3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN"

Transkript

1 CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2003 som ændret ved lov nr af 22. december 2004, Kapitel 10, og gælder for alle medlemmerne af bestyrelse og direktion i Codan A/S og dets datterselskaber i Danmark og udlandet, og alle ledende medarbejdere i Codan A/S og dets datterselskaber i Danmark samt særligt betroede medarbejdere i Codan-koncernens datterselskaber i udlandet, som er blevet særskilt pålagt at overholde disse regler. 1.2 Som Bilag 1 er vedhæftet fortegnelse over personer, som i medfør af lov om værdipapirhandel 28 a 1 ), i kraft af deres tilhørsforhold til Codan A/S anses at have adgang til intern viden. Som Bilag 3 er vedhæftet fortegnelse over personer, som i øvrigt regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden. Bilag 3 udarbejdes og ajourføres løbende af Nordisk Økonomi og føres af Direktionssekretariatet. 2. INTERN VIDEN 2.1 Ved Intern Viden forstås ikke-offentliggjorte, specifikke oplysninger om Codan A/S og/eller dets datterselskaber og associerede selskaber, og om aktier heri og markedsforhold vedrørende disse, som må antages mærkbart at kunne få betydning for kursdannelsen på Codan A/S aktier, hvis oplysningerne blev offentliggjort. I almindelighed anses oplysninger for offentliggjorte, når meddelelse herom er fremsendt til Københavns Fondsbørs og videresendt af Københavns Fondsbørs. 2.2 Der foreligger ingen præcis eller udtømmende afgrænsning af, hvornår oplysninger er af en sådan karakter, at de må antages at kunne få betydning for kursdannelsen, således at ikke-offentliggjorte oplysninger herom må karakteriseres som Intern Viden. Specifikke oplysninger er oplysninger, der a) vedrører forhold, der foreligger eller med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge, eller en begivenhed, der er indtrådt eller med rimelighed kan forventes at indtræde, og 1) Se vedhæftede Bilag 2. 1/5

2 b) er tilstrækkelig præcise til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de pågældende begivenheders eller forholds forventede indvirkning på kursdannelsen på de pågældende værdipapirer. Oplysninger, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, er oplysninger, som en fornuftig investor må antages at ville benytte som en del af grundlaget for sine investeringsbeslutninger. Følgende typeforhold kan anføres til eksemplifikation: - Forslag om udbytte. - Væsentlige ændringer i forventet indtjening, herunder konkrete muligheder for væsentlige gevinster eller tab på investeringsaktiver. - Forslag om kapitalforhøjelse, herunder fondsaktieudstedelse. - Fremsættelse af købs- eller overtagelsestilbud. - Forslag om fusion. - Overdragelse af væsentlige aktiver. - Væsentlige ændringer i selskabsstrukturen. - Viden om tredjemands planer om at købe eller sælge en betydelig mængde af selskabets aktier. 2.3 Såfremt planer, hvorom man måtte have kendskab, ikke er så vidt fremskredne, at der er rimelig udsigt til, at de gennemføres, må det antages, at en videregivelse af oplysninger herom med korrekt angivelse af den dermed forbundne usikkerhed, ikke vil være i strid med forbudet om viderebringelse af Intern Viden. Det må imidlertid understreges, at der af hensyn til fortrolighedspligten over for selskabet alligevel ikke må ske viderebringelse af sådanne oplysninger. 3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN 3.1 Den, der er i besiddelse af Intern Viden, uanset denne viden ikke er erhvervet uretmæssigt, må ikke videregive denne viden til andre, medmindre det sker som et normalt led i den pågældendes beskæftigelse, erhverv eller funktion og sker til medarbejdere eller andre, der som led i deres arbejde har behov for at modtage sådanne oplysninger. Videregivelse af Intern Viden må kun ske i det nødvendige omfang. Videregivelse er ikke tilladt, selv om videregivelsen sker til personer, om hvem der er anledning til at tro, at de ikke har til hensigt at handle på grundlag af den pågældende viden. 3.2 Det påhviler bestyrelse, direktion og medarbejdere at behandle dokumenter, breve, notater og lignende materiale, der efter den pågældendes skøn og på grundlag af disse regler indeholder Intern Viden, med størst mulig omtanke for at hindre, at interne oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab. Det påhviler herunder den enkelte at påse, at materiale, der indeholder interne oplysninger, ej heller uforvarende kommer til uvedkommendes kendskab, og i det mulige omfang sørge for, at sådant materiale ikke ligger frit fremme, når uvedkommende har adgang til den pågældendes lokaliter. Der skal udvises særlig omhu, såfremt fortroligt materiale medbringes til den private bopæl eller andre steder uden for kontoret. Det påhviler endvidere den enkelte specielt at overveje, om særlig følsomt materiale skal destrueres inden det bortkastes. 3.3 IT-baserede oplysninger af nævnte karakter skal i videst muligt omfang gøres utilgængelige for uvedkommende. Intern Viden må ikke sendes via Internettet, uden at den 2/5

3 pågældende har sikret sig, at oplysningerne kun tilgår personer, som er berettiget til at modtage sådanne oplysninger, og/eller at adgang til at læse sådanne meddelelser er behørigt sikret ved password, kryptering eller lignende. Der henvises herom til Codans generelle IT-sikkerhedsbestemmelser. 4. FORBUD MOD KØB OG SALG AF AKTIER 4.1 Køb og salg eller tilskyndelse til køb og salg af aktier i Codan A/S må ingensinde foretages af nogen, der har Intern Viden, som kan være af betydning for handlen. 5. SPEKULATIONSFORRETNINGER 5.1 Hverken bestyrelsesmedlemmer, direktion eller andre medarbejdere i Codan A/S må udføre eller deltage i spekulationsforretninger vedrørende aktier i Codan A/S. 6. INTERN INFORMATION 6.1 Direktionen i Codan A/S sørger for, at alle bestyrelsesmedlemmer modtager et eksemplar af disse regler. 6.2 Reglerne for behandling af Intern Viden optages i Codans personalehåndbog. Ved ansættelse af nye medarbejdere skal den pågældende udtrykkeligt gøres opmærksom på disse regler. Straks efter vedtagelsen af disse regler gives meddelelse til samtlige medarbejdere om de nye reglers ikrafttræden og at reglerne findes i personalehåndbogen. 7. IKRAFTTRÆDEN 7.1 Disse regler træder i kraft 1.april 2005 og gælder, indtil de tilbagekaldes eller erstattes af andre regler. Godkendt af bestyrelsen for Codan A/S den 9. marts Ifølge bemyndigelse: Søren Theilgaard Direktionssekretær 3/5

4 BILAG 1 FORTEGNELSE over ledelse og ledende medarbejdere, som er omfattet af aktieselskabslovens 53, stk.2, og lov om værdipapirhandel 28 a. Ikke medtaget 4/5

5 BILAG 2 Lov om værdipapirhandel 28 a, stk.1 og 2, er sålydende: 28 a. Stk. 1. Ledende medarbejdere i selskaber, der udsteder aktier, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer, eller for hvilke der er indgivet anmodning om optagelse til notering eller handel på sådanne markeder, skal give det udstedende selskab meddelelse om transaktioner, som de udfører for egen regning, og som vedrører selskabets aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til sådanne aktier. Meddelelse skal gives til det udstedende selskab senest den førstkommende børsdag efter transaktionen. Såfremt den ledende medarbejder ikke den førstkommende børsdag efter transaktionen har modtaget de i stk. 7 nævnte oplysninger, skal meddelelsen gives hurtigst muligt, dog senest 2 børsdage efter transaktionen. Stk 2. Ved ledende medarbejdere forstås 1) medlemmer af det udstedende selskabs direktion eller bestyrelse eller et tilsynsorgan tilknyttet selskabet eller 2) andre ledende medarbejdere i det udstedende selskab, som regelmæssigt har adgang til intern viden, som direkte eller indirekte vedrører udstederen, såfremt den pågældende ledende medarbejder har kompetence til at træffe ledelsesbeslutninger af overordnet betydning for udstederens fremtidige forretningsmæssige udvikling. Disse personer har en pligt til kun at handle med aktier i Codan A/S i overensstemmelse med de særlige regler, Codans bestyrelse har fastsat herfor i medfør af 16 i Regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S og lov om værdipapirhandel 37. Denne personkreds er optaget i Bilag 1. 5/5

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 986. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere