INFOSTAT - Forslag til et informationssystem for strategisk transportpolitik og planlægning på europæisk niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFOSTAT - Forslag til et informationssystem for strategisk transportpolitik og planlægning på europæisk niveau"

Transkript

1 INFOSTAT - Forslag til et informationssystem for strategisk transportpolitik og planlægning på europæisk niveau Jørgen Kristiansen, Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet 0 INDLEDNING INFOSTAT projektet indgår i EU s særprogram for transportforskning under det fjerde rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling ( ). En af særprogrammets hovedemner er strategisk transportforskning, der er opdelt i følgende forskningsområder: informationssystemer, udvikling af scenarier, transporsystemernes økonomi, udvikling af intermodalitet, systemorganisering og interoperabilitet, integration af nye teknologier i transportsektoren, og vurdering af transportpolitik. Dette paper giver en kortfattet præsentation af nogle af de overvejelser, konklusioner og anbefalinger, som INFOSTAT projektet har resulteret i, med henblik på etablering af et transportpolitisk informationssystem på europæisk niveau. I det første afsnit omtales INFOSTAT projektets rammer indhold og organisation. I de følgende tre afsnit beskrives målsætninger, hovedprincipper, struktur, opbygning og implementeringsproblemer for det transportpolitiske informationssystem, som projektet omhandler. 1 OM INFOSTATS RAMMER OG ORGANISATION INFOSTAT projektet omfatter de første tre tasks af forskningsområdet informationssystemer, dvs.: Task 1, der har til formål at fastlægge de grundlæggende begreber og standarder for et europæisk transportpolitisk informations system (forkortet ETIS: European Transport policy Information System ). Task 2, der skal analysere muligheden for at drage nytte af eksisterende data om transportsektoren ved etablering af ETIS. Task 3, der skal identificere behov for og opstille et program for enkelte mere hastende dataindsamlingsinitiativer, med det formål at dække de værste huller i de eksisterende datakilder. Forskningsområdet informationssystemer indeholder også Tasks nr. 4-9, hvoraf nr. 4 vedrører udvikling af metode til etablering af databaser for transportstrømme og tilhørende socioøkonomiske data, nr. 5 vedrører metode rettet mod databaser for transportnet (infrastruktur),

2 nr. 6 vedrører metode til indsamling af særlige datasæt for modeludvikling, metodeudvikling, scenarier og vurdering/evaluering, og nr. 9 vedrører opbygning og vedligeholdelse af ETIS. Task 1 drejer sig om den fælles ramme for ETIS og retter sig derfor mod alle tasks indenfor forskningsområdet informationssystemer, og især de nævnte nr. 4-6 og nr. 9. Gennemførelsen af Task 2 og 3 har imidlertid givet erfaringer undervejs, som har fået indflydelse på den endelige anbefalinger i Task 1 afrapporteringen. Tidsplan og konsortium Tasks 1, 2 og 3 indgik i den første indkaldelsesrunde for forslag til forskningsprogrammet i INFOSTAT forslaget blev udvalgt af Kommissionen (Generaldirektoratet for transport, DG VII) til at dække disse tre opgaver. Projektet startede i foråret 1996; det er i den afsluttende fase og forventes afsluttet i September De tre hovedpartnere i INFOSTAT konsortiet er NEA (Holland), IVT-Heilbronn (Tyskland) og Agder Forskning (Kristiansand, Norge). Herudover er en række forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer og universiteter tilknyttet konsortiet, bl.a. SOFRES Conseil (Frankrig), IVV- Aachen (Tyskland), ITA (Frankrig), INRETS (Frankrig), TØI (Oslo, Norge), Athens tekniske Universitet (Grækenland), Gdansk Universitet (Polen) og Aalborg Universitet. Nogle af partnerne i INFOSTAT deltager også i det konsortium der er udvalgt til at gennemføre Tasks 4 og 5. Hovedaktiviteterne i INFOSTAT, med henblik på at tilvejebringe materiale for den endelige rapportskrivning og anbefalinger, har været afholdelsen af en række workshops med tilhørende produktion af papers, og konsultation ( concertation ) af relevante organisationer (bl.a. statistiske organisationer) i de enkelte lande, samt af internationale organisationer fx international Road Federation (IRF), Union Internationale des Chemin de fer (UIC) og ECMT. I det følgende gives et resumé af nogle af de problemstillinger og konklusioner, som afrapporteringen af INFOSTAT beskriver og peger på i forbindelse med etableringen af et fremtidigt europæisk transportpolitisk informationssystem (ETIS). 2 UDGANGSPUNKT OG FORMÅL MED ETIS Et hovedprincip for ETIS er, at informationssystemet skal baseres på en ny europæisk dimension i transportpolitikken, der inddrager det gensidige samspil mellem transportsektoren på den ene side, og de fysiske og socioøkonomiske omgivelser på den anden side. Derfor er der behov for egnede data med henblik på at afdække sammenhængene mellem transportens årsager, transportsystemernes virkemåde og transportens konsekvenser.

3 Det konkluderes og understreges, at ETIS skal betragtes som komplementært til, og ikke som en afløser for, de eksisterende databaser og statistiske systemer i de enkelte lande eller for de statistiske serviceopgaver, som EUROSTAT og forskellige internationale organisationer allerede varetager. Udgangspunkt og målsætninger for ETIS Det anbefales at etableringen af ETIS tager udgangspunkt i de transportpolitiske hovedemner der er peget på i EU s transportpolitiske dokumenter, dvs. målsætningen om at bæredygtig mobilitet skal være et hovedprincip i formuleringen og gennemførelsen af EU s fælles transportpolitik (jf. Kommissionens hvidbog om transportpolitik fra 1992 og det fælles transporthandlingsprogram fra 1995), EU s fælles retningslinier for udvikling af det transeuropæiske transportnet (jf. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning fra 1996), og initiativerne til fremme af kombineret godstransport (jf. Kommissionens dokument fra 1997 om intermodalitet og intermodal godstransport i EU). Med dette udgangspunkt er målsætningerne for ETIS: At forbedre mulighederne for at følge og analysere udviklingen indenfor de forskellige områder af transport og mobilitet, og - i denne sammenhæng - give en bedre forståelse af årsager og virkninger af transport. Tilvejebringe et videngrundlag for formulering af udviklingsscenarier og policy strategier på transportområdet. Tilvejebringe et datagrundlag for udvikling og anvendelse af hensigtsmæssige vurderingsmetoder i relation til transportpolitiske virkemidler og alternative strategier. Derfor sigtes der på, at ETIS skal indeholde data både for de eksterne faktorer og omgivende forhold der har betydende indflydelse på transport og mobilitet, data for selve transportsystemerne, og data for socioøkonomiske og miljømæssige virkninger af transport og trafik. Hovedopgaver for INFOSTAT INFOSTAT projektets hovedopgaver har været: at definere et sæt af hensigtsmæssige begreber, data variable og funktionskrav for et fremtidigt ETIS; at evaluere brugbarheden af eksisterende datakilder og databaser med henblik på deres inddragelse i ETIS, og at identificere de områder hvor der optræder væsentlige harmoniseringsbehov og huller i den eksisterende dataindsamling; at pege på virkemidler til sikring af, at ETIS bliver økonomisk realistisk at etablere og opretholde, og at det bliver brugervenligt indenfor en GIS præsentationsramme, at foreslå principperne for en organisation og struktur for databaser og informationssystem, som på hensigtsmæssig måde tilgodeser den politiske og funktionsmæssige rollefordeling mellem Kommissionen, EUROSTAT og EU s enkelte medlemslande.

4 Endelig understreges det, at det geografiske perspektiv for ETIS ikke blot omfatter EU s medlemslande, men at ETIS fra starten også må inddrage de øvrige europæiske lande inklusive de baltiske lande og de central- og østeuropæiske lande. Endvidere bør forbindelserne til SNGlandene og eksterne forbindelser omfattes af ETIS. 3 HOVEDSTRUKTUR OG OPBYGNING AF ETIS Brugergrupperne for ETIS forventes først og fremmest at blive transportpolitiske beslutningstagere og deres embedsmænd både på EU-niveau (især Kommissionen) og medlemslandsniveau. Hertil kommer konsulenter og planlæggere der arbejder med opgaver hvor politiske beslutningstagere og myndigheder er rekvirenter, internationale organisationer som er aktive i transportsektoren, statistiske institutioner i medlemslandene og andre europæiske lande. Endelig kunne transportvirksomheder og industrivirksomheder tænkes at drage nytte af ETIS med henblik på strategiske markedsundersøgelser mv. Det er klart at spørgsmålet om, hvordan et ETIS skal opbygges og fungere, vil resultere i vidt forskellige svar, afhængigt af om det stilles til eksempelvis en transportpolitisk beslutningstager, en transportforsker eller planlægger, eller en statistiker. Derfor er det vigtigt at identificere, hvordan de forskellige brugerkrav skal prioriteres og relateres til ETIS. Hovedprincipper for informationsteknologien i ETIS Der stilles forslag om at ETIS opbygges modulært, så systemet kan udbygges trinvist, inddrage nye begreber i sin database struktur og udvide det geografiske område etapevist. Der anbefales en arkitektur, der baserer sig på objekt orienteret informationsteknologi, en integrering af GIS topologi fra starten, og mulighed for kobling mellem en central ETIS database server (fx lokaliseret hos EUROSTAT eller EU-Kommissionen) og eksterne databaser (fx placerede i de enkelte medlemslande og hos internationale organisationer). Den objekt orienterede teknologi giver mulighed for at tilgodese integrerede statistiske begreber som fx transportkæder og kombinerede transporter. GIS topologien indebærer krav til at de interne databaser kan reorganiseres i forhold til fx regioner, zoner, transportkorridorer og særlige transportruter og transportkæder. Endvidere rummer GIS mulighed for at etablere hensigtsmæssige brugerflader både på beslutningstagerniveau og ekspert niveau. Den geografisk decentrale struktur muliggør, at datakravene til hovedserveren for ETIS ikke bliver altomfattende og uoverskuelige, men at ETIS med tilkoblingen til andre databaser kan fungere som en virtuel database.

5 I andre sammenhænge (fx i Holland) er der allerede initiativer i gang for at etablere informationssystemer efter ovennævnte principper, og erfaringerne fra disse kan inddrages til at konkretisere og afprøve opbygningen af ETIS og gøre den mere praktisk anvendelig, bl.a. i forbindelse med gennemførelse af EU forskningsprogrammets Task nr. 9 indenfor det strategiske hovedemne i programmet. Database struktur Den europæiske dimension er bestemmende for den geografiske detaljeringsgrad for data indeholdt i ETIS. Således vil ETIS sigte på de transportnet og transportsystemer, der har en klar transeuropæisk funktion, og internationale transportstrømme over længere afstande samt grænseoverskridende interregionale transportstrømme. Men lokale data kan være relevante, eksempelvis i de tilfælde hvor lokal trafik på en international vejstrækning eller banestrækning har indflydelse på serviceniveauet for den internationale trafik. Det foreslås at ETIS kommer til at indeholde følgende hovedblokke af variable eller indikatorer i sin database struktur: eksterne faktorer med indflydelse på transport og mobilitet; transport- og trafikstrømme både for passagerer og gods, infrastruktur net (knudepunkter og forbindelsesled); transportsystemer og service; effekter af transport, fx påvirkninger af det eksterne miljø, trafikuheld og regionaløkonomisk udvikling. INFOSTAT projektet har afdækket nogle principper og behov for nye definitioner for de enkelte hovedblokke af statistiske variable. Der peges bl.a. på, at zoneopdelingen og den geografiske detaljeringsgrad, fx vedrørende ODinformation, kan tilgodeses med en kombination af EUROSTAT s NUTS 2 og NUTS 3 niveau. Der peges også på en præcisering af korridorbegrebet og transportkædebegrebet, og på behovet for at udvikle en ny opdeling af varegrupper baseret på logistiske kriterier frem for den rådende traditionelle opdeling efter hovedtyper af industrivarer (NSTR klassificeringen). Der er således behov for at lægge mere vægt på economies of scope frem for economies of scale i en fremtidig vareklassificering. INFOSTAT projektet har resulteret i en opstilling af detaljerede lister af data variable eller indikatorer indenfor de hovedblokke, der blev nævnt ovenfor. Disse variable retter sig især mod ekspert niveauets databehov i forbindelse med analyser, modeludvikling og effektvurdering. Det forventes at disse lister lægges til grund for en videreudvikling, med henblik på at identificere nogle mere overordnede policy indikatorer og en gruppering der tilgodeser nye krav til data og information om transportkæder mv.

6 Udnyttelse af eksisterende datakilder Der er under INFOSTAT ( task 2) gennemført en omfattende analyse og vurdering af eksisterende data og databaser, med henblik på opfyldelse af de krav der bør stilles til et fremtidigt ETIS. Som resultat heraf kan der peges på nogle presserende harmoniseringskrav og nogle gabende huller i de tilgængelige data. En hovedkonklusion er, at selvom der eksisterer data for mange af de variable der er relevante at inddrage i ETIS, så optræder der store harmoniseringsbehov for en række nøglevariable, og tilgængeligheden er usikker for de data der eksisterer. Det alvorligste og største datahul optræder som manglende information om OD-mønstre. Dette gælder både for international godstransport og hvad angår langturs rejsemønstre for passagertransport. På godssiden er datahullet, der også omfatter mangel på information om transittrafik og kombinerede transporter, blevet uddybet drastisk efter bortfaldet af tolddokumenter dækkende den interne EU handel. På passagersiden optræder der store datahuller især grundet fraværet af regelmæssige og systematiske analyser af rejsevaner og rejsemønstre for langtursrejser. Kun hvad angår flyrejser vil det være muligt at udvikle brugbare databaser på grundlag af eksisterende datakilder; men dette vil kræve et omfattende harmoniserings- og beregningsarbejde. De behov for initiativer på kort sigt, som INFOSTAT projektet peger på ( Task 3 ), koncentrerer sig især om at tilvejebringe OD-information om godstransport og passagertransport, at analysere mulighederne for at organisere og indhente systematisk information om transportkæder og kombineret transport, og at vurdere mulighederne for at forbedre INTRASTAT indrapporteringen med henblik på udnyttelse for ETIS. Et fortsat uafklaret spørgsmål, som der peges på, er i hvilket omfang ETIS skal tilgodese beslutningstagernes informationsbehov fremfor transportanalytikernes (planlæggeres, forskeres mfl.) behov. Måske kan ETIS udvikles til både at indeholde en brugerflade for såkaldte ikke eksperter og en mere detaljeret datastruktur på ekspert niveau med henblik på model- og metodeudvikling. Et svindende datagrundlag For øjeblikket optræder det som et paradoks, at der er et stigende behov for data i forbindelse med formulering af bæredygtige transportpolitiske strategier, samtidig med at der sker en neddrosling af data produktionen på flere områder. Da det kan konstateres, at det generelle datagrundlag til rådighed er svindende, må flere og flere data produceres som syntetiske data (fx baserede på modelberegninger). Dette indebærer, at datakravene til ETIS må opfyldes gennem et forholdsvis afgrænset sæt af generelle statistiske data på europæisk niveau (herunder statistik om infrastruktur og trafikstrømme, demografiske og socioøkonomiske nøgletal relateret til transport), og en række af særlige datasæt

7 produceret ved hjælp af ad hoc analyser baseret på interviews, spørgeskemaundersøgelser mv. Udviklingen af en række hensigtsmæssige modelværktøjer skal herefter udnyttes til på dette grundlag at generere syntetiske data til dækning af de områder, hvor der mangler reel statistik. Dette er strategien på mellemlangt sigt. På længere sigt er der perspektiver og forventninger om, at de informationssystemer og den telematik der tages i anvendelse til trafikovervågning, trafikregulering, road pricing, trace and tracking systemer mv. kan udnyttes også til produktion af strategiske data om udviklingen i transportsektoren. 4 ETABLERINGSPROBLEMER FOR ETIS Der optræder nogle væsentlige politiske implementeringsproblemer i forbindelse med den ambitiøse opgave at etablere et fælles informationssystem til støtte for den transportpolitiske beslutningsproces på europæisk niveau. For det første er der en proces i gang med henblik på at deregulere og privatisere transportsektorens serviceopgaver. Dette giver sig blandt andet udslag i en voksende uvilje fra transportørernes side til at stille data til rådighed for offentlige formål, når disse data betragtes som kommercielt fortrolige i et mere og mere dereguleret marked. Et eksempel er banetransport, hvor der vil optræde et voksende antal konkurrerende transportører i modsætning til de nationale baneselskabers tidligere monopol-situation. For det andet er der en øget opmærksomhed rettet mod mulighederne for gøre dele af datamarkedet kommercielt lukrativt, hvilket indebærere en fare for oprettelse af datamonopoler og indførelse af restriktiv adgang til data. For det tredje er der en stigende modvilje i de enkelte medlemslande mod yderligere regulerende initiativer fra EU niveauet, hvor ETIS kan opfattes som et sådant tiltag. For det fjerde har indførelsen af det indre marked bevirket, at udstedelsen af tolddokumenter, der tidligere udjorde en vigtig og pålidelig informationskilde for handelsstatistikken, er bortfaldet for udenrigshandel mellem EU s medlemslande. Tolddokumenterne er blevet afløst af INTRASTAT indrapporteringen for handel indenfor EU. INTRASTAT har imidlertid en række begrænsninger og indkøringsproblemer, som gør statistikken om handelsstrømmene upålidelige, ligesom der ikke længere stilles krav om at oplyse om den valgte transportform eller transportmåde for de enkelte eksport- og importaktiviteter. Alle disse tendenser medfører som allerede nævnt, at datagrundlaget for ETIS forringes væsentlig i forhold til tidligere, og at dataindsamling har en lav politisk prioritet i de enkelte medlemslande. For at imødegå disse tendenser må der stilles krav til at de offentligt tilgængelige databaser skal have et tilstrækkeligt aggregeringsniveau, så de opfylder kommercielle fortrolighedskrav. Endvidere skal det sikres at data indrapportering ikke pålægger transportørerne og andre data-

8 producenter urimelige arbejdsmæssige og økonomiske byrder. Etableringen af ETIS må fra starten respektere nærhedsprincippet, sikre gennemskuelighed, og understrege arbejdsdelingen og koordineringen med lokale og nationale databaser og statistiske systemer. Endelig bør der gøres en indsats for at dokumentere og understrege den funktion som ETIS og andre fælles informationssystemer har som en nødvendig fælles informationsinfrastruktur, der gør transportmarkedet mere transparent til gavn for de enkelte aktører i transportsektoren. Det forventes, at etableringen og udbygningen af ETIS vil blive en trinvis og langsigtet (årelang) proces. Den vil kræve en høj grad af konsensus mellem medlemslandene og EU-niveauet i alle etableringsfaserne. Det er også nødvendigt med et koordineret samarbejde mellem Kommissionen og EUROSTAT på den ene side, og de enkelte lande, relevante brugergrupper og internationale organisationer på den anden side. 5 AFSLUTTENDE KOMMENTAR Gennem INFOSTAT projektet, som gennem andre EU forskningsprojekter, er der produceret en enorm mængde af arbejdspapirer (i dette tilfælde fortrinsvis i form af workshop papers). Hver især indeholder disse arbejdspapirer interessant materiale og erfaringer, som imidlertid ikke er umiddelbart tilgængeligt i færdig publiceret form. Det er derfor vigtigt at Danmark og andre lande gennem de respektive organisationer og samarbejdsorganer i EU sammenhæng (fx programkomiteen for særprogrammet for transportforskning, Concerted Action komiteen for informationssystemer) og gennem andre kontakter sikrer sig at indhente den relevante information. Denne kan være nyttig for egne bestræbelser på området fx i Trafikministeriets og Transportrådets regi.

Europaudvalget 2006 2754 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2754 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2754 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 22. september 2006 J. nr. 121-14 EU- og Luftfartskontoret Frederik Gelineck Fisker Telefon 33 92

Læs mere

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 1. marts 2012 2012-737 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 22. marts 2012 Dagsordenspunkt

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik

Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Transportøkonomisk Forening April 2002 2 Forord Transportøkonomisk Forening tog i 2001 initiativ til et projekt, der havde til formål at skabe en behovsorienteret

Læs mere

Bilag 1: Evalueringstemaer og evalueringsspørgsmål... 2. Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3

Bilag 1: Evalueringstemaer og evalueringsspørgsmål... 2. Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3 Bilag 1: er og evalueringsspørgsmål... 2 Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3 Bilag 3: Evalueringsmetode... 9 Bilag 4:, mekanisme og resultat (CMO) for ForskEL programmet... 12 Bilag 5: Operationalisering

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 82 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2007 KOM(2007) 551 endelig GRØNBOG På vej mod en ny kultur for mobilitet i

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten

Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten Baggrundsrapport Mads Holm-Petersen, Cowi A/S Per Homann Jespersen,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst Bedst for brugerne En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst IT- og Telestyrelsen November 2006 Indhold AFSNIT 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING AF RAPPORTENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Programindsats og effektmålinger i den regionale erhvervsudvikling

Programindsats og effektmålinger i den regionale erhvervsudvikling Programindsats og effektmålinger i den regionale erhvervsudvikling Debatoplæg Jens Henrik Haahr Martin Eggert Hansen November 2005 Teknologisk Institut Indhold 1. En målrettet og målbar regional udviklingsindsats...3

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber

Digitalisering af grønne regnskaber Digitalisering af grønne regnskaber Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere