Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind"

Transkript

1 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle markeder Det konjunkturufølsomme element i dansk vareeksport spiller en stor rolle Fremdyrkning af nye konjunkturufølsomme eksportvarer er vigtig Figur 1: Samhandlen med udlandet fylder stadig mere Værdien af vores samlede eksport og import er i dag større end BNP. I midten af 1960'erne udgjorde eksporten og importen 40 af BNP. Kilde: Danmarks Statistik Figur 2: Det er undtagelsen, at den danske eksport falder Eksportens og importens samlede andel af BNP Årlig eksportvækst (faste priser) Siden midten af 19'erne er den danske eksport kun faldet tre gange målt på årsbasis. Kilde: Danmarks Statistik Relevante referencer: Prognoser fra Nykredit Markets Af chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen, Eksporten er en vigtig vækstdriver Dansk økonomi får brug for eksporten i de kommende år. Og en eksport, som er i stand til at tilpasse sig den nye globale dagsorden. I kraft af blandt andet et faldende befolkningstal er der et strukturelt pres nedad på væksten på vores traditionelle eksportmarkeder, mens vækstudsigterne på emerging markets er helt anderledes positive. Denne globale vækstrotation er udfordrende og stiller krav om en omstillingsparat eksportsektor ikke så slem, som det ser ud til på overfladen Den danske vareeksport faldt med godt 10 i På overfladen kan det således se ud til, at den danske eksport klarede sig mindre godt på det globale marked. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt nuanceret at se på problemstillingen på denne måde. Væksten i den danske vareeksport skal ses i sammenhæng med væksten i importen på vores eksportmarkeder for at se, om dansk eksport holder kadencen i forhold til den globale økonomi. Faldet i den globale import på godt 15 i 2009 stiller således den danske eksportpræstation bedre, end hvis der isoleret fokuseres på det danske eksportfald på godt 10. Dansk økonomi bliver stadig mere åben Globaliseringen og den deraf øgede internationale arbejdsdeling sætter sit tydelige præg på graden af åbenhed i den danske økonomi. Omkring midten af 1960'erne udgjorde eksporten og importen tilsammen knap 40 af BNP, og denne andel var steget til ca. 115 i 2008, jf. Figur 1. Faldet til i 2009 er ikke udtryk for en vending i denne trend men derimod, at faldet i den globale handel under krisen sidste år var meget større end faldet i BNP. I den samme periode steg den samlede danske eksports andel af BNP fra 20 til knap 55. Kun få år med fald i eksporten Når eksporten udgør en stadig større andel af økonomien, får væksten hos vores samhandelspartnere stor betydning, ligesom det får en stadig større påvirkning på dansk økonomisk vækst, om der vindes eksportmarkedsandele eller ej. Et kendetegn ved den danske eksport er, at eksporten kun undtagelsesvis falder (målt på årsbasis). Siden midten af 1960'erne er det kun sket tre gan- Investeringsanalyse

2 ge, at den samlede danske eksport er faldet i forhold til det foregående år (1975, 2003 og 2009), jf. Figur bød på godt nyt for eksportmarkedsandelene Det konjunkturufølsomme element i en stor del af den danske vareeksport betød blandt andet, at den danske eksport tabte markedsandele i årene op til 2008, da de globale økonomier ekspanderede kraftigt. På stort set alle de store markeder med undtagelse af BRIK-landene vendte udviklingen i 2009, hvor dansk vareeksport på nogle af markederne genvandt en del af de seneste års faldende markedsandele. Positiv eksportvækst er ikke nok Om dansk eksport klarer sig godt eller ej er ikke kun en absolut vurdering men skal ses i sammenhæng med, hvordan importvæksten udvikler sig hos vores samhandelspartnere. Det første indtryk af denne relative vurdering fås, hvis man sammenholder den danske eksportvækst med væksten i verdens samlede import. Herved får man et indtryk af, om dansk eksport vinder eller taber markedsandele. Det kan dog ikke oversættes direkte med, om Danmark udnytter sit eksportpotentiale eller ej. Hvis et land på grund af et lavt velstandsniveau ikke efterspørger mange af de produkter, de danske eksportvirksomheder producerer, er det ikke nødvendigvis et udtryk for manglende udnyttelse af eksportpotentialet, hvis den danske eksport udvikler sig svagere end landets import. Denne problemstilling er netop relevant i årene , hvor emerging markets øgede deres andel af den globale økonomi fra 39 til 45. En sådan analyse giver et lidt andet billede af den danske eksportpræstation, end når man blot ser på den absolutte udvikling i eksporten. Analysen afslører to væsentlige forhold angående den danske eksport. Det ene er, at der med undtagelse af sidste år har været tale om en lavere vækst i dansk eksport end i verdens samlede import de seneste seks år (begge målt i USD og i løbende priser). Det andet er, at der er større udsving i den relative udvikling, end når eksportudviklingen vurderes absolut. Siden 1981 har væksten i den danske eksport været større end i den samlede globale import i tolv år, mens det modsatte har været tilfældet i femten år. Samtidig er det ikke normen, at vi oplever så lang en periode med tab af markedsandele, som vi gjorde i perioden Figur 3: Danmark mistede eksportmarkedsandele i årene Med undtagelse af 2009 har de seneste seks år budt på en lavere vækst i dansk eksport, end verdens samlede import. Kilde: EcoWin, Danmarks Statistik Global vækstnedgang = eksportmarkedsandele i fremgang Der kan spores en tendens til, at dansk eksport vinder markedsandele, når den globale økonomi er præget af recession/lavvækst, mens det modsatte er gældende, når der er fremgang i den globale økonomi. Årsagen er, at en betydelig del af dansk eksport består af relativt konjunkturufølsomme varer som landbrugsprodukter, farmaceutiske produkter og grønne energiprodukter. Disse produkter har i gennemsnit udgjort 33 af den samlede vareeksport de seneste ti år, jf. Figur 4. Figur 4: Konjunkturufølsomme varer fylder meget i eksporten Konjunkturufølsomme eksports andel af samlet vareeksport Under nedgangsperioder har konjunkturufølsomme varer kraftigt øget deres andel af den samlede eksport. Kilde: ENS, Danmarks Statistik, Nykredit Markets Et andet vigtigt træk ved Figur 4 er, at den viser, at i perioder med negativ vækst som i 2001 og 2009 steg konjunkturufølsomme varer andel af den samlede vareeksport. Tendensen var særlig tydelig sidste år, hvor den samlede danske vareeksport målt i løbende priser faldt med 16, mens eksporten af medicinske og farmaceutiske produkter steg med 5. Landbrugseksporten faldt kun 7, og eksporten af grøn teknologi faldt med godt 10. Det 2

3 er således disse produkter, som i høj grad medvirkede til, at vi sidste år helt overordnet set vandt markedsandele for første gang i seks år. Fremdyrkning af nye konjunkturufølsomme eksportvarer vigtig Jo større en andel konjunkturufølsomme varer udgør af den samlede eksport, jo bedre er muligheden for at afskærme eksporten og dermed den økonomiske vækst mod udsving i den globale efterspørgsel. Bagsiden af medaljen er, at dansk eksport ikke ligeså hurtigt som mange andre lande får gavn af et begyndende opsving. Konjunkturufølsomme produkter indeholder ofte et større videnindhold end mere konjunkturfølsomme varer. Derfor er det også nemmere sagt end gjort at opdyrke nye konjunkturufølsomme produkter/knowhow og markeder, som vil aftage disse produkter. Danmark har dog altid været på forkant, hvad produktion af grøn teknologi angår, og en fortsættelse ad denne vej er derfor oplagt. Vækst i både den globale velstand og befolkning øger efterspørgslen efter vand, og med et fast vandudbud øges kravene til en effektiv udnyttelse af verdens vandressourcer. Derfor vil fremtiden byde på et øget behov for teknologier, som bedre skaber overensstemmelse mellem vandefterspørgsel og -udbud. Er man på forkant med disse teknologier, ligger der sandsynligvis gode eksportmuligheder og venter i horisonten. Nærmere analyse af udviklingen på eksportmarkederne Den overordnede udvikling i Danmarks eksportmarkedsandele, som Figur 3 viser, dækker over store forskelle på de enkelte markeder, og for at få et mere detaljeret billede af udviklingen i de danske markedsandele har vi kigget nærmere på, hvordan vores markedsandele udvikler sig på centrale markeder. De valgte landeområder er vist i Tabel 1, hvor også andelen af den samlede danske vareeksport til områderne er vist. Tabel 1: Dansk vareeksports fordeling på landeområder Landeområder Andel af samlet vareeksport Norden 21,2 EU-13 samt Storbritannien 43,9 "Gamle" Østlande 4,7 Nordamerika 6,5 BRIK-landene 4,1 Japan 1,5 Fjernøsten og Indien 4,1 Da nogle af landene går igen i de forskellige landeområder, kan man derfor ikke summere de enkelte andele. Kilde: Danmarks Statistik, Nykredit Markets Det lysner på det nordiske marked Den danske vareeksport til de nordiske lande har de seneste år udgjort knap 25 af vores samlede vareeksport. Med en andel, som siden 2000 er steget fra godt 55 til 62 af den samlede danske eksport til Norden, er Sverige det væsentligste marked. Efter en ganske pæn erobring af markedsandele i Norden fra vendte udviklingen efterfølgende, og særligt slemt stod det til fra , hvor dansk vareeksports markedsandel faldt med godt 8. Det var ikke, fordi eksporten til Norden isoleret set udviklede sig dårligt fra omregnet til USD var stigningen på godt 10 - men den samlede import i de nordiske lande steg i samme periode med det dobbelte. Særligt en norsk importvækst på 25 trak de nordiske landes import op i denne periode. Efterfølgende er udviklingen vendt, og dansk eksports markedsandele i Norden steg med knap 6 frem til og med det var specielt i 2009, at vi vandt markedsandele, jf. Figur 5. Ganske vist faldt den danske vareeksport til de nordiske lande med ca. 25 i 2009, men da den samlede importvækst i Norden faldt med knap 30, vandt dansk eksport markedsandele i Norden. Det var særligt på det finske og norske marked, at den danske vareeksport klarede sig bedre end importvæksten i disse lande kunne indikere. Importen faldt med 35 i Finland og med knap 25 i Norge. Dansk eksport til disse lande faldt med henholdsvis 25 og 16. Figur 5: Danmark vinder atter markedsandele i Norden = Efter en årrække med faldende markedsandele for den danske vareeksport i de nordiske lande vendte udviklingen specielt i 2009, hvor væksten i markedsandelen var på ca. 4,5. Udvikling i markedsandele - Norden Faldet i markedsandelene i euroområdet er stoppet Gennem de seneste knap ti år er den andel, som vareeksporten til euroområdet udgør af den samlede danske vareeksport, faldet fra godt 53 i 2000 til knap 44 i Det største fald indtrådte i 2007, hvor andelen faldt fra 50,4 til 44,8. Denne markante nedgang dækker over et fald i eksporten til euroområdet på ca. 3

4 2 mens den samlede danske vareeksport voksede med godt 10. Markedsandelen i det samlede euroområde og Storbritannien oplevede et stort dyk i 2007 på knap 14. Årsagen var en uheldig eksportudvikling på flere af de store markeder i euroområdet og på det engelske marked. Mens importvæksten i Frankrig, Finland og Belgien lå omkring 16 i 2007, faldt den danske vareeksport til disse lande med mellem 2 og 5. Med et fald i eksporten til Storbritannien på 9, mens importen voksede med 3 i Storbritannien, var udviklingen på dette marked også negativ. Det eneste store marked, hvorpå den danske vareeksport klarede sig hæderligt i 2007, var det tyske med en vækst på knap 4. Problemer var imidlertid, at den tyske importvækst i samme periode var på 15. Nordamerika - markant vending i markedsandele i 2009 Den danske vareeksport til Nordamerika har de seneste år udgjort godt 6 af den samlede danske vareeksport, hvilket er det laveste siden Trods denne udvikling steg de danske markedsandele i Nordamerika ganske kraftigt i Stigningen i eksportmarkedsandelene i Nordamerika er indtrådt i et miljø, hvor både den danske eksport til Nordamerika og områdets egen import faldt. Med et fald i Nordamerikas import på 25 i 2009 var faldet i den danske eksport på 16 noget mindre. Det var en positiv udvikling i markedsandelen i USA som trak læsset, mens der mere eller mindre var tale om status quo i udviklingen i markedsandelene i Canada og Mexico, som i øvrigt kun udgør ca. 15 af den samlede vareeksport til Nordamerika. Figur 7: Så stiger markedsandelene i Nordamerika igen Siden 2007 er udviklingen vendt, og de danske eksportmarkedsandele til euroområdet og Storbritannien steg med 5 frem til og med Stigningen var stort set jævnt fordelt på både 2008 og 2009 og skyldes primært en positiv udvikling i markedsandelene i Storbritannien, hvortil den danske eksportvækst i gennemsnit i 2008 og 2009 var godt 10 procentpoint højere end Storbritanniens importvækst = Udvikling i markedsandele - Nordamerika Også den danske eksportvækst til Tyskland var i begge år højere end Tysklands importvækst. Da eksporten til disse to lande udgør godt halvdelen af den samlede eksport til euroområdet og Storbritannien (og 25 af den samlede danske vareeksport), slår en positiv udvikling på disse markeder ganske markant igennem på udviklingen i vores samlede markedsandele i euroområdet og Storbritannien. Figur 6: Stille og rolig genvinding af markedsandele i euroområdet = Efter et ubrudt fald i markedsandelen i euroområdet og i Storbritannien i årene er der efterfølgende indtrådt en stigning på 5. Udvikling i markedsandele - euroområdet og Storbritannien De danske eksportmarkedsandele i Nordamerika steg med 13 i Uheldig, men forklarlig, udvikling i BRIK-landene Udviklingen i markedsandelene i BRIK-landene er af særlig interesse. Ikke fordi vores eksportandel til disse lande er specielt stor. I 2009 udgjorde den danske vareeksport til Brasilien, Rusland, Kina og Indien godt 4 af den samlede danske vareeksport, hvilket er en stigning fra 2,6 i Grunden til, at udviklingen her er interessant er, at vi forventer, at BRIK-landene vil stå for mere end halvdelen af den samlede globale vækst i år og næste år. Og mens befolkningstallet er vigende på vores traditionelle markeder, vil der være tale om et stigende befolkningstal i BRIK-landene og dermed udsigter til en højere vækst end i Vesteuropa. Siden 2001 har der været tale om et stort set ubrudt fald i de danske eksportmarkedsandele i BRIK-landene på hele 35, jf. Figur 6. Udviklingen skyldes, at stigningen på ca. 1 i den danske vareeksport til BRIK-landene ikke har matchet landenes egen importvækst på 330 i samme periode. Det er dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at danske virksomheder ikke formår at 4

5 begå sig på disse fjernereliggende markeder, men derimod er det igen et resultat af sammensætningen af den danske vareeksport. placeret i Danmark. Dermed vil vi i fremtiden i højere grad end i dag leve af afkastet af vores udenlandske investeringer. Figur 8: Faldende markedsandele i BRIK-landene = Der er til dels forklarlige årsager bag den uheldige udvikling i eksportmarkedsandelene i BRIK-landene. Udvikling i markedsandele - BRIK-lande En stor del af vores eksport er ikke kun ufølsom over for konjunkturerne, men den er også kendetegnet ved, at produkterne først efterspørges, når et lands velstandsniveau er kommet op på et vist niveau. Og dette niveau er BRIK-landene overordnet set ikke kommet op på endnu. I takt med, at en større andel af landenes befolkninger bevæger sig op i middelklassen, efterspørges flere designerprodukter, inden for hvilke blandt andet dansk møbelproduktion og produktion af AV-udstyr står stærkt. Sundhedssystemet vil ligeledes blive udbygget i takt med, at indkomsterne stiger, og det vil stimulere dansk eksport af farmaceutiske produkter til BRIK-landene. Vi har tidligere talt for, at sidste års krisehåndtering burde have haft større fokus på at sikre eksportvirksomhederne et bedre fundament på netop disse markeder, så vi er klar den dag, potentialet på disse markeder for alvor åbnes op for den danske eksport. Vi fastholder, at en sådan strategi bør have prioritet fremadrettet. Det er dog ikke givet, at en større eksportfremgang til disse lande vil generere samme positive udvikling i de indenlandske investeringer og i den indenlandske beskæftigelse, som hvis eksportfremgangen eksempelvis havde fundet sted på et af vores traditionelle nærmarkeder. Det skyldes blandt andet forskelle i synet på, hvor produktionen skal finde sted. Vi har været vant til, at stort set al produktion fysisk fandt sted inden for landets grænser med de positive effekter, det har på aktiviteten. Vi ser allerede nu, at fx Kina i langt højere grad, end vi er vant til, kræver, at den fysiske produktion skal finde sted i Kina. Dermed får produktionen ikke så stort et positivt gennemslag på den danske aktivitet, som hvis produktionen fysisk var Udviklingen er vendt til det positive i de tidligere Østlande Efter en årrække med faldende eksportmarkedsandele genvandt de danske eksportvirksomheder fodfæstet i de tidligere Østlande, hvor de danske markedsandele steg med knap 15. Det er dog ikke tilstrækkeligt til at genvinde det, som er tabt de seneste år. Figur 9: Flot fremgang i markedsandelene i de tidligere Østlande = Særligt udviklingen på det polske marked trak udviklingen i Udvikling i markedsandele - tidligere Østlande Som tilfældet er på mange af vores andre eksportmarkeder, skyldes stigningen i eksportmarkedsandelene i Østeuropa, at vores eksport er faldet noget mindre end landenes egen import. Det samlede fald i importen i de tidligere Østlande var på knap 35, mens den danske vareeksport "kun" faldt med ca. 25. Eksporten til Polen udgør knap halvdelen af den samlede eksport til de tidligere Østlande, og udviklingen på det polske marked fylder meget i den samlede udvikling. Med et fald i den danske vareeksport til Polen på knap 20, var faldet mindre end det samlede fald på 30 i Polens vareimport. Med undtagelse af 2009 har vi kun ét år vundet markedsandele i Polen - i hvilket er årsagen til den overordnede eksportmarkedsudvikling i de tidligere Østlande, som Figur 9 viser. Vækstudsigterne for Polen er ganske gunstige, og det er derfor vigtigt, at danske eksportvirksomheder i højere grad end i dag får bidt sig fast på det polske marked. Vi må ikke forblændes af udviklingen i Fjernøsten og Indien Ganske vist steg de danske eksportmarkedsandele til Fjernøsten og Indien med 14,5 i 2009, og dermed blev de foregående års tab på 15 stort set genvundet. Stigningen i 2009 var ekstraordinært kraftig og kan da heller ikke for hele stigningens vedkommende henføres til en strukturelt bedre situation for eksportmarkedsandelene til regionen. 5

6 Ganske vist faldt den danske vareeksport til Kina med ca. 5 i 2009, men set i lyset af Kinas importfald på godt 11 i samme periode steg de danske eksportmarkedsandele til Kina i 2009 (Kina er både en del af BRIK-landene og Fjernøsten). Eksportandelen til Kina, målt i forhold til den samlede eksport til Fjernøsten og Indien, er de seneste år steget fra 25 til knap 45. En positiv udvikling på det kinesiske marked får dermed en stor effekt på eksportmarkedsandelene til den samlede region. Udviklingen til Kina kan være et udtryk for, at den kinesiske velstand er nået op på et niveau, hvor landet nu også begynder at øge sin efterspørgsel efter netop den type varer, som præger den danske konjunkturufølsomme eksport. Figur 10: Kraftig stigning i eksportmarkedsandelene til Fjernøsten = Udvikling i markedsandele - Fjernøsten og Indien Udviklingen i 2009 skyldes dog delvis en ekstraordinært stor stigning af transportmidler ekskl. køretøjer til Singapore. Udover Kina er Singapore vigtig, når vores samlede eksport til Fjernøsten skal vurderes. Og også eksporten til Singapore udviklede sig særdeles positivt i De seneste knap ti år har eksportandelen til Singapore ligget på omkring 10, men andelen steg til 20 i Dermed steg den danske vareeksport til Singapore med knap 60 (målt i USD), mens Singapores import faldt med knap 25. Den meget positive udvikling i den danske eksport til Singapore i 2009 kan imidlertid henføres til en enkelt komponent, nemlig til eksporten af transportmidler ekskl. køretøjer (sandsynligvis skibe). Denne eksportkomponent steg fra 58 mio. kr. i 2008 til 2,5 mia. kr. i 2009, og den stod således for 50 af den samlede danske vareeksport til Singapore i Denne udvikling vil ganske givet ikke fortsætte, og derfor er der ikke tale om en strukturelt set bedre eksportposition i Singapore. eksportmarkedsandele i 2009 i Japan dækker over et fald i eksporten på 20, mens den japanske import faldt med knap 30. Figur 11: De danske eksportmarkedsandele peger atter op i Japan = Udvikling i markedsandele - Japan bød på et kraftigt fald i de danske eksportmarkedsandele i Japan. Med en stigning på ca. 10 vendte udviklingen i Perspektiverne for dansk eksport De seneste års udvikling i retning af, at eksporten og importen udgør mere end BNP, vil ganske givet fortsætte. Vores åbenhed over for omverdenen vil derfor fortsat være vigtig for den danske vækst. Samtidig er konsekvensen af en voksende befolkning og stigende velstand i emerging markets samtidig med et faldende befolkningstal i de vestlige økonomier, at vækstpotentialet i fremtiden vil ligge uden for de markeder, som både er vores nærmarkeder og vores traditionelle markeder. At importvæksten i emerging markets er væsentligt højere end den danske eksportvækst til landene er ikke nødvendigvis et udtryk for, at danske eksportvirksomheder ikke udnytter potentialet i emerging markets. Det er i stort omfang et udtryk for, at landene endnu ikke er kommet op på et velstandsniveau, hvor de efterspørger de varer, som fylder meget i den danske vareeksport. Derimod ligger der en "automatisk" eksportvækst på disse markeder i takt med et stigende velstandsniveau. Det må dog ikke være en sovepude. Fortsat stort fokus på den konjunkturufølsomme del af eksporten bliver stadig vigtigere, herunder specielt udviklingen af nye eksportvarer. 6 Bunden er nået i Japan Trods det faktum, at Japan er verdens tredjestørste økonomi, udgjorde vores eksport hertil kun 1,5 i 2009, og den er dermed mere end halveret fra 3,6 ti år tidligere. Efter et voldsomt fald i markedsandelene på hele 60 i perioden indtrådte der sidste år en stigning på knap 10. Udviklingen i de danske

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem

Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem Det hævdes ofte, at den danske konkurrenceevne er forringet markant siden år 2000. Der tales om et tab af konkurrenceevne på

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere