INFOSTAT - Forslag til et informationssystem for strategisk transportpolitik og planlægning på europæisk niveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFOSTAT - Forslag til et informationssystem for strategisk transportpolitik og planlægning på europæisk niveau"

Transkript

1 INFOSTAT - Forslag til et informationssystem for strategisk transportpolitik og planlægning på europæisk niveau Jørgen Kristiansen, Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet 0 INDLEDNING INFOSTAT projektet indgår i EU s særprogram for transportforskning under det fjerde rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling ( ). En af særprogrammets hovedemner er strategisk transportforskning, der er opdelt i følgende forskningsområder: informationssystemer, udvikling af scenarier, transporsystemernes økonomi, udvikling af intermodalitet, systemorganisering og interoperabilitet, integration af nye teknologier i transportsektoren, og vurdering af transportpolitik. Dette paper giver en kortfattet præsentation af nogle af de overvejelser, konklusioner og anbefalinger, som INFOSTAT projektet har resulteret i, med henblik på etablering af et transportpolitisk informationssystem på europæisk niveau. I det første afsnit omtales INFOSTAT projektets rammer indhold og organisation. I de følgende tre afsnit beskrives målsætninger, hovedprincipper, struktur, opbygning og implementeringsproblemer for det transportpolitiske informationssystem, som projektet omhandler. 1 OM INFOSTATS RAMMER OG ORGANISATION INFOSTAT projektet omfatter de første tre tasks af forskningsområdet informationssystemer, dvs.: Task 1, der har til formål at fastlægge de grundlæggende begreber og standarder for et europæisk transportpolitisk informations system (forkortet ETIS: European Transport policy Information System ). Task 2, der skal analysere muligheden for at drage nytte af eksisterende data om transportsektoren ved etablering af ETIS. Task 3, der skal identificere behov for og opstille et program for enkelte mere hastende dataindsamlingsinitiativer, med det formål at dække de værste huller i de eksisterende datakilder. Forskningsområdet informationssystemer indeholder også Tasks nr. 4-9, hvoraf nr. 4 vedrører udvikling af metode til etablering af databaser for transportstrømme og tilhørende socioøkonomiske data, nr. 5 vedrører metode rettet mod databaser for transportnet (infrastruktur),

2 nr. 6 vedrører metode til indsamling af særlige datasæt for modeludvikling, metodeudvikling, scenarier og vurdering/evaluering, og nr. 9 vedrører opbygning og vedligeholdelse af ETIS. Task 1 drejer sig om den fælles ramme for ETIS og retter sig derfor mod alle tasks indenfor forskningsområdet informationssystemer, og især de nævnte nr. 4-6 og nr. 9. Gennemførelsen af Task 2 og 3 har imidlertid givet erfaringer undervejs, som har fået indflydelse på den endelige anbefalinger i Task 1 afrapporteringen. Tidsplan og konsortium Tasks 1, 2 og 3 indgik i den første indkaldelsesrunde for forslag til forskningsprogrammet i INFOSTAT forslaget blev udvalgt af Kommissionen (Generaldirektoratet for transport, DG VII) til at dække disse tre opgaver. Projektet startede i foråret 1996; det er i den afsluttende fase og forventes afsluttet i September De tre hovedpartnere i INFOSTAT konsortiet er NEA (Holland), IVT-Heilbronn (Tyskland) og Agder Forskning (Kristiansand, Norge). Herudover er en række forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer og universiteter tilknyttet konsortiet, bl.a. SOFRES Conseil (Frankrig), IVV- Aachen (Tyskland), ITA (Frankrig), INRETS (Frankrig), TØI (Oslo, Norge), Athens tekniske Universitet (Grækenland), Gdansk Universitet (Polen) og Aalborg Universitet. Nogle af partnerne i INFOSTAT deltager også i det konsortium der er udvalgt til at gennemføre Tasks 4 og 5. Hovedaktiviteterne i INFOSTAT, med henblik på at tilvejebringe materiale for den endelige rapportskrivning og anbefalinger, har været afholdelsen af en række workshops med tilhørende produktion af papers, og konsultation ( concertation ) af relevante organisationer (bl.a. statistiske organisationer) i de enkelte lande, samt af internationale organisationer fx international Road Federation (IRF), Union Internationale des Chemin de fer (UIC) og ECMT. I det følgende gives et resumé af nogle af de problemstillinger og konklusioner, som afrapporteringen af INFOSTAT beskriver og peger på i forbindelse med etableringen af et fremtidigt europæisk transportpolitisk informationssystem (ETIS). 2 UDGANGSPUNKT OG FORMÅL MED ETIS Et hovedprincip for ETIS er, at informationssystemet skal baseres på en ny europæisk dimension i transportpolitikken, der inddrager det gensidige samspil mellem transportsektoren på den ene side, og de fysiske og socioøkonomiske omgivelser på den anden side. Derfor er der behov for egnede data med henblik på at afdække sammenhængene mellem transportens årsager, transportsystemernes virkemåde og transportens konsekvenser.

3 Det konkluderes og understreges, at ETIS skal betragtes som komplementært til, og ikke som en afløser for, de eksisterende databaser og statistiske systemer i de enkelte lande eller for de statistiske serviceopgaver, som EUROSTAT og forskellige internationale organisationer allerede varetager. Udgangspunkt og målsætninger for ETIS Det anbefales at etableringen af ETIS tager udgangspunkt i de transportpolitiske hovedemner der er peget på i EU s transportpolitiske dokumenter, dvs. målsætningen om at bæredygtig mobilitet skal være et hovedprincip i formuleringen og gennemførelsen af EU s fælles transportpolitik (jf. Kommissionens hvidbog om transportpolitik fra 1992 og det fælles transporthandlingsprogram fra 1995), EU s fælles retningslinier for udvikling af det transeuropæiske transportnet (jf. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning fra 1996), og initiativerne til fremme af kombineret godstransport (jf. Kommissionens dokument fra 1997 om intermodalitet og intermodal godstransport i EU). Med dette udgangspunkt er målsætningerne for ETIS: At forbedre mulighederne for at følge og analysere udviklingen indenfor de forskellige områder af transport og mobilitet, og - i denne sammenhæng - give en bedre forståelse af årsager og virkninger af transport. Tilvejebringe et videngrundlag for formulering af udviklingsscenarier og policy strategier på transportområdet. Tilvejebringe et datagrundlag for udvikling og anvendelse af hensigtsmæssige vurderingsmetoder i relation til transportpolitiske virkemidler og alternative strategier. Derfor sigtes der på, at ETIS skal indeholde data både for de eksterne faktorer og omgivende forhold der har betydende indflydelse på transport og mobilitet, data for selve transportsystemerne, og data for socioøkonomiske og miljømæssige virkninger af transport og trafik. Hovedopgaver for INFOSTAT INFOSTAT projektets hovedopgaver har været: at definere et sæt af hensigtsmæssige begreber, data variable og funktionskrav for et fremtidigt ETIS; at evaluere brugbarheden af eksisterende datakilder og databaser med henblik på deres inddragelse i ETIS, og at identificere de områder hvor der optræder væsentlige harmoniseringsbehov og huller i den eksisterende dataindsamling; at pege på virkemidler til sikring af, at ETIS bliver økonomisk realistisk at etablere og opretholde, og at det bliver brugervenligt indenfor en GIS præsentationsramme, at foreslå principperne for en organisation og struktur for databaser og informationssystem, som på hensigtsmæssig måde tilgodeser den politiske og funktionsmæssige rollefordeling mellem Kommissionen, EUROSTAT og EU s enkelte medlemslande.

4 Endelig understreges det, at det geografiske perspektiv for ETIS ikke blot omfatter EU s medlemslande, men at ETIS fra starten også må inddrage de øvrige europæiske lande inklusive de baltiske lande og de central- og østeuropæiske lande. Endvidere bør forbindelserne til SNGlandene og eksterne forbindelser omfattes af ETIS. 3 HOVEDSTRUKTUR OG OPBYGNING AF ETIS Brugergrupperne for ETIS forventes først og fremmest at blive transportpolitiske beslutningstagere og deres embedsmænd både på EU-niveau (især Kommissionen) og medlemslandsniveau. Hertil kommer konsulenter og planlæggere der arbejder med opgaver hvor politiske beslutningstagere og myndigheder er rekvirenter, internationale organisationer som er aktive i transportsektoren, statistiske institutioner i medlemslandene og andre europæiske lande. Endelig kunne transportvirksomheder og industrivirksomheder tænkes at drage nytte af ETIS med henblik på strategiske markedsundersøgelser mv. Det er klart at spørgsmålet om, hvordan et ETIS skal opbygges og fungere, vil resultere i vidt forskellige svar, afhængigt af om det stilles til eksempelvis en transportpolitisk beslutningstager, en transportforsker eller planlægger, eller en statistiker. Derfor er det vigtigt at identificere, hvordan de forskellige brugerkrav skal prioriteres og relateres til ETIS. Hovedprincipper for informationsteknologien i ETIS Der stilles forslag om at ETIS opbygges modulært, så systemet kan udbygges trinvist, inddrage nye begreber i sin database struktur og udvide det geografiske område etapevist. Der anbefales en arkitektur, der baserer sig på objekt orienteret informationsteknologi, en integrering af GIS topologi fra starten, og mulighed for kobling mellem en central ETIS database server (fx lokaliseret hos EUROSTAT eller EU-Kommissionen) og eksterne databaser (fx placerede i de enkelte medlemslande og hos internationale organisationer). Den objekt orienterede teknologi giver mulighed for at tilgodese integrerede statistiske begreber som fx transportkæder og kombinerede transporter. GIS topologien indebærer krav til at de interne databaser kan reorganiseres i forhold til fx regioner, zoner, transportkorridorer og særlige transportruter og transportkæder. Endvidere rummer GIS mulighed for at etablere hensigtsmæssige brugerflader både på beslutningstagerniveau og ekspert niveau. Den geografisk decentrale struktur muliggør, at datakravene til hovedserveren for ETIS ikke bliver altomfattende og uoverskuelige, men at ETIS med tilkoblingen til andre databaser kan fungere som en virtuel database.

5 I andre sammenhænge (fx i Holland) er der allerede initiativer i gang for at etablere informationssystemer efter ovennævnte principper, og erfaringerne fra disse kan inddrages til at konkretisere og afprøve opbygningen af ETIS og gøre den mere praktisk anvendelig, bl.a. i forbindelse med gennemførelse af EU forskningsprogrammets Task nr. 9 indenfor det strategiske hovedemne i programmet. Database struktur Den europæiske dimension er bestemmende for den geografiske detaljeringsgrad for data indeholdt i ETIS. Således vil ETIS sigte på de transportnet og transportsystemer, der har en klar transeuropæisk funktion, og internationale transportstrømme over længere afstande samt grænseoverskridende interregionale transportstrømme. Men lokale data kan være relevante, eksempelvis i de tilfælde hvor lokal trafik på en international vejstrækning eller banestrækning har indflydelse på serviceniveauet for den internationale trafik. Det foreslås at ETIS kommer til at indeholde følgende hovedblokke af variable eller indikatorer i sin database struktur: eksterne faktorer med indflydelse på transport og mobilitet; transport- og trafikstrømme både for passagerer og gods, infrastruktur net (knudepunkter og forbindelsesled); transportsystemer og service; effekter af transport, fx påvirkninger af det eksterne miljø, trafikuheld og regionaløkonomisk udvikling. INFOSTAT projektet har afdækket nogle principper og behov for nye definitioner for de enkelte hovedblokke af statistiske variable. Der peges bl.a. på, at zoneopdelingen og den geografiske detaljeringsgrad, fx vedrørende ODinformation, kan tilgodeses med en kombination af EUROSTAT s NUTS 2 og NUTS 3 niveau. Der peges også på en præcisering af korridorbegrebet og transportkædebegrebet, og på behovet for at udvikle en ny opdeling af varegrupper baseret på logistiske kriterier frem for den rådende traditionelle opdeling efter hovedtyper af industrivarer (NSTR klassificeringen). Der er således behov for at lægge mere vægt på economies of scope frem for economies of scale i en fremtidig vareklassificering. INFOSTAT projektet har resulteret i en opstilling af detaljerede lister af data variable eller indikatorer indenfor de hovedblokke, der blev nævnt ovenfor. Disse variable retter sig især mod ekspert niveauets databehov i forbindelse med analyser, modeludvikling og effektvurdering. Det forventes at disse lister lægges til grund for en videreudvikling, med henblik på at identificere nogle mere overordnede policy indikatorer og en gruppering der tilgodeser nye krav til data og information om transportkæder mv.

6 Udnyttelse af eksisterende datakilder Der er under INFOSTAT ( task 2) gennemført en omfattende analyse og vurdering af eksisterende data og databaser, med henblik på opfyldelse af de krav der bør stilles til et fremtidigt ETIS. Som resultat heraf kan der peges på nogle presserende harmoniseringskrav og nogle gabende huller i de tilgængelige data. En hovedkonklusion er, at selvom der eksisterer data for mange af de variable der er relevante at inddrage i ETIS, så optræder der store harmoniseringsbehov for en række nøglevariable, og tilgængeligheden er usikker for de data der eksisterer. Det alvorligste og største datahul optræder som manglende information om OD-mønstre. Dette gælder både for international godstransport og hvad angår langturs rejsemønstre for passagertransport. På godssiden er datahullet, der også omfatter mangel på information om transittrafik og kombinerede transporter, blevet uddybet drastisk efter bortfaldet af tolddokumenter dækkende den interne EU handel. På passagersiden optræder der store datahuller især grundet fraværet af regelmæssige og systematiske analyser af rejsevaner og rejsemønstre for langtursrejser. Kun hvad angår flyrejser vil det være muligt at udvikle brugbare databaser på grundlag af eksisterende datakilder; men dette vil kræve et omfattende harmoniserings- og beregningsarbejde. De behov for initiativer på kort sigt, som INFOSTAT projektet peger på ( Task 3 ), koncentrerer sig især om at tilvejebringe OD-information om godstransport og passagertransport, at analysere mulighederne for at organisere og indhente systematisk information om transportkæder og kombineret transport, og at vurdere mulighederne for at forbedre INTRASTAT indrapporteringen med henblik på udnyttelse for ETIS. Et fortsat uafklaret spørgsmål, som der peges på, er i hvilket omfang ETIS skal tilgodese beslutningstagernes informationsbehov fremfor transportanalytikernes (planlæggeres, forskeres mfl.) behov. Måske kan ETIS udvikles til både at indeholde en brugerflade for såkaldte ikke eksperter og en mere detaljeret datastruktur på ekspert niveau med henblik på model- og metodeudvikling. Et svindende datagrundlag For øjeblikket optræder det som et paradoks, at der er et stigende behov for data i forbindelse med formulering af bæredygtige transportpolitiske strategier, samtidig med at der sker en neddrosling af data produktionen på flere områder. Da det kan konstateres, at det generelle datagrundlag til rådighed er svindende, må flere og flere data produceres som syntetiske data (fx baserede på modelberegninger). Dette indebærer, at datakravene til ETIS må opfyldes gennem et forholdsvis afgrænset sæt af generelle statistiske data på europæisk niveau (herunder statistik om infrastruktur og trafikstrømme, demografiske og socioøkonomiske nøgletal relateret til transport), og en række af særlige datasæt

7 produceret ved hjælp af ad hoc analyser baseret på interviews, spørgeskemaundersøgelser mv. Udviklingen af en række hensigtsmæssige modelværktøjer skal herefter udnyttes til på dette grundlag at generere syntetiske data til dækning af de områder, hvor der mangler reel statistik. Dette er strategien på mellemlangt sigt. På længere sigt er der perspektiver og forventninger om, at de informationssystemer og den telematik der tages i anvendelse til trafikovervågning, trafikregulering, road pricing, trace and tracking systemer mv. kan udnyttes også til produktion af strategiske data om udviklingen i transportsektoren. 4 ETABLERINGSPROBLEMER FOR ETIS Der optræder nogle væsentlige politiske implementeringsproblemer i forbindelse med den ambitiøse opgave at etablere et fælles informationssystem til støtte for den transportpolitiske beslutningsproces på europæisk niveau. For det første er der en proces i gang med henblik på at deregulere og privatisere transportsektorens serviceopgaver. Dette giver sig blandt andet udslag i en voksende uvilje fra transportørernes side til at stille data til rådighed for offentlige formål, når disse data betragtes som kommercielt fortrolige i et mere og mere dereguleret marked. Et eksempel er banetransport, hvor der vil optræde et voksende antal konkurrerende transportører i modsætning til de nationale baneselskabers tidligere monopol-situation. For det andet er der en øget opmærksomhed rettet mod mulighederne for gøre dele af datamarkedet kommercielt lukrativt, hvilket indebærere en fare for oprettelse af datamonopoler og indførelse af restriktiv adgang til data. For det tredje er der en stigende modvilje i de enkelte medlemslande mod yderligere regulerende initiativer fra EU niveauet, hvor ETIS kan opfattes som et sådant tiltag. For det fjerde har indførelsen af det indre marked bevirket, at udstedelsen af tolddokumenter, der tidligere udjorde en vigtig og pålidelig informationskilde for handelsstatistikken, er bortfaldet for udenrigshandel mellem EU s medlemslande. Tolddokumenterne er blevet afløst af INTRASTAT indrapporteringen for handel indenfor EU. INTRASTAT har imidlertid en række begrænsninger og indkøringsproblemer, som gør statistikken om handelsstrømmene upålidelige, ligesom der ikke længere stilles krav om at oplyse om den valgte transportform eller transportmåde for de enkelte eksport- og importaktiviteter. Alle disse tendenser medfører som allerede nævnt, at datagrundlaget for ETIS forringes væsentlig i forhold til tidligere, og at dataindsamling har en lav politisk prioritet i de enkelte medlemslande. For at imødegå disse tendenser må der stilles krav til at de offentligt tilgængelige databaser skal have et tilstrækkeligt aggregeringsniveau, så de opfylder kommercielle fortrolighedskrav. Endvidere skal det sikres at data indrapportering ikke pålægger transportørerne og andre data-

8 producenter urimelige arbejdsmæssige og økonomiske byrder. Etableringen af ETIS må fra starten respektere nærhedsprincippet, sikre gennemskuelighed, og understrege arbejdsdelingen og koordineringen med lokale og nationale databaser og statistiske systemer. Endelig bør der gøres en indsats for at dokumentere og understrege den funktion som ETIS og andre fælles informationssystemer har som en nødvendig fælles informationsinfrastruktur, der gør transportmarkedet mere transparent til gavn for de enkelte aktører i transportsektoren. Det forventes, at etableringen og udbygningen af ETIS vil blive en trinvis og langsigtet (årelang) proces. Den vil kræve en høj grad af konsensus mellem medlemslandene og EU-niveauet i alle etableringsfaserne. Det er også nødvendigt med et koordineret samarbejde mellem Kommissionen og EUROSTAT på den ene side, og de enkelte lande, relevante brugergrupper og internationale organisationer på den anden side. 5 AFSLUTTENDE KOMMENTAR Gennem INFOSTAT projektet, som gennem andre EU forskningsprojekter, er der produceret en enorm mængde af arbejdspapirer (i dette tilfælde fortrinsvis i form af workshop papers). Hver især indeholder disse arbejdspapirer interessant materiale og erfaringer, som imidlertid ikke er umiddelbart tilgængeligt i færdig publiceret form. Det er derfor vigtigt at Danmark og andre lande gennem de respektive organisationer og samarbejdsorganer i EU sammenhæng (fx programkomiteen for særprogrammet for transportforskning, Concerted Action komiteen for informationssystemer) og gennem andre kontakter sikrer sig at indhente den relevante information. Denne kan være nyttig for egne bestræbelser på området fx i Trafikministeriets og Transportrådets regi.

EU-programmer for fremme af godstransport med skib

EU-programmer for fremme af godstransport med skib EU-programmer for fremme af godstransport med skib Chefkonsulent Steen Jonssen, TØF Havnekonference den 10. september 2009 Europa-Kommissionens Hvidbog af 12.9.2001 (KOM(2001)370): Den Europæiske transportpolitik

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Målstyret transportpolitik kan Danmark lære af Sverige og Norge?

Målstyret transportpolitik kan Danmark lære af Sverige og Norge? kan Danmark lære af Sverige og Norge? Trafikdage på Aalborg Universitet 23.-24. august 2010 Special session: Beslutninger om infrastruktur Claus Hedegaard Sørensen og Henrik Gudmundsson Nye tendenser i

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Biovidenskab og bioteknologi - En strategi for Europa

Biovidenskab og bioteknologi - En strategi for Europa Baggrunden Biovidenskab og bioteknologi - En strategi for Europa Opfølgning på den såkaldte Lissabon-proces: EU som verdens mest konkurrencedygtige og bæredygtige vidensøkonomi i 2010 DER Stockholm konkluderer,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

5 spørgsmål/svar vedrørende ny struktur på vejområdet

5 spørgsmål/svar vedrørende ny struktur på vejområdet 5 spørgsmål/svar vedrørende ny struktur på vejområdet Spørgsmål: 1) Hvorfor vil modellen ikke betyde øget centralisering og mere bureaukrati? 2) Hvorfor har regeringen valgt ikke at overføre veje til de

Læs mere

Forskning, udvikling og demonstration (FUD) i Vejdirektoratet

Forskning, udvikling og demonstration (FUD) i Vejdirektoratet Forskning, udvikling og demonstration (FUD) i Vejdirektoratet Institutchef Gert Ahé, Vejdirektoratet,Vejtenisk Institut Trafikdage på Aalborg Universitet 27. 28 August 2007 Overordnet udvikling Trafikanterne

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER HOVEDPUNKTER Noget om statsvejnettet i Danmark Noget om perspektiv/omverdens analyse Problemstillinger

Læs mere

Nyt forslag om forvaltning af sikkerheden på de europæiske veje

Nyt forslag om forvaltning af sikkerheden på de europæiske veje Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 10. januar 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Nyt forslag om forvaltning

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

En national godstrafikmodel klarlæggelse af behov. Mogens Fosgerau

En national godstrafikmodel klarlæggelse af behov. Mogens Fosgerau En national godstrafikmodel klarlæggelse af behov Mogens Fosgerau Projektet 1. Behovsanalyse 2. Datagrundlag 3. Metodisk grundlag 4. Anbefalinger og arbejdsprogram Institutioner Trafikministeriets departement

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT

EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT 5. oktober 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT Resumé: I sin Hvidbog om EU's transportpolitik frem til 2010 lægger EUkommissionen op til et afgørende skifte.

Læs mere

GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN?

GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN? GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN? MULIGHEDER OG ERFARINGER FRA ARBEJDET MED AT BRUGE STATISTIK Lars Dagnæs Institut for Transportstudier Hærvejen 11 C 6330 Padborg, Baggrund Uden måling er alt

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

EU s rammeprogram FP7

EU s rammeprogram FP7 EU s rammeprogram FP7 EU-tilskud til transportforskning Anders Bjerrum EU-konsulent EU-tilskud til transportforskning anders.bjerrum@fp7consult.dk 1 Disposition Oversigt over programmerne i EU s rammeprogram

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn.

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Copyright DTU Transport 2008 Hvad er DTU Transport CTT = Center for Trafik og Transport på DTU DTF = Danmarks TransportForskning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?)

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Banebranchen 2011 11. maj 11 Banebranchen 2011 Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Den politiske ramme -Danmark En grøn transportpolitik - januar 2009 Jernbanestrategien: debatoplæg september

Læs mere

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen.

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Decision Support and Decision Making in England Appraisal methods used yesterday, today and tomorrow Maj-Britt

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring.

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring. Dato: 12. oktober 2017 Sagsnr.: SJ-STD- MOA.DKETIK Dok.nr.: 449540 Sagsbeh.: MOA.DKETIK Ørestads Boulevard 5 Bygning 37K, st. 2300 København S M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Vedr. Det Etiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Foredrag holdt ved Nordisk Medicinaldirektørmøde i Tórshavn 23. august 2005 Af Høgni Debes Joensen Jeg er blevet anmodet om at levere et kort indlæg om NOMESKO

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg ACH/AT RMH/JAIC Grundnotat vedr. forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Erling Hvid & Henrik Køster, COWIconsult Baggrund Godstransporten udgør en væsentlig kilde til byernes trafik- og miljøproblemer. Tidligere undersøgelser - bl.a.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Forsker: Vi har teknikken klar til roadpricing

Forsker: Vi har teknikken klar til roadpricing transport (/transport) Forsker: Vi har teknikken klar til roadpricing DEBAT 19. august 2014 kl. 3:15 0 kommentarer TRANSPORTDEBATTEN: Det vil tage ca. seks år at etablere det juridiske og organisatoriske

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Korridor 3 eller - jernbanegods på vej til de varme lande

Korridor 3 eller - jernbanegods på vej til de varme lande Korridor 3 eller - jernbanegods på vej til de varme lande Rejsen begynder: Stockholm banegård Status og fremtidsperspektiver v./chefkonsulent Knud Elm-Larsen, TS TØF og Trafikstyrelsen, Banegodsseminar:

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Af Anita Vium - direkte telefon: OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM

Af Anita Vium - direkte telefon: OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\maj-2001\ost-a-05-01.doc Af Anita Vium - direkte telefon: 3355 7724 OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM Forhandlingerne om de østeuropæiske ansøgerlandes optagelse i EU skrider

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Info Note 178 Offentligt PDF udgave (50 KB) Europaudvalget (Info-note I 178) (Offentligt) Folketingets Europaudvalg Christiansborg, den 3. september 2004 Folketingets

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet.

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Bilag 02-10 Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Resultatkontrakt mellem Fødevareministeriet og Institut for Forskning og Udvikling i

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere