Søjledagen et skolekulturprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søjledagen et skolekulturprojekt"

Transkript

1 Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem de seneste år. I 2007 afholdt skolen en helskoledag under et overordnet tema der handlede om hvordan man gør en god skole bedre. Blandt de elevønsker, som kom frem på dagen, var et ønske om at etablere et godt gymnasieforløb via mere kontakt på langs af årgangene og inden for de eksisterende studieretninger. Hensigten med søjledagen var derfor videndeling om fag, fagligt samspil og arbejdsformer på langs af gymnasieforløbet for at skabe større bevidsthed om - og derigennem nye muligheder for - at styrke det faglige og metodiske samspil og dermed en tydeligere sammenhæng i den enkelte klasses undervisning hen gennem gymnasieforløbet. For alle klasser gælder at eleverne har ca. 10 fælles fag, heraf typisk 3 studieretingsfag, samt en række fag på blandede hold, herunder sprog, idræt, kunstneriske og et af deres naturvidenskabelige fag. I det samlede billede fylder studieretningsfagene altså forholdsvis lidt (især i 1g), på den anden side er det netop studieretningsfagene der farver og er med til at give de enkelte klasser deres særlige karakter. Oplægget til søljedagen var derfor at den skulle have fokus på samspillet mellem fagene for den enkelte klasses elever og lærere. Flerfagligheden skulle i spil med studieretningsfagene som et vigtigt omdrejningspunkt. Et andet omdrejningspunkt var måderne der arbejdes på i/med fagene, og de studiekompetencer eleverne derigennem har mulighed for at udvikle. Opsamlingen og anbefalingerne er udarbejdet af søjledagsudvalget på grundlag af de otte søjlers programmer og andet skriftligt input. Organisering På søjleniveau stod klassernes teamkoordinatorer for at danne et søjledagsudvalg for netop deres søjle. I en teamtime skulle der således vælges repræsentanter fra hver klasse som på langs af årgangene som sammen med teamkoordinatorerne udgjorde den enkelte studieretnings søjleudvalg. Dvs. at der var otte decentrale søjleudvalg. Herefter var det planen at hvert udvalg planlagde dagens forløb for den enkelte søjle aktiviteter på og uden for skolen. Et mere overordnet søjledagsudvalg, der bestod af to lærere og to elever, stod for at organisere dagen som begyndte med kaffe, te og croissanter i de enkelte søjler, og som også sluttede med et fælles arrangement med musik og underholdning for hele skolen i kantinen. Søjleudvalgene blev opfordret til at inddrage nogle punkter til fælles drøftelse i løbet af dagen med henblik på videndeling. Forslag til relevante punkter var: dansk-historieopgaven SRO/SRP 1

2 Forberedelse til timerne Sammenhængen mellem forberedelse og undervisningen Skriftligt arbejde typer (noter, stile osv) og tilbagemeldinger Synopser Samspil/samarbejde mellem klassens fælles fag Samspil/samarbejde mellem studieretningsfag og fællesfag Samspil/samarbejde mellem studieretningsfagene Gruppearbejde i forskellige fag Kaos eller arbejdsro i timerne Input til hjemmesiden om søjlen. I flere søjler organiserede man dagen sådan at videndelingen foregik en del af dagen, fx med cafémøder hvor punkterne til videndeling blev diskuteret på langs af årgangene, mens den øvrige del af dagen blev brugt på fælles oplevelser af faglig karakter, fx var der besøg på museum, Arkitektskolen og Københavns rådhus, mens andre havde oplægsholdere udefra på skolen. Mange søjler havde inviteret tidligere elever til at fortælle om, hvad de havde brugt studieretningen til efter at de havde forladt skolen som studenter. Der var en ret stor variation i den måde søjlerne havde valgt at tilrettelægge dagen. Det kan både give fordele og udfordringer, idet det på den ene side styrker diversitet og engagement hos elever og lærere, mens det på den anden side kan være et stort arbejde at opfinde en dag der er berigende både fagligt og socialt for skolen som helhed. Anbefalinger om organiseringen 1. Videndeling Samarbejde på langs af årgange kan godt lade sig gøre, selvom 3g og for så vidt 2g kommer til at trække meget. Derfor er det vigtigt at man vælger temaer til videndeling hvor erfaringer fra 1g og 2g også kan inddrages. Det virkede som et godt indslag at have oplæg fra tidligere elever der kan fortælle om den enkelte søjles muligheder og dermed tage perspektivet om livet efter gymnasiet med ind i diskussionerne. Det betyder også at kontakter og skolens netværk samles og viser nogle af de muligheder der er når man er elev på skolen. Til videndelingspunkterne skal det desuden overvejes hvilke aktiviteter der virker bedst til at få sat gang i diskussionerne. 2. Elevinvolvering Elevinddragelse og elevinvolvering er meget vigtigt for planlægningen af de enkelte søjler, og her er det en opgave for teamkoordinatorerne at tænke over den inddragelse tidligt i forløbet, så man ikke risikerer at lærerne planlægger uden om eleverne. Planlægningsfasen på hele skolen er derfor også nødt til at begynde i rigtigt god tid. Hvis dagen skal foregå i efteråret, vil det være mest hensigtsmæssigt at man når at mødes i søjleudvalgene inden sommerferien, så elevrepræsentanterne har tid til at drøfte planlægningen med klassen. Det gælder ikke mindst om at tilgodese de indre og ydre modsætninger der kan eksistere fx i klasser med blandede studieretninger. 2

3 3. Variation i aktiviteter En blanding af aktiviteter er vigtigt sådan at faglige og sociale aktiviteter ledsager hinanden. Fælles oplevelser med ud af huset -aktiviteter er en god idé, og i det hele taget skal man påtænke variation i arbejdsformerne på dagen. 4. Rammesætning og kreativitet Rammerne for planlægningen kan varieres. Hvis man giver søjleudvalgene frie tøjler, kan det virke som en uoverkommelig opgave især for teamkoordinatorerne. På den anden side er det en fordel på CG at der ikke er for faste rammer fordi man nødigt skal inddæmme kreativiteten hos lærere og elever. 5. Fælles start og afslutning En fælles start og afslutning på dagen har en vigtig funktion fordi søjlerne ikke skal splitte de aktiviteter og det fællesskab der skal gøre hele skolen og skolekulturen god at være en del af. Fælles temaer og anbefalinger På søjledagen diskuterede søjlerne mange forskellige forhold, men nedenstående går igen i flere eller alle søjlers diskussioner og vurderinger, derfor præsenteres de her: - AT og synopser - Forberedelse, afleveringer og lektier - Ro i undervisningen - Dansk/historieopgaven, SRO og SRP - Skolens hjemmeside og CG-hæftet - Valgfag AT og synopser Overordnet er eleverne positive omkring AT og synopsisskrivning som sådan, selvom de har gjort sig både dårlige og gode erfaringer i de forskellige AT-forløb. Dog bliver der fremhævet forskelligt der kunne forbedres: AT bør være klarere defineret i 1. og 2.g end tilfældet er i dag. Det kunne gøres ved en mere dybdegående og grundig intro til AT og ved også at inddrage metode og synopsisskrivning i de tidlige AT forløb. Evt. kunne AT-håndbogen udleveres allerede i 1.g. Forberedelse, afleveringer og lektier Der er mange forskellige holdninger til lektier, forberedelse og afleveringer i de forskellige søjler. En ting står dog klart: 3

4 alle fremhæver, hvordan lektier er en vigtig forudsætning for at kunne deltage i og få udbytte af den daglige undervisning. Dog nævnes af flere at afleveringer prioriteres over lektier, og lektierne derfor ikke altid bliver lavet. Der er flere forslag til forbedringer både nogle der vedrører skolen, og nogle der vedrører den enkelte elev: At lærerne planlægger alle afleveringer et halvt år ad gangen og lægger dem i Lectio både for at give eleverne et bedre overblik over det skriftlige arbejde sådan at afleveringer ikke kommer som en overraskelse for eleverne. Det er vigtigt at de læste lektier anvendes og/eller gennemgås i timerne, det er demotiverende hvis dette ikke sker. Studiecentret fremhæves som et sted skolen kunne forbedre med hensyn til lektielæsning, idet nogle omtaler Studiecentret som en legestue og derfor som et miljø hvor det er svært at arbejde seriøst med lektier og afleveringer. Elevoplæg, gruppearbejde og spørgsmål til lektierne fremhæves som motiverende omkring lektier og forberedelse. Det samme gælder for lektiecafeerne og selvoprettede studiegrupper. Ro i undervisningen Eleverne er meget bevidste om at de selv er skyld i den larm og uro der forstyrrer undervisningen, men også at de har en stor andel i at dette problem minimeres. Blandt andet slås det fast: At det er alle elevers opgave at skabe et godt arbejdsmiljø i klassen, og at eleverne skal være bedre til at bede om ro indbyrdes, eftersom det har større effekt, end når lærerne gør det. At forberedelse til timerne er en væsentlig forudsætning for at have koncentration i undervisningen, samt at de selv skal være fagligt aktive i timerne frem for at tale med sidemanden om weekendens begivenheder. Lærerne får også et par forslag med fra eleverne: Lærerne skal være mere konsekvente og slå ned på larm og uro mere effektivt. Det kan også hjælpe på uro og larm, hvis lærerne bruger varierede undervisningsmetoder til at holde eleverne koncentrerede om det faglige indhold. Lærere og elever skal have en klar ide om/plan for hvad timen skal bruges på for at undgå larm og uro. Herudover fremhæves det At lærere ikke skal tage larm og uro som en personlig kritik. Dansk/historie-opgaven, SRO og SRP Der er bred enighed om, at de større skriftlige opgaver er interessante og spændende at arbejde med, og at det er godt at kunne fordybe sig i et emne man selv finder interessant. Det fremhæves som meget positivt, at dansk/historie opgaven er flyttet til 1.g, sådan at der kun er en stor skriftlig opgave i 2.g (SRO). Følgende fremhæves som positivt: Karstens og Helles utrolige hjælpsomhed ifm. større skriftlige opgaver er en stor hjælp for eleverne. 4

5 Vejledning og respons fra lærerne, herunder klare kriterier for de enkelte opgaver og skriftlig feed-back. AT-forløbet i forbindelse med dansk/historie-opgaven opleves som positivt for arbejdet med opgaven. Nogle foreslår at noget lignende kunne gøres i forhold til SRO og SRP. Endvidere angiver eleverne følgende: Forberedelse, disciplin, struktur og overblik er væsentlige i skrivningen af de større opgaver, dog er dette ikke umiddelbart noget skolen kan påvirke, men noget den enkelte elev selv er herre over. Skolens hjemmeside og CG-hæftet Hjemmesiden og CG-hæftet er ikke det, der blev diskuteret mest på søjledagen, dog optræder der nogle væsentlige pointer. Hjemmesiden og CG-hæftet opfylder ikke deres potentialer. Det nævnes fx at flere af billederne i CG-hæftet viser elever, der er gået ud for flere år siden og aktiviteter, der egentlig ikke har noget med undervisningen at gøre. Hjemmesiden og CG-hæftet bør give et bedre indblik i, hvordan det er at gå i gymnasiet ved blandt andet at beskrive de faglige udfordringer og det arbejde, der er forbundet med gymnasiet, samt de afleveringer eleverne bruger meget tid på. Fagbindinger og begrænsninger i valg at fag skal fremgå tydeligt i hæftet, så man er helt klar over, hvilke fag man kan få og ikke få i de enkelte studieretninger. Det skal tydeliggøres hvad det betyder for en studieretning om fagene er på A, B eller C-niveau. Elevstatements omkring gymnasiet, og hvordan det er at gå der kunne inddrages i hjemmesiden og hæftet. F.eks. at det i nogle studieretninger først er i anden halvdel af 2.g og især i 3.g at eleverne for alvor oplever sammenhængen i deres studieretning. Nogle foreslår at hjemmesiden kunne opdeles i afsnit for gamle, nuværende og kommende elever, da det ville gøre den mere brugervenlig. Valgfag Der er nogle der ønsker at der er flere fag at vælge imellem, fx kinesisk, italiensk og retorik, mens andre ønsker flere muligheder for at hæve fag til B-niveau, fx filosofi og de kunstneriske fag. Endelig ønsker nogle en større valgfrihed blandt de naturvidenskabelige fag. 5

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere