TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden indrykket af GlaxoSmithKline sendt på TV 2/DANMARK Radio- og tv-nævnet har modtaget klage af 7. december 2006 fra Advokat Henrik Poulsen over en tv-reklame for sygdommen hepatitis, som er indrykket af medicinalfirmaet GlaxoSmithKline og sendt på TV 2/DANMARK. Henrik Poulsen gør følgende anbringender gældende: Jeg vil hermed tillade mig at klage over en reklame vist på TV 2 morgentv i mandags. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr Reklamen gik ud på, at man skulle kontakte egen læge før rejse i udlandet, så man herunder ved rejse i Europa, kunne undgå at få hepatitis. Reklamen gav udtryk for at give at give objektiv information om hepatitis, som kom den fra en offentlig myndighed f.eks. Sundhedsstyrelsen. Samtidig spillede den meget på følelserne, idet den viste en masse glade mennesker på rejse i udlandet, mens en speaker fortalte om alle risiciene. Det fremgik til sidst, at det var medicinalfirmaet GlaxoSmithKline, der stod bag. Så vidt jeg ved er det ikke muligt at reklamere for lægemidler. Jeg går i den forbindelse ud fra, at det pågældende medicinalfirma markedsfører et produkt mod sygdommen. I en mail af 8. december 2006 gjorde Radio- og-tv-nævnet Henrik Poulsen opmærksom på Nævnets afgørelse af 8. februar 2006 vedr. klage over tvreklame for Elevator, indrykket af Pfizer sendt på TV 2/Danmark A/S, som umiddelbart vedrører samme problemstilling. Nævnet anmodede Henrik Poulsen om at vende tilbage, såfremt han fandt, at klagen adskilte sig fra denne sag. J.nr.:

2 - 2 - Henrik Poulsen anførte hertil følgende i mail af 8. december 2006: Indledningsvis kan jeg oplyse, at jeg aldrig har set Pfizer-reklamen. Jeg har derfor ingen mulighed for at vurdere, om den reklame kan sammenlignes med reklamen fra Glaxo. Jeg tror imidlertid der er en forskel. Glaxo s reklame er ikke oplysende i objektiv forstand, men kører alene på følelser og på at skabe angst hos modtageren. Oplysningen om, at der er risiko for at få hepatitis ved rejser i Europa, mener jeg også nemt kan opfattes således, at der er en meget stor risiko for at få hepatitis - igen på en måde så det er med til at skabe unødig angst. Alle disse glade rejsende mennesker på reklamen og speakerens overdrevne oplysninger om risiciene er også med til at forstærke budskabet og skabe angst, idet denne blanding af noget meget positivt og godt kombineret med nogle (overdrevne) informationer om et alvorligt emne, virker meget stærkt. Hvis denne reklame kan bringes på danske TV mener jeg reelt, at forbudet mod reklamer for lægemidler er sat helt ud af kraft! Alle producenter kan jo oprette en side på nettet, hvor de foregiver at komme med objektiv information og så launche emnet ved en storstilet reklamekampagne på TV. Såfremt Glaxo s reklame skulle have nogen ligheder med Pfizers reklame (hvilket jeg dog umiddelbart nægter at tro) skal jeg opfordre til at Radioog tv-nævnet straks revurderer sin praksis på området og fastslår at sådanne reklamer reelt er forbudte reklamer for lægemidler. Den nuværende praksis hos nævnet kan meget nemt blive en glidebane, hvor det bliver helt umuligt at dæmme op for reklamer, der reelt reklamerer for lægemidler. Jeg skal derfor venligst anmode om, at Radio- og tv-nævnet realitetsbehandler min klage hurtigst muligt.

3 - 3 - Beskrivelse TV 2/DANMARK A/S har tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med tvreklamen for hjemmesiden indrykket af GlaxoSmithKline sendt på TV 2/DANMARK. I reklamen vises en gruppe unge mennesker på rejse i udlandet. Gruppen foretager sig en række sædvanlige ferieaktiviteter - ligger på stranden, shopper, tager på ture, fester mv. alt imens de både spiser og drikker. En ledsagende speak udtaler: Når du rejser kan du være uheldig at blive smittet med hepatitis A. Det er en virusinfektion i leveren, der kan gøre dig alvorlig syg i længere tid. Du kan blive smittet med hepatitis A også i dele af Europa. Det sker typisk via mad, drikkevarer og dårlig hygiejne, men du kan beskytte dig selv og din familie. Stop hepatitis allerede mens du er i Danmark. Tal med din læge før du rejser. Sidst i reklamen henvises til websiden samt afsenderen GlaxoSmithKline, som angives med logo og firmanavn. Høringssvar TV 2/DANMARK A/S har i høringssvar af 5. januar 2007 anført følgende kommentarer til Henrik Poulsens klage: Vi har ved godkendelsen af reklamen lagt vægt på, at den udelukkende omhandler risikoen for at blive smittet med hepatitis, og at der ikke nævnes nogen form for medicinsk behandling. Det har endvidere været en forudsætning for vores godkendelse, at den pågældende webside kun indeholder generel information om problemet, og at der intetsteds henvises til afsenderens eller andres produkter til vaccination mod hepatitis. Det er på den baggrund vores vurdering, at reklamen ligger inden for Lægemiddel-styrelsens definition på en lovlig disease awarness kampagne. Definitionen lyder som følger:

4 - 4 - Såfremt en såkaldt "disease awareness kampagne" udfærdiget af en navngiven lægemiddelproducent, indeholdende opfordring til at søge yderligere information hos egen læge eller på en navngiven hjemmeside, ikke direkte eller indirekte omtaler konkrete lægemidler, og i øvrigt har karakter af information om sundhed og sygdom (eksempelvis oplysning om en given sygdom), vil en sådan kampagne, som udgangspunkt, ikke være omfattet af lægemiddellovgivningens reklameregler. Vi skal endvidere henvise til nævnets afgørelse i sagen vedrørende en kampagne for Det fremgår af reklamebekendtgørelsens 10, stk. 1, at reklamer ikke på utilbørlig vis må spille på frygt. Kampagner, der informerer om sygdomme, vil i sagens natur altid kunne virke angstfremkaldende. Det er dog vores opfattelse, at den konkrete kampagne på en objektiv og afbalanceret måde informerer om smitterisikoen i forbindelse med rejser i udlandet. Det er på den baggrund vores vurdering, at reklamen hverken auditivt eller visuelt kan siges at spille på frygt på en overdreven eller utilbørlig måde. Samlet set er det TV 2 s opfattelse, at reklamen for ikke strider mod hverken Reklamebekendtgørelsen eller forbudet mod reklamering for receptpligtig medicin. Der vedlægges en udtalelse fra annoncøren, en CD-rom med en kopi af reklamen samt en tekstudskrift. GlaxoSmithKline er i brev af 19. januar 2007 fremkommet med følgende bemærkninger: Vi kan oplyse at vi ved udarbejdelsen af dette indslag har lagt afgørende vægt på, at der netop ikke skulle være tale om reklame for et lægemiddel, i dette tilfælde vores lægemiddel Havrix. Der er således tale om generel information om hepatitis og de smitterisici, der optræder ved rejser i visse lande. Der er ingen referencer til Havrix, og det vil ikke være muligt for den almindelige forbruger at identificere et bestemt lægemiddel, hvilket

5 - 5 - klager heller ikke har gjort. Vi kan oplyse, at der på markedet findes produkter, der kan anvendes til vaccination mod hepatitis. Vi fremsendte en engelsksproget udgave af tv-indslaget til Sundhedsstyrelsen inden offentliggørelsen. Sundhedsstyrelsen meddelte på den baggrund telefonisk en underhåndsgodkendelse af konceptet. Vi henviser i øvrigt til Radio- og tv-nævnets afgørelse af 8. februar 2006 vedrørende et TV-indslag udarbejdet af Pfizer, der omhandlede rejsningsproblemer. Radio- og TV-nævnet godkendte dette indslag, idet Lægemiddelstyrelsen ikke fandt, at der var tale om reklame for et lægemiddel. Lægemiddelstyrelsen lagde vægt på, at den enkelte forbruger ikke ud fra dette indslag kunne identificere et bestemt lægemiddel. Til yderligere støtte for det anførte kan vi oplyse, at vi i en årrække har haft Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at reklamere for produktet Havrix i forbindelse med vaccinationskampagner. Tilladelsen er senest fornyet med Lægemiddelstyrelsens skrivelse af 31. marts Kopi vedlægges som bilag 1. Denne tilladelse bygger på særlige undtagelsesregler i lægemiddellovens reklameregler, og gør det muligt at reklamere offentligt for et specifikt vaccinationsprodukt. Vi har indenfor denne særlige ordning fået Lægemiddelstyrelsens godkendelse af et skriftligt reklamemateriale, hvis indhold på visse punkter er nært beslægtet med TV-indslaget. Kopi af reklamen vedlægges som bilag 2. Reklamens udtryk ligger inden for den samme motivkreds (ferieoplevelser) som TV-indslaget. Det afviger ved at være en reklame for produktet Havrix, hvilket som sagt er lovligt. Det væsentligste i relation til parallelisering til TV-indslaget er, at myndighederne fandt reklamen fagligt i orden. I en afgørelse af 18. december 2006 blev betingelsen for forhåndsgodkendelse indskærpet, men Lægemiddelstyrelsens skrivelse af 18. december vedlægges som bilag 3. Endvidere vedlægges som bilag 4 udskrift af reklamens speak og tekst. På denne baggrund er det vores opfattelse, at der ikke er grundlag for at kritisere det pågældende TV-indslag..

6 - 6 - Ifølge 34, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn skal Radio- og tv-nævnet i sager om overholdelse af lov om lægemidler indhente en udtalelse hos Lægemiddelstyrelsen forinden afgørelse træffes. Lægemiddelstyrelsen har i brev af 12. februar 2007 anført følgende bemærkninger: GlaxoSmithKline forhandler et receptpligtigt lægemiddel mod hepatitis A. Dette lægemiddel bliver imidlertid ikke omtalt i reklamen og heller ikke på den hjemmeside, som der henvises til i reklamen. Vi finder endvidere ikke, at den almindelige forbruger ud fra TV-reklamen kan identificere et bestemt lægemiddel. På denne baggrund finder vi, at der ikke er tale om reklame for et receptpligtigt lægemiddel. Det kan i øvrigt oplyses, at informationsmateriale om sundhed og sygdom falder uden for lægemiddellovgivningens reklamebegreb, forudsat der hverken direkte eller indirekte omtales konkrete lægemidler 1 Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 på sit møde den 4. juni 2007 behandlet sagen og skal udtale: Radio- og tv-nævnet har modtaget klage af 7. december 2006 fra Advokat Henrik Poulsen over en tv-reklame for sygdommen hepatitis, som er indrykket af medicinalfirmaet GlaxoSmithKline og sendt på TV 2/DANMARK. Det er Henrik Poulsens opfattelse, at der er tale om en ulovlig reklame for et lægemiddel, og at reklamen spiller på følelser og på at skabe angst hos modtageren. 1 Jf. Lægemiddelstyrelsens vejledning nr. 166 af 5/ om reklame for lægemidler, punkt. 2.2., og direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler artikel 86.

7 - 7 - TV 2/DANMARK A/S har tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med tvreklamen. I reklamen ses en gruppe unge mennesker, der er på rejse i udlandet. De foretager sig en række sædvanlige ferieaktiviteter. En ledsagende speak informerer om følgende: Når du rejser kan du være uheldig at blive smittet med hepatitis A. Det er en virusinfektion i leveren, der kan gøre dig alvorlig syg i længere tid. Du kan blive smittet med hepatitis A også i dele af Europa. Det sker typisk via mad, drikkevarer og dårlig hygiejne, men du kan beskytte dig selv og din familie. Stop hepatitis allerede mens du er i Danmark. Tal med din læge før du rejser. Sidst i reklamen henvises til websiden samt afsenderen GlaxoSmithKline, som angives med logo og firmanavn. I henhold til 14 i reklamebekendtgørelsen kan reklamer for lægemidler udsendes i henhold til regler fastsat herom i lov om lægemidler eller regler fastsat i medfør heraf. Lægemiddelstyrelsen har i sin vurdering af reklamen lagt vægt på, at hverken lægemidlet Havrix, som er produceret af GlaxoSmithKline, eller andre lægemidler omtales i reklamen eller på hjemmesiden. Lægemiddelstyrelsen finder på denne baggrund ikke, at der er tale om en reklame for et receptpligtigt lægemiddel. Reklamen findes således i overensstemmelse med lov om lægemidler mv. Lægemiddelstyrelsens vurdering er endvidere i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets afgørelse af 8. februar 2006 vedr. klage over tvreklame for Elevator, indrykket af Pfizer sendt på TV 2/Danmark A/S, hvor Nævnet netop lagde vægt på samme momenter. Da tv-reklamen efter Lægemiddelstyrelsens opfattelse ikke er i strid med lov om lægemidler, er reklamen heller ikke i strid med reklamebekendtgørelsens 8, stk. 1, hvorefter reklame i fjernsyn, som al anden reklame, skal være lovlig. Ifølge reklamebekendtgørelsens 10, stk. 1, må reklamer bl.a. ikke på utilbørlig vis spille på frygt.

8 - 8 - Det er Nævnets opfattelse, at reklamen for hepatitis fremstår saglig, objektiv og informerende og dermed ikke på utilbørlig vis spiller på frygt. Det kan dog næppe undgås, at en "disease awareness kampagne skaber en vis opmærksomhed og måske endda frygt omkring sygdommen, men det er Nævnets opfattelse, at der kræves mere end generel oplysning om sygdommen for at gøre en oplysningskampagne utilbørlig og i strid med 10, stk. 1. Nævnet finder derfor ikke, at reklamen i er i strid med reklamebekendtgørelsens 10, stk. 1. På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: Tv-reklamen for hjemmesiden indrykket af GlaxoSmithKline sendt på TV 2/DANMARK er i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens bestemmelser. Christian Scherfig formand /Christina Sigvardt nævnssekretær

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0132 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere