Afgørelser og Udtalelser NASDAQ OMX Copenhagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen

2 I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET PÅTALER Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse Manglende offentliggørelse af informationer samt manglende nøjagtighed og præcision af konsekvenser i meddelelser Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse om opdatering af produktionskapacitet Offentliggørelse af indkaldelse til generalforsamling Indgåelse af licensaftale Udtalelser i pressen om selskabets likvid beholdning Offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse baseret på urevideret regnskab Udtalelser til pressen forud for offentliggørelse Årsregnskabsmeddelelse baseret på en urevideret årsrapport Offentliggørelse af oplysninger om salg af et aktiv Udsendelse af oplysninger fra halvårsrapport forud for offentliggørelse Information i pressen om ændring i direktion forud for offentliggørelse af selskabsmeddelelse Tidspunkt for offentliggørelse af halvårsrapport Interne regler for handel med egne aktier Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelse... 19

3 2. UDTALELSER OG ANDRE SAGER Offentliggørelse af delårsrapport Udtalelser på selskabets investormøde Franchisetagers konkurs Nedjustering Offentliggørelse af indkaldelse til generalforsamling Selskabsmeddelelse om patentrettigheder Udtalelser på investormøde Omtale af selskabets strategi i personaleblad Selskabsmeddelelse om genoptagelse af patentrettigheder Udtalelser til pressen angående køb af et selskab optaget til handel Information om godkendelsesprocessen for et produkt Optagelse til handel af nyudstedte aktier løbende forpligtelse Ændring i ledelse Rygter om ændring i direktion Præsentation af lægemiddel på kongres Datering af halvårsrapport Ansættelse af ny direktør Koordinering af offentliggørelse af selskabsmeddelelser Manglende offentliggørelse af indkaldelse til generalforsamling Selskabsmeddelelser om selskabets situation SLETNING Sletning fra handel og officiel notering på baggrund af anmodning fra selskabet iii

4 III. FIRST NORTH PÅTALER Tidspunkt for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelseg Oplysninger om anklage mod administrerende direktør Oplysninger om anklage mod administrerende direktør Certified Adviser Fejlagtig selskabsmeddelelse om ekstraordinær generalforsamling Fejlagtig selskabsmeddelelse om ekstraordinær generalforsamling Certified Adviser Udtalelser til pressen forud for offentliggørelse af meddelelse Offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse og manglende opdatering af hjemmeside For sen offentliggørelse af forløb af ekstraordinær generalforsamling Manglende offentliggørelse af oplysninger om salg af datterselskab Mangelfuld meddelelse om salg af datterselskab Manglende offentliggørelse af meddelelse om ændring af hovedaktionær ANDRE SAGER Tidspunkt for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse Certified Adviser Offentliggørelse af forløb af ordinær generalforsamling Offentliggørelse af forløb af ordinær generalforsamling Certified Adviser Ledelsespåtegning i årsrapport Ledelsespåtegning i årsrapport Certified Adviser Udtalelser til pressen forud for offentliggørelse af meddelelse Certified Adviser Forløb af ekstraordinær generalforsamling Certified Adviser Oplysninger om salg af datterselskab Certified Adviser Datering af årsrapporter Datering af årsrapporter Certified Adviser Manglende offentliggørelse af meddelelse om ændring af hovedaktionær Certified Adviser s forpligtelser Sletning af et selskabs aktier fra First North uden anmodning fra selskabet IV. BØRSMEDLEMMER ANDRE SAGER Aggressive købsordrer ved udgangen af måneden via AOR-user Indlæggelse og sletning af ordrer under lukkeauktionen utilbørlig påvirkning på prisdannelsen... 70

5 I. Forord NASDAQ OMX Copenhagen (børsen) ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan børsen i praksis fortolker og administrerer børsens regler for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel, både på hovedmarkedet og på First North, samt Norex Member Rules, som er de regler, der gælder for børsmedlemmer. De sager, som skønnes at have betydning for udstedere, børsmedlemmer, rådgivere og andre med interesse for det danske børsmarked, offentliggøres løbende på: copenhagen, når børsen træffer afgørelse. Alle afgørelser og udtalelser samles hvert år i en publikation som denne, der omhandler Børsens afgørelser og udtalelser er relateret til de forpligtelser, som udstederne er underlagt i børsens Regler for udstedere, det vil sige optagelsesbetingelser og oplysningsforpligtelser, samt Norex Member Rules for børsmedlemmerne. Udover børsens regler skal udstederne og børsmedlemmerne også følge værdipapirhandelslovgivningens regler. Det er Finanstilsynet, der administrerer og træffer afgørelse i relation til værdipapirhandelslovgivningen. Børsen har dog en forpligtelse til at påse, at udstederne og børsmedlemmerne overholder værdipapirhandelslovgivningens regler. Børsen vil derfor også i en række tilfælde henvise til værdipapirhandelslovgivningens bestemmelser ved forespørgsler til udstederne og børsmedlemmerne og således også i en række af sagerne refereret her. Børsen træffer afgørelser og beslutter eventuelle sanktioner i relation til børsens regler og Norex Member Rules, og såfremt det ikke kan udelukkes, at der også er sket en overtrædelse af værdipapirhandelslovgivningens regler, informerer børsen Finanstilsynet om sagen. Børsen offentliggør overtrædelser, der sanktioneres, med udstederens og børsmedlemmets identitet. Der er alene tale om offentliggørelse af udstedernes og børsmedlemmets navn, når denne har fået en påtale. Børsen kan undlade at offentliggøre udstederens og børsmedlemmets identitet i tilfælde, hvor overtrædelsen er af mindre alvorlig karakter, eller hvor særlige hensyn gør sig gældende. Såfremt påtalen er offentliggjort med identitet, fremgår denne efter overskriften på afgørelsen i denne publikation. Det skal bemærkes, at børsen stadig giver sin holdning til kende og eventuelt beklager et forhold over for en udsteder eller et børsmedlem uden, at dette fører til en offentliggørelse med navn. Sådanne sager er således også omtalt her i Afgørelser & Udtalelser. Offentlighed om identitet ved en påtale, gælder både på Børsmarkedet for udstedere og børsmedlemmer og for selskaber optaget til handel på First North samt Certified Advisers på First North. Spørgsmål til udstedernes oplysningsforpligtelser, værdipapirers optagelse til handel samt handelsregler for børsmedlemmer kan rettes til Surveillance Copenhagen på telefon Januar 2010 Tine Rau Schiøtt 1

6 II. Børsmarkedet 1. Påtaler 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse (Nordic Tankers A/S) Et selskabs bestyrelsesformand udtalte sig til pressen om selskabets strategi. Det fremgik således, at bestyrelsesformanden ville sælge alle selskabets aktiver og udlodde pengene til aktionærerne. Såfremt der var sandhed bag udtalelserne, ville der være tale om en ny strategi i selskabet. Den seneste selskabsmeddelelse, hvori selskabets strategi var omtalt, var selskabets halvårsrapport. Strategien, som var præsenteret i halvårsrapporten, omfattede salg af aktiverne i nærmere defineret segment og videre drift af de resterende segmenter med aktiver. Det fremgår af i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det fremgår af kommentaren til pkt i Regler for udstedere af aktier, at et selskab skal sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet. Selskabet skal desuden sikre, at oplysningerne behandles fortroligt, og at ingen uvedkommende får adgang til sådanne oplysninger, før de er offentliggjort. Kursrelevante oplysninger må således ikke gives til analytikere, journalister eller andre, uden at sådanne oplysninger samtidig offentliggøres til markedet. Det fremgår endvidere af pkt i Regler for udstedere af aktier, at alle forhold omfattet af selskabets oplysningspligt skal offentliggøres hurtigst muligt, medmindre andet er særlig bestemt. Af pkt i Regler for udstedere af aktier fremgår det, at meddelelser fra selskabet skal være korrekte, relevante og tydelige og må ikke være vildledende. Det fremgår endvidere, at oplysninger vedrørende beslutninger, andre forhold og omstændigheder skal være tilstrækkelige, således at der kan foretages en vurdering af betydningen for selskabet, dets resultat og økonomiske stilling eller for kursen på selskabets værdipapirer. Endelig fremgår det af kommentaren til pkt i Regler for udstedere af aktier, at oplysninger fra selskabet skal afspejle selskabets aktuelle situation og må ikke være vildledende eller unøjagtige. På denne baggrund anmodede børsen selskabet om at redegøre for baggrunden for udtalelserne i pressen, herunder at selskabets bestyrelsesformand udtalte, at selskabet ønskede at sælge alle aktiver, hvilket tilsyneladende ikke var i overensstemmelse med den strategi, som selskabet havde præsenteret i sin halvårsrapport. I den forbindelse anmodede børsen endvidere selskabet om at redegøre for, hvorfor selskabet i givet fald ikke havde offentliggjort den nye strategi om at sælge alle aktiver i en selskabsmeddelelse. Det fremgik af selskabets redegørelse, at udtalelserne trykt i pressen indeholdt subjektive tilkendegivelser fra bestyrelsesformanden omkring, hvad der kunne tænkes at være bedst for aktionærerne. Det fremgik endvidere af redegørelsen, at udtalelserne ikke var et udtryk for selskabets officielle politik. 2

7 Selskabet offentliggjorde nogle uger senere en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Deraf fremgik det, at selskabets strategi var at sikre selskabets aktionærer maksimal værdiskabelse, og at selskabet dermed forventede over en periode på omkring et år at realisere selskabets aktiver og udlodde udbyttet til aktionærerne. Det fremgik også, at bestyrelsen på den baggrund havde påbegyndt en realisering af aktiverne. I selskabsmeddelelsen blev det endvidere oplyst, at bestyrelsesformanden afløstes af en ny bestyrelsesformand, og den daværende bestyrelsesformand blev menigt bestyrelsesmedlem. I direktionen indtrådte den daværende bestyrelsesformand som administrerende direktør. Børsen lagde til grund, at den daværende bestyrelsesformands udtalelser om selskabets strategi til pressen ikke var i overensstemmelse med den strategi, som selskabet sidst havde offentliggjort i forbindelse med selskabets halvårsrapport. Bestyrelsesformandens udtalelser var i overensstemmelse med den nye strategi, som selskabet offentliggjorde efterfølgende. Udtalelserne fra bestyrelsesformanden om selskabet måtte betragtes som officielle kommentarer angående selskabet. Dette blev endvidere understøttet af, at den strategi, som fremgik af bestyrelsesformandens udtalelser til pressen, blev præsenteret i den efterfølgende selskabsmeddelelse. Børsen påtalte, at den daværende bestyrelsesformand kom med udtalelser til pressen om selskabets fremtidige strategi, forud for at denne strategi blev offentliggjort i en selskabsmeddelelse, jf. Regler for udstedere af aktier pkt og pkt Generelt kunne det påpeges, at der i det forløbne år havde været en væsentlig usikkerhed omkring selskabet, dets strategi og dermed dets fremtidsudsigter. Dette var opstået ved spekulationer i markedet sammenholdt med kommunikationen fra selskabet i pressen og i offentliggjorte selskabsmeddelelser Manglende offentliggørelse af informationer samt manglende nøjagtighed og præcision af konsekvenser i meddelelser (Allokton Properties AB) En obligationsudsteder offentliggjorde en meddelelse, hvoraf det fremgik, at udstederen ikke var i stand til at betale udestående renter på udstederens obligation på den næstkommende rentebetalingsdato. Det fremgik endvidere af meddelelsen, at der på en generalforsamling i obligationsudstederens moderselskab var givet bemyndigelse til en kapitalforhøjelse i moderselskabet. Efterfølgende offentliggjorde udstederen en række meddelelser og udstederens moderselskab gjorde en række pressemeddelelser tilgængelige på moderselskabets hjemmeside omhandlende udstederens planer for håndteringen af moderselskabets finansielle udfordringer og en række finansielle tiltag i obligationsudstederen. Af disse tiltag var bl.a. forhandlinger med selskabets finansielle partnere, den omtalte nyemission af aktier i moderselskabet samt eventuelt frasalg af ejendomme. Af disse var sammenhængen mellem den givne information, obligationsudstederen og obligationsudstederens moderselskab ikke til at vurdere. En pressemeddelelse blev gjort tilgængelig på moderselskabets hjemmeside, hvoraf det fremgik, at der var indgået en hensigtserklæring med en investor om en kapitalforhøjelse, og at der skulle træffes beslutning om kapitalforhøjelsen på en ekstraordinær generalforsamling, som der ville blive indkaldt til, når aftalen var færdigforhandlet, hvilket forventedes i løbet af de efterfølgende to måneder. 3

8 I den pågældende periode havde børsen haft en korrespondance med selskabet. Det fremgår af pkt i Regler for udstedere af obligationer på NASDAQ OMX Copenhagen, at en udsteder hurtigst muligt skal offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. I pkt i Regler for udstedere af obligationer fremgår det, at meddelelser fra obligationsudstedere skal være nøjagtige, tydelige og fyldestgørende. Meddelelser skal formuleres på en måde, der giver umiddelbart grundlag for at forstå indholdet og vurdere betydningen af den givne information. Det fremgår endvidere, at en hver meddelelse skal indeholde obligationsudstederens egen vurdering af konsekvenserne af den givne information. I pkt i Regler for udstedere af obligationer fremgår det, at oplysninger, som skal offentliggøres på baggrund af førnævnte regelsæt, skal offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige på et ikke-diskriminerende grundlag. Det fremgår endvidere, at disse oplysninger af overvågningshensyn desuden skal indsendes til børsen senest samtidig med offentliggørelsen på den af børsen anførte måde. Børsen påtalte, at oplysningerne i pressemeddelelsen ikke blev offentliggjort, som foreskrevet i Regler for udstedere af obligationer, men udelukkende blev gjort tilgængelig som en pressemeddelelse på moderselskabets hjemmeside, jf. pkt og i Regler for udstedere af obligationer. Børsen påtalte endvidere, at selskabets meddelelser ikke havde været nøjagtige, tydelige og fyldestgørende, ligesom flere meddelelser ikke havde indeholdt obligationsudstederens egen vurdering af konsekvenserne af den givne information, jf. pkt i Regler for udstedere af obligationer. Endeligt beklagede børsen, at selskabet i flere tilfælde ikke havde besvaret børsens henvendelser Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelse (Topotarget A/S) Et selskab offentliggjorde en selskabsmeddelelse tre timer forud for markedets åbning. Af selskabsmeddelelsen fremgik der oplysninger om, at selskabet på en konference to dage forinden havde oplyst, at der var fremlagt positive data på en konference. Det fremgår af pkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. Det fremgår endvidere af pkt i Regler for udstedere af aktier, at alle forhold omfattet af selskabets oplysningspligt skal offentliggøres hurtigst muligt, medmindre andet er særlig bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. På baggrund heraf anmodede børsen selskabet om blandt andet at redegøre for forløbet forud for offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen, herunder hvornår de positive data forelå og baggrunden for, at selskabsmeddelelsen blev offentliggjort to dage efter, at dataene var blevet fremlagt på konferencen. 4

9 Af redegørelsen til børsen fremgik det nøjagtige tidspunkt for, hvornår de positive data var blevet præsenteret på konferencen, samt at dette var en lørdag, og det fremgik endvidere, at dette var sket ved en såkaldt postersession. Hvad angik offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen oplyste selskabet, at denne blev offentliggjort mandag morgen tre timer før handlen på børsen åbnede, og at det således var selskabets opfattelse, at selskabsmeddelelsen lå frisk i modtagerens indbakke, ikke druknede i gamle s, og at ledelsen var tilgængelig for information til investorer og journalister. Da selskabet havde offentliggjort informationen om de positive data i en selskabsmeddelelse, måtte børsen lægge til grund, at der var tale om kursrelevante oplysninger omfattet af pkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. Børsen lagde endvidere til grund, at informationerne om de positive data var tilgængelige for posterens publikum på konferencen forud for offentliggørelsen. Børsen påtalte over for selskabets bestyrelse og direktion, at selskabet ikke hurtigst muligt og senest på det tidspunkt, da de positive data blev præsenteret på konferencen, offentliggjorde selskabsmeddelelsen herom, jf. Regler for udstedere af aktier pkt og pkt Selskabsmeddelelse om opdatering af produktionskapacitet Et selskab offentliggjorde en selskabsmeddelelse om et forhold omfattet af selskabets oplysningsforpligtelse. Tidligere den samme dag offentliggjorde en af selskabets partnere deres regnskab, hvori der blev givet en opdatering af produktionskapacitet. Selskabet tog kontakt til NASDAQ OMX og fik etableret en børspause for selskabets aktier, frem til selskabet kunne offentliggøre en selskabsmeddelelse vedrørende opdateringen af produktionskapaciteten. Det fremgår af i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det fremgår endvidere af i Regler for udstedere af aktier, at alle forhold omfattet af selskabets oplysningspligt skal offentliggøres hurtigst muligt, medmindre andet er særlig bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Hvis et selskab opdager, at kursrelevante oplysninger er lækket før offentliggørelsen, skal selskabet offentliggøre en meddelelse herom, jf. Regler for udstedere af aktier pkt På baggrund af overstående anmodede børsen selskabet om at redegøre for, hvornår og hvordan selskabet fik kendskab til opdateringen af produktionskapaciteten, og hvorfor denne opdatering ikke blev offentliggjort hurtigst muligt eller senest samtidigt med offentliggørelsen fra selskabets partner. Det fremgik af selskabets redegørelse, at selskabets partner var hovedansvarlig for produktionsanlægget, og at alle partnerne på anlægget var bundet af en kontrakt. Kontrakten specificerede at ingen information eller meddelelser kunne offentliggøres, før alle partnerne havde godkendt det. Selskabet havde leveret en officiel klage til partneren. Det fremgik endvidere af selskabets brev, at produktionskapaciteten var vanskelig at kvantificere og dermed kunne partnerne på anlægget have forskellige vurderinger af kapaciteten. Selskabet brugte et eksternt konsulentbureau til at 5

10 vurdere dataene fra anlægget og offentliggjorde konklusionen af disse vurderinger. Konsulentbureauet var i gang med at vurdere de specifikke data fra anlægget, og selskabet havde forventet at offentliggøre konklusionerne sammen med selskabets årsrapport. Børsen noterede at selskabet kontaktede NASDAQ OMX og anmodede om en børspause i selskabets aktier frem til at selskabet kunne offentliggøre selskabsmeddelelsen, og at dette bidrog til at forhindre, at der blev handlet i selskabet aktier på mangelfuldt grundlag. Forholdet skulle også betragtes i forbindelse med den påtale, som selskabet modtog i 2008, og som vedrørte en situation, hvor kursrelevant information blev offentliggjort af selskabets partner, forud for selskabets offentliggørelse af den tilsvarende information. Gentagne overtrædelser af samme karakter svækker troværdigheden til selskabet og til markedspladsen, som selskabets aktier er optaget til handel på. Børsen påtalte over for direktionen og bestyrelsen, at selskabet ikke offentliggjorde en selskabsmeddelelse angående opdateringen af produktionskapaciteten, når selskabet blev bekendt med, at kapaciteten skulle justeres eller senest samtidig med offentliggørelsen af meddelelsen fra selskabets partner, jf. pkt , pkt og pkt i Regler for udstedere af aktier Offentliggørelse af indkaldelse til generalforsamling (Auriga Industries A/S) Et selskabs indkaldelse til generalforsamling fremgik af annoncer i dagspressen forud for, at indkaldelsen blev offentliggjort som selskabsmeddelelse. Børsen kontaktede selskabet, som oplyste, at selskabet af egen drift arbejdede på at offentliggøre indkaldelsen som selskabsmeddelelse. Denne meddelelse blev offentliggjort samme dag i børsens åbningstid. Indkaldelsen til generalforsamlingen blev offentliggjort forud for, at selskabet offentliggjorde årsregnskabsmeddelelse Det fremgår af Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen pkt , at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. Et selskab skal sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet. Det fremgår endvidere af Regler for udstedere af aktier pkt , at offentliggørelse af oplysninger omfattet af reglerne skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. På baggrund af ovenstående anmodede børsen selskabet om at redegøre for baggrunden for, at indkaldelsen til generalforsamlingen fremgik af annoncer i dagspressen før denne blev offentliggjort som en selskabsmeddelelse, herunder om selskabet betragtede oplysningerne om bestyrelsens forslag til udbytte for året 2008 og bestyrelsens forslag om ophævelse af en særlig bestemmelse i vedtægterne som kursrelevante oplysninger, og om hvorvidt og i givet fald hvor disse oplysninger tidligere var offentliggjort af selskabet. Det fremgik af selskabets redegørelse, at selskabet beklagede, at indkaldelsen til generalforsamlingen fremgik af annoncer i dagspressen før offentliggørelse som selskabsmeddelelse. Endvidere oplyste selskabet, at oplysningerne vedrørende forslaget om ophævelse af en særlig bestemmelse i vedtægterne samt bestyrelsens forslag til udbytte ikke tidligere var offentliggjort af selskabet, og at bestyrelsen ikke anså de to forslag som værende kurspåvirkende oplysninger. 6

11 Det var børsens opfattelse, at selskabets indkaldelse til generalforsamling indeholdte kursrelevante oplysninger. Særligt henset til, at der var et punkt på dagsordenen om fjernelse af en særlig bestemmelse i vedtægterne samt at bestyrelsens forslag til udbytte fremgik af meddelelsen, og at disse oplysninger ikke tidligere var oplyst til markedet, påtalte børsen over for selskabet, at indkaldelsen til generalforsamlingen fremgik af annoncer i dagspressen forud for offentliggørelse af indkaldelsen som selskabsmeddelelse, jf. Regler for udstedere af aktier pkt Endvidere anbefalede børsen, at kursrelevante oplysninger som offentliggøres første gang i en indkaldelse til generalforsamling, fremhæves og kommenteres på en forside til indkaldelsen, alternativt, at indkaldelse til generalforsamling offentliggøres efter, at selskabets årsregnskabsmeddelelse/årsrapport er offentliggjort, og kursrelevante oplysninger præsenteres og kommenteres første gang i årsregnskabsmeddelelsen/årsrapporten Indgåelse af licensaftale (Pharmexa A/S ) Et selskab offentliggjorde en selskabsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet havde indgået en aftale, der medførte, at selskabet solgte alle aktier i sit norske datterselskab og dermed samtlige rettigheder og forpligtelser, der relaterede sig til det norske datterselskabs patentportefølje, herunder et af selskabets væsentlige aktiver. Selskabet modtog en upfront betaling for salget af det norske datterselskab samt milestones og royalties ved succesfuld kommercialisering af det væsentlige aktiv. Kursen på selskabets aktier steg ca. 20% på baggrund af selskabets meddelelse. Umiddelbart efter offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen fremgik det af en artikel på et nyhedsbureaus hjemmeside, at selskabet var særdeles godt tilfreds med denne aftale, da den dels sikrede, at aktivet udvikledes, dels sikrede, at selskabet fik et betydeligt stykke af kagen, hvis aktivet kom på markedet, og at selskabet fik nogle penge upfront, som løftede nogle omkostninger væk fra selskabet fremadrettet. Det fremgår af pkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. Det fremgår endvidere af pkt , at offentliggørelse af oplysninger omfattet af regelsættet skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Det fremgår af pkt i Regler for udstedere af aktier, at et køb eller salg af et selskab eller aktiviteter skal offentliggøres, såfremt oplysninger om købet eller salget må antages at være kursrelevante. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om: købspris, medmindre særlige forhold gør sig gældende; betalingsform; relevante oplysninger om den købte eller solgte selskab eller aktivitet; årsagerne til transaktionen; forventede konsekvenser for selskabets drift; tidsplanen for transaktionen; hovedvilkårene eller betingelserne, der gælder for transaktionen, især hvis disse kan have betydning for transaktionens gyldighed. 7

12 Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om, først telefonisk og efterfølgende skriftligt, at redegøre for baggrunden for, at prisen på salget af aktierne i det norske datterselskab ikke fremgik af selskabets meddelelse. Børsen lagde på baggrund af den offentliggjorte meddelelse og omtalen heraf til grund, at der var tale om kursrelevante oplysninger. I lyset heraf anmodede børsen selskabet om hurtigst muligt at offentliggøre prisen på salget af aktierne i det norske datterselskab i en selskabsmeddelelse, alternativt overveje om der var behov for offentliggørelse af en uddybende meddelelse. Det fremgik af selskabets redegørelse, at der var tale om en traditionel licensaftale inden for branchen, hvorfor selskabet således modtog betydelige milestones og royalties ved fremtidigt salg af aktivet. Selskabet oplyste, at upfront betalingen imidlertid ikke var stor og ville derfor ikke få indflydelse på selskabets regnskabsmæssige forventninger til Selskabet oplyste endvidere, at patentrettighederne til aktivet var i det norske datterselskab, som udelukkende var opretholdt for at huse disse patentrettigheder. Licensaftalen var struktureret som et salg af dette tomme datterselskab, da det kunne være en langstrakt proces at overføre patentrettighederne fra det norske datterselskab til et udenlandsk selskab. Det fremgik endvidere af selskabets redegørelse, at der ikke var tale om et salg af væsentlige aktiviteter. Der var derimod tale om en traditionel licensaftale, hvor selskabet udlicenserede rettighederne til aktivet mod betaling af en upfront betaling samt milestones og royalties ved en fremtidig kommercialisering af vaccinen. Endelig oplyste selskabet, at såfremt alle rettigheder til både aktivet og det norske datterselskab var solgt - uden at opnå fremtidige milestones og royalties - ville der have været tale om et salg. Et sådant salg ville have indbragt en betydelig højere upfront betaling. Børsen anmodede i forlængelse heraf både telefonisk og skriftligt selskabet om at redegøre for, hvad der var blevet fortalt til medierne i forbindelse med offentliggørelse af aftalen, herunder hvorvidt der i medierne var blevet kommenteret på forudbetalingen for aktivet. Børsen anmodede efterfølgende forgæves selskabet om uddybende oplysninger. Det fremgik af selskabets redegørelse, at selskabet ikke havde oplyst beløb eller royalty-satser til journalister i forbindelse med offentliggørelse af aftalen. Selskabet offentliggjorde efterfølgende en meddelelse, hvor både upfront-betaling, milestone-betalinger og royaltysats blev oplyst. Børsen anmodede endvidere selskabet om, i selskabets 3. kvartalsrapport 2008, at komme med uddybende oplysninger om aftalen, herunder uddybende oplysninger om økonomiske og strategiske konsekvenser for selskabet af aftalen, samt de tilbageværende aktiviteter i selskabet. På baggrund af selskabets redegørelser samt udtalelser til pressen, herunder udtalelserne om, at aftalen sikrede, at selskabet fik et betydeligt stykke af kagen, hvis aktivet kom på markedet samt fik nogle penge upfront, samt oplysningerne på nyhedsbureauets hjemmeside om, at selskabet havde solgt sit væsentligste aktiv, lagde børsen til grund, at aftalen var væsentlig for selskabet, og oplysningerne var omfattet af kravene om offentliggørelse af en selskabsmeddelelse. Det forhold, at selskabet efterfølgende offentliggjorde en meddelelse, hvor både upfrontbetaling, milestone-betalinger og royaltysats blev oplyst, samt at prisen på selskabets aktier steg med ca 70 % efter offentliggørelsen af nummer to selskabsmeddelelse indikerede, at disse oplysninger ligeledes var af kurspåvirkende karakter. 8

13 På denne baggrund påtalte børsen over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde oplysninger om upfrontbetaling, milestone-betalinger og royaltysats i den første selskabsmeddelelse i overensstemmelse med pkt i Regler for udstedere af aktier. Børsen påtalte endvidere, at selskabet ikke i den første selskabsmeddelelse oplyste om konsekvenserne af aftalen for selskabet, men oplyste om dette til pressen, jf. pkt i Regler for udstedere af aktier. Endelig fandt børsen det beklageligt, at selskabet ikke vendte tilbage på børsens henvendelser Udtalelser i pressen om selskabets likvid beholdning (Netop Solutions A/S ) I en artikel i et magasin offentliggjort i januar 2009 var et selskab citeret for at have oplyst størrelsen af selskabets likvide beholdning ultimo 2008 til magasinet. Forud for denne udtalelse havde selskabet i en selskabsmeddelelse offentliggjort reviderede forventninger til omsætning og EBITDA resultat for Da selskabets årsregnskab blev offentliggjort i marts 2009 kunne det konstateres, at selskabets likvide beholdninger ultimo 2008 var som oplyst til magasinet i januar Det fremgår af pkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det fremgår af kommentaren til pkt i Regler for udstedere af aktier, at et selskab skal sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet. Selskabet skal desuden sikre, at oplysningerne behandles fortroligt, og at ingen uvedkommende får adgang til sådanne oplysninger, før de er offentliggjort. Kursrelevante oplysninger må således ikke gives til analytikere, journalister eller andre, uden at sådanne oplysninger samtidig offentliggøres til markedet. Det fremgår endvidere af pkt i Regler for udstedere af aktier, at alle forhold omfattet af selskabets oplysningspligt skal offentliggøres hurtigst muligt, medmindre andet er særlig bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevist gives til tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. På denne baggrund anmodede børsen selskabet om at redegøre for, om selskabet var korrekt citeret i magasinet, om selskabet betragtede oplysninger om selskabets likvide beholdning som en kursrelevant oplysning, samt om det var muligt at aflæse oplysning om selskabets likvide beholdning ultimo 2008 i selskabsmeddelelser fra selskabet offentliggjort før eller efter artiklens offentliggørelse. På baggrund af ovenstående bekræftede selskabet overfor børsen at have oplyst størrelsen af selskabets likvide beholdning ultimo 2008 til magasinet, at selskabet ikke betragtede oplysninger om selskabets likvide beholdning som en kursrelevant oplysning (under hensyn til at selskabet havde oplyst reviderede forventninger til omsætning og EBITDA for 2008). Herudover fremgik det af en redegørelse fra selskabet, at selskabets likvide beholdning ultimo 2008 på tidspunktet for videregivelse af informationen til magasinet ikke kunne aflæses i eller udledes af information tidligere offentliggjort af selskabet. Det er børsens opfattelse, at oplysninger om et selskabs netto rentebærende gæld/kontantposition (og i tilfældet hvor et selskab ingen rentebærende gæld har - et selskabs likvide beholdninger), er en kursrelevant oplysning. Dette skyldes, at netto rentebærende gæld er en afgørende variabel i prisfastsættelsen af virksomheder, og da udviklingen 9

14 i netto rentebærende gæld over en regnskabsperiode indeholder vigtig information om resultatet, investeringer og pengebindinger i samme regnskabsperiode. På baggrund af ovenstående påtalte børsen overfor selskabet, at selskabet videregav oplysninger om selskabets likvide beholdninger ultimo 2008 til magasinet uden, at der senest samtidigt hermed skete offentliggørelse af oplysningen, jf. Regler for udstedere af aktier pkt Offentliggørelse af oplysningen fandt først sted i forbindelse med selskabets offentliggørelse af årsregnskabet for Offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse baseret på urevideret regnskab (Erria A/S) Et selskab offentliggjorde ultimo marts 2009 den fulde årsrapport for Selskabet havde kalenderår som regnskabsår. Det fremgik af ledelses- og revisionspåtegningen, at årsrapporten var godkendt dagen før offentliggørelsen. Selskabet offentliggjorde sin årsregnskabsmeddelelse ca. en uge før årsrapportens offentliggørelse i overensstemmelse med selskabets finanskalender som tidligere offentliggjort. Det fremgår af Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen pkt , at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. Et selskab skal sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet. Det fremgår af Regler for udstedere pkt , at offentliggørelse af oplysninger omfattet af regelsættet skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. Dette indebærer, at offentliggørelse af årsrapporter og delårsrapporter skal offentliggøres i umiddelbar forlængelse af det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten eller delårsrapporten godkendes. Det fremgår af Regler for udstedere pkt , at såfremt årsregnskabsmeddelelsen er baseret på et urevideret regnskab, skal den offentliggøres senest to måneder efter udløbet af regnskabsperioden. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om konkret og detaljeret at redegøre for a) hvorfor selskabets årsrapport 2008 blev offentliggjort en dag efter denne blev godkendt, b) hvilken godkendelsesmæssig status (ledelseshhv. revisionspåtegning) selskabets årsregnskabsmeddelelse havde, samt c) i det omfang at årsregnskabsmeddelelsen ikke var revideret, hvorfor dette ikke fremgik af denne, og hvorfor denne ikke blev offentliggjort senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Af selskabets redegørelse fremgik det, at årsrapporten i al væsentlighed var færdig og revideret på tidspunktet for udsendelse af årsregnskabsmeddelelsen, hvor bestyrelsen godkendte den under hensyn til færdiggørelse af dokumentationen for visse mindre væsentlige noter. Som følge af arbejdet med at færdigdokumentere visse mindre væsentlige noter, blev den fulde årsrapport først endeligt godkendt ca. en uge senere, hvor den blev lagt på selskabets hjemmeside. Børsmeddelelsen offentliggjort dagen efter godkendelsen af årsrapporten blev udelukkende udsendt for at præcisere, at årsrapporten for 2008 nu var tilgængelig. I telefonsamtaler mellem børsen og selskabets administrerende direktør hhv. med selskabets revisor blev det tydeliggjort, at selskabets regnskab for 2008 som dannede basis for årsregnskabsmeddelelsen ikke var færdigrevideret, ikke var forsynet med en påtegning fra revisor og således ikke kunne betegnes som revideret. 10

15 På denne baggrund påtalte børsen overfor selskabet, at selskabets årsregnskabsmeddelelse for 2008 offentliggjort sidste halvdel af marts 2009 ikke var baseret på et revideret regnskab, j.f. Regler for udstedere pkt , og at dette ikke fremgik af årsregnskabsmeddelelsen. Herudover fandt børsen det beklageligt - særligt under hensyn til, at det var første gang, at selskabets reviderede regnskab for 2008 blev offentliggjort - at årsrapporten for 2008 ikke blev offentliggjort til børsmarkedet senest samtidigt med, at denne blev fremlagt på selskabets hjemmeside Udtalelser til pressen forud for offentliggørelse (Auriga Industries A/S) Et selskab offentliggjorde sin delårsrapport for 1. kvartal 2009 ca. 40 minutter efter markedets åbning. Forud for offentliggørelsen af kvartalsrapporten fremgik det af en fagforenings hjemmeside, samt af et nyhedsmedies hjemmeside, at et af selskabets bestyrelsesmedlemmer havde udtalt sig om indholdet af kvartalsrapporten. Det fremgår af Regler for udstedere af aktier pkt , at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. Det fremgår endvidere af kommentaren til pkt , at et selskab skal sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet. Selskabet skal desuden sikre, at oplysningerne behandles fortroligt, og at ingen uvedkommende får adgang til sådanne oplysninger, før de er offentliggjort. Kursrelevante oplysninger må således ikke gives til analytikere, journalister eller andre, hverken individuelt eller i grupper, uden at sådanne oplysninger samtidig offentliggøres til markedet. Ovennævnte angår ikke videregivelse af oplysninger, der foretages som et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion. Det fremgår endvidere af Regler for udstedere af aktier pkt , at offentliggørelse af oplysninger omfattet af regelsættet skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Endelig fremgår det af Regler for udstedere af aktier pkt , at hvis et selskab opdager, at kursrelevante oplysninger er lækket før offentliggørelsen, skal selskabet offentliggøre en meddelelse herom. Såfremt kursrelevante oplysninger ubevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger straks offentliggøres. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om at redegøre for, hvornår selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2009 blev godkendt af selskabets bestyrelse. Børsen anmodede endvidere selskabet om konkret og deltaljeret at redegøre for processen frem til offentliggørelse af delårsrapporten, herunder hvilke personer der havde kendskab til indholdet af delårsrapporten forud for offentliggørelse. Børsen anmodede endvidere selskabet om en redegørelse for, hvorfor oplysninger om indholdet af delårsrapporten blev givet til fagforeningen forud for offentliggørelse af delårsrapporten. Det fremgik af selskabets redegørelse, at selskabet beklagede, at oplysninger om indholdet af delårsrapporten blev videregivet forud for offentliggørelsen. Selskabet oplyste, at bestyrelsesmedlemmet havde udtalt sig til journalisten hos fagforeningen ca. 40 minutter før offentliggørelse af kvartalsrapporten, hvorefter netartiklen blev offentliggjort på fagforeningens hjemmeside. Selskabet oplyste, at så snart selskabet blev bekendt med netartiklen, blev delårsrapporten straks offentliggjort. 11

16 Det fremgik af selskabets redegørelse, at selskabet havde konstateret, at alle gennemførte transaktioner i selskabets aktie fra offentliggørelse af netartiklen til offentliggørelse af kvartalsrapporten skete i overensstemmelse med kursniveauet dagen før. Baggrunden for børsens henvendelse var, at det er afgørende for markedets effektivitet, at alle markedsdeltagere har lige adgang til kursrelevant information fra selskaberne på børsen, og at markedsdeltagerne kan have tillid hertil. Herunder er det vigtigt, at der ikke fra et selskabs side skabes usikkerhed om kursdannelsen på selskabets aktier eksempelvis via udtalelser fra selskabet til enkelte medier. Der må således ikke gives kursrelevante oplysninger fra et selskab til enkelte markedsdeltagere, uden oplysningerne er offentliggjort senest samtidig hermed. Selskaber, der er optaget til handel på børsen, har pligt til at sikre, at alle får lige adgang til oplysninger, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets værdipapirer, og selskaberne skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort. Sådanne oplysninger må således ikke gives i udtalelser, redegørelser og interviews m.v., uden at oplysningerne senest samtidig hermed offentliggøres. Det er således ikke afgørende, om kursen rent faktisk påvirkes. Børsen påtalte, at selskabets bestyrelsesmedlem kom med udtalelser til pressen om selskabets 1. kvartalsrapport 2009 forud for kvartalsrapportens offentliggørelse, jf. Regler for udstedere af aktier pkt og pkt Børsen noterede sig, at bestyrelsesformanden over for bestyrelsen yderligere havde indskærpet selskabets interne regler for videregivelse af intern viden. Det var børsens opfattelse, at det i forhold til den beskrevne godkendelsesproces, der gik forud for offentliggørelsen af kvartalsrapporten, havde været hensigtsmæssigt, at processen havde været tilrettelagt således, at offentliggørelse af kvartalsrapporten kunne ske forud for markedets åbning Årsregnskabsmeddelelse baseret på en urevideret årsrapport (Olicom A/S) Ved udgangen af perioden for offentliggørelse af en årsregnskabsmeddelelse baseret på en revideret årsrapport, offentliggjorde selskabet en årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret Det fremgik heraf, at årsregnskabsmeddelelsen pga. flere forhold ikke var baseret på en revideret årsrapport, og at den reviderede årsrapport først ville foreligge ca. 3 uger senere. Ca. 3 uger senere offentliggjorde selskabet deres årsrapport for Det fremgik af ledelsens påtegning, at selskabets bestyrelse og direktion samme dato havde behandlet og godkendt årsrapporten for Ledelsespåtegningen og revisorpåtegningen var dateret samme dag som offentliggørelsen. Det fremgår af pkt i Regler for udstedere af aktier optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen, at såfremt en årsregnskabsmeddelelse er baseret på et urevideret regnskab, skal den offentliggøres senest to måneder efter udløbet af regnskabsperioden. Alternativt, hvis årsregnskabsmeddelelsen er baseret på et revideret regnskab, skal den offentliggøres senest tre måneder efter udløbet af regnskabsperioden. 12

17 Selskabet offentliggjorde en årsregnskabsmeddelelse baseret på en urevideret årsrapport den sidste dag i tre måneders fristen for offentliggørelse af en årsregnskabsmeddelelse baseret på et revideret regnskab. Børsen blev kontaktet af selskabet før offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen og informeret om, at revisionen ikke ville kunne blive færdig indenfor de tre måneder efter udløbet af perioden. Børsen overførte selskabet til observationslisten efter offentliggørelse af den ureviderede årsregnskabsmeddelelse. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om over for børsen konkret og detaljeret at redegøre for, hvorfor årsregnskabsmeddelelsen ikke var baseret på en revideret årsrapport. Det fremgik af selskabets redegørelse, at der var flere punkter, som bidrog til at gøre regnskabsaflæggelsen og tilhørende revision meget krævende. Selskabet oplyste at: Apportindskuddet i 2008 af en ejendomsportefølje skulle behandles som en omvendt virksomhedsovertagelse. Overtagelsen af selskab 1, som blev vanskeliggjort af konkursen i selskab 1 s bank forbindelse. Bankforbindelsens konkurs medførte, at aftaler, som var indgået, ikke blev vedstået og måtte genforhandles, og dette arbejde fortsatte til langt ind i I begge de nævnte overtagelser var der komplicerede kapitaludvidelser og gældskonverteringer. Indregning, måling og præsentation af de nye væsentlige aktiviteter har været omfangsrige og har også været afhængige af resultatet af forhandlinger med den til selskab 1 s konkursramte bankforbindelse. Selskabet oplyste endvidere, at henset til de ovenfor beskrevne forhold blev revisionsgennemgangen særdeles krævende, specielt med henblik på en større del af dokumentationsmaterialet, som for en stor dels vedkommende først kunne udarbejdes efter aftalerne med den til selskab 1 s konkursramte bankforbindelse blev afsluttet. Et selskab optaget til handel skal sikre, at processerne bag regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt på en sådan måde, at revisionen kan afsluttes inden 3 måneder efter periodens udløb. På denne baggrund påtalte børsen overfor selskabet, at selskabets offentliggjorte årsregnskabsmeddelelse ikke var baseret på et revideret regnskab, da den blev offentliggjort 3 måneder efter periodens udløb, j.f. Regler for udstedere pkt , og at revisionen først blev afsluttet ca. 3 uger efter fristens udløb Offentliggørelse af oplysninger om salg af et aktiv Børsen konstaterede, at det fremgik af et nyhedsmedie, at et branchespecifikt medie tidligere samme morgen havde skrevet, at et selskab var ganske tæt på at sælge et aktiv for en specifik sum. Selskabet offentliggjorde en selskabsmeddelelse senere samme morgen om, at selskabet havde indgået aftale om salg af aktivet for den specifikke sum. Det fremgår af i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det fremgår endvidere af kommentaren til pkt , at et selskab skal sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet. Selskabet skal desuden sikre, at oplysningerne behandles fortroligt, og at ingen uvedkommende får adgang til sådanne oplysninger, før de er offentliggjort. Kursrelevante oplysninger må således ikke gives til analytikere, journalister eller andre, hverken individuelt eller i grupper, uden at sådanne oplysninger samtidig offentliggøres til markedet. Ovennævnte angår ikke videregivelse af oplysninger, der foretages som et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion. 13

18 Det fremgår endvidere af Regler for udstedere af aktier pkt , at offentliggørelse af oplysninger omfattet af regelsættet skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. På baggrund af overstående anmodede børsen selskabet om konkret og deltaljeret at redegøre for forløbet af salgsprocessen, herunder hvornår aftalen blev indgået, samt redegøre for baggrunden for, at meddelelsen ikke blev offentliggjort som en selskabsmeddelelse, før detaljerne fremgik af flere medier. Endvidere anmodede børsen selskabet om at redegøre for, om selskabet var bekendt med, at der var blevet videregivet oplysninger, som ikke var offentliggjort, herunder hvorledes skribenter på det branchespecifikke medie tilsyneladende kunne have kendskab til denne information og dermed bruge informationen i en artikel om morgenen forud for offentliggørelsen af meddelelsen fra selskabet. Det fremgik af selskabets redegørelse, at der blev indgået aftale om salg af aktivet aftenen før offentliggørelsen, og at en beklagelig intern kommunikationsbrist medførte, at aftalen om salget af aktivet først blev offentliggjort den efterfølgende dag om morgen. Det fremgik endvidere af selskabets redegørelse, at selskabet ikke havde kendskab til, hvordan skribenter på det branchespecifikke medie havde fået adgang til oplysninger om selskabets forhandlinger om salget af aktivet. Børsen påtalte på denne baggrund overfor direktionen og bestyrelsen, at selskabet ikke offentliggjorde en selskabsmeddelelse om salget af aktivet umiddelbart efter indgåelsen af salgsaftalen, jf. pkt og pkt i Regler for udstedere af aktier. Børsen noterede, at selskabet beklagede hændelsen, at selskabet havde taget skridt til at søge at forhindre lignende episoder i fremtiden, og at selskabet havde gentaget overfor dets samarbejdspartnere, at de skulle sikre fortrolighed omkring selskabets dispositioner og forhandlinger Udsendelse af oplysninger fra halvårsrapport forud for offentliggørelse (Danionics A/S) Et selskab offentliggjorde halvårsrapport for 1. halvår Selskabet gjorde efterfølgende børsen opmærksom på, at halvårsrapporten ved en fejl var blevet sendt til eksterne interessenter fem minutter før offentliggørelse af halvårsrapporten. Det fremgår af pkt i Regler for udstedere af aktier, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. Det fremgår af kommentaren til pkt , at et selskab skal sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet. Selskabet skal desuden sikre, at oplysningerne behandles fortroligt, og at ingen uvedkommende får adgang til sådanne oplysninger, før de er offentliggjort. Kursrelevante oplysninger må således ikke gives til analytikere, journalister eller andre, hverken individuelt eller i grupper, uden at sådanne oplysninger samtidig offentliggøres til markedet. Ovennævnte angår ikke videregivelse af oplysninger, der foretages som et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion. Det fremgår endvidere af pkt i Regler for udstedere af aktier, at offentliggørelse af oplysninger omfattet af regelsættet skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. 14

19 Det fremgår endvidere af pkt i Regler for udstedere af aktier, at hvis et selskab opdager, at kursrelevante oplysninger er lækket før offentliggørelsen, skal selskabet offentliggøre en meddelelse herom. Såfremt kursrelevante oplysninger ubevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger straks offentliggøres. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om en redegørelse for, hvorledes halvårsrapporten kunne fremsendes til eksterne interessenter forud for offentliggørelse. Børsen anmodede endvidere om en uddybende redegørelse for det tidsmæssige forløb i forbindelse med færdiggørelse af halvårsrapporten. Endvidere anmodede børsen om en liste over de personer, der modtog halvårsrapporten forud for offentliggørelsen. Det fremgik af selskabets redegørelse, at selskabet gav grønt lys til selskabets økonomikonsulent om offentliggørelse af halvårsrapporten. Selskabets eksterne samarbejdspartner, som skulle sende halvårsrapporten til eksterne interessenter, sendte fejlagtigt halvårsrapporten forud for offentliggørelse uden yderligere bekræftelse fra selskabet. Halvårsrapporten blev således sendt til eksterne interessenter fem minutter før offentliggørelse fandt sted. Det blev endvidere over for børsen oplyst, at selskabet havde etableret faste procedurer for udsendelse af selskabsmeddelelser med henblik på at overholde eksisterende regler på dette område. Selskabet oplyste, at selskabet og selskabets eksterne samarbejdspartner havde udarbejdet en procedurebeskrivelse, hvoraf det fremgik, at selskabet forestod arbejdet omkring færdiggørelse af selve meddelelserne, herunder offentliggørelse af meddelelser, og den eksterne samarbejdspartner forestod arbejdet omkring udsendelse af meddelelser til aktionærer og investor relationsinteresserede samt vedligehold af hjemmesiden. Selskabet oplyste endvidere, at selskabets eksterne samarbejdspartner efterfølgende havde gennemgået procedurebeskrivelsen, og fandt, at proceduren fortsat var tydelig. Det blev dog præciseret, at den eksterne samarbejdspartner skulle afvente godkendelsesmail fra selskabet, før den eksterne samarbejdspartner udsendte meddelelser eller offentliggjorde/uploadede på selskabets hjemmeside. På baggrund af selskabets redegørelse lagde børsen til grund, at selskabets eksterne samarbejdspartner fejlagtigt sendte halvårsrapporten til eksterne interessenter forud for offentliggørelse af rapporten uden yderligere bekræftelse fra selskabet Børsen fandt det beklageligt, at de fastlagte procedurer omkring offentliggørelse af selskabets meddelelser ikke havde været tilstrækkelige til at forhindre, at der skete udsendelse af halvårsrapporten til eksterne interessenter forud for offentliggørelse af rapporten. Det var særlig vigtigt, når selskabet benyttede ekstern hjælp til væsentlige områder vedrørende selskabets regnskabsaflæggelse og kommunikation af kursrelevante oplysninger, at de interne procedurer var tilstrækkelige til at forhindre, at kursrelevante oplysninger blev distribueret til eksterne interessenter forud for offentliggørelse, og at alle parter var særligt påpasselige med overholdelse af de interne procedurer. Selskaber må gerne engagere eksterne medarbejdere til at assistere med regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af selskabsmeddelelser, men selskabet bærer dog altid ansvaret for opfyldelsen af selskabets oplysningsforpligtelser. Det er vigtigt, at der er fastlagt klare retningslinjer for, hvornår kursrelevante oplysninger er offentliggjort med henblik på at sikre reglernes overholdelse samt ligebehandling af aktionærerne. Børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at der skete udsendelse af selskabets halvårsrapport til eksterne interessenter forud for offentliggørelse af halvårsrapporten, jf. pkt i Regler for udstedere af aktier. 15

20 1.13. Information i pressen om ændring i direktion forud for offentliggørelse af selskabsmeddelelse (Affitech A/S) Børsen konstaterede, at der var en nyhed på et nyhedsmedies hjemmeside om, at en administrerende direktør forlod et selskab, og hvem den nye administrerende direktør ville blive. Selskabet offentliggjorde ca. en time senere en selskabsmeddelelse om udskiftning af den administrerende direktør. Det fremgår af i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det fremgår af kommentaren til pkt i Regler for udstedere af aktier, at et selskab skal sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet. Selskabet skal desuden sikre, at oplysningerne behandles fortroligt, og at ingen uvedkommende får adgang til sådanne oplysninger, før de er offentliggjort. Kursrelevante oplysninger må således ikke gives til analytikere, journalister eller andre, uden at sådanne oplysninger samtidig offentliggøres til markedet. Det fremgår endvidere af i Regler for udstedere af aktier, at alle forhold omfattet af selskabets oplysningspligt skal offentliggøres hurtigst muligt, medmindre andet er særlig bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Det fremgår endvidere af kommentaren til 3.1.3, at når et selskab offentliggør væsentlige ændringer til allerede offentliggjorte oplysninger, skal sådanne ændringer offentliggøres gennem de samme distributionskanaler som tidligere. Det fremgår endvidere af i Regler for udstedere af aktier, at alle andre væsentlige ændringer i selskabets ledelse, herunder, men ikke begrænset til, den administrerende direktør ligeledes skal offentliggøres. På baggrund af overstående anmodede børsen selskabet om konkret og deltaljeret at redegøre for, hvornår der blev truffet beslutning om de ændrede ansættelsesforhold i selskabet. Selskabet blev endvidere anmodet om at redegøre for, hvorfor oplysningerne om de ændrede ledelsesforhold blev omtalt i pressen forud for offentliggørelse af selskabsmeddelelsen. Det fremgik af selskabets redegørelse at efter offentliggørelse af selskabsmeddelelsen om den nye administrerende direktør, blev selskabet gjort opmærksom på, at der var offentliggjort et udkast til selskabsmeddelelsen allerede en time før offentliggørelse af selskabsmeddelelsen. Selskabet beklagede dette og oplyste, at selskabet efterfølgende havde undersøgt og opklaret, hvordan dette kunne forekomme. Selskabet oplyste, at selskabet havde drøftet sagen med selskabets PR bureau og havde fundet frem til, at en medarbejder fra dette bureau havde udsendt et udkast af meddelelsen til en journalist ca. en time før offentliggørelse af den endelige meddelelse. Selskabet oplyste, at dette var i modstrid med de instruktioner, som det pågældende PR bureau havde modtaget fra selskabet, og det fulgte ikke selskabets interne procedurer for håndtering af intern viden og udarbejdelse/offentliggørelse af selskabsmeddelelser. Endvidere oplyste selskabet, at selskabet efterfølgende havde konkluderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at samarbejde med det pågældende PR bureau, når sådanne hændelser kunne forekomme. Selskabet havde således opsagt samarbejdsaftalen med det pågældende PR bureau med øjeblikkelig virkning. 16

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2009

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2009 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2009 HOVEDMARKEDET... 3 PÅTALER... 3 Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 3 Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen Afgørelser og Udtalelser 2008 NASDAQ OMX Copenhagen I. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. FØR 1. JULI 2008... 5 1.1.1. Manglende oplysninger om selskabets økonomiske situation... 5 1.1.2. Oplysninger

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN I FORORD... 3 II. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. Halvårsrapport tilgængelig på selskabets hjemmeside forud for offentliggørelse... 5 1.2. Manglende

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.2 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2006

Afgørelser og Udtalelser 2006 Afgørelser og Udtalelser 2006 OMX Den Nordiske Børs København E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S Afgørelser og Udtalelser 2006 1. Oplysningsforpligtelser 1. 1 Tidspunktet for

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2007

Afgørelser og Udtalelser 2007 Afgørelser og Udtalelser 2007 OMX Den Nordiske Børs København ø en a n E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2002

Afgørelser og Udtalelser 2002 Afgørelser og Udtalelser 2002 Forord Traditionen tro udgiver Københavns Fondsbørs en samling af de afgørelser og udtalelser for det forløbne år, som Fondsbørsen har fundet af betydning for forståelsen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Nye oplysningsforpligtelser DIRF medlemsmøde Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008 Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning af selskaberne Nye oplysningsforpligtelser Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning

Læs mere

Politik for Investor Relations (Informationspolitik)

Politik for Investor Relations (Informationspolitik) Sagsnr. 12271 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Politik for Investor Relations (Informationspolitik) 1. Lovgrundlag Denne politik for Danske Andelskassers Bank A/S

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2001

Afgørelser og Udtalelser 2001 Afgørelser og Udtalelser 2001 Afgørelser og Udtalelser 2001 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Udvidelse af aktiviteter behov for supplerende informationer 3 1.2. For sen offentliggørelse

Læs mere

Disciplinærkomitéen på den nordiske børs i Stockholm har i april behandlet fire sager om mulige regelbrud af børsens regler.

Disciplinærkomitéen på den nordiske børs i Stockholm har i april behandlet fire sager om mulige regelbrud af børsens regler. OMX Surveillance Månedsrapport April 2008 Stockholm Disciplinærkomitéen på den nordiske børs i Stockholm har i april behandlet fire sager om mulige regelbrud af børsens regler. I den første sag bestemte

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber OFFENTLIGGØRELSE AF INTERN VIDEN 2 Den almindelige regel om offentliggørelse En udsteder skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden,

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. juli 2011 (J.nr. 2010-0022861)

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

OMX Surveillance. Stockholm

OMX Surveillance. Stockholm OMX Surveillance Månedsrapport september 2008 Stockholm I løbet af september har OMX Nordic Exchange Stockholms Disciplinær Komité truffet beslutning i en enkelt sag. Sagen omhandlede en situation, hvor

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier

OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier Indhold Indhold... 2 1 GENERELLE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER... 3 1.1 Generalklausul... 3 1.2 Korrekte og relevante oplysninger... 5 1.3

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S

INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S A. INDLEDNING Værdipapirhandelsloven (VPHL), Selskabsloven og "Regler for udstedere af aktier på Nasdaq OMX Copenhagen A/S 26-11-2015

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 1997

Afgørelser og Udtalelser 1997 Afgørelser og Udtalelser 1997 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Forventet udvikling 3 1.2. Omfanget af omtale i medarbejderblad 3 1.3. Offentliggørelse af nettoomsætning efter regnskabsårets

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 INVESTERINGSFORENINGER... 2 1.1 Manglende offentliggørelse af halv- og helårsrapport smat manglende indkaldelse til

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S Nasdaq Copenhagen A/S 03-07-2016 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 4 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 4 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 4 1.3 ÆNDRING AF REGELSÆT... 4 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

First North-selskaber og informationsforpligtelsen

First North-selskaber og informationsforpligtelsen First North-selskaber og informationsforpligtelsen til markedet af Nis Jul Clausen 1. First North Denmark en markedsplads for handel med værdipapirer Den daværende OMX Københavns Fondsbørs nu NASDAQ OMX,

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Nis Jul Clausen. 1 De nationale First North markeder har i så henseende haft forskellig succes. Mens det for

Nis Jul Clausen. 1 De nationale First North markeder har i så henseende haft forskellig succes. Mens det for First North selskaber og informationsforpligtelsen over for markedet 2 af Nis Jul Clausen 1. Indledning De enkelte nordiske NASDAQ OMX børser har gennem en årrække drevet markedspladser, hvor små og mellemstore

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Datterselskabsanliggender... 4 5.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at dets opgaver udføres effektivt under hensyntagen til sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at dets opgaver udføres effektivt under hensyntagen til sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR GREVE RENOVATION A/S CVR-nr. 32 26 85 36 1. SELSKABETS

Læs mere