I o max I o beregn λ=1 λ 1,3 Reguleringsområde Lufttal [λ] Henvisning: En kalibrering kan også udføres manuelt. Dette er nødvendigt, hvis der under service eller reparation udskiftes følgende dele: Brænder SCOT-elektrode, ioniseringskabel WCM-elektronik Gasventil (For at gennemføre en manuel kalibrering se kap : Henvisning til specielle parametre) ADVARSEL Ved en kalibrering forekommer der kortvarigt (ca. 2 sek.) CO-emission over 1000 ppm. 12

13 3.3 Principiel opbygning og variant Variantoversigt Udførelse -H: Ren opvarmningskedel uden varmtvandsproduktion Udførelse -H-0: Ren opvarmningskedel, uden indbygget pumpe og ekspansionsbeholder. NB! lagerføres ikke i DK, leveres kun til ordre Udførelse -W: Udførelse -C: Kedel med indbygget 3-vejs-ventil for varmtvandsproduktion med Weishaupt varmtvandsbeholdere eller beholdere af fremmed fabrikat Kedel med varmtvandsproduktion via en pladevarmeveksler og gennemstrømningsføler til registrering af den aftappede vandmængde. WTC 15-A: WTC 25-A: WTC 32-A: Leveres i udførelserne -H, -H-0 og -W. Udførelse med cirkulationspumpe enten som 3-trins eller omdrejningsreguleret PEA-pumpe. Leveres i udførelserne -H, -H-0, -W og -C. Udførelse med cirkulationspumpe enten som 3-trins eller omdrejningsreguleret PEA-pumpe. Leveres i udførelserne -H, -H-0 og -W. Udførelse med indbygget omdrejningsreguleret PEA-pumpe. WTC 32-A leveres kun med ekspansionsbeholder i udførelse -W Udførelse -H 1 Røggasafgang 2 Lufttilførsel 3 Ekspansionsbeholder (for WTC 15-A/25-A) 4 Manometer 5 LCD-display 6 Drejeknap 7 Funktions-tast (enter) 8 Reset-tast 9 Start-/stopknap 10 PC-tilslutning 11 El-tilslutningsområde 12 Kabelkanal 13 Returløb varmeanlæg Ø 18 mm 14 3-vejs-ventil 15 Gasrør Ø 18 mm 16 Rengøringsåbning på vandlås 17 Vandlås 18 Fremløb varmeanlæg Ø 18 mm 19 Pumpe 20 Kondensafløbsslange 21 Røggasføler (NTC 5kΩ) 22 Inspektionsåbning varmeveksler 23 Fuldelektronisk blandesystem 24 Varmeveksler af Al Mg Si 25 Tændelektrode 26 SCOT-elektrode 27 Brænder 28 Fremløbsføler (NTC 5kΩ) 29 Automatisk luftudlader reset

14 Udførelse -H-0 Udførelse -H-0 er en kedel kun beregnet til opvarmning og uden varmtvandsproduktion. Anlægspumpe og ekspansionsbeholder skal monteres separat. Hvis anlægspumpen bliver monteret på fremløbet skal anlægstrykket på mindst 1 bar overholdes: For dimensionering af pumpe skal trykdiagrammet i kap anvendes. Weishaupt anbefaler at indbygge pumpen på returløb fra varmeanlægget før kedel. 1 Fremløb varmeanlæg 2 Returløb varmeanlæg Udførelse -W 3-vejs ventilen er monteret direkte på kedlens varmeveksler (kedelblok). Ventilen består af 2 dele, underdelen med indbygget ventillegeme og motor, der let monteres. Den fastholdes med en bajonetkobling. Ventilen kører i begge stillinger mod et endestop, og kræver derfor kun elektrisk energi ved omstilling fra den ene ventilstilling til den anden. Palen for manuel betjening på 3-vejs ventilen kan sættes i midterstilling og portene i ventilen er nu åbne ud mod både beholder og anlæg (se kap. 4.5). Udførelse -W er i modsætning til udførelse -H forsynet med tilslutningsrør for tilslutning af en varmtvandsbeholder. Bemærk: Ekspansionsbeholder er kun indbygget i WTC 15-A, WTC 25-A samt WTC 32-A udf. W 1 Fremløb varmeanlæg 2 Returløb varmeanlæg 3 Fremløb varmtvandsbeholder 4 Returløb varmtvandsbeholder

15 3.3.5 Udførelse -C (kun WTC 25-A) 3 Udførelse -C indeholder en 3-vejs-ventil af samme konstruktion som udførelse -W. Den aftappede vandmængde registreres nøjagtigt med en gennemstrømningsføler (6) og databehandles ved hjælp af Weishaupt Condens Manager (WCM). For at sikre en konstant udløbtemperatur ved varmtvandsafgangen er udførelse -C udstyret med en temperaturføler (5). Der er mulighed for at fastholde temperaturen på det varme vand, så der kan tappes varmt vand straks efter påbegyndelse af en tapning. Denne funktion kan afstilles. For at sikre en god varmtvandskomfort har -C en boosterfunktion, ved hjælp af hvilken brænderydelse ved en tappemængde på over 4 l / min og en udløbstemperatur > 50 C forhøjes til ca. 28 kw. Denne funktion kan frastilles på fagmandens-menu (parameter P62). Pladevarmeveksleren (8) kan let trækkes ud, når man har løsnet de to flangeskruer (7). ADVARSEL Kalkholdigt drikkevand ved udførelse -C kan føre til tilsvarende kalkaflejringer i pladevarmeveksleren. Fra en samlet hårdhed på over 18 dh anbefales det ikke at anvende kombikedler generelt. En løsning med varmtvandsbeholder vil være bedst. NB! Pladevarmeveksleren består af rustfrit stål og kobber. Må ikke anvendes på brugsvandssystemer med galvaniserede jernrør. 1 Fremløb varmeanlæg 2 Returløb varmeanlæg 3 Varmtvandsudløb 4 Koldtvandstilgang 5 Varmtvandsføler 6 Gennemstrømningsføler 7 Spændeskruer for pladevarmeveksler 8 Pladevarmeveksler

16 3 3.4 Forudsætninger Leveringsomfang Det driftsklare kedel leveres emballeret i en karton. Følgende dele er løst vedpakkede: Brugerdokumentation i plastomslag Ophængningsbeslag Skruer og raw-pluggs Monteringsskabelon Afstandsholder Monteringsforskrifter Ved transport og opbevaring af kedlen må det påses, at den ikke udsættes for følgende påvirkninger: mekaniske påvirkninger som deformering, forspænding, ridser. forureninger af enhver art, f.eks. vand, olie, fedtstoffer, opløsningsmidler, støv fremmedlegemer, aggressive dampe m.v. elektriske påvirkninger, f.eks. fra elektrostatiske udladninger eller unaturligt store elektriske felter. klimatiske belastninger som f.eks. temperaturer uden for området -10 C C, kondensation på grund af dugfald, relativ luftfugtighed over 75%. Meget vigtigt - ved kedeludskiftning! Hvis forbrændingsluften bliver ført til WTC-kedlen gennem en skorsten, som tidligere har været anvendt på en olie- eller fastbrændselskedel, skal skorstenen ubetinget renses. Skorstenen skal være absolut ren, hvilket betyder fri for støv, svovlbelægninger, snavs, diffunderende materialer f.eks. maling, puds og isolering. I tvivlstilfælde kontakt den lokale skorstensfejer. Hvis WTC-kedlen skal monteres på et eksisterende varmeanlæg skal dette gennemskylles grundigt, for at fjerne rust, snavs, slam o.lign. inden kedlen bliver tilsluttet. Hvis kedlen skal tilsluttes på et varmesystem med ikke iltdiffusionstætte plastrør, skal der laves en systemadskillelse via en varmeveksler. Ellers vil/kan der komme aflejringer, som vil/kan medføre skader og funktionsforstyrrelser (lokal overophedning, slitage, støj o.lign). + Indbyg i givetfald en slamudskiller i returløbet Krav til opstillingsrummet Det frost- og fugtighedsfrie opstillingslokale skal være i overensstemmelse med de stedlige bestemmelser. Samtidig skal kravene fra følgende opfyldes: Bygningsreglementet Gasreglementet, afsnit A Rumluftafhængig drift Forbrændingsluften skal være fri for aggressive stoffer (halogener, klorider, fluorider o.s.v) og fri for forureninger (støv, byggematerialer, dampe o.s.v.). Kedlen må ikke tages i brug, så længe der endnu pågår bygningsarbejder i lokalet. Uhindret tilførsel af forbrændingsluft (rumluftafhængigt system) Eksempel på aftræk ført igennem eksisterende skorsten Friskluftåbning må IKKE blokeres! 16

17 3.5 Krav til centralvarmevandet 3 Anvisning: I overensstemmelse med VDI-direktivet 2035 gælder følgende krav for centralvarmevandet. Ubehandlet påfyldnings- og efterfyldningsvand skal være af kvalitet svarende til drikkevand (farveløs, klar, uden aflejringer) Påfyldnings- og efterfyldningsvand skal være forfiltreret (porestr. max. 25 μm) ph-værdien skal ligge i området 8,5 ± 0,5 Der må ikke kunne forekomme ilttilførsel til centralvarmevandet (max. 0,05 mg/l), Hvis anlægskomponenterne ikke er diffusionstætte, skal kedlen kobles fra varmekredsen via en systemdeling. Er der spørgsmål vedrørene påfyldningsvandet, kontakt Max Weishaupt på tlf Tilladt hårdhedsgrad for vand Vandets tilladelige hårdhedsgrad bestemmes i forhold til mængden af på- og efterfyldningsvand. Vandets max. samlede hårdhedsgrad ved WTC 15-A + Af diagrammet fremgår det, om det er nødvendigt med foranstaltninger til vandbehandling. Hvis påfyldnings- og efterfyldningsvandet ligger i området over grænsekurven: + På- og efterfyldningsvandet skal behandles. Hvis påfyldnings- og efterfyldningsvandet ligger i området under grænsekurven, skal det ikke behandles. Samlet hårdhedsgrad [ dh] Henvisning: På- og efterfyldningsvandet skal dokumenteres. På- og efterfyldningsmængde [ l ] Vandets max. samlede hårdhedsgrad ved WTC 25-A Samlet hårdhedsgrad [ dh] På- og efterfyldningsmængde [ l ] Vandets max. samlede hårdhedsgrad ved WTC 32-A Samlet hårdhedsgrad [ dh] På- og efterfyldningsmængde [ l ] 17

18 Påfyldt vandmængde Hvis der ikke findes information om den påfyldte vandmængde, kan der dannes et ca. skøn iht. nedenstående tabel. Ved bufferanlæg skal der tages højde for bufferindholdet. Varmesystem Ca. påfyldt vandmængde (1 55/45 C 70/55 C Rør- og stålradiatorer 37 l/kw 23 l/kw Støbejernsradiatorer 28 l/kw 18 l/kw Pladejernsradiatorer 15 l/kw 10 l/kw Ventilation 12 l/kw 8 l/kw Konvektorer 10 l/kw 6 l/kw Gulvvarme 25 l/kw 25 l/kw (1 relateret til bygningens varmebehov Behandling af på- og efterfyldningsvand Afsaltning (anbefales af Weishaupt) + Fuldstændig afsaltning af på- og efterfyldningsvand (Anbefaling: blødgøringsanlæg) Når centralvarmevandet er fuldt afsaltet må efterfyldningsvandmængder op til 10% af anlægsindholdet være ubehandlet. Større mængder efterfyldningsvand skal også afsaltes. + Check ph-værdien (8,5 ± 0,5) i det afsaltede vand: Efter idriftsættelse Efter ca. 4 ugers drift Ved det årlige serviceeftersyn + Tilpas vandets ph-værdi evt. ved tilsætning af trinatriumfosfat. Blødgøring (ionudbytter) Skader på anlægget pga. forhøjet ph-værdi: Korrosionsdannelse kan beskadige anlægget. + Efter blødgøring med kationbytter skal ph-værdien stabiliseres igen på grund af ADVARSEL centralvarmevandets alkalisering. + På- og efterfyldningsvand skal blødgøres + ph-værdien skal stabiliseres + ph-værdien (8,5 ± 0,5) skal checkes ved det årlige serviceeftersyn. Hårdhedsstabilisering Skader på anlægget på grund af uegnede inhibitorer: Korrosionsdannelse og aflejringer kan beskadige anlægget. ADVARSEL + Der må kun anvendes inhibitorer, hvis leverandøren garanterer følgende: De krav der stilles til centralvarmevandet bliver opfyldt. Anlæggets varmeveksler bliver ikke angrebet korrosivt. Der vil ikke opstå slamdannelse i centralvarmeanlægget. + På- og tilsætningsvandet skal behandles med inbibitorer. + ph-værdien (8,5 ± 0,5) skal checkes efter angivelserne fra leverandøren af inhibitorerne. 18

19 4 Montage Sikkerhedsregler før montage Anlæg gøres spændingsløst Inden monteringsarbejdet påbegyndes, skal strømmen afbrydes på hoved- og fareafbryderen samt netafbryderen. Undladelse heraf kan medføre strømstød med svær tilskadekomst til FARE følge. 4.2 Levering, transport, opbevaring Emballeret i transport-karton WTC-kedlen leveres komplet med tilbehør i en stabil kartonemballage. Emballagen er nemmest at fjerne, når WTC-kedlen er rejst op. Emballage + Transport må kun ske i kartonen. + Transportinstruktionerne på kartonen skal følges. + WTC-kedlen må ikke stilles på gas- eller vandtilslutningerne uden styroporpolstringen. 19

20 4 4.3 Montering på væg Montering af vægophæng Montering af vægophæng + Vedlagte ophængningsbeslag 1 sættes op på væggen ved anvendelse af boreskabelon med tilhørende spændeskruer. 3 o De vedlagte raw-pluggs kontrolleres for egnethed til den foreliggende vægopbygning ) o Tag hensyn til, at aftrækket skal have et fald mod kedlen på 3 (svarende til ca. 5,5 cm pr. 1 meter). o Vær opmærksom på frirum under kedlen til montering af hydrauliske tilslutningsgrupper. o Af hensyn til vedligeholdelsen bør der vælges en sideafstand fra skabe og lignende på ca. 30 mm. 61, ,5 Yderligere kedelmål se kap Montering på væg i opstillingsrummet + Vedlagte ophængningsbeslag 1 med tilhørende spændeskruer sættes op på vægggen under anvendelse af boreskabelonen. De vedlagte raw-pluggs kontrolleres for egnethed til den foreliggende vægopbygning. Af hensyn til vedligeholdelsen bør der vælges en sideafstand på hver side fra skabe og lignende på 30 mm. + Derefter udtages kedlen fra emballagen som vist. + Vedlagte afstandsholdere anbringes til højre og venstre på bagsiden af kedlen, så langt nede som muligt. + Kedlen hænges ind i ophængningsbeslaget. Vær sikker på, at ophæng og kedlens modpart har et godt indgreb. + Efter endt montering oprettes kedlen i vater ved hjælp af de 2 stilleskruer 2. Ved den videre montage er det fornuftigt at tage kappen af + Kedlens tilslutningsstykke (tilbehør) monteres. 1) Kedeltilslutningsstykke nyt Bestillings-nr For gamle kedeltilslutningsstykker gælder målet 234 mm bestillings-nr hhv. bestillings-nr Montering på vægophæng 1 2 FARE Kappen på WTC-kedlen er fastgjort med en skrue (elektrisk sikkerhed). Kontroller altid at denne skrue er monteret efter at kedlen er blevet installeret 20

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC-GB 120 300-A 83251709 1/2009-03

Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC-GB 120 300-A 83251709 1/2009-03 83251709 1/2009-03 Overensstemmelseserklæring iht. ISO/IEC guide 22 Sprachschlüssel 4821000009 Producent: Max Weishaupt GmbH Adresse: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserende gaskedel

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A

Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A 83051309 2/2002 Information for fagmanden Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC direktiv 22 Udbyder: Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere