Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer"

Transkript

1 UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra c, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4, og 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Ordningens indhold og formål 1. FødevareErhverv kan inden for rammerne af de årlige finanslove give tilsagn om tilskud til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter. Tilsagn om tilskud gives til, at græs- og naturarealer under jordbrugsbedriften, herunder arealer der omlægges til græsarealer, plejes med forpligtelse til afgræsning eller forpligtelse til afgræsning eller slæt. Stk. 2. Formålet med ordningen er at sikre, at nærmere fastlagte arealer inden for Natura 2000-områder, jf. 12, og nærmere fastlagte arealer uden for Natura 2000-områder, jf. 13, drives som græs- og naturarealer med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller slæt med henblik på at beskytte og forbedre landskabs- og biotopforholdene og biodiversiteten, herunder potentielle yngle- og rasteområder for visse arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, og som kan bidrage til at gennemføre Miljø- og Naturplan Danmark Ordningen skal bl.a. understøtte pleje af ca ha inden for Natura 2000-områder og ca ha 3-arealer, jf. 2, stk. 2, uden for Natura 2000-områder. Kapitel 2 Definitioner 2. Ved en jordbrugsbedrift forstås i denne bekendtgørelse en bedrift, som defineret i enkeltbetalingsordningen, jf. artikel 2, litra b, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003. Stk. 2. Ved et 3-areal forstås i denne bekendtgørelse et areal, der er en beskyttet naturtype i medfør af 3 i lov om naturbeskyttelse. Stk. 3. Ved gentegning af græstilsagn forstås i denne bekendtgørelse, at et ansøgt areal er omfattet af tilsagn i medfør af bekendtgørelse nr. 592 af 8. juni 2007 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer eller nærværende bekendtgørelse for en tilsagnsperiode, der udløber den 31. august i det kalenderår, hvor den ansøgte nye tilsagnsperiode begynder. Ved gentegning af græstilsagn forstås endvidere, at et ansøgt areal i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger er omfattet af tilsagn om tilskud til ændret afvanding, hvor arealet i hele tilsagnsperioden anvendes til græsproduktion, eller er omfattet af tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græsarealer uden for omdriften, til pleje af græs- og naturarealer med afgræsning, rydning eller høslæt eller til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer, og hvor tilsagnsperioden udløber den 31. august i det kalenderår, hvor den ansøgte nye tilsagnsperiode begynder.

2 Stk. 4. Ved 1-årlig forlængelse forstås i denne bekendtgørelse, at et areal, der er omfattet af tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer for en 1-årig tilsagnsperiode, der udløber den 31. august 2011, som omhandlet i 14 a i bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, bliver omfattet af et nyt tilsagn om tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse for en tilsagnsperiode, der begynder den 1. september 2011 og udløber den 31. august Ved anvendelse af bestemmelserne i kapitel 10 om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud anses det nye 1-årige tilsagn om tilskud til pleje af græsog naturarealer i medfør af nærværende bekendtgørelse, det 1-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, der er givet i medfør af bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010, og det i forhold til sidstnævnte 1-årige tilsagn umiddelbart forudgående tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer som ét sammenhængende tilsagn om tilskud. Stk. 5. Ved den dag, hvor fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber, forstås i denne bekendtgørelse den frist, der er anført i FødevareErhvervs bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen. Stk. 6. Ved overdragelse af arealer forstås i denne bekendtgørelse, at det økonomiske ansvar for driften af arealerne overdrages til en anden fysisk eller juridisk person ved salg, bortforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse. Stk. 7. Ved en erhverver forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, som overtager det økonomiske ansvar for driften af et eller flere arealer fra en anden fysisk eller juridisk person ved køb, tilforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for erhvervelse. Stk. 8. Ved en planperiode forstås i denne bekendtgørelse en planperiode for gødningsplanlægning samt gødningsregnskab i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Kapitel 3 Administration Myndigheder og kontrol 3. FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse. 4. FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Plantedirektoratet forestår den fysiske kontrol i henhold til bekendtgørelse om Plantedirektoratets opgaver og beføjelser, jf. dog 33. Stk. 3. FødevareErhverv og Plantedirektoratet kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med lovens 12. Ansøgning 5. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indgives på et særligt skema, Fællesskemaet, der kan udfyldes og indsendes via FødevareErhvervs hjemmeside. Skemaet kan også fås i papirform ved henvendelse til FødevareErhverv. Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal være vedlagt et markkort, hvorpå de ansøgte arealer er indtegnet og identificeret med samme marknumre og omfatter samme arealer som anført i ansøgningen. De enkelte marker skal afgrænses således, at de i deres helhed omfatter samme tilskud i kr. pr. ha pr. år, jf. 28. Der skal anvendes et markkort, som opfylder betingelserne for det markkort, som kan anvendes til ansøgning om enkeltbetaling det pågældende år. Indtegning kan ske elektronisk via FødevareErhvervs hjemmeside eller på markkort i papirudgave.

3 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indgives til FødevareErhverv. Ansøgning, herunder markkort, kan tidligst indgives fra den 1. februar i det år, hvor tilsagnsperioden ønskes påbegyndt, og skal være modtaget samme år senest den dag, hvor fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber, jf. 2, stk. 5. Stk. 2. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 1 anførte ansøgningsperiode. 7. Hvis et ansøgt areal overdrages, inden der er truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, kan erhververen indtræde i ansøgningen på betingelse af, at der indsendes en erklæring herom til FødevareErhverv. Stk. 2. Erklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv. Prioritering 8. FødevareErhverv prioriterer de ansøgte marker med særskilt prioritering for hver af følgende overordnede hovedgrupper, jf. 11: 1) Ansøgte marker, hvor over 50 pct. af den enkelte mark ved ansøgningsperiodens begyndelse er beliggende inden for et Natura 2000-område og maksimalt 2 ha er beliggende uden for et Natura 2000-område. 2) Ansøgte marker, hvor mindst 50 pct. af den enkelte mark ved ansøgningsperiodens begyndelse er beliggende uden for Natura 2000-områder. Stk. 2. For de i stk. 1 anførte overordnede hovedgrupper fastsætter FødevareErhverv indikative tilsagnsrammer, som vil være gældende for prioritering mellem de overordnede hovedgrupper. Indikative tilsagnsrammer, der er gældende for en ansøgningsperiode, offentliggøres af FødevareErhverv på FødevareErhvervs hjemmeside senest ved begyndelsen af ansøgningsperioden. Stk. 3. Inden for den i stk. 1, nr. 1, anførte hovedgruppe prioriteres de ansøgte marker på grundlag af de kriterier, der er fastsat i bilag 1, og inden for den i stk. 1, nr. 2, anførte hovedgruppe prioriteres de ansøgte marker på grundlag af de kriterier, der er fastsat i bilag 2. Kapitel 4 Arealudpegninger 9. FødevareErhverv udpeger arealer inden for Natura 2000-områder, for hvilke der kan ansøges om tilsagn om tilskud (særligt udpegede Natura 2000-arealer). FødevareErhverv udpeger endvidere hvilke af de særligt udpegede Natura 2000-arealer, der er 1) særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, 2) arealer, for hvilke der kan ansøges om et årligt tillæg for særlig fuglevenlig drift, og 3) særligt værdifulde arealer på grund af forekomst af driftsbetinget habitatnatur eller udpegning som driftsbetinget levested i Natura 2000-områder (driftsbetingede Natura arealer), jf. Natura 2000-direktiverne. Stk. 2. Uden for Natura 2000-områder udpeger FødevareErhverv særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer. Stk. 3. Senest ved begyndelsen af ansøgningsperioden for ansøgning om tilsagn om tilskud offentliggør FødevareErhverv på FødevareErhvervs hjemmeside de arealudpegninger, der er gældende for ansøgningsperioden. FødevareErhverv kan i tidsrummet mellem to ansøgningsperioder ændre arealudpegningerne. Arealudpegningerne og ændringer heraf sker på grund-

4 lag af en faglig vurdering fra Naturstyrelsen. Ændringer får virkning for ansøgninger om nye tilsagn, der modtages efter offentliggørelse. Kapitel 5 Tilsagnsperiode og betingelser for tilsagn Tilsagnsperiode 10. Tilsagnsperioden begynder den 1. september i ansøgningsåret og slutter den 31. august fem år senere, dog 1 år senere ved 1-årig forlængelse, jf. 2, stk. 4. Et tilsagnsår begynder den 1. september og udløber den 31. august det efterfølgende år. Betingelser vedrørende arealudpegninger, arealtype og areal- og markstørrelse 11. Tilsagn om tilskud for en mark er betinget af, 1) at over 50 pct. af marken ved ansøgningsperiodens begyndelse er beliggende inden for et Natura 2000-område, og at maksimalt 2 ha er beliggende uden for et Natura område, eller 2) at mindst 50 pct. af marken ved ansøgningsperiodens begyndelse er beliggende uden for Natura 2000-områder. 12. Tilsagn om tilskud for en mark omfattet af 11, nr. 1, er betinget af, at de dele af marken, for hvilke en eller flere af følgende betingelser er opfyldt, i alt udgør mindst 50 pct. af marken: 1) Arealet er ved ansøgningsperiodens begyndelse et særligt udpeget Natura 2000-areal. 2) Arealet indgår på ansøgningstidspunktet i et Natura 2000-projekt, for hvilket der er givet tilsagn om tilskud i medfør af landdistriktsloven, og hvor den periode, hvor Natura projektet skal opretholdes, udløber efter begyndelsen af tilsagnsperioden for det ansøgte tilsagn. 3) Arealet er omfattet af gentegning af græstilsagn, herunder 1-årig forlængelse. Stk. 2. Uanset stk. 1 er tilsagn om tilskud for en mark, for hvilken der er søgt om 1-årig forlængelse, betinget af, at marken i dens helhed er omfattet af 1-årig forlængelse. 13. Tilsagn om tilskud for en mark omfattet af 11, nr. 2, er betinget af, 1) at hele marken ved ansøgningsperiodens begyndelse er udpeget som et særligt værdifuldt og svært tilgængeligt græs- og naturareal, 2) at mindst 50 pct. af marken ved ansøgningsperiodens begyndelse fremgår af Danmarks Miljøportal som værende registreret som et 3-areal, jf. Miljøministeriets cirkulære nr. 128 af 13. juli 1993 om registrering af beskyttede naturtyper samt om indsendelse af oplysninger til Skov- og Naturstyrelsen, eller 3) at hele marken er omfattet af gentegning af græstilsagn, herunder 1-årig forlængelse. Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 1 og 2, er tilsagn om tilskud for en mark, for hvilken der er søgt om 1-årig forlængelse, betinget af, at marken i dens helhed er omfattet af 1-årig forlængelse. 14. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, at arealet, hvortil der søges tilsagn om tilskud, udgør et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha. Stk. 2. Tilsagn om tilskud for en ansøgt mark er betinget af, at områder, der er beliggende inden for afgrænsningen af marken, og hvor der ikke er eller bliver etableret plantedække, som omhandlet i 18, stk. 2 og 3, herunder områder med småbeplantninger og lignende og områder, hvor afvandingsforholdene hindrer plantedække, ikke er medregnet ved fastsættelse af markens størrelse.

5 Betingelser vedrørende forhold ved tilsagnsperiodens begyndelse og artikel 68 støtteordninger 15. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, 1) at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til udtagning af produktion i medfør af anden lovgivning, aftale eller servitut, 2) at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at gennemføre afgræsning eller slæt som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning, aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering, servitut eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning, 3) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bekendtgørelse nr. 84 af 27. januar 2005 om miljøbetinget tilskud, bekendtgørelse nr. 883 af 31. oktober 2002 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v. eller bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder, 4) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud til braklagte randzoner, til pleje af vådområder, til miljøbetinget tilskud eller til opretholdelse af ændret afvanding i medfør af landdistriktsloven, og 5) at der for arealet ikke med virkning for et kalenderår, hvor et tilsagnsår begynder eller udløber, ydes særlig støtte, som omhandlet i artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, til ekstensivt landbrug, til etablering af flerårige energiafgrøder eller til pleje af permanente græsarealer. Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 2, kan tilsagn om tilskud omfatte arealer, for hvilke der foreligger forpligtelse, som omhandlet i stk. 1, nr. 2, når der alene er tale om forpligtelse som følge af, at arealerne indgår i et projekt til demonstration af miljøvenligt landbrug eller græsningsselskaber eller et projekt i medfør af landdistriktsloven, og hvor der ikke ydes tilskud for arealerne til afgræsning eller slæt. Betingelser der skal være opfyldt i hele tilsagnsperioden 16. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, 1) at tilsagnshaver i hele tilsagnsperioden som ejer eller forpagter driver arealet, 2) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er omfattet af en tilskudsordning til skovbrug, 3) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er pålagt fredskovspligt, bortset fra ubevoksede fredskovspligtige arealer, og 4) at tilsagnshaver hvert år i tilsagnsperioden afgiver skriftlig erklæring om, at alle betingelser for tilsagnet opfyldes, og at erklæringen er modtaget i FødevareErhverv senest den 1. august, eller i tilfælde, hvor den 1. august er en lørdag, søndag eller mandag, den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. Stk. 2. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 1, nr. 4, anførte frist. Plantedækket og plejen i tilsagnsperioden 17. For hver enkelt af de marker, der er omfattet af ansøgning om tilsagn om tilskud, skal ansøger oplyse, om der ønskes forpligtelse til 1) afgræsning eller 2) afgræsning eller slæt. Stk. 2. For marker, for hvilke der kan ansøges om et årligt tillæg for særlig fuglevenlig drift, jf. 9, stk. 1, nr. 2, skal det endvidere være oplyst, hvis der ønskes forpligtelse til særlig fuglevenlig drift.

6 18. Tilsagnsarealerne skal være udlagt som græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden, dog for de af stk. 3 omfattede arealer regnet fra etableringstidspunktet. Stk. 2. Det eksisterende plantedække skal være opretholdt ved tilsagnsperiodens begyndelse, hvis tilsagnsarealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperiodens begyndelse har været udlagt som 1) græsarealer, 2) arealer med lyngvegetation eller 3) arealer med andet plantedække, der kan opretholdes i tilsagnsperioden, og hvor plantedækket er anvendeligt til afgræsning og slæt. Stk. 3. Tilsagnsarealer, der ikke er omfattet af stk. 2, skal være udlagt med græs, der er udsået med højst 25 pct. kvælstoffikserende planter. Græsarealerne skal være etableret senest en måned efter tilsagnsperiodens begyndelse. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den anførte frist for etablering. Stk. 4. Det i stk. 2 og 3 anførte plantedække skal fastholdes i hele tilsagnsperioden, dog for de af stk. 3 omfattede arealer regnet fra etableringstidspunktet. Stk. 5. Uanset stk. 4 gælder følgende: 1) I det i stk. 2 og 3 anførte plantedække kan indgå andre plantearter end de, som indgik ved tilsagnsperiodens begyndelse eller ved plantedækkets etablering, når der er tale om plantearter, der naturligt har indfundet sig på tilsagnsarealerne samtidig med, at de øvrige betingelser for tilsagnet er opfyldt. 2) FødevareErhverv kan dispensere således, at plantedækket kan ændres, når ændringen efter FødevareErhvervs vurdering er en fordel for naturen, miljøet og landskabet. 3) Områder uden tilstrækkeligt plantedække, der er opstået som følge af trampestier med lovlig adgang for offentligheden, eller som udgøres af dyreveksler, er tilladt. 4) FødevareErhverv kan i særlige tilfælde tillade, at plantedækket midlertidigt ikke opretholdes. 19. For tilsagnsarealerne gælder i hele tilsagnsperioden følgende betingelser vedrørende slåning af plantedække og afgræsning, uanset om arealerne er omfattet af forpligtelse til afgræsning eller forpligtelse til afgræsning eller slæt: 1) Plantedækket må ikke slås i perioden fra 1. maj til og med 20. juni. For arealer, der er omfattet af forpligtelse til særlig fuglevenlig drift, gælder dog, at plantedækket ikke må slås i perioden fra 1. maj til og med 14. juli. Hvis arealerne er beliggende inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte planteavler. 2) Afgræsning skal foretages med husdyr, som er heste eller drøvtyggere. 3) Afgræsning skal foretages med et efter forholdene afpasset græsningstryk, således at overgræsning undgås og plantedækket opretholdes. 4) Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder. 5) Arealer, der er omfattet af forpligtelse til særlig fuglevenlig drift, må ikke afgræsses i perioden fra 1. februar til og med 30. juni. Stk. 2. FødevareErhverv kan dispensere fra stk. 1, nr. 1, 1. og 2. pkt., i forbindelse med bekæmpelse af kæmpebjørneklo, lysesiv, blåtop, flyvehavre, hejrearter, brændenælder, tidsler samt giftige eller aggressive ukrudtsarter. FødevareErhverv kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1, nr For tilsagnsarealer, der er omfattet af forpligtelse til afgræsning, gælder følgende betingelser: 1) Arealerne skal hvert år i tilsagnsperioden fra den 1. juni, dog fra den 1. juli ved forpligtelse til særlig fuglevenlig drift, jf. 19, stk. 1, nr. 5, til og med den 31. august være omfattet af en drift

7 med afgræsning, således at arealerne i deres helhed den 31. august hvert år i tilsagnsperioden har været omfattet af afgræsning og fremstår som afgræssede med tæt og lavt plantedække. 2) I perioden fra den 21. juni, dog fra den 15. juli ved forpligtelse til særlig fuglevenlig drift, jf. 19, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., til og med den 31. august må slåning af plantedækket kun ske i form af slæt, der gennemføres som en naturlig del af driften med afgræsning, og i form af afpudsning, der gennemføres efter afgræsning. Stk. 2. FødevareErhverv kan for et tilsagnsår ad gangen i særlige tilfælde dispensere fra betingelserne i stk. 1, nr. 1, hvis forholdene på arealet taler herfor. 21. For tilsagnsarealer, der er omfattet af forpligtelse til afgræsning eller slæt, gælder, at arealerne hvert år i tilsagnsperioden fra den 21. juni, dog fra den 15. juli ved forpligtelse til særlig fuglevenlig drift, jf. 19, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., til og med den 31. august skal være omfattet af en drift med afgræsning, med slæt eller med afgræsning og slæt, således at arealerne i deres helhed den 31. august hvert år i tilsagnsperioden har været udnyttet landbrugsmæssigt med afgræsning, med slæt eller med afgræsning og slæt og fremstår med tæt og lavt plantedække. Stk. 2. FødevareErhverv kan for et tilsagnsår ad gangen i særlige tilfælde dispensere fra betingelserne i stk. 1, hvis forholdene på arealet taler herfor. 22. I hele tilsagnsperioden må tilsagnsarealerne 1) ikke omlægges, 2) ikke anvendes til frøproduktion, 3) ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr, og 4) ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. Stk. 2. I hele tilsagnsperioden må tilsagnsarealerne endvidere 1) ikke vandes, bortset fra vanding med engvandingsanlæg, og 2) ikke gøres til genstand for udnyttelse, der er uforenelig med betingelser vedrørende plantedækket. Stk. 3. Biodynamiske præparater, der skal anvendes på jordbrugsbedrifter, der er autoriseret af Demeterforbundet, betragtes i denne bekendtgørelse ikke som gødning eller plantebeskyttelsesmidler. Stk. 4. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1, nr. 4, og stk. 2, nr Aktiviteter, som tilsagnshaver i tilsagnsperioden iværksætter eller tillader på den del af tilsagnsarealerne, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinier, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af nævnte del af arealerne. 1. pkt. finder alene anvendelse for den del af udførelsen, der ikke er reguleret i andre betingelser for tilsagn om tilskud. Stk. 2. Den i stk. 1 anførte afstand regnes fra vandløbets eller søens øverste kant eller for så vidt angår kystlinier fra årets normale højeste vandstandslinie. Stk. 3. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1, 1. pkt. Udarbejdelse og opbevaring af gødningsplanlægning m.m. 24. Tilsagn om tilskud er betinget af, 1) at der for de planperioder, der udløber inden for tilsagnsperioden, udarbejdes gødningsplanlægning efter reglerne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og regler fastsat i henhold til denne lov, uanset om bedriften er registreret i Plantedirektoratets register over virksomheder, der er omfattet af den nævnte lovgivning, og 2) at gødningsplanlægning, der skal udarbejdes i medfør af nr. 1, samt skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetaling af tilskud sker for, opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet.

8 Kapitel 6 Ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn 25. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud omdannes til et andet tilsagn under landdistriktsprogrammet, hvis 1) omdannelsen indebærer betydelige fordele for miljøet, og 2) den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt. Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal være modtaget i FødevareErhverv i den ansøgningsperiode, der er anført i 6. Stk. 3. Ved omdannelse til tilsagn om tilskud til skovrejsning udgår arealerne af tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, inden for hvilket fredskovspligten pålægges. Stk. 4. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 2 anførte ansøgningsperiode. 26. FødevareErhverv kan ved modtagelse af fyldestgørende dokumentation tillade, at et areal udgår af tilsagnet, hvis arealet er genstand for jordfordeling eller offentlige eller af myndighederne godkendte indgreb som led i fysisk planlægning. Stk. 2. Arealet udgår af tilsagnet med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, hvor betingelserne for tilsagnet ikke opfyldes for hele tilsagnsåret. 27. Hvis tilsagnshaver overdrager et tilsagnsareal med virkning inden tilsagnsperiodens udløb, er det en betingelse for, at tilsagnet kan opretholdes, at erhverver indtræder i tilsagnet med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, og at der rettidigt indgives producentskifteerklæring herom til FødevareErhverv. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder, jf. dog 32, stk. 3, og forpligtelser efter tilsagnet. Stk. 2. Producentskifteerklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv. Producentskifteerklæringen skal være modtaget i FødevareErhverv senest den dag, hvor den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling udløber efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet. Hvis den nævnte overdragelse finder sted mindre end 8 uger før den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling, skal producentskifteerklæringen dog være modtaget i Fødevare- Erhverv senest 8 uger efter den nævnte overdragelse. Hvis den anførte frist for FødevareErhvervs modtagelse af producentskifteerklæringen er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber fristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. Stk. 3. Ved rettidig modtagelse af producentskifteerklæringen, jf. stk. 2, registrerer FødevareErhverv erhverver som ny tilsagnshaver. Stk. 4. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 2 anførte frist. Kapitel 7 Beregning af tilskud 28. Det årlige tilskud udgør følgende beløb: 1) kr. pr. ha for arealer, der ved ansøgningsperiodens begyndelse er udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, og for hvilke der er forpligtelse til afgræsning. 2) kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, og for hvilke der er forpligtelse til afgræsning. 3) 800 kr. pr. ha for arealer, for hvilke der er forpligtelse til afgræsning eller slæt.

9 Stk. 2. Det årlige tillæg for arealer, for hvilke der er forpligtelse til særlig fuglevenlig drift, udgør 600 kr. pr. ha. Stk. 3. Der udbetales ikke tilskud, herunder tillæg, for et areal for et tilsagnsår, hvor der er meddelt dispensation efter 20, stk. 2, eller 21, stk. 2. Stk. 4. FødevareErhverv kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 3 i særlige tilfælde, hvor den i stk. 3 anførte dispensation efter FødevareErhvervs vurdering får en ubetydelig virkning i forhold til den forpligtelse, der dispenseres fra. 29. Hvis det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug for et areal overstiger det beløb, der kan medfinansieres af EU, kan tilskud til pleje af græs- og naturarealer for arealet nedsættes således, at det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug for arealet ikke overstiger det beløb, som kan medfinansieres af EU. Ved det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug forstås alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af artikel 39 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af kapitel VI (miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd) i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget samt alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje. Stk. 2. I opgørelsen af nedsættelse af tilskud efter stk. 1 vil de tilskud, der indgår i beregningen, være tilskud før fradrag som følge af eventuelle sanktioner efter de pågældende ordninger. Stk. 3. Manglende overholdelse af betingelserne for tilsagn om tilskud kan medføre nedsættelse af tilskuddet, herunder i tilfælde, hvor den manglende overholdelse skyldes en ny tilsagnshavers forhold, og hvor tilskuddet for det pågældende tilsagnsår skal udbetales til en tidligere tilsagnshaver, jf. 32, stk. 3. FødevareErhverv træffer i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom afgørelse om størrelsen på nedsættelsen. 30. Indtræder en erhverver i et tilsagn om tilskud, jf. 27, på grundlag af en producentskifteerklæring, der er modtaget i FødevareErhverv senere end 8 uger efter datoen for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, bortfalder tilskuddet for arealet for det tilsagnsår inden for hvilket, producentskifteerklæringen er modtaget. Hvis fristen på 8 uger udløber en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber fristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. Kapitel 8 Udbetaling af tilskud 31. FødevareErhverv udbetaler tilskuddet én gang årligt. Tilskuddet udbetales normalt i perioden fra den 1. september til den 31. januar for det foregående tilsagnsår. Stk. 2. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers Nemkonto, jf. dog 32, stk Det er en betingelse for udbetaling af tilskud for et tilsagnsår, at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til arealer i forbindelse med kontrol på stedet, og at der for det pågældende tilsagnsår er indgivet anmodning om udbetaling af tilskud, hvor tilsagnshaver 1) har erklæret, at alle betingelser for tilsagnet opfyldes, og 2) har indberettet de oplysninger, der forlanges til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet, herunder indtegning af tilsagnsarealerne på det markkort, der det pågældende år anvendes til ansøgning om enkeltbetaling.

10 Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på et særligt skema, Fællesskemaet, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv. Anmodningen kan udfyldes og indsendes via FødevareErhvervs hjemmeside. Anmodningen, herunder markkort, skal være modtaget i FødevareErhverv i tilsagnsåret senest den dag, hvor fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber. Forsinket indgivelse medfører nedsættelse eller bortfald af tilskuddet for det pågældende tilsagnsår i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom. Stk. 3. Anmodning om udbetaling af tilskud for et tilsagnsareal skal indgives af den, der ved udløbet af den i stk. 2 anførte frist driver arealet som ejer eller forpagter, og som er registreret i FødevareErhverv som tilsagnshaver eller i tilfælde af producentskifte vil indtræde i tilsagnet, jf. 27. Tilskud for arealet udbetales til den, der har indgivet anmodningen om udbetaling af tilskud. 33. Reglerne i FødevareErhvervs bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og regler om god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat af FødevareErhverv i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, finder anvendelse for anmodninger om udbetaling af tilskud. Kapitel 9 Underretningspligt 34. Tilsagnshaver skal i hele tilsagnsperioden på forlangende afgive erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes. Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele tilsagnsperioden forpligtet til uden ugrundet ophold, jf. dog 27, stk. 2, skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud. Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 35. Tilsagn om tilskud for et areal bortfalder, 1) hvis tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 2) hvis tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens 11, stk. 2, 3) hvis tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter 34, eller 4) hvis de i 11, 12, 13, 14, stk. 1, 15, 16 og 22, stk. 1, anførte betingelser for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, herunder at et tilsagnsareal overdrages, uden at erhverver indtræder i tilsagnet. Stk. 2. FødevareErhverv kan bestemme, at tilsagn om tilskud for et areal bortfalder, hvis de i 14, stk. 2, 18, 19, 20, 21, 22, stk. 2, 23 og 24 anførte betingelser for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt. Stk. 3. Ved bortfald af tilsagn om tilskud, jf. stk. 1 og 2, træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. 36. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud, hvis 1) tilsagnshaver ophører endeligt med jordbrugsvirksomhed, og der er afviklet mindst 3 år af tilsagnsperioden for det pågældende areal, 2) tilsagnshaver overdrager jordbrugsbedriften, eller tilsagnshaver overdrager alle jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer, og jordbrugsbedriften i øvrigt nedbringes til 2 ha eller derunder, og 3) det sandsynliggøres, at erhververs indtræden i tilsagnet ikke er muligt.

11 Stk. 2. Hvis der gives tilladelse efter stk. 1, og tilsagnshaver senere igen personligt eller via et selskab eller en anden juridisk enhed påbegynder jordbrugsvirksomhed, kan FødevareErhverv kræve tilbagebetaling af et beløb svarende til det tilbagebetalingskrav, der skulle være rejst, hvis der ikke var opnået tilladelse efter stk. 1. Kravet tillægges renter, jf. 40. Stk. 3. Selskaber og andre juridiske enheder, der har tilsagn om tilskud, kan ikke få tilladelse efter stk. 1. Stk. 4. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, nr. 2, og stk. 3. FødevareErhverv kan betinge en dispensation fra bestemmelsen i stk. 3 af, at samtlige deltagere i den juridiske enhed forpligter sig til at ophøre endeligt med jordbrugsvirksomhed. 37. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud, hvis hele eller en del af tilsagnshavers bedrift overdrages til en organisation, der har naturforvaltning som hovedformål for at bevare miljøet, forudsat at hensigten med overdragelsen er at gennemføre en vedvarende ændring af arealanvendelsen med henblik på naturbevaring, og den samtidig efter FødevareErhvervs vurdering indebærer en betydelig miljøfordel. 38. Indtræder en erhverver i et tilsagn om tilskud, jf. 27, kan FødevareErhverv bestemme, at tilskud, der er udbetalt til en tidligere tilsagnshaver, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver i tilfælde, hvor FødevareErhverv 1) træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af den nye tilsagnshavers forhold, 2) træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af, at de arealer, der er anmeldt i producentskifteerklæringen, er større end de arealer, der kan fastslås, og det af producentskifteerklæringen fremgår, at den nye tilsagnshaver ved indtræden i tilsagnet bliver ansvarlig for størrelsen af de i producentskifteerklæringen anførte arealer, eller 3) konstaterer, at der er udbetalt for meget tilskud til en tidligere tilsagnshaver som følge af den nye tilsagnshavers forhold. 39. Hvis der i henhold til 25 er givet tilladelse til, at et tilsagn omdannes til et andet tilsagn under landdistriktsprogrammet, og det nye tilsagn herefter bortfalder, kan FødevareErhverv bestemme, at udbetalte tilskud i henhold til det tidligere meddelte tilsagn om tilskud til pleje af græsog naturarealer skal tilbagebetales, herunder tilskud, der er udbetalt til tidligere tilsagnshavere. Tilskud kan dog ikke kræves tilbagebetalt, hvis de forhold, der har medført bortfald af det nye tilsagn, konstateres efter, at der er forløbet 5 år regnet fra begyndelsen af tilsagnsperioden for det tilsagn, der blev omdannet. 40. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. Kapitel 11 Force majeure 41. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure: 1) Tilsagnshavers død. 2) Bortforpagters død. 3) Tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid. 4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

12 5) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører arealer på bedriften. 6) Ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke. 7) Tilsagnshavers besætning bliver ramt af en epizooti eller af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af den i medfør af lov om hold af dyr udstedte liste over sygdomme, der bekæmpes, fordi de er af væsentlig samfundsøkonomisk betydning. 8) Ændring af forholdene på tilsagnsarealer, hvor ændringen efter FødevareErhvervs vurdering er forårsaget af naturen og kan blive længerevarende. Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod. Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Kapitel 12 Klageadgang 43. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være FødevareErhverv i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører. Stk. 3. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Kapitel 13 Ikrafttræden 44. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for ansøgninger om dispensation m.m., der vedrører tilsagn, der ikke er givet i medfør af nærværende bekendtgørelse.

13 Bilag 1 Kriterier for prioritering af ansøgte marker inden for den i 8, stk. 1, nr. 1, anførte overordnede hovedgruppe A. Hovedgrupper Ansøgte marker henføres til en af 7 hovedgrupper svarende til følgende hovedkriterier, der er angivet i prioriteret rækkefølge: 1. Marker, som indgår i et Natura 2000-projekt, for hvilket der ved ansøgningsperiodens udløb, jf. 6, er givet tilsagn om tilskud i medfør af landdistriktsloven, og hvor den periode, hvor Natura 2000-projektet skal opretholdes, udløber efter begyndelsen af tilsagnsperioden for pleje af græs- og naturarealer. 2. Marker, som ved ansøgningsperiodens begyndelse er udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer. 3. Marker, som ved ansøgningsperiodens begyndelse er udpeget som arealer, for hvilke der kan ansøges om et årligt tillæg for særlig fuglevenlig drift. 4. Marker, som ved ansøgningsperiodens begyndelse er udpeget som driftsbetingede Natura 2000-arealer. 5. Marker, som er omfattet af gentegning af græstilsagn, herunder 1-årig forlængelse. 6. Marker, der ikke er omfattet af hovedgruppe 1-5, og som ved ansøgningsperiodens begyndelse fremgår af FødevareErhvervs hjemmeside som et areal, der er udpeget som potentielt yngle- og rasteområde for grønbroget tudse eller strandtudse i henhold til de registreringer heraf, der foreligger i Skov- og Naturstyrelsen (fra 1. januar 2011 Naturstyrelsen) den 1. december forud for ansøgningsperiodens begyndelse. 7. Øvrige marker. Henføring af marker til en hovedgruppe En mark henføres til en hovedgruppe, hvis kriteriet for pågældende hovedgruppe er opfyldt for mindst 50 pct. af marken. Hvis kriteriet for flere af hovedgrupperne er opfyldt for mindst 50 pct. af marken, henføres marken til den af de pågældende hovedgrupper, der har højest prioritet. Eksempel: Mindst 50 pct. af marken indgår i et Natura 2000-projekt, som omhandlet under hovedgruppe 1, og mindst 50 pct. af marken er udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, som omhandlet under hovedgruppe 2. Marken henføres til hovedgruppe 1. En mark henføres endvidere til en hovedgruppe, når mindst 50 pct. af marken ikke i sin helhed opfylder kriteriet for pågældende hovedgruppe eller for foranstående hovedgrupper, men hvor mindst 50 pct. af marken samlet set opfylder kriteriet for pågældende og foranstående hovedgrupper. Eksempel: Af en mark på 10 ha indgår 2 ha i Natura 2000-projekt, som omhandlet under hovedgruppe 1, 2 ha er udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, som omhandlet under hovedgruppe 2, 2 ha er udpeget som arealer for særlig fuglevenlig drift, som omhandlet under hovedgruppe 3, og de sidste 4 ha er udpeget som driftsbetingede Natura 2000-arealer, som omhandlet under hovedgruppe 4. Marken henføres til hovedgruppe 3. Ek-

14 semplet har som forudsætning, at der for marken søges om pleje med forpligtelse til afgræsning eller slæt, og at der ikke søges om tillæg for særlig fuglevenlig drift, idet en mark i dens helhed skal omfatte samme tilskud i kr. pr. ha pr. år, jf. 5, stk. 2. B. Undergrupper til hovedgrupperne Inden for hver af hovedgrupperne henføres marker til en af 2 undergrupper svarende til følgende kriterier, der er angivet i prioriteret rækkefølge: 1. Marker, der er omfattet af en ansøgning fra private. Ved en ansøgning fra private forstås i forbindelse med prioritering, at ansøgningen ikke er fra en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab. 2. Marker, der er omfattet af en ansøgning fra en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab. C. Prioritering inden for en undergruppe Hvis der på grund af den bevillingsmæssige ramme for ansøgningsperioden skal gives afslag for en del af de marker, der er henført til en undergruppe, prioriteres markerne efter markstørrelse, idet en større mark går forud for en mindre mark.

15 Bilag 2 Kriterier for prioritering af ansøgte marker inden for den i 8, stk. 1, nr. 2, anførte overordnede hovedgruppe A. Hovedgrupper Ansøgte marker henføres til en af 5 hovedgrupper svarende til følgende hovedkriterier, der er angivet i prioriteret rækkefølge: 1. Marker, som ved ansøgningsperiodens begyndelse er udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer. 2. Marker, som ved ansøgningsperiodens begyndelse fremgår af Danmarks Miljøportal som værende registreret som et 3-areal, og som ved ansøgningsperiodens begyndelse fremgår af FødevareErhvervs hjemmeside som et areal, der er udpeget som potentielt yngle- og rasteområde for grønbroget tudse eller strandtudse i henhold til de registreringer heraf, der foreligger i Skov- og Naturstyrelsen (fra 1. januar 2011 Naturstyrelsen) den 1. december forud for ansøgningsperiodens begyndelse. 3. Øvrige marker, som ved ansøgningsperiodens begyndelse fremgår af Danmarks Miljøportal som værende registreret som et 3-areal. 4. Marker, som er omfattet af gentegning af græstilsagn, herunder 1-årig forlængelse, og som ved ansøgningsperiodens begyndelse fremgår af FødevareErhvervs hjemmeside som et areal, der er udpeget som potentielt yngle- og rasteområde for grønbroget tudse eller strandtudse i henhold til de registreringer heraf, der foreligger i Skov- og Naturstyrelsen (fra 1. januar 2011 Naturstyrelsen) den 1. december forud for ansøgningsperiodens begyndelse. 5. Øvrige marker, der er omfattet af gentegning af græstilsagn, herunder 1-årig forlængelse. Henføring af marker til en hovedgruppe En mark henføres til en hovedgruppe, hvis kriteriet for pågældende hovedgruppe er opfyldt for mindst 50 pct. af marken. Hvis kriteriet for flere af hovedgrupperne er opfyldt for mindst 50 pct. af marken, henføres marken til den af de pågældende hovedgrupper, der har højest prioritet. Eksempel: Mindst 50 pct. af marken er udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, som omhandlet under hovedgruppe 1, og mindst 50 pct. af marken er udpeget som 3-arealer, der er potentielt yngle- og rasteområde for grønbroget tudse eller strandtudse, som omhandlet under hovedgruppe 2. Marken henføres til hovedgruppe 1. En mark henføres endvidere til en hovedgruppe, når mindst 50 pct. af marken ikke i sin helhed opfylder kriteriet for pågældende hovedgruppe eller for foranstående hovedgrupper, men hvor mindst 50 pct. af marken samlet set opfylder kriteriet for pågældende og foranstående hovedgrupper. Eksempel: Af en mark på 5 ha er 1 ha udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, som omhandlet under hovedgruppe 1, 2 ha er udpeget som 3-arealer, der er potentielt yngle- og rasteområde for grønbroget tudse eller strandtudse, som omhand-

16 let under hovedgruppe 2, og 2 ha er øvrige 3-arealer, som omhandlet under hovedgruppe 3. Marken, for hvilken betingelsen i 13, stk. 1, nr. 2, er opfyldt, henføres til hovedgruppe 3. Eksemplet har som forudsætning, at der for marken søges om pleje med forpligtelse til afgræsning eller slæt, idet en mark i dens helhed skal omfatte samme tilskud i kr. pr. ha pr. år, jf. 5, stk. 2. B. Undergrupper til hovedgrupperne Inden for hver af hovedgrupperne henføres marker til en af 2 undergrupper svarende til følgende kriterier, der er angivet i prioriteret rækkefølge: 1. Marker, der er omfattet af en ansøgning fra private. Ved en ansøgning fra private forstås i forbindelse med prioritering, at ansøgningen ikke er fra en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab. 2. Marker, der er omfattet af en ansøgning fra en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab. C. Prioritering inden for en undergruppe Hvis der på grund af den bevillingsmæssige ramme for ansøgningsperioden skal gives afslag for en del af de marker, der er henført til en undergruppe, prioriteres markerne efter markstørrelse, idet en større mark går forud for en mindre mark.

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616 SERVITUT EJENDOM: 0009q Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop 0010af EJER: EJER: EJER: PÅTALEBERETTIGET: ANMODER: 13.01.2016 07:12:01 Side 1 af 6 AREALANVENDELSE: Anvendelsesforhold SERVITUT TEKST: Vådområdedeklaration

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-74 Senere

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v. BEK nr 293 af 27/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0104552 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2010 i de ydre koge i Tøndermarsken Februar 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus?

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Natur & Miljø konference den 23. maj 2012 Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Indsatsen skal primært ske via frivillige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015 Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Himmerland J.nr. Ref. KPO februar 2015 Vedr. tilbud på forpagtninger Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Hermed fremsendes udbudsmateriale

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere