Oversigt over naturlige Bygningssten, anvendte i København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over naturlige Bygningssten, anvendte i København."

Transkript

1 Oversigt over naturlige Bygningssten, anvendte i København. Af E. M. NØRREGAARD. / P aa et Møde i Dansk geqlogisk Forening 26. Februar 1908 blev der fremsat et Forslag om at udarbejde en Oversigt over de naturlige Bygningssten, der er anvendt til de større Bygninger i København. De tekniske Tidsskrifter optog velvilligst en Opfordring om at indsende Oplysninger vedrørende denne Sag, men desværre kom Oplysningerne ikke saa hurtigt og rigeligt, som ønskeligt var, og først efter to Aars Forløb er. der samlet saa meget Materiale, at det fremkomne Ønske nogenlunde kan tilfredsstilles. Paa flere Punkter er Resultatet af Arbejdet ikke blevet saa godt, som jeg kunde ønske; det angaarsærlig Beskrivelsen af de større. Bygninger, idet jeg ikke har kunnelfaa. Oplysning om, hvorfra alle de forskellige Sten, særlig' Sokkel Stenene, stammer. Fra følgende Herrer har jeg modtaget Oplysninger: Inspektør ved Glyptoteket TH. OPPERl\IANN; Arkitekterne Prof. ANTON ROSEN, C. HARlLD, MANDRUP POULSEN, V. NYEBØLLE, PHILIP SJlIIDTH, M. C. BECH, AAGE.MATHIESEN samt fra Stenhuggerfirmaerne E. NIELSEN, HANS & JØRGEN LARSEN, SCHELLER, ANKERSKE MARl\lORFORRliTNING, A. SODE, l\iaag. & MØLLER, A. LARSEN og SKANDINAVISKA GnANIT A/B (E. V. NIEr:sEN). I Beskrivelsen" l!lf "Bygningerne er anvendt Stenenes tekniske Navne; i Beskrivelsen af Stenene baade:det tek-

2 ... I 550 E. M. NØIlREGAARD: Oversigt over nat. Bygningssten anvendt i Kbhvn. niske og det geologiske Navn. Dr. phil. K. A. GRONWALL har godhedsfuldt gennemlæst mit Manuskript. Alle disse Herrer beder jeg modtage min bedste Tak. Til Beskrivelsen er dels benyttet forskellige geologiske Arbejder, dels Samlingerne af Bygningssten i Mineralogisk M useum og Kunstakademiets bygningstekniske' Skok Til Udarbejdelsen af denne Oversigt er benyttet: N. V. USSING, 1902: Mineralproduktionen i Danmark. Danmarks geol. Undersøgelse. II. R. Nr. 12. ØLLGAARD: Materiallære. Kbhvn H. HEDSTROM, 1908:.Sveriges naturliga byggnads- och ornamenlstenar. Sveriges geol. Unders. Ser.C. Nr HJ. L UND BO HM: Forskellige Afhandlinger.. S. G. U. Ser. C. Nr. 103, 105,. 106, 118. _ HJ. LUNDBOHl\I, 1895 og 1900: Bjergarternes praktiske Anvendelse i: Beskrivelserne over Gefleborg og Blekinge Len. S. G. U. Ser. C Nr og Ser. C a. Nr. l. S. BUGGE, 1907: Bemerkninger om norsk stenindustri. Norgesgeol. Unders. Nr. 45. Aarbog for C. RIBER, 1893: Norges granitindustri. N. G. U. Nr. 12. J. VOGT,.1897: Norsk marmor. N. G. U. Nr. 22. Kra. AXEL SCHMIDT, 1908: Natiirliclte Bausteine. Hannover. O. HERRl\IANN, 1899 : Steinbruchindustrie und Steinbruchgeologie. Berlin. J. HIRSCHWALD, 1908: Dfe Priifung der natiirliche Bausteine auf ihre Wetterbeståndigkeit. Zeitschrift fiir prakt. Geologie. Jahrg. 17. H. 9, 10 og 11. Berlin. HEINRICH SCHl\IID, 1905: Die natiirliche Bau~ und Dekorationsgesteine. Wien & Leipzig. Marbres exploites et exposes. par DERVILLE etcie. Paris, F. KARRER, 1892: Fiihrer durch der Baumaterial Sammiung des K. K. Naturhist. Hofmuseums. Wien. Handbook to the Museum of. Practicai Geology. London CIVET, POl\ll\lIER & CJE, 1904: Exploitation de carrieres de pierres de taille. Paris.

3 l \ I I i I J ~\ Medd. fra Dansk geo!. Forening. Nr. 17. Kbhvn [Bind 3]. 551 Bjergarternes fysiske og kemiske Forhold. Inddeling. Bjergarterne inddeles i 3 Hovedgrupper: 1) Eruptiv-Bjergarter, 2) Sediment-Bjergarter og 3) Krystallinske Skifre. I Praksis er det ofte vanskeligt at skelne mellem Eruptiv-Bjergarter og Krystallinske Skifre, idet Udseendet, Mineral,Sam:mensætningen og Forekomsten Olutren! er de samme: i Tekniken kaldes Gnejsen derfor altid Granit. Eruptiv-Bjergarterne. Naar disse Bjergarter størkner, vil der!inde en Sammentrækning Sted;. denne kan være saa betydelig, at der i Bjergarten dannes Spalter, som gerne fyldes med nye Masser fra Dybet; man kan derfor ofte paa Bygningssten iagttage disse Spalteudfyldninger som smallere eller bredere Baand af en anden Farve end Hovedstenarten. Selvom Sammentrækningen ikke er saa stærk, at den direkte kan ses, vil man dog ofte indirekte kunne~ mærke den, idet der findes bestemte Linier i Bjergarten, hvorefter den lettest spalter (»Kløvet«). De»gamle«Graniter (;): fra Urtiden} har som oftest. mistet deres oprindelige Struktur, hvilket dog som Regel kun kan ses paa tyndslebne Præparater. Man vil da se,. almineralkornene, særlig af Feldspaten, er knuste, og at mange af Kornene er udtrukket,' saa de har faaet en :tllale«. Ofte kan man dog direkte iagttage denne Omdannelse, idet Graniten er blevet stribet og derved danner cn Overgang til Gnejs. Man vil ofte kunne se en begyndende Forvitring, hvil I<cn viser sig ved, at Feldspaten i de øvre Lag er blevet rntllig; dette kan f. Eks. ses paa Hammer- eller Allinge Gmnilen. I

4 552 E. M. NORIIEGAARD: Oversigt over nat. Bygningsstt'n anvendt i Kbhvn. Angaaende Granitens Omdannelse, se HOLlIIQUISTS Afhandlinger 1). Sediment-Bjergarterne deles i 3 Hovedgrupper: Mekaniske, kemiske og organiske Sedimenter. Mekaniske (kiastiske) Sedimenter er dannet af Forvitz:ings.-, produkter, der af Vand (Floder, Havstrømme eller Glet- schere) eller Vind er ført bort fra deres oprindelige Leje og aflejret, hyppig efter en Sortering, andet Sted. De vigtigste Grupper er:' Gru s (Kornstørrelse 2,0 mm og derover) hestaar af rullede Korn. Ved Sammenkitning dannes Konglomerat. Breccie er sammenkittede, skarpkantede Brudstykker af Sten. Sand (Kornstørrelse 0,0;-2,0 mm)bestaar af afrundede Korn (som Regel, af Kvarts). Ved Sammenkitning af løse Sandrnasser 'med Bindeiniddel af Kvarts' eller,(sjældnere) - af Kalk dannes Sandsten. Stærkt omdannede Sandsten med krystallinsk Struktur kaldes Kvartsit. Ler bestaar af de fineste Udslemningsprodukter; den mineralogiske Saulmensætning er kun lidet kendt. Ved Hærdning dannes Skifer (med Ovel~gaIlgene Skiferler og Lerskifer).. " " Stærkt omdannede Skifre erphyllit og Glimmersk ifer. Skifer og Phyllit' bruges til Tagbeklædning. Ke'J11iske Sedimenter er dannet, ved 'Udfældning eller Udskilning af Stoffer (Forvitringsprodukter), der ved For. vhringsprocessen er bleven opløst fra 'anare Bjergarter af det gennemsivende Vand og bortført nied dette. De vigtigste Formel: er : Stensalt (NaCI). Gibs (CaSO, + 2 H 2 0); Varieteter Marieglas og Alabast. ' Kildekalk (Kalktuf, Fraadsten, Travertin), der dannes, hvor stærkt kalkholdigt Kildevand kommer frem til ') Geologiska Foreningens i Stockholm Forhandlingar Bd. 23, Side Bull.of thegeolog. i~stitntion of the nniversity of Upsaia. Vol. VII. Pag. 77-:267.

5 Medd: fra Dansk geol. Forening. Nr. 17. Kbhvn [Bind 3]. 553 Overfladen; Kalken afsætter sig gerne omkring Planter og andre Genstande ved Kildens Udsl?ring. Organiske (Organogene) Sedimenter er dannet af Rester af Dyr eller Planter. De vigtigste Grupper er: K'ul, dannet af Planter. Kalk (Kalksten, Marmor), dannet af Rester af Dyr, oftest saadanne,som har levet i Hayet.' Oprindelig er' Kalk slam- eller kridtagtig, men ved Vandcirkulation hærdner den til Kalksten. Ved stærk Omdannelse bliver,kalk til krystallinsk Marmor. Dei' findes Kalksten, som indeholder Elementer haade af mekanisk, kemisk og organisk Oprindelse (Ortoceratitkalk). FI i n t bestaar af Kiselsyreanhydrid (Si0 2 ) og skylder Flintsvampe (muligvis ogsaa andre Organismer) sin Dannelse. Krystallinske Skifre spiller mindre Rolle til Husbygning ; derimod anvendes Gnejs meget til Vejbygning. Enkelte svenske Gnejser anvendes dog noget til Sokkel og,beklædning; Klebersten til Ornamenter. De krystallinske Skifres Spaltelighed afhænger af Skifrigheden. Vægtfylden afhænger af den mineralogiske Sammensætning og Strukturen, idet porøse og vandabsorberende Sten har mindre Vægtfylde end kompakte. Den er af Betydning,dels for TranspOI'teIl' og dels, for Beregning af Vægten af det opførte Murværk. Større Betydning har dog Vægtfylden for Bedømmelsen af de forskellige Sten Varieteters Godhed, idet kompakte Stenarter med samme mineralogiske. Sanmiensætning vil være de stærkeste og tillige mindre vandåbsorberende end porøse. Efter AXE~ SCHMIDT angives Vægtfylden for de mere almindelige 'Stensorter saaledes: Diabas... 2,_ Sandsten ,9-2,9 'Dolomit... '; ,9 LersIdfer... 2,7-3,5 Gnejs ,65 SyenH... 2~, Granit ,5-3,~ Trachyt ,7 KaUt (tæt)...'.. 2,57 (Mursten ,~) -' (kornet)... ;.. '2,78 (Klinker ' ,5)', Marmor ,9 ' (Porcellæn..,... 2,5)

6 554 E. M. NØRREGAARD: Oversigt over nat. Bygningssten anvendt i Kbhvn. Styrken er Stenens Modstand mod Knusning; den angives i kg pr. cm 2 Ofte angives Styrken baade for. lufttørret Materiale og for vandmættet (der har ligget 5 Døgn i Vand ved Stuetemperatur); i den senere Tid maales ogsaa Styrken for frosset Materiale; dette fryses og optø es 25 Gange og knuses derpaa., De tætte Bjergarter, hvor Mineralkornene er kilet indi hverandre, er som Regel de stærkeste; Styrken aftager gerne med Mirieralkornenes voksende Størrelse. Sediment: Bjergarter er, paa Grund af de afrundede Korn, ikke saa stærke som Eruptiv-Bjergarter, men Styrken afhænger af Mineralernes Kornstørrelse og Bindemidlet. Saaledes er Sandsten med Kisel-Bindemiddel stærkere end Sandsten med Kalk-Bindemiddel. Her angives efter SCHMIDT Styrken for nogle almindelige Sten (se iøvrigt de enkelte Stensorter). Basalt kg pr. cm'. Tæt Kalksten I{g pr. cm' Diabas »» Marmor »». Granit... c. 2000»» Broget Sandsten. 630»» Syenit »» Kvader - Sandsten 520»» Haardhed (Slidfasthed). Herved forstaas Stenens -Modstand overfor Slid (Haardhed og Styrke forveksles ofte). Haardheden el' afhængig af den mineralogiske Sammensætning og Forbindelsen mellem de enkelte Korn. Eruptiverne el' haardest; naar Bjergarten er finkornet og kompakt, Sedimenterne, \iaar Kornstørreisen el' lille og Bindemidlet solidt (rigt paa "IKiselsyre)..,Slid-Prøven foretages med erl. Sten-Tærning med 50 cm 2 's Flade, der med en Belastning paa kg presses mod en Smergelskive, der gør 20 Omdrejninger i MinQUet. Sliddet afgøres ved Tabet udtrykt i cms, Efter SCHMIDT er Gennemsnits-Resultatet -af en Forsøgs~'æ~~ke :. Basalt... 7,3 cms Granit... 8,3» Kalksten... 36,0 cms Sandsten » Porøsiteten er af stor Vigtighed for Stenens Anvendelse 'til Hus-Bygning, idet Stenens Varmelednings-,

7 Medd.,fra Dansk geo!. Forening. Nr. t 7. Kbhvn [Bind 3]. 555 evne afhænger af Porøsiteten. Jo' mere porøs en Sten er,,_desto mere Luft indeholder den, og desto bedre holder den paa Temperaturen; tætte Sten er derimod gode ) Varmeledere. Afhængig af Porøsiteten er Grubefugtigheden; herved forstaas den Mængde Vand, Stenen indeholder, naar den udspræriges af Fjeldet. Medens Grubefugtigheden endnu findes i Stenen, er denne lettere at" bearbejde end i tør "I:ilstand. Styrken er ogsaa mindre; saaledes bliver Striegau-Graniten (fra Schlesien) 14 /0 stærkere ved at lufttørres. Hør-Sandstenen har i fugtig Tilstand en Trykstyrke paa 625 og i tør Tilstand paa 874. Porøsiteten i Procent af Tørvægten (efter HAUENSCHILD og LANG; SCHMIDT S. 11):. i! I l Granit ,61 Marmor ,22-0,59 Porfyr ,29-2,75 Bremer-Sandsten. : 18,7 Basalt ,28 Cotta-Sandsten ,4 Strukturformernel), og særlig»kornbindingen«, spiller en stor Rolle for Bedømmelsen af en Sten sorts Godhed. Ved»Kornbinding«forstaas Fo;bindelsen mellem de enkelte Mineralkoi'n. - Angaaende»Bindingstal«(det Antal af Nabokornene, som hvert enkelt Korn berører) og»bindingsmaal«(den Del af Kornets Overflade, der. berøres af andre Korn), se HIRscmvALDs Afhandling. Her skal omtales de vigtigste Struktionsformer hos ~and- og Kalksten: l) (Fig. la) Sandsten med kontin uerlig, umiddelhar Kornbinding; Sandkornene berører hverandre langs hele Overfladen, og der findes ingen Porer. 2) (Fig. Ib) Sandsten med Kvarts-Bindemiddel; Sandkornene kitles sammen af Kvarts. 3) (Fig. Ic) Sandsten med dis-o kontinuerlig Kornbinding og tomme Porer; Sand~ kornene berører kun hverandre paa en Del af Overflåden og der opstaar derved Porer m~llem dem. Disse kan.. I) Billederne er taget fra HlRSCHWALDS Arbejde.

8 556 E. M. NØRREGAAlm: Oversigt over nat. Bygnings~ten anvendt i Kbhvn. udfyldes med fors~elligartel Bindemiddel, hvorved Stenen bliver kompakl.4) (Fig. 1 d) Sandsten med forskellfgartet Basal-Cement. Bindemidlet danner en Grundmasse, i hvilken Sandkornene ligger spredt. 5) (Fig. e) a b c d e f g h Fig. 1. Kalksten enskornet, makrokrystallinsk, med tan~ dede Berøringsflader. Kalkstenen er tydelig (for blotte øje). krystallinsk, og Kornene er kilede ind i hverandre. 6) (Fig. 1 f) Kalksten med mikrokrystallinsk Bindemiddel. Kalkstenen bestaar af større Kalkspatkorn med et Bindemiddel af mindre (krystallinske) Korn. 7) (Fig. 1 g) Kalksten med tæt Bindemiddel; Bindemidlets kry-

9 ,Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr~ 17. Kbhvn [Bind 3J. 557 stallinske Beskaffenhed kan kun ses under Mikroskop. 8) (Fig. Ih) Kalksten med lerholdigt Bindemiddel; (Bindemidlet har ingen krystallinsk Beskaffenhed. 9) (Fig. li) Mikro krystallinsk Kalksten med homogene Kalkspat-Korn. 10) Tæt (kryptokrystallinsk) Kalksten bestaar af mikroskopiske, krystallinske Korn. 11) Lerholdig (pelitomorf) Kalksten bestaar af amorfe B e s ta n d d e l e, hvis krystallinske Natur ikke kan paavises. Forvitringen kari være af tre forskellige Slags: ~1) Forvitring ved Temperaturforandring, 2) Kemisk Forvitring og 3) Forvitringforaarsaget af Planter. De to første er de vigtigste.., Forvitring ved Temperaturforandring. Frostsprængning opstaar ved, at Vandet trænger ind i Stenens fine Porer og Ridser og fryser herinde; er nemlig Porerne og Ridserne fine, vil Haarrørskraften hindre Vandets Bevægelse, 'og den Kraft (c. 150 kg pr. cm 2 ), der opstaar ved Vandets Udvidelse under Frysningen, vil sprænge Stenen. Er Porerne og Ridserne derimod større, vil Vandef kunne bevæge sig i Porerne, bort fra den for Frost udsatte Flade. Temperaturforandring kan gøre Stenene møre, idet M~neralerne har forskellig Udvidelseskoefficient, og deri stadige Udvidelse og Sammentrækniilg vil gøre Stenen skør, naar»kornbindingen«ikke er særlig stærk. Efter CLARKE (RIRER S. 10) angives Udvidelsen for et Par Mineraler pr. 10 C. Kvarts.... { 0,00115 mm pr. Meter 0,00207» - { 0,00284 Feldspat.... 0,00010 { 0,000(5 0,00121 Hornblende. 0, ,00144 >..! ;r Kemisk Forvitring foraarsages særlig af Kulsyre, Svovlsyre og Vand saml desuden af Ilt, Ammoniak og Salpetersyre. ljansk geol. Foren. Bd I I.

10 ,. 558 E. M. NØRREGAARD:' Oversigt over nat. Bygningssten anvendt i Kbhvn.' Kulsyrens Virkning vil særlig give sig til Kende paa polerede Marmorsorter og Kalksten, idet disse' ret hurtig vil miste Polituren, naar de staar uden Beskyttelse i fri Luft. Desuden vil Kulsyren ogsaa langsomt kunne indvirke paa Feldspat og andre Mineraler, særlig naar Stenen allerede i Stenbruddet er begyndt at forvitre. Svovlsyren vil særlig paavirke Kalkstell, idet der dannes Gibs. '. Ilten vil paavirke Jernforbindelser, og bl. a. vise sin, Virkning ved, at Stenen forandrer Farve.. Den kemiske Forvitring er stærkest i store Industri Byer, hvor der ved Brændselsmaterialer (Kul) tilføres Luften Kulsyre og Svovlsyre i store Mængder. Der dannes ved Forbrænding Svovlsyrling, som i Luften iltes til Svovlsyre under Vandoptagelse. Saaledes kan det anføres,.at der aarlig tilføres Luften i London 1/2 til 1 Million Tons Svovlsyre.. Paa Landet derimod kan f. Eks. Marmor' -holde sig frisk i Aarhundreder (VOGT: Norsk Marmor). Ved elektriske Udladninger i Luften dannes Salpetersyre, der opløses af Regnvandet. Hvor kort Tid Sten kan holde sig i de store Fabriks. byer, viser.tullens Undersøgelser for Amerikas Vedkommende. Her skal anføres nogle Tal fra New. York over Stenenes Levealder (VOGT S. 97). Ved»Levealder«' forstaas den Tid, Stenen kan holde sig uden Reparation. Grovkornet Sandsten Aar I{ompakt, finkorne~ Sandsten » Grovkornet Fossil-Kalk.: » Savonnieres-Kalk » Grovkornet Dolomitmarmor '.. 40'» Finkornet Dolomitmarmor » Finkornet Marmor.... '... " » Granit... ; '» Gnejs... ; Aar-fl. Aarh. Maaske er.tullen noget forstræng i sin Dom (særlig.for. Granit), og maaske er. Forholdene ikke saa ugunstige København som i New York,

11 l', Medd. fr& Dansk geol. Forening. Nr. 17. Kbhvn., (Bin~ 3]. 559 Den organiske Forvitring opstaar særlig hos Sten, der indeholder Ler, eller hvori der findes fine Revner. Den kan hos visse Stensorter foraarsage en Del Skade, men deri er ikke særligfre'mtrædende paa de Sten sorter, der er anvendt i København. Virkningen set f.eks. paa Mur, der har været bevokset med Vedbend (Hedera Helix), samt paa gamle Mure af Sandsten, der kan være' helt bevokset med Laver o. 1. Vejrbestandighed. Under Ledelse af J. HIRSCHWALD er der i Berlin i" de senere Aar udført et stort Arbejde for. at faa undersøgt, hvorledes S~enens Vejrbestandighed er afhængig af den petrografiske Beskaffenhed..' Resultatet af' disse Undersøgelser, der stadig fortsættes, er i Korhed følgende: Graniterne hører som Regel til de mest vejrbestandige Stensorter, dog forudsat at Feldspaten ikke allerede i fast Fjeld er.omdannet i nævneværdig Grad. I Almindelighed er de fleste Graniters Feldspat altid lidt omdannede, saa at Granit med frisk Feldspat er ret sjælden. De Undersøgel~er, der foreligger, viser: at de finkornede kompakte Graniter er de mest vejrbestandige; at Graniter, hvol' Kvartsen danner et Netværk, er mere bestandige end hvor Kvartsen forekommer som isolerede Korn. De mest vejrbestandige Sandstene er de porefrie med kontinuerlig Kornbinding eller med Kvarts som Bindemiddel, idet nemlig Kvartsen ikke kan forvitre, og der ingen Porer findes, der kan give Anledning til Frost~ sprængning. Gode Bygningssten er ogsaa Sandstene med Kvarts Bindemiddel og Porer (diskontinuerlig Kornbinding), naar tlisse dog ikke optræder i aitfor stor Mællgde, og derved formindsker Sandkornenes indbyrdes Berøringsflader. Hos Sandsten med forskelligartet Bindemiddel afhænger Vejrbestandighoden af dettes Besk~ffenhed; jo mere vejrhestandig (kiselholdig) Bindemidlet er, jo bedre er Stenen., 40" \ If " i " " i~ i,.1 Il li, ' ;! 'I!

12 560 E. M. NØRREGAARD: Oversigt over nat. Bygningssten anvendt i Kbhvn. Særlig gælder dette for Sandsten med»basal-cemenl«, og da Bindemidlet som Regel er stærkt lerholdig, er denne Stensort ret ubestandig., For Kalkstens og Marmors Vedkommende er Vejrbestandigheden ogsaa afhængig af Kornbindingen. De bedste Varieteter er de med krystallinsk eller mikrokrystallinsk Struktur, og med umiddelbar, kontinuerlig Kornbinding. Den diskontinuerlige Kornbinding forringer altid (paa Grund af Porøsiteten) Stenens Godhed). Ogsaa med middelbar Kornbinding 'kan Stenene være gode, naar Kalk-Bi~demidlet er kompakt og mikrokry-,stallinsir.. Ugunstige,re stiller det sig med tæt og særlig med lerholdigt Bindemiddel, især naar dette er stærkt lerholdigt. Lerholdige Kalkstene er kun lidet vejrbestandige. Porøse Kalkstene kan være,ret bestandige, særlig naar Strukturen er mikrokrystallinsk og Kornbindingen kompakt. Betingelser for Brydning. Om det kan betale sig at bryde en Sten afhænger af mange Forhold. Af stor Betydning er det, om Stenbruddet ligger i Nærheden af Transportveje (Jernbane, Havne o. 1.), saa at Stenen let kan komme til Forbrugs-Stederne. Sjældnere og mere kostbare Stensorler kan selvfølgelig tanle langt større Transportomkostninger end almindelige og mindre gode Sten. De, geologiske Forhold spiller ogsaa en stor Rolle, thi heraf afhænger det, om man skal have underjordisk eller aabent Brud. Underjordisk Brydning anvendes kun, hvor de overliggende Lag er tykke og værdiløse; ved' 0ved Kloster i Skaane danner Sandstenen en Bænk mellem løsere Lag; i Eifel er Basaltlavaen dækket af Askelag; men da Stenen er ret værdifnid, kan den underjordiske Brydning betale sig paa begge disse ligesom paa mange andre Steder. Meget vigtig for Brydning af en Stensort er for Eruptiv-Bjergarternes Vedkommende Afsondringen og Spalterne, og for Sediment-Bjergarternes Lagdelingen.

13 Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 17. Kbhvn [Bind 3]. 561 Mange Eruptiv-Bjergarter er.saa gennemsat af Sprækker, at Stenen ikke kan faaes i store Stykker, og følgelig kan den ikke anvendes til Søiler og større Ornamenter.»Kløvet«hos en Sten er af meget stor Betydning. Ved»Kløv«forstaaes den Retning, hvori Stenen lettest spalter; hos Eruptiv-Bjergarterne fi~des ofte een bestemt Retning, hvor Bjergarten let kan spaltes, og den er gerne parallel med Bjergartens Bænkring.. Man antager, at det er et Kontraktions-Fæhomen. Findes der ikke Kløv hos en Stensort, er den vanskeligere og dyrere at bearbejde. Hos Sediment-Bjergarterne falder Kløvet og Lagdelingen gerne sammen. Sediment-Bjergarter kan ofte kun faaes i tynde Lag og kan derfor kun bruges til Beklædning; Ex. det Parti af Nexø-Sandstenen, der brydes for Tiden., Stenenes Modtagelighed for Politur. Politur Modtageligheden er meget. forskellig hos de forskellige Stensorler. Meget porøse Sten kan ikke poleres. Sandsten kan ikke poleres, idet Sandkornene løsrives, hvorved der frembringes en ru Flade. Jo mere ensartet (i mineralogisk Henseende) Stenen er, desto lettere poleres den. Kvarts og Kalkspat modtager let Politur, Feldspat mindre let. Augit og Hornblende poleres ret. vanskeligt. Vanskeligst er det dog med Glimmer paa Grund af Mineralets lette Spaltelighed og den derved opstaaede flossede Kant vinkelret paa Spaltefladen. Granatholdige Stensorter kan oftest ikke poleres,. da Granaterne, pau Grund af Krystalformen, sidde meget daarligt fast, hvorfor de let løsrives og efterlader. en Fordybning i Stenen.

14 562 E. M. NøRREGAARD: Oversigt over mit. Bygningssten anvendt i Kbhvn. Formations Skema. De i Parenthes anførte Sten er ikke' anvendte i København.,.' f' Kvartærperioden Kildekalk, (Travertin), '. Nyere (Basalt og Tuf),. Tid l Tertiærperioden { (Pariser-Grovkalk), (Leitha-Kalkstenl. (En Del østrigsk og tysk Marmor fra Alperne). Bremer- og Cotta-Sandsten, Schlesisk Sandsten, Limsten, Fakse-Kalk, Ignaberga-Kalk. Kridtperioden { Græsk Marmor. Middel Hør-Sandsten, Savonniere-Kalksten,. alder Juraperioden { EuviIle Kalksten, Fransk Marmor. Main-Sandsten, (Muslinge-I{alk), Triasperioderi { Carrara-Marmor. Oldtid Permperioden Stenkulperioden Belgisk og fransk Marmor. f Skotsk. Sandsten, (Tysk Marmor), Devonperioden \ Belgisk og fransk Marmor,. Larvikit, Nordmarkit... {øved-sandsten, Gotlandsk Sandsten, Yngre SIlurperIOde Gotlandsk Kalksten, (Thiiringer-Marmor). Diabaser.. Ældre Silurperiode }. (Ordovicisk Periode) OrtoceratItkalk. K b' k P. d {Nexø-Sandsten. a.m ris e erio e Sandsten fra Vestergotland. AIgoukiske Tid (Gefle- og Roslagen-Sandsten),. {De fleste Grauiter.. Urtiden Svensk og norsk Marmor, (Schlesisk Marmor), (Pentelisk Marmor).

15 .1. I r J' Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 17. Kbhvn [Bind 3). 563 I!'.' Beskrivelse af de anvendte Stenarter. Eruptiv-Bjergarter. Granit, Gnejs, Syenit, Diabas, Porfyr. ' De krystallinske Bjergarter er gennemgaaende de mest vejrbestandige Bygningssten, men da de er ret vanskelige at bearbejde, har de Konkurrenter i de ret vejrbestandige og let bearbejdelige Sandsten. ' De videnskabelige og' de praktiske' Navne dækker ikke altid hinanden; f. Eks. kaldes Diabas, for»sort Granit«. De vigtigste Grupper af Eruptiv-Bjergarter er: Ortoklas 'I Plagioklas ) TiIdels Kvartsfri ' kvarts- Kvartsfri holdig Kvartsholdig Dybbjergarter med Granit kornet Struktur Syenit Diorit I Ældre Dagbjergarter Kvarts- Dioritmed Porfyrstruktur porfyr ISyenitporfyr porfyrit Yngre Dagbjergarter med, delvis tæt Liparit I Trakyt og (Andesit) Phonolit Struktur I I I I Gabbro Diabas Basalt Eruptiv-Bjergarternes Struktur er afhængig af Størkningsmaaden. Bjergarter, der' er størknet i Dybet (Granit, Syenit),. langsomt og under Tryk, er grovkornede; Bjergarter, der er støl'kriet i Gange; har Porfyr-Struktur; og. Bjergarter, der er, størknet paa Jordoverfladen som Dækker, er tætte (Basalt og Diabas).

16 I... II 564 E. M. NØRREGAARD; Oversigt over nat. Bygningssten anvendt i Kbhvn. Norge. Granit fra det nordlige Norge (Omegnen af Trondhjem) er en porfyragtig Granit af sort Grundfarve med store, kødrøde Strøkorn eller Flammer. Glyptoteket, indv. Dørindfatninger. Larvikit (Norsk Labrador) er en Syenit med la bradoriserende Feltspat. Den kan have forskellig Farve; de almindeligste er mørkeblaa og graablaa. Desuden forekommer graa og røde Varieteter; disse er dog ikke anvendt i København. Anvendes særlig til poleret Facadebeklædning. Vester Boulevard 38, Søjler. Frederiksberggade 2 (Hj. af Gl. Torv), Søjler. Amagertorv 25 (Landmandsbanken), Beklædning. østergade 1 (Hj. af Kongens Ny torv), Beklædning. Købmagergade 34, Beklædning. Kristen Bernikowsgade 5 (Crome & Goldschmidt), Beklædning (graablaa og blaa). Holmens Kanal 14 (Landmandsbanken), indvendig Dekoration. Triangelen 2 og 4, Beklædning. Nordmarkit (Grefsen-Granit, Grefsen-Syenit m. m.) er en graarød, kvartsholdig Syenit, der brydes ved Grefsen og Grorud, lidt uden for Kristiania. Statens Museum for Kunst, Beklædning. Idefjord-Granit er en lysegraa, næsten hvid Granit, der brydes omkring Idefjord ved den svensk-norske Grænse nær Frederikshald. Den eksporteres i stor Udstrækning (f. Eks. til England og Amerika). Glyptoteket, Beklædning og udv. Skulptur. Sverige. De vigtigste Omraader, hvorfra der udføres Granit til Danmark, er Bohuslan, Blekinge, Halland og Vaster Gotland. Smålands-Granit anvendes, saavidt vides, kun til Gravsten. Bohuslåns-Granit er fin- til mellemkornet, af graa eller graablaa Farve med gul eller rødlig Tone. Den bestaar af røggraa eller røgbrun Kvarts, lys graa-rød eller rød Feldspat og mørk Glimmer.

17 F ~~ l' I Medd. fra Danskgeol. Forening. Nr. 17. Kbhvn [Bind.3]. 565 Malmon-Graniten er en finkornet Varietet af Bohuslåns Graniten.. BohusHins-Graniterne brydes særlig omkri.ng Str6mstad og Hunnebostrand. H unnebostrand- Gran i t: Svensk Kirke, Sokkel. østergade 17-19, Granitarbejdet. Chr. IX Gade-Kvarteret, Granitarbejdet. M al miin- Gran i ten; Sokkel for Statuerne (Moses og David) ved Frue Kirke.. Nll:i:ional-Banken, Beklædning. Lysekils~Granit (ogsaa kaldet Stångehufvud-Granit) er grovkornet, af rød Farve. Den bestaar af røggraa Kvarts, rød (ofte noget grønlig) Feldspat og mørk Glimmer. Denne Granit brydes særlig ved Stångehufved i Nærheden af Lysekil. Glyptoteket, udv. Pillastre, indv. Trapper m. m. Ny Kongensgade 4 og 6 (Mosaisk Trossamfund), Granitarbejdet.. Ivar Huitfeldts Monument (Søjleskaftet). Sondrurns-Gnejs. der brydes ved S6ndrum i Nærheden af Halmstad, er mellem kornet, rødgraa med røde Flammer. Absalons Statue, Højbroplads (Sokkel). Bænkene mellem Raadhuset og Brandstationen. Kristen Bernikowsgade 1 (Volmerhus), nedre Beklædning. Østbanegade 5-7, Granitarbejdet. Trondhjemsgade 3-5 og 13-15, Granitarbejdet. "Varberg-Graniten" er en stærkt omdannet Granit-Gnejs. Den har en smuk grøn Farve, der dog ved Luftens Paavirkning bliver gulgrøn; den egner sig. derfor ikke godt til udvendig Brug. Raadhuset, udv. smalt B~and, Figur i Forhallen. østergade 27 (Gamell, poleret Facadebeklædning. Kongens Ny torv 26, St. n. Telegrafs~lskab, smaa Søjler. Karlsham~-Granit (Blekinge-Granit) er af varierende Udseende graa eller graarød, fin eller mellem kornet, ofte med porfyragtig Struktur. Helsingørsgades Elektricitetsværk, Granitarbejdet. St. Annæ Plads 19, Granitarbejdet. Stavangergade 4 og 6, Granitarbejdet. Trondhjems Plads 3 og 4, Granitarbejdet. Østbanegade 27 og 29 (»Gefion< og Gylfe c), Gr~nitarbejdet.

18 .;, 566 E. M. NøRREGAARD: Over$igt over nat. Bygningssten anvendt i Kbhvn. Grafversfors-Graniterne fra øster-gotland er af ret forskelligt Udseende. De vigtigste Sorter er (efter HEDSTRCll\l): Nr.,8, meget grovkornet med rød og gul Feldspat. Nr. 6 1 ), grovkornet, mørkebrun med blaa Kvarts og mørk, noget labradoriserende Feldspat. Nr. 1, mellemkornet med blaa Kvarts og" højrød Feldspat. Nr. 1 er den almindeligste. Jesuskirken, Valby, indvendige Søjler. Glyptoteket, ud- og indvendig Dørindfatning. Videnskabernes Selskabs Bygning, udvendige Søjler. Statens Museum for Kunst, Søjler og Dørindfatning. Nygade 4, polerede Søjler (udvendig). Vimmelskaftet 32 (Boghandler Gad), polerede Søjler.,Vimmelskaftet 39 (»Silkehuset«), polerede Søjler.. Elfdal-Porfyr. Disse Porfyrer findes omkring Elfdalen i Dalarne, men er for Tiden ikke Genstand for videre Brydning. '. Den Varietet, der er anvendt i København,, har' sort Grundmasse med røde Strøkorn og røde Flammer. Anvendes til mindre Søjler, Vaser o. 1. Toldbodvej 34 (Hjemmet for Vanføre), Bustefod i Gaarden. En Vase i Glyptoteket, Vestibulen (2), se S Granit -fra Egnen omkring Ornsk61dsvik er en meget grovkornet Granit med store røde Feldspatkorn (ikke den almindelige, lyse Ornskoldsvik-Granit). Glyptoteket, indvendig Dørindfatning., Diabas (saakaldet»sort Granit«) er en oftest finkornet og mørk Bjergart, der bestaar af Feldspat (Labrador) og Augit med noget Magnet jern. Enkelte Varieteter er mere storkornet f. Eks.' f~a Karlshamn (» Karlshamn-Syenit~); i Mellem-Sverige. findes ogsaa lysere Sorter. Diabasen benyttes mest til Grav-Monumenter; til Dan~ mark kommer den meste Diabas fra 'Nordøst-Skaane og tilgrænsende Dele af Smaaland og Blekinge~ Jesuskirken, Beklædning. Kristen Bernikowsgade 5 (Crome & Goldschmidt), polerede Baser. I) I Bygningsteknisk Skoles, Materialsamling er denne Granit mærket»grafversfors Nr.,5,< (Modtaget 1911).

19 f Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 17. I{bhvn [Bind 3]. 567 Bornholm. Allinge-Granit eller Hammer-Granit er en mellemkornet Granit af rødlig-graa Farve; den er en Del plettet af mørkere, røde Partier. Der findes to Sorter: rød og graa. Jesuskirken, en Del af Granitarbejdet, udvendig. Glyptoteket, Sokkel, delvis Beklædning m. m.,videnskabernes Selskabs' Bygning, Sokkel. Kg!. Teater, udvendige Trapper: Kongens Ny torv 26 (Store nordiske Telegrafselskab), Beklædning. Holmens Kanal 14 (Landmandsbanl,en), Sokkel. Købmagergade 20 (Hj. af Silkegade), Granitarbejdet. Vimmelskaftet 39 (Silkehuset), Beklædning. Nørregadc (Telefon~entralen), en' Del af Beklædningen, begge Sorter. Studiestræde 36---;40 (Grundtvigs Hus)" Granitarbejdet., Studiestræde 61 (Badeanstalten København «), Granitarbejdet. Nørrevoldgade 12 (Kastrup Glasværk), Beklædning. Rigshospitalet, Granitarbejdet. Vang-Granit er en meiiemkornet, mørkegraa Granit med en rødlig Tone; enkelte Steder kan' Stenen blive graa-rød. Karakteristisk for Vang-Graniten er, at Glimmerbladene danner smaa, stjerneformede Pletter, og at Stenen er lidt stribet. Kgl. Bibliotek, Vinduesindfatning, en Del af Facaden. Kristen Bernikciwsgade 5, upoleret Granitarbejde. Rønne:Granit er i de dybere Lag mørkegraa til næsten sort; de øverste Lag er rødlige; den indeholder kun lidt Glimmer, men meget Hornblende; heraf. kommer det ældre Navn»Syenit-Granit«. Den er fin- til meiiemkornet. I Praksis skelnes mellem 4 Sorter: finkornet, mellemkornet, grovkornet sort og grovkornet rød. Raadhuset, cn Del af Facaden, Opgangen m. m. Thorvaldsens Museum, Trappe. ' Ny Vestergade 12 (Kreditkassen), Granitarbejdet. 'Vester Boulevard 34 (Fo~sikringsselsk..Danmark«), Granitarbejdet.,. Vester Boulevard 41, Granitarbejdet. Strandboulevarden 1 (Gamma), Granitarbejdet. Paradisbakke-Granit. (ogsaa, Helvedesbakke-Granit) er

20 "/" 568 E. M. NøRREGAARD. Oversigt over nat. Bygningssten anvendt i Kbhvn en finkornet, mørk graa Granit med hvide eller rødlige Flammer. Raadhuset, en Del af udvendig Beklædning, indvendige Søjler. Vimmelskaftet 32 (Gad), Beklædning. Nørregade (Telefoncentralen), en Del af Beklædningen. Silkegade 8 (Bikuben), en Del af Beklædningen. Chr. IV's Statue i Nyboder, Sokkelens Midtparti. Svaneke-Granit eller Nexø-Granit er en lyserød, grovkornet Granit. Glyptoteks-Haven, Sokkel til Gelæuderet. Bredgade 33, Granitarbejdet. Frilagerbygningen (Hj. af Toldbodvej og Amaliegade), Granitarbejdet..J \ Mellelueuropa. Meissner~Granit er en kva"rtsrig; glimmer fattig, grovkornet Granit af lys kødrød Farve. J{risten Bernikowsgade 5 (Crome & Goldschmidt), Søjler." Dioritporfyrit fra Tyskland (Fichtelgebirge) er en fintil mellemkornet Hornblende-Diabas af grøn Farve med hvide Strøkorn. Glyptoteket, indvendig Dørindfatning. Tyroler-Porfyr (fra Omegnen af Bozen) er en rød eller graabrun K varis-porfyr. Glyptoteket. indvendig Dørindfatning. Granit fra Cornwall. Der findes flere, ganske ejendommelige Varieteter.»Carnsew«er en lys, mellem kornet Granit med hvid Feldspat og rigeligt Indhold af Kvarts og mørke Mineraler. '»Colcerrow«er en lys, grovkornet Granit med hvid Feldspat (Feldspatl{rystaller indtil 5 X 2 cm) med rigeligt Indhold a~ Kvarts og mørke Mineraler. F!lrven er svag grønlig.»lamorna«er en grøn Porfyr-Granit med Feldspat-Strøkorri paa" 4 X 1 cm. ". Raadhuspladsen 57 (Paladshotellet), indvendige Søjler. Granit fra Liege "er en graabr1.lh, meill~mkornet Porfyr Granit. Vimmelskaftet 4~T (Jorks" Passage)~ pole_r"ede Søjler: - ~"

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten Geologi Med skoletjenesten på NaturBornholm 2015 Skoletjenesten Skoletjenesten 0 Forord og lærervejledning Bornholms natur er så mangfoldig at den kan være svær at beskrive. Den skal opleves. NaturBornholm

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN JENS BRUUN-PETERSEN BRUUN-PETERSEN, J.: Forvitret granit under Neksø Sandstenen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 61-76. København, 4. januar 1973. Et

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag.

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm.

Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm. Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm. I Nedre Kambriurh. KAJ Af HANSEN. With an English Summary. A. Skåne. Den nedrekambriske Lagserie i Skåne kan i grove Træk inddeles saaledes:

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Murværksundersøgelser Mårup Kirke

Murværksundersøgelser Mårup Kirke Murværksundersøgelser Mårup Kirke Udført af kemiingeniør Helge Hansen, geolog Helle Dam Andersen, bygningsingeniør Erik Kjær Århus, den 24. marts 2010 Sag nr.: 1316346-15/284243 Resultatet af undersøgelsen

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Hvad kan jeg lave med sten og skaller?

Hvad kan jeg lave med sten og skaller? Hvad kan jeg lave med sten og skaller? - Idékatalog til aktiviteter med materialer fra stranden Nationalpark Thy 2012. Tekst og billeder er udarbejdet af frivilligmedarbejder Sinne Harbo og Lærke Erika

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber Realdania Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber 2006-2009 Final version Dato 2009-02-27

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste 1/27 Geo Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave 7: Opgave 8: Opgave 14: Opgave 15: Opgave 17: Opgave 19: Opgave

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Struvit fra Limfjorden.

Struvit fra Limfjorden. Struvit fra Limfjorden. Af O. B. BØGGILD., Struviten, der er det mineralogiske Navn. paa den af alle Kemikere velkendte Forbindelse, fosforsur Magnesia-Ammoniak, NUl Mg POol, 6H20, er i Naturen fundet

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8 Tema 1: Køb og salg opgave 1.1A 89,90 (90,00) opgave 1.2A 65,90 (66,00) opgave 1.3A 65,90 (66,00) opgave 1.4A 127,80 (127,75) opgave 1.5A 81,95 (82,00) opgave

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen . CFU Aalborg 15/11-12 Ove Pedersen Dagens program: Præsentation Formål. GEOS adgang og præsentation. Naturkatastrofer generelt Kaffe Jordskælv Vulkaner Diverse opgaver Evaluering På kurset vil der, men

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

BORNHOLMS HISTORIE LANDBRUGET. og dets Biografier ERNST G. OLSENS FORLAG RØNNE 1950

BORNHOLMS HISTORIE LANDBRUGET. og dets Biografier ERNST G. OLSENS FORLAG RØNNE 1950 BORNHOLMS HISTORIE LANDBRUGET og dets Biografier ERNST G. OLSENS FORLAG RØNNE 1950 TRYK COLB!jRGS EFTF. BOGTRYKKERI RØNNE FORORD Bornholms Landmænd viste paa en overvældende Maade deres Interesse for at

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE Overrækkelsen af Brick 14 foregik den 8. maj i Architekturzentrum Wien. Wienerberger Brick Award 14 Formålet med

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Villaer og rækkehuse m.v.

Villaer og rækkehuse m.v. Villaer og rækkehuse m.v. Regler for opstilling af enkeltbrevkasser Definition Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasse til ophængning udendørs på stolpe, mur, plankeværk el.lign. Enkeltbrevkasse anvendes

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE T ERRASSER OG GÅRDHAVER Belægningstegl skaber miljø. I samråd med erfarne arkitekter danner den slidstærke og frostsikre tegl grundlag for uanede muligheder, når der etableres

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen atmosfære og elegance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

Victor Madsen. 1865 1947.

Victor Madsen. 1865 1947. Victor Madsen. 1865 1947. Tirsdag den 15. Juli 1947 afgik Dansk Geologisk Forenings Æresformand, den tidligere Direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelse, Dr. phil. VICTOR MADSEN, ved Døden paa Frederiksbergs

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere