Socialpædagogiske opholdssteder. Internt skoletilbud. Erhvervsskole SABRO VED AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpædagogiske opholdssteder. Internt skoletilbud. Erhvervsskole SABRO VED AARHUS"

Transkript

1 SABRO VED AARHUS Socialpædagogiske opholdssteder Internt skoletilbud Erhvervsskole 2015 BAKKEGÅRDEN - FÅRUPLUND - OASEN - BASEN - BANGHOLMSKOLEN - ERHVERVSSKOLEN

2 Overblik over Fonden Bakkegården: Godkendelsen af de enkelte afdelingers tilbud er meget fleksible. Hver af vore afdelinger kan derfor tilbyde følgende: Opholdssted Udslusning Efterværn AFDELINGER: - Bakkegården - Fåruplund - Oasen - Basen 107 Botilbud Aflastning Observation Udredning Afgiftning 101 Alternativ afsoning 78 Særligt tilrettelagte projektforløb Intern skole SKOLETILBUD: - Bangholmskolen - Erhvervsskolen Erhvervsskole Dagbehandling Arbejdspraktik Beskyttet beskæftigelse 103

3 De forskellige afdelinger under fonden modtager bl.a. unge med følgende problemstillinger: ADHD Omsorgssvigt Tilknytningsforstyrrelse Indlæringsvanskeligheder Mangelfulde sociale færdigheder Tourette syndrom Asperger syndrom Kriminalitetstruede Misbrugstruede Impulsstyrede Udadreagerende Tidligere anbragte unge Ungdomssanktioner Anbringelse sker jf. Servicelovens 52, 58, 76 eller 107. Ved ungdomssanktioner jf. Straffelovens 74 a. Vi kan tilbyde fleksible løsninger mhp. at møde kommunernes behov. Hvis du har brug for yderligere information, kan du kontakte lederne på de enkelte afdelinger (se mobilnumre på de følgende sider), eller du kan kontakte forstander Kim Hedegaard på: Visitationsprocedure: Udgangspunktet for en succesfuld anbringelse er en grundig visitation. Fondens visitationsudvalg består af én leder fra hvert opholdssted, skoleleder, samt en repræsentant fra fondens ledelse. Dette er med henblik på at finde det bedst egnede tilbud til den enkelte unge. Hvis den unge er skolepligtig, er indskrivning på Bangholmskolen afhængig af godkendelse fra PPR Aarhus. Vi har brug for følgende oplysninger omkring den unge: En opdateret 50 undersøgelse. En tydelig beskrivelse fra anbringende kommune, af hvad opgaven går ud på. Alle relevante sagsakter f.eks. statusrapporter fra tidligere anbringelser el. lign. Psykologiske undersøgelser. Psykiatriske udredninger. Hvis den unge skal indskrives på Bangholmskolen, har vi desuden brug for følgende: Tidligere elevplaner. PPR udtalelse. Klassetrin.

4 BAKKEGÅRDEN Gammel Viborgvej Sabro - Mobil: / Bakkegården er fondens ældste afdeling med plads til ti drenge i alderen år. Bakkegårdens målgruppe er børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, socialt utilpassede, begyndende misbrug samt unge med ungdomssanktion. En del af de unge der bor på Bakkegården er ligeledes diagnosticeret med ADHD og modtager behandling for samme. Med udgangspunkt i en anerkendende tilgang, tilrettelægges der en målrettet indsats, som er tilpasset den unge mhp. at øge den unges selvstændighed, ansvarlighed og sociale forståelse. Gennem udviklingssamtaler inddrages den unge i denne proces. Metoderne på Bakkegården er specifik omsorg, struktur, genkendelighed samt individuelle udviklingsplaner. Bakkehuset er Bakkegårdens udslusningsenhed. Det er en selvstændig lejlighed, med 3 pladser, som er beliggende i en sidebygning til Bakkegården. Aldersgruppe: år. Derudover råder Bakkehuset over endnu et værelse, hvor de unge modtager ekstra støtte i en overgangsfase fra et ophold enten på Bakkegården, eller fra en anden afdeling, da det er vores erfaring at de unge skal forberedes på, samt støttes og trænes i hvordan det er at bo i en decideret udslusning. På Bakkehuset ydes der støtte til uddannelse, fritid, arbejde samt de daglige gøremål. Der arbejdes sideløbende med socialisering, således de unge rustes til et liv udenfor institutionsmiljøet. FÅ R U P LU N D Gammel Viborgvej Sabro - Mobil: / Fåruplund har i starten af 2014 gennemgået en omfattende renovering. Målgruppen for Fåruplund er unge i alderen år, med introvert adfærd på baggrund af psykosociale vanskeligheder. Der er 4 pladser på afdelingen. Den pædagogiske tilgang på Fåruplund tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang. Dagligdagen er præget af medinddragelse og frihed under ansvar, men med en tydelig struktur fra personalets side med henblik på at skabe et trygt og udviklingsorienteret miljø. Vi har fokus på botræning, ADL-træning, støtte ift. uddannelse/beskæftigelse, styrkelse af relationer og netværk samt at øge livskvaliteten for den enkelte. Målet er, at de unge tager ansvar for deres eget liv og for fællesskabet i en sådan grad, at de bliver i stand til at flytte i egen bolig. Udviklingen sker i et tæt samarbejde med de unge, og dokumenteres ved hjælp af udviklingsplaner, progressionsplaner og statusrapporter. Opholdet kan forlænges efter det fyldte 23. år jf. SEL 107.

5 OASEN Gammel Viborgvej Sabro - Mobil: / Oasen og Basen rummer samlet set 9 pladser, og vi indskriver unge piger og drenge i alderen år. I det daglige pædagogiske udviklingsarbejde ønsker vi på Oasen, at skabe rammer hvori den unge kan vende den negative udvikling til en positiv udvikling, så den unge tilegner sig kompetencer og bliver rustet til, at tage ansvar for sig selv og møde de krav og normer, som samfundet i dag stiller. Oasens dagligdag er præget af samvær, relation og udviklingssamtaler, hvor den unge stimuleres til, at tage ansvar og forholde sig til rammer, tydelig grænsesætning og struktur, samt medvirke til aktiviteter, leg og udfordringer, sammen med en professionel anerkendende, vedholdende og motiverende medarbejdergruppe der går forrest og skaber rum for den enkelte unges behov for udvikling. Medarbejderne på Oasen er alle pædagogisk uddannede eller er, som minimum i gang med en pædagogisk eller beslægtet uddannelse og alle har solid erfaring i arbejdet med udsatte unge. Medarbejderne modtager løbende ledelsesmæssig coaching og har jævnligt supervisionsforløb. BASEN Gammel Viborgvej Sabro - Mobil: / Oasen og Basen rummer samlet set 9 pladser, og vi indskriver unge piger og drenge i alderen år. Den overordnede pædagogik og de gældende faglige værdier er således de samme som Oasens. De unge vi indskriver på Basen forventes således at have en relativ erkendelse af deres anbringelse, med en tilhørende motivation og interesse for at tage ansvar for deres egen udvikling. Afdelingens dagligdag er præget af samvær, relation og udviklingssamtaler, hvor den unge stimuleres til, at tage ansvar og forholde sig til rammer, tydelig grænsesætning og struktur, samt medvirke til aktiviteter, leg og udfordringer, sammen med en professionel vedholdende og motiverende medarbejdergruppe der går forrest og skaber rum for den enkelte unges behov for udvikling. Trinbrættet er et selvstændigt hus tilknyttet både Oasen og Basen, hvor de unge der aldersmæssigt og udviklingsmæssigt er nået længere frem, over tid har mulighed for, at prøve kræfter med mere selvstændige rammer og mere frihed under ansvar. (aldersgruppe typisk fra år)

6 BA N G H O L M S KO L E N Gammel Viborgvej Sabro - Mobil: / Bangholmskolen er fondens interne specialundervisningstilbud som varetager undervisningen af piger og drenge fra 5. til 10. klasse, Bangholmsskolen har undervisningsoverenskomst med Aarhus Kommunes Skoleforvaltning. Bangholmskolen modtager også eksterne / hjemmeboende elever. Bangholmskolen arbejder i henhold til folkeskoleloven og følger undervisningsministeriets overordnede læseplaner og tilrettelæggelsen af de enkelte lektioner sker ud fra årsplaner og individuelle elevplaner. Målet med undervisningen er at klargøre eleverne til folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen bygger på elevens faktiske faglige og udviklingsmæssige niveau. Når alder og det faglige niveau er til det, flyttes eleverne til prøveklassen, hvor der arbejdes intensivt med pensum, så eleverne bliver fortrolige med, hvad der kræves i en prøvesituation. Eleverne på skolen har ofte oplevet mange nederlag tidligere i deres skolegang og der arbejdes derfor grundlæggende med at skabe fornyet lyst til læring. Mange unge som pludselig oplever at blive taget seriøst i undervisningen kan flytte sig fagligt på kort tid. Derfor arbejder vi på Bangholmskolen med at tilpasse den enkeltes undervisningsplan og opsætte nye mål. Klassestørrelsen er 2-4 elever og med denne organisering sikres gode muligheder for at imødekomme den enkelte elev og tilrettelægge et målrettet undervisningsforløb. Undervisningen omfatter, ud over den almindelige skoledagligdag, også muligheden for værkstedstimer og arbejdspraktikforløb. E R H V E RVS S KO L E N Gammel Viborgvej Sabro - Mobil: Erhvervsskolen er fondens dagbehandlingstilbud for årige unge, der alle har det til fælles at de profiterer af et praktisk orienteret forløb. Erhvervsskolen modtager unge der efter endt grundskole er uafklarede om muligheder for fremtiden. De unge tilbydes praktisk undervisning på vores tømre-, smede- og autoværksted samt grøn linje og køkken linje. Dette kan evt. kombineres med specialundervisning i dansk, engelsk, og matematik i vores interne skole. Værkstedsundervisningen er praksisorienteret og skal hjælpe eleverne til at afprøve deres evner i et håndværkermiljø, med mulighed for at komme tæt på forskellige faggrupper. Vi lægger vægt på at de unge møder de krav, normer og arbejdsrutiner som almindeligvis er på en arbejdsplads. Derfor støttes de unge i at udvikle færdigheder, modenhed og ansvarlighed. Derudover lærer den unge værktøjsforståelse og arbejdsmiljø samt sikkerhed. Erhvervsskolen tilbyder også deciderede arbejdspraktikforløb mhp. brobygning til arbejdsmarkedet eller ordinær uddannelse. Skolen arbejder derfor tæt sammen med lokale virksomheder samt UU-vejledningen i forbindelse med praktikker og brobygningsforløb.

7 Under Fonden Bakkegården har vi følgende aktivitetstilbud: Interne Idrætshal Fodboldbane Beachvolley Gokart-bane Sø med fiskeri Ski- og sommerture Forhindringsbane Lydstudie Eksterne Fodboldklubber Fitnesscentre Motor cross klub Ungdomsklub Ungdomsskole Sejlsport Samt mange flere Fondens historie Fondens arbejde med unge mennesker i socialpædagogiske tilbud startede tilbage i 1997, hvor vi åbnede vores første afdeling, Bakkegården, der i dag er en del af en større organisation, som har flere afdelinger med hver deres speciale og målgruppe. Siden 1997 har vi bestræbt os på at holde fonden i en naturlig udvikling, så vi hele tiden får nye muligheder, der imødekommer de forskellige krav, som vores samarbejdspartnere efterspørger. Fonden har 26 faste døgnpladser. Aldersgruppen er år. Dertil kommer et varierende antal unge i ekstern udslusning, efterværn og 107 pladser. Besøg os på På vores hjemmeside kan du læse mere om fondens historie, pædagogik, mission og vision, opholdspriser og om de enkelte afdelingers målgrupper. Yderligere information om budgetter, normering mv., kan findes på: / / /fondenbakkegården

8 A N E R K E N D E L S E A N S V A R E N G A G E M E N T mod Viborg E45 Mundelstrup 8471 Sabro Viborgvej Afkørsel 47 Gl. Viborgvej mod Aarhus (10 km) A D M I N I S T R A T I O N E N FONDEN BAKKEGÅRDEN Gl. Viborgvej 66, 8471 Sabro, Telefon: / Forstander Kim Hedegaard Mobil: Økonomichef Bo Filthuth Mobil: Kontorassistent Birthe Pedersen Mobil: Kontorassistent Camilla Thorsgaard Mobil:

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Et opholdssted i Danmark...

Et opholdssted i Danmark... Et opholdssted i Danmark... Aktiv Weekend er et opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give

Læs mere

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 STANDARDBESKRIVELSE SKOVLY er et socialpædagogisk opholdssted, oprettet i 1985 Der er plads til 6 børn i alderen 7-18 år SKOVLY er beliggende i Skanderborg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser.

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En delstrategi Hvidovre Kommune 2012 Helhed Sammen hæng Inklusion Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Strategi for arbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 Redigeret 15.03.10 SØBÆK KOLLEGIET Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP www.soebaek.dk & www.bakkegården.dk

Læs mere

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013.

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Opholdsstedets navn: Adresse: Kommune Opholdsstedet Kongsholm

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

et godt sted at være

et godt sted at være et godt sted at være Semaiskolen er et udviklingsorienteret, aktivt og dynamisk socialpædagogisk opholdssted med fokus på det enkelte barns udvikling og trivsel. Semaiskolen er et fondsdrevet opholdssted

Læs mere