Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan"

Transkript

1 Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse af en ny dagrenovationsordning med øget genanvendelse, skal der igangsættes en række aktiviteter i en sammenhængende proces. Formålet med dette notat er at redegøre for elementerne i en sådan proces. Notatet har ikke til formål at beskrive eller prioritere mulige løsninger. Notatet beskriver processen fra principbeslutningen om et nyt dagrenovationskoncept til idriftsættelse af samme. Aktiviteter Implementering af et nyt dagrenovationskoncept fordrer i hovedtræk følgende aktiviteter gennemført: 1. Detailplanlægning og -projektering af system 2. Fremlæggelse af forslag til konkret ordning for bestyrelsen for godkendelse 3. Godkendelse hos interessenterne 4. Udbud af indsamlingsopgaver 5. Udbud af beholderkøb 6. Udbud af afsætning af indsamlede materialer 7. Information til brugerne om ny ordning 8. Gennemførelse af brugernes til- eller afmelding af systemelementer 9. Igangsætning af driftsfase Disse aktiviteter er nærmere beskrevet i dette notat, og der er angivet forslag til tids- og aktivitetsplan for det videre forløb. Detailplanlægning og -projektering af system Afhængig af, hvilken model, der stiles mod, vil der indledningsvist være behov for en nærmere analyse af en række af systemets komponenter. En række forhold skal afklares nærmere med henblik på, at en ny ordning i så høj grad som muligt lever op til ønskerne om en høj standard for såvel miljø, arbejdsmiljø og kvalitet jf. i øvrigt notat om betydende aspekter ved øget genanvendelse af dagrenovation. I planlægningsfasen handler dette f.eks. konkret om at undersøge følgende:

2 Kortlægning af relevante modtageanlæg og vurdering af disses kompetencer, miljøforhold, arbejdsmiljøforhold og priser. Formålet hermed er for det første at vurdere hvilke muligheder, der findes på markedet, og for det andet at skabe grundlag for udbud af opgaven samt at kortlægge hensigtsmæssige detailkrav til f.eks. borgernes sortering. Vurdering af, hvilket opsamlingsudstyr, der er mest velegnet til den valgte overordnede løsning i forhold til borgerservice, æstetik, tilpasning til nuværende system, arbejdsmiljø for skraldemænd m.v.. Formålet hermed er at vurdere mulighederne på markedet og skabe grundlag for udbud/indkøb af beholderne. Ved detailprojekteringen undersøges, hvorledes systemet konkret kan etableres med grundlag i den viden, der er opnået ved planlægningen. Aktiviteter: Udarbejde forslag til, hvordan konceptet skal se ud for borgerne herunder fx hvilke valgmuligheder, der skal tilbydes for beholdere og tømningshyppigheder herunder gebyrstruktur. Estimering af beholderantal og typer. Fastlæggelse af særlige krav til indsamlingen og behandlingen. Estimering af økonomi og gebyrer. Tids- og implementeringsplan. Godkendelse hos bestyrelsen På grundlag af ovenstående aktiviteter fremlægges forslag til konkret ordning med belysning af betydende aspekter jf. notat herom. Planlægningen og detailprojekteringen forudsættes således at resultere i et politisk go eller no go. Godkendelse hos interessenterne Kommunerne har formelt kompetenceoverdraget indsamlingen af dagrenovation til Reno Djurs I/S. Alle opgaver bortset fra myndighedsudøvelse varetages dermed af Reno Djurs I/S. Indførelse af en ny dagrenovationsordning vil kunne karakteriseres som en myndighedsopgave som følge af, at ordningen skal beskrives i et affaldsregulativ, og at ordningen skal gebyrfinansieres. Derfor forudsættes det, at en eventuel ny ordning skal fremlægges til begge interessentkommuners godkendelse. Anmodning om interessenternes godkendelse vil kunne ske på grundlag af et af bestyrelsen godkendt detailprojekt. Udbud af indsamlingsopgaver sopgaver Reno Djurs kontrakt med de nuværende indsamlingsentreprenører udløber med udgangen af Kontrakten indeholder en option, som giver Reno Djurs mulighed for at forlænge kontrakterne i op til 3 år. Anvendelse af optionen kræver, at Reno Djurs meddeler entreprenørerne dette inden 1. juli Henset til, at det kan komme på tale at implementere et nyt system inden for de kommende år, vil administrationen søge at indgå aftale med de nuværende entreprenører om kontaktforlængelse med mulighed for opsigelse med varsel på et år. Dette vil sikre den fornødne fleksibilitet, således at kontrakter om indsamling ikke bliver en barriere for indførelse af en ny ordning. Såfremt det ikke er muligt at forlænge kontrakterne på denne fleksible måde, vil administrationen vurdere til hvilken passende dato kontrakterne skal forlænges hvor det vurderes, at et eventuelt nyt system kan påbegyndes. Alternativt kan det overvejes at lade nuværende entreprenører løse nye opgaver i det omfang, disse vil kunne rummes indenfor den eksisterende kontrakt. 2

3 Som udgangspunkt forudsættes det imidlertid, at en indførelse af et nyt dagrenovationssystem vil ske på grundlag af resultatet af et nyt udbud af de indsamlingsopgaver, som er indeholdt i konceptet. Indsamlingen vil formentlig mest hensigtsmæssigt kunne differentieres i de materialetyper, som forudsættes at skulle indsamles særskilt. Indsamlingen kan f.eks. opdeles i de nuværende 4 distrikter: Norddjurs øst, Norddjurs vest, Syddjurs øst og Syddjurs vest. Selve indsamlingen opdeles i de forskellige beholdertyper/størrelser samt i forskellige indsamlingsfrekvenser (f.eks. ugentligt, 14. dages- og månedlig). Disse forhold tages der nærmere stilling til i forbindelse med detailprojekteringen. Udbud af indsamling af dagrenovation skal ske efter EU s tjenesteydelsesdirektiv. Reno Djurs I/S har ved forudgående udbud benyttet sig af både offentligt udbud og begrænset udbud (dvs. med forudgående prækvalifikation). Offentligt udbud indebærer, at alle interesserede kan afgive bud, hvorimod kun virksomheder, der bliver opfordret til det, kan afgive bud ved begrænset udbud (mindst 5 og højest 20). Der er i lovgivningen detaljerede regler for tidsfrister for henholdsvis offentligt og begrænset udbud. Offentligt udbud er hurtigst at gennemføre i forhold til selve udbuddet, fordi der ikke indgår en såkaldt prækvalifikationsfase. Det, der har størst betydning for den samlede udbudstidsplan, er imidlertid tidsforbruget til de nødvendige administrative og eventuelt politiske processer i et konkret udbud og ikke mindst den nødvendige tid den vindende entreprenør vurderes at skulle have fra tildeling af ordren til igangsættelse. Herom er der ikke regler i lovgivningen, men skal baseres på en konkret vurdering og praktiske erfaringer. Tidsplan for udbud kan se således ud, idet det her forudsættes, at udbudsmaterialet udarbejdes efter godkendelse i bestyrelsen samtidig med processen for godkendelse i kommunerne. Der er ikke her forudsat politisk godkendelse i forbindelse med selve udbudsprocessen, herunder tildelingen. Udbudsfase Begrænset udbud Offentligt udbud Ordning og regulativ godkendt i kommuner Afsendelse af udbudsbekendtgørelse Sidste frist for anmodning om deltagelse 37 0 Prækvalifikation, vurdering af egnethed 3 Fremsendelse af udbudsbetingelser med opfordring til at afgive tilbud/offentliggørelse af betingelser på hjemmeside Frist for modtagelse af tilbud Vurdering af tilbud, accept, mail Kontrakt, sikkerhedsstillelse og standstill periode Start på entrepriser I alt antal dage Udbud af beholderkøb I forbindelse med iværksættelse af en ny ordning, som omfatter indsamling af en eller flere materialetyper end i dag, skal der indkøbes nye beholdere. Er der tale om et nyt systemelement, som har karakter af et supplement til den nuværende ordning (fx en ekstrabeholder til plast- og metalemballager), vil det af æstetiske grunde være hensigtsmæssigt at indkøbe beholdere af samme fabrikat som de nuværende. Er der derimod 3

4 tale om helt nye systemelementer (fx indsamling i 2- eller 4-delte beholdere), vil det sandsynligvis være hensigtsmæssigt med indkøb af helt nye beholdere. Indkøb af nye beholdere, som ikke kan betragtes som supplement til de nuværende beholdere, vil skulle indkøbes på grundlag af et EU-udbud. Tidsplan for selve udbuddet vil være som ovenfor beskrevet under indsamlingsopgaven. Implementering af den nye ordning vil dog kræve forudgående borgerkontakt med henblik på, at den enkelte husstand tager stilling til, hvilke systemelementer, som ønskes. Efterfølgende produceres og uddeles beholderne til brugerne. Denne proces er meget omfattende og bør iværksættes distriktsvis. Fra kontrakten er tildelt til borgerne har truffet valg og bestillinger er afgivet, skal leverandøren have en rimelig periode til at producere og uddele beholderne. En samlet proces kunne være således: Udbudsfase Begrænset udbud Offentligt udbud Ordning og regulativ godkendt i kommuner Afsendelse af udbudsbekendtgørelse Sidste frist for anmodning om deltagelse 37 0 Prækvalifikation, vurdering af egnethed 3 Fremsendelse af udbudsbetingelser med opfordring til at afgive tilbud/offentliggørelse af betingelser på hjemmeside Frist for modtagelse af tilbud Vurdering af tilbud, accept, mail Kontrakt, sikkerhedsstillelse og standstill periode Informationsmateriale til borgerne Bestillingsperiode for borgerne Bestilling af beholdere hos leverandør Produktion og start på leveringer Afslutning af leveringer igangsættelse hos alle I alt antal dage Da det specifikke nødvendige antal og typer af beholdere ikke kendes, før borgerne har valgt og tilmeldt sig til konkret ordning, afgives bestilling af endeligt antal og type hos de valgte leverandører først herefter. Start på udbudsprocessen kan eventuelt ske samtidig med indsamlingsopgaverne, idet der skal ske en nærmere koordinering af igangsættelse af eventuelle nye indsamlingsentreprenør med udlevering af nye beholdere og igangsættelse af den nye ordning. Udbud af afsætning af indsamlede materialer For restaffaldet, der skal til forbrænding, er der i dag afsætningsaftaler med forbrændingsanlæggene i Grenaa og Århus. Afhængig af valgt model skal der indgås afsætningsaftaler for genanvendelige materialer f.eks. for organisk affald og/eller en blandet tør emballagefraktion. Processen hermed afhænger af de endelige valg i planlægnings- og detailprojekteringsfasen. Information til brugerne om ny ordning Der skal udarbejdes og udsendes detaljeret information til brugerne om den nye ordning. Informationen skal berøre følgende: 4

5 Overordnet information om ny ordning (formål, principper m.v.) Detailinformation om ny ordning på baggrund af hvilken borgere og virksomheder kan vælge ordningstype (beholdere, tømningsfrekvens etc.). Varsling om eventuelle nye entreprenører Gennemførelse af brugernes til- eller afmelding af systemelementer Der skal etableres system for brugernes til- og afmelding af systemkomponenter samt for indlæsning af disse valg i administrative systemer. På grundlag af tilmeldingerne fra borgere til ordningstype foretages følgende: Indlæggelse af data i administrationssystem for afregning m.v. Bestilling af endeligt antal beholdere hos beholderleverandører. Videresendelse af data fra administrationssystem til indsamlingsentreprenører med henblik på ruteplanlægning. Udlevering af beholdere til brugerne. Indsamling jf. valgt ordning efter udlevering af beholdere. Gebyrafregning med borgerne Igangsætning af driftsfase Ved igangsættelse må det påregnes, at der i en periode vil være en række uregelmæssigheder og indkøring af systemet. Det viser al erfaring. Borgerne skal vænne sig til nye sorteringskrav, og nye entreprenører, der oven i købet skal løse en helt ny opgave, vil uanset grundig forberedelse ikke køre fejlfrit fra første dag. Hertil kommer, at der på behandlingsanlæggene kan være driftsproblemer, der kræver indkøring. I denne fase skal der afsættes ressourcer til et hensigtsmæssigt beredskab. Samlet procesplan Et samlet estimat for en overordnet procesplan vil være afhængig af den løsning, der vælges. Nedenstående tids- og aktivitetsplan skal betragtes som et foreløbigt estimat: Måneder Aktiviteter Detailplanlægning og - projektering af system Godkendelse i bestyrelse X X X X Godkendelse hos interessenterne X Udbud af indsamlingsopgaver, X X X X X X X kontrakt Udbud af beholderkøb frem X X X X X X X X X X til levering Udbud af afsætning af indsamlede X X X X X X X materialer Information til brugerne om X X X ny ordning Til- og afmelding af systemelementer X X fra brugerne Igangsætning X X Fra principbeslutning til igangsætning skal der således påregnes et forløb på i størrelsesordenen halvandet år. 5

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE SÆRLIGE BETINGELSER OG TILBUDSLISTE - KONTRAKT Maj 2015 Indhold 1 Orientering om kontrakten... 3 2 Særlige betingelser... 4 2.1 Kontraktindgåelse... 4 2.2 Kontraktens varighed

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere