Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. København den 17. oktober 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark Jan Skaarup har den 9. april 2006 indgivet en klage til Radio- og tv-nævnet over reklameafbrydelser på TV Danmark i programmet De unge mødre. Jan Skaarup anfører bl.a. følgende i klagen: TvDanmark afbryder den 9. april 2006 kl. 22:20 med fem minutters reklameblok to sammenhængende afsnit af udsendelsesrækken De unge mødre. Ved afslutningen af udsendelsens første del annoncerer en speakerstemme anden del af den afbrudte udsendelse..se mere om de unge mødre om et øjeblik.. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr Beskrivelse TV Danmark A/S v/advokat Jan Christiansen har med høringssvar af 3. juli 2006 tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med afsnit 119 og 120 af programserien De unge mødre sendt den 9. april 2006 på TV Danmark. I programserien De unge mødre følger seerne forskellige danske piger, som alle er blevet mødre i en ung alder. Programmet er tilrettelagt som en række klip med interviews med pigerne og deres nærmeste med optagelser fra pigernes hverdag alene og sammen med deres familier. Som ovenfor nævnt omhandler den konkrete sag programseriens afsnit 119 og 120, som blev vist den 9. april 2006 på TV Danmark i umiddelbar forlængelse af hinanden kun adskilt af egenreklamer og en reklameblok. J.nr.:

2 - 2 - I aftenens første afsnit af De unge mødre følger seerne på skift pigerne Bente Andreasen, Christina Brodersen og Lianna Andersen samt deres børn. Udsendelsen indledes med en intro, hvor aftenens historier præsenteres. I udsendelsen optræder først Bente Andreasen, der er flyttet på landet med sin kæreste og barn. Dernæst klippes til Christina Brodersen og hendes kæreste, der forbereder sig til et møde hos socialforvaltningen i kommunen, som deres sagsbehandler har indkaldt dem til. Mødet omhandler deres evner som forældre, og de frygter, at de vil blive erklæret uegnet hertil, og at dette i sidste ende kan resultere i en tvangsfjernelse af deres søn. Endelig følger udsendelsen Lianna Andersen, der er på besøg hos sin mor. Alle tre piger fortæller i interviewform om deres erfaringer med at blive mødre i en ung alder. Der klippes med mellemrum mellem de forskellige personer og historier. Udsendelsen har en varighed af ca. 23 minutter og afsluttes med endcredits og angivelse af produktionsselskab samt en egenreklame med klip fra det efterfølgende program med speaken: Se mere om de unge mødre lige om lidt. Efter udsendelsen vises en reklameblok. Herpå starter udsendelse nr Udsendelsen begynder med en intro, hvor historierne præsenteres. Udsendelsen følger først pigen Michelle Olsen, der skal ud med sin eksmand på sin fødselsdag. Derpå vises klip med pigen Nadja Kragh, der forbereder sig på at holde foredrag på en ungdomsskole og endelig fortsættes historien fra det forrige afsnit om Christina Brodersens møde med socialforvaltningen. Udsendelse nr. 120 viser optagelser af Christina Brodersen og hendes kæreste umiddelbart efter, at de har været til mødet i kommunen. Det viser sig, at deres bekymringer om blandt andet tvangsfjernelse var ubegrundet. Igen klippes der med mellemrum mellem de forskellige personer og historier. Udsendelsen har en varighed af ca. 23 minutter og afsluttes med endcredits og produktionsselskab samt en teaser med klip fra de efterfølgende udsendelser. Derpå vises en reklameblok samt egenreklamer. Høringssvar TV Danmark A/S v/advokat Jan Christiansen har i høringssvar af 3. juli 2006 afgivet følgende kommentarer:

3 - 3 - Under henvisning til Radio- og TV-nævnets skrivelse vedrørende klage over reklameafbrydelse i De unge mødre fremsendes kopi af to udsendelser fra den 9. april De to udsendelser- nr. 119 og 120- har tidligere været vist på hver sin dag nemlig henholdsvis den 23. og 24. november Visningen den 11. april 2005 (9. april 2006, sekretariatet) var derfor genudsendelser. De to programmer er opbygget helt ens. I hvert af programmerne deltager tre unge mødre. I program 119 deltager følgende: 1. Christina Brodersen 2. Bente Andreasen 3. Lianna Andersen I program 120 deltager følgende: 1. Michelle Olsen 2. Nadja Kragh 3. Christina Brodersen Hvert program indledes på samme måde, hvorefter programmet springer mellem interviews mellem de deltagende mødre, deres partnere samt andre personer med relation til mødrene. Som det fremgår af ovenstående, er det kun Christina Brodersen, der går igen i de to programmer. Hendes historie er en delvis forsættelse, idet program 119 omhandler hendes forberedelse til et møde med socialforvaltningen, medens program 120 omhandler perioden efter mødet med socialforvaltningen. Hver af de andre 4 deltageres historier afsluttes i de enkelte programmer. Hvert af programmerne 119 og 120 har en ensartet opbygning og er i fuld overensstemmelse med Nævnets retningslinier vedrørende reklameafbrydelser af 18. oktober Alle tidligere og efterfølgende afsnit af serien De unge mødre er opbygget ensartet, hvert afsnit indeholder en intro, end-credits m.m. I afsnit 120 er der kun tale om en fortsættelse vedrørende Christina Brodersen, men der er intet til hinder for, at en seer kan følge med i denne mindre del af program 120, idet der i programmet gives et mindre resumé/oplæg til Christina Brodersens historie. Forløbet af Christina

4 - 4 - Brodersens historier har en klar adskillelse i sit dramaturgiske forløb. Det samme er gældende for hvert af programmerne som helhed. Det bemærkes, at begge programmer har samme varighed og er et led i en længere række ens opbyggede programmer. Såfremt Nævnet måtte være af den opfattelse, at der er tale om en overtrædelse af reklamereglerne vedrørende de ovennævnte programmer, skal jeg anmode om, at få foretræde for Nævnet med henblik på at redegøre for yderligere detaljer i programmets opbygning og sammenholde disse med den tidligere af Nævnet fastlagte praksis. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 410 af 2. maj 2006 på sit møde den 2. oktober 2006 behandlet sagen og skal udtale: Sagen vedrører to udsendelser af programserien De unge mødre, der blev vist på TV Danmark den 9. april Ifølge klageren Jan Skaarup har TV Danmark A/S foretaget ulovlige reklameafbrydelser i et sammenhængende program. I henhold til 73, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 om radio- og fjernsynsvirksomhed skal reklamer placeres i blokke mellem udsendelserne. Bestemmelsen er gentaget i 4 i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Loven definerer ikke begrebet program, men i lovens bemærkninger hedder det: Som bemærket foran i afsnittet om gældende ret har der været rejst spørgsmål om, hvilke karakteristika der kendetegner et program. På den baggrund har Kulturministeriet overvejet, om der bør foretages en nærmere præcisering af programbegrebet. Som tidligere bemærket er der ikke hidtil i hverken lov eller forarbejder taget stilling til rækkevidden af begrebet, og udgangspunktet har derfor været, at det var op til den pågældende tv-stations programansvarlige ledelse at tage stilling til, hvornår der er tale om et pro-

5 - 5 - gram. Ministeriet har på denne baggrund afstået fra at tage stilling til, hvornår der var tale om et program eller ej. Baggrunden for ministeriets tilbageholdenhed har især været båret af, at en definition eller en nærmere beskrivelse af begrebet samtidig vil betyde en begrænsning af de redaktionelle overvejelser, som naturligt må foregå på enhver tv-station, samt at en nærmere ministeriel redegørelse højst sandsynligt ville koncentrere sig om varighed eller type, hvilket må anses som åbenbart uhensigtsmæssigt. Selv om ministeriet således er af den opfattelse, at den hidtidige praksis om, at spørgsmålet afgøres af den programansvarlige ledelse, bør videreføres, bemærkes det, at f.eks. en spillefilm eller en film produceret til fjernsyn må betragtes som ét program ligesom de enkelte afsnit i en tv-serie også må betragtes som et program. Det vil således ikke være i overensstemmelse med intentionerne bag loven at opdele et indkøbt eller produceret afsnit i flere dele. Med hensyn til andre typer af programmer må det bero på en nærmere konkret og skønsmæssig præget vurdering, hvori bl.a. indgår programmets art, karakter, forløb og naturlige omfang. Det fremgår af Radio- og tv-nævnets retningslinjer vedrørende placering af reklameblokke mellem programmer, at det i visse tilfælde kan være lovligt at adskille programmer med en reklameblok, hvis programmet tydeligt har et naturligt og genkendeligt dramaturgisk forløb, som er ensartet fra program til program, og som i den enkelte enhed kan opleves i sin helhed. Ved vurderingen af, om der er tale om et eller to programmer som lovligt kan afbrydes af en reklameblok, lægges der i Nævnets praksis navnlig vægt på programmets opbygning, forløb, genre, tema, og om der er tale om et naturligt afsluttet dramaturgisk forløb. Derudover fremgår det af retningslinierne, at hvis programmet er produceret af eller for tv-stationen, kan to udsendelser med samme titel, emne, medvirkende, producent og/eller tilrettelægger ikke nødvendigvis sendes efter hinanden adskilt af en reklameblok, selv om de oprindeligt har været udsendt som adskilte enheder. En note hertil bemærker, at denne formulering udelukkende skal ramme forsøg på omgåelse af loven, således at programmer, der ikke ville kunne sendes umiddelbart i forlængelse af hinanden kun afbrudt af en reklameblok, ikke først lovligt kan sendes på forskellige dage på tidspunkter med meget få seere med henblik på senere at bli-

6 - 6 - ve genudsendt i forlængelse af hinanden kun afbrudt af reklameblokke fx på et tidspunkt med mange seere 1. TV Danmark A/S udsendte den 9. april 2006 afsnit 119 og 120 af programserien De unge mødre i umiddelbar forlængelse af hinanden kun adskilt af en reklameblok. Programserien er en egenproduktion, og udsendelserne, som blev vist den 9. april 2006, er af samme varighed og er tidligere udsendt på TV Danmark henholdsvis den 23. og 24. november 2005 begge dage kl. 21:00. Udsendelserne indledes på samme måde med en introduktion af de forskellige historier, som følges i afsnittet, hvorefter der klippes til optagelser og interviews med pigerne og deres familie. I første afsnit følges pigerne Christina Brodersen, Bente Andreasen og Lianna Andersen, mens det andet afsnit følger Michelle Olsen, Nadja Kragh og fortsættelsen på pigen Christina Brodersens historie. Det er fælles for programmerne, at dele af de historier, der fortælles, drejer sig om konkrete problemstillinger, som pigerne står over for i dagligdagen, mens andre dele fokuserer på pigernes mere langvarige refleksioner. I begge afsnit er omdrejningspunktet således pigerne og deres oplevelser i rollen som mødre fortalt gennem korte historier og gennem de fortællinger, som pigerne og deres nærmeste leverer. Afsnittene er karakteriseret ved ikke at have en fortløbende og sammenhængende fortælling, men har et ensartet opbygget forløb med korte billeder og sekvenser med pigerne, hvis historier for de flestes vedkommende afrundes naturligt i det enkelte afsnit. Historien om Christina Brodersen fortsættes imidlertid i afsnit 120. I afsnit 119 følger man bl.a. Christina Brodersens forberedelse til mødet med socialforvaltningen i kommunen, mens afsnit 120 indeholder samtaler med Christina Brodersen og hendes familie, netop som de kommer ud fra mødet med socialforvaltningen. Der er således en umiddelbar tidsmæssig sammenhæng mellem forløbet af Christina Brodersens historie i afsnit 119 og 120. Herudover er det Nævnets opfattelse, at mødet med socialforvaltningen er et centralt tema i historien om Christina Brodersen, og at dette tema først afsluttes i afsnit 120, hvor resultatet af mødet afsløres for seerne. På trods af, at udsendelserne er opbygget på en ensartet måde, og uanset at afsnit 120 i indledningen indeholder en fyldestgørende præsentation af Christina Brodersens historie, finder Nævnet, at temaet om Christina Bro- 1 Note 14 i Nævnets retningslinier af 18. oktober 2005 vedr. reklameafbrydelser.

7 - 7 - dersens møde med socialforvaltningen først afsluttes i afsnit 120, hvorfor afsnit 119 og 120 af serien De unge mødre skal anses som et samlet program, som ikke lovligt kan afbrydes af en reklameblok. Afsnit 119 og 120 af De unge mødre er imidlertid oprindelig sendt på TV Danmark den 23. og 24. november 2005 begge dage kl. 21:00. Da afsnittene således oprindelig er udsendt på forskellige dage og i primetime, kan afsnittene ifølge note 14 i Nævnets retningslinier lovligt sendes den 9. april 2006 i umiddelbart forlængelse af hinanden kun adskilt af en reklameblok. Nævnet finder imidlertid at note 14 i praksis har vist sig begrænsende i forhold til retningsliniernes fulde intention. Det fremgår endvidere af retningslinierne, at de ikke er endelige men vil blive tilpasset og udbygget i takt med mediebilledets dynamiske udvikling. Nævnet har derfor besluttet at fjerne note 14 fra retningslinierne, således at noten ikke har virkning i fremtidige sager. På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: I afsnit 119 og 120 af programserien De unge mødre sendt den 9. april 2006 på TV Danmark er der ikke sket en overtrædelse af radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1. Christian Scherfig formand /Christina Sigvardt nævnssekretær

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0132 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET 20. oktober 2008 Sagsnr: 2008-0194 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere