Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Nasdaq Copenhagen A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Nasdaq Copenhagen A/S"

Transkript

1 Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Nasdaq Copenhagen A/S

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLERNES GYLDIGHED IKRAFTTRÆDELSEOG ÆNDRING AF REGLERNE ÆNDRING AF REGELSÆT BETINGELSER FOR OBLIGATIONERS OPTAGELSE TIL HANDEL BETINGELSER GENERELLE VILKÅR ANSØGNING MEDDELELSE OM UDBUDDETS FORLØB BETALING TIL BØRSEN OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR UDSTEDERE AF OBLIGATIONER GENERELLE BESTEMMELSER Pligten til informationsgivning Højt informationsniveau Ligelig behandling OFFENTLIGGØRELSE Sprog Tidspunkt for offentliggørelse Offentliggørelse og offentliggørelsesmåde OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR UDSTEDERE DER IKKE ER OMFATTET AF OPLYSNINGSFORPLIGTELSERNE I PUNKT (GENERALKLAUSUL) ANDRE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER Meddelelsens form Meddelelsens indhold Kursrelevante forhold Ændringer i ledelse og revision Optagelse til handel på andre børser Finanskalender Regnskaber og regnskabsmeddelelser Revisionspåtegning Lukning af serier Cirkulerende beløb Opsigelser pr. termin Øvrige oplysninger Generalforsamling 16og obligationsejermøde Offentliggørelse af oplysninger nødvendigt for at sikre markedets ordentlige funktion SÆRLIGE 3.4LØBENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR UDSTEDERE AF REALKREDITOBLIGATIONER, SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER, SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER OG OBLIGATIONER OMFATTET AF 33 A I LOV OM REALKREDITLÅN OG REALKREDITOBLIGATIONER MV E I LOV OM REALKREDITLÅN OG REALKREDITOBLIGATIONER Anvendelsesområde Meddelelsens form Meddelelsens indhold Oplysningsforpligtelser Kursrelevante forhold Ekstraordinær lukning af serier

3 Cirkulerende beløb Opsigelser pr. termin Ekstraordinære indfrielser Udtrækninger Debitormassens sammensætning Ydelsesrækker Ydelsesrækker Andre oplysninger, der skal offentliggøres Ændringer i ledelse og revision Optagelse til handel på andre børser Finanskalender Regnskaber og regnskabsmeddelelser Revisionspåtegning Udtrækninger HJEMMESIDE MEDDELELSE TIL BØRSEN Stamoplysninger Oplysninger til brug for overvågning Orientering af børsen OVERTRÆDELSE DISPENSATION...18

4 Ydelsesrækker Generalforsamling Meddelelse til børsen OVERTRÆDELSE DISPENSATION 22 SKEMA A...23 SKEMA B...24 Indledning Det fremgår af værdipapirhandelslovens 21, at en operatør af et reguleret marked skal fastsætte klare og gennemsigtige regler for optagelse af værdipapirer til handel på det regulerede marked. Reglerne skal sikre, at værdipapirer, der optages til handel, kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, når værdipapirerne er frit omsættelige. I dette regelsæt opfylder NASDAQ OMX Nasdaq Copenhagen A/S (børsen( børsen ) de vilkår, som fremgår af værdipapirhandelslovenværdipapir- handelsloven. Regelsættet indeholder således de præciserede krav, som gælder for at en obligation obliga- tion kan optages til handel på børsen, samt de bestemmelser som regulerer udstedernes informationsgivning oplysningsforpligtelser til markedet og børsen. Reglerne er tilpasset gældende EU-direktiver, såsom Markedsmisbrugsdirektivet, Transparensdi- rektivet EU-lovgivning, såsom forordning for markedsmisbrug ( MAR ), transparensdirektivet og direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). Reglerne for udstedere af obligationer indeholder indledningsvist bestemmelser om reglernes gyldighed samt ikrafttræden. I afsnit 2 findes betingelser for obligationers optagelse til handel, mens obligationsudstederes oplysningsforpligtelser reguleres i afsnit 3. Regler om overtrædelse og dispensation findes i henholdsvis afsnit 4 og 5. Selve regelteksten er skrevet med fed skrift. For at fremme anvendelsen af reglerne efterfølges regelteksten i en række tilfælde af en vejledende tekst. Den vejledende tekst er ikke bindende for udstederen, men udgør blot børsens fortolkning af gældende praksis. Den senest opdaterede version af regelsættet er tilgængelig på børsens hjemmeside ness.nasdaq.com/list/rules-and-regulations/europeanrules/nasdaq-copenhagen 3 Regler for udstedere af obligationer

5 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Reglernes gyldighed Dette regelsæt omhandlende obligationer gælder fra og med den dag, hvor udstederens obligationer optages til handel på børsen, eller den dag udstederen søger om optagelse til handel, samt derefter i løbet af den tid udstederens obligationer er optaget til handel på børsen. 1.2 Ikrafttrædelseog ændring af reglerne Dette regelsæt træder i kraft den 13. juni 2013 juli Samtidig ophæves Regler for udstedere på NASDAQ OMX Nasdaq Copenhagen af 1. juli 2009juni Ændring af regelsæt Børsen kan foretage ændringer til dette regelsæt. Sådanne ændringer skal træde i kraft tidligst 30 dage efter børsen har offentliggjort ændringerne via børsens hjemmeside. I særlige tilfælde kan børsen beslutte, at ændringerne skal træde i kraft hurtigere, såfremt situationen tilsiger dette. 1.4 Fortrolighed Børsen og børsens medarbejdere er underlagt tavshedspligt i henhold til lov om værdipapirhandel. Børsens medarbejdere, som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til, straffes med bøde i henhold til lov om værdipapirhandel 96, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning Betingelserne for Betingelser for obligationers optagelse til handelgælder fortløbende 2.1 Betingelser Betingelserne for optagelse til handel gælder fra det tidspunkt, hvor udstederens værdipafinan- pirer sielle instrumenter 1 optages til handel samt så længe obligationerne er optaget til handel. 2. Betingelser for obligationers optagelse til handel 2.1 Betingelser For at obligationer kan optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S børsen skal udstederen være retsmæssigt stiftet eller på anden måde gyldigt etableret ifølge gældende retsforskrifter på stiftelses- eller etableringsstedet. Udenlandske udstedere af obligationer skal drive virksomhed i overensstemmelse overens- stemmelse med den relevante lovgivning i hjemlandet. 4 Regler for udstedere af obligationer

6 2.1.2 Udsteders obligationer skal: (i) være i overensstemmelse med de retsforskrifter, der gælder på udstederens stiftelsessted, og 1 Finansielle instrumenter betyder et finansielt instrument som defineret i direktiv 2014/65. 5 Regler for udstedere af obligationer

7 (ii) have de nødvendige lovmæssige eller andre godkendelser Ansøgningen om optagelse til handel skal omfatte alle obligationer fra samme udstedelse Obligationerne skal være frit omsættelige. Obligationernes frie omsættelighed er en generel forudsætning for at blive offentligt handlet og noteret på børsen. Hvis lovgivning eller privatretlige kontrakter indskrænker obligationernes omsættelighed, vil sådanne indskrænkninger typisk anses for at begrænse den frie omsættelighed som defineret i denne bestemmelse, og andre foranstaltninger med tilsvarende virkning kan føre til lignende fortolkninger Ved ansøgning om obligationers optagelse til handel på børsen, skal der udarbejdes og offentliggøres informationer, som kan danne grundlag for optagelsen til handel af obligationerne. Hvis et prospekt er påkrævet efter lovgivningen, vil dette danne grundlag for optagelse til handel. Hvor hensynet til investorerne tilsiger det, kan børsen kræve yderligeyderli- re gere oplysninger offentliggjort udover hvad der er indeholdt i prospektet Yderligere påkrævede oplysninger kan indarbejdes i prospekt, endelige vilkår, informationsmate- riale eller offentliggøres på anden måde Udstederens bestyrelse skal sammensættes på en sådan måde, at den afspejler den kompetence og erfaring, som kræves for at lede en udsteder, hvis værdipapirer finansielle instrumenter er optaget til handel, og opfylde dens forpligtelser Udstederens direktion skal have tilstrækkelig kompetence og erfaring i at lede en ud- steder, hvis værdipapirer finansielle instrumenter er optaget til handel, og opfylde sådan en udsteders forpligtelser. Det er en forudsætning for at blive en udsteder, hvis værdipapirer finansielle instrumenter er optaget til handel, at medhan- lemmerne del, at medlemmerne af bestyrelsen samt personer med ledelsesansvar i udstederen har en tilstrækkelig til- strækkelig grad af erfaring og viden om de særlige krav, der stilles til sådanne udstedere. Det er desuden vigtigt, at disse personer forstår de krav og forventninger, der er til sådanne udstedere. Det kræves ikke, at samtlige medlemmer af bestyrelsen skal have en sådan erfaring eller kompetence, men bestykompe- relsen tence, men bestyrelsen skal ud fra en overordnet betragtning være tilstrækkelig kvalificeret. Med hensyn til direk- tionendirektionen, skal som minimum den administrerende direktør og økonomidirektøren være kvalificere- de kvalificerede på dette område. Når børsen vurderer de pågældende personers eller bestyrelsens kvalifikationer, tages tidligere erfaring fra stillinger i udstedere, hvis værdipapirer finansielle instrumenter er eller her været optaget til handel på børhan- sendel på børsen, et andet reguleret marked eller en markedsplads med tilsvarende juridisk status med i over- vejelserneovervejelserne. Anden relevant erfaring kan også være kvalificerende. Det er desuden vigtigt, at direktionen og bestyrelsen kender udsteder og dets virksomhedsområder, og er bekendt med den måde, hvorpå udsteder har struktureret fx de interne kommandoveje, 6 Regler for udstedere af obligationer

8 styring af regnskabsaflæggelse og investor relations samt procedurer for offentliggørelse af lø- 7 Regler for udstedere af obligationer

9 bende og periodiske oplysninger til børsmarkedet. Børsen vil normalt anse medlemmerne af bestyrelsen og direktionen for at være tilstrækkelig bekendte med disse forhold, hvis de har haft deres nuværende stillinger hos udsteder i mindst tre måneder og hvis de har deltaget i udarbejdelsen af mindst en års- eller delårsrapport udsendt af udsteder forud for optagelsen til handel. Det er desuden vigtigt, at alle medlemmerne af bestyrelsen samt personer i ledende stillinger har en generel indsigt i børsmarkedsreglerne, især de regler der vedrører udsteder og dets finansielle instrumenters optagelse til handel. En sådan indsigt kan opnås ved at deltage i et af de seminarer, som jævnligt afholdes af børsen. Personer som er tilstrækkeligt kvalificerede skal bevise dette over for børsen fx ved at fremvise et CV, en bekræftelse fra en godkendt tredjepart eller andet, som kan tilfredsstille børsen. Børsen kræver, at den administrerende direktør er ansat af udsteder. Dette krav kan der ses bort fra i en kortere periode, hvis det er behørigt begrundet Udstederen skal i god tid før optagelsen til handel etablere og opretholde hensigts- mæssige procedurer, kontroller og systemer, herunder systemer og procedurer for regn- skabsaflæggelse, for at kunne opfylde sine oplysningsforpligtelser og give markedet rettidiretti- gedige, pålidelige, nøjagtige og ajourførte oplysninger, som påkrævet af børsen. Udsteder skal have procedurer, som sikrer rettidig formidling af information til børsmarkedet. Procedurerne skal være på plads forud for optagelsen til handel. Udsteder skal desuden have de nødvendige medarbejdere til at analysere regnskabsmateriale, således at de kan kommentere re- sultatudviklingen i eksterne rapporter på en måde, som er relevant for børsmarkedet. For at sikre at udsteder leverer rettidige, pålidelige, nøjagtige og ajourførte oplysninger til markedet, kræver børsen, at en udsteder udarbejder en informationspolitik. En udsteders informationspolitik er et dokument, som hjælper udsteder til hele tiden at levere interne og eksterne oplysninger af høj kvalitet. Informationspolitikken bør formuleres på en sådan måde, at man ikke er afhængig af en enkelt person for at kunne forfølge den, og den bør også udarbejdes således, at den passer til det pågældende selskabs forhold. De oplysninger, der gives til børsmarkedet, skal være korrekte, relevante og pålidelige og skal leveres i overensstemmelse med børsens regler Selvom alle betingelser er opfyldt, kan børsen afslå en ansøgning om optagelse til handel, såfremt den skønner, at optagelsen vil være i modstrid med værdipapirmarkedets og investorernes interesse. En udsteder, som ansøger om optagelse til handel, kan i særlige tilfælde anses for uegnet til opopta- tagelse gelse til handel på trods af, at udstederen opfylder alle betingelserne herfor. Dette kan fx være tilfældet, hvor det vurderes, at optagelse til handel af udstederens værdipapirer finansielle instrumenter vil være til skade for tilliden til værdipapirmarkedet generelt. Hvis en udsteders værdipapirerfinansielle instru- menter, som allerede er op- taget optaget til handel, på trods af at de opfylder alle gældende betingelser, anses for at skade tilliden til værdipapirmarkedet generelt på grund af sine aktiviteter eller sin organisationor- ganisation, kan børsen i sær- lige særlige tilfælde overveje at overføre værdipapirerne til observationslisten observationsli- sten eller at slette værdipapi- rerne de finansielle instrumenter fra handlen. 8 Regler for udstedere af obligationer

10 2.2 Generelle vilkår En udsteder skal acceptere og underskrive Generelle vilkår for optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/Sbør- sen. De generelle vilkår skal være børsen i hænde senest før- ste inden første handelsdag. 2.3 Ansøgning Udstederen skal fremsende en ansøgning om optagelse til handel og eventuelt til officiel notering no- tering på børsen. Ansøgningen skal indeholde oplysning om: - almindelige oplysninger om udstederen og eventuelt baggrunden for ønsket om optagelse optagelse til handel og eventuelt til officiel notering, - anvendelse af provenu, hvis relevant, - oplysninger om lånet, herunder størrelse og anvendelse, og optagelsen til handel og - den eller de pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber eller andre, der på udstederens vegne forestår optagelsen til handel. Som bilag til ansøgningen skal vedlægges: - udkast til de informationer, som skal danne grundlag for optagelsen til handel af obligationerne, jf. pkt , - en konkret, præcis og uddybende redegørelse for, hvorledes udsteder opfylder hver enkelt optagelsesbetingelse, jf. pkt , - tidsplan for optagelsens forløb og eventuelt udbuddets forløb, - kun såfremt stamdata ikke kan fremsendes via fondsportalen.dk, skal udfyldt Oplysoplys- ningsskema til obligationer og eventuelt tillæg om debitorterminer vedlægges som bilag (disse kan rekvireres ved henvendelse til børsen), og - eventuel tegningsblanket. For udstedere, der ikke i forvejen har værdipapirer finansielle instrumenter optaget til handel på børsen, skal end- videre endvidere medfølge regnskaber for de seneste to regnskabsår og udstederens senest registrerere- de gistrerede vedtægter, samt dokumentation for udsteders registrering i Erhvervsstyrelsen el- ler anden registreringsmyndighed. Ved optagelse til handel af obligationer, som udstedes af Staten, skal der alene fremsendes stamdata via fondsportalen.dk. 2.4 Meddelelse om udbuddets forløb Når en udsteder har udbudt obligationer forud for optagelsen til handel, og udbuddet er afsluttet, skal der offentliggøres en meddelelse, hvoraf det fremgår, hvordan udbuddet er forløbet Betaling til børsen OPLYSNINGSSKEMA TIL OBLIGATIONER 9 Regler for udstedere af obligationer

11 1. ISIN - 2. Navn (kursliste) 3. Navn (handelssystem, max. 12 karakterer) 4. Første handelsdag Nominel rente (max. 3 decimaler), 6. Handelsvaluta 7. Udstedelsesvaluta 8. Fast / variabel rentesats (F/V) 9. Konverterbar / inkonverterbar (K/I) 10.Cirkulerende mængde ved Udsteder skal betale til børsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisli- ste for obligationers optagelse til handel (mio.)11. Indekslån (J/N) Hvis Ja: Indekstype (I / IE / IS / IJ / AI / SI) 12. Lånetype nominelle lån (fast, serie, annuitet) Lånetype gældende på debitor- eller kreditorside 13. Delydelser (J/N) (hvis ja, vedlæg bilag) 14. Andelsstørrelse 15. Åbningsdato (første emissionsdag) 16. Lukningsdato (sidste emissionsdag) 17. Første rentetermin 18. Sidste kreditortermin (slutår) Debitorløbetid Første publiceringsdato 21. Første udtrækningstermin Antal terminer pr. år (max. 4) 23. Regler for udstedere af obligationer 1 0

12 24. Antal åbne terminer 25. Beskatning (sort, blå) 26. Renteprincip: FAK/FAK (Obl. Markedskonvention) 30/360 FAK/360 (Pengemarkedskonvention) 27. Registreret VP (J/N) 28. Afdragsprocent (indekslån) - Pkt skal kun udfyldes ved optagelse af udenlandske obligationer samt ved optagelse af danske obligationer, hvis de afviger fra den danske standard (se vejledning). 29. Ex. kupon (dato / antal kalenderdage / børsdage) / / / 30. Antal afviklingsdage (kalenderdage / børsdage) Punkt skal kun udfyldes ved optagelse af nye lånetyper på børsen. Regler for udstedere af obligationer 1 1

13 31. Dato Kurs Bruttorente 34. Korrektionsfaktor 35. Varighed Undertegnede indestår for rigtigheden af ovenstående oplysninger,,,, den 20 Stempel / Underskrift TILLÆG DEBITORTERMINE R Termin Åbningsdato Træknings- Luknings- 1. debitor- Publiceringsberegn.dato dato termin dato 1 / / / / / / / / / / 2 / / / / / / / / / / 3 / / / / / / / / / / 4 / / / / / / / / / / 5 / / / / / / / / / / 6 / / / / / / / / / / 7 / / / / / / / / / / 8 / / / / / / / / / / 9 / / / / / / / / / / 10 / / / / / / / / / / 11 / / / / / / / / / / 12 / / / / / / / / / / Regler for udstedere af obligationer 8

14 3. Oplysningsforpligtelser for udstedere af obligationer 3.1 Generelle bestemmelser Pligten til informationsgivning 3.1 Udstedere, der har obligationer optaget til handel på børsen eller for hvilke, der er indgivet anmodning om optagelse til handel, skal overholde de forpligtelser, der følger af dette af- snit om Oplysningsforpligtelser for udstedere af obligationer.(generalklausul) Højt informationsniveau Udstederne skal i forbindelse med opfyldelsen af deres oplysningsforpligtelser sikre et højt informationsniveau Ligelig behandling Udstederne skal sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om udstederen, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på udstederens obligationer, der er optaget til handel, og skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort. Udstederne skal tilrettelægge deres markedsførings- og informationsaktiviteter med re- spekt af gældende oplysningsforpligtelser og princippet om ligebehandling af investorer og skal ved tilrettelæggelsen og udøvelsen af disse aktiviteter opretholde en høj standard her- for. 3.2 Offentliggørelse Sprog Offentliggørelse af meddelelser skal for danske udstedere ske på dansk. Udenlandske udstedere kan vælge at En udsteder skal offentliggøre meddelelser på dansk, svensk, norsk el- ler engelsk.intern viden i overensstemmelse med artikel 17 i MAR 2. Børsens vejledning vedrørende fortolkning af MAR Artikel 17 i MAR finder anvendelse for udstederes oplysningsforpligtelser af intern viden. Definitionen af intern viden følger fra artikel 7 i MAR. I henhold til artikel 17 i MAR kan en udsteder på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden, hvis alle betingelser i MAR er opfyldt 3. Denne kommentar til reglen i pkt. 3.1 udgør en vejledning om visse forhold og begivenheder som - i henhold til børsens fortolkning - kan udgøre intern viden som defineret i MAR. Formålet med vejledningen er at lette udstederens overholdelse af MAR og formidle børsens fortolkning af udstederens oplysningsforpligtelser i henhold til MAR. Udstederens forpligtelse til at offentliggøre intern viden fremgår af MAR, inklusiv ESMA guidelines og anden lovgivning til implementering, og det er ikke hensigten, at vejledningen til reglen i dette pkt. 3.1 skal pålægge yderligere forpligtelser til at offentliggøre intern viden end udstederens forpligtelser i henhold til MAR. Regler for udstedere af obligationer 9

15 Offentliggørelse af intern viden En udsteder skal sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til intern viden, og udstederen bør derfor sikre, at den interne viden behandles strengt fortroligt, og at ingen tredjemand får adgang til den interne viden før offentliggørelsen. Intern viden må således ikke videregives til analytikere og journalister eller andre, hverken individuelt eller i grupper, uden at den interne viden samtidig offentliggøres i markedet. I visse situationer hvor videregivelse af intern viden sker som led i den videregivende parts normale beskæftigelse, erhverv eller funktion, og hvor den modtagende part er pålagt tavshedspligt, kan det dog være muligt at videregive intern viden før offentliggørelsen. Dette kan eksempelvis vedrøre information til rating-bureauer forud for kreditvurderinger eller til långivere forud for væsentlige kreditbeslutninger. 4 En udsteder kan ikke undgå dets oplysningsforpligtelse ved at indgå aftale med en modtagende part om at konkret information, eller dele af den konkrete information, ikke må videregives. Afgørelsen af, hvad der udgør intern viden, beror på de konkrete omstændigheder, og hvis der opstår tvivl, kan udsteder kontakte børsen og få vejledning. Børsens medarbejdere har tavshedspligt. Udsteder er dog i sidste instans ansvarlig for opfyldelsen af oplysningsforpligtelserne i henhold til MAR og dette regelsæt. Hvorvidt et forhold kan udgøre intern viden, beror bl.a. på: det forventede omfang af beslutningen, forholdet eller omstændighederne sammenholdt med udsteders samlede aktiviteter; 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug 3 For yderligere information herom henvises til ESMA s regulatory technical standards ( RTS ) [.] 4 For yderligere information om market soundings henvises til [ ] Regler for udstedere af obligationer 10

16 oplysningens relevans for de bestemmende faktorer for kursen på udsteders finansielle in- strumenter; og alle andre markedsvariabler, som kan påvirke kursen på de finansielle instrumenter. Opmærksomheden henledes endvidere på reguleringen i MAR 5, hvorefter et midlertidigt skridt i en langstrakt proces kan udgøre intern viden. Såfremt udsteder har fået oplysningerne fra en ekstern part, kan kildens pålidelighed også tages i betragtning. Det har også betydning, hvorvidt tilsvarende oplysninger tidligere har haft en mærkbar betydning for kursdannelsen, eller om udsteder selv har behandlet tilsvarende omstændigheder som intern viden. Dette forhindrer naturligvis ikke udstederene i at ændre deres oplysningspolitik, men inkonsekvent behandling af oplysninger skal undgås. Udstederen skal som udgangspunkt offentliggøre oplysninger, som hvis disse blev offentliggjort, ville kunne få en væsentlig indvirkning på prisdannelsen på udstederens finansielle instrumenter. Det kræves ikke, at der faktisk sker ændringer i kursen på de finansielle instrumenter. Hvad der kan antages at have betydning for kursen på en udsteders finansielle instrumenter, kan variere og bør bestemmes i forhold til hvert enkelt selskab, hvor man bl.a. tager den historiske kursudvikling, den relevante branche og de aktuelle markedsforhold i betragtning. Børsen anbefaler, at alle danske udstedere også offentliggør meddelelser på engelsk. Den en- gelsksprogede meddelelse skal tilstræbes offentliggjort samtidig med den danske Tidspunkt for offentliggørelse og metodik En udsteder skal informere offentligheden hurtigst muligt om intern viden, der direkte vedrører udstederen og/eller det finansielle instrument. Udstederen skal sikre, at den interne viden offentliggøres på en måde, der giver offentligheden hurtig adgang og mulighed for komplet, korrekt og rettidig vurdering af oplysningerne. Udstederen må ikke kombinere videregivelse af intern viden til offentligheden med markedsføring af sine aktiviteter. Oplysninger fra udsteder skal afspejle udsteders aktuelle situation og må ikke være vildledende eller unøjagtige. Oplysningerne bør indeholde tilstrækkelig information til at kunne vurdere oplysningerne samt disses betydning for prisen på udsteders finansielle instrumenter. Udeladelse af oplysninger kan gøre meddelelsen unøjagtig og vildledende. De vigtigste oplysninger i en meddelelse bør præsenteres i begyndelsen af meddelelsen. Hver meddelelse fra udsteder skal have en overskrift, som angiver indholdet af meddelelsen. Offentliggørelse af oplysninger omfattet af disse regler skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Offentliggørelse af oplysninger kan udsættes i henhold til gældende national lovgivning. Væsentlige ændringer i allerede offentliggjorte oplysninger skal offentliggøres så hurtigt som muligt. Rettelser i oplysninger offentliggjort af udstederen skal offentliggøres, så snart fejlen er konstateret, medmindre den er ubetydelig. Formålet med dette krav er at sikre, at alle markedsdeltagere får adgang til de samme oplysninger samtidigt. Kravet om hurtigst muligt at informere markedet betyder, at der kun må gå ganske kort tid fra en beslutning er taget eller en begivenhed er indtruffet og til offentliggørelse finder Regler for udstedere af obligationer 11

17 sted. Offentliggørelse må alene afvente den tid, der er nødvendig for at indsamle og offentliggøre oplysningerne. Oplysningerne skal samtidig være så gennemarbejdede, at de er tilstrækkeligt fyldestgørende. Selv om der normalt udarbejdes udkast til meddelelser forud for en planlagt beslutningstagning, kræver reglerne ikke, at der offentliggøres en meddelelse fx under et igangværende bestyrelsesmøde eller andre beslutningsprocesser. Offentliggørelse kan finde sted efter mødets afslutning. Ifølge disse regler er det ikke muligt at give kursrelevante oplysninger Det er ikke muligt at videregive intern viden på fx generalforsamlinger eller analytikermøder, uden at sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Såfremt ud- stederen udsteder planlægger at give sådanne oplysninger på sådan et møde, skal udstederen udsteder senest samti- dig samtidig hermed offentliggøre oplysningerne i en meddelelse i overensstemmelse med pktden interne viden I henhold til national lovgivning er det i visse tilfælde muligt at udsætte offentliggørelse af kursrelevante oplysninger. I så fald skal udstederen sikre sig, at alle gældende nationale regler vedrørende udsættelse overholdes. Ændringer og korrektion af tidligere offentliggjorte oplysninger 5 MAR art. 7, stk. 3. Regler for udstedere af obligationer 12

18 Når en udsteder offentliggør væsentlige ændringer til allerede offentliggjorte oplysninger, skal sådanne ændringer offentliggøres gennem de samme distributionskanaler som tidligere. Korrektion af fejl i udsteders tidligere offentliggjorte oplysninger skal, efter fejlen er opdaget, hurtigst muligt offentliggøres, undtagen hvis fejlen er uvæsentlig. Hvis der er ændringer til oplysninger i en regnskabsmeddelelse eller en årsrapport, er det normalt ikke nødvendigt at gentage hele regnskabsmeddelelsen regn- skabsmeddelelsen eller årsrapporten, men ændringerne kan offentliggøres offentliggøres i en meddelelse, som distribueres på samme måde som regnskabsmeddelelsen eller årsrapporten blev distribueret Offentliggørelse og offentliggørelsesmåde Oplysninger, som skal offentliggøres på baggrund af dette regelsæt, skal offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige på et ikke-diskriminerende grundlag. Oplysninger, som skal offentliggøres, skal af overvågningshensyn desuden indsendes til børsen senest samtidig med offentliggørelsen på den af børsen anførte måde. Meddelelser skal indeholde oplysninger om tidspunkt og dato for offentliggørelse, udstederens navn og hjemmeside, kontaktperson samt telefonnummer. De vigtigste oplysninger i meddelelsen skal tydeligt fremgå i begyndelsen af meddelelsen. Alle meddelelser fra en udsteder skal i overskriften anføre, hvad meddelelsen handler om. Formålet med dette krav er at sikre, at alle markedsdeltagere har adgang til de samme oplysninger samtidigt. Oplysningerne skal indsendes elektronisk til børsen på den af børsen anførte måde. Hvis der er behov for hjælp med hensyn til praktik omkring offentliggørelse, kan udstederen kontakte børsen. Udstederne skal fremsende alle offentliggjorte oplysninger til børsen. Oplysningerne fremsendes til børsen via GlobeNewswire på eller via en service provider. 3.3 Oplysningsforpligtelser for udstedere der ikke er omfattet af oplysningsforpligtelserne i punkt Meddelelsens form I overskriften anføres, hvilken type meddelelse, der er tale om. Det skal af hver enkelt side fremgå, hvor mange sider meddelelsen omfatter, hvilken slags meddelelse det drejer sig om, og hvilken udsteder meddelelsen vedrører. Alle meddelelser skal, medmindre de er korte eller af teknisk karakter, indledes med et resumé, og væsentlige informationer skal altid gives først Meddelelsens indhold Meddelelser fra udstedere skal være nøjagtige, tydelige og fyldestgørende. De skal for- muleres på en måde, der giver umiddelbart grundlag for at forstå indholdet og vurdere be- tydningen af den givne information. Hvor det er relevant skal meddelelsen indeholde ud- stederens egen vurdering af konsekvenserne af den givne information Kursrelevante forhold Regler for udstedere af obligationer 13

19 En udsteder skal hurtigst muligt offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. I dette regelsæt betyder kursrelevante oplysninger oplysninger, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på udstederens værdipapirer i henhold til national lovgivning. Denne bestemmelse finder anvendelse i situationer, hvor der kræves offentliggørelse af oplysninger, som ikke er dækket af andre bestemmelser i dette regelsæt. 3.2 Andre oplysningsforpligtelser Dette pkt. 3.2 indeholder yderligere oplysningsforpligtelser, der supplerer kravene i artikel 17 i MAR. Det betyder, at oplysninger anført i dette pkt. 3.2 altid skal offentliggøres, uanset om den konkrete oplysning udgør intern viden i henhold til MAR. Oplysninger, der skal offentliggøres i overensstemmelse med dette afsnit, skal, uanset om oplysningen anses som intern viden, offentliggøres på samme måde som intern viden omtalt under pkt. 3.1 medmindre andet fremgår af dette regelsæt Ændringer i ledelse og revision Alle ændringer i udstederens bestyrelse og direktion, væsentlige ændringer i den ledende medarbejderstab, samt til- og fratræden af revisorer tilknyttet udstederen skal hurtigst muligt offentliggøres. Forslag til ændringer og faktiske ændringer i udsteders bestyrelse og øvrige ledelse skal offentliggøres. Meddelelser om et nyt direktionsmedlem skal indeholde oplysninger om den pågældendes tidligere beskæftigelse og eventuelle nuværende væsentlige bestyrelsesposter. Meddelelser om et nyt bestyrelsesmedlem skal indeholde eller et nyt medlem af den øvrige ledelse skal in- deholde relevante oplysninger om den pågældendes hovedbeskæftigelse og eventuelle andre nuværende væsentlige bestyrelsespostererfaring og tidligere beskæftigelse. Til- og fratræden af udsteders revisorer skal desuden offentliggøres. Meddelelser om et nyt bestyrelsesmedlem eller et nyt medlem af den øvrige ledelse skal indeholde relevante oplysninger om den pågældendes erfaring og tidligere beskæftigelse. Sådanne relevante oplysninger omfatter fx oplysning om den pågældendes tidligere og nuværende ledelsesposter samt relevant uddannelse. Afhængig af udsteders organisation kan forskellige personer og stillinger anses for at være væsentlige. Ændringer i en udsteders bestyrelse og øvrig ledelse (den øvrige ledelse udgør som minimum udsteders direktion og chief financial officer) vil altid være væsentlige. Andre ændringer i udsteders ledelse kan tillige være væsentlige og skal således offentliggøres. Dette kan eksempelvis være ændringer i betydningsfulde datterselskabers ledelser eller andre medarbejdere med væsent- lige kompetencer. Vigtigheden af ledelsen afhænger fra værdipapirmarkedets synsvinkel ofte af udsteders aktiviteter og organisation Optagelse til handel på andre børser Søger en udsteder, hvis obligationer er optaget til handel på børsen, disse obligationer opopta- taget get til handel på et andet reguleret marked, skal dette hurtigst muligt offentliggøres. Det skal endvidere offentliggøres, om ansøgningen imødekommes eller afslås. Regler for udstedere af obligationer 14

20 Bliver en udsteder bekendt med, at dens obligationer optaget til handel på børsen ligeledes optages til handel og handles på et andet marked, skal udstederen hurtigst muligt offentliggøre meddelelse herom. Udstedere, hvis obligationer er optaget til handel på udenlandske regulerede markeder, skal offentliggøre de samme oplysninger, som skal offentliggøres ifølge de offentliggørelseskravoffentliggørelseskrav, der gælder for obligationer optaget til handel i det pågældende land, senest samti- dig samtidig med offentliggørelsen af disse. Oplysningerne skal offentliggøres samtidig på alle mar- kedermarkeder. De ovennævnte oplysninger samt oplysning om optagelse til handel på andre regulerede markeder mar- keder skal medtages i årsrapporten Finanskalender En udsteder skal inden udgangen af første måned af hvert regnskabsår offentliggøre en finanskalender, der skal indeholde en angivelse af de forventede datoer, for hvornår i det pågældende på- gældende regnskabsår udstederen forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser og årsrapportårs- rapport, samt for hvornår udstederen forventer at afholde ordinær generalforsamling. Såfremt udstederen ændrer de i finanskalenderen offentliggjorte datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og årsrapport, skal udstederen senest en uge før den pågældende dag meddele hvilken dato, der nu forventes at ske offentliggørelse. Såfremt udstederen ændrer den i finanskalenderen offentliggjorte dato for afholdelse af ordinær or- dinær generalforsamling, skal dette hurtigst muligt offentliggøres Regnskaber og regnskabsmeddelelser Al regnskabsaflæggelse skal ske i henhold til gældende regnskabslovgivning. Hvis udstederen ikke offentliggør en årsrapport inden tre måneder efter regnskabsårets udløb, skal udstederen offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse. Såfremt årsregnskabsmeddelelsen er baseret på et urevideret ikke-revideret regnskab, skal den offentligoffent- gøres liggøres senest to måneder efter udløbet af regnskabsperioden. Alternativt, hvis årsregn- skabsmeddelelsen er baseret på et revideret regnskab, skal den offentliggøres senest tre måneder må- neder efter udløbet af regnskabsperioden. Hvis udstederen ikke offentliggør en årsregn- skabsmeddelelse, skal årsrapporten offentliggøres senest tre måneder efter udløbet af regnskabsåretregn- skabsåret. Delårsrapporter skal offentliggøres inden for to måneder efter udløbet af regnskabsperioden, og det skal oplyses, om de er reviderede, har været genstand for review, eller om de er urevideredeikke-reviderede Revisionspåtegning Revisionspåtegningen er en del af årsrapporten. Udstederen skal dog hurtigst muligt ofoffent- fentliggøre liggøre enhver revisionspåtegning, som ikke er i standard format, eller Regler for udstedere af obligationer 15

21 som er modifi- ceretmodificeret. Regler for udstedere af obligationer 16

22 En revisionspåtegning skal i dette afsnit anses for modificeret eller ikke i et standardformat, hvis revisor har forsynet påtegningen med en supplerende oplysning, eller hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis der er tale om en afkræftende konklusion, eller hvis en konklusion ikke kan udtrykkes Lukning af serier Når der træffes beslutning om hel eller delvis lukning af en serie, skal der hurtigst muligt offentliggøres en meddelelse herom. Dette krav gælder dog ikke for de under pkt. 3.3 omfattede udstedere Cirkulerende beløb Udstedere skal løbende offentliggøre det nominelle cirkulerende beløb pr. serie Opsigelser pr. termin Udstedere af CMO er skal i forbindelse med hver udtrækning offentliggøre størrelsen af de samlede udtrækninger. Skema A indeholder de nærmere bestemmelser om indholdet af oplysninger om udtrækninger pr. termin i forbindelse med levering af disse til børsen Øvrige oplysninger Såfremt en udsteder bliver opmærksom på uoverensstemmelser mellem sine egne beregberegnin- ninger ger af effektive renter, varighed og lignende på sine egne serier og de beregninger, der foretages fore- tages og offentliggøres af børsen, skal udstederen hurtigst muligt meddele dette til bør- sen.børsen. Udstedere af CMO er skal offentliggøre information om collateralsammensætningen på de samhørende CMO-trancher. Skema B indeholder de nærmere bestemmelser om indholdet af oplysningerne i forbindelse med levering heraf til børsen. Udstedere af CBO er skal ved optagelsen elektronisk levere information om collateral- sammensætningen på de samhørende CBO-trancher til børsen Generalforsamling og obligationsejermøde Indkaldelse til generalforsamling og obligationsejermøde skal offentliggøres. En udsteder skal desuden offentliggøre information om beslutninger truffet på generalforsamlingen og eventuelle obligationsejermøder, medmindre sådan beslutning er uvæsentlig. Dette krav gælder uanset om en sådan beslutning er i overensstemmelse med det tidligere offentliggjorte forslag. Såfremt generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om et specifikt emne på et senere tidspunkt, skal en sådan beslutning truffet af bestyrelsen offentliggøres, medmindre beslutningen er uvæsentlig. Regler for udstedere af obligationer 17

23 Indkaldelse til generalforsamling og obligationsejermøde skal altid offentliggøres. Dette gælder uafhængigt af, om indkaldelsen indeholder intern viden, om en indkaldelse vil blive sendt til investorerne pr. post eller offentliggøres på anden måde, f.eks. i en avis, og uafhængigt af om visse af informationerne indeholdt i indkaldelsen tidligere er blevet offentliggjort i henhold til disse regler. Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen eller obligationsejere, som indeholder intern viden, skal i henhold til MAR offentliggøres hurtigst muligt. Dette betyder, at forslag der indeholder intern viden, skal offentliggøres hurtigst muligt, uanset om indholdet af forslaget senere vil blive en del af indkaldelsen. En indkaldelse må ikke offentliggøres senere, end indkaldelsen sendes eksempelvis til en avis med henblik på offentliggørelse heri. Regler for udstedere af obligationer 18

24 Selvom en indkaldelse ikke indeholder intern viden, skal indkaldelsen generelt offentliggøres på samme tidspunkt, som en annonce er sendt til en avis. Der kan dog være situationer, hvor visse informationer stadig er udestående, hvor et udkast sendes til en avis. I en sådan situation kan offentliggørelse afvente færdiggørelsen af indkaldelsen. Indkaldelsen skal dog altid offentliggøres aftenen før offentliggørelsen sker i en avis, og før den er gjort tilgængelig på udsteders hjemmeside. Uvæsentlige beslutninger er fx forhold af teknisk karakter. Såfremt en udsteder planlægger at videregive intern viden på generalforsamlingen eller obligationsejermødet, skal udsteder offentliggøre en meddelelse, som er tilgængelig for alle investorer, senest samtidig med, at oplysningerne gives på generalforsamlingen eller obligationsejermødet. Efter generalforsamlingens eller obligationsejermødets afholdelse skal der hurtigst muligt offentliggøres en meddelelse indeholdende oplysninger om trufne beslutninger medmindre en beslutning er uvæsentlig. Dette krav gælder uanset, om en sådan beslutning er i overensstemmelse med det allerede offentliggjorte forslag Offentliggørelse af oplysninger nødvendigt for at sikre markedets ordentlige funktion Hvis børsen finder, at særlige omstændigheder, der resulterer i betydelig usikkerhed om udsteder eller prisfastsættelsen af udsteders finansielle instrumenter, foreligger, og at yderligere oplysninger derfor er nødvendige, for at børsen kan sikre en redelig, velordnet og effektiv handel med udsteders finansielle instrumenter, kan børsen pålægge udstederen at offentliggøre relevante oplysninger til markedet. Dette krav gælder, uanset om visse oplysninger ikke anses for intern viden. Ved at kræve at udsteder offentliggør nødvendige oplysninger, kan børsen undlade, at overføre udsteders finansielle instrumenter til observationslisten eller suspendere handlen med udsteders finansielle instrumen- ter, når særlige omstændigheder foreligger, der resulterer i betydelig usikkerhed om udsteder el- ler prisfastsættelsen af udsteders finansielle instrumenter. Senest ved indkaldelsen til en generalforsamling skal indkaldelsen med samtlige forslag offentliggøres. Når der er truffet beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal dette hurtigst muligt offentliggøres. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal årsagen hertil angives. Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse skal der offentliggøres en meddelelse om forløbet heraf, indeholdende oplysning om trufne beslutninger. Fremkommer der på generalforsamlingen væsentlige oplysninger, som ikke i forvejen er offentliggjort, skal der hurtigst muligt offentliggøres meddelelse herom. Hvis udstederen på forhånd har kendskab til, at der på generalforsamlingen vil fremkomme oplysninger af betydning for kursdannelsen, eksempelvis oplysninger om ændrede forventninger til udviklingen for et regnskabsår eller oplysninger om udstederens økonomiske forhold i den for- løbne del af regnskabsåret, skal en meddelelse indeholdende disse oplysninger offentliggøres se- nest samtidig med generalforsamlingens begyndelse. Udstederen kan i særlige tilfælde, herunder hvis dette undtagelsesvis ikke er muligt, tage kontakt til børsen med Regler for udstedere af obligationer 19

25 henblik på at tilrettelægge offentliggørelsen af meddelelsen Løbende Særlige løbende oplysningsforpligtelser for udstedere af realkreditoblirealkre- gationerditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditreal- obligationer kreditobligationer og obligationer omfattet af 33e i Lov om realkreditlån 33 a i lov om real- kreditlån og realkreditobligationer mv Anvendelsesområde Udstedere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realrealkre- kreditobligationer ditobligationer og obligationer omfattet af 33e i Lov 33 a i lov om realkreditlån og realkreditobrealkreditobliga- ligationer m.v. er ikke omfattet af tioner mv. er udover oplysningsforpligtelserne i kapitel og 3.2 i nærværende reregelsæt omfattet af særlige løbende oplysningsforpligtelser, som er beskrevet i dette kapitel 3.3. Ud- Regler for udstedere af obligationer 20

26 gelsæt. Udstedere stedere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer realkredit- obligationer og obligationer omfattet af 33e i Lov 33 a i lov om realkreditlån og realkrerealkreditobligatio- ditobligationer ner mv. skal på dette område i stedet også følge nærværende dette kapitel , der indeholder regler om sådanne udstederes oplysningsforpligtelser, andre oplysninger, der skal offentoffentliggøres, og indberet- liggøres, og indberetninger ninger til børsen. En oplysning, der skal offentliggøres efter afsnittet Oplysningsforpligtelser kan være omfattet af definitionen af kursrelevante forholdintern viden, mens oplysninger, der skal offentliggøres efter afsnittet Andre oplysninger, der skal offentliggøres, som udgangspunkt ikke vil være omfattet af defini- tionen af kursrelevante definitionen af intern viden forhold for udstedere af realkreditobligationer, eks. finanskalenderen og oplysninger om ændringer i et realkreditinstituts ledelse. Udsteder skal dog i alle tilfælde overholde oplys- ningsforpligtelserne i kapitel 3.1 og Meddelelsens form I overskriften anføres, hvilken type meddelelse, der er tale om. Det skal af hver enkelt side fremgå, hvor mange sider meddelelsen omfatter, hvilken slags meddelelse det drejer sig om, og hvilken udsteder meddelelsen vedrører. Alle meddelelser skal, medmindre de er korte eller af teknisk karakter, indledes med et resumé, og væsentlige informationer skal altid gives først Meddelelsens indhold Meddelelser fra udstederne skal være nøjagtige, tydelige og fyldestgørende. De skal for- muleres på en måde, der giver umiddelbart grundlag for at forstå indholdet og vurdere be- tydningen af den givne information. Hvor det er relevant skal meddelelsen indeholde ud- stederens egen vurdering af konsekvenserne af den givne information Oplysningsforpligtelser Kursrelevante forhold En udsteder skal hurtigst muligt offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. I dette regelsæt betyder kursrelevante oplysninger oplysninger, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på udstederens værdipapirer i henhold til national lovgivning. Denne bestemmelse finder anvendelse på situationer, hvor der kræves offentliggørelse af oplysninger, som ikke er dækket af andre bestemmelser i dette regelsæt Ekstraordinær lukning af serier Når der træffes beslutning om ekstraordinær lukning af en serie, skal der hurtigst muligt offentliggøres en meddelelse herom Cirkulerende beløb Udstedere skal løbende offentliggøre det nominelle cirkulerende beløb pr. serie Opsigelser pr. termin Regler for udstedere af obligationer 21

27 Udstedere skal offentliggøre oplysninger om opsigelser pr. termin for alle konverterbare obligationsserierob- ligationsserier. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside ness.nasdaq.com/list/rules-and- Regulations/European-rules/nasdaq-copenhagen Ekstraordinære indfrielser Udstedere skal offentliggøre oplysninger om samlede ekstraordinære indfrielser for alle konverterbare obligationsserier. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside Udtrækninger Udstedere skal for alle konverterbare obligationsserier i forbindelse med hver udtrækning offentliggøre størrelsen af de samlede udtrækninger, herunder hvor stor en del af disse, der skyldes ekstraordinære indfrielser. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside Debitormassens sammensætning Udstedere skal offentliggøre oplysninger om debitormassens sammensætning for alle konverterbare obligationsserier. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside Ydelsesrækker Udstedere skal offentliggøre oplysninger om ydelsesrækker for alle konverterbare annui- tets-, indeks- og serielån. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside Andre oplysninger, der skal offentliggøres Ændringer i ledelse og revision Alle ændringer i udstederens bestyrelse og direktion, væsentlige ændringer i den ledende medarbejderstab, samt til- og fratræden af revisorer tilknyttet udstederen skal hurtigst muligt offentliggøres. Meddelelser om et nyt direktionsmedlem skal indeholde oplysninger om den pågældendes tidligere beskæftigelse og eventuelle nuværende væsentlige bestyrelsesposter. Meddelelser om et nyt bestyrelsesmedlem skal indeholde oplysninger om den pågældendes hovedbeskæftigelse og eventuelle andre nuværende væsentlige bestyrelsesposter Optagelse til handel på andre børser Søger en udsteder, hvis obligationer er optaget til handel på børsen, disse obligationer optaget til handel på et andet reguleret marked end børsen, skal dette hurtigst muligt offentliggøres. Det skal endvidere offentliggøres, om ansøgningen imødekommes eller afslås. Bliver en udsteder bekendt med, at dens obligationer optaget til handel på børsen ligeledes optages til handel og handles på et andet marked, skal udstederen hurtigst muligt offentliggøre meddelelse herom. Udstedere, hvis obligationer er optaget til handel på udenlandske regulerede markeder, skal offentliggøre de samme oplysninger, som skal offentliggøres ifølge de offentliggørel- Regler for udstedere af obligationer 22

28 seskrav, der gælder for obligationer optaget til handel i det pågældende land, senest samtidig med offentliggørelsen af disse. Oplysningerne skal offentliggøres samtidig på alle markeder. De ovennævnte oplysninger samt oplysning om optagelse til handel på andre regulerede markeder skal medtages i årsrapporten Finanskalender En udsteder skal inden udgangen af første måned af hvert regnskabsår offentliggøre en finanskalender, der skal indeholde en angivelse af de forventede datoer, for hvornår i det pågældende regnskabsår udstederen forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser og årsrapport, samt for hvornår udstederen forventer at afholde ordinær generalforsamling. Såfremt udstederen ændrer de i finanskalenderen offentliggjorte datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og årsrapport, skal udstederen senest en uge før den pågældende dag meddele hvilken dato, der nu forventes at ske offentliggørelse. Såfremt udstederen ændrer den i finanskalenderen offentliggjorte dato for afholdelse af ordinær generalforsamling, skal dette hurtigst muligt offentliggøres Regnskaber og regnskabsmeddelelser Al regnskabsaflæggelse skal ske i henhold til gældende regnskabslovgivning. Hvis udstederen ikke offentliggør en årsrapport inden tre måneder efter regnskabsårets udløb, skal udstederen offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse. Såfremt årsregnskabsmeddelelsen er baseret på et urevideret regnskab, skal den offentliggøres senest to måneder efter udløbet af regnskabsperioden. Alternativt, hvis årsregnskabsmeddelelsen er baseret på et revideret regnskab, skal den offentliggøres senest tre måneder efter udløbet af regnskabsperioden. Hvis udstederen ikke offentliggør en årsregn- skabsmeddelelse, skal årsrapporten offentliggøres senest tre måneder efter udløbet af regnskabsåret. Delårsrapporter skal offentliggøres inden for to måneder efter udløbet af regnskabsperioden, og det skal oplyses, om de er reviderede, har været genstand for review, eller om de er ureviderede Revisionspåtegning Revisionspåtegningen er en del af årsrapporten. Udstederen skal dog hurtigst muligt of- fentliggøre enhver revisionspåtegning, som ikke er i standard format, eller som er modifi- ceret. En revisionspåtegning skal i dette afsnit anses for modificeret eller ikke i et standardformat, hvis revisor har forsynet påtegningen med en supplerende oplysning, eller hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis der er tale om en afkræftende konklusion, eller hvis Regler for udstedere af obligationer 23

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S Nasdaq Copenhagen A/S 03-07-2016 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 4 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 4 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 4 1.3 ÆNDRING AF REGELSÆT... 4 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-0706-20092013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S Nasdaq Copenhagen A/S 03-01-2018 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 1.3 ÆNDRING AF REGELSÆT... 5 1.4 FORTROLIGHED...

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq OMXNASDAQ Copenhagen A/S

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq OMXNASDAQ Copenhagen A/S Nasdaq OMXNASDAQ Copenhagen A/S 01-06-2013 03-07-2016 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 5 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 6 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 6 1.3 ÆNDRING AF REGELSÆT...

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S Nasdaq Copenhagen A/S 03-07-201601-2018 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...53 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER...64 1.1 REGLERNES GYLDIGHED...64 1.2 IKRAFTTRÆDELSE...64 1.3 ÆNDRING AF REGELSÆT...64 2. BETINGELSER

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017

Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017 Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017 Regler for udstedere af UCITS-andele 1 INDLEDNING... 5 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 1.1 Reglernes anvendelse... 6 1.2 Ikrafttrædelse...

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Regler for Udstedere af Alternative Investeringsfondsandele (AIF ere) Nasdaq Copenhagen A/S 5. september 2016

Regler for Udstedere af Alternative Investeringsfondsandele (AIF ere) Nasdaq Copenhagen A/S 5. september 2016 Regler for Udstedere af Alternative Investeringsfondsandele (AIF ere) Nasdaq Copenhagen A/S 5. september 2016 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier

OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier Indhold Indhold... 2 1 GENERELLE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER... 3 1.1 Generalklausul... 3 1.2 Korrekte og relevante oplysninger... 5 1.3

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Regler for udstedere af aktier Nasdaq Copenhagen

Regler for udstedere af aktier Nasdaq Copenhagen Nasdaq Copenhagen 03-01-2018 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 1.3 ÆNDRING AF REGELSÆT... 5 1.4

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.2 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S 30-12-2009 Aktier Indholdsfortegnelse 1 Almindelige bestemmelser... 5 1.1 Reglernes gyldighed... 5 1.2 Ikrafttrædelse og ændring af reglerne... 5 2 Betingelser for aktiers optagelse

Læs mere

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Nye oplysningsforpligtelser DIRF medlemsmøde Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008 Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning af selskaberne Nye oplysningsforpligtelser Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning

Læs mere

INSIDERLISTER. Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

INSIDERLISTER. Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK INSIDERLISTER Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 AGENDA 1. Centrale bestemmelser i Markedsmisbrugsforordningen Intern viden Oplysningspligten Udsættelsesadgangen

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Regler for udstedere af aktier Nasdaq Copenhagen 26-11-2015

Regler for udstedere af aktier Nasdaq Copenhagen 26-11-2015 Nasdaq Copenhagen 26-11-2015 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS OPTAGELSE

Læs mere

INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S

INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S A. INDLEDNING Værdipapirhandelsloven (VPHL), Selskabsloven og "Regler for udstedere af aktier på Nasdaq OMX Copenhagen A/S 26-11-2015

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Regler for udstedere af aktier Nasdaq Copenhagen

Regler for udstedere af aktier Nasdaq Copenhagen Nasdaq Copenhagen 03-07-2016 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 1.3 ÆNDRING AF REGELSÆT... 5 1.4

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-10-20116-2013 Formatted: Not Highlight

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-10-20116-2013 Formatted: Not Highlight NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-10-20116-2013 Formatted: Not Highlight AKTIER... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 443 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Politik for Investor Relations (Informationspolitik)

Politik for Investor Relations (Informationspolitik) Sagsnr. 12271 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Politik for Investor Relations (Informationspolitik) 1. Lovgrundlag Denne politik for Danske Andelskassers Bank A/S

Læs mere

Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S

Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af I forbindelse med offentliggørelse af offentliggøres

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Regler for udstedere af aktier Nasdaq Copenhagen

Regler for udstedere af aktier Nasdaq Copenhagen Nasdaq Copenhagen 033-017-20186 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 5 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 6 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 6 1.3 ÆNDRING AF REGELSÆT... 6

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S side 1 af 6 Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Indhold: 1 Bestyrelsens sammensætning... side 2 2 Bestyrelsens kompetencer... side 2 3 Bestyrelsesmøder,

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere