Vedtægter. 28. Februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk"

Transkript

1 Vedtægter 28. Februar 2015

2 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er også betegnelsen for den samlede gruppe af rigsspillemænd i Danmark. Det vil ofte falde naturligt at benytte navnet Danmarks Rigsspillemænd som fælles betegnelse udadtil for såvel Selskabet som rigsspillemændene som sådan. 2 Medlemmer og selskabets karakter Som udgangspunkt kan alene rigsspillemænd optages som medlemmer i selskabet. Rigsspillemænd er ikke forpligtede til at være medlemmer af selskabet. Andre med relevante kompetencer og med særlig tilknytning til selskabet kan undtagelsesvis også optages som medlemmer. Som medlem skal man kunne tilslutte sig det væsentlige i rigsspillemandsordningens idegrundlag, vedtægterne og vedtægten for opspil, bedømmelser og hædersbevisninger. Optagelser sker efter beslutning herom i forretningsudvalg og bedømmelsesudvalg. Medlemmer forventes i et vist omfang at medvirke ved diverse afgrænsede gøremål, som er nødvendige for ordningens og selskabets funktion. Ved passende lejligheder kan Selskabet invitere alle Danmarks rigsspillemænd, og andre, til særlige begivenheder af fælles interesse. 3 Formål og ide Formålet med rigsspillemandsordningen er at styrke den danske traditionsmusik og at øge interessen for traditionsmusikken bredt i samfundet. Formålene søges nået ved at animere spillemænd til fordybelse i musikkens rodnet og væsen og til udvikling af kvalitet i spillet. Ordningen understøtter, at især rodfæstet, levende og personbåret traditionsmusik videreføres som en musikalsk og kulturhistorisk værdi i sig selv. Denne immaterielle kulturarv må værnes om som et grundlag for musikkens nutidige brug og videre udvikling. Ordningen understøtter også, at kildebaseret repertoire bibringes nyt liv med afsæt i levende tradition. Det særlige ved ordningen er, at kompetente spillemænd kan tildeles hædersbevisninger, herunder titlen rigsspillemand, for deres musik og indsats. 4 Aktiviteter Danmarks Rigsspillemænd tilbyder under opspil at foretage bedømmelser af interesserede spillemænd og efterfølgende at give gode råd eller tildele hædersbevisninger. Selskabet kan organisere eller deltage i begivenheder, der fremmer selskabets formål, herunder hvor opspil og overrækkelse af hædersbevisninger kan foregå. Der skabes synlighed om traditionsmusikken i offentligheden via selskabets hjemmeside, medier mv.

3 Selskabet samarbejder med relevante forskningsarkiver, musikmiljøer og interesseorganisationer i Danmark. Det er håbet, at rigsspillemandsordningen vil medvirke til at bygge bro mellem landets traditions- og folkemusikmiljøer m.fl. Der holdes kontakt til tilsvarende organisationer og miljøer i andre kulturelt beslægtede lande. Selskabet fører et arkiv med blandt andet lyd- og filmoptagelser fra opspil samt kopier af tildelte diplomer m.v. På selskabets hjemmeside gøres en del af disse oplysninger og optagelser med rigsspillemændene offentligt tilgængelige. 5 Vedtægt for bedømmelser og hædersbevisninger Danmarks Rigsspillemænd kan tildele hædersbevisninger til kompetente spillemænd efter nærmere kriterier og procedurer, som fastlægges i den særskilte Vedtægt for opspil, bedømmelser og hædersbevisninger. Ændringer i Vedtægt for opspil, vurderinger og hædersbevisninger kan kun ske efter de samme regler som for ændringer i selskabets vedtægter. Bedømmelsesudvalgets afgørelser er endelige. Generalforsamling og forretningsudvalg kan fremsætte kommentarer og forslag til bedømmelsesudvalgets overvejelse. Bedømmelsesudvalget, der så vidt muligt skal bestå af rigsspillemænd, sikrer den fornødne fornyelse i en langsomt rullende udskiftning blandt medlemmerne. Fornyelsen sker i samråd med forretningsudvalget eller om fornødent med generalforsamlingen. Bedømmelsesudvalget afgiver efterretning til generalforsamlingen som kan drøfte den generelle udvikling. 6 Generalforsamling og vedtægtsændringer Ordinær generalforsamling afholdes normalt hvert andet år højst to måneder fra årsskiftet. Forretningsudvalget beslutter og udmelder dato og sted med mindst tolv ugers varsel. Formanden indkalder medlemmerne pr. mail med mindst fire ugers varsel. Generalforsamlingen afholdes under følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 2. Bedømmelsesudvalgets beretning 3. Regnskab og økonomi 4. Indkomne forslag 5. Drøftelse af de kommende års arbejde 6. Valg af formand for selskabet 7. Valg af yderligere op til tre medlemmer til forretningsudvalget og en suppleant 8. Valg af revisor og suppleant

4 8. Fastsættelse af kontingent 9. Eventuelt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede. Motiverede forslag til vedtægtsændringer eller forslag om anden praksis i selskabets virke skal være formanden i hænde senest otte uger inden generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan alene vedtages med mindst to tredjedeles flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Er der flertal for ændringerne, men mindre en to tredjedele, kan ændringerne vedtages på en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden efter samråd med forretningsudvalget. Der indkaldes med samme varsler som for den ordinære generalforsamling med mindre omstændighederne nødvendiggør en kortere frist. Dersom mere end halvdelen af medlemmerne skriftligt anmoder om det, skal formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingens forhandlinger og synspunkter noteres. Der udarbejdes beslutningsreferat fra generalforsamlingen. 7 Forretningsudvalg og forretningsorden Selskabets formand er også formand for forretningsudvalget. Formanden er ordførende og tegner selskabet udadtil, men kan vælge at uddelegere disse roller helt eller delvist. Formanden og forretningsudvalget har som opgave at udmønte den løbende virkeliggørelse af rigsspillemandsordningen i henhold til vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger. Forretningsudvalget aftaler en hensigtsmæssig indbyrdes rollefordeling og kan udarbejde en mere detaljeret forretningsorden. I forretningsudvalget tilstræbes enighed. Ved eventuel stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende. Formanden har kompetence til træffe beslutninger i udvalgsanliggender af mere praktisk karakter samt uopsættelige beslutninger mellem udvalgsmøderne. I tilfælde, hvor mere principielle eller vigtige forhold skal afklares kan formanden vælge at indkalde forretningsudvalg og bedømmelsesudvalg i fællesmøde til afgørelse af sagen. Et sådant fællesmøde fungerer efter forretningsudvalgets forretningsorden. Ingen bør normalt være formand, medlem af forretningsudvalget eller medlem af bedømmelsesudvalget i mere end 12 år i træk. 8 Regnskab, kontingenter og donationer Selskabet søger at skaffe støtte til drift af aktiviteterne, herunder hjemmeside, opspil, arkiv, produktion af hædersmærkerne, diplomer mv. gennem medlemskontingenter, gebyrer for opspil samt tilskud og donationer fra fonde og puljer m.v. Selskabets formue skal bruges i overensstemmelse med de angivne formål og aktiviteter, samt dertil knyttet arbejde, administrations- og følgeudgifter. Hvis økonomien skulle gøre det muligt kan selskabet vælge at uddele legater og donationer til rigsspillemænd, andre spillemænd, foreninger, institutioner eller enkeltpersoner, der

5 fremmer selskabets formål. Selskabet kan ligeledes investere i arkivalier eller andet, der vil kunne fremme selskabets formål. Selskabets regnskabsår følger normalt to kalenderår, ligesom for generalforsamlingerne. Efter indstilling fra forretningsudvalget fastsætter generalforsamlingen medlemskontingentets størrelse. Efter forslag fra bedømmelsesudvalget fastsætter forretningsudvalget gebyrerne for opspil m.v. Selskabet er en kulturel og almennyttig forening. Kontingentindbetalinger og donationer over en af myndighederne fastsat størrelse er således skattemæssigt fradragsberettigede efter de til enhver tid gældende regler. 9 Opløsning af selskabet Selskabet kan kun opløses, dersom mindst to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning på en generalforsamling, som er indkaldt udtrykkeligt med dette formål. Er der flertal for en opløsning, men mindre end to tredjedele, kan opløsningen vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette formål. Generalforsamlingen træffer i så fald beslutning om anvendelsen af foreningens tilbageværende midler. Disse kan overdrages til en eller flere foreninger eller organisationer, hvis formål skønnes at harmonere med Danmarks Rigsspillemænds formål. Stiftelse og vedtagelse Stiftende generalforsamling afholdtes i Byrådssalen på Roskilde Gamle Rådhus d. 23. maj 2012 under navnet Det Danske Rigsspillemandsinitiativ. Nærværende vedtægter afløser vedtægterne fra første ordinære generalforsamling afholdt d. 15. november 2012 på Hotel Prindsen i Roskilde. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 28. februar 2015, hos formanden i Roskilde: Poul Bjerager Christiansen (formand) / Niels Bentsen (dirigent)

Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger

Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger Iht. 3 5 i Vedtægter for Danmarks Rigsspillemænd 28. Februar 2015 www.rigsspillemand.dk Vedtægtens Formål Danmarks Rigsspillemænd kan tildele hædersbevisninger

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere