Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004"

Transkript

1 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag (a) Foreningens virke (b) Merchandise (c) Medlemsrabatter (d) WinEdt rabat (e) Blad (f) Billedgalleri (g) Web (h) Pengeforbrug 6. Fastsættelse af kontingentets størrelse 7. Valg af tillidsposter 8. Eventuelt Referat Tilstede ved generalforsamlingen: Kaja Christiansen (formand), Palle Jørgensen (næstformand), Arne Jørgensen (kasserer), Vivi Petersen (bestyrelsesmedlem), Lars Madsen (bestyrelsessuppleant), Steffen Hokland og Morten Høgholm (bestyrelsesmedlem). Ad. 1. Arne blev valgt som dirigent og Lars som referent. Ad. 2. Dagsordenen blev gennemgået og de indkomne forslag blev tilføjet punkt 5, hvorefter dagsordnen blev enstemmigt godkendt. Ad. 3. Formandens beretning (vedlagt som appendiks) blev vel modtaget af forsamlingen. Kort kan siges nævnes at der har været en flot medlemstilgang, som både kan tilskrives at DK-TUG igen udsender TEXLive cd er, men også at foreningen er blevet mere synlig. Der har været få foredrag (ud over det traditionelle introduktionsforedrag, i år også afholdt i KBH, blev det kun til et yderligere foredrag). 1

2 Foreningen har været repræsenteret ved både LinuxForum 2004 (af Arne, Palle, Vivi, Lars og Morten, DK-TUG var den eneste brugerstand med kvindeligt islæt og blomster!) og BachoTEX (Kaja og Morten) 2004 begge steder med stor succes. Formanden ser desuden gerne at man i løbet af det kommende år laver en opdatering og omstrukturering af DK-TUG s hjemmesider. Ad. 4. Ad. 5. Foreningen havde pr. 30. juni 83 medlemmer og pr. dags dato 85 medlemmer. Foreningens udgifter forløber sig primært på køb af TEXLive cd er, kaffe + kage til et enkelt foredrag, en billet til Linux Forum samt konvolutter og porto. Af hensyn til de medlemmer som selv downloader deres TEX installation eller også får TEXLive af anden vej er der forslag om at give medlemmer mulighed for ikke at modtage TEXLive cd erne. Foreningens bankforbindelse blev diskuteret og forsamlingen blev enige om at man gerne ville indhente tilbud fra andre banker. Der var desuden forslag om at kontingentbetalingen skulle kunne ske via PBS. Revisionen: Thomas Ljungberg (i egenskab af revisor) havde ingen bemærkninger til det regnskabstekniske. Bemærkede dog at foreningen bør overveje hvad foreningens ekstra midler skal bruges til. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. (a) Palle stillede det overordnede spørgsmål: Hvad kan medlemmerne forvente af foreningen? Med den begrundelse at at der været et for stort ambitionsniveau de senere år, foreningen har f.eks. af forskellige årsager ikke afholdt det antal foredrag man gerne selv ville. Generelt er man gennem flere år kommet med man gode idéer til projekter som bare ikke er blevet til noget. Generalforsamlingen enedes om at foreningen skal finde et mere realistisk forventningsniveau og at foreningens (ikke elektroniske) aktiviteter mindst bør omhandle: Der skal hvert år afholdes mindst et introforedrag. (Introforedraget er det nemmeste foredrag at afholde, idet der på hjemmesiderne allerede findes masser af materiale som man kan genbruge.) Introforedrag afholdes meget gerne mange steder i landet. I 2003/2004 blev der afholdt et i Århus (Palle) og et i København (Morten for BSD-DK). Yderligere foredrag kommer når en foredragsholder tilbyder et foredrag. Foreningen vil dog bestræbe sig på at arrangere mindst et yderligere foredrag om året. Vedrørende LinuxForum er dette en tradition som vi gerne vil fortsætte med. Det vil være en god chance at møde nye og erfarne brugere samt skabe nye kontakter. Morten syntes at vi næste år også skulle vise andre ikke-matematiske eksempler frem, for at vise de ting som L A TEX også kan anvendes til. (præsentationer, XML, humaniora... ) 2

3 Palle fik ros for sit eksempel til LinuxForum 2004, hvor man kunne se orddelingsalgoritmen in action. (Eksemplet måtte gerne finde vej til foreningens hjemmeside). Lars stillede forslag om foreningen skulle henvende sig direkte til foreningerne bag LinuxForum (DKUUG og SSLUG) med henblik på at tilbyde sin assistance ved opsætningen af LinuxForums særudgave af DKUUG-bladet. Forsamlingen var positivt stemt over for dette. Generalforsamlingen opfordrer generelt medlemmerne til at engagere sig mere i det omfang man har mulighed for det. Har man en ide eller et forslag til et foredrag er man mere end velkommen til at komme med det. Bestyrelsen vil ofte kunne tilbyde hjælp med at arrangere et foredrag samt bidrage med tekniske detaljer i det omfang det er nødvendigt. (b) Steffen bemærkede at der findes forskelligt TEX merchandise som bl.a. kan købes via nettet. Da DK-TUG er en mindre forening føler vi ikke at dette er noget vi på nuværende tidspunkt ønsker at gå videre med. Vi vil i stedet sætte relevante links på hjemmesiden. (c) TUG (som amerikansk brugergruppe, har rabat på TEX relaterede bøger i USA. Hvorvidt andre brugergrupper i Europa har nogen aftaler vides pt. ikke. Bestyrelsen vil tage kontakt med Dante (Tyskland) og høre om de har nogen aftaler (vi eventuelt kunne komme med under). Pga. DK-TUG s størrelse vil dette ikke noget vi selv kan gøre ret meget ud af, men sammen med andre brugergrupper vil det måske kunne lade sig gøre. Et oplagt eksempel ville have været den nye L A TEX Companion. (d) Kaja nævnte at bl.a. Dante og NTG (Holland) tilbyder deres medlemmer rabat på editoren WinEdt (http://www.winedt.com), som er en kommerciel Windows-baseret editor, specielt designet med henblik på L A TEX. Rabatten er på ca. 10 $ (plus hvad brugergruppen selv smider i). Dette er et tilbud vi også har mulighed for at gøre brug af (Kaja har kontaktet WinEdt). Forsamlingen er enig om at man skal give medlemmerne dette tilbud. Man vil så komme til at give tilsagn om at man gerne vil have en af disse. Når vi så har samlet nogle stykker, betales der og der laves en samlet bestilling hos WinEdt. (e) Formanden så gerne at bladprojektet var noget vi kom i gang med. Palle mente at det pga. bestyrelsens manglende ekstratid vil være et temmeligt stort projekt for en forening af DK-TUG s størrelse. Bladprojektet er derfor stillet i bero indtil videre. Forsamlingen besluttede i stedet at man vil kunne benytte foreningens hjemmeside til distribution af medlemmernes egenproduceret L A TEXniske materiale. Dette kan være i form af artikler, introduktionsnoter, små manualer, opsummeringer etc. Når der er materiale nok, kunne man så samle det til et form for blad. (f) Foreningen har efterhånden været repræsenteret ved mange forskellige arrangementer, så som LinuxForum, EuroTEX, BachoTEX... hvorfra der findes en del billedmateriale. Generalforsamlingen enedes om at publicere eller linke til det bedste fra dette materiale. 3

4 Man så også gerne at der blev taget billeder når DK-TUG selv afholdt aktiviteter. (g) Websiderne har være oppe at vende på mange generalforsamlinger. Det vil være en af foreningens primære mål for det næste års arbejde at få moderniseret websiderne. Overordnet krav: nemt at vedligeholde samt en god og hensigtsmæssig opdeling af materialet. Hvis nogle medlemmer har lyst/tid til at hjælpe i denne henseende tager vi gerne imod en henvendelse. (h) Jævnfør revisorens bemærkning (se tidligere) vedrørende foreningens kapital beholdning, vil man gerne se nærmere på at kunne yde tilskud til transport (for foredragsholdere) samt generelt en gave til foredragsholdere og mere kaffe med kage. Ad. 6. Ad. 7. Forslaget om uændret kontingent (50 kr) blev enstemmigt vedtaget. Foreningens tillidsposter blev besat af Formand: Kaja Christiansen Næstformand: Palle Jørgensen Kasserer: Arne Jørgensen Menige medlemmer: Morten Høgholm, Vivi Petersen og Lars Madsen Bestyrelsessuppleant: Rasmus Villemoes (via fuldmagt) Revisor: Thomas Ljungberg (efter mundtlig aftale) Generalforsamlingen bemyndiger samtidigt den kommende bestyrelse at finde en revisorsuppleant. Ad. 8. Intet at bemærke. Efter god ro og orden ophævede formanden genneralforsamlingen. 4

5 Formandens beretning

6 Beretning for DK-TUG foreningsåret 2004 For andet år i træk ser jeg med glæde tilbage på det forgangne år. Det er mit indtryk at DK-TUG har været velfungerende; der er kommet nye initiativer og DK-TUG er blevet mere synlig ude i verden (især takket være Mortens indsats i flere internationale projekter). Sammensætning af bestyrelsen I år 2004 bestod bestyrelsen af DK-TUG af Kaja Christiansen (formand), Palle Jørgensen (næstformand), Arne Jørgensen (kasserer), bestyrelsesmedlemmer Uffe Engberg, Vivi Petersen og Morten Høgholm, samt bestyrelsessuppleanter Lars Madsen og Rasmus Villemoes. Derudover Thomas Ljunberg som revisor og Thomas Widmann som revisorsuppleant. Medlemmer DK-TUG har fået flere nye medlemmer i det forgange år. Vi er en lille gruppe, men kan glæde os over at DK-TUG i øjeblikket har det højeste medlemstal siden oprettelsen. Det har formentlig været genoptagelsen af traditionen med uddeling af CDer det har gjort forskel. Foredrag I det forgangne år har vi holdt tre foredrag: 11/2003 Århus Introduktionsforedrag om L A TEX, af Palle Jørgensen 12/2003 Århus Memoir klassen af Lars Madsen 02/2004 København Introduktion til L A TEX for BSD-DK af Morten Høgholm Der er taget initiativ til at oprette fælles forum for arrangementsgrupper i København, Ålborg og Århus: idéen er at bruge det til at brede kendskabet til initiativer i regionale grupper, samt støtte og koordinere deres aktiviteter (primært foredrag). Kontaktpersoner er: Morten Høgholm, Arne Jørgensen Henning E. Andersen, Mogens Hinge Palle Jørgensen, Lars Madsen, Vivi Petersen (København) (Ålborg) (Århus) Forslag etc kan også sendes til (en ny) liste: TEXLive TEXLive blev væsentlig forsinket i 2003: det var først i November 2003 at distributionen blev endelig færdig. Til gengæld kunne vi tilbyde vores medlemmer en flot indpakket TEX Collection Den bestod af en DVD (med demo, installation og CTAN software) samt 2 stk CDer (en demo CD og installation CD). 1

7 Linux Forum Som sidste år blev DK-TUG inviteret til at have en brugerstand ved LinuxForum. Vores deltagelse i LinuxForum 2004 bidrog til at udbrede kendskabet til TEX og DK-TUG. Bestyrelsen var rigt representeret af Arne, Vivi, Morten, Lars og Palle. Elektronisk blad Bladprojektet blev (igen) ivrigt diskuteret af bestyrelsen. Der er mange forslag og idéer, værre er det med at finde tid til at få dem ført ud i livet. Om det er bestyrelsen der alene skal stå for bladet er, i mine øjne, i sig selv diskutabelt. Vi burde engagere vores medlemmer til at være med i redaktionen. Deltagelse i konferencer Morten og Kaja har deltaget i BachoTEX konferencen (i Bachotek, Polen). Stedet er placeret i meget smukke omgivelser og besøgt hvert år af mange udviklere fra andre lande - Holland og Tyskland bl.a. Jeg vil gerne anbefale at vi prøver at få flere danskere med: Priserne er meget lave og der er en særdeles god lejlighed til at skabe nye og nyttige kontakter dels med udviklere fra andre lande, dels med andre TEX grupper. Webstedet Vores websted trænger til omstrukturering og forbedringer. Projektet er tidskrævende, men realistisk at gennemføre med evt. hjælp fra vores medlemmer. Kaja P. Christiansen DK-TUG 25. September

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere