Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind"

Transkript

1 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle markeder Det konjunkturufølsomme element i dansk vareeksport spiller en stor rolle Fremdyrkning af nye konjunkturufølsomme eksportvarer er vigtig Figur 1: Samhandlen med udlandet fylder stadig mere Værdien af vores samlede eksport og import er i dag større end BNP. I midten af 1960'erne udgjorde eksporten og importen 40 af BNP. Kilde: Danmarks Statistik Figur 2: Det er undtagelsen, at den danske eksport falder Eksportens og importens samlede andel af BNP Årlig eksportvækst (faste priser) Siden midten af 19'erne er den danske eksport kun faldet tre gange målt på årsbasis. Kilde: Danmarks Statistik Relevante referencer: Prognoser fra Nykredit Markets Af chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen, Eksporten er en vigtig vækstdriver Dansk økonomi får brug for eksporten i de kommende år. Og en eksport, som er i stand til at tilpasse sig den nye globale dagsorden. I kraft af blandt andet et faldende befolkningstal er der et strukturelt pres nedad på væksten på vores traditionelle eksportmarkeder, mens vækstudsigterne på emerging markets er helt anderledes positive. Denne globale vækstrotation er udfordrende og stiller krav om en omstillingsparat eksportsektor ikke så slem, som det ser ud til på overfladen Den danske vareeksport faldt med godt 10 i På overfladen kan det således se ud til, at den danske eksport klarede sig mindre godt på det globale marked. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt nuanceret at se på problemstillingen på denne måde. Væksten i den danske vareeksport skal ses i sammenhæng med væksten i importen på vores eksportmarkeder for at se, om dansk eksport holder kadencen i forhold til den globale økonomi. Faldet i den globale import på godt 15 i 2009 stiller således den danske eksportpræstation bedre, end hvis der isoleret fokuseres på det danske eksportfald på godt 10. Dansk økonomi bliver stadig mere åben Globaliseringen og den deraf øgede internationale arbejdsdeling sætter sit tydelige præg på graden af åbenhed i den danske økonomi. Omkring midten af 1960'erne udgjorde eksporten og importen tilsammen knap 40 af BNP, og denne andel var steget til ca. 115 i 2008, jf. Figur 1. Faldet til i 2009 er ikke udtryk for en vending i denne trend men derimod, at faldet i den globale handel under krisen sidste år var meget større end faldet i BNP. I den samme periode steg den samlede danske eksports andel af BNP fra 20 til knap 55. Kun få år med fald i eksporten Når eksporten udgør en stadig større andel af økonomien, får væksten hos vores samhandelspartnere stor betydning, ligesom det får en stadig større påvirkning på dansk økonomisk vækst, om der vindes eksportmarkedsandele eller ej. Et kendetegn ved den danske eksport er, at eksporten kun undtagelsesvis falder (målt på årsbasis). Siden midten af 1960'erne er det kun sket tre gan- Investeringsanalyse

2 ge, at den samlede danske eksport er faldet i forhold til det foregående år (1975, 2003 og 2009), jf. Figur bød på godt nyt for eksportmarkedsandelene Det konjunkturufølsomme element i en stor del af den danske vareeksport betød blandt andet, at den danske eksport tabte markedsandele i årene op til 2008, da de globale økonomier ekspanderede kraftigt. På stort set alle de store markeder med undtagelse af BRIK-landene vendte udviklingen i 2009, hvor dansk vareeksport på nogle af markederne genvandt en del af de seneste års faldende markedsandele. Positiv eksportvækst er ikke nok Om dansk eksport klarer sig godt eller ej er ikke kun en absolut vurdering men skal ses i sammenhæng med, hvordan importvæksten udvikler sig hos vores samhandelspartnere. Det første indtryk af denne relative vurdering fås, hvis man sammenholder den danske eksportvækst med væksten i verdens samlede import. Herved får man et indtryk af, om dansk eksport vinder eller taber markedsandele. Det kan dog ikke oversættes direkte med, om Danmark udnytter sit eksportpotentiale eller ej. Hvis et land på grund af et lavt velstandsniveau ikke efterspørger mange af de produkter, de danske eksportvirksomheder producerer, er det ikke nødvendigvis et udtryk for manglende udnyttelse af eksportpotentialet, hvis den danske eksport udvikler sig svagere end landets import. Denne problemstilling er netop relevant i årene , hvor emerging markets øgede deres andel af den globale økonomi fra 39 til 45. En sådan analyse giver et lidt andet billede af den danske eksportpræstation, end når man blot ser på den absolutte udvikling i eksporten. Analysen afslører to væsentlige forhold angående den danske eksport. Det ene er, at der med undtagelse af sidste år har været tale om en lavere vækst i dansk eksport end i verdens samlede import de seneste seks år (begge målt i USD og i løbende priser). Det andet er, at der er større udsving i den relative udvikling, end når eksportudviklingen vurderes absolut. Siden 1981 har væksten i den danske eksport været større end i den samlede globale import i tolv år, mens det modsatte har været tilfældet i femten år. Samtidig er det ikke normen, at vi oplever så lang en periode med tab af markedsandele, som vi gjorde i perioden Figur 3: Danmark mistede eksportmarkedsandele i årene Med undtagelse af 2009 har de seneste seks år budt på en lavere vækst i dansk eksport, end verdens samlede import. Kilde: EcoWin, Danmarks Statistik Global vækstnedgang = eksportmarkedsandele i fremgang Der kan spores en tendens til, at dansk eksport vinder markedsandele, når den globale økonomi er præget af recession/lavvækst, mens det modsatte er gældende, når der er fremgang i den globale økonomi. Årsagen er, at en betydelig del af dansk eksport består af relativt konjunkturufølsomme varer som landbrugsprodukter, farmaceutiske produkter og grønne energiprodukter. Disse produkter har i gennemsnit udgjort 33 af den samlede vareeksport de seneste ti år, jf. Figur 4. Figur 4: Konjunkturufølsomme varer fylder meget i eksporten Konjunkturufølsomme eksports andel af samlet vareeksport Under nedgangsperioder har konjunkturufølsomme varer kraftigt øget deres andel af den samlede eksport. Kilde: ENS, Danmarks Statistik, Nykredit Markets Et andet vigtigt træk ved Figur 4 er, at den viser, at i perioder med negativ vækst som i 2001 og 2009 steg konjunkturufølsomme varer andel af den samlede vareeksport. Tendensen var særlig tydelig sidste år, hvor den samlede danske vareeksport målt i løbende priser faldt med 16, mens eksporten af medicinske og farmaceutiske produkter steg med 5. Landbrugseksporten faldt kun 7, og eksporten af grøn teknologi faldt med godt 10. Det 2

3 er således disse produkter, som i høj grad medvirkede til, at vi sidste år helt overordnet set vandt markedsandele for første gang i seks år. Fremdyrkning af nye konjunkturufølsomme eksportvarer vigtig Jo større en andel konjunkturufølsomme varer udgør af den samlede eksport, jo bedre er muligheden for at afskærme eksporten og dermed den økonomiske vækst mod udsving i den globale efterspørgsel. Bagsiden af medaljen er, at dansk eksport ikke ligeså hurtigt som mange andre lande får gavn af et begyndende opsving. Konjunkturufølsomme produkter indeholder ofte et større videnindhold end mere konjunkturfølsomme varer. Derfor er det også nemmere sagt end gjort at opdyrke nye konjunkturufølsomme produkter/knowhow og markeder, som vil aftage disse produkter. Danmark har dog altid været på forkant, hvad produktion af grøn teknologi angår, og en fortsættelse ad denne vej er derfor oplagt. Vækst i både den globale velstand og befolkning øger efterspørgslen efter vand, og med et fast vandudbud øges kravene til en effektiv udnyttelse af verdens vandressourcer. Derfor vil fremtiden byde på et øget behov for teknologier, som bedre skaber overensstemmelse mellem vandefterspørgsel og -udbud. Er man på forkant med disse teknologier, ligger der sandsynligvis gode eksportmuligheder og venter i horisonten. Nærmere analyse af udviklingen på eksportmarkederne Den overordnede udvikling i Danmarks eksportmarkedsandele, som Figur 3 viser, dækker over store forskelle på de enkelte markeder, og for at få et mere detaljeret billede af udviklingen i de danske markedsandele har vi kigget nærmere på, hvordan vores markedsandele udvikler sig på centrale markeder. De valgte landeområder er vist i Tabel 1, hvor også andelen af den samlede danske vareeksport til områderne er vist. Tabel 1: Dansk vareeksports fordeling på landeområder Landeområder Andel af samlet vareeksport Norden 21,2 EU-13 samt Storbritannien 43,9 "Gamle" Østlande 4,7 Nordamerika 6,5 BRIK-landene 4,1 Japan 1,5 Fjernøsten og Indien 4,1 Da nogle af landene går igen i de forskellige landeområder, kan man derfor ikke summere de enkelte andele. Kilde: Danmarks Statistik, Nykredit Markets Det lysner på det nordiske marked Den danske vareeksport til de nordiske lande har de seneste år udgjort knap 25 af vores samlede vareeksport. Med en andel, som siden 2000 er steget fra godt 55 til 62 af den samlede danske eksport til Norden, er Sverige det væsentligste marked. Efter en ganske pæn erobring af markedsandele i Norden fra vendte udviklingen efterfølgende, og særligt slemt stod det til fra , hvor dansk vareeksports markedsandel faldt med godt 8. Det var ikke, fordi eksporten til Norden isoleret set udviklede sig dårligt fra omregnet til USD var stigningen på godt 10 - men den samlede import i de nordiske lande steg i samme periode med det dobbelte. Særligt en norsk importvækst på 25 trak de nordiske landes import op i denne periode. Efterfølgende er udviklingen vendt, og dansk eksports markedsandele i Norden steg med knap 6 frem til og med det var specielt i 2009, at vi vandt markedsandele, jf. Figur 5. Ganske vist faldt den danske vareeksport til de nordiske lande med ca. 25 i 2009, men da den samlede importvækst i Norden faldt med knap 30, vandt dansk eksport markedsandele i Norden. Det var særligt på det finske og norske marked, at den danske vareeksport klarede sig bedre end importvæksten i disse lande kunne indikere. Importen faldt med 35 i Finland og med knap 25 i Norge. Dansk eksport til disse lande faldt med henholdsvis 25 og 16. Figur 5: Danmark vinder atter markedsandele i Norden = Efter en årrække med faldende markedsandele for den danske vareeksport i de nordiske lande vendte udviklingen specielt i 2009, hvor væksten i markedsandelen var på ca. 4,5. Udvikling i markedsandele - Norden Faldet i markedsandelene i euroområdet er stoppet Gennem de seneste knap ti år er den andel, som vareeksporten til euroområdet udgør af den samlede danske vareeksport, faldet fra godt 53 i 2000 til knap 44 i Det største fald indtrådte i 2007, hvor andelen faldt fra 50,4 til 44,8. Denne markante nedgang dækker over et fald i eksporten til euroområdet på ca. 3

4 2 mens den samlede danske vareeksport voksede med godt 10. Markedsandelen i det samlede euroområde og Storbritannien oplevede et stort dyk i 2007 på knap 14. Årsagen var en uheldig eksportudvikling på flere af de store markeder i euroområdet og på det engelske marked. Mens importvæksten i Frankrig, Finland og Belgien lå omkring 16 i 2007, faldt den danske vareeksport til disse lande med mellem 2 og 5. Med et fald i eksporten til Storbritannien på 9, mens importen voksede med 3 i Storbritannien, var udviklingen på dette marked også negativ. Det eneste store marked, hvorpå den danske vareeksport klarede sig hæderligt i 2007, var det tyske med en vækst på knap 4. Problemer var imidlertid, at den tyske importvækst i samme periode var på 15. Nordamerika - markant vending i markedsandele i 2009 Den danske vareeksport til Nordamerika har de seneste år udgjort godt 6 af den samlede danske vareeksport, hvilket er det laveste siden Trods denne udvikling steg de danske markedsandele i Nordamerika ganske kraftigt i Stigningen i eksportmarkedsandelene i Nordamerika er indtrådt i et miljø, hvor både den danske eksport til Nordamerika og områdets egen import faldt. Med et fald i Nordamerikas import på 25 i 2009 var faldet i den danske eksport på 16 noget mindre. Det var en positiv udvikling i markedsandelen i USA som trak læsset, mens der mere eller mindre var tale om status quo i udviklingen i markedsandelene i Canada og Mexico, som i øvrigt kun udgør ca. 15 af den samlede vareeksport til Nordamerika. Figur 7: Så stiger markedsandelene i Nordamerika igen Siden 2007 er udviklingen vendt, og de danske eksportmarkedsandele til euroområdet og Storbritannien steg med 5 frem til og med Stigningen var stort set jævnt fordelt på både 2008 og 2009 og skyldes primært en positiv udvikling i markedsandelene i Storbritannien, hvortil den danske eksportvækst i gennemsnit i 2008 og 2009 var godt 10 procentpoint højere end Storbritanniens importvækst = Udvikling i markedsandele - Nordamerika Også den danske eksportvækst til Tyskland var i begge år højere end Tysklands importvækst. Da eksporten til disse to lande udgør godt halvdelen af den samlede eksport til euroområdet og Storbritannien (og 25 af den samlede danske vareeksport), slår en positiv udvikling på disse markeder ganske markant igennem på udviklingen i vores samlede markedsandele i euroområdet og Storbritannien. Figur 6: Stille og rolig genvinding af markedsandele i euroområdet = Efter et ubrudt fald i markedsandelen i euroområdet og i Storbritannien i årene er der efterfølgende indtrådt en stigning på 5. Udvikling i markedsandele - euroområdet og Storbritannien De danske eksportmarkedsandele i Nordamerika steg med 13 i Uheldig, men forklarlig, udvikling i BRIK-landene Udviklingen i markedsandelene i BRIK-landene er af særlig interesse. Ikke fordi vores eksportandel til disse lande er specielt stor. I 2009 udgjorde den danske vareeksport til Brasilien, Rusland, Kina og Indien godt 4 af den samlede danske vareeksport, hvilket er en stigning fra 2,6 i Grunden til, at udviklingen her er interessant er, at vi forventer, at BRIK-landene vil stå for mere end halvdelen af den samlede globale vækst i år og næste år. Og mens befolkningstallet er vigende på vores traditionelle markeder, vil der være tale om et stigende befolkningstal i BRIK-landene og dermed udsigter til en højere vækst end i Vesteuropa. Siden 2001 har der været tale om et stort set ubrudt fald i de danske eksportmarkedsandele i BRIK-landene på hele 35, jf. Figur 6. Udviklingen skyldes, at stigningen på ca. 1 i den danske vareeksport til BRIK-landene ikke har matchet landenes egen importvækst på 330 i samme periode. Det er dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at danske virksomheder ikke formår at 4

5 begå sig på disse fjernereliggende markeder, men derimod er det igen et resultat af sammensætningen af den danske vareeksport. placeret i Danmark. Dermed vil vi i fremtiden i højere grad end i dag leve af afkastet af vores udenlandske investeringer. Figur 8: Faldende markedsandele i BRIK-landene = Der er til dels forklarlige årsager bag den uheldige udvikling i eksportmarkedsandelene i BRIK-landene. Udvikling i markedsandele - BRIK-lande En stor del af vores eksport er ikke kun ufølsom over for konjunkturerne, men den er også kendetegnet ved, at produkterne først efterspørges, når et lands velstandsniveau er kommet op på et vist niveau. Og dette niveau er BRIK-landene overordnet set ikke kommet op på endnu. I takt med, at en større andel af landenes befolkninger bevæger sig op i middelklassen, efterspørges flere designerprodukter, inden for hvilke blandt andet dansk møbelproduktion og produktion af AV-udstyr står stærkt. Sundhedssystemet vil ligeledes blive udbygget i takt med, at indkomsterne stiger, og det vil stimulere dansk eksport af farmaceutiske produkter til BRIK-landene. Vi har tidligere talt for, at sidste års krisehåndtering burde have haft større fokus på at sikre eksportvirksomhederne et bedre fundament på netop disse markeder, så vi er klar den dag, potentialet på disse markeder for alvor åbnes op for den danske eksport. Vi fastholder, at en sådan strategi bør have prioritet fremadrettet. Det er dog ikke givet, at en større eksportfremgang til disse lande vil generere samme positive udvikling i de indenlandske investeringer og i den indenlandske beskæftigelse, som hvis eksportfremgangen eksempelvis havde fundet sted på et af vores traditionelle nærmarkeder. Det skyldes blandt andet forskelle i synet på, hvor produktionen skal finde sted. Vi har været vant til, at stort set al produktion fysisk fandt sted inden for landets grænser med de positive effekter, det har på aktiviteten. Vi ser allerede nu, at fx Kina i langt højere grad, end vi er vant til, kræver, at den fysiske produktion skal finde sted i Kina. Dermed får produktionen ikke så stort et positivt gennemslag på den danske aktivitet, som hvis produktionen fysisk var Udviklingen er vendt til det positive i de tidligere Østlande Efter en årrække med faldende eksportmarkedsandele genvandt de danske eksportvirksomheder fodfæstet i de tidligere Østlande, hvor de danske markedsandele steg med knap 15. Det er dog ikke tilstrækkeligt til at genvinde det, som er tabt de seneste år. Figur 9: Flot fremgang i markedsandelene i de tidligere Østlande = Særligt udviklingen på det polske marked trak udviklingen i Udvikling i markedsandele - tidligere Østlande Som tilfældet er på mange af vores andre eksportmarkeder, skyldes stigningen i eksportmarkedsandelene i Østeuropa, at vores eksport er faldet noget mindre end landenes egen import. Det samlede fald i importen i de tidligere Østlande var på knap 35, mens den danske vareeksport "kun" faldt med ca. 25. Eksporten til Polen udgør knap halvdelen af den samlede eksport til de tidligere Østlande, og udviklingen på det polske marked fylder meget i den samlede udvikling. Med et fald i den danske vareeksport til Polen på knap 20, var faldet mindre end det samlede fald på 30 i Polens vareimport. Med undtagelse af 2009 har vi kun ét år vundet markedsandele i Polen - i hvilket er årsagen til den overordnede eksportmarkedsudvikling i de tidligere Østlande, som Figur 9 viser. Vækstudsigterne for Polen er ganske gunstige, og det er derfor vigtigt, at danske eksportvirksomheder i højere grad end i dag får bidt sig fast på det polske marked. Vi må ikke forblændes af udviklingen i Fjernøsten og Indien Ganske vist steg de danske eksportmarkedsandele til Fjernøsten og Indien med 14,5 i 2009, og dermed blev de foregående års tab på 15 stort set genvundet. Stigningen i 2009 var ekstraordinært kraftig og kan da heller ikke for hele stigningens vedkommende henføres til en strukturelt bedre situation for eksportmarkedsandelene til regionen. 5

6 Ganske vist faldt den danske vareeksport til Kina med ca. 5 i 2009, men set i lyset af Kinas importfald på godt 11 i samme periode steg de danske eksportmarkedsandele til Kina i 2009 (Kina er både en del af BRIK-landene og Fjernøsten). Eksportandelen til Kina, målt i forhold til den samlede eksport til Fjernøsten og Indien, er de seneste år steget fra 25 til knap 45. En positiv udvikling på det kinesiske marked får dermed en stor effekt på eksportmarkedsandelene til den samlede region. Udviklingen til Kina kan være et udtryk for, at den kinesiske velstand er nået op på et niveau, hvor landet nu også begynder at øge sin efterspørgsel efter netop den type varer, som præger den danske konjunkturufølsomme eksport. Figur 10: Kraftig stigning i eksportmarkedsandelene til Fjernøsten = Udvikling i markedsandele - Fjernøsten og Indien Udviklingen i 2009 skyldes dog delvis en ekstraordinært stor stigning af transportmidler ekskl. køretøjer til Singapore. Udover Kina er Singapore vigtig, når vores samlede eksport til Fjernøsten skal vurderes. Og også eksporten til Singapore udviklede sig særdeles positivt i De seneste knap ti år har eksportandelen til Singapore ligget på omkring 10, men andelen steg til 20 i Dermed steg den danske vareeksport til Singapore med knap 60 (målt i USD), mens Singapores import faldt med knap 25. Den meget positive udvikling i den danske eksport til Singapore i 2009 kan imidlertid henføres til en enkelt komponent, nemlig til eksporten af transportmidler ekskl. køretøjer (sandsynligvis skibe). Denne eksportkomponent steg fra 58 mio. kr. i 2008 til 2,5 mia. kr. i 2009, og den stod således for 50 af den samlede danske vareeksport til Singapore i Denne udvikling vil ganske givet ikke fortsætte, og derfor er der ikke tale om en strukturelt set bedre eksportposition i Singapore. eksportmarkedsandele i 2009 i Japan dækker over et fald i eksporten på 20, mens den japanske import faldt med knap 30. Figur 11: De danske eksportmarkedsandele peger atter op i Japan = Udvikling i markedsandele - Japan bød på et kraftigt fald i de danske eksportmarkedsandele i Japan. Med en stigning på ca. 10 vendte udviklingen i Perspektiverne for dansk eksport De seneste års udvikling i retning af, at eksporten og importen udgør mere end BNP, vil ganske givet fortsætte. Vores åbenhed over for omverdenen vil derfor fortsat være vigtig for den danske vækst. Samtidig er konsekvensen af en voksende befolkning og stigende velstand i emerging markets samtidig med et faldende befolkningstal i de vestlige økonomier, at vækstpotentialet i fremtiden vil ligge uden for de markeder, som både er vores nærmarkeder og vores traditionelle markeder. At importvæksten i emerging markets er væsentligt højere end den danske eksportvækst til landene er ikke nødvendigvis et udtryk for, at danske eksportvirksomheder ikke udnytter potentialet i emerging markets. Det er i stort omfang et udtryk for, at landene endnu ikke er kommet op på et velstandsniveau, hvor de efterspørger de varer, som fylder meget i den danske vareeksport. Derimod ligger der en "automatisk" eksportvækst på disse markeder i takt med et stigende velstandsniveau. Det må dog ikke være en sovepude. Fortsat stort fokus på den konjunkturufølsomme del af eksporten bliver stadig vigtigere, herunder specielt udviklingen af nye eksportvarer. 6 Bunden er nået i Japan Trods det faktum, at Japan er verdens tredjestørste økonomi, udgjorde vores eksport hertil kun 1,5 i 2009, og den er dermed mere end halveret fra 3,6 ti år tidligere. Efter et voldsomt fald i markedsandelene på hele 60 i perioden indtrådte der sidste år en stigning på knap 10. Udviklingen i de danske

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere