manual Montage- og driftsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "manual Montage- og driftsvejledning"

Transkript

1 manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A /2009

2 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt GmbH Max Weishaupt Straße D Schwendi Produkt: Kondenserende gaskedler Type: WTC 15-A, WTC 25-A, WTC 32-A De ovenfor beskrevne produkter svarer ifølge bestemmelserne for retningslinierne: GAD 90/396/EWG Direktiv for gaskomponenter LVD 73/23/EWG Lavspændingsdirektiv EED 92/42/EWG Nyttevirkningsgrad EMC 89/336/EWG Elektromagnetisk kompabilitet har disse produkter følgende CE-mærkning CE BM 3092 Schwendi ppa. Dr. Lück ppa. Denkinger Produktionstest til 1. BImSchV Hermed bekræftes det, at den væghængte kondenserende gaskedel WTC 15/25/32 overholder kravene i henhold til 1. BImSchV. En omfattende kvalitetssikring er garanteret gennem et certificeret kvalitetssystem efter ISO 9001.

3 Indhold Generelle anvisninger 5 2 Sikkerhedsanvisninger 6 3 Teknisk beskrivelse Beskrivelse og anvendelse Funktion Generelle bemærkninger Vigtige komponenter Principiel opbygning og variant Variantoversigt Udførelse -H Udførelse -H Udførelse -W Udførelse -C (kun WTC 25-A) Forudsætninger Krav til centralvarmevandet Tilladt hårdhedsgrad Påfyldevandmængde Behandling af påfylde- og efterfyldningsvand Montage Sikkerhedsregler for montage Levering, transport, opbevaring Vægmontage Tilslutning på vandsiden Vandpåfyldning El-tilslutning Ekstern kedeltilslutning WCM Kedeludførelse -H-0 konvertering til udf. -H Tilslutning af en 3-vejs-ventil Tilslutning af en ekstern cirk. pumpe Fjernstyring af ydelse Tilslutning af føler ved bufferregulering (Variant P1 og P2) Tilslutning på gassiden Kondensat Aftræksafslutning Idriftsætning og betjening Betjeningselementer Sikkerhedsanvisning ved første idriftsættelse Tæthedskontrol med luft Funktionskontrol uden gas Automatisk konfiguration Yderligere programforløb Idriftsætning Tilslutningstryk ved max. belastning Trinløs indstilling af ydelsen 37 3

4 6 6 Betjeningsvejledning Betjenings-menu Bruger-menu Visnings-menu Indstillings-menu Fagmandens-menu Adgang til info- og indstillings-menu Info-menu Parameter-menu Fejlhukommelse Servicefunktion via PC-interface Specielle anlægsparametre Reguleringsvariant Weishaupt Condens Manager (WCM) Konstant fremløbs-temperaturregulering Udetemperaturafhængig fremløbstemperatur Varmtvandsladefunktion (kun udførelse -W) Varmtvandsfunktion (kun udførelse -C) Varmtvandsladefunktion (udførelse -H / -H0) Specialfunktioner PEA-pumpe Matrix for styring af pumpen under varmedrift Regulering af PEA-pumpe under VV-produktion Valgfri ind- og udgange Regulering med en bufferføler Regulering med to bufferfølere Regulering med blandepotte Sikkerheds- og overvågningsfunktion Temperaturovervågning Følerovervågning Frostsikring varme Frostsikring varmt vand (udførelse -W) Driftsforstyrrelse, deres årsag og afhjælpning Service og vedligeholdelse Sikkerhedsregler ved vedligeholdelse Checkliste for vedligeholdelse WTC Rengøring af brænder og varmeveksler Skorstensfejerfunktion Tekniske data Ydelse, virkningsgrad, emission Elektriske data Tilladelige omgivelsesbetingelser Udlægning af aftrækssystem Vægt, mål 75 A Tillæg 76 Konvertering til F-gas 76 Tilpasning af varmeydelse 76 Wobbe-index 76 Omregningstabel O 2 CO 2 77 Følerværdier 77 Intern kedel-fortrådning 78 Kundeservice 79 Reservedele 80 Stikordsregister 94 4

5 1 Generelle anvisninger 1 Deres informationspakke Dette er de brugervejledninger, der følger med kedlen. De kan få svar på Deres spørgsmål i følgende vejledninger: Info til brugeren: q Betjeningsvejledning for bruger WTC 15-A/25-A og WTC 32-A (Denne vejledning kan anbringes i stiklommen, der sidder i den nederste låge på betjeningspanelet). Info til installatøren: q Montage- og driftsvejledning WTC 15-A/25-A og WTC 32-A Denne montage- og driftsvejledning WTC 15-A/25-A og WTC 32-A er fast tilhørende kedlen og skal til enhver tid opbevares på montagestedet. henvender sig udelukkende til kvalificeret fagpersonale. indeholder de vigtigste anvisninger for en sikkerhedsmæssig korrekt montering, idrifttagning og vedligeholdelse af kedlen. skal håndhæves af alle, som arbejder med kedlen. Forklaring af symboler og anvisninger Manglende iagttagelse af dette symbol kan medføre svære sundhedsmæssige, grænsende til livstruende skader. FARE Manglende iagttagelse af dette symbol kan medføre skader på eller driftsforstyrrelser af brænderen eller i det omkringliggende miljø. Aflevering og instruktion Efter at installatøren er færdig med kedelinstallationen, skal han aflevere denne vejledning til slutbrugeren og gøre denne opmærksom på, at den skal opbevares i kedlens opstillingsrum. På slutbrugerens betjeningsvejledning kan/skal der påføres adresse og telefon-nummer på et servicefirma. Senest i forbindelse med afleveringen af WTC-kedlen skal installatøren iht. Gasreglementet give brugeren en instruktion i betjening og drift af kedlen. Garanti og ansvar Principielt gælder vore Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ydelser til garanti- og ansvarserstatninger er udelukket, hvis de kan føres tilbage til en eller flere af følgende årsager: Forkert anvendelse af anlægget. Uhensigtsmæssig montering, idrifttagning, betjening og servicering af anlægget Drift af anlægget med defekte sikkerhedsindretninger eller ved ukorrekt anbragt eller ikke funktionsdygtigt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr Tilsidesættelse af anvisningerne i montage- og driftsvejledningen Egenhændig ombygning af kedlen Indbygning af ekstra komponenter, der ikke er afprøvet samtidig med anlægget Ændring af brændkammeret er ikke tilladt Mangelfuld overvågning af apparatdele, der er udsat for slitage Ukorrekt gennemførte reparationer Force majeure Skader, der er opstået med fortsat drift trods optræden af en mangel Ikke egnede brændstoftyper Mangel på forsyningsledninger Ikke har anvendt originale -weishaupt- reservedele Der skal endvidere etableres en systemadskillelse på anlæg, som ikke er diffusionstætte. ADVARSEL FARE Ved tilsidesættelse af dette symbol er der risiko for, at man kan få elektriske stød, som kan medføre svære sundhedsmæssige, til livstruende skader. + Dette symbol kendetegner handlinger, som De skal udføre. 1. Et handlingsforløb med flere trin er 2. gennemnummereret. 3. q Dette symbol angiver, at der skal foretages en kontrol. Dette symbol angiver punkter, som skal gennemgås. È Henvisning til detaljerede informationer Forkortelser Tab. Tabel Kap. Kapitel 5

6 2 2Sikkerhedsanvisninger Fare ved forkert brug og håndtering af kedlen Weishaupt kedlen er konstrueret i overensstemmelse med gældende normer og retningslinier og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå fare for liv og lemmer for brugeren eller tredje person enten ved forkert benyttelse eller ved beskadigelse af kedlen eller andet materiel. For at undgå skader må kedlen kun bruges: til det specifikke formål i sikkerhedsteknisk korrekt stand under hensyntagen til alle anvisninger i denne montage- og driftsvejledning ved overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesarbejder. Enhver uregelmæssighed, der kan have indflydelse på sikkerheden, skal omgående afhjælpes og kontrolleres. Uddannelse af personale Kun kvalificeret personale må arbejde med kedlen. Kvalificeret personale er de personer, der er fortrolige med opbygning, montage, indregulering, idriftsættelse og vedligeholdelse af kedlen, og som til deres arbejdsområde har brug for følgende kvalifikationer: Fagligt kvalificeret og uddannet samt ansat hos en aut. VVS-installatør. Har de nødvendige certifikater ved opstart og service som Gasreglementet foreskriver. Fagligt kvalificeret og uddannet samt ansat hos en aut. el-installatør. Forholdsregler Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Alle eksisterende sikkerhedsindretninger skal kontrolleres regelmæssigt. Uformelle sikkerhedsmæssige forholdsregler Foruden montage- og driftsvejledningen skal hvert lands specifikt gældende regler og foreskrifter til forebyggelse af uheld respekteres. Specielt skal de pågældende opbygnings- og sikkerhedsforskrifter overholdes. Alle sikkerheds- og fareadvarsler på kedlen skal holdes i læsbar stand. Vedligeholdelse og udbedring ved driftsforstyrrelser Udføre foreskrevne indstillings-, vedligeholdelses- og inspektionsarbejder inden for den givne frist. Brugeren skal informeres før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejder. Ved al service-, inspektions- og reparationsarbejde skal kedlens strømforsyning afkrydses og hovedafbryderen sikres mod uventet genindkobling. Gastilførslen afbrydes. Hvis der ved service og kontrol åbnes for tætningsskruerne, skal tætningsfladerne renses grundigt og tilpasses yderst nøjagtigt ved genmontering. Beskadigede pakninger udskiftes. Tæthedsprøve gennemføres! Flammeovervågnings- og begrænsningsindretninger, motorer og andre sikkerhedsindretninger må kun repareres af producenten eller dennes bemyndigede. Løsnede skrueforbindelser skal efter genetablering efterses og spændes. Efter afsluttet service funktionsafprøves sikkerhedsindretningerne. Konstruktionsmæssige forandringer på kedlen Uden tilladelse fra fabrikanten må ingen forandringer, påbygninger eller ombygninger foretages. Alle ombygningsforanstaltninger kræver en skriftlig bekræftelse fra Max Weishaupt GmbH. Defekte dele på kedlen skal straks udskiftes. Ingen ekstra komponenter må indbygges, som ikke er blevet afprøvet sammen med kedlen. Kun original Weishaupt reserve- og sliddele må anvendes. Ved anvendelse af ikke originale dele gives der ingen garanti for disses holdbarhed, konstruktion, belastning og sikkerhed. Rengøring og bortskaffelse Anvendelse af miljøfarlige stoffer og materialer skal bortskaffes på en forsvarlig måde og må ikke smides ud sammen med dagrenovationen. Sikkerhedsforholdsregler Kedlen må kun sættes i drift, når alt beskyttelsesudstyr er fuldt funktionsdygtigt. Det anbefales, at kedlen kontrolleres og efterses hvert andet år, for synlige skader og funktionsdygtighed. Alt efter anlægsbetingelserne skal hyppigheden for eftersyn vurderes. Risiko ved arbejde på elektriske anlæg Alt arbejde vedrørende den elektriske forsyning skal udføres af en faglært elektriker! Kedlens elektriske dele skal efterses iht. vedligeholdelsesplanen. Løse forbindelser og defekte kabler skal øjeblikkelig kasseres. Ved arbejde på spændigsførende dele skal yderligere en person tilkaldes, som i nødstilfælde kan afbryde for hovedafbryderen. 6

7 Generelle bemærkninger Installation og tilslutning af gas og aftræksystem må kun udføres af en aut. VVS-installatør og installeres efter gældende forskrifter og reglementer: Gasreglementet afsnit A.- Vandnorm - Afløbsnorm - Bygningsreglementet - stærkstrømsbekendtgørelser samt Arbejdstilsynets krav og publikationer. Inden installation skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. 2 Ved gaslugt Undgå rygning, åben ild og gnistdannelse (f.eks. tænd og sluk af lysapparater eller elektriske apparater). Vinduer og døre åbnes. Gasafspærringshane åbnes. Beboerne i huset advares og bygningen forlades. Gasselskabet eller VVS- og servicefirma underrettes. Anvend en telefon der ikke er i området med gaslugt. Gasegenskaber Lad gasleverandøren angive følgende: Gasfamilie og gruppe Wobbetal W ø Brændværdi Max. CO 2 -indhold Gastilslutningstryk Rør-gevindforbindelser Der må kun anvendes tætningsmaterialer, som er afprøvet og godkendt af DGP (Dansk Gasmateriel Prøvning). Enhver brugsanvisning skal overholdes! Tæthedsprøvning + Foretages som beskrevet i Gasreglementet A afsnit 7. Forbindelsessamlinger pensles med skumdannende midler eller lignende, som ikke forårsager korrosion. Gasselskab Dato Underskrift Gasart: 3 Brændværdi H N : kwh/m n Max. CO 2 : % Tilslutningstryk: mbar Konvertering til anden gasart WTC-kedlen er afprøvet med N-gas eller F-gas. Den er forindstillet til en bestemt gasart afhængig af hvilket land den er bestemt til - se nedenstående tabel. Ved anvendelse af F-gas anbefales propan. Drift med propan/butan-blanding eller butan er kun tilladt i samråd med producenten. Max Weishaupt GmbH D Schwendi Max. varmebelastning (varme) tilpasset til max. kw + En konvertering til anden gasart kræver en ny kalibrering og indregulering samt en ny kontrol af O 2 -indholdet. Typeskiltet skal ændres så det passer til den nye gasart (se kap ) 7

8 3 3Teknisk beskrivelse 3.1 Beskrivelse og anvendelse Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/25-A og WTC 32-A er kondenserende gaskedler for modulerende drift uden nedre temperaturbegrænsning. til montage på væg i lukkede rum (Installation i det fri er ikke tilladt). til opvarmning af varmeanlæg i lukkede systemer. til aftræk udført som balanceret aftræk gennem tag og splitaftræk ført gennem en afmeldt skorsten eller ventilationskanal. til forbrændingslufttilførsel enten som rumluftafhængig (åbent system) eller som rumluftuafhængig (lukket system). til N-gas E/LL og F-gas B/P. 3.2 Funktion Generelle bemærkninger Bortledning af kondensat Det kondensat, der opstår i en kondenserende gaskedel, ledes ud i husets spildevandsledning via en vandlås indbygget i kedlen. Forbrændingsluft Forbrændingsluften tilføres alt efter driftsmåden enten fra opstillingsrummet (rumluftafhængig drift) eller via et koncentrisk aftrækssystem (rumluftuafhængig drift). Aftræk Den afkølede røggas fra varmeveksleren ledes via en aftrækskanal af polypropylen (PP) til kedlens afgangsrør, hvor der er mulighed for at tilslutte videre med de forskellige løsninger af Weishaupt aftrækssystem WAL-PP. + Montage- og driftsvejledningen WAL-PP skal overholdes! Sikkerhedsindretninger En indbygget røggastemperaturbegrænser (max. 120 C) og en sikkerhedstemperaturbegrænser afbryder for kedlen i tilfælde af overtemperatur. 8

9 3.2.2 Vigtige komponenter 3 Varmeveksler Varmeveksleren er fremstillet af en korrosionsbestandig støbt aluminiums-legering, gennem hvilken opvarmningsvandet strømmer nedefra og op igennem veksleren. Varmevekslerens funktion Varmeveksleren er konstrueret, så røggassen ved passende lave systemtemperaturer afkøles ned under røggassens dugpunkt. Veksleren er vandomsluttet og behøver derfor ingen ekstra isolering. Ved at udnytte den latente varme i røggassen opnår kedlen sin høje nyttevirkningsgrad. I varmeveksleren er der intern hydraulisk forbindelse til den integrerede pumpe og 3-vejs ventilhus (udførelse -C og -W). Strålingsbrænder Den overhedningssikrede strålingsbrænder består af et højbelastbart metalvæv (FeCr-Alloy). Flammeovervågningen og reguleringen af gasmængden sker ved hjælp af en SCOT -overvågningselektrode i forbindelse med den fuldelektroniske blanderegulering og Weishaupt Condens Manager (WCM). 9

10 3 Udførelse med PEA-pumpe For kondenserende gaskedler med en PEA-pumpe (PWM-pumpe med permanentmagnet-teknik) er pumpens maximale modulationsområde i fabriksindstilling 40-60% (WTC 15-A), 40-70% (WTC 25-A) hhv % (WTC 32-A). Modulationsområdet kan med hjælp af parameter P42 og P43 indstilles under fagmandens menu. Med denne pumpe bliver vandgennemstrømningen i kedlen tilpasset ydelsen og dermed bliver strømforbruget reduceret. Den resterende løftehøjde indenfor modulationsområdet fremgår af omstående diagram. È Se detaljeret beskrivelse af reguleringsfunktionen i kap Diagram resterende løftehøjde WTC 15-A, WTC 25-A og WTC 32-A med PEA-pumpe Restløftehøjde [m] Omdr.tal 100%... 80%... 60%... 40%... 20% Henvisning: Ved omskiftning til varmtvandsproduktion (udførelse -W) arbejder pumpen i 3 minutter med en ydelse på 40%. Derefter stiger ydelsen under varmtvandsproduktion til den værdi, der er indstillet i parameter P45. Volumenstrøm [l/h] 10

11 Udførelse med 3-trins pumpe (WTC 15-A/25-A) Ved kondenserende gaskedler med 3-trins pumpe kan pumpetrin indstilles manuelt på pumpen. Ved levering er den indstillet på pumpetrin 2. For den hydrauliske udførelse af varmeanlægget fremgår den resterende løftehøjde af hosstående diagrammer. Afhængig af anlæggets opbygning kan pumpens ydelse reduceres. Diagram over resterende løftehøjde for WTC 15-A med 3-trins pumpe Restløftehøjde [m] Volumenstrøm [l/h] Trin 3 Trin 2 Trin 1 Diagram over resterende løftehøjde for WTC 25-A med 3-trins pumpe Restløftehøjde [m] Volumenstrøm [l/h] Trin 3 Trin 2 Trin 1 Tryktab på WTC-kedel -H-0, der er uden indbygget pumpe Det nedenstående diagram viser tryktabet over WTC-kedlen og skal regnes med ved udlægning og dimensionering af varmeanlægget. Gennemstrømningsgrænser Kedeltype Min. gennemstr. Max. gennemstr. WTC 15-A 0 l/h 1300 l/h WTC 25-A 0 l/h 2200 l/h WTC 32-A 0 l/h 2200 l/h Diagram over tryktab WTC 15-A/25-A/32-A, udf. -H-0 uden pumpe Tryktab [mbar] Volumenstrøm [l/h] 11

12 3 Ekspansionsbeholder Nedenstående diagram skal betragtes som retningsgivende kontrol af, om den indbyggede trykekspansionsbeholder på 10 liter er tilstrækkelig eller om der skal monteres en ekstra ekspansionsbeholder. For at kunne anvende skemaet skal følgende data iagttages: Fortryk i ekspansionsbeholder skal svare til den anlægsstatiske højde over kedlen (f.eks. anlægshøjde 10 m Í fortryk 1,0 bar) Max. driftstryk: 3 bar Arbejdsdifferencetryk sikkerhedsventil: 0,5 bar Samlet anlægsindhold mindst 2 l Maximal tilladt samlet vandindhold i varmeanlægget med indbygget ekspansionsbeholder 2) Henvisning: Det anbefales at få kontrolleret eksp. beholderens fortryk og funktion med jævne mellemrum f.eks. i forbindelse med service og eftersyn af kedel. Eksempel: Max. fremløbstemperatur på 50 C, anlægshøjde 7,5 m og fortryk 0,75 bar giver dette et max. vandindhold på ca. 260 l. Overskrides dette skal der monteres en ekstra trykekspansionsbeholder. Et lille tip ved udskiftning af en kedel på et eksisterende anlæg. Hvis det er svært at bedømme anlæggets vandindhold, kan man med fordel, inden man tager vand af, montere en vandmåler i serie med en tømmehane og slange. Når anlægget er tømt, kan man på vandmåleren aflæse det omtrentlige vandindhold. Maximal Anlægshøjde Størrelse fremløbsekspansionsbeholder temperatur 5 meter 1) 7,5 meter 10 meter 1) 12,5 meter 1) 15 meter 1) 10 liter 40 C C C C C ) Ekspansionsbeholderens fortryk skal ændres tilsvarende. Fuldelektronisk blanderegulering WTC 15-A/25-A og WTC 32-A er udstyret med en fuldelektronisk blanderegulering, som regulerer gasmængden i afhængighed af den målte ioniseringsstrøm. Reguleringen af luftmængden sker ved hjælp af omdrejningsreguleret blæser. Grundlaget for reguleringen ses på hosstående diagram. Grundlaget for reguleringen optræder for alle gasarter ved λ = 1,0. Dette maksimum findes indenfor rammerne af en kalibrering fra tid til anden. Kalibrering udføres: hver gang kedlen har været elektrisk afbrudt på hovedafbryderen og atter bliver genindkoblet. efter 100 brændertimer efter 500 brænderstarter efter optræden af bestemte fejl (f.eks. F21, W22,..) Det herunder målte maksimum anvendes til beregning af setpunktværdier. 2) Det er påkrævet, at der udføres en objektorienterende beregning. Diagram ioniseringsstrømregulering Ioniseringsstrøm [I O ] I o max I o beregn λ=1 λ 1,3 Reguleringsområde Lufttal [λ] Henvisning: En kalibrering kan også udføres manuelt. Dette er nødvendigt, hvis der under service eller reparation udskiftes følgende dele: Brænder SCOT-elektrode, ioniseringskabel WCM-elektronik Gasventil (For at gennemføre en manuel kalibrering se kap : Henvisning til specielle parametre) ADVARSEL Ved en kalibrering forekommer der kortvarigt (ca. 2 sek.) CO-emission over 1000 ppm. 12

13 3.3 Principiel opbygning og variant Variantoversigt Udførelse -H: Ren opvarmningskedel uden varmtvandsproduktion Udførelse -H-0: Ren opvarmningskedel, uden indbygget pumpe og ekspansionsbeholder. NB! lagerføres ikke i DK, leveres kun til ordre Udførelse -W: Udførelse -C: Kedel med indbygget 3-vejs-ventil for varmtvandsproduktion med Weishaupt varmtvandsbeholdere eller beholdere af fremmed fabrikat Kedel med varmtvandsproduktion via en pladevarmeveksler og gennemstrømningsføler til registrering af den aftappede vandmængde. WTC 15-A: WTC 25-A: WTC 32-A: Leveres i udførelserne -H, -H-0 og -W. Udførelse med cirkulationspumpe enten som 3-trins eller omdrejningsreguleret PEA-pumpe. Leveres i udførelserne -H, -H-0, -W og -C. Udførelse med cirkulationspumpe enten som 3-trins eller omdrejningsreguleret PEA-pumpe. Leveres i udførelserne -H, -H-0 og -W. Udførelse med indbygget omdrejningsreguleret PEA-pumpe. WTC 32-A leveres kun med ekspansionsbeholder i udførelse -W Udførelse -H 1 Røggasafgang 2 Lufttilførsel 3 Ekspansionsbeholder (for WTC 15-A/25-A) 4 Manometer 5 LCD-display 6 Drejeknap 7 Funktions-tast (enter) 8 Reset-tast 9 Start-/stopknap 10 PC-tilslutning 11 El-tilslutningsområde 12 Kabelkanal 13 Returløb varmeanlæg Ø 18 mm 14 3-vejs-ventil 15 Gasrør Ø 18 mm 16 Rengøringsåbning på vandlås 17 Vandlås 18 Fremløb varmeanlæg Ø 18 mm 19 Pumpe 20 Kondensafløbsslange 21 Røggasføler (NTC 5kΩ) 22 Inspektionsåbning varmeveksler 23 Fuldelektronisk blandesystem 24 Varmeveksler af Al Mg Si 25 Tændelektrode 26 SCOT-elektrode 27 Brænder 28 Fremløbsføler (NTC 5kΩ) 29 Automatisk luftudlader reset

14 Udførelse -H-0 Udførelse -H-0 er en kedel kun beregnet til opvarmning og uden varmtvandsproduktion. Anlægspumpe og ekspansionsbeholder skal monteres separat. Hvis anlægspumpen bliver monteret på fremløbet skal anlægstrykket på mindst 1 bar overholdes: For dimensionering af pumpe skal trykdiagrammet i kap anvendes. Weishaupt anbefaler at indbygge pumpen på returløb fra varmeanlægget før kedel. 1 Fremløb varmeanlæg 2 Returløb varmeanlæg Udførelse -W 3-vejs ventilen er monteret direkte på kedlens varmeveksler (kedelblok). Ventilen består af 2 dele, underdelen med indbygget ventillegeme og motor, der let monteres. Den fastholdes med en bajonetkobling. Ventilen kører i begge stillinger mod et endestop, og kræver derfor kun elektrisk energi ved omstilling fra den ene ventilstilling til den anden. Palen for manuel betjening på 3-vejs ventilen kan sættes i midterstilling og portene i ventilen er nu åbne ud mod både beholder og anlæg (se kap. 4.5). Udførelse -W er i modsætning til udførelse -H forsynet med tilslutningsrør for tilslutning af en varmtvandsbeholder. Bemærk: Ekspansionsbeholder er kun indbygget i WTC 15-A, WTC 25-A samt WTC 32-A udf. W 1 Fremløb varmeanlæg 2 Returløb varmeanlæg 3 Fremløb varmtvandsbeholder 4 Returløb varmtvandsbeholder

15 3.3.5 Udførelse -C (kun WTC 25-A) 3 Udførelse -C indeholder en 3-vejs-ventil af samme konstruktion som udførelse -W. Den aftappede vandmængde registreres nøjagtigt med en gennemstrømningsføler (6) og databehandles ved hjælp af Weishaupt Condens Manager (WCM). For at sikre en konstant udløbtemperatur ved varmtvandsafgangen er udførelse -C udstyret med en temperaturføler (5). Der er mulighed for at fastholde temperaturen på det varme vand, så der kan tappes varmt vand straks efter påbegyndelse af en tapning. Denne funktion kan afstilles. For at sikre en god varmtvandskomfort har -C en boosterfunktion, ved hjælp af hvilken brænderydelse ved en tappemængde på over 4 l / min og en udløbstemperatur > 50 C forhøjes til ca. 28 kw. Denne funktion kan frastilles på fagmandens-menu (parameter P62). Pladevarmeveksleren (8) kan let trækkes ud, når man har løsnet de to flangeskruer (7). ADVARSEL Kalkholdigt drikkevand ved udførelse -C kan føre til tilsvarende kalkaflejringer i pladevarmeveksleren. Fra en samlet hårdhed på over 18 dh anbefales det ikke at anvende kombikedler generelt. En løsning med varmtvandsbeholder vil være bedst. NB! Pladevarmeveksleren består af rustfrit stål og kobber. Må ikke anvendes på brugsvandssystemer med galvaniserede jernrør. 1 Fremløb varmeanlæg 2 Returløb varmeanlæg 3 Varmtvandsudløb 4 Koldtvandstilgang 5 Varmtvandsføler 6 Gennemstrømningsføler 7 Spændeskruer for pladevarmeveksler 8 Pladevarmeveksler

16 3 3.4 Forudsætninger Leveringsomfang Det driftsklare kedel leveres emballeret i en karton. Følgende dele er løst vedpakkede: Brugerdokumentation i plastomslag Ophængningsbeslag Skruer og raw-pluggs Monteringsskabelon Afstandsholder Monteringsforskrifter Ved transport og opbevaring af kedlen må det påses, at den ikke udsættes for følgende påvirkninger: mekaniske påvirkninger som deformering, forspænding, ridser. forureninger af enhver art, f.eks. vand, olie, fedtstoffer, opløsningsmidler, støv fremmedlegemer, aggressive dampe m.v. elektriske påvirkninger, f.eks. fra elektrostatiske udladninger eller unaturligt store elektriske felter. klimatiske belastninger som f.eks. temperaturer uden for området -10 C C, kondensation på grund af dugfald, relativ luftfugtighed over 75%. Meget vigtigt - ved kedeludskiftning! Hvis forbrændingsluften bliver ført til WTC-kedlen gennem en skorsten, som tidligere har været anvendt på en olie- eller fastbrændselskedel, skal skorstenen ubetinget renses. Skorstenen skal være absolut ren, hvilket betyder fri for støv, svovlbelægninger, snavs, diffunderende materialer f.eks. maling, puds og isolering. I tvivlstilfælde kontakt den lokale skorstensfejer. Hvis WTC-kedlen skal monteres på et eksisterende varmeanlæg skal dette gennemskylles grundigt, for at fjerne rust, snavs, slam o.lign. inden kedlen bliver tilsluttet. Hvis kedlen skal tilsluttes på et varmesystem med ikke iltdiffusionstætte plastrør, skal der laves en systemadskillelse via en varmeveksler. Ellers vil/kan der komme aflejringer, som vil/kan medføre skader og funktionsforstyrrelser (lokal overophedning, slitage, støj o.lign). + Indbyg i givetfald en slamudskiller i returløbet Krav til opstillingsrummet Det frost- og fugtighedsfrie opstillingslokale skal være i overensstemmelse med de stedlige bestemmelser. Samtidig skal kravene fra følgende opfyldes: Bygningsreglementet Gasreglementet, afsnit A Rumluftafhængig drift Forbrændingsluften skal være fri for aggressive stoffer (halogener, klorider, fluorider o.s.v) og fri for forureninger (støv, byggematerialer, dampe o.s.v.). Kedlen må ikke tages i brug, så længe der endnu pågår bygningsarbejder i lokalet. Uhindret tilførsel af forbrændingsluft (rumluftafhængigt system) Eksempel på aftræk ført igennem eksisterende skorsten Friskluftåbning må IKKE blokeres! 16

17 3.5 Krav til centralvarmevandet 3 Anvisning: I overensstemmelse med VDI-direktivet 2035 gælder følgende krav for centralvarmevandet. Ubehandlet påfyldnings- og efterfyldningsvand skal være af kvalitet svarende til drikkevand (farveløs, klar, uden aflejringer) Påfyldnings- og efterfyldningsvand skal være forfiltreret (porestr. max. 25 μm) ph-værdien skal ligge i området 8,5 ± 0,5 Der må ikke kunne forekomme ilttilførsel til centralvarmevandet (max. 0,05 mg/l), Hvis anlægskomponenterne ikke er diffusionstætte, skal kedlen kobles fra varmekredsen via en systemdeling. Er der spørgsmål vedrørene påfyldningsvandet, kontakt Max Weishaupt på tlf Tilladt hårdhedsgrad for vand Vandets tilladelige hårdhedsgrad bestemmes i forhold til mængden af på- og efterfyldningsvand. Vandets max. samlede hårdhedsgrad ved WTC 15-A + Af diagrammet fremgår det, om det er nødvendigt med foranstaltninger til vandbehandling. Hvis påfyldnings- og efterfyldningsvandet ligger i området over grænsekurven: + På- og efterfyldningsvandet skal behandles. Hvis påfyldnings- og efterfyldningsvandet ligger i området under grænsekurven, skal det ikke behandles. Samlet hårdhedsgrad [ dh] Henvisning: På- og efterfyldningsvandet skal dokumenteres. På- og efterfyldningsmængde [ l ] Vandets max. samlede hårdhedsgrad ved WTC 25-A Samlet hårdhedsgrad [ dh] På- og efterfyldningsmængde [ l ] Vandets max. samlede hårdhedsgrad ved WTC 32-A Samlet hårdhedsgrad [ dh] På- og efterfyldningsmængde [ l ] 17

18 Påfyldt vandmængde Hvis der ikke findes information om den påfyldte vandmængde, kan der dannes et ca. skøn iht. nedenstående tabel. Ved bufferanlæg skal der tages højde for bufferindholdet. Varmesystem Ca. påfyldt vandmængde (1 55/45 C 70/55 C Rør- og stålradiatorer 37 l/kw 23 l/kw Støbejernsradiatorer 28 l/kw 18 l/kw Pladejernsradiatorer 15 l/kw 10 l/kw Ventilation 12 l/kw 8 l/kw Konvektorer 10 l/kw 6 l/kw Gulvvarme 25 l/kw 25 l/kw (1 relateret til bygningens varmebehov Behandling af på- og efterfyldningsvand Afsaltning (anbefales af Weishaupt) + Fuldstændig afsaltning af på- og efterfyldningsvand (Anbefaling: blødgøringsanlæg) Når centralvarmevandet er fuldt afsaltet må efterfyldningsvandmængder op til 10% af anlægsindholdet være ubehandlet. Større mængder efterfyldningsvand skal også afsaltes. + Check ph-værdien (8,5 ± 0,5) i det afsaltede vand: Efter idriftsættelse Efter ca. 4 ugers drift Ved det årlige serviceeftersyn + Tilpas vandets ph-værdi evt. ved tilsætning af trinatriumfosfat. Blødgøring (ionudbytter) Skader på anlægget pga. forhøjet ph-værdi: Korrosionsdannelse kan beskadige anlægget. + Efter blødgøring med kationbytter skal ph-værdien stabiliseres igen på grund af ADVARSEL centralvarmevandets alkalisering. + På- og efterfyldningsvand skal blødgøres + ph-værdien skal stabiliseres + ph-værdien (8,5 ± 0,5) skal checkes ved det årlige serviceeftersyn. Hårdhedsstabilisering Skader på anlægget på grund af uegnede inhibitorer: Korrosionsdannelse og aflejringer kan beskadige anlægget. ADVARSEL + Der må kun anvendes inhibitorer, hvis leverandøren garanterer følgende: De krav der stilles til centralvarmevandet bliver opfyldt. Anlæggets varmeveksler bliver ikke angrebet korrosivt. Der vil ikke opstå slamdannelse i centralvarmeanlægget. + På- og tilsætningsvandet skal behandles med inbibitorer. + ph-værdien (8,5 ± 0,5) skal checkes efter angivelserne fra leverandøren af inhibitorerne. 18

19 4 Montage Sikkerhedsregler før montage Anlæg gøres spændingsløst Inden monteringsarbejdet påbegyndes, skal strømmen afbrydes på hoved- og fareafbryderen samt netafbryderen. Undladelse heraf kan medføre strømstød med svær tilskadekomst til FARE følge. 4.2 Levering, transport, opbevaring Emballeret i transport-karton WTC-kedlen leveres komplet med tilbehør i en stabil kartonemballage. Emballagen er nemmest at fjerne, når WTC-kedlen er rejst op. Emballage + Transport må kun ske i kartonen. + Transportinstruktionerne på kartonen skal følges. + WTC-kedlen må ikke stilles på gas- eller vandtilslutningerne uden styroporpolstringen. 19

20 4 4.3 Montering på væg Montering af vægophæng Montering af vægophæng + Vedlagte ophængningsbeslag 1 sættes op på væggen ved anvendelse af boreskabelon med tilhørende spændeskruer. 3 o De vedlagte raw-pluggs kontrolleres for egnethed til den foreliggende vægopbygning ) o Tag hensyn til, at aftrækket skal have et fald mod kedlen på 3 (svarende til ca. 5,5 cm pr. 1 meter). o Vær opmærksom på frirum under kedlen til montering af hydrauliske tilslutningsgrupper. o Af hensyn til vedligeholdelsen bør der vælges en sideafstand fra skabe og lignende på ca. 30 mm. 61, ,5 Yderligere kedelmål se kap Montering på væg i opstillingsrummet + Vedlagte ophængningsbeslag 1 med tilhørende spændeskruer sættes op på vægggen under anvendelse af boreskabelonen. De vedlagte raw-pluggs kontrolleres for egnethed til den foreliggende vægopbygning. Af hensyn til vedligeholdelsen bør der vælges en sideafstand på hver side fra skabe og lignende på 30 mm. + Derefter udtages kedlen fra emballagen som vist. + Vedlagte afstandsholdere anbringes til højre og venstre på bagsiden af kedlen, så langt nede som muligt. + Kedlen hænges ind i ophængningsbeslaget. Vær sikker på, at ophæng og kedlens modpart har et godt indgreb. + Efter endt montering oprettes kedlen i vater ved hjælp af de 2 stilleskruer 2. Ved den videre montage er det fornuftigt at tage kappen af + Kedlens tilslutningsstykke (tilbehør) monteres. 1) Kedeltilslutningsstykke nyt Bestillings-nr For gamle kedeltilslutningsstykker gælder målet 234 mm bestillings-nr hhv. bestillings-nr Montering på vægophæng 1 2 FARE Kappen på WTC-kedlen er fastgjort med en skrue (elektrisk sikkerhed). Kontroller altid at denne skrue er monteret efter at kedlen er blevet installeret 20

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende varmecenter Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A Kompakt 83247509 1/2008 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder: Adresse: Max

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E Kære Kunde Med Vaillant Thermoblock VC 506 kondenserende gaskedel har De købt et topprodukt fra Vaillant. Betjening af denne gaskedel er

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Montage- og driftsvejledning. Hydraulisk system WHB-GB-K og WHT-GB 83251909 2/2008-06

Montage- og driftsvejledning. Hydraulisk system WHB-GB-K og WHT-GB 83251909 2/2008-06 83251909 2/2008-06 1 Brugeranvisning... 4 1.1 Vejledning for bruger... 4 1.1.1 Symbol... 4 1.1.2 Målgruppe... 4 1.2 Garanti og ansvar... 5 2 Sikkerhed... 6 2.1 Forskriftsmæssig anvendelse... 6 2.2 Sikkerhedsforholdsregler...

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC 15 32-A 83247609 1/2013-07

Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC 15 32-A 83247609 1/2013-07 83247609 1/2013-07 Overensstemmelseserklæring Sprachschlüssel 4810000009 Producent: Max Weishaupt GmbH Adresse: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserende gaskedel WTC 15-A, WTC 25-A,

Læs mere

Montage- og driftsvejledning. Kaskademanager WCM-KA 3.0 83258409 1/2013-04

Montage- og driftsvejledning. Kaskademanager WCM-KA 3.0 83258409 1/2013-04 83258409 1/2013-04 1 Brugeranvisninger... 6 1.1 Vejledning for bruger... 6 1.1.1 Symboler... 6 1.1.2 Målgruppe... 6 1.1.3 Garanti og ansvar... 7 2 Sikkerhed... 8 2.1 Forskriftsmæssig anvendelse... 8 2.2

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Montage- og driftsvejledning. Varmtvandsbeholder WES 200-H og WES 500-H 83251309 1/2007-10

Montage- og driftsvejledning. Varmtvandsbeholder WES 200-H og WES 500-H 83251309 1/2007-10 83251309 1/2007-10 1 Brugeranvisninger... 5 1.1 Vejledning for bruger... 5 1.1.1 Symboler... 5 1.1.2 Målgruppe... 5 1.2 Garanti og ansvar... 6 2 Sikkerhed... 7 2.1 Forskriftsmæssig anvendelse... 7 2.2

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC-GB 120 300-A 83251709 1/2009-03

Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC-GB 120 300-A 83251709 1/2009-03 83251709 1/2009-03 Overensstemmelseserklæring iht. ISO/IEC guide 22 Sprachschlüssel 4821000009 Producent: Max Weishaupt GmbH Adresse: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserende gaskedel

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

A-8 Drift og vedligeholdelse

A-8 Drift og vedligeholdelse A-8 Drift og vedligeholdelse A-8: Drift og vedligeholdelse 8. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1. Generelt 8.1.1. Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A

Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A 83051309 2/2002 Information for fagmanden Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC direktiv 22 Udbyder: Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Anlægs- og driftsbog Rensning af opvarmningsvand Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Vigtigt! Anlægs-/ og driftsbogen skal opbevares af ejeren/brugeren

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere