5. December Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Statistisk analyse af driftsomkostninger i den almene boligsektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Statistisk analyse af driftsomkostninger i den almene boligsektor"

Transkript

1 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Statistisk analyse af driftsomkostninger i den almene boligsektor

2 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 1. Sammenfatning Udgifter til administration (kapitel 5) Udgifter til forsikringer (kapitel 6) Udgifter til vedligeholdelse (kapitel 7) Udgifter ved fraflytning (kapitel 8) Forsyningsudgifter (kapitel 9) Nettokapitaludgifter i forbindelse med renoveringsprojekter (kapitel 10) Udgifter til drift af fællesfaciliteter (kapitel 11) Huslejestruktur i almene boligafdelinger (kapitel 12) Datamodel Analysedesign og struktur Datagrundlag og datakilder Afgrænsning og metodiske valg Huslejestruktur i den almene boligsektor Huslejestruktur i almene boliger i Huslejeudvikling i almene boliger over tid Analyse af almene boligafdelingers udgifter Udgiftsstruktur i almene boligafdelinger i Udvikling i driftsudgifter i almene boligafdelinger over tid Udgifter til administration Administrationsbidrag Bidrag til Landsbyggefonden og dispositionsfonden Delkonklusion Udgifter til forsikringer Delkonklusion Vedligeholdelsesudgifter Udgifter til renhold Udgifter til almindelig vedligeholdelse Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Samlede udgifter til vedligeholdelse 61

3 7.1. Delkonklusion Udgifter ved fraflytning Istandsættelsesudgifter ved fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger Delkonklusion Forsyningsudgifter Delkonklusion Nettokapitaludgifter i forbindelse med renoveringsprojekter Delkonklusion Udgifter til drift af fællesfaciliteter Huslejestruktur i almene boligafdelinger Delkonklusion Bilag: Figurer og tabeller 96

4 Introduktion Analyserapporten udgør dokumentationen for de gennemførte statistiske analyser og en gennemgang af analyseresultaterne. Denne rapport indgår som en del af den analyse af effektiv drift af almene boliger, som Deloitte har gennemført for Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter i sommeren og efteråret Det overordnede formål med analysen er at kortlægge driftsomkostninger i den almene boligsektor med henblik på at identificere et effektiviseringspotentiale samt redskaber til at indfri dette. Analysen består af følgende tre delanalyser: 1. En statistisk analyse af registerdata med henblik på at forklare sammenhængene mellem rammevilkår, drifts- og kapitaludgifter og husleje i den almene boligsektor samt estimere et effektiviseringspotentiale for sektoren som helhed. 2. En kvalitativ analyse af boligafdelinger og boligorganisationer, der ud fra deres rammevilkår har en særlig effektiv drift. 3. Identifikation af redskaber, der på tværs af den almene boligsektor kan sikre mere effektiv drift af boligerne. Denne første delanalyse klarlægger således de almene boligafdelingers økonomiske anatomi og forklarer de statistiske sammenhænge mellem strukturelle rammevilkår, huslejen og de drifts- og kapitaludgifter, der kan tænkes at påvirke huslejen. Analysen omfatter alle godt almene boligafdelinger i Danmark. På baggrund af delanalyse 1 identificeres i delanalyse 2 de boligafdelinger og boligorganisationer, der under hensyntagen til deres strukturelle rammevilkår har en effektiv drift. Blandt disse kortlægges årsagerne til, at de har mere effektiv drift end andre via en spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interview. Den tredje delanalyse tager udgangspunkt i de identificerede tiltag bedste praksis der er foretaget i de mest effektive boligafdelinger og boligorganisationer for at fremme effektivitet. Analysen vurderer de identificerede tiltag med hensyn til relevans, implementerbarhed og den estimerede effekt i forhold til realisering af effektiviseringspotentiale. 4 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

5 Analysedesignet er illustreret i nedenstående figur. Figur 1. Analysedesign Datagrundlag: Register Spørgeskema til alle kommuner Delanalyse 1. Driftsomkostningernes anatomi Udvælgelse af boligafdelinger med effektiv drift Datagrundlag: Spørgeskema til udvalgte boligafdelinger Interview med udvalgte boligafdelinger Interview med udvalgte kommuner Delanalyse 2. Årsager til effektiv drift Delanalyse 3. Redskaber til en mere effektiv drift Identifikation af tiltag, der kan bidrage til mere effektiv drift Datagrundlag: Creative prototyping workshop Rapport Indhold: Kortlægning af husleje, driftsomkostninger og rammevilkår Estimeret effektiviseringspotentiale Identificerede tiltag med vurdering af effekt og implementerbarhed Grundlaget for udvælgelsen af effektive afdelinger og en oversigt over de interviewede boligafdelinger og boligorganisationer er dokumenteret i Notat om udvælgelse af særlig effektive afdelinger. På baggrund af den statistiske analyse og den kvalitative dataindsamling er der udarbejdet et idekatalog med redskaber, der på tværs af den almene sektor kan inspirere til mere effektiv drift. Ydermere er der på baggrund af den statistiske analyse af driftsomkostninger i den almene boligsektor udarbejdet et notat, der beskriver de potentialer, der er forbundet med mere effektiv drift af de almene boliger. Læsevejledning I kapitel 1 følger en sammenfatning af hovedkonklusionerne på baggrund af de gennemførte statistiske analyser. I kapitel 2 gennemgås den samlede datamodel for de gennemførte statistiske analyser, herunder analysedesignet, datagrundlaget og datakilder. 5 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

6 Kapitel 3 beskriver huslejestrukturen i den almene boligsektor i 2012 og huslejeudviklingen over tid. I kapitel 4 analyseres den samlede udgiftsstruktur i den almene boligsektor i 2012 og over tid. I kapitel 5-11 analyseres en række udvalgte forskellige udgiftsfaktorer, der alle har stor betydning for de samlede udgifter. I kapitel 12 analyseres huslejestrukturen i de almene boligafdelinger. 6 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

7 1. Sammenfatning I dette kapitel opsamles hovedkonklusionerne på baggrund af de gennemførte statistiske analyser. Kapitlet opsamler hovedkonklusionerne på baggrund af de gennemførte statistiske analyser Udgifter til administration (kapitel 5) Analysen viser, at der kan identificeres stordriftsfordele i forhold til udgifterne til administration i de almene boligafdelinger, da større afdelinger generelt har et lavere ressourceforbrug end små afdelinger. Afdelinger i boligorganisationer, der bliver administreret af en administrationsorganisation, har generelt et højere ressourceforbrug på administration end afdelinger, hvor administrationen varetages af boligorganisationen. Det er dog ikke muligt på baggrund af den gennemførte analyse at afgøre, om dette forhold skyldes, at anvendelsen af en ekstern administrator medfører højere udgifter, eller om det skyldes, at organisationer, der har høje udgifter til administration, vil være mere tilbøjelige til at vælge en ekstern administrator. Derimod falder afdelingens administrationsomkostninger, hvis boligorganisationen agerer administrator for andre afdelinger. Analysens resultater peger generelt i retning af, at afdelinger, der har en udsat beboersammensætning (fx afdelinger med en høj andel enlige uden børn, en høj andel beboere på overførselsindkomst eller afdelinger, hvor mange beboere kun bor i kort tid) generelt har høje administrationsudgifter. Hvad angår betydningen af afdelingernes geografiske placering, har afdelinger beliggende i Region Hovedstaden og Region Sjælland generelt højere administrationsudgifter per lejemålsenhed end afdelinger i landets andre regioner. Almene ungdomsboliger og afdelinger beliggende i kommuner, der anvender mange ressourcer på tilsynet med de almene boliger, har generelt høje administrationsudgifter. Angående betydningen af det kommunale tilsyn skal det dog bemærkes, at det ikke er muligt at afgøre, om det er et højt ressourceforbrug på tilsynet, der medfører høje administrationsudgifter, eller om kommunerne bruger flere ressourcer på tilsynet som følge af, at afdelingerne har høje udgifter til administration. 7 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

8 1.2. Udgifter til forsikringer (kapitel 6) Analysen peger også i retning af stordriftsfordele, når det kommer til udgifter til forsikringer, ligesom tilstedeværelsen af en ekstern administrator også medfører højere udgifter, når det kommer til forsikring. Forbeholdet angående betydningen af administratorgælder dog også for udgifterne til forsikring. Afdelinger i Region Hovedstaden betaler i gennemsnit mere i forsikringer end resten af landet, kun overgået af afdelinger i Region Sjælland. Hvad angår de socioøkonomiske faktorers betydning for udgifterne til forsikring, stiger afdelingens forsikringsudgifter med voksende beboerandel fra ikke-vestlige lande og voksende beboerandel med lav indkomst Udgifter til vedligeholdelse (kapitel 7) Der kan ikke identificeres stordriftsfordele i de almene boligafdelinger i forhold til udgifter til renholdelse. Til gengæld kan der identificeres stordriftsfordele for både almindelig vedligeholdelse og planlagt og periodisk vedligeholdelse i de almene boligafdelinger. Samlet set har større afdelinger et mindre ressourceforbrug på vedligeholdelse end små afdelinger. Dette peger i retning af bedre ressourceudnyttelse i større afdelinger, når man lægger udgifterne til henholdsvis renholdelse, almindelig vedligeholdelse og planlagt og periodisk vedligeholdelse sammen. Afdelinger administreret af en ekstern administrator ser ud til at have en mere effektiv ressourceudnyttelse, hvad angår udgifterne til almindelig og planlagt vedligeholdelse, sammenlignet med afdelinger, hvor administrationen varetages af boligorganisationen. Hvad angår de socioøkonomiske faktorer, har boligafdelinger med en høj andel udsatte beboere (fx en høj beboerandel fra ikke-vestlige lande, kortere lejeperioder, en høj beboerandel, der modtager boligstøtte, og en høj beboerandel dømt for lovovertrædelser) højere udgifter til vedligeholdelse. Afdelinger, der består af ældreboliger, bruger flere ressourcer på renholdelse end afdelinger bestående af familieboliger. Ungdomsboliger har derimod et lavere ressourceforbrug på renholdelse og vedligeholdelse, selv når der kontrolleres for strukturelle faktorer. Størrelsen af det opsparede beløb til vedligeholdelse fra året før, tidligere gennemførte forbedringsarbejder samt udgifterne til almindelig vedligeholdelse tilbage i tiden har alle en afdæmpende effekt på afdelingens årlige henlæggelser til vedligeholdelse. 8 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

9 1.4. Udgifter ved fraflytning (kapitel 8) For udgifterne ved fraflytning kan der identificeres stordriftsfordele, og boligafdelinger, der bliver administreret af en administrationsorganisation, henlægger mindre til istandsættelse ved fraflytning, men mere til tab ved lejeledighed sammenlignet med afdelinger, hvor administrationen varetages af boligorganisationen. Analysen viser, at afdelinger beliggende i Region Sjælland og Region Midtjylland henlægger mere til istandsættelse end afdelinger i Region Hovedstaden, mens afdelinger beliggende i Region Syddanmark henlægger mindre til både istandsættelse og tab ved lejeledighed og fraflytninger. Afdelingernes socioøkonomiske forhold har en betydelig effekt på udgifterne ved fraflytning. Eksempelvis har afdelinger med mange beboere fra ikkevestlige lande, mange beboere på offentlig forøgelse eller mange enlige forsørgere generelt høje udgifter ved fraflytning Forsyningsudgifter (kapitel 9) Der kan ikke umiddelbart identificeres stordriftsfordele for afdelingernes forsyningsudgifter. Afdelinger bestående af etagebyggeri har generelt høje forsyningsudgifter, men lave udgifter til renovation. Afdelinger, hvor ejendommene opvarmes med centralvarme fra eget anlæg, har generelt højere forsyningsudgifter end afdelinger, der opvarmes med fjern- eller blokvarme. Hvad angår afdelingernes socioøkonomiske forhold, så vokser forsyningsudgifterne med en stigende andel beboere fra ikke-vestlige lande og beboere, der modtager boligstøtte. Omvendt falder forsyningsudgifterne med en stigende beboerandel med en mellemlang videregående uddannelse Nettokapitaludgifter i forbindelse med renoveringsprojekter (kapitel 10) Analysen viser, at større afdelinger generelt har lavere ydelsesudgifter i forhold til det investerede beløb, ligesom afdelinger med en ekstern administrator har lavere ydelsesudgifter sammenlignet med afdelinger, hvor administrationen varetages af boligorganisationen. Afdelingernes socioøkonomiske forhold har en betydelig effekt på ydelsesudgifterne. Afdelinger med mange beboere fra ikke-vestlige lande med grundskoleuddannelse som højest gennemførte uddannelse, mange beboe- 9 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

10 re, der modtager boligstøtte, og mange beboere, der har været dømt for overtrædelse af straffeloven, har generelt højere ydelsesudgifter Udgifter til drift af fællesfaciliteter (kapitel 11) Der kan ikke identificeres stordriftsfordele i forbindelse med driften af fællesfaciliteter i de almene boligafdelinger. Afdelinger i boligorganisationer, der bliver administreret af en administrationsorganisation, har generelt lavere udgifter til drift af fællesfaciliteter sammenlignet med afdelinger, hvor administrationen varetages af boligorganisationen. Nettodriftsudgifterne er høje i afdelinger med mange beboere, der står udenfor arbejdsmarkedet. Det skal bemærkes, at det har været vanskeligt at opstille statistiske modeller, der på tilfredsstillende vis beskriver udgifterne til drift af fællesfaciliteter Huslejestruktur i almene boligafdelinger (kapitel 12) Analysen viser ikke overraskende, at huslejen i de almene boliger generelt stiger med stigende udgifter. Der er dog en række undtagelser. Bidraget til dispositionsfonden og nettodriftsudgifterne til fællesfaciliteter påvirker ikke huslejeniveauet i afdelingerne. Huslejen er højere i ældreboliger end i afdelinger bestående af familieboliger, og huslejen er generelt højest i Region Hovedstaden efterfulgt af Region Sjælland og lavest i Region Syddanmark. Analysen viser, at huslejeniveauet er lavere i større afdelinger end i små afdelinger, og at der dermed kan identificeres stordriftsfordele. Afdelinger, der har en ekstern administrator, har et generelt højere huslejeniveau end afdelinger, der administreres af boligorganisationen. Det skal bemærkes, at det ikke kan afvises, at forklaringen på dette er, at organisationer, der har mange afdelinger med en høj husleje, vil være mere tilbøjelige til at benytte en ekstern administrator. 10 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

11 2. Datamodel Analysens formål er at klarlægge de almene boligafdelingers økonomiske anatomi og kortlægge årsagerne til, at visse boligafdelinger har mere effektiv drift end andre. Dataanalysen (delanalyse 1) forklarer sammenhængene mellem strukturelle rammevilkår og drifts-og kapitaludgifter i almene boligafdelinger og identificerer dermed redskaber til at sænke huslejen i den almene sektor, uden at den offentlige økonomi belastes yderligere. Udover at skabe klarhed over de almene boligafdelingers økonomiske anatomi skal dataanalysen frembringe et grundlag for at indkredse boligafdelinger og boligorganisationer, der vurderes at have særlig effektiv drift. Disse effektive boligafdelinger og boligorganisationer udvælges og vil indgå som analyseobjekter i den efterfølgende delanalyse 2. Ydermere skal dataanalysen muliggøre estimering af effektiviseringspotentialer for sektoren som helhed Analysedesign og struktur Analysen af de almene boligafdelingers økonomiske anatomi består af tre trin. Først belyses husleje- og udgiftsstrukturen i de almene boligafdelinger. Dernæst afdækkes sammenhænge mellem de strukturelle faktorer og udgiftsfaktorer enkeltvist det vil sige, hver af de udvalgte grupper behandles som afhængige variable. På den måde afdækkes de indirekte effekter af de strukturelle faktorer på huslejeniveauet. Endelig analyseres sammenhænge mellem de strukturelle faktorer og afdelingernes samlede driftsudgifter, der har direkte indflydelse på variationen i huslejeniveauet afdelingerne imellem. Nedenstående figur illustrerer dette analysedesign. Figur 2. Analysedesign Indtægtsfaktorer Strukturelle faktorer Udgiftsfaktorer Huslejefaktorer De udvalgte udgiftsfaktorer, der er præsenteret i figur 3, sammen med nettokapitaludgifterne i forbindelse med nybyggeri udgør 85 procent af driftsudgifterne for 90 procent af de almene boligafdelinger, der er medtaget i analysen. 11 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

12 Endvidere skal det bemærkes, at de udvalgte driftsudgifter forklarer lidt over 50 procent af variationen i den årlige husleje i de almene boligafdelinger. Nettokapitaludgifterne bidrager yderligere med en forklaring af 30 procent af variationen i huslejeniveauet, mens de resterende 15 procent af driftsudgifterne, der ikke er modelleret statistisk, bidrager til forklaring af 1 procent af variationen i huslejeniveauet, se tabel 30 side 89. Figur 3. Datamodel Strukturelle faktorer Bygningsdata Kilde: OIS Beboerdata Kilde: DST Øvrige data Kilde: MBBL Spørgeskemaund ersøgelse Opførelsesår Ydervægsmateriale Tagdækningsmateriale Varmeinstallation Husstandsindkomst Uddannelse Etnicitet Kriminalitet Boligstøtte Beboerdemokrati Bygninger og boligers tilstand Bystørrelse Kommunens forvaltning af tilsynsforpligt else Udgiftsfaktorer Indtægtsfaktorer Huslejefaktorer Regnskabsdata Kilde: LBF Udgifter til administration Udgifter til renholdelse Udgifter til almindelig vedligeholdelse Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Udgifter til forsikring Udgifter ved fraflytning Forskningsudgifter Ydelsesudgifter vedr. lån til renoveringsprojekter Nettodriftsudgifter til fællesaktiviteter og fællesfaciliteter Indtægter fra erhverv Tilskud og indtægter fra drift af faciliteter Opsparing Husleje Idet afdelingernes huslejeindtægter i gennemsnit dækker 90 procent af de samlede udgifter, er der i analysen forsøgt at tage højde for andre indtægter, som en almen boligafdeling kan have, for eksempel indtægter fra erhvervslejemål eller indtægter i forbindelse med driften af fællesaktiviteter og fællesfaciliteter. 12 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

13 2.2. Datagrundlag og datakilder I dette afsnit beskrives opbygningen af datagrundlaget for analysen og de vigtigste metodiske valg, som datagrundlaget hviler på. En samlet datamodel integrerer regnskabsdata med data om bygninger, beboere, afdelingernes beliggenhed, kommunernes varetagelse af tilsynet med de almene boligorganisationer og data fra styringsplatformen, se figur 3 side 12. Nedenstående boks viser en oversigt over de datakilder, der indgår i analysen. Boks 1. Datakilder Den Offentlige Informationsserver (OIS): Bygningsdata, for eksempel opførelsesår, anvendelseskode, bygningsmaterialer, matrikulært areal og ejendoms- og grundværdi. Danmarks Statistik (DST): Sociodemografiske data, for eksempel beboersammensætning, indkomstniveauer og kriminalitet. Landsbyggefonden (LBF): Regnskabsdata og supplerende bygningsdata, for eksempel antal boliger og areal fordelt på boligtyper. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL): Opgørelse over antallet af indbyggere i de byer, hvor de almene boligorganisationer er placeret. Baseret på BBR og DST. Data vedrørende afdelingernes beboerdemokrati og boligområder fra styringsplatformen. Kommunerne: Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes varetagelse af tilsynet med de almene boligorganisationer. Der er et vist overlap mellem de variable, der indgår i de forskellige datakilder, og i nogle tilfælde er der ikke overensstemmelse mellem de forskellige datakilder. Eksempelvis indgår en variabel, der beskriver boligtype, både i OIS- og LBF-data. 1 Nedenstående tabel viser en krydstabel for de to variable. Tabel 1. Antal almene afdelinger fordelt på boliganvendelsestype, 2012 Boliganvendelsestype (LBF) Boliganvendelsestype (OIS) Etage Tæt/lav Blandet Total Etageboligbebyggelse Række-, kæde- eller dobbelthus Fritliggende enfamiliehus Blandet Total Kilde: OIS og LBF. Som det fremgår af tabellen, er de fleste afdelinger kategoriseret ens i de to opgørelser, men der er også et betydeligt antal variable, der ikke er kategoriseret ens. 1 De to variable, der beskriver boligtype, er F203 i OIS og bygart i LBF. 13 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

14 I sådanne tilfælde, hvor der er forskel på to variable i to datakilder, der udtrykker det samme, er der foretaget en konkret vurdering af, hvilken datakilde der vurderes at beskrive variablen bedst. Som generel retningslinje prioriteres variable fra OIS fremfor variable fra LBF. Enhedsniveau Enhedsniveauet varierer en del på tværs af de forskellige datakilder. I OIS er enhederne ejendomme eller bygninger, i DST er enhederne personer, i LBF er enhederne almene boligafdelinger, og i spørgeskemaundersøgelsen er enhederne kommuner. Data fra de forskellige kilder er aggregeret, så enhedsniveauet er almene boligafdelinger. Dette gøres ud fra kombinationen af organisations- og afdelingsnummer. Afdelingerne vælges som analyseenhed, da regnskaberne er opgjort på afdelingsniveau, og regnskaberne indeholder analysens afhængige variable. Variablene fra de forskellige datakilder aggregeres på forskelig vis. Følgende eksempler beskriver de metoder, data aggregeres på. Eksempel 1. Matrikulært areal: Fra OIS kendes det matrikulære areal af alle ejendomme i en given afdeling. Det matrikulære areal af hele afdelingen beregnes ved at summere arealet af alle ejendomme. Denne metode anvendes for numeriske variable som for eksempel areal, antal boliger, grundværdi mv. Eksempel 2. Ydervægsmateriale: Fra OIS kendes ydervægsmaterialet for hver bygning i en given afdeling. For hver afdeling beregnes det, hvilket ydervægsmateriale flertallet af de bygninger, der anvendes til beboelse, har, og dette anvendes for hele afdelingen. Denne metode anvendes for kategoriske variable som for eksempel materialetyper. For nogle variable vægtes data efter antallet af boliger i ejendommene/bygningerne. Metoden anvendes også for opgørelsen af opførelsesår, selvom denne variabel ikke er kategorisk. Afdelingernes opførelsesår kunne alternativt være beregnet som gennemsnittet af ejendommenes opførelsesår vægtet for antal boliger. Denne metode er dog fravalgt, da den ville medføre, at en afdeling med én ejendom fra 1950 og én fra 2000 ville fremstå som værende opført i Antallet af afdelinger varierer en smule på tværs af datakilderne. Data fra OIS, DST og MBBL er baseret på den samme opgørelse over almene boligorganisationer leveret af MBBL. Fra den oprindeligt leverede liste er fjernet boligorganisationer med blandede ejerforhold. Fra opgørelsen af regnskaber fra LBF er fratrukket ikke-gyldige og ufuldstændige regnskaber. 14 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

15 Figur 4. Antal almene boligafdelinger fordelt på datakilder, OIS DST LFB* MBBL Samlet datasæt Kilde: OIS, DST, LBF og MBBL. * Data er renset for ikke-gyldige og ufuldstændige regnskaber. Samtlige datakilder indeholder mere end afdelinger for afdelinger findes i samtlige datakilder, og det samlede datasæt kommer således til at indeholder afdelinger. Frafaldsanalyse I dette afsnit gennemføres en kort analyse af de afdelinger, der ikke indgår i dataanalysen. Figur 5. Afdelinger fordelt på boliganvendelsestype, % 20% 44% 44% 32% 32% 4% 4% Afdelinger i analysen (n: 6418) Afdelinger i OIS (n: 7303) Fritliggende enfamiliehus Etageboligbebyggelse Række-, kæde- eller dobbelthus Blandet Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. 15 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

16 Ovenstående figur viser antallet af afdelinger fordelt på boliganvendelsestype for henholdsvis de afdelinger, der indgår i analysen, og samtlige afdelinger, der indgår i de indsamlede data fra OIS. Som det fremgår af figuren, er fordelingen blandt de to identisk, når der afrundes til hele procenter. Figur 6 viser fordelingen af afdelinger på boligkategorier for henholdsvis de afdelinger, der indgår i analysen, og samtlige afdelinger i LBF. Figur 6. Afdelinger fordelt på boligkategorier, % 15% 11% 13% 4% 4% 69% 67% Afdelinger i analysen (n: 6418) Afdelinger i LBF* (n: 7002) Almene familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Blandet Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. * Data er renset for ugyldige/ukomplette regnskaber. Som det fremgår af ovenstående figur, er der kun marginale forskelle på fordelingen af opgørelser af afdelinger på boligkategorier. Figur 7. Afdelinger i analysen (n: 6.418) fordelt på regioner, 2012 Figur 8. Afdelinger i LBF* (n: 7.002) fordelt på regioner, % 23% 9% 23% 23% 23% 17% 17% 27% 27% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. * Data er renset for ugyldige/ukomplette regnskaber. 16 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

17 Som figur 7 og figur 8 viser, er der ingen forskel på den regionale fordeling af de afdelinger, der indgår i analysen, og de afdelinger, der indgår i data indsamlet fra LBF. Samlet set viser den gennemførte frafaldsanalyse, at der kun er meget begrænset forskel på de afdelinger, der indgår i de data, der er samlet fra de forskellige kilder, og de afdelinger, der indgår i dataanalysen. Det må derfor forventes, at analysens resultater vil være gyldige for den samlede almene boligsektor Afgrænsning og metodiske valg Et standardiseret mål for alle udgiftsposter på tværs af afdelinger er valgt til at være værdien af udgiftsposten per lejemålsenhed. En lejemålsenhed er her beregnet som det indberettede boligareal i m² divideret med 60 m². Resultaternes robusthed er blevet undersøgt ved at anvende udgifter per m² som den afhængige variabel. De identificerede kausale sammenhænge er valide, uafhængigt af om man opgør afdelingernes driftsudgifter per lejemålsenhed eller per m². Modelspecifikation Kausale sammenhænge mellem afdelingernes udgiftsfaktorer og udgiftsbestemmende variable, strukturelle og socioøkonomiske faktorer modelleres ved hjælp af en multipel regressionsmetode. Den anvendte regressionsmetode er den såkaldte mindste kvadraters-metode (OLS 2 ), hvor en given udgiftspost modelleres overfor en række forklarende faktorer på tværs af boligafdelinger. Den statistiske model har formlen hvor er en udgiftsfaktor for afdeling a, c er konstantleddet, er en vektor af strukturelle og socioøkonomiske udgiftsdrivende faktorer, mens er et fejlled, der opfanger den ufoklarede del af variationen i udgifterne per lejemålsenhed afdelingerne imellem. Modellen estimeres med heteroskedasticitetkonsistente standardfejl, der styrker resultaternes robusthed. Ved heteroskedasticitet er variansen på fejleddet ikke konstant, hvilket resulterer i misvisende standardfejl for parameterestimaterne. 3 2 Et alternativ til OLS er maximum likelihood-estimationsmetoden. Resultater baseret på disse to metoder vil imidlertid være ens, da OLS-estimatoren svarer til maximum likelihood-estimatoren under antagelse af linearitet mellem den afhængige og forklarende variabel. 3 Modellen er testet for multikollinearitet, varianshomogenitet, normalfordelte fejlled og goodness of fit. Modellen er også blevet gennemført som en multilevel regression med organisationer som første gruppe og kommuner som anden gruppe. Det skal bemærkes, at mange af organisationsgrupperne indeholder færre end 10 observationer, hvilket gør parameterestimaterne usikre. 17 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

18 indeholder en række dummyvariable, der har til formål at fange effekter fra kategoriske variable. For eksempel benyttes en dummyvariabel til at opfange geografiske effekter på variationen i udgifterne mellem afdelingerne. Konstruktionen af dummyvariable for besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen af det kommunale tilsyn kræver særlig opmærksomhed. Her behandles manglende besvarelser som en selvstædig kategori i stedet for at udelukke disse fra analysen. Dette er valgt med henblik på at have en regressionsmodel estimeret på så mange observationer som muligt. Observationer, hvor kommunen har svaret ja, tildeles kategori 1, nej-besvarelser tildeles kategori 2, ved ikke-besvarelser tildeles kategori 3, mens de manglende observationer kodes som kategori 4. Den statistiske model for en given udgiftsfaktor er blevet fastlagt på baggrund af en modelsøgning, hvor målsætningen har været indenfor rammerne af en bruttoliste af strukturelle og socioøkonomiske faktorer, der kan tænkes at påvirke de enkelte udgiftsfaktorer at finde den model, der bedst beskriver forskelle mellem de almene boligafdelingers udgiftsniveau. I opbygningen af en statistisk model til forklaringen af variationen i udgifterne anvendes således en general-to-specific-metode. Man tager udgangspunkt i en generel model, der indeholder alle de variable, der kan tænkes at have en indflydelse på den afhængige variabel, og herfra specificeres modellen ved at frasortere insignifikante variable. Det må forventes, at den generelle model ofte vil være præget af multikollinearitet, da mange af de forklarende faktorer kan være højt korrelerede med hinanden. Klyngen bestående af de socioøkonomiske variable må især antages at være præget af multikollinearitet. Høj korrelation mellem forklarende variable gør det vanskeligt at estimere effekten af den enkelte uafhængige variabel, hvilket resulterer i en misspecificeret model med skævvredne parameterestimater. Den endelige statistiske model er følgelig blevet fastlagt ud fra to primære kriterier: 1. Den endelige model indeholder alene variable, der er signifikante. 2. Den tilpassede model beskriver en tilfredsstillende andel af variationen i responsvariablen, og modellens statistiske forudsætninger anses for at være opfyldt. For at lette processen omkring identifikation af de socioøkonomiske faktorer, der bidrager til forklaring af variationen i en given udgiftsfaktor på tværs af afdelingerne, benyttes faktoranalyse. Faktoranalyse er en statistisk metode, der kan anvendes til at reducere et stort antal variable, der varierer kraftigt med hinanden, til et sæt statistisk gensidigt uafhængige faktorer. Hver faktor (faktorblok) består af en række højt korrelerede variable. I denne analyse benyttes metoden således som et værktøj til at gruppere højtkorrelerede socioøkonomiske faktorer og udvælge de faktorer, der kan repræsentere hele gruppen i regressionsmodellen. 18 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

19 For eksempel viser faktoranalysen, at beboerandelen af ledige, beboerandelen på offentlig forsørgelse, beboerandelen med boligstøtte og beboerandelen med grundskolen som højeste gennemførte uddannelse er højt korrelerede. Det vil derfor ofte være nok at medtage en eller to faktorer tilhørende denne faktorblok i en regressionsmodel. På den måde reduceres risikoen for multikollinearitet i modellen. Der er foruden faktoranalyse blevet anvendt simpel regression samt logistisk regression til identifikation af eventuelle bivariate sammenhænge mellem forklarende faktorer. Den logiske regressionsmetode anvendes i tilfælde, hvor den afhængige variabel er kategorisk. For eksempel ses der en positiv korrelation mellem afdelinger i boligorganisationer, der bliver administreret af en administrationsorganisation, og om den almene boligafdeling har skullet betale morarenter 4 i både regnskabsåret 2011 og Endvidere er der i analysen anvendt nested regressionsmetode til afdækning af én eller flere variables bidrag til beskrivelsen af variationen i den afhængige variabel. Metoden er særdeles nyttig, når man estimerer en serie af modeller og ønsker at se regressionsresultater for hver enkelt. For eksempel er metoden anvendt med henblik på at vurdere de socioøkonomiske faktorers bidrag til forklaring af forskelle i udgifterne per lejemålsenhed afdelingerne imellem. Det er vigtigt at bemærke, at der i analysen er blevet identificeret en særskilt udgiftsmodel for hver boligkategori, henholdsvis almene familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger samt afdelinger med blandede boligkategorier. For eksempel forventes det, at især almene familieboliger adskiller sig fra andre boligkategorier, hvad angår de strukturelle rammebetingelser. Endvidere estimeres en samlet model med en dummyvariabel, der tager højde for eventuelle forskelle i det observerede udgiftsniveau på tværs af afdelinger med forskellige boligkategorier. I rapportens øvrige kapitler vil der primært blive fokuseret på de modeller, der beskriver de almene familieboliger. De øvrige modeller vil blive kommenteret og vil være at finde i rapportens bilag. Foruden afdækning af eventuelle kausale sammenhænge mellem afdelingernes udgiftsfaktorer og udgiftsbestemmende variable har formålet med den statistiske analyse været at identificere parameterestimaterne ( og ), således at der kan beregnes et forventet udgiftsniveau for hver udgiftsfaktor og hver boligafdeling ( på bagrund af givne faktorer, der påvirker udgiftsniveauet: 4 Morarenten er den rente, en fordringshaver i henhold til rentelovens 5, stk. 1, kan kræve af en skyldner ved forsinket betaling mv. Kilde: 19 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

20 Når en afdeling har lavere udgifter end forventet ud fra modellen på baggrund af de identificerede strukturelle faktorer, er der potentielt tale om en afdeling, der er mere effektiv sammenlignet med andre afdelinger underlagt samme strukturelle betingelser. Robustheden af de estimerede statistiske sammenhænge baseret på data fra 2012 er testet i modeller estimeret for henholdsvis 2004 og Det skal bemærkes, at datagrundlaget for 2004 er noget mere begrænset sammenlignet med 2008 og Særligt har det ikke været muligt at fremskaffe data fra 2004 på en række variable fra DST. Øvrige metodiske valg De forskellige datakilder er matchet i årene 2004, 2008 og Data fra OIS er således fra foråret Afdelingernes regnskaber henføres til 2012, hvis de er afsluttet i perioden 1. juli 2011 til 30. juni Fra DST er flertallet af variablene opgjort per 1. januar 2012 med undtagelse af højeste fuldførte uddannelse, der er opgjort per oktober 2011, arbejdsmarkedstilknytning, der er opgjort per november 2011, indkomst og kriminalitet, der begge er opgjort i løbet af Det samlede datasæt i modellerne baseret på data for 2012 består af observationer. Datasættet i modellerne baseret på data for 2008 består af observationer, mens det samlede datasæt i modellerne baseret på data for 2004 består af cirka observationer. Som angivelse af, hvilken kommune en afdeling tilhører, anvendes afdelingens beliggenhedskommune fremfor eksempelvis en beregning af, hvilken kommune flertallet af afdelingens ejendomme er placeret i. Det kan bemærkes, at der kun er 14 afdelinger i 2012, hvor der er forskel på, hvor afdelingen ville blive placeres efter hver af de to metoder. De sociodemografiske oplysninger om beboerne er underlagt diskretionering af DST. Indkomst- og kriminalitetsoplysninger diskretioneres, hvis der er mindre end fem personer, og andre variable diskretioneres, når der er færre end tre personer. På baggrund af en kategorisering af bygningsmassen afhængigt af opførelsestidspunktet foretaget af LBF, 5 er der konstrueret en dummyvariabel for fem bygningsperioder. Denne tager højde for eventuelle forskelle i udgiftsniveauet eller huslejeniveauet på tværs af boligafdelingerne, der skyldes, at afdelingernes bygninger er opført i en specifik bygningsperiode. De fem konstruerede bygningsperioder er før 1945, , , og 2001 og frem. Både denne variabel og afdelingernes opførelsesår vil blive anvendt i analysen. 5 Kilde: 20 Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter

27. marts 2014. En mere effektiv drift af almene boliger Status og ideer

27. marts 2014. En mere effektiv drift af almene boliger Status og ideer 27. marts 2014 En mere effektiv drift af almene boliger Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1. Formål med og opbygning af analysen 4 1.2. Læsevejledning 6 2. Den almene sektors økonomiske anatomi 8

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om udvælgelse af særligt effektive afdelinger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om udvælgelse af særligt effektive afdelinger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om udvælgelse af særligt effektive afdelinger Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Læsevejledning 4 1. Udvælgelse af

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 10. Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data. Dette gælder

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 6. marts 2015 Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 37, Asmild Hegn maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2009 Boliger: 18 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.848,00 Garager:

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013 Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb November, 2013 Indhold Introduktion til AlmenIndkøb og den almene boligsektor Information om AlmenIndkøb og den almene boligsektors

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Galgebakken Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 0 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. HVILKE DATA INDGÅR?... 3 3. SÅDAN GØR DU... 4 2.1 Find tvillinger...

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 1 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014 219 Boligkontoret Fredericia Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto 210 Budgetresultat

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

De almene plejeboliger på Nexøhuset

De almene plejeboliger på Nexøhuset Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode 01.09.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget 2011 2011 4 måneder 4 måneder Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 34.588 213.317

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Toftlund Andels Boligforening

Toftlund Andels Boligforening LBF Afd. nr. 001 Afd 01 Nyboder / Timmelsvang Regnskab for året 2014 Afdelingens årsregnskab, der er optrykt på næste side, viser regnskabets hovedtal, og medtager således ikke noter m.v., der hører til

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Samsøvænget Køge Boligselskab Afd nr 8 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Samsøvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening LBF Afd. nr. 00100 Søndergade, Skolegade, Lærkevej, Toften Regnskab for året 2014 Afdelingens årsregnskab, der er optrykt på næste side, viser regnskabets hovedtal, og medtager således ikke noter m.v.,

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere