Kontrakt. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse"

Transkript

1 Kontrakt Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1

2 1. Parterne Sagsnummer 2015-xx Kontrakten indgås mellem: Navn: nn (herefter Leverandøren) Adresse: Postnr./by: Tlf.nr.: CVR nr.: Navn på projektleder: Tlf.nr.: og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (herefter Ministeriet) Gl. Mønt København K Tlf.nr.: Kontaktperson: Tlf.nr.: 2. Opgavens indhold 2.1 Baggrund og formål Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig med bostøtte. Boligerne rummer derfor beboere med en væsentlig anderledes adfærd, der ofte er forbundet med misbrugsproblemer og psykiske lidelser, sammenlignet med beboere i den øvrige boligmasse. Fra forsøg til permanent ordning Etableringen af skæve boliger blev igangsat som en forsøgsordning 1999, der blev gjort permanent ved en lovændring af almenboligloven i Evalueringer af skæve boliger 2

3 Ordningen blev evalueret Undersøgelsen viste generelt, at brugerne var tilfredse med at bo i boligerne, og at deres livskvalitet og livssituation blev forbedret. Evalueringen blev fulgt op af genbesøg i 10 af de 25 afdelinger i 2006, der generelt understøttede de resultater, som den første undersøgelse fremviste. Hjemløsestrategien I 2008 igangsattes en hjemløsestrategi med henblik på at nedbringe antallet af hjemløse. Strategien byggede på Housing First metoden, hvor de hjemløse hurtigst muligt skal tilbydes en permanent bolig med den rette bostøtte. Som oplæg til strategien gennemførtes i 2007 en undersøgelse af kommunernes behov for boliger til hjemløse, herunder behovet for skæve boliger. Generelt afdækkede rapporten, at kommunerne anså skæve boliger som en god løsning til afhjælpning af hjemløshed. Hjemløsestrategien blev evalueret Samme år offentliggjorde SFI rapporten Hjemløshed i Danmark Evalueringen af hjemløsestrategien og SFIs hjemløserapport påpegede begge, at størstedelen af de hjemløse kunne klare sig i en normal bolig, blot de fik den rette bostøtte, og at kun en mindre gruppe af de hjemløse havde behov for en skæv bolig. Regeringens sociale mål Regeringen har sat sig som mål at nedbringe antallet af hjemløse med 25 pct. frem mod 2020, svarende til et antal af højest 4000 hjemløse, hvilket kræver tilvejebringelse af et tilstrækkeligt udbud af boliger til hjemløse. Evaluering 2015 På den baggrund er der behov for en undersøgelse af, hvordan kommunerne anvender ordningen med skæve boliger som et instrument i indsatsen mod hjemløshed, og hvilke målgrupper boligerne er rettet imod. Desuden skal det undersøges, om kommunerne finder barrierer for etablering og anvendelse af den nuværende ordning med skæve boliger. På baggrund heraf vurderes hvilke tilpasninger af ordningen, som vil kunne øge dens betydning i forhold til at afhjælpe hjemløseproblemet. Endelig skal undersøgelsen afdække brugernes anvendelse af boligerne. 3

4 Der henvises til bilag 1, som indeholder Ministeriets opgavebeskrivelse. 2.2 Hvordan opgaven løses, er beskrevet i detaljer i løsningsbeskrivelsen fra Leverandøren, vedlagt som bilag Formidlingen i afrapportering af undersøgelsen skal have en kvalitet, der lever op til Ministeriets generelle standard for fx publikationer, og afrapporteringen skal være korrekturlæst af Leverandøren. Layout skal efter forlangende følge Ministeriets gældende designmanualer. Den endelige form af offentliggørelse af undersøgelsen bestemmes af Ministeriet. 2.4 Eventuelle ændringer til kontrakten og dennes bilag skal aftales skriftligt mellem Leverandøren og Ministeriet. 3. Tids- og aktivitetsplan 3.1 Undersøgelsen løber fra 12. juni 2015 til 18. januar Den endelige tidsplan følger af den aftalte tids- og aktivitetsplan, vedlagt som bilag Der kan ikke ske ændringer af tidsplanen uden forudgående skriftlig aftale med Ministeriet. 3.4 Leverandørens forpligtelser skal være afsluttet senest den 18. januar Samarbejdet 4.1 Leverandøren har det fulde ansvar for, at opgaven gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, jf. pkt Leverandøren har det endelige ansvar for den videnskabelige og faglige kvalitet i undersøgelserne og i de færdige produkter. 4

5 4.3 Leverandøren har pligt til straks at underrette Ministeriets kontaktperson, hvis der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse. 4.4 Leverandøren fremsender alle de detaljerede oplysninger, som Ministeriet måtte anmode om med henblik på en korrekt administration og gennemførelse af opgaven. 4.5 Leverandøren informerer Ministeriet om enhver hændelse, der kan berøre opgavens gennemførelse og Ministeriets rettigheder, herunder enhver ændring i kontrollen af Leverandøren virksomhed. 4.6 Konstaterer Ministeriet eller Leverandøren, at der er risiko for misligholdelse, har parterne pligt til at give hinanden begrundet meddelelse herom. 4.7 Leverandøren og Ministeriet stiller materiale af betydning for opgavens varetagelse til rådighed for hinanden. 4.8 Leverandøren skal behandle alt fra Ministeriet modtaget materiale og information med absolut diskretion såvel under som efter udførelsen af opgaven. Det må således ikke gøres offentligt tilgængeligt uden forudgående skriftlig aftale med Ministeriet. 5. Løbende og afsluttende statusrapporter 5.1 Leverandøren udfylder og indsender efter aftale med Ministeriet en løbende statusrapport (bilag 2) om de udførte arbejdsopgaver og vurdering af opgavens forløb i forhold til opgavebeskrivelsen og den aftalte tidsplan. Rapportens indhold og omfang skal gøre det muligt for Ministeriet at evaluere opgavens forløb og fremskridt. 5.2 Ved opgavens afslutning udfylder og indsender Leverandøren en afsluttende statusrapport (bilag 3) til Ministeriets kontaktperson. 5.3 Ministeriet evaluerer statusrapporterne indenfor rimelig tid. 6. Projektledelse og bemanding 6.1 Leverandøren har ansvaret for valg af projektledelsen. Projektlederen kan ikke udskiftes uden Ministeriets skriftlige godkendelse. 6.2 Leverandørens forpligtelser organiseres og bemandes i øvrigt som angivet i bilag 1. 5

6 6.3 Leverandøren har det fulde ansvar for den øvrige bemanding af opgaven. Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning blandt opgavens medarbejdere. Udskiftning af projektdeltagere skal godkendes skriftligt af Ministeriet. 6.4 Ministeriet forbeholder sig ret til at afvise en ny bemanding, hvis denne skønnes ikke at have samme kvalifikationer til opgaven som den oprindelige. 6.5 Udskiftning af projektleder eller projektmedarbejdere må ikke påføre Ministeriet omkostninger. 7. Underleverandører 7.1 Leverandøren kan efter skriftlig aftale med Ministeriet overlade dele af opgavens praktiske udførelse til en underleverandør. 7.2 Leverandøren har det fulde ansvar i forbindelse med aftaler med underleverandører. Endvidere er Leverandøren forpligtet til at sikre, at alle aftaler eller kontrakter, der indgås mellem Leverandøren og enhver underkontrahent eller tredjepart, indeholder bestemmelser, der giver Ministeriet beføjelser til at revidere alt arbejde, der udføres i forbindelse med opgaven. 7.3 Udskiftning af underleverandører bør undgås og kan ikke ske uden Ministeriets skriftlige godkendelse. Ved udskiftninger skal den nye underleverandør have mindst de samme kvalifikationer som den udskiftede, og ændringen må ikke påføre Ministeriet omkostninger. 8. Arbejdsklausuler 8.1 Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen. 8.2 Ministeriet kan til enhver tid kræve relevant dokumentation for, at lønog arbejdsvilkår for de ansatte lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter. Ministeriet kan kræve, at Leverandøren efter skriftligt påkrav herom inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og 6

7 ansættelseskontrakter for såvel egne som eventuelle underleverandørers ansatte. Ministeriet kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller eventuelle underleverandører har overholdt arbejdsklausulen, søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer. 8.3 Hvis Leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Ministeriet tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese sådanne krav. Leverandøren kan endvidere pålægges at betale en bod på 10 % af kontraktsummen til Ministeriet, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes. 9. Honorar, betaling, regnskab og revision 9.1 Honoraret til leverandør er aftalt kr. x. 9.2 Vederlaget dækker enhver omkostning i forbindelse med opgaven og indeholder således kontorholdsudgifter, eventuelle omkostninger til rejser, hotelophold, sekretærbistand, oversættelse m.v. 9.3 Leverandørens honorar ifølge kontrakten forfalder til betaling 30 dage efter Ministeriets modtagelse af fyldestgørende faktura under forudsætning af, at Leverandøren på faktureringstidspunktet har udført alt, hvad der på det pågældende tidspunkt skal være udført af Leverandøren i henhold til tids- og aktivitetsplanen (bilag 3), og at det udførte arbejde er udført i den aftalte kvalitet. 9.3 Honorar udbetales på baggrund af indsendt elektronisk faktura, når opgaven er løst - og godkendt af Ministeriet. Honoraret kan efter aftale udbetales i rater. Elektronisk faktura sendes til Ministeriet og betales netto kontant inden 30 dage. Ved fremsendelse af elektronisk faktura skal angives: Referenceperson (kontaktperson i Ministeriet) og opgavens titel Ministeriets EAN-lokationsnummer: Ministeriets CVR nummer: Vejledning til indsendelsen af elektronisk faktura findes på Ministeriets hjemmeside 7

8 Parallelt med fremsendelse af elektronisk faktura fremsendes en almindelig faktura til kontaktpersonen i Ministeriet. Fakturaen skal indeholde en specifikation med angivelse af forbrug af timer og afholdte udgifter i den pågældende periode. 9.4 Oplysninger om udbetalinger indberettes årligt af Ministeriet til Skat. 10. Publicering og rettigheder 10.1 Ophavsretten til undersøgelsens resultater tilfalder Ministeriet 10.2 Det er alene Ministeriets der har ret til helt eller delvist at offentliggøre resultaterne, herunder ret til at offentliggøre materiale via medierne, såvel i elektronisk form som i papirudgave. Der gælder såvel under som efter udførelsen af opgaven Ministeriet har ejendomsret og enhver anden rettighed til alle data, dokumentation, software m.v., som leveres under denne kontrakt Det aftales skriftligt med Ministeriet, hvis Leverandøren ønsker at gøre brug af dele af materiale, der knytter sig til nærværende opgave, i anden sammenhæng end denne opgave. 11. Rettighederne til ufærdigt materiale i tilfælde af ophør af kontrakten i utide 11.1 Ophører kontrakten i utide som følge af opsigelse eller misligholdelse, tilfalder alle rettigheder til det indsamlede materiale og de foreløbige resultater af arbejdet, herunder retten til eventuelt at overgive materialet til anden person, Ministeriet Dette gælder dog kun i det omfang Ministeriet har honoreret eller efterfølgende honorerer Leverandøren i overensstemmelse med bestemmelserne herom i nærværende kontrakts pkt Opsigelse 12.1 Ministeriet kan med 1 måneds varsel opsige kontrakten mod at betale for det udførte arbejde frem til kontraktens opsigelse Leverandøren kan med 1 måneds varsel opsige kontrakten. Leverandøren forpligtiger sig til ved opsigelse af kontraktforholdet at færdiggøre igangsatte delopgaver. 8

9 12.3 Leverandøren har i forbindelse med Ministeriets opsigelse af kontrakten krav på betaling for udført arbejde, i det omfang dette kan dokumenteres, og udgifter er forsøgt begrænset mest muligt. Leverandøren har ikke krav på mistet fortjeneste for den opsagte opgave Leverandøren har i forbindelse med egen opsigelse af kontrakten udelukkende krav på betaling for så stor en del af det før opsigelsen udførte arbejde, som er anvendeligt for Ministeriet i forbindelse med den samlede opgaves løsning. Leverandøren har ikke krav på mistet fortjeneste for den opsagte opgave Såfremt en part misligholder sine forpligtelser efter denne kontrakt, kan den anden part opsige aftalen og kræve erstatning for sit tab efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar i kontrakter. 13. Misligholdelse 13.1 Hvis opgaven ikke udføres i henhold til kontrakten, foreligger der misligholdelse Misligholdelse foreligger blandt andet: Hvis opgaven ikke påbegyndes som aftalt. Hvis tidsfristerne ikke overholdes, herunder manglende indlevering af statusrapporter. Hvis der sker udeladelser med hensyn til at informere Ministeriet om ændrede forudsætninger og væsentlige ændringer vedrørende opgaven. Hvis projektgennemførelsen ikke forløber tilfredsstillende, herunder hvis statusrapporterne ikke kan godkendes. Hvis Leverandøren uvarslet udskifter projektdeltagere Betaler Ministeriet ikke i rette tid, eller undlader mnisteriet at opfylde sin forpligtelse til at medvirke til, at Leverandøren kan levere rigtig ydelse, foreligger der tilsvarende misligholdelse fra Ministeriets side Foreligger der misligholdelse fra Leverandøren, kan Ministeriet kræve forholdsmæssigt afslag i honoraret eller afhjælpning. Afhjælpning kan dog kun kræves, hvis det er praktisk muligt og ikke vil volde Leverandøren uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe Tilbyder Leverandøren afhjælpning og kan denne foretages inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for Ministeriet, kan Ministeriet ikke kræve forholdsmæssigt afslag i honoraret Ministeriet er ved enhver misligholdelse berettiget til at tilbageholde udbetalinger, indtil misligholdelsen er bragt til ophør. 9

10 14. Ophævelse 14.1 Såfremt en af parterne i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, er den anden part berettiget til at ophæve denne Væsentlig misligholdelse foreligger bl.a. under følgende omstændigheder: a) Såfremt Ministeriet skriftligt har anmodet Leverandøren om indenfor en rimelig frist at afhjælpe en misligholdelse eller at give et forholdsmæssigt afslag, og Leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser indenfor den således fastsatte frist, b) hvis der er sket en ændring i kontrollen over Leverandørens virksomhed, der i væsentlig grad kan berøre opgaven eller Ministeriets interesser, c) såfremt Leverandøren går konkurs, træder i likvidation, indstiller sine aktiviteter eller undergives tvangsakkord uden for konkurs eller enhver anden procedure med tilsvarende virkning, eller d) i tilfælde af alvorlige finansielle uregelmæssigheder Ophævelse efter pkt. 13, stk. 1 og 2 kan dog kun finde sted, såfremt den misligholdende part efter modtagelse af påkrav ikke uden ugrundet ophold, foretager handlinger, der bringer misligholdelsen til ophør, eller stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse Ved kontraktens ophævelse kan Ministeriet forlange hele eller dele af vederlaget tilbagebetalt, idet Leverandøren kun har krav på vederlag for så stor en del af det før ophævelsen udførte arbejde, som er anvendeligt for Ministeriet i forbindelse med den samlede opgaves løsning. 15. Lovvalg og værneting 15.1 Væsentlige uoverensstemmelser mellem Ministeriet og Leverandøren afgøres efter dansk ret ved en voldgiftsret bestående af 3 voldgiftsdommere, idet lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift finder anvendelse Begge parter fritages for at opfylde kontrakten, såfremt de forhindres af udefra kommende begivenheder, som parterne ikke burde have forudset, og som de ikke kan afværge (force majeure). 16. Ændring af kontrakten 10

11 16.1 Enhver ændring af kontrakten er først gyldig, når den foreligger skriftlig bekræftet af begge parter. 17. Aftalegrundlaget 17.1 Aftalegrundlaget består af nærværende kontrakt med bilag. 18. Parternes underskrift 18.1 Denne kontrakt gælder fra datoen for dens underskrift, og den udløber af sig selv, når opgaven er gennemført, medmindre den forinden er blevet opsagt af parterne, jf. kontraktens pkt Nærværende kontrakt er underskrevet i 2 (to) enslydende eksemplarer, der har samme gyldighed, og hvoraf hver part har modtaget et eksemplar. den. den.. Mikael Lynnerup Kristensen Kontorchef Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Leverandøren 11

12 Ministeriets opgave beskrivelse BILAG 1 Baggrund og formål Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig med bostøtte. Boligerne rummer derfor beboere med en væsentlig anderledes adfærd, der ofte er forbundet med misbrugsproblemer og psykiske lidelser, sammenlignet med beboere i den øvrige boligmasse. Fra forsøg til permanent ordning Etableringen af skæve boliger blev igangsat som en forsøgsordning 1999, der blev gjort permanent ved en lovændring af almenboligloven i Evalueringer af skæve boliger Ordningen blev evalueret Evalueringen omfattede de første 25 etablerede skæve boligprojekter. Undersøgelsen viste generelt, at brugerne var tilfredse med at bo i boligerne, og at deres livskvalitet og livssituation blev forbedret. Undersøgelsen afdækkede endvidere, at boligerne var blevet opført i meget forskellige typer, størrelser og standarder både som fritliggende enkelt- og dobbelthuse og som etagebyggeri i byområder. Nogle af boligerne var opført som skurvogne. Videre viste undersøgelsen, at boligerne var blevet opført af mange forskellige bygherrer såsom kommuner, amter, almene boligorganisationer og selvejende institutioner. Nogle boliger var endvidere opført på initiativ fra frivillige hjælpeorganisationer. Endelig viste undersøgelsen, at beboerne havde et stort behov for social bostøtte, især i starten af deres ophold. Evalueringen blev fulgt op af genbesøg i 10 af de 25 afdelinger i 2006, der generelt understøttede de resultater, som den første undersøgelse fremviste. Hjemløsestrategien 12

13 I 2008 igangsattes en hjemløsestrategi med henblik på at nedbringe antallet af hjemløse. Strategien byggede på Housing First metoden, hvor de hjemløse hurtigst muligt skal tilbydes en permanent bolig med den rette bostøtte. Som oplæg til strategien gennemførtes i 2007 en undersøgelse af kommunernes behov for boliger til hjemløse, herunder behovet for skæve boliger. Undersøgelsen omfattede et antal af 92 kommuner, hvoraf 43 af kommunerne oplyste, at de havde behov for skæve boliger. I alt angav de pågældende kommuner et forventet behov af 253 skæve boliger. Generelt afdækkede rapporten, at kommunerne anså skæve boliger som en god løsning til afhjælpning af hjemløshed. Fra 1999 og frem til primo 2015 er der givet tilsagn til i alt 510 skæve boliger, hvoraf 460 er ibrugtaget. Hjemløsestrategien blev evalueret Samme år offentliggjorde SFI rapporten Hjemløshed i Danmark Evalueringen af hjemløsestrategien og SFIs hjemløserapport påpegede begge, at størstedelen af de hjemløse kunne klare sig i en normal bolig, blot de fik den rette bostøtte, og at kun en mindre gruppe af de hjemløse havde behov for en skæv bolig. Regeringens sociale mål Regeringen har sat sig som mål at nedbringe antallet af hjemløse med 25 pct. frem mod 2020, svarende til et antal af højest 4000 hjemløse, hvilket kræver tilvejebringelse af et tilstrækkeligt udbud af boliger til hjemløse. Evaluering 2015 På den baggrund er der behov for en undersøgelse af, hvordan kommunerne anvender ordningen med skæve boliger som et instrument i indsatsen mod hjemløshed, og hvilke målgrupper boligerne er rettet imod. Desuden skal det undersøges, om kommunerne finder barrierer for etablering og anvendelse af den nuværende ordning med skæve boliger. På baggrund heraf vurderes hvilke tilpasninger af ordningen, som vil kunne øge dens betydning i forhold til at afhjælpe hjemløseproblemet. Endelig skal undersøgelsen afdække brugernes anvendelse af boligerne. 13

14 1.1. Evalueringens temaer og spørgsmål Evalueringen skal omfatte følgende: En afdækning samtlige kommuners kendskab til ordningen med skæve boliger og deres vurdering af behovet for sådanne boliger. En undersøgelse af de kommuner der anvender ordningen med skæve boliger, om hvordan disse indgår i kommunens samlede indsats over for kommunens hjemløse, og hvilke målgrupper, som kommunerne anser, har behov for boligerne. En undersøgelse der belyser de barrierer, som kommuner finder for anvendelse af ordningen. En undersøgelse af boligernes anvendelse, herunder brugernes baggrund, visitationen, belægningsgraden, varigheden af ophold og årsager til fraflytning og hvortil denne går. En undersøgelse af omkostninger ved drift af boligerne, herunder bl.a. husleje, udgifter til løbende vedligeholdelse og social vicevært samt kommunale driftsudgifter forbundet med boligerne. En undersøgelse af brugernes anvendelse af boligerne og deres fællesrum. Afdækning af de sociale viceværters faglige kompetencer. Afdækning af de sociale viceværters rolle og betydning for beboernes tilfredshed med boligerne. Bidrage til afholdelse af et erfarings- og netværksseminar med sociale viceværter. Anbefalinger til hvilke tilpasninger af ordningen med skæve boliger, som vil kunne øge dens betydning i forhold til at afhjælpe hjemløseproblemet. Endvidere skal der i som led i undersøgelsen afholdes et erfarings- og netværksseminar med sociale viceværter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter stiller en oversigt over samtlige skæve bolig bebyggelser til rådighed for tilbudsgiver. Produktet Den færdige rapport skal afleveres til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter den: 25. november Rapporten skal trykkes i 20 eksemplarer. Ministeriet har rettighed til produktet og til at distribuere undersøgelsen på Ministeriets hjemmeside. 14

15 Leverancer Endeligt undersøgelsesdesign, spørgeskemaer og interviewguides forelægges Ministeriet 14 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Efter yderligere en måned orienteres Ministeriet om undersøgelsens fremdrift. 4 måneder efter kontraktindgåelse forelægges Ministeriet de foreløbige resultater samt synopsis over den endelige rapport. Endeligt udkast forelægges Ministeriet senest 14. dage før deadline med henblik på endelig godkendelse af det færdige produkt. 15

16 Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse 16

17 Bilag 3 Tids- og aktivitetsplan samt betalingsplan Tidsplan Tidspunkt Aktivitet Betalingsplan (akkumuleret) 1. Endeligt undersøgelsesdesign, spørgeskemaer og interviewguides forelægges Ministeriet. 2. Ministeriet orienteres om undersøgelsen fremdrift. 3. Ministeriet forelægges de foreløbige resultater samt synopsis over den endelige rapport 4. Endeligt udkast forelægges Minisiteret med henblik på endelig godkendelse af det færdige produkt. 5. Den endelige rapport afleveres i 20 eksemplarer [14 arbejdsdage efter kontraktindgåelse] [Efter yderligere en måned] [3 måneder efter kontraktindgåelse] Max 10 % af det aftalte vederlag Max. 20 % af det aftalte vederlag Max. 50 % af vederlag [14 dage før deadline] Max. 75 % af vederlag [18. januar 2016] Restvederlag 17

18 Bilag 4 Oversigt over Projektleder og medarbejdere tilknyttet opgaven Projektleder Navn, stilling Tlf. Mobil Øvrige medarbejdere Navn, stilling Funktion i forbindelse med opgaven Tlf. Mobil Navn, stilling Funktion i forbindelse med opgaven Tlf. Mobil Navn, stilling Funktion i forbindelse med opgaven Tlf. Mobil Navn, stilling Funktion i forbindelse med opgaven Tlf. Mobil 18

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder KONTRAKT Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder 1 1. Parterne Sagsnummer 2014-1983 Kontrakten indgås mellem: Navn: nn (herefter Leverandøren) Adresse: Postnr./by:

Læs mere

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder KONTRAKT Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder 1 1. Parterne Sagsnummer 2014-1983 Kontrakten indgås mellem: Navn: nn (herefter Leverandøren) Adresse: Postnr./by:

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

MINISTERIET FOR BY, BOLiG OG LANDDISTRIKTER. Kontrakt. Lov om byfornyelse og udvikling af byer. 96 midler

MINISTERIET FOR BY, BOLiG OG LANDDISTRIKTER. Kontrakt. Lov om byfornyelse og udvikling af byer. 96 midler Lov om byfornyelse og udvikling af byer Kontrakt MINISTERIET FOR BY, BOLiG OG LANDDISTRIKTER 96 midler Parterne sagsnummer: 2013-3098 Kontrakten indgås mellem: Navn: Brønshøj-Husum Lokaludvalg Adresse:

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kontrakt Vedr. eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på

Kontrakt Vedr. eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på Kontrakt Vedr. eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1.

Læs mere

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 3 3. Projektperiode... 4 4. Pris og betaling... 4 5. Samarbejdsforhold...

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser

Kontrakt Vedr. Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser Kontrakt Vedr. Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner med hensyn til tidlig og forebyggende indsats til forældre med børn med handicap

Kontrakt Vedr. Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner med hensyn til tidlig og forebyggende indsats til forældre med børn med handicap Kontrakt Vedr. Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner med hensyn til tidlig og forebyggende indsats til forældre med børn med handicap Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås

Læs mere

Kontrakt Vedr. processtøtte og evaluering i forbindelse med projektet: Dokumentation af lovende social praksis

Kontrakt Vedr. processtøtte og evaluering i forbindelse med projektet: Dokumentation af lovende social praksis Kontrakt Vedr. processtøtte og evaluering i forbindelse med projektet: Dokumentation af lovende social praksis Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3.

Læs mere

Kontrakt vedr. udbud på varetagelse af kompetenceudvikling i bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM)

Kontrakt vedr. udbud på varetagelse af kompetenceudvikling i bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) Kontrakt vedr. udbud på varetagelse af kompetenceudvikling i bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås

Læs mere

Kontrakt Vedr. Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning

Kontrakt Vedr. Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning Kontrakt Vedr. Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode... 4 4. Pris og betaling...

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX KONTRAKT Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX 1 Side 2 af 9 1. PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Dansk Design Center ApS Frederiksholms

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis.

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis. KONTRAKT - Skabelon 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48 46 41 14 (i det følgende benævnt ERST) og medundertegnede, [navn], [selskabsform]

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kontrakt Vedr. Evaluering af den landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Kontrakt Vedr. Evaluering af den landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Kontrakt Vedr. Evaluering af den landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand.

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand. Telefon Direkte Fax Mail Web Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 38 66 50 00 38 66 55 61 38 66 57 00 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Aftale om rådgivning (undersøgelser,

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN]

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

KONTRAKT. Kapitel 1 - PARTERNE

KONTRAKT. Kapitel 1 - PARTERNE KONTRAKT 1 Imellem undertegnede, Kapitel 1 - PARTERNE FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere